Skip to main content

Full text of "Lycophronis Alexandra"

See other formats


*Η£ί 1?^: 1^/'^*'^\ΐ'^Φ ■:^»*^-^-'^^ ί^-^* ,Ύ :^^:τ 'βΜ':} *.*:Τ-->!. ν^ ^.^ Ι.Υ0ΟΡΗΚΟΝΙ8 Α Ι. Ε Χ Α Ν ϋ Ε Α 

ΚΕΟΕΝδϋΙΤ -'ν , , ΕϋϋΑβΒϋδ δΟΗΕΕΕ νοι. II. 

80ΗΟΙ.ΙΑ 00ΝΤΙΝΕΝ8 ιΐίν^ν'} Οι • 33 ^ί 2' ΒΕΚΟΟΝΙ 

ΑΡϋϋ ΤνΕΙΌΜΑΝΝΟδ 

ΜΟΟΟΟΟνΠΙ. ΒΙΟΗΑΕϋΟ Ε0ΕΕ8ΤΕΚ 

ΑΜΙΟΟ ΡΓθ1β§οιηθη&. 

ϋβ βάί1;ίοηϊΐ3υ8 Τζβίζαβ ραυοα ρΓαβιηϊΙΙο. ΡπιηυΒ 8&πι. ΡοϋβΓ, 
οτιιη ίηάβ β\) ΑΜο βάίίοΓββ δίη^τιΐίδ τΐδΐ οοάίοίΙ)υ8 οοιηιηθηίαΓϋ 
νίοβ ί11ΐιΐ8, υί ορίηαΙ)αηίυΓ, βοΐιοΐϋδ 8£ΐ1βΙ)Γ08ΐιΐϊΐ Ιι^οορΙίΓοηίβ 
ο&Γιηβη ίη8ίΓΐιχΪ88βηί, αάΐιϊΐϊίίο ββΐάβηΐαηο 1ίΐ3Γ0, (^ηί άθ βο §Γβ§β 
βδί, ςυβιη ΙίίίβΓα ά δί^ΠΒ,νΐ (οί. Μπ8. Εΐα. XXXIV 454), βΐ ΒαΓοο- 
οίαηο, ςηβιη αίίΐηβιη Ρ&Ι. 219 1) β88θ οδίβηάϊ (ίΐ). 459), Γβοβη- 
δϊοηβπι βΟΓίιπι 6(ϋΗοηί 8ΐΐΕβ Οχοη. 1697. 1702 δαΗβοϊΙ;. διίδοβρίο 
ιηυηθΓβ Ϊ8, υί βιαί 8θΙ)Γίιΐ8 βχΕοίοςυβ ίυάΐοίο βί παιιΐίυιη . ίη 
§ΓΕθοΪ8 1ΐ1ίβπ8 νβΓ8&ίυ8, Ι3,ιη άθχίιβ ίηηοΐιΐδ Θ8ί, υί ηί8ί ιπθΙΐοΓβδ 
1ϊΙ)Γί ηιιηο ΓβρβιΙΐ β88βη1; αΙίβΓα οπΓα ΡοΙΙθγϊ ριοΓδΠδ αος[υϊβ8θβΓ6 
ρο88βιηιΐ8 πίθαβςιΐθ ορβιαβ 8ΐιπιιη3, β88βί ίη βο ροδϊία, πί ίηηυ- 
πΐ6η8 10018 Γβοίθ &\) ίΐΐο οοηδίίίυΐΐδ βχριιΐ8&8 3. 8βΙ)9,8ΐίαηο 
Ιβοίΐοηβδ ΓθνοοαΓΘΐη. Ηυηο ςυοιηίηιΐδ ίΓαιιάίδ &Γ^ιια8, υηα 1ιο- 
πιίηί8 ίιηρβάίΐ; ϊηοΓβάΐΙ)ί1ί8 δίτιΐίΐίία, φΐί οπιηί ταΐΐοηβ ίη οοηίΓαήιιιη 
οΪΓΟίιπια,οία αδρθΓηαίυδ Υεϊ. 1306, ηαο ΙΙαΙοΓυιη (^πίάβιη ίη 
Ιοοιιίαιπθηίίδ ηιιΐΐπδ Τζβίζαο οοάβχ ααί ρΙβηΐοΓ αυί ηαβΙίοΓ άβΐίΐβ- 
806ΐ)&1;, ΓβοβηΙΐδδϊπηιιη (ΐυεπκιυΘ αο ρθδδίιηιιιη 1ί1)Γυιη βχοτίδδίΐ; 
υηυιη ίά δβοίαίιΐδ, υί ςυαιη ρΙυΓίιηα ποναιβί, βί δυίδ οοιηιηβηίίδ 
ηοη Τζβίζαιη δοΐυιη αυχίΐ, δβά βΐίαπι δΟΓίρίοηιιη Ιβδίίιηοηία &\) 
Ιιοο οοη^βδία Ιιαιιά ίίιηΐάθ αηαρΗίΐνΐί. Ββηβ δτιάαηιηί — δΐί Ιιοο 
υηυιη βχβπιρίυηι ίηδίπ,Γ πιυΙίοΓυπι — ΒυβηίζβΓ θί βΒΐηάοτί 
ίη βο νβΓδυ Γβροηβηάο, (^υΐ ρππιυδ ίη ΕοηΐΕηΕ βάίίίοηβ άυοΙ)υ8 
Ερίπιβηίάΐδ νβΓδί1)υδ αοοβδδβΓαί (151 2ο): ηοη ηιΪΓυηι (}ηοά οπιηβηι 
δοΠβΓίϊαηι βΐυδΐί ίδ, ςυΐ ραΓβηΙίδ 8βΙ)£ΐ8ΐΪ3,ηί νϊίΐο οίαυάυδ αϊ) 
ΐρδο Ιίπιίηβ νίΐαβ βιαί. ΤυιΙια νβιο οοάίουπι, (^υοδ οοπδυΐίοδ α 
86 ίαοίανίί, ϊί& οαρίυδ βδΐ ΟΙιγ. 6. ΜυβΙΙβΓ, υί ουηι άυο (νίί. 1. 2) 
β ςυαίυοΓ βίυδ οοάΐοΛυδ — ηαπι Οίζβηδϊδ βΐ Υϋ. 3 ρΓΟΓδυδ 
ηυΐΐίυδ δυηί υδυδ — νβΐ ρήπιΐδ ρ&^ϊηίδ άοοβιβ βυπι άβ1)βΓβη1; 
υηυπι βδδβ βάίίοήδ πιυηυδ ίη νϊαπι α ΡοΙίβΓΟ ηιοηδίΓΕίαπι Γβ^Γβάί, 

1) Αίίΐηθδ ΐΐθΐη Ιιοίο '^αηϋςηαβ ΐΠαβ δυιιΐ ' Ί/ηβηώναηαβ , ςυΕΓϋΐη Ιβο- 
ΐίοηβδ αά ΒαΒΪΙββηδβιη βάΐΐίοηβπι ςυ& οοάβχ αΐΐςαίδ ίαιηίΐΐ&β ά βχ1ιΐΙ)ίίιΐ8 
β8ΐ α ΟΓΕβνΐο βηοίΗΐΗδ βαίδ οορϋδ ΡοΙΙβΓ ϊηΐβήβοίί. VI ΡΓθ1θ£^οιηβη&. 

ίη βάίΐΐοηθ ΐΠα (Ιιίρδ. 1811), €[118, υΐϊ ίβΐθ 8θ1β1)3,ιηη8, ρΓορβ 
οιηηββ 61118 ίηβρίίαδ ίΐίΐιιάβδςυβ ΓβρβΙβΓβΙ. 
1 ΏίοτίΆοία ΑτιοίοΓβδ ΙιΟΓαπι δοΙιοΙΐοΓίιιη ίηΐδδβ ρΙιΐΓθδ, ςπαιη ςιιί νυΐ^ο 
Τζβίζαβ ά ^^γ^■^^^ι^γ^ ^υι^ ^ι-ργϊ ραίαιη ΐρδα ϊαοβΓθηί δοΐιοΐία, βνβδίΐ^αηΐϊ Ιΐ08 
ιηίΐιί ιηίηιηι ϊΐΐιιοί Εοοίάΐί, υΐ οιιιη ϊηδίαηΐίιΐδ ραβηβ (ΐυβιηϋΙ)βΙ 
υηιιπι βχουΙβΓβιη αοίιιίιιιη ίδ ίη άποδ άίδοβάβΓβί β88β1(][Π6 πΙ)ϊ 
βΐΐαιη ΙιοΓαιη ο,ΙίβΓ ΓΐίΓδίΐδ ^θΐηΐηαΓβΙιΐΓ. ΡΓοΙίηιΐδ ΤζβΙζαθ ηοιηίηθ 

— ^ο118,ηηβIη Ιιιιηο βδδβ ςαίδ ηοη οιβάίάιί, ςαΐδ υηιςυαπι ίΐηηο,νίίΡ 

— ία ιπα^ηα ραΓίβ οοάϊουηι βί βάϊΐίοηΐ^ιΐδ οιιιηΐΐ3ΐΐδ 8ΐιΙ)άίί;ίοίιΐδ 
3,1ί(ϊΐιΪ8 ^ΓαιηιιιαΙϊουδ ρΓαβίβΓ ϋΐτιπι οοοπΗΙιιγ, ς[ΐιί άβοίαιο ηιιΐηίο 
δαβουΐο ΐηβιιηΐβ ρΐιΐδ δβιηβΐ οοιηιηβηίαΓΐιιιη βΐιΐδ 8ΐιιηιιΐ3, ΙίοβηΙία 
ΐΓΕοίανίί 3,0 ιηιιΐΐίιηοάΐδ ΕάυΙίβΓανΐΙ. Είβηίιη οοάϊοβιη αΐΐβήηδ 
οΐίΐδδίδ Ραήδΐηο 2403 ηοη άίδδΐπιΐΐβιη ηαηοΐυδ Γβοΐδίδ αιηρυΐΐίδ οοη- 
Ιαπιβίϋδςιιβ οηιηΐ Γβηιηι δη^δίαηίία ναοηίδ άβίιιηοίυήβ 3,ά ρπιηαβ 
οΐαδδΐδ βχβηιρίυηι οαδίί^ανίΐ;, αΐΐςυαηάο ϊηοιιΐοανίΐ: % ρΙηήηΐΕ βχ 

«6 δυο αηίΐηυοΓυηι δοΙιοΙίοΓυπι ΙίΙ^ΓΟ (δ•*) ίηδβΓυίί, άβηίί^ηθ οιιπι 
ΡίηάαΓί δοΙιοΙΪΕ, Εΐ^'^ηιοΐο^^ίουιη, ΑροΙΙοάοή 1)ίΙ)1ίοΐ1ΐ6θ£ΐπι ΐ. β. βοδ 
ϋΙ)Γ08 ρθΓηοδδβΙ, υηάβ ΤζβΙζα ίρδβ δηαβ βΓυάίίίοηίδ ιη&^ηαπι ραΓίβηι 
8η1)άυχβΓΕΐ, ΙΙΐθδβ,υΓΟδ βΐηδ ηοη ΙαηΙυηι δβάηΐο αυχίί ■^), δθά βΙίΕπι, 
ηΙ)ΐ ίβΓΓΟ ΐ^ίς[ΐιβ ορτιβ νΐάβΓβίπΓ, 1ΐ3,υά δθ^ηΐίβΓ τβιη ναΓΪο ιιί 
ίϊί δποοΘδδυ α^^ΓβδδΠδ βδί. Ιίαςαβ θΓαί υΙ)ί δίαιί ροδδβΐ ΐηνβηΐΐδ 
βΐηδ. Οοάϊοβιη Ιιηϊπδ ίαιηϋίίΐβ Ραΐ. 264 Ζαη^θΐηβϊδΙβΓΐ Ιιαιηαηΐ- 
Ιθ,ίβ ηιΐΐιί αά αΙίθΓβ,ηι ΡοΙίβΓί βάίΐίοηθπι βχαιηίηαΓΘ ΙϊοηΐΙ: υηάβ 
οηπι Ιιυηο ςηίοί^ηΐά δβΐάβηίαηιΐδ ρεοηΙίαΓβ Ιΐ9,1)6ΓβΙ βηοΐαδδβ 
δοΐΐίοίίβ ίηιη ηοη γεγο ΗΙίΓηπι θίπδ οορίοδΐοΓβηι ΡαΐΕΐίηο βδδβ 
νϊίΙβΓβιη, βχ βίηδ βάίίίοηβ, ηηΕβ ρΓΕβίβΓπιίδδίδ α Ρ^ΐαϋηο 8πρ- 
ρίβηάο βδδβηΐ, ιβοίρβΓβ ηοη άηΙ)ίίΕνϊ. ΙηίβΓ ^βηιβίΐοδ οβίβτα 
οοάίοβδ ΟΠΓ Ιιϊδ Ιοοίδ άΐδΙίη^υβΓβπι, ηπΐΐα βΓΕί οειιϊε 
πηΕίΐυβ ΗίίβΓΕ ά βΙίΕηι ίΙΗο ηδυδ δπιη, ηΙ)ί ΡΕίΕίΐηο 
νίοΕΓίυδ δυοοβ88Ϊί δβΙάβηΪΕηπδ. 1) Ηίηο ΥβΛα 35ΐ2ΐ 'ΐωάννηε δέ ό ψάόπονόί φηαιν είναι ίη Ραΐ. 264, 

β Ραΐαΐΐηο ίη ΜαβΙΙβή βάίΐΐοηοιη άβνΘηβηιηΙ. ΡαίβΙ ΐ&ιη, οαΓ 294ΐ4 
εύψορίων α ώριων II ίη ηίΐ'απιςαβ ΙβοΙίοηβηι οοάίοβδ ά άίβοεά&ηΐ; [ενψορίων 
8έΙά. Ραν. 2838 ώρίο>ν ΡαΙ. 364). 

2) ΑάάίΙ&ηίΘηία ί1ΐ3, υί ίαΐίίΐία αΐϊίβοί οηιηία: οοηιηίΘηιΟΓ&Ια άί^ηαπι 
β3ί αηυηι, ςαοά 3,ά νβΛαηι ο ΒίΙ)1ίο11ιβ03, άβδοπρδίϋ 2333 ψασ^ν Τ Πεισι- 
νόην, ^γλαόπηί', Θελξιέηειαν. τούτοιν ή μϊν έκί&άρίζεν, ή δέ τ]δεν, ή δε 
ηϋΧεο και δια τούτων ϊηει^Όν καταμένειν τούί παραπλέονταζ = Αρ. βρ. 
23120 — 232-2 \ν, αηάβ &ρρ&Γβ1: ίηΙβ^Γαπι βί ίυίβδβ ΒίΙ)1ίοί1ιβθΗθ βχοπιρίαοι. ΡΓθ1θ§οιηθη3,. VII ϋβ Τζβίζαβ οοπαιηβηίίίπο ηοη α Γβ β8ΐ; ιηοηβΓβ νίχ ςυίοςυαιη 2 ΐοΗαηηε» 
Β^ζαηίϋ 1ιυίιΐ8 δΟΓΪρΙίοηϊδ ρΓοΙαΙτιπι β88θ, ςιιοά &ιιΙ ρΐηπδ δίΐ ^"^'^^ ^^^ 
ίαοίαπι αΐ) αβςιιαΙΛυδ ααΐ α ροδΙβΓΪ» δίπάίοδΐαβ 8ίί άβδοήρΐιιιιι 
ςυαιη ΐΠβ ΗΙ)βΓ Ιιοάΐβ ίυχ1:& ρΓορίβΓ ρυΐίάο,πι άίοΐίοηβιη αο ίαΐΐαοί 
άοοίηηαθ δρβοΐθ ηοη ΐπιιηθΓίίο (ϋίίαηααΐυβ. Ι^ίοβΙ βί ηηαηΐηιηνίδ 
ηια^ηαβ ίιιβηί οοπιηιβηάαίΐοηί ίρδίιιη ίΐΐυά ροβηια, ουίιΐδ νθΐιιΐ 
&οοβ88Ϊο 1ΐΙ)βΓ βΐυ8 6ΓαΙ — ηαηι νβΐ ϋδ ΙβηιροηΙ)Π8, ςιιϊ5ιΐ8 βΐίαιη 
'δοίβηΐθδ' νίχ δηρια ρΓΪπια ΓπάίηιβηΙα 8αρίβΙ)ΕηΙ, ηΐ: οπιηίδ βηι- 
άίίίοηϊδ ρβηβίΓαΙΐα ΙαΓ^ίδδίπιιιπκιιιβ δβΟΓβίίοπδ δβιπιοηίδ ίοηίβηι 
Ιιοο ηοη άβδίΐυπι βδ8β αάϊή Ιιαεο δοΐιοΐία ηιιηο άοοθηί — , ίρδβ 
Ιαιηβη ΤζβΙζΕ, Ιιοηιο ηιυΐΐίδ Ηΐίβήδ, υί ίΐΐίδ ςηίάβπι ϊηΓθ νίάβΙ)αΙαΓ^ 
ηυαηι οπιηίπηι Γβηιηι ναπα ηοΙίίί& οαηοίοΓαηι ίη 8β οοηνθΓΐθΓΐί 
δίαάϊα, άββρβοία βχίηάβ αη^ηπα δοΐιοΐία βί ρι-ορβηιοάιιηι οΙ)1ΐνίοηί 
άαίΗ, άοοηηιβηΐο δαηί. Ιαπι ίηΙβΙΙβ^ΐίυΓ, ςηί ίΕοίαπι δίί, ηί βί 
ίρδβ Ιιτιηο οοηιπιβηίαηηηι ΓβίΓΕοί&Γβί , ΓβίΓΕοίαίιιηι 1)ίδ Γβοο^ηο- 
δοβΓβί βί 1ϊΙ)ΓαΓϋ δυο ηιοΓβ ίΓαηδίΐ^ιίΓΕηίβδ, οίΓοππιοίάβηίβδ, 
Εΰ^βηίβδ ίΓ&η8θήΙ)βΓβ ηοη άβδίδίβΓβηί, άοηβο ροδίΓβηιο δΐιΐ νίχ 
δίπιίΐίδ βν&δίί. 

ΡΓΟχίηια £υίί ουια, ς[υ6πι&άη3θάυηι ίΠίδ Γ6θβηδίοηίΙ)ΐΐ8 
ηΙβΓβπιυΓ. Νεπι ηποά ίυίίδδίηιιιηι βΓΕί υητιηι άυοβηι Γβίβοίίδ 
οβίβΓίδ βιιπι 1ίΙ)Γυηι ββί^ηί, ςηβηι ίίάυπι ορίίπίΕβ πιβοιοιίΕβ ίβδίβηι 
οο^ηοδδβπιπδ, ίά βο βχοίπδυηι βΓΕί, ςποά ίΕηίαβ 1)θηίίΕίίδ οοάβχ 
ηοη βχίΕί. ΡΓΟχίηιβ Επίβηι Εΐ)β88β ε ίΕΐί ριίπίΕβ Ο οπΓΕβ ίβδίβηι 
υηίοηηι Ρεγ. 2723 (ΒΕοΙιηι. ρ. XI δοΙιββΓ Ι ρ. XI) Ερροδίίίδ Ιιίδ 
βχβηιρίίδ ΕρρΕΓβί 

Ρεγ. 2723 ΥΕί. 1306 ΡεΙ 218. ΑηιΙ)Γ.222 15ι ηώς σημαίνείτέσ- 
δοΐι. // 439 σάρα \ τόν άτνό πρω- 
ίας μέχρι τον γεύμα- 
8ο1ι. ε1 τος γ.αίρόν \ χαΐ την 
δλην ήμέραν , το νν- 
γβήμερον, χαΐ χα^ο- ή. σ. έ' τόν βίο. — γ,αιρόν ν.αΐ οηι. 
τ. δ. ή. 7.αΙ τό νυν.τός 
κ. ή. — είλήλον- ή.σ.τ. οβίβΓΕ τιί Ρεγ. γ.αι οηι. την 
— υί Ρεγ. 1) ^ο^ιι1&Γβ ίβδίίιηοηίιιπι, ςυο Ιιαβο οοάΐοαιη (ϋδΐϊηοΐΐο οοηίίπηαΐατ, 
ρΓ3,βΙ>βί; δοΐιοΐΐοη 19δι, ιι1)ΐ νβΓΐ)086 ηΐΕΐΐ§ηί1^ίβιη Ιι^οορΙίΓοηϊδ ίη ρβΓ- 
δίπη^βηάΐδ Ώΐοδουήδ ηαά&νίΐ: Γβίβ^βηίβιη ρΓοΓαηάυιη Ιιυίαβ οΙ)3βΓν&ίίοηί8 
ιηίΓυιη ςυ&πι ρβΓοαββίί βί ηοη ραΓΟβ ίΐ). 5 8Ϊ5ϊ ρΐαηάίί; ΐΐϋο άίοία ρΓορβ 

νβΛππι ρΓΟ νθΓΐ)0 ΐίβΓΕηδ. νπι ΡΓοΙβ^οηιβηΕ. — είττον. οβίβΓΕ οω. ΡαΓ. 2723 Υαί. 1306 Ραΐ. 218. ΑιηΙ)Γ.222 

λιχωτέρως αυτό τό ^α (ϊηίΓ. 14) και 
ή^λέγειν όνομα Ήοΰς χα&ολ. — 
τιαίΉμέρας, δττερ οι 
μν^ογράφοί σωμα- 
τοειδή &εάν είτΐον \ 
8ο1ι. ΌΘί ώς έτΐϊ τοΰ'Ηώς ό' έπΙ τοντφ 
έτ, λεχέων {Λ\) γ,αϊ 
τό άτΐό ανατολής 
μέχρι μεσημβρίας τοϋ 
ήλιου διάστημα ώς 
εν τφ όφρα μέν έν οιη. τό 
ήώςήν λαΐ όέξατο 
ιερόν ήμαρ (Θ 66) — ήμαρ. 

'λαΐ τό νυτίτός ν.αΙ 
ημέρας διάστημα ώς 
τό ηώς δέ μοι ήδε 
δυωδ εν,άτη , δτ' ες 
"Ι λ 10 ν είλήλου^α 

(Φ δο). 

ϋί Ιίοο δοΐιοΐίοη βίο α ΤζβΙζα βϊηβ (3υΙ)ίο, τιΐ βχ1]ί1)βΙ Ρεγι- 
δίηυδ, οοηδοήρΐηπι 1518 αΐ) βο άΐνβΓδθ ιηιιΐΐΐ&ίιιιη β8ί, ίΐα ρπιηο 
οοηβ,τηίηβ, ςυο &ηίΐ(ΐυο 8θ1ιο1ΐο 269 διό γ,αΐ ^άρδανος αυτόν 
(ρύγ^ (ν. &ρρ. οήί.) έ'/.τισεν 1αΙ)0Γαη1;ΐ δηοοπΓΤβ^Εί — νΐάβΐΐοβΐ 
ςιιΐ άαίυιη 11ο άβιηιιπι οΓαοιιΙυπι Βαιάαηο ιηοΓαιη αίίβηβ ρο- 
ίιιβΓΕΐ;? — ρΓ0Γ8ΐΐ8 δίΐ)! δαΙίΒίβοίί 2531 εις τήν άντιτΐέραν γήν 
τιεραιοΰται ΡαΓ.ν3,1;.Ρα1.ΑπιΙ)Γ. | '/.αΙ τήν νΰν Τροίαν έμελλε 
γ,τίζειν. χρησμός δ^ τούτον κωλύει ν.τίζειν τόν λόφον είτΐών 
βλάβην γενέσ&αι τούτον τοις αυτόν γ,ατοιν.ήσασι, χωλυ^είς 
26ιο ($έ Ι ναιζει τήν ^αρδανίαν Λρότερον Σν.αμάνδρου χαλουμέ- 
νην Ι να1;.Ρ£ΐ1.ΑιηΙ)Γ. βασιλεύοντος — ΡαΓ.νΕί.ΡΕΐ.ΑιηΙ)Γ. Νβςυβ 
αΙίίθΓ ίη δοΐιοΐίο 351ΐ5'' ηοη ιιηο ηοιηΐηθ ηο1χιΙ)ί1ϊ άΐδοβάθΓβηΙ 
1ίΙ)Γί, ηΪ8Ϊ αΓοΙιβίγρϊ ΡαΙ.ΑιηΙ)!. 8θπΐ33, 8θ1θΐηηί 8000ΓάΪ3, ίη £ΐ1ίβηιιη 
αΐ) αΙίβΓΟ γρόιραντος ΐΓΟ,ηδίΙΐιίβδβί: τνερί '^Ρωμαίων έντεϋ^^εν 
διαλαμβάνει, τα δε λοιηά τοϋ σχολίου γελοΐα' φασϊ γαρ 
Λυγ.όφρονος έτερου είναι τό ττοίημα, ού τον γράψαντος ΡαΓ. 
νίΐί.Ρ£ΐ1.Αΐϊΐ1)Γ. τήν Τρωάδα" συνήθης γάρ τφ Φιλαδέλφφ 
ων ούγ. αν τΐερι 'Ρωμαίων διελέγετο. Ρ&Γ.ναί. Ιωάννης δε δ Ριοΐβ^οιηβηβ. IX 

φιλόπονος φησιν είναι βαίον. Ρεγ. τοντο ό' ού δύνομαι 
νοήοαι, τΐΰίς ούγ. έστι τον γράψαντος ΡαΓ.Υαί. αύτό' οΰτο) — 
ΡαΓ.ν£ΐί.Ρ£ΐ1.ΑιιιΙ)Γ. Ιιηρί^βΓ ϊΐΐθ αά ΐ3,1)0Γθΐη Ιοίιαηηββ (^ιιϊβ 
ίυβήί, ίηίΓίΐ (ΐυαβΓβηάυιη βήί: Ιιΐο ςιιαΓίηιιι Ιοουιη βχΐιΐΐ^βιηυδ, 
ηηο Ιπαβο άίβςιιϊδίίίο αΙ)8θ1να1ιΐΓ. 8θΙι. 4127 τελεντήσαντος δέ 
έχείνον ΡαΓ.ν8,ί;.Ρ9,1.Απιΐ3Γ. έτνειδή ύστερον ηροοενεγχονσα τα 
φάρμα'/Μ εϋρεν ήδη έχτΐετΐνευχότα Ρ&Γ.ν&ί. καί έαντήν σννα- 
ναιρεϊ ή ΡαΓ.Υαί.Ρ&Ι.ΑπιΙ)!. κατά Κόιντον ν£ΐί.Ρ£ΐ1.ΑιιιΙ)Γ. εις 
τήν τον ΙΑλε^άνδρον ηνράν έμβαλοϋσα έαντήν ή Ϊάτ.Υβ,Ι. 
Ρ8,1.Αιη1)Γ. κατά τον ^ίχτννΥΒ,ί.νΒ\Λτα\)Τ. βρόχφ άτταγχΟ-εϊσα 
ή Ρ&Γ.ναί.ΡαΙ.ΑιηΙ)!. κατά τόνδε τον Λνλότρρονα Υαί.ΡαΙ. 
ΑιηΙ)Γ. χατατΐεσοΰσα τον τΐύργον Ρ3,Γ,ναί.Ρα1.ΑιιιΙ)Γ. Νϊΐιϊΐ 
βηίιη ΕΐΙίηβί οηιηιιΙαΓβ βχβιηρίίΐ: ραινηπι 1ΐ£ΐΙ)6ΐιιιΐ8, 8θά (^υοά 
3,ΐ3ΐιηάβ δπίίίοΐαΐ; ίθπίθΓΐίαίίδ ίηδίΕΓ, ψι& ιηοάο υί βΙβ^αηΙΐοΓβπι 
ΓβάάθΓβί δθΓΐηοηβπι, ιηοάο υΐ Γθΐβ^βηάΐ ί&δίίάίπιη αΐΐςιιίά α^βηάο 
ΙβναΓβί αιιί ουηι Ερρο8ίίβ (^ιιίά 8ΐιοουΓΓβΙ)Εΐ; ηβ ρβΓΪΓβί, νβΛα 
ρβΓίηιιΙανίΙ;, δβηδίΐδ ηιιηο ίΓαϊβοΐί, ηυηο δυδίιιΐΐί, τάτο θ ίοηΙίΙ)υ8 
αυχΐ!;, πΐΒ,άϊίΙα 8113, ιηβιηοΓία ίΓβΙιΐδ (268 2ΐ) ΙβδΙΐηιοηία οοη- 
ίϊάβηίβΓ ΐηοηίοανΐΐ;, άβηΐςυβ 8Ϊο ίη δΐιαπι ΐρδίιΐδ ορπδ §Γ&88αΙιΐ8 
ββί, ηί νίχ Εΐίυδ αΐΐβηιιια πιηηιιαιη ΐηίβδίο,πί. 

Ηοδ αΙΙβΓίυδ Γβοβηδϊοηΐβ 1ΐΐ3Γ0δ ςιιοιηίηυδ θο ςυο ιηβΓβηίαΓ α 
απιαηάθΐηιΐδ, οιιιη ίηβΓίΐΕ δοπίιαβ Ραήδΐπΐ οοάίοίδ 2723 ΐιηρβάίΐ; 
Ιΐδ,ηίΐ ΓΕΓΟ άΐίίίοΐΐβιη βΐ ίηίηοαί&ιη υί νίάβίυΓ δΐιΙ)ί6θίί δΐΙ)ί βχθίηρίί 
δΟΓΪρίιίΓαιη δβουδ βχρϋοαηΐίβ Ιιιιη Ιβνίί&δ βίπδ, (^ηί ουιη αά νβΓδίΐδ 
Α1βχαη(ΐΓ£ΐβ ςυοδ ριίπιιιιη ιηβάϋδ ΐη ρα^ίηίδ βχαΓανβΓαί δοΙιοΙΐοΓυιη 
ΕίηΜίαιη ο,οοοιηιηοάαΓβΙ; αά 1ίΙ)ϊάίηβπι αΐΐα 1)Γβνίανί1;, αϋα άθ 
δΙΪΓρβ δΐΐδΐυΐίί, αΐϊα ιηιιΐΐΐαία ρίβητηκ^υβ ίηΙβΓ Πηβαδ ροβηιαίϊδ 
Γβΐβοΐΐ; δηΐδ οοιηιιίθηίίδ ηοίηΐίδητιβ βχ αΐίβπυδ οΐαδδίδ 1ΐΙ)Γ0 ίαηιΐΙίαΘ 
δ (θ. §Γ. 196δ 233ΐ7) δτιηαρίίδ αιηρΗαία.') 8ίο ί^ΐΐατ Γβιη 
ίηδίίίαί, τιί ίίάβΙίίβΓ ηιιοαά ίϊβΓΪ βϊιΐδ ροδδβί οοάίοβηι 
α ΓβρΓαβδβηίαΓβιη, (^παβ αΐίθτα οΐαδδίβ ρΐιΐδ 1ιαΙ)6Γθί; 
*1)ϊηίδ Ε,δίβΓΐδοίδ* ϊηίβΓίοβΓβπι, Ιβνία ηίΘηάα, Ιιίηο ία- 
οΐίβ ίοΠβΓβιη, βΓΓαία ίΙ)ί ίαηίιιιη ΐπίτα ρβΓδθΓί1)βΓ6ΐιι, 
011111 ηοΐαίυ ηπίά άί^ηιιπι ίΠβ ά6ΐΐ(ϊΐιίδ8βί. Μεο νβιο 
Μαιίβ νΐΐία ίοΠβΓβ ηοη ίάβο δοΐυιη ηοΐυί, ςιιοά ρβήοιιΐιιιη βιαί, 
ηβ άηιη 80ΓίΙ)£ΐ6 πιίΐιΐ ρβοοαίιιπι οοΓπ^βΓβ νΐάβΓβΓ ΐρδίιιη ιιηυιη 

1) Οί. ρΓΗβί. Ι ρ. XI. Ι1Ι&ι•υιη ίηίβΓροδΐίΐοηυιη ιη&χίιηαιη ραΓίβιη 
ηβδοΐο ςαο άβίβοΐα 1.Β&ο1ιηιαηη ίη ηβ 8α1)8ΐάϋ8 βχΙιϊΙ)υί{, ψι&β νβΛίδ 
ΑΙβχαηάΓΗβ 8υΙ)ϊβοίί. Εβο οιιγ ηβ &1)Βίΐηιιβηιη, ηοη 681 ςαοά βχροηαπι. χ ΡΓοΙβ^οωβηα. 

ήΐ)αε Τζβίζαβ βχ 8θπΙ)Ϊ8 ΤζθΙζαπι βιπθηίΙαΓθπι, 86ά βΐΐαιη ςιιία Ιιίο δίηβ άιιΙ)ΐο 
ΙΐΕΐιά ραποα ςιιαβ ΐη ΐΓαη80ΓΪΙ)6ηάί8 βΐτΐδ αάνβΓδαήίδ 1ϊ1)Γ3,Γϋ 
βΓΓΠ,νβΓαηί ίρδθ άιιιη οιίΓδίιη Γβίιαοίίΐηδ ηθ^ΐθχΐΐ αιιοίοπίαίθ δΐια 
(^υαάαηίβηυδ δΕηχΐί βί ιαίΕ ίβοΐί. Ναιη ραΓυιη βχίΓΪοαΙ)ίΗ8 βΐ 
ΐιηρβάΐίΕβ ιη&ηιΐδ βιιιη ηοη ΙβιηβΓβ 8β ίη ΑιηΙ)Γ. 222 ίηουδαιβ 
(Τζέτζης φανλογράφος εογ.εν έμεΐο ΚβΠ. ίη Κίίδοΐι. Ορρ. Ι 211) 
— ηβο οοιηροδΐΙίοΓβ υβαιη βδδβ ΙδΕΒ,οΐηιιι ϋδ, ςυαβ ίηίΓα άΐδριι- 
ί3,1)ίιηυδ, ειρρ3,ΓβΙ)ίΙ — ςιιϊνΐδ, ςυί οΙιΪΓΟ^ΓαρΙηιιη βίιΐδ &1ΐ(ΐιιοο1 
ίηδρθχίΐ, ίαοΐΐβ βΐ οοηοβάαΐ. Αά ϋΐ3Γαποδ ϊρίιΐΓ, τιί ρπΙ)1ίοΐ 
ιΐδΐΐδ ίίβΓβηί φΐΆ^ β1ιιουΙ)Γαδδβί, ΓβοιίΓΓβηάιιιη βί βιαΐ, ςηοΓίιιιι, δί 
ΟΓθάϊιηυδ βί, αυΓΟ δρβοΐαίίδδίιηυιη ςυβιηςυβ άβδθΓίΐ3βηάίδ 1ϊΙ)Γίδ 
οοηάυχΐί (Ηίδΐ:. XI 33). Ββά ηβ Ιιοδ (ΐιιίάθΐη &ά αηίιηυηι θϊ 
Γβδροηάίδδβ ηοίηΐίδ άοοβηιιΐΓ αϊ) ίρδο Ηΐδίοπαηιιη ίη πίΕΓ^ίηε 
οοά. Ρβι. 2644 {Οτ&χη. ΑΟ III 350δδ) αάίβοίίδ, ίη (ΐιιίΐ)υδ ίάβη- 
Ηάβπι οοηνίοϋδ ΟυΛαπι Οθταίαβ ρΓΟδβςηίΙπΓ, ηί ςυί νβΓδΠδ ίη 
δθΓίΙ)βηάο ΐΓΕηδίΙηβΓίΙ (3697) νβΛαηυβ ρβδδίηιβ οοΓΓηρθή!; (365ΐ3 
37120 372-24 372ΐ2 55), ηιοηβίςιιβ Ιθ^βηΙβηι, ηίδί δθΓίΙ)αβ ίηδίΐηίαδ 
ρΓΟ νβπδ Ιβ^βΓβ τΏΒΐϊί, ηί ίηνβδίίβαίηηι αΐίςυο πιοάο αΓοΙιβΙ^ρηηι 
ίρδβ άβδοήΐϊαΐ. ΑάηοΙαΙα Ιιαβο &ά Ηίδίοπαδ ηοη ηιίηπδ αά 
Αΐβχαηάιαβ δοΐιοΐία ρβΓίίηθηΙ. Υίάίπιυδ δυρΓα ίηΙβΓροδίΙιιηι 
λέγειν ροδΙ γ.αδ^ολιγ,ωτέρως 153 ίηδθΓβηάυηι ρβιρβΓίίπι ροδί το 
ίηδθΓίηπι θδδο: ηίΐιίΐ άίίίβΓί 21ΐ5 χαλγ.ιδαι.7.όν α χαλδαιγ,όν II, ίη 

κι 

ψύ\)\ι& ΐΕίβΓβ χα'/,δαίΥ.όν ανοΐιβί^ρί ΙβδΙίηιοηίο βδΐ 1 12ι 2'' χαλδαιγ,ής, 
(^υοά 1)ίδ ΙβΓςαθ βηιβηάΕίΓίοβηι πιαηηηι ίβίβΠίί. Εί υί Ιιίδ Ιοοίδ 
ιηαηίίθδίο οοηδοιΊβηι ίη νίΐίίδ βηηι ουιη δΟΓίΙιίδ δυίδ Ιιαίϊβηιυδ, 
δίο 74ί2, οπηι γεννη^είσης τίαΐ της χρυσής άρνός δβοιιηάηηι 
ΑροΠοάοΓίιηι βρ. 2ιο άρνός φανείσης χρυσής δοηρδίδδβί, χρυσής 
άβίηάβ ίηίβΓροδίίο '"""'"^βχ Ειιγ. Ογ. 998 ΕΙ. 725 ίη χρυσόμαλλου 
ωηίαίηηι νβΐΐβί, 1ί)3ΓαΓίί δΐιιΐΐίίίίΐβ δηϋδοπρδίί γεννηΌ-είσης μάλλον 
καί της χρυσής άρνός νβΐηΐ δαηηηι Γβΐίηςπβηδ. Εί Ιιαβο βί 

Κρήντ] 

πιίΐΐβ αΐία ηί; 20528 3,11. Μεσοαπυγία , 283-23 Κυρήντ), 9722 
(ε1) ίρδο £θΓΐ£ΐδ8β ίβπιβΓβ βχ 8* ίΓ^ηδΟΓίρίπηι) 1 73δ α11. "Ηλιος, πί 
22024 α11. Ηρόδοτος, ηί ίηδαηβ ίηοηίοαία ηοίηία 16028 του 
βουσκαφήσαντος — Καηανέως 8,(1 ν. 434 ΓβνοοίΐηάαΟ? ηιοάο 
νβή Ιβ^βηίβδ πΙ)ί ορηδ νίάβΙ)3ΐυΓ αΐίςυο πιοάο αάηιοηβΓβηίπΓ, δίο 

Ρέαν 
1) Ηυο 35423 €[ΠΟΟ[ΙΙΘ Σάονίαν ί) ^Ιλίαν ρθΓΐίηβΙ. ΡΓοΙβ^οπιβη». XI 

τιί οοάίοββ ρΓ£ΐβΙ)θηΙ; δβΓΥΕπάα θΓαηί. Αϋο^υί ΗοθγθΙ βί βοβ Ιοοοβ 
ΐΓαηδίοΓίη&Γβ , ς[πίΙ)ΐΐ8 αΙίβΒαίαβ ιηβηίίδ Ιιοιηίηθίη απάίΓθ ηοΙ)ί8 
νΐάβηιιΐΓ. Α 1βνίθΓίΙ)υ8 υί οιάΐαΓ, οτιιη βοΙιοΗοιι 9022 ούλάς γάρ ή 
τΐήρα ίη οοιηπίθηΙαΓίοβ 8ΐΐ08 ΓβίβΓΓβί (ίΐ). ιθ'^), δυοουοιίΓΓίΙ: βί 
αρτιά ΗοηιβΓυιη 8θ Ιβ^ίδδβ έτέργ) δ' έχεν ούλάς (γ 441), υΙ)ί 
οιιιη ούλαί ρβήηάβ βδδθηί αίςιιβ ΙιΟΓάβα, δπρΓα ΐΠυά ονλάς ϊη- 
δβηιΐί "χρι&ή Ιιαο νί νοοίδ δοίΐΐοθΐ; νοΓδίιςυθ ΗοιηβΓί δοΐιοΐίοη 
αυοίιιηίδ. δβά άΐδροηβηδ ροδίθα οοη^βδί&δ οορΐαβ βίαρδο,ιη 
πιβιιΐ0ΓΪ3,β ϊηίβΓρΓθΙαΙίοηβιη ^Ιοδδίΐβ ριο οοΓΠίρία, ΐπίβιροδΐίαιη 
αυΐβιη νοοθΐη ρΓΟ οοΓΓβοΙϊοηβ 1ΐ9,1)ΐιΐ1; ίηβρίίαδςιιβ ίΐΐαδ οοηίΐανΐί, 
(Ιΐιίΐ3ΐΐ8 βχηβΓβ 86 Ιοοππι ΓβίΓΕοίαπδ πβί^πίίΐιιαιη δΐιιάυίΐ;. 8ΐο 
δο,ΐίβιη 81 ηοη θχοτίδΕΓί, ΐηΐβΐΐθ^ί οβΓίθ νίάβίπΓ. Ιηΐιιιπιαηυιη 
νβΓΟ Θ8ΐ 6ΠΠ1 οανΐΠαΓί, ιιΐ3Ϊ αηίθ βηιη δοΐιοΐίβ, ηυηο ΓβρβήιιηΙιΐΓ 
ιηοηδίΓα ΙοουΙα θδδβ: νβΐιιΐ; 13ΐ3ΐ €[118,6 ρΓαβοΐρίί -/.νρίως όΐ 
μαΐρα λέγεται ή λεν/,ομέλαινα αιξ ^), 69, ρΓΟΠιρία δΐηβ (1ιιΙ)ίο 
δΐιηί βχ δ^ , ίη ς[ΐιο ίηβρίυιη ί11α(1 μαΐρα αάΙιαβΓβδοβηδ βχ αηίβ- 
οβάβηίίΐ3Πδ Εΐίςιιίδ δοΐιοΐίαδία γβιαβ ΙβοΙίοηίδ φαιά ίη Ιοοπηι ίπι- 
πιίδβΓαΙ (^αίό? ό λενγ.ομέλαινοςΉ.βτ.Έιΐβ[τα. 163 χρώμα σύνΟ^ετον 
έγ. μέλανος καί λευν.οϋ Ρΐιοί. II 254 ΕΜ 7903). Υβηιηι ίηοίάιιηΐ; 
αΐία, ςυαβ ηη1ΐ3,πι τβοίρίαηί 6χρ1ίοαίίοηβηι. Αβ^βίΓίηιβ οθΓίβ ρβΓ- 
δΠΕάβαβ ίίΙ)ί (16 ΡΙαηοΙίδ α^βηίβηι δαηυηι Ιιοηιίηβηι Β^ζαηΙίηπι 
ροβίΕβ ίηοβΓίί (Μβίη. ΑΑ 402) νβίδΐι, ηηβηι οοηίηηοΐυπι οππι 
δοΐιοΐίο ίη Ε^ (ΟΓαπι. ΑΡ ΐνΐ64) αΐίητιαηάο Ιβ^βιαί (363ΐ5 Τ) 
νηυσϊ δε τΐρηγ.τά ν,έλεν^α Χελιδονίη ς άτΐό ττέτρης 
ηληγάδας άξείνονς γ.αΙ δτΐον (Κιιΐιηΐί. δ)Φ ινήια δόρττα. 
τΐλωτή έγένετο ή θάλασσα άτΐό Χελιδονιών , δ έοτιν άν.ρω- 
τήριον της Ανγίας, δίο ροίπίδδβ ΐΓαπδνβΓδίιπι α^ί, τιί ουηι αΐίαδ 
ΟΙιβΙίάοηίπιη ριοηιηηΙυΓίηπι οιιηι ίηδυΐίδ Ο^αηβίδ οορυΐαίιιηι ίη- 
νβηίδδβί (Αγ. Ραη. 153ΐ8 Ρΐηί. Οίπι. 13 ϋβπι. ί. 1β^. 273) Ιι&δ οππι 
Βοδροπ Ο^αηείδ ΡΙαηοΙίδςηβ οοηίυηάβΓβΙ βί Οϋίοίαβ ίη οΓαηι 
— Λνν.ίας ΓβοΙίηδ ίΠβ δοΐιοΐίαδία άίχβΓ&Ι; — ίΓαηδίβΓΓβί.•^) Νβο 
ίαηιβη νίάβο, ςπί αΙίΙβΓ αοβΓνυηι ίΐΐηηι ίηβρίίαΓΠπι οοηίβοίαπι 
άίοΕδ, ςυί βΓΓΟΓβδ νΐίχίδ Ιβ^βηΙί βχ ίηιρΓονίδο δΐιρβΓίη^βπίηΓ 
τάς Πλαγγ.τάς (α1ί1)ί / δΐιρρπηιίί) — αύται δε ν.αι Κνάνεαι 
λέγονται, γ,εΐνται δε μεταξύ Κιλιγ.ίας γ.αΐ Παμφυλίας γ.αϋ•^ 

1) Νβ αιξ ςιιίάθΐη δ&ηυιη βδδο ιηοηυί ίη αάαοίαίίοηβ. Φαΐα (8ίθρ1ι. 
2077) 0Γ0ηιη37οηΪ£ΐβ δυίβ ηοηιβη ίαϊί δίβρίι. 3833 οί. ΡΙυί. Τΐιββ. 9. 

2) ΤοΓδίΙ Ιιϊο Ιοοϋδ ϊηϋΟΓ αΐίοδ 'ννίεδοίβηιπι Ιηά. ΙβοΙΙ. αβδί:. 1859 ρ. 16. XII ΡΓθΙθ§οιηθη&. 

"Ομηρον χαί τ ίνας έτερους (261 1 1). Ιη αβηί^ιηα νβΓΟ ρΓ0Γ8Π8 
ΐηβχρ1ίθΕΐ»ϊ1θ νίάθπίιΐΓ βχΐΓβ, (^ιιεθ 22826 •^ άβ πιοΐθ αά ΟιιιηαΒ 
3,1) ΗβΓουΙβ ίαοία νβΐ 3693ο άβ Ι,ίΙ)^^ αο ΙιΪ^ιιγϊη, οοιηιηβηΐιΐδ βδΐ. 
Ναιη βίδί ίο,ιη ςιιΐά ίαοΐυιη δίί ίηίεΠθ^ίίυΓ, Ιακιβη ηιιΐ ίΐβΓΐ ρο- 
Ιυβπί βίίαιη ιηΐηιΐδ ηυηο ςυαβΓβηΙΐ οοπαρο,Γβί. 

^ι1^(^ ΐ^ΐΙυΓ β8ί? ηυαβΓαδ. ΕηΐιηνβΓΟ αιιί άβδΐρυίΐ αΐί^υαιιάο, 

81 80Γίρ8ίί ίρ8β, Β,ΤΐΙ £ΐ1ΐ6Γ αΐίίϊΐΐίβ 8ίθ1ϊ(ϋ88ίΐηθ Γ1ΐάΐΐ3118 βίπδ 

011ΓΪ8 3,1)υ8ΐΐ8 ραπιπι ίηΙβΠβοίίΐ ίη ϊηδαηα νβΓίϊΙ; (ο!. 2164). 
ύΐβτα €ϊα88ί8. Ιη νίαηι ιβάβο. Αΐίθπτίδ ο1α88ί8 α^αιβη δίηθ άπΗο ΡαΓ. 2403 

50 . ατ. 2403 (βο^β]^^^^ ρ IX δοΙιββΓ Ι ρ. XI) (ΙπΟβΓβί, 11181 1ίΐ3ΓαΓίΐ18 ΘΧ βΟΓϋΠΙ 

^βηθΓβ ίιιίδδβί, ςυΐΙ)υ8 ηηΐΐϊ Ιιΐδ ΙίΙΙβπδ άαπιηοδίοΓθδ ίηβπηί. ΙΙα 
βηϊιη §ΓΕ€06 (Ιοοίιΐδ, πί ς[υαηΙΐδ1ίΙ)βΙ Ηηβΐδ ρβΓίβοίίδ ίαοΐΐβ δβηβυιη 
βΟΓίιπι ΓθάάβΓβ ρο88βί, αά νβΓΐ)ΐιπι ίΓ8,η8θήΐ36Γθ ηβ^ΐβχΐί βί ηυο 
ρΓορΐιΐδ 1αΐ30Γίδ ίβΓπιίηιιιη αΙ)6δ8β νί(1βΙ)&1;, θο ΙΐοβηΙΐιΐδ ίικίιιΐδΐΐ 
Ιιυΐο 1ΐΙ)ί(ϋηί. Ιίαηηβ ρθγγεγο, υί αά ραιίβδ νοοαιβίιΐΓ, £αο- 
Ιυηι βδΐ. 
^ ΙηΙβΓ βοδ ςυΐ ΐΒχα ΐη οβηδτιιη νβηϊιιηΐ; οοάίοβδ ρΓΟχίιηιιπι 

8,1} α Ιοοιιιη οΐιΐΐηβί Γβδοηρίιΐδ Υαί. 1306 πιβηιΙ)Γ., XIII δαβοαίί, 
114 ίοΗοΓίιηι, ςυοΓΠΐη οβηίυιη άθοβιη ροθωα ϊρδίιιη οηιη δοΐιοΐϋδ 
ΤζβΙζαθ οοουρανίί, αΐίςιιαηάο Γυΐνϋ ΥΓδΐπί. 8θΓίΙ)8, ηοη τηβάίοοπίβι 
ρΓΟ ίΠο δαβουΐο άοοίπδ ίΐα 1ΐΙ)Γαιη εχαιανί!, υί δί^ΐΐδ ραΓοβιβΙ, ϊηΙβΓ- 
άηιη οοΓΓίιρί^, ρΓοόΕ^ίΙίΙβΓ βιηβικΙαΓβί, Γαπδδΐηΐθ ηαίά ΐΓαηδπιΐίίβΓβί. 
Νη,ιπ βα δθ1ιο1ΪΕ, ςτιαβ ΙβχηβΓβ ίηοιιΐία πιαηιι δαβοιιΐί XVI βχ 
αϋίϊΐιο 1ΐΙ)Γ0 ρβδδίιηαβ ηοίαβ ίη πιαΓ^ίηθ αρρΐοία δΐιηί, ραβηβ 
ηη8ς[υαπι βχρίβηάίδ Ιαοηηίδ δβΓνϊηηί. Ιηΐίϊΐδ ίβΓβ δοΐιοΐΐοηιιη 
αάϊβοίαβ δπηί ΙίΙίβίΕβ, ς[ΐιΐΙ)ΐΐδ αά δυαιη ςυοά^ηβ νοοβιη ροβηιαίίδ 
βΐδάβηι 1ϊί1βπ8 ηοίαΐΕπι ΓβνοοαίπΓ.ΐ) Ιιΐηβΐδ ίηΐδίυΐα ραΓαρΙίΓαδϊδ 
αηΐΐςηίοπδ (Ρ) ηοη ηαίηιΐδ (Ιβηδβ ΐηΐβπβοία δηηΐ;, ςιιαιη ϊρδΐιΐδ 
ΤζθΙζΕΘ 1ίΐ3Γηπι ίηΙβΓροδΐίυιη £αΪ88β ηυηο οοηδίαί. 
ο δβουηάαβ ίαηιΐΐΐαβ ίηΙβΓ εοδ οοάΐοβδ, (^υοδ Εά1ιίΙ)βΓ6 ιηΐΐιΐ 

^2 Ιίουίί, οβΓίίδδίιηπδ ίβδίΐδ βδΐ Ραΐ. 18 (ΜιιβΠβΓΐ Υΐ!:. 2), οηΐιΐδ αεςηβ 
αο Ραΐ. 264 οΐΐο βχοπίΐβηάΐ ιηϊΐιΐ οορΐαηι δπιηπια 1ίΙ)βΓα1ΐίαΐ6 
Ζαη^βιηβϊδΙβΓ άβάΐί. Ιΐδ, ηπαβ ΕΒαοΙιπιαηη ρ. XXVI, β§ο Ι 

1) Όοάβχ' — '&1ρ1ΐΕΐ)οΙϊ ΙίΙΙβπδ οοηβΐηιοίιιβ'. 8βΙ). Νοη οοηαιιίΘηιο- 
Γ3880ΐη, ηίδΐ ίιηροβυίδδθΐ ΕβΙίΓδΐο ΡίηάαΓδοΙι. 41. ΙηνβηΐαηΙαΓ δοίΐϊοβί 1ΐΙ)η, ςπΐ 
βΓΓοή βδδβ ροδβυηΐ βο, ςιιοά ϋδ ΙίΐΙθπδ, ςαϊΐϊΐΐδ δοΐιοΐΐα δΐο ηί ίη Υαί. 1306 
δαϊδ νοοΐΙ)αδ αρρΙϊοαηίαΓ, δπΐϊίηάβ ρβιρίεχΐοήδ Ιοοϊ σννταξί.3 [ρβίδοηρία 
Ηΐίβπδ ϊηΐθΓΐηίχΙα βδΐ: δβά 1ίΙ)Γί άβίηοβρδ 'ά ο&ρίΐβ αά οα1οβιη'{ί<β/(>ά/ί^ασί 
οοιίδίηιοΐϊ ηβο δαηί ηβο ίαβΓαηΙ υιηςιΐΗία. οί. 40ι Τ. Ρροΐβ^οπιβηα. XIII 

ρ. XI Θχρθ8υΐιηπ8, αάάβηάαπι βδί ίοΐίπιη 284ΐ2'' υμΙ σνντριμ- 
μάτων — 28727 Θήρας αΙίβΓαπκιπθ 296ΐ9'' όιά το — 300ΐ8 
ηοίων μήλων οοηίΐηβηδ ίηίβΓοίάίδδβ. 

ΝονΪ88Ϊιη3,ιη ΓβίΓαοίίοηβιη δοΙιοΙίοΓαιη αΐ) ίρδο ΤζθΙζα ίη8ίί- Ά 
Ιιιίαιη ΑιηΙ)Γ08Ϊ&ηιΐ8 222 δβΓνΕνΐΙ; (Μιΐ8. Κ1ι. XXXIV 289). Ργο 
ίυηάαπαβηίο 1ΐΙ)Γαιιι Ραΐαίΐηο 18 αίίΐηβιη 1ΐ9,1)υίΙ, ςπβπι αά οο- 
άΐοβιη 61118 £απιϊ1ί&6, οιιίπδ ίβ8ΐί8 ηπηο Υαί. 1306 δυρβΓβδί, οογ- 
Γθχίί βί 6χ 8,1ί(ΐπο 8ο1ιο1ίθΓΐιηι βχβιηρίο ιηαχίιηβ ρπηοίρίο αηχΐί:. 
^110(^ δυρια άίχί ΓβοίΓαοίαηίθΐη βυιη 8ΐιΪ8 πιίηίιηβ ρβρβΓθί88β, 
ίά Ε(1 ηυΐίαπι Γθοο^ηίίίοηβιη ιη3,^Ϊ8 ςιιαηι αά Ιιαηο υεΙθΙ: αάθο 
ηαΐΐο άβίβοίπ 1)οη£ΐ πι&Ιε Γθοΐάίί; βί ιιί 1ΐΙ)ΐάο βί ΐιιοβάΘΐ)^!:, νοοβ8 
ΙβπιβΓβ νοοί5υ8 8ΐιΙ)8ίΐίιιΐ1; βί 8βη8£ΐ ίΓαίβοΐί αο ίΓαηδίΐ^ιΐΓίΐνΐΙ;. 
Ιρ8πιη απίθΐπ ΕΐιοίοΓβιη Θ88β 1ιιιίυ8 ουιαβ δοΐιοΐ. 13526 αρραΓβί, 
(ΐηοά ίη Ιιοο ιιηο ΙΛγο βχδίΕί τνλανη&είς νηό των άλλων (Ρ) 
εΐττον ν,αΐ αύτό{ς) ο ίνας άμτΐελος ' ούν. ίχει δέ όντως (Αθί. 
ΗΑ IV 58) βί οβίβΓα, ςααβ βχοηΙ)βΓβ ηΐΐιΐΐ Γβίβιί. 

Ηαβ 8ΐιηί ϊρ8ΐιΐ8 Τζβίζαβ Γβοο§ηΐΙΐοηβ8. Ε ςΐιΐ^ιΐΒ βα ίαιηίΐία, 
ςιιαιη δΐ^ΐο 7^ ηοίανί, 8Ϊο βναΐηΐί, υΐ οβίβΓ&Γαπι ιιηΐΐΐ80ΐιίυ8(ΐιιβ 
8ίη^η1ί ίβ8ίβ8 8πρβΓ8ίηί, ΐρ89, ς[ΐΐ3,ίυοΓ βίϊαπιηιιπι οοάϊοί1)ΐΐ8 
(Ραΐ. 18 νίη(1. 282 ΐ) Νβ&ρ. II Γ 16 ΒαΓΟΟΟΪαηυδ Ροίίβή) βί ίΐΐα 
ίπΛα Γβοβιιίί88ίιηοΓΐιιη ΙίΙίΓΟΓυπι'οοηίΐηβαίιΐΓ Οιβία πί νίάβίιΐΓ 3, 
ιηβΓΟβηηαΓϋδ 8θπΙ)Ϊ8 βχαοΐα, ςιιοδ βχ ιιηο βχβιηρίο βος[υβ Ιίοβηίβτ 
ίηίβΓροΙίΐίο ίΐιιχίδδβ οηιηβδ ίη Μιΐ8. Κΐι. 1. 1. 458 βχροδηί. Νβο 
ΓίΐΓίίαδ ίαηίιιηι οβίβΓΟΓαηι 1ΐ1)Γ0Γπηι, ηιΐίΐηίιιπι Ιιαβο ίαηιΐΙίΣΐ ϋδ 
οίίβοβπί, άοοβί, δβά οβΓίίπδ Γβδ Ιβδίίπιοηϋδ Γβοβηίίοηιπι δοΐιο- 
Ιίαδίαηιπι οο^ηοδοϊίπΓ, ςηΐ οιιηι βχοηρδβΓηηί Ιιαβο δοΐιοΐΐα (δοΐι. 
Ρ κ 2, 8θ1ι. ΕιΐΓ. Ογ. 990 Μοη., ιβοβηΐία δοΐιοΐΐα Ειιοΐαηΐ ηυηο ε 
ΚαΙ)ίο αΙ)ίβοί&) Ιιυΐιΐδ ίαηιϊϋαβ Ιΐ^Γΐδ πδί δπηί. 

Ηΐδ άβηιυηι ρβΓαοίίδ αοοβάβΓβ Ιίοπΐί αά οοηίβχίπιη ίΐΐαηι 
£αΙ)πΙίΐΓπηι βί ^Γαπιηιαίίοαίΐυπι ριαβοβρίοΓυηι ΐία Γβίβχβηάτιηι, ηί 
(ΐπί(1 βίπδ, (ΐιιίά αΙΐοΓίιιη βδδβί βί πηάβ ρβίΐίππι αΐ) βο ρβΓδρίοβ- 
ΓβίπΓ. Εί αά βηοάαηάα ροβηιαίΐδ ίβηάϊοπία ρΓαβίβΓ δοΐιοΐίει, άβ 
ςαίΐιιΐδ ϊηίΓίΐ άί8ρπίαΙ)ίίηΓ, (^υοά ϊηδίτυηίθηίυηι δίΐ)! ραΓαπί, ίη 
Μηδ. ΕΙιβη, 1. 1. βχβοηίηδ δαπι, δβά απιρίίδδίηιβ ίαηι αποίΕ βυρβί- 
Ιβοίίΐβ ςηαβ ίΙ)ί άίδρυίανί ηοη πηα ίη τβ άίΐαί&ηάα νίάβηίπΓ. Αί- 

1) 8ί Ιϊοιιίθδβί, ΐΘδίβιη Ιιυηο οοάίοβπι Ραΐαίίηί 218 Ιοοο βχΙιΐϋϊΐίβθΘΐη : 
βίςαίάβιη ηί Νβ&ρο1ίΙαηιΐ8 άβίβΓήηιυδ, δίο ΥΐηάοΙίοηβηδΐδ Ιοοαρίβΐΐδδΐιηυδ 
Ιιυίπδ £&ιηϊ1ί&β βδί. XIV ΡΓοΙβ^οηιβηα. 

(^υβ ροβιηα ίρδυιη υί ρήπιΐίιΐδ θ άβίβποπδ οίαβδΐδ Ο ϋΙ)Γ0 δίο 
ιηίηιιίαΐΐιιι ΐΓΒ,ηδοηρδβΓαί, υί 8ΐια ουίίΐυθ ραΓίίοπΙαβ κοΙιοΗα οΪΓΟιιηι- 
ίπηάβΓβΙ, ίία ΓβίΓαοΙαη» αΐ) εο ηοη Γβοβδδίΐ, ιηβΐΐοηιιη Ιβοίίοηυιη 
οιηηϊηο βχρβίδ, ηΐδί ςιιαβ δοΐιοΐϋβ βί ϊηίβΓρο8ίίΐοηΐ5ιΐ8 δΐιρρβάί- 
ί8,1)3,ηίυΓ, άοηβο ίηδοίυδ υΐ νϊάβΙιΐΓ ηονίδδΐιηα οιιγο, ίη αΙΙβΓα 
ΟΕδίΓίΐ ΐΓίΐηδϋΙ; (ϊΐ). 289). ΙΠβ αιιΐβιη άβΙβήοΓ οοάβχ ηί οαΓβΙ)αΙ; 
αηίίςιιίδ δοΐιοΐϋδ — οαΓυβηιηΙ: δοϋΐοβί οιηηβδ Ιιιιΐιΐδ οΐαδδΐδ 
1ίΙ)ΓΪ, ηίδί ίοΓίβ οο,δυ ίαοΐιιιη άίοαδ, ηί η οοάΐοθδ (δδ^δ^δ^) ςιιίόιΐδ 
αηίΐςυα δοΐιοΐΐα ΐΓαάίία δπηί οπιηβδ ρπιηαβ δίηί οΐαδδϊδ — , δΐο 
ίΓυδίηΙίδ β Ρ, ραΓοΐδδίπιβ β ρ ΐΓαοΙίδ 1ΐΙίβΓίδ(ΐιιβ, ςτιαβ ρθΓρΙβχαιη 
νβΛοΓυιη οοηδβοηίΐοηβπι βχρβάΐΓβηί £ΐΐ3πηάβ ίηδίΓποΙιΐδ 6ΓΕί. 
Αά ΙίΕβο ί^ίΐυι δίΐιί ρήπιυιη ϊηνοΙαίΕ βΙ ο1)δθΐΐΓα δβηδα οαηηΐηίδ 
αρβΓίιΐί βί δβηδίΐδ ΐΐΐοδ βί τά έξης οοηδαΓοίηανΐί ΙβοίΟΓΪΙ^υδ, ςιιαβ 
πίΕ^ηαπι οοιηιηβηίΕΓη ρ&Γΐβιη οοουραπί: Ιιΐηο ^Ιοδδαηιιη ηηίοςιιίά 
βχρΗοΕί, 81 ηοη αά δ* Γβάβυηί, ρβΐϊίαβ δΐιηί οιηηβδ βίάβωςηβ 
1ΐΐ3Γ0 οαΐΐΐάϊδδϊπιυπι ίΐΐυά ίυίΐίίοίιιηι άβΐϊβί, ςποά 1145 (οί. 2123 
3933 57ΐ9 5925 '') νβΓΜβ βχρίίοαίβ Γβάάϊάίΐ;. Ρήπιαβ νβΓΟ οΐαδδίδ 
οοάίοβηι (δ^), ηιιβπι ρραβδίο βί ίυίδδβ ίρδα βίυδ δοΐιοΐία άβ- 
οΙαΓαηί, αάβο δριβνΐί, υΐ ρΓαβΙβΓ Ιΐίίβο ηίΐιΐΐ ίΐϋηο άβριοπιρδβπί. 
Εγ^ο οηηι ίη άβχίΓΟ ηι&Γ^ϊηβ ςηί οπιηίδ βδί Τζβίζαβ 
αά Ρρ ρΓονοοΕίητ, ΐηάβ ιρδαδ ραιαρΙίΓΕδβδ &\) βο 
οοηδυΙίΕδ βδδβ ηβ οοΙΗ^αδ. 
ΒϋΐϊοίΚβοα ΟρβΓΟδίιΐδ ίιπί ΠΙ)Γ08 3,1) βο βχοβΓρίοδ ΒΧίί Ιβοίοδ αΐίηυαηάο 

ίηάα^ΕΓβ, ςυοΓηπι Ιιίο ϊηάίοβπι ριοροηο-): ΑβΗαηηδ (ΥΗ. Η Α.), 
ΑβδοΙιΐηβδ (ίη Οίβδ.) ο. δοΐι., Αβδοΐι^ΐυδ ο. δοΐι.^ ><Αρο11οάθΓί 1)ίΙ)1ί- 
ΙιβοΕ, ΑροΠοηίί Αι^οηαιιίίοΕ ο. 8ο1ι., Αγ8,Ιιι8, Αήβίίάβδ ο. δοΐι., 
(οί. αάη. 381 15 τνρίσμα), δοΐι. Απδίορίιαηίδ (οί. αάη. 2803 1 τυ- 
ράννου), Αήδίοίβίβδ (Ηίδί. Αη., Μβί., ά. Μ., ά.^Εβρ.), Αιπαπαβ 
(βχρ. ΑΙ., ρβΓίρΙ.), ΟαΙΙίπίΕοΙιί Η^πιηί ο. δοΐι., 01ιοβΓθΙ)θ8θπδ, Οβ- 
πιοδίΐιβηβδ (ΟΓ. XVIII), ><ϋίοάοπΐδ, ^ΌΊο Οαδδίπδ, ϋίοη^βίί Ρβ- 
ήβ^βδίδ ο. δο1ι.3), **8θ1ι. ϋίοη^δίί ΤίίΓΕοίδ, ϋίοδοοήάβδ (2663ΐ), 

1) ϋβίβποΓβηι Ιιαηο οίαβδβιη 8Ϊ άϊοο, ηοη 8Ϊο ϊά ίηίβΐΐθ^ νοίο, ςπαβΐ 
ηίΐιίΐ Ιιΐηο ΐ3οηΐ ΓβάαηάβΙ: νβΓ& ΙβοΙίο δίκην — δίκτ] Ι8Ρ — 136 βί ρΓορβ 
νβΓα όπατρίον — όγαατρίον Ι {γράφονσι ΙβΥζ•*) 8 {και Ιέγοναι ΪΙ). ■^) Ρ — 
452 Ιιίδ οοάίοί1)υ8 άβΙϊβϋιΐΓ. όπατρίον Ι&ΐιζ^ 'ίη ιηβϋηβ αΙ)βΓΓ3,νΐ1;'. 

2) Ώβοαβδί **1ί1)Γ08, ς[ΐΐ08 ρ1βηΐθΓβ8 1ι&1)ΐιΐ(;, άίάαοΐίδ ΗίΙβπδ, ςυί 
ρβπΘπιηί ΐηίθπηι, άίδΐίηχί. 

3) Είΐιηΐοα δίβρίι&ηΐ ίη βίιΐ8 1)ϊΙ)Ιίο1;1ιβθΕ ηηηιςυΗ,πι ίαβπιηί : 8ΐ 1ΐ3,1)ΐιί88βί, 
ςπαβ ίιιϊΐ ίη Ιιίβ δοΐιοΐϋθ ιΐδΐιι-ραηάϊ ροΐββίαβ! ΙιίϋΓ&ηί, ηοη Τζείζίΐβ βαηΐ;, ΡΓθ1β§οηιβη&. XV 

Εί^ιηοΐο^ίοιιιη ^βηυίηιιιη 1), ** Εΐ^ιηοΐο^ίουιη Οικϋαηυιη (6θ2ο)? 
ΕιΐΓΪρίάβ8 0. **8θ1ι., βα1βηυ8 (2255), Ηθρίιαβδίίοηίδ Μαη. ο. 8θΙι., 
ΗβΓαο1ΐΙίΙηοΓβ(ϋΙ)ί1ία(182δ)?, ΗβΓΟίΙίαηί Ιιίδί., Ηβιοάοίιΐδ 2), Ηβδί- 
0(1ιΐ8 (Ορρ. ο. 8οΐ3., Τΐιβο^. 0. δοΐι., 8ο. ΗβΓΟ.), Ηΐρροηαχ (ο. ίηΙβΓ- 
ρθ8.), Ηοιιΐ6π11ΐα8 ο. 8θΙι. Ό, Οά^δδβα ο. 8θ1ι., Ηοπαβή νίΙ& (βα, ηιιαβ 
ΗβΓοάοΙΐ ηοιηίηβ ίβιΙιΐΓ), ^08βρι1ιι8 (ΑηΙίςς., 1)β11. ^ιιά.), Ι.ιιοί£ΐΏΐΐ8 
ο. 8θ}ι., Εγ8ίΕ8 (375ΐ7 οί. Ι621), Μ7ίΙιο§Γ3,ρ1ιί (Οοηο?, Ρα1αθρ1ι&1ιΐ8, 
Ρίοΐβιη&θπδ Οΐιβηηιΐδ), Μαΐο,ΐα,δ^), ΝίοαηάβΓ (ΤΙιθγ. ΑΙ.) ο. 8θ1ι., 
Νοηηί ϋΐοηγδίαοα (1172ο'')?, Νοηηυδ Αΐ3ΐ)α8?, Ορρίαηιιβ (Ογη. 
Ηαΐ), 0Γρ1ιβιΐ8 (Αγ^. Ιιίίΐι., Ιι^ηιηί, ^ ^ωόεχαετηρίόες), Ρατίκίοχο- 
^Γίΐρΐιί (Αηίϊ^οηυδ, Κΐΐθ^ίηυδ (οί. Ηΐδί. Ι 469), 8οΙΐο), ΡΕΓΟβιηίο- 
^ΓίίρΙιί, ΡΙιίΙοδίΓαίπδ (νΐί. Αρ. ΗβΓ.Ογιηη. 323 1 ?), Ρίηάαηΐδ ο. ** δοΐι., 
Ρΐιαίαήδ, ΡΙαίο (ΡΙιαβά.), ΡΙυίαΓοΙιιΐδ (Ρ^γγΙι., Κοιη., 8βΓί., Τΐιβιη., 
ΤΙιβδ., ΡαΓ. ιηίιι., Απα. ηαπ., ΑρορΙιΛ. 1/9,0., ά. αυά. ροεί., αάν. 
ΟοΙ, Οοην., ά. ^8. βί Οδ., (3. δβΓ. ηυιη. νΐηά., ά. δοΐΐ. αη.), Ργο- 
οΐϊ οΙΐΓβδΙοιηαίΙιίο,, ΡΓΟοορίπδ, ^ι1^I1ί11δ διη^Γη&βυδ, 8ο- 
ρΐιοοίβδ ο. δοΐι., δοίαδ (3773) ?, ΤΙιεοοπΙπδ ο. δοΐι., Τ1ιιΐ07άίάβ8 
ο. δοΐι., Υεδίιΐδ ίβδίΕηιβηίαιη, ΧβηορΙιο (Εχρ. Ο^ή, ^ηδ1;. Ο^ή). Νιιιη- 
(ΐααπι οοτιΐίδ υδυΓρανβΓΕί Ιαοδ δοηρίΟΓθδ, {^υοπιπι ηοιηίηα ίη ίαοία- 
ΙίοηβιιιβΓίιάΐΙίοηίδΐηίβπβοΐί: Α|2:α11ΐ08ί1ιβη6ΐη (β8οίίοη6 316ΐ8ΗΪ8Ϊ. 
VII 645), νΐίΓπνϊυιη (322ΐ3), ϋΐοη^δΐυιη ΗαΙΐοαΓηείδδεπιη (29421 ), 
^ομνΐνον (844), Ήσίγονον (β ΚΙΐΘ^ΐηο Ηίδί, Ι 469 VII 644 άβ 
δοηρί. ηοιη. ν. αάη. 316ΐ7), Κείραλίωνα, ΟοΓπυίιιιη, Βΐοί7η3), 
^οι)αηηβ^α Αηίίοοίιίιιιη 3), Ι,ΐΐ^&ηίιιπι, ΜβΛοάΐιιιιι τον ίατρόν 
(3223ΐ), 8ίπιοηίάβΓα τόν γενεαλόγον (1373ΐ), Φιχούλην (887) δίνβ ςιι&Θ ΒαοΙιιη. Άάη. 516 β νίηά. 2 άβδΟΓίρεΐΐ. Νθο ρΐυβ ηααιη ρβΓβΓΓ&88© 
βιιιη ΕΛπΐοα — ηδαΓαπΕ ρυίβδ — βίίίοίίαΓ ϋβ Ιοοίβ, ςιιοδ βχ ΗίδΙοΓϋ» 
Ηδ,ΓάθΓ ίη άΐ1ί^θΐιίΪ88ίιη& άΐβββΓίαΙΐοηβ άβ ^ο^1. Τζ. Ηί8ΐ:. ίοηΐί. Κίΐ. 1886 
ρ. 70 οοη§:β88ίΐ. 

1) Ιηάίάβιη ηοηηαΐΐα ΐιηβιη&ίΕ (β. §γ. 269, 270 ΒηοΙιπι.) άποίίΐ δπηΐ;,, 
ςα&β 8θήΙ)£ΐ α ίη ηΐΕΓ^ηβ &άάίάίί. 

2) Μβά. ΙιΧΧ 3 βαηι αϋςιυ&ηάο ροδββάίβδβ ηοίαΐίδ αρραιβί, ςυίΙ)α& 
βίβ^αηίίδδίηιαηι ίΐΐαηι 1ί1)Γαπι οοηιρίηχίί. 8βά βί ηπίά ίηάο βίίίοΐΙΠΓ, ςαοά 
5η αΙΙβΓΟ 1ίΙ)Γ0 άβδίηυηί, υΙίΓα Ιιυηο Ιθ^οηάο ηοη β^Γβδδυβ βδί βί ΡβΓδίθ3, 
1)β11& 38826 αά οοάίοβπι αΐίβηιΐδ οίαββίδ βη&ΓΓ&νίί. 

3) Ηαηο βΐί&ηι ίΙ)ί βχοΓί1)1, ιιΙ)1 αιιοΙΟΓ ^ο11ίιηηθ3 ΑηΙίοοΜαβ αρρβΙΙαΙυΓ, 
8βΓ0 Ρ&ίζί^ίί άίδρηίαίίοηβ Βγζ. ΖΐδοΙίΓ. Χ 386 βάοοίαβ δαπι. Ηίηο ίαοΐαηι 
βδί, ηί Μο Ιη ρπηιίδ ρΐ&^αΐίδ ίβδίίδ ίίρροδίΐιΐδ δίί, ιιΙ)ί ίΐΐβ αάδϋΓίΐ3βη(1αδ ίυίΐ. 
Εΐί&πι ϋΐοί^η ΊιοηοΓίδ οαυδα 3,1) βο ηοπιίηαή ίηάίάβπΐίΐιιβ ηοίίίί&ηι οίαδ 
ίΐυχίδδθ ίάβηι ρ. 392 ρΓθΙ)&νίΐ. Εγ^ο Ιιαίο ςυοςιΐθ δαοοβάαί ηοπιβη Μ&ΙαΙ&Θ. XVI ΡΓοΙβ^οπιβη». 

Φιλάλιον (223ΐ6) β08ς[ΐΐθ, ηυοΒ 8733 βηαπίθΓίΐί. Όθΐιίς[ΐΐ6 βνββίί- 
^αίοδ αυοίοΓβδ ίη ηΐίΐΓ^ίηΐΙιυδ ρβΓίυδίΓαηΙί ηοιηΐιιιιιη νίοβ κυΜικΙβ 
ίπδΐθ βί^ηιιπι (?) οοοιίΓπΙ, ςυο άβίίοβΓβ νβδΙΐ^ΪΕ οοηίΐίβιηυΓ. 
Ηυϊο 8Ϊ οοη%βΓΪί;, υΐ βχ ΐ11Ϊ8 Ιοοΐδ οθγΙι αΐΐ^ηΐά βχίυηάαΐ:, πιαοΐβ 
βδίο: οβίβΓπιη ηοη δΐιρβΓναοιιιιιη βδΐ βα νβΓΐ)Ε αρροηθΓβ, €[ΐΐ£ΐβ 
βηοχΓαίαβ άβ Οβιοορϋ^ηβ ^) £α1)πΐΕ6 ίρβθ 8αΙ)ίθοίΙ τις δ' ό χρη- 
οάμενός φησι {^έστι?) τι] ιστορία τνλάτει (ί. β. έν τΐλάτεή 
έκ των τΐολλων ίστορΐγ.ων (ρηία δοΐιοΐίο,δΐίδ), ούγ. οίδα 
(Ηί8ί. ν 95). ^υ^ρρβ βα, ςυαβ ηοΐ^ίβ αά οβΓΐ;ο8 ο,ιιοίοΓβδ ΓθίβΓΓβ 
ηοη Ιΐοβί, ρ1βΓα(ΐιιβ ηβ ίρδβ ςηΐάβηι υδ^ιιαπι ϊηίβχβΓβ ροίαΐβδβΐ, 
τιί ς[α3,β δοΙιοΙίΐΓπηι ίη οοηνβηίΐΐιιΐδ αο 8βΓηιοηΐ1)ΐΐ8 ΙϊΙίβΓαίοΓηηι 
νβΐηΐ; ρβΓ ηιαηιΐδ ΐΓ&άβΓθηίηΓ. 
4 ΐβααο Τζβέζα Ηίο αιιΐβπι ΗΙ^βΓ, ςυί οηιηίίΐ (ΐιιαβοιιηις[υθ ρΓαβίβιβα ρπΙ)Η- 
ϋΆχ'ύ ρΓοουΙ 3, 86 Γβΐϊςυίί, ηοη Βοΐυιη ίη οπιηϊΐίηδ οοάϊοΐόυδ 
ΙδαΕοϊ Τζβίζαβ ΐηδοπΙ^ίίυΓ, 8β(1 βΐίαπι ίη ρΐ'οοβπιίο Ηβδίοάί "ί'ρ/. 
ρ. 10 Οαίδί. ίΓ&ίΓΪ 3, ^ο1]9,ηηβ αρβιΐβ ΙπΙ)ΐιίΙυΓ. Νηπιςπαπι ί^ίΙιΐΓ 
υΐΐα άβ Εποίοιβ ΙιΟΓίιηι δοΙιοΙίοΓίιπι οοηίΓονβΓδία πιοία βδδβί, ηίδί 
Ιοίιαηηβδ ϊρδβ άβοίηΐΕ ίβΓίία βρίδίυΐα (ρ. 14 ΡΓβδδ. οί. ίηδΟΓ. βρ. Χ) 
£1θΙ)ΐ1ίίβΓ ίηίβΓοβρΙυηι ίαίίδ ίΓαίΓβπι Ιαηιβηίαίηδ ίη βρίδίαΐα νίοβ- 
δίπΐΕ δοΠίοίΐΕηΙί Βαδίΐίο ρΓοίοηοίαηο, £ΐά ςιιβπι πιπιογ ςηίάαπι 
ίηδηδ δίηβ (1ηΙ)1ο α ΙοΙιαηηβ ρβΓίαίηδ βΓαΙ αΐίβηιπι ΪΓαΐΓβπι ίη- 
δοήρδίδδβ, αΙΙβΓυηι οοηδοπρδίδδβ 1ίΙ)Γαπι, Ιδααοο 86 ΪΓαΙβΓη^β οεγϊ- 
ίαΐίδ βΓ^ο αά βχβηιρίυηι πια^ηοΓΠπι Ιιοηιίηυηι Ε,ηΙίηηίΙαίίδ οοη- 
06δδί8δ6 ίηδΟΓίρΙίοηβηι 1ίΙ)Γί ΓβδροηάίδδβΙ, οβίβΓηπι α δβ οοηίβοίηηι 
Ιιυηο βδδ6 ίάίΐηβ οηιηβδ δίο ίηίβ11β^βΓ6 δβ νβΐΐβ ^). ^ηοά υί αβηυα- 
Ιίαπι ηβηιο, δι ςηαηι ίηάβ οοηίβοίπΓίΐηι ίο,οβΓβ Ιίοβί, ςηοά δαα 
δίπιρΙίοίίβΓ Β,ά τίχαηάηπι ριοπιρίίδδίηιυδ Ιιοηιο ίΐΐα δοΐιοΐία άίοβΓβ 
ηοη άβδϋΐ; (ΗίδΙ. IX 960 ραδδ.), ίη άηΙ)ϊ1:αΙίοηβπι νοοανίί, ίΐα 
ηο1)ίδ, ςυοά ίίάβδ βί άβΓΟ^εΙπΓ, ηυΙΙαιΌ ηυηο νίάβο οαυδο,ηι βδδβ. 
ΜίΙΙαηιυδ ίηοβΓία ίΐΐα αΓ^υπιβηΙα, ςυαβ α ρίίδ αίίβοίί^αδ αηίηιί 
άιιοηηΙπΓ: δο,Ιίδ βδΐ ηιοηβΓβ, δίνβ ίίάβηι Γβηιπι ροηάβιβδ δίνβ 1) Εγ§ο ϊηίΓ. 51ο ηεςυβ β Ζβη. ραΓ. V 10 ηβςυβ β 8θ1ι. ΒΩ 315 — υηα 
ηονΐί δοΐιοΐία Β — ηοίίΐί&ιη Ιιαΐιΐδ ίΕΐ)α1ίΐβ Ιιαιίδΐΐ;. Ταπιβη 3ά1ιίΐ3ί1;ί8 βίαβ 
νβΛΐδ ίη 8θ1ΐ. Β Γβροηαδ ούκ έπΙ τονβ νΐοϋε (τούτονδ θθά.) αναφερών 
Θείαί, οΰβ (&ιασού£ οοά.) χατωααδόν πρόδ Ηρακλέονε (^φασί) φερο- 
μένονί — 

2) ΙηθρεοΙα Ιιαο XX βρΐδίαΐα ρηιηαθ Γβοβηίίοηιιη ΚαββίβΓ (8ιιίά. 
άγάστορεί) ^ο11&ηηί ΙίΙ)Γυιη Εάδί^ηανίί. ΡΓοΙβ^οιηβΐϊα. XVII 

ββΓίηοηθίη δρβοΐβδ ίηδίρίάαπι νΐ1η8€[ΐιβ οπιπιβ ^βηθΓΪβ ίικιιιΐηαίιιηι, 
ίαηίαιη ίηΙβΓ Ιιοο βί; αΐΐα βΐαβ δοπρία δίπιίΐΐίυάΐηβιη β88β, υί βί 
€[ΐιίο(ΐυ3,ιιι Ιιοο οοηβίαιβ άίοαΒ πΐΓίκ^ηβ εώ πηο βοάβπκιπβ β88θ 
οοηβΟΓΪρία. Υβιαιη 1οη^ίιΐ8 Γβ8 Ιβηάΐί,. ΑΗβηο, ν68ΐ:ί§ία ιηίηϊιιιβ 
ίη υη» ίη8θπρΙίοηβ οβΓηιιηίυΓ. Εβρίίοθβ Ιοοοδ δΐιρΓα ριοΐ&ίοδ, 
€[ηίΙ)υ8 ΡΓΟΓ8118 άΐδδΐάβηΙίΕ ίηδαΐδίδδίπιβ οοριιίαΐίΐ β88β ραΐυίΐ: 
ίαοϊΐΐυδ 8Εΐίβιη ίηΙθΙΙβ^αίιΐΓ βνβηΪΓβ Ιιοο ροΙυ.Ϊ88β, 8Ϊ αΙΙβΓ τυάία 
€οηοβ883, εΙ) αΙίβΓΟ αάνβΓδαπΒ, ίη8θΐΙβ ρο1ίνΪ88β βπιηαίιΐΓ. ^ι10(^ 81 
Γβ νβια ίαοίιιιη βδί, Ιαΐϊδ οοάίοβ α Ιιίο οοιηιηβηίαπυβ δβΓναίαδ 
€8ί, ςυαίϊδ ΐ8&ίΐοί οιίΓΕ ρΓΐΐϊΐίίιΐδ βπιίδδυδ 681, βϊιΐ8ς[υβ Γβϊ ίΐΓ- 
ιηίδδΐιηιιιη ίΐΓ^αιηθηΙιιιη ίη ίΠίδ νβΛίδ δοΐιοΐη 35122 βχίαΓβ νΐ- 
<ΐ6ΐιΐΓ, ςυαβ αΐ) Ιδααοο ίπίβιροδίία ίη οιάίηβιη άβπιιιιη α 8θπΐ3ί8 
ΓβΟθρΙα δΐιηΐ; Ιωάννης όέ 6 φιλόττονός ^) φησιν είναι '\βαίου 
(ν. αρρ. ΟΓ,). ^ι1^ρρβ αηΐβ ηιβ ςαί Ιιαβο βάίάβΓυηΙ; αιιΐ; ΐΓαοΙα- 
νθΓΐιηί, Ιωάννης ό^ ό Φιλότνονος δοήρδθΓπηΙ; αί άίάυοίίδ ηυηο 
δβοηηάυπι αυοίοι-βδ Ιιίδ δοΐιοΐίίδ ηβπιίηβιη £θΓβ δρβΓΟ, ς[υί Ρΐιί- 
Ιοροηο ραίΓΟοίηβΙιΐΓ ρβπηάβ δοΐιοΐϋδ ο,ηΐίίΐιιίδ αο ΤζβΙζίδ ί^ηοίο. 
<^υΐο1 ροΓΓΟ ο,άάιιοβΓΘ Ιοίιαηηβηι ροίηίί, δί ριορήο ςηοάαηι αο 
ρθοιιΐί&π ίβδίίιηοηίο εηιάίίΐοηίδ δρβοίβιη αιι^βΓβ 1ίοβΙ)α1;, υί ηοη 
ΙαηΙαηι ίη ηονίδδίηΐίΐ ΓβίΓαοΙαΙίοηβ, ίη ςηα ηβ άοοίίδδίηιίδ ηηίάθπι 
ΙβδΙίοιοηίίδ ίάβηΐίάβπι ρβρβΓοίΙ, δβά ΓαάίοίΙυδ ίη πηίνβΓδα Γβοο^ηί- 
Ιίοηβ II ίοΙΙβΓβ ίά ηηαπι — δί ίοΓίβ ίΐΐί νοοηίαβ ίαηι ίυηι 1α56δ 
ίηδβάβΓαΙ — βηιβηάαιβ ηΐδ,ΙΙβίΡ Εγ§ο Ιδααουηι άίοβηάηπι ββί 
ΙιοηοηίίοΘ Ιιίο ΪΓαίΓβπι ίηάτιοβΓβ Ιοοί ίβηβ1)Γίδ ίη^βηίί βηί Ιηηιβη 
Β,άηιονβηίβηι, ς[ηοά ίαηι ίηβΓίία αΐίουίπδ 80ΓίΙ)Ε6 βΐ ίρδίπδ 1ο- 
Ιιο,ηηίδ ίαδίίάίο ΓβδΙίηοίηηι βδΐ. Ηίο νβΓΟ (^πο,ηι ηοη οο^ίΙαΓΪΙ 
ίηίίαηι ίη Ιιοο 1ίΙ)Γ0 οοηάβηάο δοοίϋΐβ,ίβηι άίΐηβιβ, εί πιβίΓίοα δβΓναΙα 
ΐηδΟΓίρΙίοηβ αο 8ηΙ)80Γίρίίοηβ 6ΐ ηηηο νβΓΐ)ίδ 183 ούτως ήμϊν τοις 
Τζετζίοις όο/.εϊ έχειν αρρίΐΓβΙ;, θ ςηίόυδ ίΐΐπά τοις Τζετζίοις 
3,1ίβηπιη αΐ) α ίη II άβπιπηι α ΙοΙιαηηβ νβΐηί ίη οοηιρβηδΕίίοηβπι 
8υΙ)ΐΓαοίθΓηηι 35122 νβΛοΓαηι αάίβοίιιπι βδί. 1ι8,1)0Γβηι, ορίηοΓ, 
ΓβίΓΕοίαηάί δοήρία άβίυ^ίβηδ αο ηιαίοια οο^ίίαηδ ίη£1αίιΐδ Ιιοπιο 
ϊηοΓάίηαίΕ αάνβΓδΕΓίΕ ίηδθΓίΙ)βηάί οοηάίοίοηθ ίιαίΓί άί^βίθηάα 
ίΓ&άίάβΓαΙ. Ιαηι ουηι Γβδ βί ρΕΠίηι βχ νοίο οβάβΓβηί, οηηι 
άίίαρδο ραίήηιοηίο 1ίΙ)Γί αΐίί ροδί £ΐΙίθ8 νβηυπι ίιβηί, νίΓβδ δοΐιο- 

1) ψιλόπονοί ββΐ; 18, ςιιί βίικϋίδ ΙΐίίβΓΗ,Γυιη ορβΓ&ίπΓ, 'βοΐιοΐαδίίοαδ', ιιί; 

ΓβΟβηίίΟΓβδ ΙοηπαηίΐΙΓ. Ηϊδί. VI 63 ίζήτει τών φιλόπονων τιε ταύταβ έχ 
των ώνησα/ιένων ενρεΐν και μεταγρά•ψαι — 

Ι,γοορΙίΓοηϊβ Α1θΧΕη(ΐΓα. II. |) XVIII ΡΓοΙβ^οπίθηα. 

ΗοΕ ορβίΐα αίίβΓΘΓβηίπΓ, ίρβίπΒ αηΐβιη δΐυάΐα ΙίΙΙβΓαΓυιη θχί^υα 
ΐηοΓβπιβηίίΐ 1ιαΙ)βΓβηί, ροθηϊίβηάα 86 ίβοίδδβ ίηίβΠβχίΙ; αο ρο8ί 
ιηοΓίβπι ί11ίιΐ8 ίη ραΓίβιη 8θ ίρδβ νοοανίί. 
5 ΜοζΟνοία Τζβίζ&ιη (ϊυαηΐυιπ ίβπιροη8 ρΓΕ60688βηί 18, ουίυδ βα άίοΓ- 
Λθ8ί8 βδί, υηάβ 8^ 8^ ίΙτιχβΓπηί, αΓ^υπ[ΐ6η1;3,, (ϊΐιίΙ)ΐΐ8 άβίϊηίο,δ, οκι- 
ηΐηο άθίΐοϊηηΐ: π,ηίίίΐιιίοΓβιη ίιιίδδβ Τζβίζα ρΓο οθγΙο δΐιιηί Ιίοβί. 
Ναιη 8θ1ι. 342.5, (^τιοά β Τζβίζΐαηϊδ 1ϊΐ3ΓΪ8 τιηιΐδ δ, β δοΐιοΐϋδ 5^86 
βχ1ιίΐ3βηί, ςτιίιι ίη δ^δ^ δβάβιη δΐιαιη 1ιαΙ)β&ί, ηοη ροΐβδί; οοηίΓο- 
νβΓδυιη βδδβ : βοπιιη βηϊιη βδί, ςυαβ ίΓβςυβηίβΓ ίη Ιιίδ ίηνβηίπηΙυΓ, 
ςιιίΐ3ΐΐδ άίοιΛοία ίΓα^οβάίαηιπι ο,Γ^υηιβηίίΐ 1)ΓβνίΙβΓ βηαΓΓ&νίί, ηοη 
αά ίίάθπι ίΐΐίουίυδ 1ίΙ)Γί, δβά ηίθηιοπίθΓ αο άίΐαΐ^βηίβ πιβιηοΓίΕ νβΐυΐ 
ςηί οΐίηι Ιβοία Γείειαί (ν\νί1. ΗβΓ. Γ 170. 0£. ίηίΓ. 22ΐ6 23ιο ουπι 
3643. ίο), ϋί ίΠίο Ηβοηΐ38,πι Ευήρίάίδ άβΐίηθ&νίΐ δίο Α^απιβηι- 
ηοηβπι Αβδοΐι^ΐί δυπιπίΕΐίηι 330ΐ9. 380ΐ7 Γβάάΐάίί ηβο άιιΜαπι 
6δί, (ϊπίη 8θ1ι. 374ΐ9 ΗίρροΙ^Ιηιη Ευήρίάίδ, δοΐ). 3808 ΟΓβδίβηι 
βίυδάβηι 3,άιιηι1)Γ&Γίί;. Οοηΐί^υιιιη άβηίςπβ Ιιίδ ββΐ δοΐι. 36323, (ΐιιο 
ΟΗ,δυδ Αί1ιαπΐ3,ηίίδ ίίΐίοηιπιςιΐθ βίυδ αά ΡίΐΓίχυηι Εαιίρίάίδ ίοΓίαδδβ 
βηο,ΓΓΕηίιΐΓ. ^υα άβ οαυδο, είδί άα^ίίαηίβΓ, ΤζβΙζαβ δοΐιοΐίοη 51, 
(^ιιαιηνίδ ίη δ'^ ηοη βχίβΐ, αά 8* Γβΐίυΐί, ρΓαβδβΓίίπι οαπι ηονίδδίπιίδ 
νβΛίδ έκράτησεν αυτόν σφοδρώς ρβοιιΙίαΓίδ ίηΙβΓρΓβΙαίίο νοοίδ 
δεξιού μένος (51) 8ΐιΙ)8ίί α Ρρ8Τ αΐίβηα. ^ηοά8ί ΓβρηΙβδ, ηυοί 
ίΠβ βχίβΓπιίηαήί αηΐίίΐηα δοΐιοΐία, υί βοιηπι ίη νίοθπι Ιιαβο αΐίαδ- 
ηυβ ηη^αδ τεροηβιβί, οοηίοβΓβ Ιίοβί, ςυαηίιιηι άί^ηίΐαίίδ ορίίπιο ίΠΐ 
1ί1)Γ0 ρθήθήί, ςυβπι Ιιυηο ίη πιοάυηι άβρΓανανίί. 8βά βΐίαηιητιπι 
ρΓΕβοίρυα (ΐυαάαηι βΓυάίϋοηβ άίδίίηοΐυπι Ιιοο οοΓριΐδ δοΙιοΙίοΓηπι 
ίηίδδβ ρΓοηιρΙηπι βδί οΙ)δθΓναηΙί ηοη δθπιβΐ άβρΓθΙιβηάθΓβ (482. 
549—563. 603. 605 ΐ). ΟβίβΓΠπι Ιιιιηο άίοΓίΙιοΙαπι δηρια ΙβδΙί- 
ηιοηίο βδδβ άίχί βίίαπι Ιηπι, ουπι νβΐ άοοίοΓβδ ραυίηηι δπρια 
608 8αρίβΙ)αηί, ςηί ΙίΙΙβΓαδ η6δθίβΙ)αηί, Αΐβχαηάιαβ δίηάίιιηι ηοη 
ηίίςαβ ίαοηίδδβ: ίαηι ίΙΙίΙίβΓαίπδ βηίηι βιαί, υί οπιηίδ βίιΐδ δοίβη- 
ίία 1;ΓίΙ)υδ 1ίΙ)Γίδ οοηδίαιβί, ίαπι ίηάοοίηδ, ιιί ηβ ία^βΠαβ ςηίάβηι 
άηοίππι πιβάίοοήΙβΓ ΓβάάβΓβ αηί ίίΐυπι βηυηίίαΐίοηίδ ίηοΐιοαίαβ 
άβάηοβΓβ αϋ(ΐυο ηιοάο ροδδβί, ίαπι ιηάίδ άβηί^ηβ ίη βΟΓυηι δβι- 
πιοηβ, ηηοΓηπι ίρδβ άβ ^Γβ^β βιαί, πΙ, οππι αά ν. 1261 αρβΓ- 
ίαπι άβ Αηοΐιίδβ ηαίΓαίίοηβπι δοΐι. Ό Υ307 = 8θ1ι. Α Ν459 ίτα- 1) Οί. 213ΐ9 8^8^ ς[υί Γβίβπιηΐ; αΓοΙιβί^ρί δοΐιοϋοη τράφηξ έστΐν ή 
χ 
ύπόπλατοδ (ί. β. ύποηλάγιοδ) βάσα. ΡΓοΙβ^οηιβηα. XIX 

(ΙιΙ&ιη βχ 8υο αι^ΐΐτίο βχεςυϊ, ηιιαιη Ιιΐηο (ΐ68θπΙ)θΓβ πααΐΐβί, 
ίάβηΐίάβιη ραυοΐδ Ιΐηβίδ ίοβάϊβδίιιιβ 1αΐ3βΓ6ΐιΐΓ. ΡιαβίβΓ Ιιαβο Ιΐί- 
αάίβ δοΗοΙϊα δβιηβΐ ίπΐθπΐ9, θ Ιβχίοο αϋ^υο βχοβΓρΙιιιη ο££βη(ϋ1:υΓ 
251 13 άρταμος λέγεται ό μάγειρος 7μΙ (ηοη νΐάίΐ ΐΓαηδίΓΪ 
8.(1 ^1θ88αιη ρΓθΓ8υ8 3.8υο ρΓοροβίίο αΐΐθηαιη) άρτεμής (οιηί8Ϊ1; 
ό υγιής), δ-8-εν υμϊ τήν ^^ρτεμίν ΐραοιν' ότΐαϋ^ής γάρ ή (1. ώς) 
τταρΟ-ένος ηπαβ ραΓίΐπι ρΙβηίοΓα Ε Μ 1495588 ρΓ£ΐβΐ36ί. Υθίβυδ 
ροβωαίίδ ιηυΐΐΐδ ^Ιοδδβιηαΐίδ πιαχίιηαιη ραΓίβπι β Ρ ρβίΐίίβ ίηουΐ- 
οαίί βΓαηΙ; ίηΙβΓπαϊχΙίδ ραβδΐηι αΐϋδ αΙ) ίρ80 βχοο^ίίαΐίδ, ςπαβ 8^ 
ϊηοβΓίπιη αη οιηηΐο, δθΓναΓίί. Ηοηιιη αΐίςυοί ρΓοροηο, οηιη 
ορ6Γ8,β ρΓβίίυιη δίί νΐάβΓβ, αά ςυοά §θηιΐ8 Ιιοπιΐιιιιιη Ηίίβο δίπάία* 
άβνβηβΓΪηί: 129 βραβενς \ δοτήρ 170 όαϊσίράλτον \ της πολ- 
λούς σφαλλούσης 381 ήλογ,ισμένων \ σνντεΟ^ραμμένων 386 
σίντης \ δ ναύη'Κιος δ τΐατήρ τον διομήόονς 603 χοιταίαν 
νόηην Ι ήγουν δ [ήρα-κλής τΐορευόμενος έν,εΐ -λοίτην έτΐοίηοεν 
1300 /Ιΐγ.ταΙον \ το της δίκης 1332 νεηουνίδες \ έστερημένοι 
ποδών (δοΐι. (5 404). 

Αηίίς[υοΓυιη δοΗοΙίοηιηι οοάΐοβδ ΐηίβ^ΓΟδ ητιηο ι1^,ι)βIηυ8 4Αίι%«ο^Μ7?1 
(11108 Μ&Γοίαηηιη 476 Νΐοβίαβ (δ) ^) βΐ ΝθαροΗίαηιιιη II Ό 4 (δ^), ^^οα^^^3^ 
3,(1 (11108 (1x10 1ΐΙ)π Τζ6ίζ3,6 αοοβάτιπί, αΙΙβΓ οοηίϊηυο αΐ) θο οοη- 
δΐιΐίαίπδ {8*\ αΙΙβΓ ΐη γι 8\ύ)ίηά& ίηδρβοίιΐδ (8% ριαβίβΓ Ιιοδ ίια^- 
ιηβηΐΕ 00(11018 ϊη ηΐΒ,Γ^ίηβ βί ίηίθΓ Ιίηβαδ αΐ) ίρδο Νίοβία αάίβοία 
(«2) ^βιηίιιΐς|ΐιβ Νβαροΐΐίαηο 1ίΙ)η, (^ιιο ί^ηοΐιΐδ ΐΐΐβ ΧΥδ^βοαϋ ^γεπι- 
ωαίΐοιίδ, οιιίυδ δΐιρΓίΐ ρ. VI πίθηίίοηβιη ίβοΐ, ΐη Γ60θ^ηο80βη(1ΐ8 
Τζβίζαβ δοΐιοΐϋδ ιΐδΐΐδ βδί (δ^). Οιηηβ8 1ιί Η^ή άιιαδ ΐη οΐαδδβδ 
(1Ϊ80β(1υη1;, (^υ&ηιπι αΐίθήιΐδ υηιΐδ ηοί^ηβ ϊηίθ^βΓ Ιβδίίδ θδί δ, 
(1ιιαη(1ο<ιυΐάβπι ηοη ρΓΟίδυβ ίιηηιηηΐδ βδί ϊηβρίϋδ α (Ιίοιίΐιοία 
δ^δ^ ΐηνοοίίδ, οβίβή ΐη άπο ραιία δοίηάαηΙυΓ: υί βηίιη ΐΐΐβ, 
οηίηδ Ιαοβια ηιβιηΙ)Γα β ά δηΙ)1β§ΐ, ίαιη δϊιηίΐίδ βδί Νβαροΐίΐαηί, 
υΐ; Ιιπηο βχοπίίοηδ ϊΐίπιη ηιίΐιΐ άΐα βΓπΐδδβ νΐ(1βΓθΓ, δίο ίδ, οηί 
δβουηάαδ Νίοβίαδ ίιίΐϊηϊΐ:, οιιπι Τζβίζαβ ρπηοΐραΐί ΗΙ)γο εγΙο ίιι- 
^αΐυδ βδί. Εχ Ιιίδ βίδί ηβαίΓο, οΐαδδΐδ ϊία οοιηρ&ΓαΙα βδΐ, πΙ εΙ- 
ίοΓαπι ρΓΕθ αΙίβΓα δρθίηβΓβ Ιίοθαί, βί νίίϊοδίδδίιηυδ οιηηίηιη δ"δ*^ β 
νβίηδίΐδδΐηιο οοίΐίοβ ίΐηχίί, ίοηβηάυιη ΐΕΐηβη θδί άβίβποπδ πιβ- 

1) Μεγο. 476 ρ. δΡ χάνταν&α σννήϋ'ροισα λεξικού ('δοΗοΠοΓαίπ' 
ΕΜ 5537 41620 Ογ&πι. ΑΡ Ι298ΐ7) λέξεΐ£ ρΐκήταε ονλάχιστοδ (βοΠβπιηίδ ΙιαβΟ 
αρα(1 οΐβποοδ αΙ)ΐβοίίο Μΐ^ηβ ραΐη XXXVI 934. 1073) τών διακόνων, οί. 
Μιΐ8. Εΐί. 1. 1. ρ. 281. 

Ι)* XX ΡΓΟίβ^οιηβηΕ. 

ιηοΓίαβ ΙβδΙθίη ΜαΓοίΕπηοι άίΙί^βηίΪΕ ίΓαάίί&θίΐυβ ΙβοΙΐοηΐδ νβΓβ- 
οαηάΐίΐ ΐη υηίνβΓδυιη ηοη ρατιΐυιη οβίβπδ ρΓΕβδΙαΓθ. ϋΪ88βη- 
1;ϊβη1;ίΙ)α8 ϊ^ίΙυΓ οοάΐοΐ5υ8, ουιη 8^8^ οοη8ρΪΓαΙ)αηΙ, 

ηΪ8Ϊ Γβ8 νβΐ 8ΘΓΠ10 Γθθΐ3,ΐη3,1)ΕηΙ, 1118 αάΙίΕβδί, &1ίβΓί 

ηΐΓΪ ηοη ηί8Ϊ οοαοίηβ ίΠυιη ροδίροδπΐ. 

«2 ΡΓοίβΓαηΙπΓ ηυηο ρήπιυιη ίηίβΓρο8ΪΙίοηθ8 ίΠαβ ηοη 8Ϊηθ 

Εΐΐςιιο Γηιοίιι, (ΐυί5η8 Νίοθί3,8 ίηΙβΓπιΪ880 αΐΐςηο ΙβιηροΓθ ΙΐΙ^Γηιη 
8υιιιη αάηοΐανϊΐ, ^αο(^ οϋηι 8ΐΐιηρ8θΓαηι 3,οοβ88ίοηβπι ίΠαηι β88β 
νβΐηΐ ϋΐβοίαπι ςιιαηάαπι, ηί ο,ΐαηΐ ηΐδίίοί, 8ΐίρυ1αη[ΐ βΐυ8άβπι οο- 
άΐοί8, ηηηο ίαΐδΐιπι ΐά β88β βί β οοάίοβ α11βΓΪυ8 οΐαδδίδ 1ΐ3,ιΐ8ΐ8,ιη β886 
ραΐαηι 681 (652. 633. 2352ΐ. 815). ΙηίβΓίηΐχία 1ιΪ8 δρο,Γδΐηι ίΓυδΙηΙα 
δΐιηΐ; θ Ρρ 8υπιρΐ3, (β. §τ. 139ΐ6 — 22 Κίηΐί.): Ιιαβο αΜβοί οιηηία. 

ν ν&ΙΐοΕηί 1307 βαηι ραΓίβπι, ςηα οοηΙΐηθΙιΐΓ ΑΙβχαηάΓα, 

θ Μ&Γοίαηο 476 ΐΓ&ηδΟπρΙαπι 6886 ίη Μηβ. Κΐι. 1. 1. 282 άβ- 
πιοηδίτανΐ 63,ηά6ηιςηβ ΐηΙβΓ 1ΐ08 Γ&ΐΐοηβπι, πί βΓΕί οοηδβηίαηβιιιη, 
ίη ΑιαΙβίδ ίηΐ6Γ06άβΓ6 ηαρβΓ ΕΜηλ88 οδίβηάίΐ;. Εχ6πιρ1ηιη 
ΙιΟΓΰΐη 8θ1ιο1ΐθΓηηι ΟΕοΙ)βΓί 3,1) ίρ80 οοηίβοΐυπι ΙϋιβΓαΙΐδδΐιηβ 
πιίΐιί οοηο688Ϊ1; 6ί αά ίά ΜαΓοΐαηυπι βχοηδβΐ. Ιαπι ΓβρβΓίο 
ΝβΕροΙΐίαηο, (ΐααιης[ηαιη ναΙΐο&ηυ8 6 ΜαΓοΐαηο άββοπρίαδ βδί, 
αηΙβηυΕίη Ιιΐο αά δ^ οοΓη^6Γ6ΐπΓ, πιίηυδ δαβρβ Ι&πιβη ςηο,ηι 
βχρβοίβδ 6ΓαΙ ςυοά &ά 6ηπι ρΓονοοαΓβιη. 

53 Νβαρ. II Β 4 83,60. XIII 4» 1)οηι5. (ΒαΛηι. ρ. XX οί. 

Μυδ. Κ1ι. 1. 1. 287) ΡβΓδοη3ΐυ8 οοά6χ — ϊηδΟΓίρίπβ βδί 'Ισαα'/.ίον 
τοΰ Τζέτζον σχόλια εις ^νχόφρονα — ΐία Βαοΐιιηαηηυιη ραηοίδ 
Ιιοπδ 6υιη ρ6Γ6ΓΓΕηί6πι ά606ρί(;, ηί ΐάβαι ^6ηη8 δοΙιοΙίοΓαηι ίη 
πΐΕηί1)ΐΐ8 δβ 1ΐ3ΐ)βΓ6 ηοη νίά6Γ6ΐ, ςποά ρηιηηδ οαιηίηηι ίη ΥαΙ. 
1307 οο^ηονβΓαΙ. Κβίβοίΐ; 6ηίιη δαβουΐο XV ίαοίπΓβ,ηι, ςηαηι 
οο(ΐ6χ ρήηιο αιηίδδο ηηαΙβΓηίοηβ £60βΓαΙ, 3,1ίς[ηί8 Ιί^ΓαΓίυδ ίΐΕ, 
υί 86ρΐ6ηι ίοΐία ρΓ3,6ίί§6Γ6ΐ, (ΐη36 δοΐιοΐϋδ Τζβίζαβ οοπιρΙβΓβΙ. 
Ιάβπι 61 ίη πίΕΓ^ίηβ Ιιίο ίΐΐίο υδς[υβ 3,(1 ν. 156 3γγο80 άαηιηηπι 
80ΓίρίυΓ36 ραΓίίιη ίίδ, ψι&β Ιαβδίδ οΙιαΓίίδ 6χ1;ηηάβΙ)α1;, ραΓίίπι 6 
οοιηπιβηίΕΓίο Τζ6ΐζ36 δηρρίβνίΐ 61 ίηάβ ε ίοΐ. 33 "^ ρΙηΓίπιβ, 
Τζ6ίζα6 δοΐιοΐία ίη ηΐΕΓ^ίηβ β,άάίάίΐ. Αηίίίϊηβ, δοΗοΙία Ιιηίυδ 
οοίΐίοίδ, (^υοΓαιη ρππιηιη ν. 28 ή ό'εν^εον σχάσασα ΐ) βδί, ίη- 
άίάβιη ηηάβ 8^ ίΐυχίδδβ δηρΓΕ βχροδαίιηιΐδ : δβά β 8*^ οηηι βα 
ίαηίιιηι βχίβηί, ηπΕβ ίΐΐβ ^ΓαηιηΐΕίίοιίδ, τιΐ Γ68 νβΐ αηίπιπδ £6ΓβΙ)3ί, 1) 8υΙ)8β(ΐυίί;αΓ ΐηνβΓβο ΟΓάϊηβ βοΐι. 24 (24ΐ2). ΡΓοΙβ^οιτιβη». XXI 

Τζβίζαβ δοΐιοΐϋβ ηιοάο ίη8βΓυΐ(;ΐ), ιηοάο δΐιΜβχιιίί, ρπηο'ραΐΐδ 
1ιυίυ8 Γθοο^ηΐΙΐοηίδ ίοηδ ΝθαροΗίαηυδ 1ΐ5βΓ βο ιη&^ίβ ββί, ςυοά 
ΐΠβ, ουιη ςιιϊίΐ ΐρδί δηοοπηβ^αί, ςυοά αΙΙίηβΓβ αΐίςυο πιοάο Ά,ά 
Ιβ^βηίίπιη δΐηάία νίάθΓβίιΐΓ, ίη8βΓβΓβ ηοη άυ^ίίανΐΐ. Ηαεο 
(ΐυΐάβοί, υΐ; ρ&Γ βιαί, αΙ)ίβοί: ββά άβ Ίϊά, φχϋίβ 8^ ίτ&ά\{, ηβ ίη- 
8υΐ8ί88Ϊιη8, €[ΐιίάβιη βχο1υ8Ϊ, ςποά (Ιοουπίθηίο δπηί, (ΐιιο,ιη βνα- 
ηιΐθπηί αΗθ[υαηάο Ιιαεο δΙυ(3Ϊ3. ΡαΓουβ υθγο υΐ; ΐη ρΓοροηβηάίβ 
]θθΙίοηίΙ)υ8 Ιιιιΐυδ οοάΐοΐδ θδδβιη, ίηοΓβάΐόίΙίδ ιηβ 80ΓίΙ)αβ ίηοιιηα 
β1 ΙβηιβΓίί&8 αάβ^ίί, ηιιΐ ηοη ίαηίπηι, ουπι ηυοί! νοοαΙ)ϋ1υπι 
βχθηιρίΐ ςηοά ΐΓαη80ΐ'ίΙ)θ1)αί πιογ3,πι ϊηίβΓβΙ)»! ίβδΙίηΕηΙί, ΐά 
(ΐυαηι1ίΐ36ΐ ηιηίαΐίοηβπι δυΙ)ΪΓβ ΐηδδίί, 8θά ίοία δοΐιοΐΐα ΙίΓονίανϊί, 
αυχίΐ;, ίΓ3,ΐθθΐί, (Ιβηίςιιβ νΐοίθηΐΐδδίπΐθ ίΓαηδίϊ^υΓανϊΙ, άππι ίδ 
δβηδτΐδ βν&άβΓβί, ςιιβπι δυΙ)βδδβ ρυίανίί αιιί 8ΐι5βδ8θ νοίαίί 
(86ΐ3 17382146 21δΐ4 οί. 2164304ΐ688 α11.). 

ϋβ Τζβίζίΐβ οοίΐίοβ 8^ ΐη τιηίνθΓδίιπι ίβΓΓβ ίηάΐοΐιιπι ηβοβδδβ »* 
βδί, ηυοηϊαηι ΐΐΐβ Ιιαιιά ραυοα δίηβ άυΙ)ίο ρΓαβίβιηιίδίί, ρΙβΓαπκιιΐθ 
ο&ΓρΙίηι θχοπρδϊί, δθηδίιπι β\Μ, ηοη νθΓΐ)α Γβάάίίΐΐΐ &ο Ιοη^ϊδ 
ίβΓθ 3,πιΙ)α§ίΐ3Π8 οΪΓουπιϋΙ βοδ Ιοοοδ, υΙ)ΐ ίΓ3,ηάΐδ α1ίς[αΐ(1 ΙαίΐΙαΓθ 
ΐη ίΓαάΐίΐδ νβΛΙδ νΐάβΙ)αίιΐΓ. Εΐιΐδάβηι οΐαδδίδ Ιιυηο αίς[Πθ δ^8" 
βδδβ βχοβΓρΙίδ ηί οοουΓΓβΙ)&ηΙ 1ιΪ8 Ιοοίδ ΐηίβΙΙθ^ΐίπΓ δ42ο 184ΐ3 
18921 203ιθ88 207ΐ88 ΐ1)• ΐ7 257ΐ288> οορΐα νβΓΟ αηΐΐηιιοηιπι δοΐιο- 
ΙΐοΓίιηι ΐηΙθ^ΓΪ8 ΐΐΐΐδ άποΐ^πδ ρΓαβδίΐΐΐβδβ ριορβ ςτίΕνίδ ρα^ΐηα 
άβοΙαΓΕ,ΙυΓ. ϋβηίςυβ 8^ (3θ29''δ893ο9θ3 12324) ιιίΓΟΓΠπι ίιΐθπΐ, «^ 
ΐηΐηάϊοαίιιπι Γβΐΐηςιιΐίιιΐ'. 

Αΐΐηηοίίθηδ ΐηΙβΓ δοΐιοΐΐα β ^Γαπιηί&ΐίοοΓηηι 8θπρΙΪ8 α, 7 ΕηείαίΜηδ 
Π16 βΓυίΕ Ευδίαίΐιϋ Ιοοΐ Ιβ^ηηίυΓ. Ταηία βηΐπι δβίΐιιΐΐίίΐίβ 
Ιιΐο ηοη δοΐαηι ροβπια Ιθοίΐίανθίαί, δβά βΐΐαπι δοΐιοΐΐα βΐ 
ραταρΙίΓΕδΙη Ρ (II. III 31929 IV 132ί5 0(1. Ι 4634 215ΐ4 II 79ΐ2 
ΌΡ. 541 α11.) οχοιίδδβΓαί, ουπι Ηοπΐ6Γυπι βΐ Ρβπβ^βίαπι ΐηίβι- 
ριβίαπ £ΐ^^Γ6ί1βΓβΙιΐΓ, πΙ αΐΐηηαηάο πιβηίβ α^ΐΐ&δδβ νΙάθο,ΙιΐΓ ΐη 
ΑΙθχαηάΓαηι οοηιωοηί&ΓΪιιπι οοηάθΓβ. Ναπι ριορβ ΐΓθοβηΙΐθδ ΐη 
ΐΐϋδ 1ΐΐ3Πδ ΐηΙβΓάηηι α,άάΐίο ηοηιΐηβ, ρΙβΓαακιιιβ οηιΐδδο ΐη δοΐιοϋα 
Αΐβχαηάιαβ βΐ ΐρδαηι ΑΙβχαηίίΓαπι βχοιίΓΓΐΙ βχ πίΓα^ηβ οΐαδδβ 
οοάΐοιιηι (οί. βαρι. XIV) νοοθδ βΐ νβΓδΠδ αο 1ιβπιΐδΙΐοΙιΐ& ΐηίβιβηδ, 
ίΓβςυθηίΐυδ ^Ιοδδαηιηι ΐηίθΓρΓεΙ&Ιΐοηεδ β 8Ρ &ρροηβη8 νβΐ ΐρδθ 1) ΙηοίρίΙ 8" ΐη ν. 21 αο ρβΓ ίοίαιη οοιηιηβηί&Γίαια ΤζβΙζ&β ρβιΐίηβΐ: 
οίαπάίΐ; α^ηιοη 1463. ΙϊοηΐΊπ 8 XXII Ριοΐβ^οηιβηα. 

ΐιηρβάίΙΪ8 Ιοοίδ €[αΐά ροδδβηΙ: νίΓββ βχρβπβηβ (II. Ι 9644 1425 252ΐ2 
II 95 13 14133.34 25644 III 2534 IV 168ΐ3 Οά. Ι 1ΐ32 20ΐδ 18235 
21421 32Ο22). ^αο(^8^ ίαηΙίΠυιη θ ΙαηΙα οΓβΙιπΙαίβ ίθδίϊπιοηίοΓαιη 
ΙηοΓαπ ηο8 ιηίηιηι νϊάβαίιΐΓ, βΐ 1)ΓθνΐΙίΐΙβ βοηιιη, ςυαβ ίΠίηο 
άβρΓοπιρδίί, βΐ βΓΓ0ΓΪΐ3ΐΐ8, ΐπ ςυοβ ρ1ιΐ8 δβπιβΐ ίηάηΐυβ θδί; (Οά. 
Ι 13820 II 1243625142 ΟΡ276ΐ6 ΜπβΠ. οί. ίΐ). 26432), 8βθϋΓυ8 
οιηιιΐίΐ ΐΐΐα ηιβιηοΓίΙβΓ ΓβΙίιιΗδδβ ΕΓ^αΐίυΓ. 
αβίαβ 8οΗο- 0ΓάίηαίΪ8 ΙιΟΓυπι δοΐιοϋοηιιη οο(ϋοίΙ)ΐΐ8 ιβδίαί, υί ς[υ£ΐιιάο 

βΐ (ΐυοΓποάο οοπαροδΐία 8ΪηΙ εχροηαΙιΐΓ. Αο ραΓαρ1ΐΓα8Ϊ ^^, (][υ&β 
β Ρ ρβηάβΐ, ΓβοβηΙΐοΓα β88β ίηάβ βίίίοΐίυι, ςποά 57182 8^1957 
8^, 20824 8^8* 3176 άλλως 88^ 322ΐ2 τό δέ εξής όντως 88^ 
ςυαβ ίΐϋηο άηοία δΐιηί, ουιη ρβΓ οιηηβ8 1ίΙ)Γ08 βραΓδίπι βχίβηί, 
ΟΓάίηβ ίαιη τΘοβρία ίιιβΓυηΙ ίη ^Γοΐιβί^ρο: αΓοΙίθί^ριιιη ΐ^ΐΙιΐΓ ηοη 
8Εηβ ιηα^ηο ϊηΙβΓναΙΙο 8,1) αηΐΐςυΐδδίιηο δοΙιοΙίοΓαιη οοάΐοβ Μ&γο. 
476 άίδίιιηοΐυηι ίαίδδβ ριο βχρΙοΓαΙο ΙιαΙϊβΓβ ΙίοθΙΐ). Ρογγο Ιιοο 
οοΓρπδ δοΙιοΗοΓίιιη ηοη υηίυδ ^ΓΟ,ηιηιαΙϊοί θδδβ ρήηιυδ (5\ν6ηίζθ1 
ΕΠΙΚΑ. V. 3 ρθΓδρβχΐί, ίη ίηιαηι νειο Γβπι ρβηβίΓΕνίΙ ΚΕβϊίζβη- 
δίθίη ((ϊβδοΐι. ά. ^Γ. Εΐί. 17 η. 24 &11.) ρο,Γ&ρΙίΓαδί&ηι Ρ άοοβηδ 
ϊρδΐυδ δβχΐίοηίδ δοΐιοΐϋδ, ηοη Ιιΐβ, ηπαβ ηηηο βχίΕΓβηΙ, υδηηι 
β88θ, ςυαηιςηαηι 61: Ιιίδ ϋΐίΐ δΐιΙ)βδ8θηί. Ηαο οΙ)8βΓν&Ιΐοηβ ίοΓ- 
ηιηία ςιιαβάαπι ά2Λ& βδί, (^ηα ρΓΟπιίδοπηδ ΐΐΐβ οοη^βδίηδ αΐΐςπα- 
Ιβηυδ^) δαίΐθπι άίδΙΐη^υαΙηΓ. Εογππι νβιο, ηυαβ ΐηΙβιΊβοΙίδ 
δβχίίοηίδ δοΐιοΐϋδ ΓθδϊάβηΙ, ίαπι ■ΕβίΐααΙ)ί1ΐδ βδΐ ταίΐο, ηί ηοη 
δβηδίπι αΙΐΕ αΐ) 8,Ιϋδ ΐΠαΙα, δβά β ίαδίο οοηιπιβηΙαΓΐο άβίβοΐα 
θδδβ αρρίΐΓθαΙ;. ΑποΙογ βοΓηηι ουίπδ ΙιαβΓβδίδ βδδβΐ, δίαίϊπι ρήπιο 
βοΐιοΐίο 7ΐ3 (οί. 8βχί. ΐΐ). 16) αρβΓηίί ηβο ραΓΟίΐδ ίη δίηιίΐίΐιηδ 
αΓ^ηίίίδ ίαίί 66ΐ3 19133 (οί. ί5.3ο Τνβηίζ. 1, 1. 29 η.) 233ΐ4 αΐΐ. 
Ιηδοίοδ άοοβηίί πΙΙγε ρπβΓίΙίίΐ βχΐΓβ ηοη Ιίοβΐ; βί ρβΓ αηάίΙοΓβδ 
δίθΐίδδβ άίοίΐδ, ηί Παλαμήδης τις 14421 38823 Φών.ον τινός βί 
^Άβαντός τίνος 3267.15 Κεφάλου τινός 30222 δίηι. Ιβ^&ηΙηΓ, ηοη 
ίΐβπι, ηΐ Αλεξί'/ΜΥ.ος 17030 (β 2209) ΗβΓοηΙβδ νοοβίυι, ςηί 
Καλλίνικος νοοαηάιΐδ βΓαί: δβά οηιηίδ βίηδ ίίάβδ βνβΓίίίυΓ, ουηι 1) Εχβπιρίυηι, υηάβ άαοΐυδ Οδί, ίηίβι• νβΓδϊοαΙοδ βΐ ίη ιηαΓ^ίηίΙϊυβ 
οΙ)8ίΙαια 1)ΐ'βνία1ίδ δοΐιοΐϋδ ΟΓαί: Ιιΐηο Ιιαυά γεγο ριαοροδΙΟΓΟ (3472164 ο. η.) 
&υί πιίηιιίαΐΐηι (δθ29.3υ304ΐ8) ίη θΓ(ϋηοηι ά δθπ1)α ΓβοβρΙα δυηί. 

2) ϋοίίοίβηΐβ ραΓ&ρΙίΓαδί &ά οοηίβοίαΓαιη βδί τβουΓΓβηάαιη, ςυαβ ς[ΐιαπι 
811 ίηοβιϋα ϊηΓγε 8ρρ3,Γβ5ί1;. ΑηιΙ)ί^ϋα νοχ βδί άλλωε {ή): 1702ΐ 171ιι 
3, δβχΐίοηο ι•οοΘη1;ίθΓ& δβίηη^ίΐ, οοηΐΓίίπυηι £ίΙ 1999. ΡΓο1β§οιηβη&. XXIII 

νίάθΐηυδ, (^ιιαπία δοοοΓάία 8βχίΐοηΪ8 8θ1ιο1ία^) άβρΓαναήΙ 348 
στενούς τάς '/.αταδύσεις (μυχούς Ρ) 3620 ^έτττνννιν οι μέν 
τον "Αίδψ (\\). 25 8θχΙ.) 1452 Αίγιάλειαν υπό 23-ενέλον 3293 
2^β•νέλφ 20326 άτΰελασ^εΐς—ύπό Σ^ενέλον (2072 8θΧί.)) 17022 
Λϊαντος (Τραμβήλον ίά. ΠΟιβ), 171ΐ2 Πρίαμον {Λαομέόοντα 
ΐά. 1718), 12122 (Μηο. ί5. ΐ2 Τ) ηρνμναις πεύχαις, 1422 τήγανοι 
(8Ϊθ) -/.αΙ ραχίαι^) (ο£. Ρ θΐ δβχί. [ρ] 143ΐ7.ιι), 19227 ν.ρανγήν 
(Ρρ 542). ΡβίοΓα βίΐαιη Ιιαβο ίΐΐΐδ: 30728 ■η;ρωτα μέν έκαλεϊτο 
Πολίειον, είτα Σΐρις ηοηιίηυιη ΟΓάΐηβιη (2787 οί. 31025. 7) 
ϊηνβΓίϋ, 31935 όφις γάρ δρακοντοειόής αυτούς ήνάγ^ασε με- 
ταστήναί βΐ α 8βχίίοηβ βί α Ε^οορΙίΓοηβ άίδδίάθηδ δίη^αΙαΓβιη 
ηπηιβΓΠΐη (β 21024 ?) ρΐυιαίί 8πΙ)(ϋάίί, 38722 δ έν ττ) Άττικτ] 
^ Ελίοσός οοΓΓίιρίί, ηιιαβ εΙΙθγ δοήρδβΓαί ο έν ττ] Θράν.τβ Λισσός, 
ηΐ 88. <ο) έν Θεσσαλία Όνόχων—'\ά θί ηβ βπρίαδ — ν.αλούμενος 
πΐ3,ηίίβ8ίιιηι ίαοΐιιηΐ;. 0ΐ3.Γί88Ϊιηβ νβΓΟ ηβ 8ίιηρ1ίοΐ ς[ηίάθΐη £αΐ3υ1αβ, 
ςυαβ οοιι1Ϊ8 βΐυ8 8ΐιΙ)ί6θία βΓαί, 8ΐιίί6θί88β βηιη Γβάάβηάαβ 8θ1ι.61ιο 
ίΪΓΐηαΙυΓ, ςυο (^ιιαβ ρΐαηο, ίΓαάΐάβΓαί δβχίΐο '^) ΐηβρίίδ &άάίί8,ιη6ηΙΪ8 
8ΠΓ8πιη άβΟΓδίιιη νβΓίίΙ;. Ιη 8υιιιιη3,, ίαηΐΒ, ίηΙβΓ Ιιυηο βί άΐοΓ- 
Ιΐιοίαιη 8^8*^ ΐηίβΓΟθάίΙ; δίηιίΐΐΐπάο , ηί ηοη ίβιηβΓβ ραΓ ο,βςιιβ 1) Ηαβο βί ρΓΟ 1)ί1)1ίο1;1ιβοα βΓ&ηί;. ΟΓβάυΙαδ οδδβΐ, ςαΐ αΙ) ίρ80 233ΐ6 
Οαΐΐίιη&οΐιί νθΛα βχ ΑοΙϋδ ρΓοιηρΙα οχίδΠΐηαΓβί, θΐδϊ υηάβ αοοβρβΓίΙ 
ΐηάίοαή ηοη ροίΘδί. 

2) ΙηβρΙίαβ ΐΓαάΐάίί (οΓ. ρ), ηοη ίηνβχϊί 1599 μόαννεί $έ κνρίωε τά 

ξύλινα τ/Ίχη ' ννν δέ τό τείχοΰ λέγει των Θηβών : ααοίΟΓ δοΐΐοΐϋ υί 
Οβίβπ οηΐηΟδ άοουβΓ&Ι μόαννεε (ν. Ηρρ. ΟΓ. ΑΙ. 433) δε κνρίοιδ οί ξύλι- 
νοι πύργοι (οί. 1432 Ρ) βίο. ΟβΓίΐυδ βί ίπΙίυΕίδ άρπάσαε 1973 ρΓΟ 
αρπάζων, χλ.έψαδ 37ΐ6 (Όαπι ϋβΐαηΪΓ3ηι ταρηίβββί" δοΐι. Ι-υο. VI 392) ρΓΟ 
κλεπτών Ϊ1)ί(ϊβηΐςαβΐ8 έβιάσατο 1064 βιασβ•εΙαα (οί. δοΐΐ. Αϋ Α38 8ίβρΙΐ. 
Τένεδοδ Επδΐ;. ϋΡ 32330 Μ, ηΐυίΐΐβ ψ&όραν Αρ. βρ. 324. βιαζομένη Γβά- 

(ϋάίί δοΐι. ΥβΓ^. Α 112 1 'ί^ιιοά ουηι βα νοίαίδδβί οοηουηιΙ)βΓβ'. νβίϋδ ββί 
Μβηάαπί δοΐι. ΑΏ Β 104 βιαααμένον, δβά ίη βοΐι. 03.11. III 221 βιασαμένον5 
ηβδοΐο αη ΑΜοίηβΙίβ (δοΙιηβΐάβΓ) ρΓαάβηίίυδ ίαοίαι-πδ Γαβόί, δί ηοίαδδβΐ). 
Ιη ΐρδο οαΓηιϊηβ δβπιβΐ βίαδ ηιαηηηι άβρΓβΗβηοΙί : &υοί;οΓ βηίπι νΐάβίαΓ βδδβ 
1βοΙίοηΪ8 461 άίταί {άίτα 1^ -γΡ), οαΐ βπιβηΙίίΕ ίηΙθΓρΓβίαΙίοηβ (οί. Ρρ) ίίάβηι 
ί&οΐί. 8οά Ιι&οοηηπι (ΑΙοηι. ίΓ. 125 Βΐί. οί. ΡΙαί. Οΐβοηι. 3) Ιιαηο νοοβηι 
βδδβ αρηά δβχίίοηβηι ίηνβηβΓαΙ. Οί. ν. 'ννϊΙ.-ΜοβΙΙ. Τβχΐ^βδοΐι. ά. §γ. 
Βα^. 180. 

3) ΥβΛα 61ΐ2 έν Αίγύπία βί ίΙ).ΐ4 μη ψέραιν οΰν την άδικίαν αυτών 
ό Πρωτεϋί μετώκηοΐν εΐ5 (οί. 8βΧΐ. 60ι) Παλληνίαν πόλιν τήε Θράκηε 
(ίά. 629) 3θ1ιο1ί&8ΐΕ Υβι•^. Ο IV 390 (ν. ίηίη 20) ηοη Ιβ^ίί. XXIV ΡΓθ1θ^οιηβη3. 

ίηΒοΐίία 8,0 βΟΟΟΓάία β-βιηβΐΐιιηι ίηνβηΐΕίιΐΓ βί ϊιιγθ (^ιιαθΓΪ ρο88Ϊί, 
ΓβοΙβηβ αΙΙβΓ αΐ3 αΙΙβΓΟ δβΐιιη^αίιΐΓ. Υβιαιπίαπιβη αοήιΐβ ΕΐΙβη- 
άβηΐβιη ίυ^βΓβ ηθ(][ηί1; άίοΓίΙιοΐΒ,ιη ΐΠυιη βΐΐαπι ηια^ίβ ίιιΪ88β 
ΙΐίίβΓΕΓυιη ηιάβιη, ιιΐ ςιιί αβ^Γβ 8θΓΪΙ)6ηάο οο^ίίαία οοηΐϊηιιαπί. 
^ιιο^^^^Ε ΙιυίιΐΒ νβΓΐ)3, δίο, υί ίΓ&άίία δπηί, βχ1ιϊΐ3ΐιί : ϊη 8 ΙβνΐοΓα 
πιβη(ΐ£ΐ οοΓΓθχί, ^ΓΕγίοΓα ηιοηίίίδ ίηίΓα άβ νβια δοπρίαια Ιβο- 
ίοηΙ)ΐΐ8 βί Γθ1ΐς[υΐ. 
9 Αηϋ^ηϊοτ Οαπι ΓβίΓΟ , ς[ΐιθΕά Γ68 βΐηίΐ, ΟΓίΙίηβιη 3,^6Γβ ϊηδΙίίιιβΓίιηυΒ 
ραταρ τα8ΐ3 ι^^^■ρ^γγι^,[^φι^ οΙ)8βΓναηίία — ουιη β&άθΐη Ιιαο βχοβρίΐυηουΐα — 
3,11ί§θΐηιΐΓ, Γβροδίίο αΐΐςιιαηίυΐυιη , ηιιί 8ΐιΙ)86(ΐυί Ιιυηο ί1β5β5Εί, 
δβχίΐοηβ &ά ρ&ΓαρΙΐΓίΐδβδ ρΓ&βνβΓίϊηιιΐΓ. Εχ 1ιΪ8 ίΐίαιη, ςυαβ 
λέξεις ^Αλεξάνδρας υμΙ ύΐΐόϋ-εοι,ς ΐη80ΓίΙ)ίΙιΐΓ , 8ο1ιοΙε8 β88β ίη 
οοπιιηβηί3,Γίθ8 1) αΐ) αΐΐηυο άίβοίριιΐο Γβ^βδί^δ υηϊνθΓδα ΗόβΙΙί 
ιαίίο άθΐηοηδίΓΕί. Ιιβνίοηία τβδ θδί, ςυαβ ίη ν. 315Ρ χαΐ τόν, 
ώ τλήμον, θάνατον, δειλή Λαοδίχη, φησί, — αάνβΓίαΙ ίηβρί- 
οίβηΐβιη: αοιίυδ ίηίηεηβ ίΐΐυά φησΙ (ίηί. Αλεξάνδρα), ουϊυδ α1- 
ΙβΓίιιη βχβιηρίυιη ίηΐδίΓΕ ΓβςυίΓαβ, άοοίοΓβιη α^ηονβηδ άοοβηΐίυιη 
νοοΰίαιη ίηδβΓβηίβιη, (^ιιαπι ρΓαάβηΙίιΐδ αΙίβΓ οιηίδίδδβί. ΥβιαΓη 
Ιιοο (ΐηίΛ 2ϋά ίΐΐυά, ςυοά ίη ν. 361 νβι^ίδ ηυί^ηβ £ΐΙ)(ϋΙα8 
ίΐΐβ νοοβδ Ε^οορΙίΓοηίδ νβΓίεΙ^αί ίηδίιΐδίδδίαιβ πιιιΐίΐαίαιη ηοΐιιίαηι 
ίρίβπβοίί ή όέ εις τά ά/.ρα στέγη '/.οινώς πάντα \ της 
οροφής. Νβαιρβ πι&^ίδίΓυπι αυάίπιτίδ (ϋοίίΐΐίβ άίοΐίΐηάίδςυβ 
ρΓΕβοίρίίαηΙβ Ιιογε ϊηΙβΓδβΓθηίθπι ίαπιίαπι 3,1)ίβοίο Γβηιιη ίαΙ)υΐΕ- 
ήππι βί ^Γαπιπιαίίοαίίυηι ίπιρβάίπιβηΐο ναΙ^αΓί^υδ νβΓΐ)ί8 οπιηία 
86 ΓβάάίίπΓηιη. ^υΕη1 ίηδίηιοΐιΐδ βηίπι Ιιίο ε δοΐιοΐίίδ ίιιβΓΐΙ: 
8ίηιπ1θ[πβ, ς[υαπι ρΐαοίάβ ηοηηιιη(ΐηαιη 8υ580ΓίΙ)βηίί5υ8 ίηάβ ίηι- 
ρβΓίιβΓίί, βχ βα δοΐιοΐα βίαοβί, (^υα νν. 820 — 850 βχρίίοπίί, φι&ιη 
ίηδίίίβήί; οοηίΓΕ, δίαιη1α1(ΐυβ ορπδ βιαί ρΓορβΓαΙο, ηιιΐΐο Ιοοο 
βνΐάβηίίιΐδ ίΠυδίΓΕίιΐΓ ψΐΆνα νν. 328. 329 (οί. 51), ιιόί δοΐιοΐαδίί- 
οπδ, ηβ ιΐδηιιβςιηαηιιβ δβςυβηίίΐίΐΐδ βχοίάβιβί, ηοηιίηα (^υοπιπι 
δΐιιηπια ίη ίΐΐίβ νίδ βδδβΐ 1)οηί οοηδηΐιιίί βχοίρβΓβ.-) Ηοο νβιο 
ςυοίίβπδ ίη Ια1ίΙ)ΐΐδ αη^υδίίΐδ βχοΐυδυπι βιαί, ίαιάα ηιαηη, ίακϋοηδ 1) Ουιη νβΛΐδ ροβια&ίΐδ οχίαηί ίη Οοΐδί. 345. Οαιη αΙίβηΐΗδ άοοίοΓ 
Ιιαΐοδ ρΕΓίίοαΙβδ βί ϊηίβΓρΓβΐ&Ιίοηαιη άίοίίΐΓβΙ;, ηοη πιΐΓαιη βδί, ηαοά ϋΐυά 
ίη Ιιοο οοάίοΘ ίηβαηίδ οοΓπιρΙβΙίδ ίηςηίηαΐίυδ ηυ&πι ίη υΐΐο εΠο 1ίΙ)Γ0 βδί. 

2) Ιη ν. 644 βχ αηαρίο δοίιοΗο ιιη& ηυηο ϊηίβΓ αΐίβηα νοχ τροφόδ 
θχίαΐ, ςααβ ςαο ρβΓΐίηβΓβΙ ίι-αδίΓ» ςυ&βΐ'βΓβΐιΐΓ, ηίδί ίΐΐηά ίρδίιηι &\> Ε^ 
δβΓναίαηι θδββί. οί. 856 27836. 1176 340ίβ. ΡΓθ1β£:οιηβη8ΐ. XXV ίη^βηϋ Ιιοιηο αΐΐαβ 'ϊηοΓβάίΐ3ΪΙβιη ίη ιηοάυπι άίοίαία ρβΓίυΓΐ)ανί1; 
βί οοΓΓυρίί (22. 238. 751. 792. 856. 918. 1243), αΐίαβ άβάηοί 
ρο88θ ΊηοϊιοεάΒ. άββρβΓαηδ, ηβ ηονα ίηΐθήιη άΐΐ£ΐΙ)βΓβηΙυΓ, ιηβάΐα 
ηοη ουηοίαηΙβΓ 9,ΐ3Γυρίί (208. 275. 482). Νβο δοΐηιη άίοί&πίΐΐ 
οβΙβΓΪίαβ άοοΙοπΒ βί ιηεηΐβιη βχουβδίί: ςιιαιη δαβρβ, άιιιη ρια- 
ναβ οοηδυβίυάΐηί ίηάυΐ^βηβ ϊΠβ άΐοία ίηοοηάΐΐβ 1)18 ίθΐ^ηβ Γβ- 
ρβΙθΙ)£ΐ1;, ϊίβΓίιιη ίειίΐοίΐιιβ ίηδοίβηδ αΙίβΓ ηοίαΐα βηοΐ&νίί; (767. 
1242. 1275. 1312—1063. 1426). Υϋΐα υθγο, (^ιιαβ ηπηο 80- 
οοτάΪΆ ΙιυΐιΐΒ (792. 918. 952. 1012 ο£. 8θΙι.), ηιιηο ίαΐίθηίβ 
αιΐΓΪιιπι 8βη8ΐι (22. 25 στέλλεσΌ-αι: τίλλεσ^αι, 35 άναπεμτΐό- 
μενος: όνατετΐτιό μένος 36 ^ιήτονς: 'λύτονς 534 αίματοειδές: 
μαστοειδές 584 μοίραις: νεύραις (ΕΜ Ι8819) 785 δείξει: δέ 
εΐδει) ΐΓΓβρδβΓπηί, ρΓορβ ΐηίΐηίίυιη 68ί βχβιηρίίδ ρθΓδβητιΐ: 
ιηίιιυδ Ιαηίθη αά ρβΓ8υαάθη(1ιιπι δΐιηί ροίθηΐί», ς[ΐιοηίαιη βί 80ΓΪΙ)α- 
Γπιη Ιιίο ουίρα βρβοίβ αΐίςυ» 8ηΙ)8ίίίυίΙαΓ βί δΐη^ϋΐαΐίιη (ΐυί(1 
8θ1ιοΐ£ΐ8ΐΐοπ8, ςιιίά άΐ^ηιΐδ δοΐιοΐαδίίοο ιπΕ^ίδίβΓ άβδΐ^ηαήί, άίδΐίη^ηί 
ηοη ροΐβδί. Ηΐο βηίπι ηηαηι ίηιρο,Γ ίπβΓΪΙ; πιοΗ δΐΐδοβρίαβ, ςυ&ηι 
ρΓΟΟίιΙ 8,1) οιηηί ^Γ&ηιηιαίίοα βί αηίί^υΐίαίβ, 8ΐιρβΓναοιιυιη βδί 
οδίβηίΙβΓβ, οιιπι ριορβ (|υανί8 β ρα^ίηα ιιιιαιηΙΛβί ηιυΐία βχβπιρίίΐ 
οοη^βή Ιίοβαί: ϊά ΓβίβΓί δοΪΓβ, ςιιοδ αυοίοΓβδ ϊη ϋδ ςιιαβ αΐίβηα 
ίίάβ ίΓαάϊί ΐη οοηδίϋππι 9,ά1ιί5ηβπί. ΜίΓαπι ΙιβΓοΙβ βδί, ηπαπι 
οίΓοιιιηοίδίδ δ&ΓΟΪηίδ οπιηβδ ίΠΐ Ιιοηιίηβδ υηο βχοβρίο Τζβίζα ίη 
Ιιοο ίηΐιοδρίίιιπι ίίβΓ δβδβ (Ιβάβπηί: ηαπι ουπι βοδ Ιοοοδ, ςιιί 
οηηι δοΐιοΐίίδ Ηοπιβη, Ηβδίοάί, ΑροΠοηίί οοηοίηηηί, Γβοίίυδ β 
ρΙβηίοΓβ 8βχίίοηίδ οοηιηιβηίαήο άυοίοδ ςααηι ίΠίηο &\) ίρδΟ 
ρβίίίοδ άίχβήδ, ρΓαβίβΓ Ιιοο δοΙιοΙίοΓυηι οοΓρυβ αιίίδ βίτΐδ οπιηβ 
ίηδίηιηιβηίιιηι δί ρίπήπιιιπι β (1πο1)ΐΐδ Ιβχίοίβ οοηδίίίίί, ςηοΓυπι 
αΙίβΓηπι αά ς[ΐιβπι ρβΓίίηβαί οοΐΐαίίδ ίηίβΓ δβ Ιιίδ Ιοοίδ ηυΐίαπι 
1ιαΙ)βΙ άυΜίαίίοηβπι : Ηβδ. μνχοί' αί γ,αταδύσεις, οι 
ένδότατοι χαί άηόχρν(ροι τό- 
ποι, λιμένες, κοιλότητες. 

ΕΜ 27ι αίόζω' παρά τό αϊ 
αχετλιαοτι/.όν επίρρημα γίνε- 
ται αίάζω τό Ό^ρηνώ. Ρ 44 τα βάδ•η, -καταδύσεις, '/.οι- 
λότητας, λιμένας 823 βύΟ^ονς 
■λαιζ^ενδοτάτονς^τόπονς. οί.δοΐι. 
448 ή στενούς — λιμένων. 
878 ήχοϋσιν. σημαίνει ν,αΐ τό 
χ^ρηνοϋσιν' παρά γάρ τό αϊ 
σχετλιαστιγ.όν επίρρημα γί- 
νεται. XXVI ΡΓθ1β£;οιηβηα. Ε β 1113 βοηΌ^ός- τταρά το βοή 

ΎΜΪ το ^έω το τρέχω' βοή&εια 

γαρ λέγεται τιαρά το έν τ^ βοτ] 

■&έείν. 

Ηβ8. ώμησταί' ώμοβόροι βΐ 

ώμηστής δ ώμά κρέα έσθ^ίων. 

Ε Μ 1336 μαστενω' τό ζητώ, 
δ^εν ν.ηΐ μαστός (ο ζητητός). 
οί. 173]3. 

Ηβ8. δογ.εύει,ν' τηρεΐν, φνλάο- 
οειν, έπιτηρεΐν. τΐροσδο'/.άν. 
Ε Μ 28146 έπιτηρεΐν, φνλάσ- 
σεσδ^αι (^ φνλάσσειν), τνροσδέ- 
χεσ&αι. Ηβ8. βούτΐειναν ' — μέγαν λιμόν. 

Ηβ8. άβ-ώιτεντον' άγ.ολάγ,εντον. 
Ββ^. Αβ 352ΐ2. 

ΕΜ 51045 — ν.άλον, δ όηλοϊ 

τό ξνλον, άίρ* ού 7Μΐ κα/οττο- 

όιον δ ξύλινος ηούς. 

Ηβ8. Ό^εστΐίζει' μαντεύεται, 

τΐροφητένει, ένβ•(ε 8ο1ιιηίάί) 

άζει, νομο&ετεΐ. 

Ηβδ. φρόνις' φρόνησις, βουλή, 

διάνοια. 923 εν βοΎΐ τρέχοντα, δέοντα, 
δ έστιν βοη^-ουντα. 184 οι ώμοβόροι, οι ώμά τα 
γ.ρέα έσ^ίοντες. 

1120 ζητών, δ&εν γ.αι μαστός 
δ ζητητιγ,ός (** ζητητός). 

509 επιτηρήσει καί φυλάξει 
1168 επιτηρήσει, ύποδέξεται, 
σγ.οτνήσει. Ιη ν. 1326 ετοιμά- 
σει &(1 αωρίίυδ δοΐιοΙίοη Γβάΐί, 
ς[ΐιο αΐίιιά εο ςαοά ηυηο βχίΕΐ 
βχρΗοαΙιΐΓ. λοχεύει? οί. 632 Ρ. 

1395 την μεγάλην λιμόν (οί. 

581 Ρ). 

1399 τάς αγ.ολα'λεύτους, τάς 

διγ.αίας, τάς &ωη;είαις μη πει- 

^ομένας. 

1418 ν.άλον γαρ τό ξύλον, γ,αϊ 

γ.αλθ7ΐόδιον δ ξύλινος τΐούς. 

1420 νομο&ετοΰντα ή μαντευ- 
όμενον. 

1456 φρόνησιν, βουλήν, διά- 
νοιαν. Ν&ιη βί Ηβ87θ1ιίο βί Οβηηίηο Εί7ΐηο1ο§ίοο θπιη υδΐιιη β88θ 
ηβ 8ηιηαπιιΐ8, νΪ8 ίη^βη8 §Ιθ8δαΓαιη ίηάΐάβιη υηάβ ίΠαβ ρΓοίβοίΕ 
ίιηρθάίΐ;, ς|Π3,8 ιιίΓθΐ3ί(ΐπβ ίηΐδίΓα ςιιαβδίνβΓίδ. Εβοίβ ί^ίίιΐΓ βί ΐιΐΓβ 
ϋίο^βηίαηο Ιιπηο 1ΐΐ3Γαιη α886ππιιΐ8, οιιΐιΐ8 Ιβχΐοοη ιι(;πς[ΐιβ ορβΓΪ 
8ΐιΙ)β88β οοηδίαί. ΑΙίβΓπιη αυίθΐη ΙΛγιιπι, ς[υί τιηο Ιοοο 216 
βχριοιηίΙιΐΓ σνναγωγήν (Ιιοο βχ δοΐιοΐϋδ ιηαηαδδΘ ραίαιη ίαοίί 8*) 
ήτις συνίσταται εξ έχατόν (?) ανδρών, φησι τό εύαγγέλιον ή 
οϋν σπείρα ν.αΐ δ χιλίαρχος {3ο\ί. 18ΐ2), οΐΉπίηο ίιιίδδβ ΡΓοΙθ^οιηβηα. ΧΧνΠ 

Ιβχίοοη ΙβαίθΓίΐΓίυιη 6886ί (ΙΐοβΓθ, ηΐδί £ΐ(1β8 βχϊδΙθΓβΙ Γβΐ ^βηαίηο, 
8βά ρΙβηΐοΓβ Ιοοο Ε Ο 50836 σημειωτέον δτι στΐεϊρα σημαίνει 
όνο, τον όλχόν τον δράτίοντος {τον όράν.οντα Κΐΐΐ.), τό {τόν 
Κ.) έτΐίσνρόμενον τής γαστρός εν ττ) γτ] (οί. 8θ]ι. 216) γ.αΐ σύν- 
ταγμα ανδρών τριαγ.οοίων' ή οϋν στΐεΐρα χαΐ ό χί?.ίαρχος 
ώς Ιωάννης (ττοΰ Κ.) φησίν' ονχϊ τιάντας εϊχεν ό χιλίαρχος 
τον οίτίείον τάγματος, ά'κλά τους τνχόντας {τό τ Κ.) μόνους" 
ήγ.ζρλονϋ'^ονν γάρ ούτοι. Ηαβο 81 ςυ,ίδ ίηάίοανβήί; υηάβ ίΐυχθπηί, 
ίίΐβιη £ΐ1ίς[ΐιο ιηοάο, ουΐιΐ8 δαβουΐΐ Ιιϊο ραΓαρΙίΓαδία ίιιβήί, άβίίηίβηί. 
^ιι^ρρβ ιιΐ Ιιΐηο βΐιιοβ^ίΐ, ροδΙ ηιΐίΐηι αβίΕίβιη ρΓοίβδδΐΐδ 8Ϊ1;, ίΐο, 
ΓβοβηίίοΓβ ραιαρΙίΓαδΐ ΙβΓΐηίηυ8 ς[ΐιί(ΐΕΐιι άαίιιβ βδί, ο,ηΐβ ςιΐθΐη 

δΟΓίρδβΓΪί. 

ΡαΓαρ1ΐΓ&8ί 6ηίιη Ρ ιΐ8υ8 ηοη ίηάοοίιΐδ α1ί(ΐιιΪ8 ^Γαπιπι&ίίουδ 10 ηοεηϋον 
86χΙίοηί8 (461 οί. δΐιρια XXIII ηοΐ. 2) δοΐιοΐϋδ γεγο αί11ιίΙ)ίΙί8^'^''^^^'""''''^ 
οοηίίηιιαιη ίΐίαιη ραΓ&ρΙίΓαδΐη £ΐ§^Γβ88ΐΐ8, ηοη ρβΓδβοπΙηδ Θ8ί — 
(Ιβδίηίΐ; βηΐπι ϊη ν. 1056 — , (^υαθ ηοη 8θ1ιο1αθ βθΓνΐΓβί, 8β(1 
δθΟΓβΙίδ δίιιάϋδ Ιβ^βηίϊυηι αάωΐηίοηΐο Θ88βί. Οιιίυδ ςηΐα ραΓδ 
(971 — 1056) ρβΓ Ιοοοδ ηιΐηπΙο,Ιΐπι άίδοβιρία ίαηι εο οοίΐϊοθ ιεοβρί^ 
€ΓΕί, ηηάβ Νίοβίαβ ΜαΓοίαηυδ 476 άβίΐηχΐί — ηηίά βηίηι Ιιίο 
ίηδθΓβΓβΙ:, οηπι ίηΙβ^Γαηι &ρρβη(1ίοί8 Ιοοο 6χ1ιΐΙ)6Γβ1; ? — ίηΓβ ηοη 
ΐία πιυΐίυηι α Ρ άΐδΙαΓβ ίβηιροΓβ άίχβΓΪδ. ^ιιαβ Γβδ ηιΐΓβ ίαοίΐ αά 
€3, ηυ^θ δυρΓα άϊδδβηιί πιίδβΓίΐηάίΐηι &ηΙίς[ηΐοή8 ραΓΟ,ρΙίΓαδίδ οοη- 
(ϋΐΐοηβπι ηοη ίηιρβΓΪίΐαθ δθΓίΙ)απιηι άβΙ)6π: Ιϊοβί; βηΐπι Ιιαηά γο,γο 
ΕηοίοΓ ρ αηΐίςπίοπδ ρο,ιαρΙίΓαδΐδ νίΐΐα ηοη ίηδοϊΐβ δηδίηΐθήΐ:, ΐη 
πηΐνβΓδππι ίαηιβη ηοη ηιίηπδ ηιηΐίίαπι &ο οοΓΓυρίαηι αά πιαηπδ 
61 νβηίδδβ ραΐαηι βδί. 

Οοιηπιοάβ Ιιΐδ ςηί α 8βχΙίοηθ ρβηάβί Οβηηϊηί Εί^ιηοΐο^ίοΐ ιΐ % {Εα 
ίΐηοίοΓ βί ηηί, οηιη ρΙβηΐοΓα Οτθηυϊηί ίβΓΓβηίπΓ βχβηιρία, Ιιοο ^^^ 
βχρίΙαΓυηί ΕΟ ΕΜ δΐιΙ^ίηη^πηίυΓ. ^ηοΓυ^η οπιηίυπι βδί βαάθΐη 
ϊηοοηδίαηδ άβδοή^βηάί ιαΐίο: ηίΐιη δπο ς[ηίδ(ΐυβ θχθπιρίο υί 
δΛοΙϋδ δβχίϊοηίδ Ε^, δίο ίΠΐ Οβηηίηο αά 1ΐΙ)ίάϊηβιη υδί ίηΙβΓάηιη 
αά νβΓΐ3ηιη ίΓαη80ΓΪΙ)ηηί, ιηυΐΐο δαβρίηδ ίη Επ^υδΙαιη οο^ηηΐ; 
δβηδίΐδ αυΐ; ίπιπιπίΕΐίδ νβΓΐ)Ϊ8 ΓβάάιιηΙ. VI ταΐϊο Ηυΐπδ βάίΐΐοηΐδ 
6χϊ§βΙ)Εί;, οηιη Ε^ ίη τιηηιη ΐΐΐα δϊ^ΐΐδ άίδίΐηοίΕ οοηίηηχί: ηβηαβ 
60, ηιιοά αηοίοΓ ΕΜ δπΐϊίηάβ βχ 60 δοΙιοΙΐοΓηηι οοΓροΓβ, ηιιο 
ηο8 πΙΐιηηΓ, οορΐαδ απχίΐ:, ςηαηάο βί Ιι&βο αά δβχίΐοηβιη ρβιίί- 
ηβηί, 8,5 ΐΐΐίδ δβΟΓδηηι Ιιηΐυδ ίββίίηιοηία ΙΐΕΐ)πί. δυίάίΐδ νβΓΟ 12 8ηίάα8 
ΐρδβ Ιιαβο δοΐιοΐΐα ηοη αά1ιΐΙ}ηίί: ςιια6 τβίβΓβηάα Ιιαο δηηί, XXVIII ΡΓοΙβ^οωβηα. 

αΐίυηάβ αοοθρΐί. Αΐ3ΐιηάαί (^υίίΐβιιι §βο^Γ3,ρΙιίοιΐ8 ίΐΐβ ίιΐ(ϋοιι1υ8 
ίηίβ^θΓ ίθΓίΕ88β αΐ) 60 Γβοβρίυδ, ουίιΐ8 ίΓα^πίθηΙυπι βθΓΓΕβυδ 
Νίοθΐ8,8 ΐΓαάίίΙίί (ΓΚίίδοΙιΙ Ορρ. Ι 759), ηοιηίηίΙ)υ8 βχ ΑΙβχαηάΓα 
ρθίΐίΐδ, 86(1 ίαηία β8ΐ; θχίΐίίαίβ, ίοί Γ6£6Γΐα8 ίη6ρίϋ8 (885 Κιννφεως' 
όνομα τΐοταμοϋ 881 Τιταιρώνιον' όχρωτήριον 946 Κίρρις' 
όνομα τζοταμον 982 Σίνίς' όνομα ηόλεως αΙΙ.), ΰί Ηιηϊηβ 
οιηηβιη βχο1υ86πηι. Ν6ς[ΐΐ6 ηί 1ιΪ8 8ίο ϋ8 ^108818, ςυαβ βχ Ε^ 
ρβϋίαβ 1)οηΐίαί6 ηΐΐιϋ ίΙ1Ϊ8 ρΓαβδίαηί, οηβΓανί η36α: Γβί δαίίδίβοβΓΟ, 
81 βΕ8 ρΓορο8ΐΐθΓο, (^ιΐΕβ άοοιιπίθΐιίο 811111; ρΙβπΐοΓβ Ιιίο ϊΐΐΐο 
βχβιηρίο Οθπυίηί βυιη τιβυπι β88β: 26 ^όργυιωμένοις' έν- 
τεταμένοις (ρ) ο£. ώργωμένοις βΐ ΡΙιοΙ:. II 25 η. 7 Ν. 48 
λοφντ)σι {*^ λοφνίσιν ταΐς λαμτζάσίΫ) 79 όμβρήσας' βρέξαςίρ) 
88 τόργος' 7εαρά Λ. 6 γ.&ζ.νος' λέγεται όέ '/μΙ δ γύψ (Ρ8) 
436| άγήλατοι' οι γ,εραυνοί (οί. 160ΐ8 η. βΐ ΒβΓηΙι. α. 1.) 1417 
ΐ]^•αλωμένος' '/.ε/.ανμένος (Ρ). ϋυ^ΐίαηΙβΓ 1ιΪ8 αάάο 1400 
(ρητρενω β Ζοη. 1616)• ρητορεύω (Ρ) θί ηυάιιιη Ιβδίΐιηοηίο 
1398 τιί^ηνός' — μετατρορίλώς δ^ λέγεται 7μΙ ή γη τιΟ•ηνός, 
ψι&χηφι&τη αΐΐυιη Ιοοιιηι οιιί 8πΙ)ίιιη^£ΐ1;ηΓ ηβςυϊςιιαιη οϊγοιιπι- 
βρβχβπδ; θχοΐιΐίΐο 66 ^οιζηδόν (^1. βαοΓ. ΡΙιοΙ.) βί 1134 σίφλος 
(Ρίιοί. Ηθ8.). ϋεηίίϊΐΐθ ε13118Π8 681 ηοιηΐηβ Ιι^οορΙίΓοηίδ -γΓρλν- 
δονμενος (35) ' προφήτης έγγ.άτοις φ λν δον μένος (^ο11. 
ϋαιη. 860. θ£ΐη. ίαπιΐ). 72) άντΙ τοΰ ^ταραοσόμενος {^ βρασ- 
σόμενος Ζοη. 1815) ^. ηβο Χάλυβες" έ'&νος Σν.υΟ^ίας, ενΰ^εν 
ό σίδηρος τί'/.τεται (ΕΜ 80522). και ^. 86(ϊ. 1109 ηοη ίηΐδίΓαίυΓ 
οοηδίιίεηίβιη δοΐιοϋα: ίΠΐο άίδδΐάβί Τ, οΙ)πιιιίιιίΙ δοΗοΙίΕδίΕ, Ιιίο 

ΤΐΙβΓίΙΐΙΘ (ϋ80Γ6ρ&ί. 

Ζοηαναβ ΜίΓβΓίβ ίοΓίαδδβ ^Γ6§£ΐΐ6ΐη Ιιϊδ βιιιπ 1)α6Γ6Γ6, (][υ6ΐη ΤϊίΙπιαηηο 

βχΐϋοη ο^^^(^^^ ΖοηαΓαιη νοο&Γ6 οοηδίιβνίιηιΐδ. Αίίαιηβη, ςααπκιυαιη 
θ&βρίτΐδ ηιιαιη ρΓοάΐί ΤζβίζΕΓίιηι ορ6 δαρϊί, αϋίΐιιοΐίβηδ β ρίβηί- 
ΟΓβ Ε^ ρΓ3,6ΐ)βί, ςιιαβ ίΓΠδίΓα ίΐΐίο ςυαβΓΕδ. όνατί ςιιίάβπι Ι 226 
(ΕΜ 10056) βί !^χέρων \ϊ). 360 (ΕΜ Ι8Ο47) ΐηο6Γΐιιιη βδί αη β 
12030 15222 ϊ αιιχβΓΪΙ;: 8β(1 ϊπίΙιιΜα ίβδίίιηοηίΕ δυηί Ιιαεο II 1572 
ηρηωνος' της έξοχης τοΰ όρους (ίάβιη 1069 Ρ τοΰ όρους οίη. 
Τ) ί1). 1631 σαρούμενος' σπαραττόμενος (σπαραττόμενον 389 
ρ '/.λνδωνίζομενον Ρ 146: Τ) ίΐ). 1264 Κύρβαντες' οι — τον 
γ.όρον (ζ/ί'α ΕΜ 54739) Γρυλάξαντες. Ιιίηο ΙιαβδΐΙο £ΐη 8θ1ι. 463 
ίη Ιιιιηο τηοάυαι δΐί απιρ1ϊαη(1ιιιη Κνρβαντες δε δαίμονες ηερί ΡΐΌΐβ^οιηεη». XXIX 

τήν Ρέαν οι τον "/.όρον ζ//α φνλάξαντες' βαίνειν γάρ το 
φνλάσσειν δ ς Χρΰσην άμφ ιβέβηγ,ας (Α 37). 

Ηαηά ραυοα βχ Ιιίβ 8θ1ιο1ϋ8 Όΐοη^βϋ ΡβΓΪβ^βίαβ ίηΙβΓρΓβδ 13 βοΛιοΐία 
ΐΓαχίί: ΑΙ. 44: 8θ1ι. 78 ΑΙ. 115, 126: δοΐιοΐ. 259 ΑΙ. 201: 8θΙι. ;Ρ^''"2'«»*' 
306 ΑΙ. 1283: 8θ1ι. 270. 620 ΑΙ. 442: 8θ1ι. 850? ΑΙ 592 (599): 
8θ1ι. 483 ΑΙ. 715, 720: 8θ1ι. 358 ΑΙ. 856: 8θ1ι. 369 ? Ηοηιπι 
8θ1]. 78 άηό Ανσονός τίνος βασιλέως, δς ήν υίός'Οδνσσέως 
■/ΜΙ Κίρχης νοοβιη βασιλέως ίη 8 οπιί88αιη ρΓΕβΐ3βί: ηοί£ΐΙ)ί1β 
ρΓΕβΙβΓθα 8θΙι. 483, ηηοά ίηΙβ^Γο βχ1ιϊΙ)β1; οΓάίηβ ηοιηΐηίΐ ρβΓ- 
ΙιΐΓΐ3αΙα ΐη ΕΐΙιηίοί8 8ίβρ1ΐ3,ηϊ, βΐ 8θ1ι. 259 ό τήν Άλέξανδραν 
γράχρας Λνγ,όφρων 358 τΐαρά τω τήν ^Αλέξανόραν γράψαντι 
Λνγ,οΓρρονι, ιιηάβ οβΓπίΙιΐΓ, ςπαιη ίΐάβιη 8θ1ι. 351ΐ8 1ΐ3.1)πβΓί1;. 
ΟβΙβΓίΐ ίβδίίιηοηία ηιιοηΐαηι ροη νβΓ^α, ββά 86η8Πΐη 8θΙ]θ1ΐοηιηι 
βυιιις[ΐΐ6 8θΐηβ1 (259) οοΓΓίιρΙπιη Γβάάιιηί, ουιη νΐχ υΙΗπδ Π8ΐΐ8 
8ίη1;, αιηρΙΐοΓα ίαηίαιη θχοΓίρδί, Γβΐϊ^υα ηοίαιβ 88,ίί8 ΙιαΙ)ΐιί. 

Νιιηο ίαηάβηι αά βαπι ρβΓΥθηίιηυδ, οιιϊυδ ηοιηβη ίοΙίβη8 ΐ4 8βχΐΐο 
ίη Εηΐ606ά6η1ΐ1)ΐΐ8 ΓβοπΓήί. δβχίΐο άυω οοΓΓίιρίβ /Ιεχτίων βχ 
ΕΜ 434ΐ8 ηιιηουρΣΐΙ)3,ίιΐΓ , ραυοίδ αάΐΏοάιιιη ίίάειη 8111 ίββίΐ 
(Μιΐ8. β1ι. 1. 1. 273 ηοί. 4), άοηβο ΕΕβϊίζβηδίβϊη Οβηπΐηί 
Εί^ιηοΐο^ΐοΐ ορβ βΐ ηοιηβη βΐ ςπο αΙΙΐηβΓβί ηοηιβη (6β8θΙι. ά. 
^Γ. ΕΙί. 408) ΕρβΓηίί. Ι8 ουίηδ 8Εβοπϋ ίυβηί, (^ιιαπκιπΕπι οβΓίίβ 
ηυιηβπδ ηοη ροίβδΙ; άβίίηίπ, αΙϊ^υΕίβηηδ Ιαιηβη βο οίΓοιιηι- 
80ΓΪΙ)ϊίηΓ, ςηοά βί α 8ίβρ1ιαηο — ηοη αάάίΐο ιιί; δοΐβί ηοηιΐηβ — αά 
ίβδίίπιοηΐηηι νοοαίιΐΓ (οί. ρ. I^IV) βί ίρδβ ρΐηδ ιιηο Ιοοο ρβ,ίαπι 
ίαοίί, ςηαηΐυιιι εΙ) ΑΙβχαηάπηοΓηηι δοΐίάα άοοίί δβΓπιοηίδ οο^ηί- 
Ιίοηβ άβϊΐαχβπΐ. ΙηίβΓίηι 1ΐ3,1)ΐ1βπι ϋ^Γηηι βίπδ αά άοοβηάυηι βί 
αοοοηιπιοάαίυηι Εά Γβί^υΐβίίΕ Ιβ^βηΙίυηι ίηίδββ ΐηάβ οβΓηίίυΓ, ςιιοά 
οοΓρυδ ΐρδυπι δοΙιοΙίοΓίιιη ηοη ίΐΕ ρπάβιη Εηίβ Εηίΐί^υϊδδίπιηΐΉ 
δοΙιοϋοΓηιη οοάίοβπι Μεγο. 476 ίηΐΘπΐΙ;, ΐΓΕ^πιβηΐΕ Επίβιη βίυδ 
ρΙυηηΐΕ βχίΕηί. Νεπι ΕηΙίςυίοΓ ραΓΕρΙίΓΕδίδ Ρ, υί δυρίΕ βχ- 
ροδΐίυπι 68ί, ΜΕχίηΐΕηι ρΕΓίβιη β πιυΙίΐΕίίδ δοΐιοΐϋδ 8βχίϊοηί8 
οοηΙβχΐΕ βδΐ ΕΟ (ΐιιοηΐΕΐη Ρ Εά 8 ηίΐιϋ οοηΐηΐίί, υ1ί(][ηβ οβΓίΕΐη 
86χίίοηί8 ροδδβδδΐοηβηι άίχβπδ οπιηβ ίά, (^ηοά ρΕπίβΓ ίη πίΓίδ- 
ςηβ ΓβρβΓίίπΓ. ^υΕΠ1(3[υΕΠ1 Εαίβηι ρΙβΓυπκιυθ, υΐ ίηάί^βδίΕ 
8θ1ιο1ίθΓηηι ΙπγΙ)ε Ιιεο ηοηπΕ ϊηίβΓ ΕποίοΓβδ (ΙίδρβηδβΙυΓ, ρΓοίίηιΐδ 
οοηίίη^ίΐ;, ηοηηηΐΐα ίαηιβη βΐίαηιηυηι ΕπιΙ)ί^αηΙυΓ ΐάί^ηβ ηοη 
ίΕηΙηπι, ςιιοά δοΐιοΐίίδ ίΓβςπβηίβΓ ίηΕβςΠΕίίίΕδ ρΕΓΕρΙΐΙΕδίδ, ρΕΙΕ- 
ρΙίΓΕδί ^ΙοδδΕΓίιπι βχί^ιιίίΕδ δοΙιοΗοΓυπι ηοη Γβ8ροηάβί, 8βά βΙίΕΐη, XXX Ριοΐβ^οιηβηα. 

ηιιΐα ραιαρΙίΓαδία δίο ίπίβιάππι 8ΪΙ)ΐ ΐηάιιΐδϊΐ:, υΐ; δβχΐίοηίδ νβΛα 
1111118 οοηιιηβηΐΐβ αυχβήί. διιίίϊοίί υηυηι βχβπαρίιιιη. Αά ν. 420 
Τνορρηστόν φήά δάδοπρδβηί δβχΐίο, αβ(ΐυ3,1ίΙ)υ8 ίθ8ΐΐιηοηη8 
δίβρίιαηΐ 6ί Είγιηοΐο^ίοΐ (ϊβηιιίηί οοηδίαί. ^ιι^, ιβ οιιγπ ατκϋ- 
1;οπΙ)ΐΐ8 ίΐΐβ ραηιιη 88,ίΪ8ίαοίυΓΐΐ8 8Ϊ1)ί νίάβΓβΙιΐΓ, ΐηΐβιηρβδίΐνβ 
Τΐιιιο^άίάίδ ΐη ιηβιηοΓίΕΐη (V 2) ίηάιιοίιΐ8 68ΐ: ^αχεδαψόνιοί 
ές τά έπΙ Θράγ.ης βοή^ειαν ήγον — υμϊ όίριν.όμενοι ές 
"^Ηράτίλειαν τήν έν Τραχϊνι —, ηηάβ βο οίαπιΐδ ίοιίαδδβ βΙτιοθΓβ 
βΐ νίάβΙ)£ΐίιΐΓ ΤΙίΓΕοί&β 6886 ορρίάιιπι οιιπι ΤιαοΙιίηβ ΤγρΙΐΓβδΙυιη, 
ςυοά δποοίαηιαιιίβηι ΐη 60 8ϋ1ιο1ία8ΐαιη Τΐιιιο^άίάίδ ^) 1ΐ8,1)6ΐ)αί: 
Ήράλλεία ή εν Τραχϊνι της Θρψχης. νΐιιί 681:, (ΐυίη ίρ8β νοοβιη 
Θρό/.ης ΐΐΐίηο ίη8βΓΐΐ6πί, άπΜίαΓΪ ηοη ροίβδί. 

Ιαιη ίηίΓα βα, ςιιαβ 8βχίίοηί8 β 8θ1ιο1ϋ8 £1ιιχΪ886 οοηδίαί, 
ϊηνβδίΐ^&ηΐΐ, ^υαβ Υάο, ύ\λ άβΙ)63,ί; ΐρ86, (ΐιΐ£ΐ6 α1ίυη(1β άβρΓΟπιρ- 
δβΓΪί, η60 παίηυδ, ρ1υΓ6δηβ ΑΙβχ3,ηάΓα6 ΐηΙβιρΓβΙβδ οοηβιιΙυβΓϋ ο,η 
ουιη δΐη^υΐα άίδδίάβηΐίυπι οοηαιηΐηο, {τιν^ς μεν — ηνίς δε — , οΐ 
δε — , κατά τινας δε — , άλλοι όέ — , ενιοι δΐ — ) ρΓοροηίί, 3,1Ϊ6ηο 
ΐη 1118 1αΙ)0Γβ ίΓααΙιΐΓ, οιηηίδ ορβΓΕ ρπιηο ΐη οαδδΐιιη Γβοίά6Γθ 
νΐάθΙιΐΓ. 06Γΐαιη ΐη(ΐ6 είίΐοΐίυι ΐά ριορβ α ηηΐΐο ^βηβΓβ νΐίΐ- 
ΟΓπηι, ςυο,β αρπά ρβδδΐπιιιιη ςυβπις[Π6 δοΐιοϋ&δί&ιη ηοΙαηίπΓ, 
Ιιυηο 8,1)1ΐ0ΓΓ6Γβ. ΕχουδαΙβ α1ΐ(ϊΐιαί6ηυ8 άμην'ξ 758 ΓβάάίάΐΙ 
\ έττιβόλαιον {*^περιβόλαιον), (^παδΐ οο^ηοτηΐηαΐα νοοαίιυΐίΐ 
■/.ρήδεμνον βΐ άμπυξ 6886ηί, (^ηοηίαιη Ιιιιΐπδ ςηΐά6ηι ρβοοαίΐ 
ουίρα αΐ) ΐρδο Ε^οορΙίΓοηβ δηδίΐηβΐηι. 8βά ιιηπδ ρβοοανΐΐ; 
δοΐιοΐΐο ΗοηιβΓΪθθ ναύλοχος λιμήν' έν φ αϊ νήες '/.οιμώνται &\> 
Ε^ (ΕΟ 40256 ΕΜ 59836) δ6Γναίο2) ρ6Γρ6Γ0,ηι ΐη 2393ο ναυλόχονς 
γάρ έλεγον τους λιμένας τάς ναϋς υποδεχόμενους [άλίμενον 
χι οί. των λιμένων ν.αΙ στάσεων 290 Ρ βΐ 244ΐ6 ναύλοχος 
'/.αλεΐται δ λιμήν δδ^ λιμένα ρ) ιΐδπδ, (^παβ 1)6ηβ δβ οιηηΐα 

1) δοΐιοΗαδΙαιη Τΐιαογάΐάΐδ Εΐ1ιηϊοΪ8 Οή υβιιηι ββδβ ουιη ΐρβίαδ ΐβδίΐ- 
τηοηΐο υ 19 V 1 ΐυιη οοηδβηβα δΙβρΙίΕηϊ οοηβίαί. Ηΐο βηΐιη ϋΙ)ίιιΙ)ί Ιοιη- 
ηααία θ Τΐιηογάϊάΐδ νβΛίδ δχιιηρία βχρίΐοαί, ηΐΐιίΐ ρΓ&θΙ)β(;, ςυοά ςυίνΐδ 

ϊηάβ ίρβθ άΐΐΟΘΓΟ ηβςΐίθαΐ ρΐαβίβΓ "Ελο3 Ι 101 ΚεκρνψάΙεια Ι 105 Βούδορον 
III δ1 (οί. II 93). Οϋΐη Ιιϊδ Ιοοίδ ουιη δΛοΗΕδία ουηοϊηαΐ, πίΓυηκιαβ δυα 
οχ οοιηαιιιηϊ ϋΙο ίοηίβ άβήν&δδβ ββςυίΙιΐΓ. δβά ΐικϋδοήιηΐιιαΐΐιη ςαίοςαίά 
ΐη δοΐιοΐϋδ Τΐιαο^άίάίδ αά §βο§Γ3ρ1ιί&ιη ροΓίίηβί ηβ Ογο ίηΙ)ΐΐ3ΐηιΐ8, ηιοηβΐ 
Ιοουδ δαρΓΕ ίΓΗοίαίπδ: ηαιη αΐ) ΐΠο ςυΜειη θπόγθ ευιη αΐϊΐιοιταίδδβ δοΗ. 
42 αρραιβί. 

2) ϋβ §1ο8δα Ιεχ. Ηθγ. 5. 9 βΐ. α διαίάα εχοπρία ν. λΥβδδ. Ηβι•. VII 189. ΡΓοΙβ^οηιβηα. XXXI 

1ΐ3,1)βΓβηί, 81 ν(χύλο%οο, ρβήηάβ αο νανλοχία νβΐ τά ναύλοχα 
β88βί 1). Εΐί&πι ^ΓανΐοΓΕ οοιηπιίίίϊί, ουπο &υΙ 8θ1ΐάΪ8 αηΙΐηυίοΓυιη 
8θΙιο1ίθΓΐιιη ίηίβΓρΓβί£ΐίίοηϊΐ3υ8 ηονα οοιηιηβηία ριαβίβι!; νβΐ ίηίβΓ- 
πιΪ80β1; αυί άβ£ΐοϊβηΙΐΐ3υ8 Ϊ11Ϊ8 8ΐι1)8ΐάϋ8 ϊρ8θ £θΓί3,88β ήπια ρο88Ϊ1; 
ρβποΙίί&ίπΓ. Ορίϊαιβ 8θ1ιο1ίΕ8ί3, Αβ8θ1ΐ7ΐΐ Επιη. 45 άοοιιβΓαΙ; 
είώ^ασιν, δταν ασαφές τι εϊττωοίν οι ττοιηταί, έ-η:εγ.δίδάσ•/.ειν 
αυτό (οί. 8θ1ι. Το\νη1. Φ 495 8θ1ι. Α Θ 527, 528): 86ά θαάβιη οΐ)- 

8ΘΓναίίθ (\\\ΜΆ ίη8Ϊάΐθ8Ε ΓβΟβηΙΪΟΓΠΠΙ ίη8θΐίίΕ6 ίαβΓίί, ΟΠΓΠ 8θ1ΐΟ- 

Ιίαδίαβ Νίο&ηάΓί ίυιη Ιιίο ίρ8θ δβχΐίο Ιβ8ΐ;ίπιοηίο 8πηί. Ηαο αΓίβ 
θΙ)80ΐΐΓί νοθ3,ΐ3ΐΐ1ί νάνος'^) (1244 νάνος ττλάναίοι ηόντ' έρευνή- 
σας μνχόν οί. 1239) νϊιη αρβηιίΐ; νάνους δέ τους τΐλανήτας φασί 
Ρ 8θ1ι. ίιηρο8υίίς[ΐιβ ιηπ11:Ϊ8, οιηηίιιιη ρηπιο ΓβοβηΙίοή δοΐιοΐία- 
8ΐ£ΐβ, ςιιί 3,ά 6ίυ8ΐηοάί αΓίΐίίοΐα (1οοϊ1ί8 ιηβηάαοίοΐιιπι β νϊοίηο 
8ΐΓβηιιβ αηχίί ό'Οδυσσεύς παρά Τυ ρσηνοΐς (1239) Νάνος 
καλείται δηλούντος τοΰ ονόματος τον τΐλανήτην, ϋ8ά6ΐιΐ(ΐΐΐ6 
ηυιηβπ8 ■\ 'Ορ&άγψ {^'0ρ-9•άνην) 3,^^Γβ88ΐΐ8 βδί, οιιίιΐ8 νβΓαιη 
ηοΐίοηβιη Ϊ8 ρθΓ8ρ6ΧβΓ3,1, ςυί χατωτρερη βΐ δαίμων τΐρυατιώδης 
τνερί τήν Άφροδίτψ &ρρο8πί1;: δθχίίο νθΓΟ, (^ιιΐ θΐβοίΐοηβιη 
ίηίβΓ άρηαγα βί τον ξένον άβάίΐ, Ιιοο ΓΙΙΓ8118 β ρΓθρίης[ΐιο τον 
τΐλανήτην, ίΠπά β ιηοΓΛυδ Αΐβχαηάπ άιιχΐί. ^υ^ρρβ ιηυΐΐΐρίβχ 1) ΡΓορβ ίαβάβί; ϊη ιηαηίΓβδίίδ ιηιιΐίΐΐιη β88β. ΟοΙΗ^&ΐα Ηαβο ίηίβΓ- 
ρΓβΙ&ίΐο θδΐ ουιη ΙβοΙίοηβ οοάά. άνανλόχητον. Αί ΑΙθχ&ηάΓΟ. υΐ; βχρήηΐΕΐί, 
ςαοά δβηΐϊί; αβ^βΓπιηθ νΐίχβιη ίηίθΓ δΐιιηιη& ρβήοαία άοιηυηι νβηΙαΓαιη, 
ηοη νηάί ΐΕίβ — ςυ&δί ίυίο ιπαπα ίΓαηδβαηίυΓ γ&Ιθ, €[α£ΐθ 8υΙ)άαοί3, αϋ- 
ςτιοΐίθπδ βδί (ε 174 βδ) — , δβά ΒοΙϋαηα {άναντόχητον) βΐ Γβρβηίΐηα {αντο- 
κάβ§αλον) βαπι νθοίιιιη ϊη άίοθΓβ άΘΐ)β1; ίάςυβ ίρδυιη ηοη ηιοάο ρηπιίδ 

νβΙ•1)Ϊ8 δοΐΐ. 23927 τήν μικράν — ςτίίρρθ Ιΐηί ίΕΐ)ΓΪ0ίΐ1:&ηΐ — λέγει• ου γαρ 
ήν ν αν ε, ά)Χ αντοσχέδιον πΙοΖον ρΓ&θ80ΓΪρίΐΐηΐ ίΐΐίΐ;, δβά βχΐ&ί άίΐαί&ίΐΐηΐ 
ίη βα ραιίϊοιιία δοΐιοΐϋ, ςααηι ΐηδοίιΐδ ςηοΓδηηι ίβηίϊθΓθΙ; ηηπδ δθΐ-νανίΐ; 
Τζθΐζα 23928 χα&ό νπό ναυτών ουκ ώχεΖτο. Ιδ αυΐβηί, ϋ[αί δίο ΟΓδΠδ 
βδί άναντόχητον μέν — 23927, δΙΐΙ)ΐβα1; αύτοκάβ8αλον δε — 2402: αΙΙβΓίΙ 
ΐηίθΓρΓβίαίΐοηθ 23929 οοηίβχία άίνβΠιιηίαΐ'. 

2) 8ίθ νΐίχβηΐ ρίορΐβΓ Γ 211 {νανώδεε γάρ έστιν, ο^ τό μέν &νο> 
μέγα, τό δέ ψέρον τό βάροε καΐ πεζενον ηιχρόν Αήδί. ρ&Γί. αη. 686''3) 
νοο&ΓΪ ΓηΐδίΓδ άοουί. δβά ριορβ ίαΐί, υί Τΐιβο Ιιαηο ϊηίβΓρΓβίΕΐίοηβηι 
οοοαρ&Γβί, δι Τΐιβοηϊδ βδί, ςιιοά ηαηο ίη Ρίοίβηιαβί Οίιβηηϊ ίνα^πιβηίο 
(3δ7ιο Τ) Ιβ^ίίαΓ ό Όδνσσεϋε πρότερον Νάνο8 έκαλείτο: ϊδ Οβίίίί, ςαΐ ΙΐΟΟ 
ρβρβΓΪί, βνίάβηίβΓ ηοη δοΐυηι ϊΠαά Αΐβχ&ηάιαβ αβηΐ^ηια δοΐνίδδί; δΐΙ)ί νίδυ» 
βδί, δβά βοάβηΐ Δηδίοΐβϋδ Ιοοο (ΐΐ). ίο) ηίΙίΙηΓ νάνοι γάρ είσ/ τά παιδία 
πάντα. » XXXII ΡΓθΙβ§;οπιβρΕ. 

6Γ3,1 8,Γ8 βίυδ θί 111)1 νίοΐπα ηοη Γβ8ροηάβΙ)αη1;, αά βα, ηιΐίΐθ 
οιηηίβ Ιοοί ιαίϊο βχί^βΓβ νϊάβΓβίιΐΓ, Γβρη^ηαηΙία ιιίοΐΐη^ιΐΘ αο- 
οοιηπιοοί&νΐί, ΓΓαυάίδ βηιη ιτάλμνν Ιαΐβ β88β (^ιΐΕΐβ τΐατέ^α 
ίΓαάβηίβιη 691 (οί. Τ) αΓ0β88βΓβ ηοη Ηοβί, ηα&ηίΐο ίάβπι πιΐχ- 
ίυηι οιιηι νβΓΟ βασιλεύς^ τνατήρ ΐΓαάίάϊί Ηβ87θ1ιΐη8 1): 8βά 
ηηΐΐο ηβ^οίΐο αΐϋ ΓβρεπυηίιΐΓ Ιοοί, ς[ΐιΐ5ιΐ8 οπιηί8 άβίβη8ίο 
βΙιιάίΙαΓ. Αη 0Γβάίΐ3ί1β Θ8ί αιιΐ α ηιιοίΐυαηι βιιιη αοοβρίδββ 
Λάν"^) ίάβηι ορρίάυπι Θχς[πΐ8ί1ίυ8 (ϋοΐ, ηηοά ναΐ^ο Μάλεια 
υ8υΓραΓβ1;υΓ (95 Ρβρ), αηΐ; αΐΐο βιιηι αυοΙΟΓβ άοοτιίδδβ ττιτεώ 476, 
ςαβηι ρίοηηι Θ88β αιιοΙοΓίΙαΙθ Απ8ΐοΐ6Η8 Η ΑΙ 593** βί ΐρ8ία8 
ρίοί οοηδοηαηίΐα ίίηηαΙιΐΓ, ιηαΓίηαηι β88β ανίοιιίΕπι ίοΓπιοβίδ- 
δίπιαηιΡ ϋβίίοίί ίη αΐϋδ νοοΐΙ)υ8, ηπαβ βδί §1θ88£ΐηιιη ίη δοΐιοΐϋδ 
ΓΕΓΪία8, α886η8ΐΐ8 δοΗοΙίοηιηι, ηοη άβίΐοϊιιηΐ; δί^ηα ίΓΗ,τιάΐβ εί 
αΓίίδ οηπι ίΠίδ οοηβταεηΐϊίΐ 516 ■^έτ.βατηρίαν έζβασιν, γήν Ρ, 
1428 τνέρραν κατά γλώσσαν τήν γήν, Ρ 1432 λυν.ο'ψίαν 
έρημίαν Ρ8 οί (5έ άστραηψ Ρ. 
ίδΡΜίο^εηβδ ΡαΓοβΓβ ΙΐοβΙ θχβοιρΗδ: 88-118 &ρρ£ΐΓβΙ, ηίδΐ α ΚβϊΙζβηδίβΐηίο 
£αΪ88βί ηιοηδίΓαΙιΐίη, φι& ΓΕίίοηβ δβχΐίο ε δοΙιοΗαδΙα 8 άϊδίίη- 
^ηβΓθίιΐΓ, ηβπιίηβιη δηΙίϊίηΓαιη ίυίδδβ δτίδρίΐίοηβιη ίηβρίίαδ ίΐΐαδ, 
ςηΐ^υδ Γβάιιηά&ηί ΙίΕβο δοΙιοΙίΕ, ϊηίβΓ άυο8 Ιιοπιίηβδ 6836 άίδ- 
ρεηδΕηάαδ ίαηίο δΕβουΙοΓππι ίηΐ6Γνα11ο άίδθΓ6ΐθδ. Ν60 (^ιιΐοηιίΕηι 
ΓβίβΓί, ηίΓυιη αοοβρβΓίΙ ϊΐΐα οιηηία αη ίην6η6πί, (ΐιιοηίΕπι αοοβρία 
(1111 δαο ηοιηΐη6 ίτΆάϊί, αιιοίοήδ ΐηάιιίί ρβΓδοηαιη. ^ιι^η ηβ ίά 
ςυΐάβιη, ^ιιοά Τ1ΐ6οηΪ8 11ΐ68Εΐιπ ρα1αί886 βΐ οΓβάαηΙιΐΓ, Γβΐίηςιιεη- 
άαιη ηυηο βί νΐάβίαΓ. Νιΐ8ς[ΐιαηι οβτίβ ίη Ιιϊδ δοΐιοΐϋδ ηοιηβη 
ίηίβΓΟΠΓπΙ Τ1ιβοηΪ8, ηιΐδςιι&ιη η6 υιηΙ)ΓΕ ς[ΐιϊά6ΐη ΓβίαΙα,ίΐοηϊδ οοη- 
δρίοϊίηΓ, ς[ηΕ ν6ΐ ΐ6θΙίο νβΐ ιηΙβΓρΓβίΕίίο Τΐιβοηίβ ριορήα, ροβΐ 
βηιη δρΓβία άϊδδοΙναίηΓ, Εί (^ηΐδ αυί δβχίΐοηΐ, τυάί, υί νίάίηιηδ, 
ίη αηίίί^ηίίαίβ ίηδπίδοςηβ Ιιοιηίηί, άοοία ίΐΐα νβΛα 35ΐ2ο ίιίΐίυαί 
συνήθης γάρ ών τφ Φιλαδέλφφ ούγ. αν (ρϋτω'ί) τΐερί Ρω- 
μαίων διελέγετο Εηί ΟΓβάαΙ άοοίίδδίηιί Ιιοπιίηίδ ιηβιηοΓίΕηι, ηηί 
ορίίη^β άβ δΐηάίίδ ΑΙβχαηάήηοΓηιη ηιβιηβΓαί, δίο βναηαίδδβ, υΐ 
ίΙοΓβηΓΗηδ Ιιίβ δίαάίίδ ρήηοβρδ δΛοΐΕβ Τΐιβο δθΓίΙ)6Γ6 (ΐ6ΐ)βΓβί 
351ΐ8 ^^ν/.όφρονος έτερον ν ο μ ιστέον είναι το τΐοίημα'ί 

1) Β:ο§βηΐ&ηί? ΟΙοδδίΐ &(1 Ηίρρ. ίν. 30* β•εών ^Ολυμπίων πάλαινν Γβ- 
άΪΓβ νΐάβΐαΓ. Αβς[αβ ίαΐΐαχ βδΐ ΐΐΐβ Ιοοαβ ΑΙ. 691 πάΧμνδ άφβ-ίτων. 

2) Σπίλον (δίο) βδΐ ΓβοβηΙίοήδ ρΕΓ&ρΙίΓαδΙαβ οοιηιιιβηίαιη. οί. 945 
οαιη ρ βί 93ΐιο. ΡΓθ1ο§οπιβη&. ΧΧΧΙΠ 

ΙΙαςιΐθ ίηαηί ίΐΐΐ ίπΓΐίαβ ηοηηηΙΙοΓηιη ^) βΐ αΙΐοΓυιη βΐ ς[ΐιθΓυιιάΕηι, 
ηιιί ίη δοΐιοΐίίδ ίηοΐάιιηί, ςιιίη άβ1)βαίιΐΓ ςυΐοςιιίά Τ1ιβοηΪ8 θ Ιυοπ- 
1)ΓαίίοηΐΙ)Π8 8υρβΓβ88θ αϋίΐιιαίβηυδ ρΓΟ^αή ροίθδί, £ΐιηΙ)ί§ί ηβςυΐί, 
Νβίΐροΐϊΐαηΐ νβΓΟ οοάίοίδ 1)βηβίΐοίο οοηίΐη^ΐί, πΐ ηηιιιη βίΐΐΐβπι, 
ςιιί αΐίαιη ϊη ίαιηίΗαπι ηυρβΓ Γβάαοίτΐδ θδί, ίηάίδΟΓβίο ίΠο ^Γβ^β 
ηοιηίηαΐίιη θχίιηί Ιίοβαί. ΝίιηίΓαιη ΜιιθΙΙθγ οιιιη αρπά Τζβίζαηι 
327221) ίηνβηΐδδθί 3, Ρΐιίΐο^βηβ Ι,αιηβΙυιη 6886 Ιίαΐίαβ ίΐυνίιιιη 
ΐΓαάΐ, ί6θΐΙ ΐά, ηυοά ςιιίνί8 Ιυιη ίαοίτίΓυΒ ίυβΓίΙ;: ΐηίβΓ Ιιΐδίοπ- 
οοΓυιη ίΓ£ΐ^ιιΐ6ηίΕ (IV 478) Ιιιιηο Ιοοιιιη Γ6ΐ1;υ1ΐ1; άβ αυοΙοΓβ δίιητιΐ 
υί θ[ΐιίά βηιβΓβί βηίχβ ίβηαρίαηδ. Ιο,ιηνβΓΟ οαιη οοη86η8υ 88^ 
οοηδίβΐ ΐΐίικί ώς φησι Φιλογένης δίνβ α Τζθίζα (οί. 24525) 8Ϊνβ & 
8* ΐη86Γίο Ι6πιΐϊΐ3,ίβ Λαμητίαίς ιηοΐυιη 6886 86ά6 δΐια 61; 9,ά ρΓίΐβ- 
οβάβηίΐα ρ6ΓίίηβΓβ την Κέρνην νήσον τΐαραγώγως Κερνεάτιν ^) 
εΐπεν^ ώς φησι, Φιλογένης, ψηΒ Ιιυηο ίη ηυιηβΓυιη 8θπρίθΓΐιιη 
ΓβΓίιιη α^§Γ6^3,ν6πί? Οιηηϊδ αυίβιη (1ιιΙ)ίίαΙΐο άίδοαίίΙυΓ δοΐιοΐίο 
206; αΙ» ηηο 8^ 86Γναίο δμοϋ δ' ες άγραν' δει διελεΐν ό- 
μον, είτα εις άγρα ν το έξης — αρβηί, (^υαβ Ιΐίο ΟβΙβηάΐί, 1) Ιηοοπα ηοη ίη 8 άβηιιιιη δΐιοοοβδίδδβ οβΓίΐδ οαιη δηα βροηΐβ οο- 
οαΓπί Ιαπι δοΐιοΐϋδ α 8ΐβρΙΐίΐηο ίΓ&άίίίδ 215ΐ2 δ τινεδ §ιά τον "γ γράφονσι 
βί 211ΐ3 ΓνμνηαΙαι αρραΓΟϋ 8ΰο νησοο ττηρΐ τήν Τνρσηνίδα, ονχ ώε τινεί 
επτά 8θς[η. 633 — 635. Εχ Ιΐίδ ίη 8 211ΐ5 νηαοί είαι περί την Τνρσηνίαν 
ΓΟδίάαα 8υηΐ ΓΓυβίΓα ςααβήίυΓ, ςηί άηαβ ΒαΙβίίΓΟδ ίηδπίαβ Ιιυηο ίη ηυηΐΘΓπηι 
ροίαβι-ίηΐ θχοΓβδοοΓβ: γθοι οαποδίαδ ςα&ηι νβηπδ οΙ)δβΓναίαηι (δίΓ3,1).Χΐν2ιο» 
ίη &1)8ηΓάαηι α βοΙιοΗ&δία βδββ νβΓδαπι οδίβηάαηΐ νβιΐ)» δίΓίΐΙϊοηίδ 1. 1. 

ών τήν μείζω φησι ΤΙμαιοζ μεγίατην είναι μετά τα επτά Αγ, π. 3: άκ. 

88 8ίβρ1ι. Σικελία (νίάθίπΓ ίη ηυΐΐα βχ Μδ οπιίδίδδθ ίά αάηοίΕΓθ Κρήτη, 
Εύβοια, Κύπροί) δοΐι. ΡΙαί. Μβηβχ. 242^ οί. Οβίίοΐί. Τίηι. 155. Εη 8Θχ11οηί8 
τινεε: βί ΙααάαίυΓ ηοπιίηίΐίίπι Τίηι&βϋδ 211ΐ6. 

2) Νοη δοίβηίίαδ Ιιοο οΐίπι α Ρΐιίΐο^θηθ &ί'ίίπη&ί;ηηι ςυαπι ηιιρβΓ α 
Κέρνη ρο88θ Γβρβϋί Κερνεάτιν ηο^αίυηι Θδδβ νίχ ορυδ βδί άίοβΓβ. 8βά 
Ιβ^ίίπιο ςιιίη Κερνεάτιν δίΐ άβοΐίηαίαπι, (ϊηΙ)ί1:αΓί ηβςηίί: ςαίά βηΐηι οΐ^δίαί, 
ηβ 3, ρΓΟΟυδΟ Κέρνεια {Αίγώνη ΒΜαη. : -εια ΗθΟ. Εγο. Φαλώρη Εΐιίαη. 
(Μ 657ι): -εια Μβίη. Α Α 190 Οίάν&η ΗβΟ.: -εια ΗοΠ. Τεμέση: -εια 
ΡοΙνΙ). Γοργίππη: -εια δΐΐ'ίΐΐ). ίηηαωβΓ&ηιιβ 3ΐί& βχβηιρία, ςυαβ ραιίίηι 
χατά ανναλοιφήν ρ&Γΐίηΐ παραγωγή ίίοϋα άίουηίηΐ• 8ίβρ1ΐ. 11ΐ5 133.5 24ιι 
203ιι2798 3,11. βΐ Ευδί. II. Ι 3607, ςυί ηιβηιοπίΘΓ β ρ1βηίοήΙ)α8 Είΐιηίοίδ 
8113 ΟΟηίΙανίί;) βίο Κερνεάτιν (-ωτιν δ3ΐ8) άβΓίνβϋϋΓ, Πΐ Αίνεάτηβ ά\) Αινεία, 
Κορσεάτηε α Κόρσεια, Μνρλεάτιν 3, Μύρλεια (8ΐΓ3ΐ).) 3ΐί3(]υ6, (|υ3Θ δίβ- 

ρΐιαηπδ 50ι 7 46321 ρ388ίπιςυβ ίοίο 1ίΙ)Γ0 3ΐ1υ1ίί, βδδβ άαοίΕ οοηδΐΕί;? Ιη- 
ίβΙϋ^ίίαΓ Ιιίηο, ς[υο ίηΓβ Ευρίιοηο ίτ. 119 Νεδέην ίά ορρίάυπι άίχβπϋ, 
ςυοά Νέδη υδυΓραΙϊαΙηΓ. 

Ι^7θορ}ιιοιχί3 Α1θχαη(1ια. II. Ο XXXIV ΡΓοΙθ^οιηβηα. 20422 — , ούχ ώς ό Φιλογένης δ μου ό' ές άγραν χαί ίρησι 
Λνγ.όφρονα της έν ^ογ,ροΐς άγρας μνημονεύειν. Οαϊοψίϊά 
βηίιη ββΟΓβΐί βχ ΑΙθχαηάΓίΐβ νβΛίδ ιηίηϊιηβ ρβΓρΙβχίβ ίηίβΓρΓβ- 
ίαΐυδ βδί — άοοιιΪ88β αιιΐβιη νΐάθίπΓ ηοη (Ιίδρβίδαδ ίΠαδ ανθ8, 
8βά νβΐηί άί^βδίΕδ ίηάα^ίηβ ςυαάαπι ίαοΐΐίαδδθ νβηαίιιπι — , 
8θΙιο1ία8ΐ£ΐιη άβρΓθ1ιβη(ϋιιιυ8 ρΓαβροδΙβΓβ Ιιίο ίία ΙιΐδίοΓΪαβ ί1θ8- 
ουίο ιΐδΐιιη, υΐ; ϋΐΐο νϊάβΙυΓ ρηβΓΟΓυιη 3,ά ίηΐβΐΐβοΐιιιη άεοΐίηαΐί- 
οηθίη νοοίβ βχρ1ϊουί88β. 

1(1 ί^ίΙυΓ ΙποβΠί ίβοΐιηυδ, υΐ άβ ΕΓΐίδ ρΓοίβδδίοηβ οοηδίθί : δί ηίΐιίΐ 
αΐΐυά αοο6(1&ί, ηοαιβη βΓβρίυιη ΙιίδΙΟΓίοΐδ 1ΐ3,1)θΐηυ8, ηίΐιΐΐ αιηρίίιΐδ. 

16 8ίερΗαηη8 ΤβΓ ίπ θρίίοπιβ ΕΛπίοοΓυπι δίβρίιαηί, οιιίυδ ΕβΙαΙβ ΤΙιβοηΐδ 
βπίίΓΓαΙΐοηβδ Ε^οορΙίΓοηίδ (Κβίίζ. 1. 1. 32δ δοΙιββΓ οοιηπι. δοΐιοΐ. 
83,αΓΐ3Γ. 1902) αεςυβ αο Ρίηάδ,π, ΝίοίΐηάΓΐ, Αροΐΐοηϋ αΐΐα οΙ)1ΐνίο 
δπρρΓβδδθΓαί, ΐδ ίρδθ Τΐιβο βχοίίαίπΓ ίβδίϊδ; ηαιη ςυβιη ΑΜβίηβΙίθ 
ΐη ίηάίοβ (ΐυ&Γΐιιιιι Εάάϊάϊί Ιοοηπι, ΙυΙΐυδ ίδ αά. Αρ. Β 482, 514 
(ο!. Οιαιη. ΑΡ IV 53 1) ΓβνοοαΙιΐΓ (ΑΙιγ. Βαο. ?γ. II ρ. XXIX). δίβρίι. 
ΐΑργύρινοι (άβ Ιΐοο νίΐίοδο 
ίΐοοβηΐιι ν. δοΐι. 315ΐ4. ΐβ) ε&νος 
Ήηειρωτιγ.όν, ώς Τίμαιος 7μΙ 
Θέων καί Λυγ.όφρων. 
Κύτινα τνόλις Θεσσαλίας, ώς 
Θέων έν νπομνήματι Λνγ.ό- 
φρονος. ό τίολίτης Κντιναΐος. 
έστι ν.αΐ Κντίνιον μία των 
γ' {δ' Οίβδβ) των ζίωρίν,ών. τό 
έ^νιχόν Κντινιώτης. Εχροδίΐΐ- 
Ιαηίβιη ςτιοάαιηιηοάο Τΐιβοηβιη 
ουιη ροβία αιιάΐΓβ νίάβιηπΓ, ςυοά 
Κυτιναίονς άϊχβηΐ; βοδ, ςιιοδ 
Κντινιώτας άίοβΓβ άβΙ)ΐιβπί. 
Αινεία — Θέων ^ίνειάδας 
ταντην '/.αλεΐ ύτΐομνηματίζων 
τον ^νχόφρονα' Αινείας δε 
μετά τήν ^Ιλίον τΐόρΌ^ηοιν 
εις Θρ^γ,ην τΐαρεγένετο '/.αΙ 
έ'/.τισε τιόλιν ^ίνειάδας, Ρ8 
1017 ^Ηπειρωτίλόν έ^νος Ρ8 
δ•^8* 1389 Κντίνιον 
^ωριέων. δδ^δ^ (3ε τΐολίχνιον 1236. 1245 ίαοβηί. αάάβ ηυοιΐ 
8 1236 ΥΡαίχηλος, Κισσός, 
Άλμωνία ηοη ΤΙίΓαοϊαβ, δβά 
Μαοεάοηίαβ άίουηίιΐΓ. ΡΓοΙθ^οηίθηΕ. XXXV 

δτΐον τόν ίτατέρα ε3•αχρε. 
ο!. 8θΙι. Α Ν4δ9 (ϋ Υ307). 

1η 8 1017. 1389 ς[ΐιίη £υ83, α1ί(ΐπ3,η(Ιο ΤΗβοηίδ άίβρυίαΐίο 
αη^υδίβ Γβ(1ά&ίιΐΓ, βχβΐΏρίιιιη βδί (Ιηϋϊίαίϊοηβ : ίβΓίϋ δοΐιοΐϋ ηβ 
π)ίηΐιη& (^ιιϊάβιη δπβρίοΐο 68ί Γβΐΐοία. δεά ιηίβΓδρβΓβΗ, Τΐιβοηίβ 
8θΙιο1ί3, ίη Ιιίδ ΕΛηίοίδ β88β οιιιη νβΐ Ιιοο ιηί8β11ο 8ΐιιηιηαΓΪο 
οοηδίβΐ, ΐαιη ΐά (ΐπαβήΙυΓ, ηυιη 8αιηηιαΓϋ ςιιΪ8ς[ΐιΪ8 ίαίί; αυοίοΓ, 
(ΐτιοίίβηβ Εάάΐίυιη ίη ίηΙβ^ΓΟ δίβρίιαηί βχβηιρίο ηοπκίη Τΐηβοηίβ 
ϊηνβηΐΐ, 83,ηοΙβ ίά ΓβΙίηηβπί,, βίίαπι ηυιη ίρ86 δίερίΐδ,ηυβ αίίΐηβ 
αάβο 18, 3, (^ηο ίΓαάίία δίβρίιαηυβ ϋΐίΐ αοοβρίί, αΐ3ίοβΓβ αΐΐςααηάο 
ΓβΗ^ίοηί 1ΐΕΐ)πβΓίί, ηβ πιογθγ, ηυπι ίη Ιιίβ ΕΐΙιηίοίδ 8ίηβ ΕηοΙοΓβ 
δοΐιοϋα, ίβΓαηίπΓ, ςπαθ οθγΙο αηΐ;, ςπαβ ββί Ιιαηιπι ΙίΙΙβΓαπιπι 
οοηάίοίο, δρβοίβ ηηαάαπι οβΓίί Τΐιβοηί Ιήΐ3ηβΓ6 Ηοβίΐί. Αρραιβί, 
ςυ&ηίορθΓθ Ιιοο οιιπι 3,(1 Είΐιηίοα ΐυηι αά Ιααβο δοΐιοΐία ρβιΐίηβαΐ 
Ιιαηο ςιιαβδίίοηβιη, ςιιοαά ίίβή ροδδίΐ, αά Ηί^πίάυπι ρβΓάυοθΓβ. 

Ιη υηάβοίπι νβΓ8ί1)ΐΐ8 897—907 ηηίηάβοίπι ηοηιίηα ορρί- ΣαΗίαηβ ίη 
άοτητη, §βηίίηηι, Γβ^ίοηυπι βιαβοίαβ ιβίβΓία δυηί. Εχ Ιιίδ ηηηπι ^^''"*<'** ^^'''* 
Τνφρηστίων 902 υΐ ίη ν. 420 ί11η8ίΓ£ΐίυιη 86^Γβ^3η(1ιιπι Θ8ί, αΐ- 
ΙβΓυηι Πάλαν&ρα 8ηΙ)πιονθΙυΓ, ς[ΐιο(1 ίη ΕΛηίοίδ Πάλαν^ρα οηηι 
οπιηίΙ)υ8 ίηιβπιαίίδ, ςιιαβ οΐίηι ίηίβΓ Όρνείαί εί Παλι/,ή ίηΙβΓ- 
βΓ&ηΙ;, ηΐΕ^ηα ίοΙίοΓπηι ίαοΙηΓΕ αΙ)8ηηιρία 8υηί. Ιαηι ηιίΕθ ΓββΙο,ηί, 
βΟΓΠΠι οοΐο "Άμφρνσος βί Εύρύαμτΐος 900, Λίγώνεια 903, 
Τίταρος 904, 'ίρος 90δ, Κασταναία 907, άβηίς[υβ, (^ποά ηβηιο 
Ιιυο ΓβίβΓΓβ αιιάβΓβί, ηίβί οο^βιβΐ 8^, Γοννοΰσσα 906 αο ςυοίΐ 
Ιιιιίο αίίϊηβ β8ΐ; Έχΐνος 904 ραιίίηι 8ΐιΙ)ί6θ1;ί8 νβΓΐ)ί8 ΑΙβχαηάΓαβ 
ραΓίίπι ίίάβ ίθ8ΐίυηι Ρ8Ε^ βχ 1ιί8 8θ1ιο1ϋ8 ρείίία Θ88β ίίΓπιαίπΓ. 
Ιη Όλοσοών 906 υίτυπι ίρδθ αη αυοίοΓ δηωηΐίΐΓίί Γβοβρίο ςυοά 
3,ά Όλοοσσών Β 739 αάηοίαΐυπι βΓαΙ 83ίί8 αά Γβ^υίβίίΒ, Ιβ^βηΙίυπι 
Γβ8ροη8υπι ριιίΕΓίΙ, άίίυάίοαΓί η6ς[πί1;. 8βά οπηι Κύφος 897 βί 
ςηοά 3Γΐί88ίπιβ Ιιηίο ίυηοίηπι βδΐ Γόννος 906 βχρΙίοαΓβί, ΓυΓδΠδ 
9,ά δαηοΐίπδ ίΐΐυά αθΤΕΓίππι βηπι Γβνοΐαΐηπι βδδβ Ιίςυίάο ίηάβ 
αρρίΐΓβί, ηηοά ίη δοΐιοΐίο 897 ίη άηρίίοβπι βηοΓβηι αΙίβΓηηι £οβ- 
άίοΓβηι αΙίβΓΟ ίπιρΙίοΕίυδ βδί: 8ίβρίι. 
Κύφος ' τΐόλις Περραιβίας. 
Γουνενς δ' έ'Λ Κύφου ήγε 
όύω τίαΐ (ϊγ,οοι νηας (Β748) 
άττό Κύφον τοΰ τναιδόςΠερραι- δοΐι. I^^^. XXXVI ΡΓθ1β§^οιηβη&. τον Γοννέα λέγει. Κύφος γαρ 
ιτόλίς Θετταλίας, βοΰ τον Π(αλληνέως Ευ8ί. &. 1.) |. 

Βίβρίι. βύο ό' είσΐ Κύφοι, ή μεν Περ- 

*8ο1ι. ΑΙ. 897 ραιβίας, ή όέ \ Θετταλίας. και 

τΐοταμός Κύφος\. ό τίολίτης 

Κυφαίος. "^ Λ. 

νΐχ ορπ8 βδΐ βχροηβΓβ, ςαΐά βί αοοίάβπί: οιιιη Ο^ρΙιυβ ίη Ιΐί&ίΐΐ» 
δοΙιοΗο ΡβΓΓΐΐ£ΐβΙ)ίΕβ; α 8βχίίοηβ Τ1ιβ88α1ΐεΐθ άΐοβΓβΙυΓ, ββουΓαβ 
ίΐΐβ άηο ορρίίϊαΟ ίη αάνβΓβΕΠΒ, 8ΐΐ£ΐ ΓβΙΙηΙΐί. ηβςιιβ Ιιοο οοη- 
ΙβηΙπ8 ίηνβηίο ηονηιη ςυϊάάαιη βχ πΐίίιηίδ νβΛϊδ δβχίίοηίδ βΐΐ- 
οπίΐ, ςιιο &11βΓυπι Ιιηβιηα Γόννοι ΕΐηρΙίΕνίΙ 

*8ο1ι. Β 748 Γόννοι' τΐόλις Περραιβίας ατΐό 

6ο1ι. ΑΙ. 897 Γοννέως γ.ληθ^εΐσα \ τον ά7ΐθ- δΌ^εν ήν ό Κύφον (ν. αρρ. 0Γ.) 
γόνου Κύφον. όντως φησίν ό Γοννεύς . και "Ομηρος Γου- 
"Ομηρος. νεύς δ' έκ Κύφ ου ήγε δύω 

και είκοσι νηας (Β 748). 

Εχ Ιιίδ ουΓ ρτίοΓ Ιιηβιιιαίίδ ραΓίίουΙα βχ Ιΐίβ,άΐδ 8θΙιο1ϋ8 8ΐιιηρία 
νίάβαΙυΓ, ιηβ1ίυ8 ϊηίΓα άίοθΙιΐΓ: ηυοά νβΓΟ ΗοιηβΓίιπι αάάίί ρβι- 
1ιϊΙ)βΓβ Ουηβυιη β886 Ο^ρΙιί ρΓοΙβπι, ηΙίΓΟ οοοπΓπί βαιη, ςιιϊ 
δβχΐίοηίβ νβΓΐ)Ε καί "Ομηρος ηοη Β,ά δΟ-εν, 86(1 αά ρΓΟχίπια ο 
Κύφον ό Γοννεύς ρβΓρβΓαιη Γβΐίυΐβήί;, βο ηβοβ88απο άυοί, ιιΙ 
Ηοιηθή νβΓΐ)Ϊ8 εκ Κύφον ηοη ρΕίήαπι, 8β(1 ραίΓβπι ίηάίοΕΓΐ ρυίβΐ. 
νβΓαπι Γβδίαηί Περραιβός βΙ Τραχίς, Γβδίαί Φάλαννα αΙίίβΓ 
3,ρυά δίβρίιαηππι άβδίηεηδ, αΙϊίβΓ ίη οο(1ίοίΙ)η8 ΑΙβχαηάΓαβ βΐ 
ίη Ρ; ηβο Γόννοι βίίβηίίο ρΓαβίβΓβΐΐηάηηι β&άθηι ς[υα Φάλαννα 
αίίβοΐίοηβ Γβρυ^ηαηδ αάίβοΐΐοηί. Εχ Ιιίδ Γόννοι — κλη&εΐσα 
ρΓορίθΓ Ιβπιηιαίίδ άίνβΓδΐίαίβηι α ηονίδδίηιίδ νβΓΜδ ΙηιβπιαΙίδ 8β- 
ίιιη^βηάυπι δηριο, ηιυίίΐίδ ηυηο δοΐιοΐίίδ Ιΐίαάίδ Β 748 αίΐΓίΙ)υί, 
Τραχίς ΙίοβΙ αηοίοΓβ οαιβδ,Ι, ίαηι αεςυαίβ εδί δοΐιοΐίο 420, υί 
ηοη δίηβ νβΓίδίηιίΙίΙυάίηβ υΐΓηηις[ΐιβ βχ βΕ,άβπι βχϋδδβ οίίίοίηα 
άίοΕίηΓ: Φάλαννάν τ ο,πίβηι, οιιίυδ νίοβ Φάλαννόν τ ρπηια 
οίΕδδίδ οοάίοηηι βί ρ, Φάλανόν τ Ρ βί αΙίβΓα οίΕδδϊδ ίΓαάηηί, 1) Εχοϋδαίίΐΐδ Γόννοι Γοννοΰασα οΛ. ΑΙ. 292ΐ7) (ϋάαχϊΐ. βοά νο1 
ηθΙ>ί1ί88ίΐηαβ υΛβδ ίηβρίβ άυρίΐοαί&β δαηί Κρότων πόΧιε 'ΐταλίαε ενσημοε 
περί {παρά 11.) τό "^Ρήγιον (οί. Αααητΐνοΐ. αυοΐ. ΐηο.) — ετέρα πόλι$ Τνρρηνίαί 
μητρόπολΐ5 (Νίδδ. Ιί. Ι±.. Π 318) ααΐ τρίτη ^Γταλίαε (δοΐΐ. ΑΙ. 313τ?). 
ΤπΙ^αμνοε' πόλιε Ίλλνρίαε — (8ίΓΕΐ). VII δβ) Ιστι δ^ ετέρα έν τφ 'Ίονίω 
κόλπφ (ΤΙιΐΐΟ. Ι 24). Ριοΐβ^οιηβηη. ΧΧΧΥΠ 

Ιιαικί ουηοΙίΐηίθΓ αηΐΐίΐιιϊοή δβχΐΐοηβ αιιοίοΓΪ α88βΓ0, ηοη ίαηίιιιη 
ςυοά €[ΐΐ£ΐβ 8πΐ3Ϊβθία δπηί νθΓΐ)α Φάλαννα τΐόλις Περραιβίας, 
από Φαλάννης της Τνρονς ^νγατρός ^ Λ. ΐπίβ^ή δοΐιοΐϋ 8ρβ- 
οίβιη 1]αΙ)6ηί, 8βά βίίαιη ςιιία ϊη 86ςιΐ6η1;ΐΐ3υ8 ρΓθΙ)£ΐη(]αθ ίοΓπίΕβ 
Φάλαννος Ερ1ιοηΐ8 ρΓοάυοϊίπΓ ί68ΐί8. 8ίο υηιιιη ΓβΙΐηηιιίΙυΓ 
Περραιβός ηόλις Θετταλίας, ςιιοίΐ ηηιη ίηάΐάβιη υηάβ Φά- 
λαννος ίΐυχβπί, ηυιη οιηηΐηο 8Ϊί £ίάβ (Ιίβ-ηυιπ, (ΐ6ίίοϊθηίίΐ3υ8 
ρΓ0Γ8υ8 ίβ8ίϊπιοηη8 άϋυάίοαη ηθςιιΐί. νβηιιη Ιαοο ιιίιιΐ; βδί, 
βΓυίιηυδ δοΐιοΗοη ηυΐΐο ηοιτιίη6 δΐ^ηαίυπ], δβά γθ, 86ά δοηρίπια 
οιιιη δοΐιοΐϋδ οο(ϋοίΐ3ΐΐ8ς[ΐΐ6 ΐΐα άΪ800Γ(1αη8, ΐΐί, ςιιαβ βδΐ ηοδίΓα 
8θ1ιο1ΐθΓΐιπι ηοΐΐίϊα, Εΐιί αιΐ Ρΐιίΐο^βηβιιι ΐ^ηοΙιιιης[ΐιβ νιι1§:ιΐ8 αυί 
αά Τΐιβοηβιη ΓθνοοαΓΪ η€θθ88β 8ίί. Αίςηΐ οτιιη ί11θ8 τΐ8(ΐιΐ3,πι α 
8ί6ρ1ιαηο αοΙΙιίΐ3Ϊίθ8 β886 ρΓοΙ^απ ηεςπβαί, ίβΓ αυίβιη Τΐιβο- 
ηβΐΏ ΙαυάαΙυιπ νϊίΐβήιηυδ, δΐιπιιηο ίιΐΓβ Τΐιβοηί βί Ιιοο Εδδβή- 17 ΤΗεοηίβ 
ηιιΐδ βί ςηαβ βαίΐβπι δρβοΐβ δυηί; αάϊιιη^βιηιΐδ. ΚβιηοΙίδ αιιίβπι ^^γααη^'ϋα 
ςυαβ αΐιςηο ιηοάο άιιΙ)ία (Ιΐοΐ ροδδΐιηΐ νβΐυί Φαλάγ.ρα 24, φΐοά 
ϊη 86χΙίοηΪ8 8θΙιο1ϋ8 ίαίδδβ 8 2324 νβπδίιπϊΐβ ί&οίί, "Ιγναι 342ΐ9 
Μ, υΗ διέτριβεν Ρ δοΐιοΐαδίΐοΐ νΐάβίυΓ 6886, Βούδεια 359, ςιιοίΐ 
ίη Ρ8 ίηΙβΓοίάίΙ:, Μέλινα 403 (8?), β08 1οοο8 3ρροηο, ςυί 
ηαΐίαιη άπ^ίίαΐίοηβιη ιβοΐρειβ νίάβηίιΐΓ. 

44 Α ν σων ό Ιταλός, (άττό Λνοονος, ος έλ Καλυψονς 
έγεννήΰ^η τψ^Άτλαντι. ν. Μβίη.). Αιίδυδ δπιη Ιαυο ΓθίβΓΓθ, ςπο(1 
ςυαΙβΓ ϊη Ιιοο ΙηιβιηαΙβ Ι^^οορΙίΓΟ ίθδίίδ ίΐίΙΙιίΙϊθΙαΓ. 8θχΙίοηί8 
6χρ1ίοαΙϊοη6ΐη βχοπρδβηιηί 8βΓν. Αβη. VIII 328 δοΐι. ϋΡ 78 οί δδ^. 

444 Μάγ αρσος μέγιστος όχΟ^ος έν Κίλιγ.ία ττρός ττ] 
3Ιάλλφ. χαΐ ΜαγαρσίαΆ^ηνά έχεϊϊόρνται. ΜαηίίθδίΟ νεΛΐδ 
μέγιστος όγβος 1,^οορ1ΐΓθηΪ8 αίπύς όχμος ΓβάάΐΙΐΐΓ. υψηλός 
πύργος Ρ πόλις 8, 86ά 163ΐ9 π:νργον. 

726 Τέρινα — τινές δέ νήσον αυτήν, εις ην έξεβράσΌ^η 
Λίγεια ή σειρήν, ώς Λ. Τΐιβοηϊδ 6886 αίίΐΓπιανβήπι ρΓορίει 
ΐΐίικί ντ^σον Όρρίάιιιη ιηαήίίιηιιιη' (οΓ. Μβϊη. 3462ΐ) Ιιϊο ιιΐ αΐίΐ)!*) 
ραιηπι ε 8ΐ6ρΙιαηο αυί 3.ιιοΙθΓβ 8ί6ρ1]αηΐ ίηΐβΐΐβοίυηι, ςυαιηοιιιαιη 1) δίορίΐ. ^ΰσί/ία* πόλιδ Λιβύηξ — 'Έχαταίοί δέ νήσον οίδε. Ηίπο βίδϊ 
ηΐΐιϊΐ οβΓίΐ βίίΐά ροίβΒί, ηοίαΙ)ΐ1ο ίαιηοη βδί οί Αναιγδα \η ΑΙ. 88δ (2868) 
ΓθρβηΓΐ οί Ηβο&Ι&βαηι ΐηίβΓ βοβ αιΐϋΙΟΓθδ βδδο ΓβΓβΓβηάαιη , ςαί ΐη Ιιίδ 
δοΐιοΐϋδ (31526) &<ϋιί1)ΐίΐ δυηΐ, ςυαιης[ΐι&ηι Ιιοο &1ΐοι•υηι ΕΓδυιηβηΐαπι ίηίϊπηίαβ 
θδί, ςϋαΐη ρπηαα ίΓΟηΙβ νίάβΙΐΙΓ. δίβρίΐ. Αίγώνεια. Φάλαννα. Λαι/ητΖνοί 
(ΑΙ. 1085). XXXVIII ΡΓοΙβ^οωβηα. 

ΐρ8β νήσος ή έν (Μβίη. 29822) ^αλάσο'η τίόλις βχρΗοαί. Ναπι 
ϊάβπι πδΐΐδ Ιοηυβηάί ΓβουΓπί ίη ΡΐηάαΓί δοΐιοΐϋδ Ρ Ι 34 Κύμη 
νήσος τταρακειμένη (Μθΐη. 510ΐ4) τ^ ΣίΥ,ελία ΐ), ςπβιη βηαΓΓο,ίυιη 
αΐ) 60 βδ8θ οοηδίαΐ (ΑΙιγ. Βαο. ^γ. II ρ. XXIX λΥθηίζ 1. 1. VII 37), 
ίβΓίΐιιηκϊυβ '^) βχβιηρίιιηι βοάβιη 8ΐοί1ίαθ 11811 ηοΙαΙ)ΐ1θ ίρ83, Ι^^οο- 
ρΙίΓοηίβ δοΐιοΐϊα βυρρβάΐίαηΙ; 694 Βαΐος ετάφη περί (υί ττλησίον 
βί έν ίη ΟΓα' 15ιο) Σιγ,ελίαν, ά(ρ οϋ ν.ληΟ^ήναί φασυ Βαίαν την 
νήσον. ΡΓ£ΐβοϊριιιΐ8 βηίπι Τΐιβοηί αΐί^υΐδ ειιιοίοΓ ίη Ιία1ίοί8 ΓβΙ)ΐΐ8 
£ιιίΙ, (1111 ηοη δοΐιιπι ΐηίβποΓβιη, 86ά βΐίαιη πιβάίαιη Ιίο,ΐΐαιη 
δίοΐΙίΕΐη αρρβΙΙανβΓΟ,ί 278ιο ^ίριδος ϋ^νγατρός Μόργητος τον 
Σιν,ελίας (αΙίίβΓ ΑηίίοοΗιΐδ ΒΗ 173. 12) βασιλέως 31523 τα δε 
Κεραύνια άντιχρύ είσι τής Σικελίας Ορη έσχατα Ήτΐείρον' 
τινές δέ τά Κεραύνια όρη Ιταλίας '^) 8θ1ΐ. ΤΙΐβΟΟΓ. IV 32 ό δέ 

1) ϋυοία Ηίηο νβΛα δίβρίι. ΙΌτί κα« νησοε πλησίον (οί. 34621 Μ) 
Σικελίας ηοη άβΙ»αίΙ; ΜβίηβίΣβ (393ι) ίηάαοβΓΟ. 

2) Ιη 727 Ρ έπΙ νησον βαΐνοντεζ ΙαίβΓΘ νηοί θ1. 120 Ρ ΗρρδΓθΙ;. 

3) ΑΐΙί^ΐϋ, ηοη βχρβάΐνίί Ιιοο Βοΐιοΐίοη ^β£ί^^^. Τιω. 282. 8ίη^α1αΓβηι 
ίΐίπηι ιηοηίοηι ('Μοηίβ ΕοΙοηάο?' Νίδβ. Ιί. Ι,ΐί. II 47 δ), ουΐαδ ηοίίΐΐα ΥαΓ- 
Γοηΐ (ΒΗ1 14) άοΐ3βϋυΓ, δΐ^ηίίΐοαη α δοΐιοΐίαβίίΐ ηοη 08ΐ νβηβϊπιΠβ. ΚβοΙΐαδ 
ΑΙρβδ ίηΙεΠβ^αηΙϋΓ βί ςυοδ ηαοηΐβδ Αίρβδ βχί^βΓβ νί(1β1)&ηί;αΓ. 8ίβρ1ι. 
"Έρχύνιον όρο8 "Ίταΐΐαζ ϋΐ. ΕΜ 37532. Ναπι ΗοΓογηίαδ δ&ΐΐπδ θο δβηδϋ, 
ςαο &ηΐ;ίς[αίοι•θ8 Ιι&ηο νοοβπι ιΐδαΓρα1)αη1: (ΜυοΙίΘηΙι. ϋΑ II 241 Νίδδ. 1. 1. 
Ι 138), δΐο άίδθΓίβ ηοηιίηαΙυΓ ίη δοΐι. ϋΡ 290 ό 8^ ^Ηριδανόβ έξ όρονε 
καλονί/έιον Ηλίον ή-χαπτήδ (καυπτήρ ΜυβΙΙ. και/πη^Ί), ώδ δ' ίνιοι έχ των 
Κεραυνίοιν' Μάτι μέσον Γερμανών καΐ Κελτών (οί. Αρ. ^ 628 — 640), 

ηαβηι Ιοοαπι α ίβηιρί&ηιΐηΐΙ)α8 νν. άά. (ΜυβΠ. ΟΟΜ 117) δοΐιοϋοη Ρβπβ§:θ1:ίΐβ 
αρυά Τ 1305 νίηάΐο&ί Βίβρνκεε (ΑΠοϋΐΟ^βδ) Μ9-νοε Γαλατών μεταξύ 
Πυρήνηε και Κεραννίων όρων και ^Ιβηρίαε (ν. ΜυοΙΙ. 1. 1. δίορίΐ. Βέβρνκεε) 
κείμενον οί. ΒΡ 286 Ο. δοΐι. βΐ 289. Υεπιπι ηβδοίο αη 1αΙ)0Γθ βχίΓα 
Ερΐπιπι αΐΐςυοπι Ιοοαηι ΟβΓααηϋδ ςιιαβΓβηάί οηιηίηο δΐιρβΓδβάοιβ ροδδϊηιυδ. 
Ναπι βίδΐ ίβΓβηάα νίάβηίιΐΓ, ηοη ίηοίίβπδα Ιαωβη δυηΐ, ςπίΐο νίοίπα ίΐΐϊδ 
Ιβ^ί^αηίυΓ 1027 Ρ π}.ησίον τηε Ο&ρωνοϋ νήσον, ήτιε έστΐ περί ΙταλΙαν πρόε 
τό στόϋΐα τον 'ΑδρΙου 1034 Ρ Ό&ρωνόν νησον ^Ιταλ,ίαε. Μ&ηϊίβδίο νβΓΟ 
αΙ) οπιηϊ οοηβηβίαίϋηβ Ιοςαβηάί ΓβοβάαηΙ, ςυαβ βηίβ ρ&ιιΐυηι &άηοΙ&ί3, 
δυπΕ 1016 Ρ 31429 8 κατώκησαν εϊε Ίταλίαν, ςαϊΐΐαδ ΟβΓίΐιιηΐα δϊ^ηίίΐο&ή 
οβΓίο βδί οβΓίίαδ (ΑΙ. 1017 31δΐ4). Αο νϊχ Ιήο (ΙίηιίίϋίΙαΓ Ιοοαβ, οαπι 
ςπΕΓίαπι 86 ΟΓ&ΙΙιίδ ίίππιβη οίίβΓΐ; βοδάοηι ηιοηίοδ (ρ. ΧΙιΙ) δυΙ)1αοηδ 1021 
Ρ (ρ) δ"^ ό ΚραΟ-ιε §έ ποταμόε Ίταλίαε, ηαΛπδ νθΛίδ ΤζβΙζαηι ηοη ηιΐι•απι 
681; ίΓαηδνβΓδππι βδδβ αοίαπι. ΚαΓΟ θχΙγε Ιιοδ νοΓδϋδ οΙ)δβΓναΐιΐΓ Ιιίο υδΐΐδ: 
ηβο ίαπιοη ιιίΐςαθ αά Θ03 αΠΐ^αΙαδ οδί. ^α3Π1^α&η1 8ΐΘρ)ι&ηί ίηιοηια 
^βλματία- 'ΐταλίαε γώρα ίηοοηδίάβΓΗΐίιΐδ &1) Ηοΐδίβηΐο αΐϋβπιρίίΐίαπι ηίΐιΐΐ 
αά 1ΐ3ηο ςα&βδίίοηβηι αΙΙίηβΓβ πΐΗηίίβδίυηι βδί: αί ΓΟΓδίΐδ άβρΓβΙιβηίϋΐαΓ ίη Ριοΐβ^οιηβηα. XXXIX 

την έν ^ίκελ/^ έν.τίσε Κρότωνα ύ). 33 ά7.ρωτήριόν έοτι τοϋτο 
(2ι,γ.ελίας 8θ1ΐ. Β Ρ 369) ΐά. V 15 Κράβ-ις δε τνοταμός ττερί 
Σνβαριν τής ^ιν,ελίας 8θΙι. ΟΡ 416 έοη -/.αϊ Σικελίας ό Κράϋ^ις 
τΐοταμός {ως φησι Θεόχρίτος = ϊ\). V 124). ΟίίβηάΪ88β αιιΐβιη ίη 
Ιιοο υδυ δοΙιοΗαδίαδ (οΓ. 8θΙι. ΤΙιβοοΓ. V 16 Σιγ.ελίας Οβη. Ιταλίας) 
ραΓθδηιιβ βΟΓυιη βΐιιοβΐ ϊηάθ, ηιιοά ηοη δθπιβΐ βϋηιίηαηΐβδ άβρΓβ- 
ΙιβηάυηΙηΓ. Ργϊιιιιι8 οιηηίυηι Οηΐδ, (^υί οοηββηδπ ίβδίΐιιιη 155ι 
νιιΙ^αΓθΐη Εΐί^υαιη νοοβηι ίη Ιοοαιη οϋιη δβρηίίί ηοιηΐηΐδ Τρα- 
χϊνος Γβροδηΐδδβ οοηνίηοίΙιΐΓ, ίΐθπιπι αίςιιβ ΐίβηιπι 2284 τνερί ^ιγ.ε• 
λίαν 88* ίΐ3.6 κατά τήν 'Άορνιν της Ιταλίας Ε^ θί. 8* βΐ 278δ 
Σΐρις τΐοταμός Σιν.ελίας 8^ 8^ ΐΙ).9 ιηιιίΐΐβ τΐόλις ^Ιταλίας Ε^ 
(Ιΐϊηο τζόλις Ιταλίας — χαΐ τιοταμός βίβρίΐ. ίΙ).6) βΐ ίΐ). ΐ3. 9 
Πολίειον — τΐόλις Ιταλίας Ε^ δίβρί]. ο£. ίΐ3. 5 8 οοηιρθΓΐυδ 
Ιιιιίυδ ϊηίβΓροΙαίΐοηΐδ ίβηείιΐΓ, ηβο δβ^ηΐιΐδ Ρ8 2765 ήξει, φησίν, 
εις 2ΐ7ΐελίαν' 88•^δ* Ίάπνγες γαρ εϋ-νος Ιταλίας Ρ8 θΐ 2785 
Σΐρις Τΐοταμός Σιγ,ελίας δ^δ^ Ιταλίας Ρδδ* Ιΐαηο νοοθΐη ρβΓ- 
δβουίί δΐιηί. Αυ^βΙιΐΓ ϋΐυά Ε^αιβη α Μβΐηβΐίίο — ηαιη Ηοΐ- 8 2082 παρεγένετο (^ιομήδηί) εΐ5 Ιταλίαν. εύρων 3έ τηνιχαντα τόν έκ τηί 
ΣκνΟ'ίαζ (ν. ηοΐ.) δράκοντα λνκαΐνόμενον τήν Φαιακίδ α βί Ιβϋ^ΟΗ. θ£. 
δοΐΐ. Τΐΐαο. / 12 Αιοαήδη^ νπδ Κομήτον έκβΙηϋ•εΊ3 «? τάζ Λιβνρνίδαί 
νήσονδ άψίκετο δο^ιηη. 431 βοΗ. ΥοΓ^. XI 271 ΚΙαπΒ. Αοη. II 1174. 
1189 ΜυβΠ. βΟΜ 1214. Εΐ ηοη ηιίηυβ οΙεγθ ΓβοαπΊί ίη 8θ1ι. Ρΐηά. Ρ 
Ι 120 Ύλίον τον επιφανέστατου των Δωριέων, δθ έβααΐϊευαε των περί 
'Ιταλίαν οίκησάντων (δοΐΐ. Αρ. ^ 524 = 8ίθρ1ΐ. "ΎλλεΙί. 'ΎλΙήων' ^9•νοε 
περί τήν "ΊΙΙνρΙαν, από 'Ύλλον). Ηΐηο ρΙυΓΣΐ οίίϊοϊαηΙοίΓ. Ιίΐοθΐ; βηΐηι άβ 
ηηο αΙίοΐΌςυθ Ιοοο, 8Ϊ δβΟΓδαηι ίηβρϊϋίίαΓ, (1αΙ)ίΙ&Ιΐο ροβδΐΐ πιονΘή, οοη- 
ίθΓίίπι ίαηίΘη νίηοηηΙ; δΐϋβραοι ς[αοςαβ Η&άπαοΐίί δϊηιΐδ οι•αηι — άβ οοοίάυα 
δοϋΐοβΐ θίίαοι ίη Ιιοο υδα απιΙ)ϊ§ΐ ηθςαϊΐ — Ιΐ&ϋ&β ηοπιΐηβ οοπιρΓβΙιοηάί 
βί ΜυβΙΙβπιπι ('ό τήν Φαιακίδα ΤζβΙζοδ οΐ Ι.γο. 615 οί 632 ηοη ΟοΓογιαπι 
ίηΐβΐΐο^υηί, δβά ΒααηίοΓυπι άίίίοηβκι ηοηιίηβ ίδιο Ιαΐΐαδ ρ&ϋοηΐβ (1β8ΐ§•η&η1' 
ίΉΟτ II 871) θΐ ςαί Μαβίΐβή νβδίΐ^ία δβοαίϊ δαηΐ, γοπι ρΓΟΓδυδ ΐηνβΓίϊδδβ. 
ΙηίοΓ οοηίβδδΕ ροΓΓΟ ϊαηι 1ΐΕΐ)βΓβ Ιίοβΐ; αΜίςαΐοήδ δοΐιοϋαδί&β νοΛα τά 
Κεραύνια δρη 'Ιταλίαζ 3. 8 ααί 8οχΐϊοηβ ΐηδοίΐο δΐιρΘΓΪοπΙϊΐΐδ ορροδίΐα 
αάίθοίο τινίδ δε οοΓΓαρΙ» Οδδο. Ββηϊςαβ βχίΓα οοηΐιονβΓδΪΗηι βδΐ οοη- 
8βηίίβη1;ϊΙ)αδ ΙιγοορΙίΓοηΐδ οί Ρίηάαη δοΐιοΐϋδ 1ΐ3θο οηιηΐα βδδβ Τΐιβοηίδ. 
Ι)ιιΙ)ίΐ3,(;ίο άβηιυηι ΐηοΐρίί, οαηι άο &αοΙοΓθ ΤΗβοηίδ ηυαθπίαΓ: ηαπι ςαοά 

Ιί3'^0θρΙΐΓΟ ίρδβ 615 κυ7.οοαοβάμυ)ν ί' έν πτνχαΐαιν Αν σ όνων σταθ'είζ 

Ιιαηο Ιϋαϋαηι ιοάάβΓβ νΐάβϋηΓ, ςαοά ίαΙ)υΙ&β 632 ρΓαβΙθΓ Τϊπιαβιιηι αυοίΟΓ 
αάάίίο 1ίΙ)ΓΪ ηηηΐθΓΟ Εγουδ ροηίΙϋΓ, Ιιαοο ςαϊάοηι οίδΐ ηοη ηε^ΐβ^βηάα, 
νοΓθΟΓ Ιαοιβη ηβ ίηΓίΓηιΐοΓα νίάεαηίαΓ Οδδο, ηη&ηι υΐ αά Ι,^οηπι Ιιαβο 
ΐΓ&ηδθπ1)3ΐηίαι•. XI^ ΡΓθΙθ§ΟΠ1βΙ1&. 

δίβηίηιη 347'' ηΐθΐηοηα άβδίίίιιΐί, ΒβΓπΙιαΓά^ αυίβπι ϋΡ ρ. 998 
(1υοΙ)Π8 Ιοοίβ 8θΙι. ΤΙιβοοΓ. IV 32 V 15 Γβηι δΐϋί οοηίβοίδββ νίδυβ 
β8ί — Ιβδίίηιοηϋδ βχ Είΐιηίοίδ οοη^θδΐΐδ 5708 ΐάβιηοίΐιβ βυηάβπι 
τΐβΐιιη Ερίιά ΗβΓοάΐαηυπι Λωμεντός (ΐ. θ. Νωμεντός) Αανρεντός 
^ΐγ.ελΐ7Μΐ τΐόλεις (Ι 22224 1^) Σούλμων τΐόλις ^ιχελίας (ΐΐ). 39ΐ7) 
ΓβρθΓίπ άοοιιΐί. Οιηηθδ 1ΐ08 Ιοοοδ ΤΙίθοηΐδ 8ΐβρ1ιαηί(ΐιΐθ ηίΐιϊΐ 
Ιιηρβάίΐ; ςιιΐη οά υηηιη βυηάβιηηιιβ ΕΐιοίοΓβαι ΐ) ρβΓίΐηβΓβ 811- 
πιο,ιιιιΐδ; οθΙβΓπιη ουιη Ιιΐο ηοη ιβδροηάβ^αί, &Ηθ8 β88θ α ΤΙιθοπθ 
£ΐά1ιΐΐ3ί1;ο8 οαιη 8ροηΙβ ΐηΙθΙΙβ^ΐίιΐΓ ίιιιη δοΐι. 2282ΐ 22926 α11. οοη- 
ίίπηαΙιΐΓ. Υηαδ νβιο ίΐΐβ δβπίθΐ 8β ρΓΟΙιιΗΐ ^ίβφ. ^χυλλήτιον 
τΐόλίς ^ιν,ελίας, ώς Ενδοξος έ'/.ττ]. Νβο άιι1)ΐ1;3.Γβπι (ο£. 3853 1) 
ιιΐ οβΓίιιπι 1300 Ιιηβηια αά Τΐιεοηειη ίΓ&Ιΐθτβ, 8Ϊ ιηοάο βχ αβ^ηα- 
1)ί1ί ΙιιΛα ΙοοοΓαιη (Εηά. ΐη ΐηά. Μβϊη.) ίάβο ΗοβΓβΙ; βχοθΓρί, ςυοά 
ιηΪΓθ ίαοίί &ά ΙβοΙίοηβηι Σν.νλλητί^ 853, ςιιαιη οοίΐΐοίΐ^πδ βχίιΐΓ- 
Ι3&1;αιη ΐ^ηαπίδ ςιιϊά ίΐ'αηδοπ1)βΓβ1; δβχΐίο 276ΐ4 οιιιη ιεοβρία 
^χνλητρίί^ ηοη οΙ)δοηΓ6 δϊ^ηΐίίοανίΐ; χαΐ τί} 'Ιαπυγία ήτα Κα- 
λαβρίδι — βχ ηΛβ ιηβηιΐηβπδ οηιηβπι δίηυιη άηχίδδβ ηοπιβη 
8ΐΓ£ΐ1). VI 1ιο — ή {/.αΐ 11.) σν.νλεντιχτί '/μΙ τΐολεμν/,τ] 8* 276ΐ5 
τί] ^Α^ηνα {έν\ Ίαπνγί<^ 8 2775. Ν&ηι αηοΙοΓβ νβΐ ϊάθο ηοιηβη 
β^βΙ)Εί, ςιιοά ίηίβΓ βχοΐβία αΜβιαί: ^γ.νλλήτιον άτνοι/.ος ΆΟ^η- 
ναίων των μετά Μενεσ&έως, νΰν δϊ Στίνλάτΐίον -/.αλεΐται. 
8ίΓαΙ). 1. 1. α11. 8θΙι. νβΓ^. ίηίΓ. 20 Νΐδδ. Ιί. Ι.1ζ. II 947ιο. 

717 Φάληρον — έοτι, — ττόλις εν Ότΐΐγ,οΐς, εις ην εξε- 
βράσ&η Παρϋ^ενόττη ή σειρήν [ή γ.αλεΐται Νεάτΐολις] Νθ- 
νΐδβΐπια νβΓΐ)3, δίνβ Γβοβρία ίαΙ)η1α (δίβρίι. ΠαρΟ^ενόττη. Νεά- 
τΐολις) δίνβ δθχΐΐοηίδ δοΐιοΐΐο 233ΐ2 ΙηΛαίηβ 8ΐβρ1ΐΗηιΐ8 ίρδβ 
8η1)ίβοί1:: τύροις Φαλήρου"^) ΐη ΑΙβχΒ,ηάιαβ ναίΐοΐηίο βδί πόλις 
(834. 1273Ρ), τείχος (717. 1209Ρ) α ΡΙιαΙβΓΟ (ΐυοάαηι — ςιιϊδ 
βδδβί, ρπηιιΐδ ΕρβΓπίί ΗοΙδΙ. 340* — οοηάΐΐιιιη ίηάβςιιβ ηοηιίη&Ιυηι. 

1021 Μύλα'/.ες έ^-νος Ήτΐειρωτι-λόν "^ Λ. {εΟ-νος Ιλλυ- 
ρίας Ρ Ίλλνρι/.όν Β*) 1026 ζΐιζηρός ποταμός ^Ιλλνρίδος, ί'σως 1) Οηιη Τΐιβοροιηρί ίβδίίπιοηίο 8θ1ι. Ρΐηά. Ρ III 120 Αρ. /Ι 308 οη^ί- 
ηαίΐο ί&ηίυιη νοοίβ 'Ίόνιον (πέλαγοε) ίίπηβίΠΓ, ηίΐιϊΐ ίηάβ α(1 ρΓ&βοβάβηδ 
περί Σιχελίαν (δοΐι. Ρΐηά.) 'ΊταΙΙαί (δοΐι. Αρ.) ΓοάυηάαΙ. 

2) Α^&τ ¥αΙβ,τηΜ8 Μοιηπίδ. ^^I^ Ι 91. ' Αί βίαηίδ (718) ΝβαροΗίαηιιιη 
α^Γυιη, ηοη Γ&ΐβιηαηι ρΓ&βΙθήί'. Ηοοίηο ΐη Ιιοο ροβπίδ,ίβ ορροηΐ, οαίαβ 
ΕΐιοΙΟΓ α §βο§ι•αρ1ιί3, ηοη ΐηΒίΓαοΐίοι• θγηΙ ςααηι ίΐυΐΙΐΙ)βΐ δοΐιοΐΐαδία. οί. 
108 110. 1021. 1027. ΡΓθ1β§οιηβη&. ΧΙιΙ 

άηό τον δίζησΟ^αι την Μήδειαν ονομασθείς {ποταμός τΐληοίον 
Πόλων 9>^ τΐαρά ταΐς Πόλαις ί. 1. 8^ τΐοταμον Ήτΐείρον Ρ). 
01)80ΐΐΓ£ΐΙυιιι ριανίδ αΓίίΙ)ΐΐ8 ΓθοβηΙΐοηιηι Ιοουιη ΤΙΐθοηΪ8 νθ8ΐΐ§ϋ8 
ίη8Ϊ8ίθη8 ηυαηι 1)Γβνί88Ϊη3β ροίειο ί11ιΐ8ίΓαΐ30. διιηιιηαΐίιη (οί. 
1027) αΐίςπΐδ ΓβΓπιη 8θΓΪρΙθΓ οο1οηία8 ΟΓΕβοοηιιη ΤΓοΐοίδ ίβιη- 
ροήΐ3ΐΐ8 ίη Γβ0688ΐιιη 8υρ6ΓΪ ΐΏαη8 άβάποίίΐ8 ρ6ΓουΓΓβη8 ΤΙιοαηΙίδ 
ίΠαιη ΝεΓβίςηβ οοΐοηίαιη δίο 8Ϊ^ηΐίΐοα88β νίάβίυΓ, υΐ αά Οειαπηία 
β08 ΐη 9,§Γ0 ΑΓ§:7ΓΪηο ίηχία 0ο1ο1ιθ8 οοηδβάίδδβ (ΙίοεΓβί. Ηαβο 
ηυιηβπδ ίηοΐιιάθπδ Ι^^οορΙίΓΟ αο Ιβηοοΐηϋβ οαιηίδ §βηβΠ8 βχοΓ- 
ηαηδ οηπι άΐνίίΓδΟδ ρβΓ ίΐίαιη ΟΓαια άίδοβδδίδδβ Οοΐοΐιοδ (δοΐι. Αρ. 
^ 1216. Αρ. 1)151. 1 137 αΐΐ.) βί θχοΐάϊδδβί, οΐ380ΐΐΓ9,πι Ιιαηο οοΐο- 
ηίαιη ουηι οΙαποΓβ ΐΐΐα, αΙίβΓΟ, οίΓοα Ροΐαηι δίΐα οοηίαάΐί βί Ιιαηο 
ουιη αάίαοθπίβ Ροΐαβ ίΐυιηΐηβ ΐΐΐΐδ Ιοοίδ ίιηιηίδοιιίΐ;. 8ίπ)ΐ1β ϊ^ϊΙπγ 
ςιιΐίΐάαηι αίηυβ ϊη ν. 1027 Εοοίάϊδδβ βΐ ΤΙιεο άοοηβΓΕί. Ναιη 
ςυαιηνίδ ΕίΙιηίοοΓυιη ερίίοηιβ Ιιΐο ηοδ ίαηΐιιιη ηοη άβδίίΐιιαί, 
ςυίΐιηνΐδ ΟΓαίΙιΐδ ΐηίθΓοϊάβπΙ, ΙΊόλα (οί. η. 31 629) αυίβιη αά 
δπιπΓΏαιη β^βδίαίβηι ΓβάαοΙιιιη δΐί, (1υοΙ)ΐΐ8 ίαιηβη ίΠίδ Ιιηε- 
πιαίΐδ ΐηδίηιοΐί , ςυβιηαάιηοάιιιη ίη βηοάαηάο Ιιοο Ιοοο νβΓδαΙυδ 
δίί, άΐνίηαηάο αδδβ^ιιίιηιΐΓ. Ουιη βηίηι Μ^ΐαοβδ — ουπκιυθ Μ}τ1α• 
ΟΪ13118 ί^ηοΙ)ϊ]6ηι ϋΐηιη ΟΓαΛΐάβιη — ΟβΓαυηϋδ αΙίβΓίςυβ οοΐοηΐαβ 
Οοΐοΐιοηιιη οοηίβΓπιΐηοδ ίιιίδδθ, Ροίαιη αυΐβιη ϋΐζβΓπιηηιιβ βίυδ 
βδδθ ΙΙΙ^ηαβ δϊηυδ θχρΙοΓαίηαι 1ΐΕΐ)Π6Γί1;, ιι5ί ρπηια Οοΐοΐιοηιηι 
οοΐοηΐα οοηάίία βδδβί, ιηαηΐίβδίο Ε^οορΙίΓοηίδ εΓΓΟΓβιη ιιΙ)6ΓίθΓβ 
(ϋδριιίαίΐοηβ, ιιηάβ ίΐΐα δίερίιαηί ίαιβιηαία ΐηίβινιιΐδα δτιηΐ;, ηιι- 
άαίιιιη αϊ) βο βδδβ αρραιβί. ΙηΙβΓνηΙδο, υθγο ίηάίάθΐη βΙ 69, δτιηΐ, 
ςυαβ άβ Μ^ΐαοϊΐ^ιΐδ βΐ ΌΐζβΓΟ ΐη Ρ, άθ Ροΐα 31623 ^εόλις "Ηπεί- 
ρου ίη 8 ίΓαίΙυηΙυΓ, ςυίρρβ ςιιαβ ίη ϋδ αϋςααηάο ίηδβάθΐίηί, 
ς[ΐιίΙ)ΐΐ8 Ι-γοορΙίΓοηίδ &ά νβΓΐ)α Τΐιβο ίπια§:1ηθηι ς[ΐΐ8,η(ΐ3,πι ίΐΐίιΐδ 
ΐΓ&οΙηδ ΓβάάίάβΓαΙ: ΐ) (οί. Κύτινα ρ. XXXVI). 

ΟοπιρΓθΙ)αηίπΓ Ιιαβο αΐϊα ο1)8βΓν£ΐίίοηθ. Βΐδ ίη Ιγ11)ιι8 Ιιίδ Ιοοίδ, 
ςηί άθ οοΐοηϋδ δυηί ίη Ερίπιπι άβάυοίίδ, βχίΐίίαΐί τθιππι (^υα- 
1ίΙ)υ8ουηηυβ ΟΓηαηιβηίίδ ροβία, ΙβηοοίπίΐΙυΓ, 1)ίδ ίηίΓα Ιιοδ ίη ίρδίδ 
οοτηπιίδδΠΓίδ ίηδοοίαΙ)ί1θπι ίη ηιοάηηι οιιηι νΕίίοίηίίδ οοηιρίβηιβηία 
1022. 1028 ΓίχαηΙπΓ: ίβιίίυδ, (^αί οηιηί οδ,ΓβΙ β^Γβδδίοηε, Γβρυ^ηαη- 
ίίίδ ναοαί. Ιαηι Τίπιαβο οηπι Ιιοο ίθΐίίο Ιοοο ηίΐιίΐ Θ88β Γβί ραηΐο 
ρο8ΐ (ρ.ΧΙιΥΙΙη. 1) ηιοη8ΐΓαΙ)θ, ίη ρππιο νβιο 3,11;6Γ0(ΐυβ οβΓίηπι βίηδ 

1) Νοη υΐΐςιυβ ηβ^ανβΓίιη ίηΙβ§:Γυιη Ιιοο δοΙιοΗοη θΐίαιη α Ββχίίοηθ 
βχΜΙϊίίυπι βδδβ: νεπδϊπιϋβ ίά οβδο ηβ2Ό. Χΐιΐΐ ΡΐΌΐβ^οιηβηίΐ. 

υηυηι νβδίί^ϊιιιη ίη άθ^Γεδδΐοηβ 1022 Πόλαις ΓβρβπίπΓ: ηαιη 
ςυοά 9, Τΐιβοηβ αά ν. 1017 Άργνρΐνοι εΟ-νος Ήπειρωτιχόν, 
ώς Τίμαιος αάηοίαΐυπι ίυίί, ηΐΐιΐΐ αυτιά Ιιίηο οοΙϋ^ΐΙυΓ, ςιιαιη 
αρυά βυιη αυοΙοΓβιιι, (ΐυβιη ϊΐΐβ ίη βηαΓΓαηάίδ Ιιίδ ν6Γ8ίΐ3η8 86- 
€υίπ8 βδί, ηυάυιη Ιιίο ΑΓ^^ΓΐηοΓαιη ηοιηβη ραηίβΓ αί^υβ αραά 
Ι^γοορΙίΓοηβιη ^) βχΐϊίΐβδβ. Ρ&ίβΙ ί^ΐίυΓ, α ςιιίΙ)Π8 Ϊ8, ςπί Τίπιαβο 
Ιιϊηο 8υα Γβ8ΐΐίυΐί, πιαηπιη ίΐί38ΐίηβΓθ άβ1)βαΙ. ΙΙΙιιιη νβΓΟ Τ1ιβοηί8 
ΗΐιοίοΓθΗΐ, 11181 ίοΓίβ βιιπάβιπ ίϋ πιοάϋπι ναπο8 ίΐΐοηιιη θΓαβ- 
οοΓίιιη 03,8118 Ε άιιοΙ)υ8 8θΓίρίθΓΪΙ)ΐΐ8 ίΓ£ΐάΐ1;ο8 β88θ ροηαδ, ηίΐιίΐ νβίβ,ί 
θπιη ριιίΕΠ, ςηί ΙιΪ8 ΑΙθχαηάΓαβ ναίίοΐηϋδ πΐΆίαύΆτα άβάίί δΐνβ 
ίρ8β Τΐιβο Ιιιιηο βχοβΓρ8ΪΙ δίνβ βχοβΓρίΐδ αΐ) βΜο υ8ΐΐ8 βδί (η. 3 
ρ. ΧΕΙΧ ο£. ν.Ψϋ.-ΜοβΙΙ. Ρ1ι. ϋη1.νΐΙ 189 η.). ΙΤηα βηίπι ίη γθ, 
ςιιαηιιηο (ΙίδΟΓβρ&ηί, άηΙ)ίηιη β8ί αη αΐίίΐηαηάο οοηδρίΓαήηΙ: : 8θίι. 
320ι ίστέον — 4 αυτόν, {ταύτα (5έ ίστορεϊ . . .) οΓ. 211ΐ3 384!) 
Εοάβπι Εΐιίβπι βχ ίοηΐβ Ιιεθο βοΐιοΐία ίΐπχίδδβ ίηδοίβηδ ίΠβ νοοίδ 
Ιίαΐίαβ ιΐ8υ8 άοοβί, ςυαβ δβηΐθΐ ίη αΙΙβΓΟ Ιοοο, δβηιβΐ ΙβιΙίο, ΙβΓ, βί 
νβΓβ οοηίβοίιηιΐδ, ίη ρπηιο Ιοοο άβρΓθΙιβηάίΙυΓ. Ιαηιηβ ίίάβηΐίηδ βί 
Ιΐίίβο ναίΐοίηία βί δυρια ρ. XXXVIII η. 3 οοη^βδίοδ Ιοοοδ ίη Ε^οηπι 
ίΓαηδίβΓΓβ 1ίθ6ΐ? I^^^ορ11Γοη6η1 νβΓΟ ηοη δοΐηηι ΙιιιρίΙθΓ Ιαρδαηι, 
δβά βίίΕΐη ηπί ίαοίηηι δίί, ηΐ 1αΙ)6ΓβΙηΓ, ηιιηο άβηιιιιη ίηίβΠβ^ίΐυΓ. 

ΜαίοΓΪδ ηιοπιβηίί βο δΐιηΐ ίηδβίΐυθηίίΕ ΙιηβηιαίΕ, ςαοά ηοη 
δοΐηηι Ιυοθπι ίηίβιυηί ν6Γΐ)ίδ ροβίαβ, δβά βΐίαιη ΐΕίθδοβηίία υΙοβΓα 
ίηάίοδ,ηΐ αμί δαηίΐαΐβπι Γθδίίίιιυηί. 

1259 ^αύνιον ττόλις Ιταλίας. Λ. Λαν.ίον /ί ανν ίον τ 
— (Οοάά. ΑΙ. Λατ ίνονς /Ι ανν ίονς τ Ρ Λατίνοι ν.αϊ /ίαύ- 
νιοι ί&ν ν Ιταλίας). 

1309 Ατραξ — το έϋ^νι-κόν — ^.Ατραξ. Λ. ^'Λτραν.ας 
λύγ,ονς (Ρ βί οοάά. ΑΙ. (Ειΐδί. II. Ι 273-25) αρτιαγας λΰχους). 

1312 ρ. 398ΐ7 Κνταία Λ. — Κνταίαν την Λιβν ατίνην — ' 
οί Λιβνοτΐνοί γαρ ε^νος ηαραγ.είμενον Κόλχοις. οί. 8 36926 
(ΟοΓΓυρίαιη Ιβοίίοηβπι Λίγνστίνην, ςιιαηι Ρ την γείτονα των 
Λιγνστίνων 8 τΐλησίον Λιγνστίνων βχρΙίοΕηί, οοΓΓίιηιρβΓβ ρβΓ- 
Γβχίΐ αυοίοΓ ΕΓοΙιβί^ρί οοάίοιιιη (οί. Εηδί. ϋΡ 76 βί ΜηβΙΙ ίΐ).) 
Λιγνοτίγ.ψ δθήΙ)βηδ.) 

1) ΑροΠοηΐυδ οβΓίβ ςααιη ρΓβδδβ Εΐιοίοπδ νβδίί^ία 8αΙ)ϊηάβ 1β§:βπΙ, 
&ΡΡ&Γ61; β Β 1028 οί. 8θ1ΐ. α. 1. δτι τόν βασιλέα αυτών άδικόρ τι κρίναντα 
έγκλείονσι και {τήν ήμέραν θ£. Ροπίρ. Μθΐ. Ι 106) λιηαγχονονσι,ν (οί. λι- 
μοκτονίτν) βί ζ/ 1213 θ1. 8θ1ΐ. 519ΐ5 Κ. ΡΓοΙβ^οπιβη». ΧΙίΠΙ 

Η£ΐΙ)βιιιπ8 ρΓ&βοίρίΙθίη ίη οοηίθοίαηάυιη δοΐιοΐίαδίαιη, ηιιί 
οαιη ίηβοΙβηΙίοΓ νοχ αά ^βο^ΓαρΙιΐαιη ρβΓίίηβηβ ειιπι οίίβη(1βΐ3αΙ 
ηϊΐιϊΐ ιηοΓΕίιΐ8 β8ΐ, (ΐιιοπιΐηυδ 3,(1 δααιη οο§:ηϊίίοη6ηι αοοοιηπιο- 
ίΙα,Γθί, νθΓβουηάιΐ8 ΐΐΐβ ςιιίίίβηι ΐη ιηιιίαηάίβ ΙΐίΙβΓΐδ, δβά άβ ΓβΙ)η8 
1ΐ3,υ(1 ρβΓΪηάθ δοΐΐίοΐίυδ. Μιγη, βαηβ βίιΐδάβιη αΓίίβ άϊνβΓδίίαδ, 
ςυαθ Ιαπαβη άβδίηΐί ιπιγε β88β, 81 Άά ίηάίοβιη βθο^ιαρίιίουιη ίΐΐα 
ίαοΐΐίαίίΐ δΠΐηΐΙυΓ: οιιιη Ιιΐο οοπδΐιίβηίβιη ίβίβΐΐίί, ροβιηίΐ ίρδίιιιι 
ρΓο ΕΓοιιΙα 61 ίιιίδδβ, υηάβ Ιβία ριοπίθΓβί, άθΐηοβρδ αΐϊίΐιιοίίθηδ 
ρ3,ίβΙ)ίί. Νβίΐιΐθ βηϊιη ίηίΓα Ιιαβο οοηαιηίηα οοπδίΐίίί: ίβΓαηί 
θο,ηάβιη νβΓβουηάΐαιιι, βΕηάβιη ΙβηιβΓΐίαΙθίη 

1238 οοάά. ΑΙ. «κ <ί' ^Αλμων ίας 8 Αλμών ία δε ηόλις 
Μαγ.εδονίας. ^ί^]^\ϊ. Αλμωπία ' χώρα της Ματ,εδονίας — Α. 
έχ ό' Α λμωτΐίας. 

1149 οοάά. ΑΙ. χαΐ Πυρ άν^ ι. ο ι (ττνρνάνϋ-ίΟί Α) νάπαι. 
^ί&ρϊΐ. Πνρωναία' τΐόλυς Αον.ρίδος άτΐό ΤΙύρωνος' '/.αΙΠνρω- 
ναΐαινάπαι. βναδΐί ίη δοΐΐ. 33624 Πύρων όρος Αον.ρίδος. 

850 οοάά. ΑΙ. εΖνε•Λ Αργείας ν.ννός. βίερίι. 452 Α. δ^ 
τό έ&νίτιόν Αϊγνος το ^λνν.όν λέγων ούτωσί' — οννετί 
Αίγύας ν.υνος. 

Οηαηθδ Ιιί Ιοοΐ ρΓαεΙθΓ 1259 βΐ 1309 βαηάβιη ΐ) οδίβηάιιηί 
ίαοίβιη: δίη^ηίοδ δί οοηδΐάβΓθδ, ηοη (1ιιΐ3ίιιιη νίάβΙιΐΓ, ς[υίιι νίίία 
δϊηί; δοΐίβηιηΐ ηε^ΐβ^βηΐία 1ΐ1)Γ3,ποπιιιι οιία, οοΐΐεοίϊ άβηιιιπι αβί^υα- 
Ηίαίθ ίΓαυάθΐη άβιηοιίδίΓαηΙ:. Α ίοΓίαίΙίδ βηίιη ιηβικίίδ βο νϊάβ- 
ΗοβΙ δβραΓαηίιΐΓ, (^αοά ΐπδία δΐιηί οιηηί3, αο δοΐίάα νοο8,1)ΐι1ίΐ 
ρ&Γίίιη (1149. 1238. 1312} 3 δβηδίι Ιοοογιιπι αΐίβηα, οβίθία δΐο 
οοιηραιαία, ηΐ; ηίδί ίΓαυάβ ΐη δβάβδ δΐιαδ δηοοβδδϊδδβ οβΓίΐδ 8ίβ- 
ρΐιαηΐ ίθδίίπιοηϋδ οοηδίαΓθΙ ορίηίοηβηι ίιαικίίδ ηβαιο οοηοίρβΓβί. 
ϋθ 1258 νβΓΟ ςαίά ίπάίοααάυιη δίί, ηοη άϊίίίοϋβ 6δΙ άϊοΐα : 
ηθΐηρθ 18, ηηί δαηηηι '^Μ^Ατρα/.ας λνν.ονς 1309 ιηαΐθ υδΐΐδ 147 
όρτναχτήρας λΰχονς ΐη αρηαγας λύν.ονς οοηνβΓίΐδδβ ΐηάηΙ)ΐί3,1:ο 
οοηιρβΓΪΙιΐΓ ίβδίΐιηοηΐο, ηοη ραίΐΙηΓ ΐηΐηπαιη, οηιη ιηβηίίοδίιιη 
Ααχίον ^αυνίον τ δΐνθ ς[αΐοςηΐ(1 Ιθ^ίί αά Ιΐ^ΐάΐηβιη δυαηι Γβ- 
ίΐηχΐδδβ αΓ^ηΐίπΓ. Οπιηβιη νειο Γαίίοηβιη ρβΓνβΓίΐΙ ίδ, ςηΐ υΐ οογ- 
Γυρία 8ίβρ1ι&ηΐ δΟΓΐρΙηια ΓβρηάΐαΙα νβΐ ΐη ΙβοΙίοηβ οοάΐοηιη 
ΑΙβχαηάΓαβ βΐ ΡαιαρΙίΓαδίαθ αο^ηΐβδοαΐ νβΐ ηί Ιιαηο Β,ά αΐΐ^υαιη 1) ϋίδΟΓβρ&Ι; ν. 1. 276ΐ3 ΣχνΙλητίη Σκνλητρία, ςααθ ηο3θίο αα οιηηίΙ)α8 
ίΐΐίδ αηίίςιαϊοΓ 8ΪΙ α Τΐιβοηβ £θΓΐαδ30 ίαιη οαιιΐο, υΐ βοΐοΐ, ΐΓαοΐαία. ΧΙΊν ΡΓθ1β^οιηβη&. 

ΓΕίίοηβηι ρβΓοΙυοαί ρΟΓίβηία οοπιιιιΐηίβοαίυΓ. Ιρ8β ^υίά 8οηρ8βΓΪ1; 
ροβία, οβΓίιιιη νίχ ΓβρβπαίιΐΓ; ίηίβηιη ίαηιβη, άβροδίίίδ βϊ Γβιηβ- 
άΐα Ιίοβΐ; 9,άΙιΐ5βΓ6, άΐχβΓΪιη, δί ^αυνίον ΐ) ουΐπδ ρήιηϊ^βηία 
ίοΓκια Λαϋνα 2) 3, Οΐοη^δίο ίΓθ^υβηίαίυΓ ηοη ηίιπίβ 8,1)8οηιιιη νϊ- 
άβή ιηίΐιί άβάθΓΪδ, ίη Λα-λίον νίχ αΐίπά ςιιίοςυαηι ΙεΙθγθ ςυαιη 
ο1)1ΐίβΓαίαιη Ι,ανΐοΐ ^Γαβοαιη ίοηηαιη Λαΐ-λον, οιτϊυ8 πιβάίαιη 
87ΐ1αΙ)Εΐη Οιαβουδ Ιιοιηο βΐΐαιη Κοιηαιιΐ 86ΓΐηοιιΪ8 ίιηρβηΐιΐδ α(1 
Οαϊοί δΐπιΐΐίίικίϊηβιη {Καΐκον παρ όγβαις Ρίηά. Ι ¥53) ρΓΟ- 
άυοβΓβ άβΙ)ΐιΐΙ. 

δθά 1ΐ9;θθ δΐιηί ορίηα,ΜΙία : 0θΓίΐυ8 πιίΐιί βυιη ΐηάα§α886 
νίάβοΓ, ςυί Ιιοο ροειηα οοηίβοίυπδ ΐΙΗδ αάηΙίβΓανίί, άβηΐ(ΐυβ 
ντιΐ^αίαβ ΐΐΐ αΐιιηΐ; ςαί ίτίθΓΪί; αυοίοΓ. Ναπι ψήά, ηπαββο, ίη- 
1ΐ{ΐΙ)ΐ1θ ί11ιΐ(1 Κερνεάτυν (ο!, ρ. ΧΧΧΠ η. 2) αΓίίδδίιηβ ίιιηοίιιιη ουιιι 
Ρ1ιΐΙο^6ηΪ8 ηοπιίηβ αΐ) Άλμωνίας, α Πυράνθ^ιοι, α ^ιγνστίνην 
άϊα^νί ρΓαβίβΓ ιιηιιιη ΐά, ηυοά δΐιηΐΙΐίβΓ αο 1309 άρπαγας βχ 
ίρ8θ οαΓπιΐηθ (18) (ΙυοΙιιιη β8ΐ? Ηίο ς[ΐιίά ιβ ίΙα^ίίαΓθΙπΓ, ςυίά 
βχοΐυδίιιη βδδθΐ γθ, ηοη €ΐ6ΐ)υΐ1; οοηΙιονβΓδηιη βδδβ: πί βηϊπι δΐιο, 
δροηΐβ £&1)ΐι1θ8αηι ΟβΓηαβ ηοηιβη, ςπαπι ίρδβ Ι/^οορΙίΓο 8ΐιΙ)ΐβοία,ΐΉ 
ΟΓΪβηίΐ δοΐί άϊοίί, ΕΐΐβηίδδίπιπίΉ &\) ηηίνθΓδο Ιιοο Ιοοο (877 — 1089) 
6886 αρραΓ6ΐ3), 810 αΐίαπιπι ία1)ΐι1αΓυηι αβ(ΐη3,1ϊίαί6 ΐηάίοαΙηΓ, υΙ)ΐ 

1) Αά Τνρόδιζαν δίβρΗ. 643ι Μοϊηθίίθ αάηοΐ&νίί 'ίοΓί&δδβ οχ νίίΐοδο 
— ΗβΓοάΐαηΐ οοάΐοβ Γβοβρΐί'. Αά Ιίςυίάυιη ϋαΐία ηοη ροδδο ρβΓάαοί 
ιηίΐηϊΓβδΙιιηι βδΐ: οβΓίαηι βδΐ ηαΐΐο ηβ^οΐΐο ρΐυπηια νβΐ β ΙεηιηιαΙίδ 8ΐ:ορΙα3,ηί 
βχβηιρΐ3, οοη^ΟΓΪ ροβββ. Θβηαβίΐυηι ρΓΟΓβυδ ΐΐΐί ■\ Ααν%ίον ββί βΐηδοΐβιη 
1ΐΐΐβΓ3θ ^ανούβιον. Αανούβιον, οοηίΐηΐα, αί πηυηι 3,11οπιπις[αβ βχοβΓραηι, 
Βοβοινία: Βονωνία, Θύεΐ,α: Ονέλα, Τάβιοι: Γάβιοί, άβηίςυβ ΗεΓοάϊαηΐ νοί 
"^οοάίοΐδ ΗθΓοάΐαηΐ' (ΤΗβο^η.) ίΐΐιιά Αω αεντόί'. Ν (ομεντόί δπρΓα ρ. ΧΕ αΐΐαΐηηι 
βί βΐτΐδάβαι (ΤΗβο^η.) Χώνα Ηθγ. IX 93. ϋοηβο οηΐπι ΟΙιαοηοβ ΕρΪΓααι, 
Οΐιοηβδ θχ αάνβΓδο Ιΐαΐΐαθ οι-αοι ΐηοοίαίδδο οοηδίαΐ)!!:, Οΐιαοηΐαπι ρβΓπίθαηΐΐδ 
ίΐιιηιίηϊδ ηοπιβη Χών ίΐάβ άβδίίΐϋίαια βιΐΐ. 8β(1 βϊιΐδάΘηι ηοπιβη Αύυ^ 
^Γ&Θοο Π10Γ6 ίη "Άώί α5ϋδδβ άοοηιηοηΐο βδΐ ςηοά Ιιίηο (Ιοίΐϋχίί !4ο7ο?, 
ϊΐΐο αυίεηι Ιοοο Ηβιοάοίί ΑΩΝ Εΐίςα&ηάο ίη ΧΩΝΑ οοιταρίηπι βδί. 

2) ώε §^ άλλοι τινέδ τών'^βλλήνων /αν θΌ•/ρ άφοιν ίλεζαν, άπό τηε 
ΛνΙον τον /ίήλον βασιλ.έο^ε &ν•/ατοόε Ααύναε και τησδε όνοιιαζοαένηε — 
ΒΗ 159. 

3) Ιη ηΐαΓ§•ίηβ Οοά. V 8ΐΘρ1ΐ. Κύρανηε αάδΟηρίΐΐηΐ βδδΟ κέρνη κατά 
γνζανταε, ηοη ςυοά ΒβΓίί. 493* 3,ΓΓβΓί, ΓΟ^αηίΐ ηιΐΐιί Όβ Υηοδ, ρΓΕβίβοΙϋδ 
Μΐιΐϊοίΐιβοαβ, Ιιαηιαηϊδδΐπιβ Γθδοηρδϊί. Οηιηί ααίβπι ααοίοηΐαίθ, υΐ ϋβ 
νήθδ δπδρΐο&ϋαΐαΓ, Ιιαβ αάηοΐαίίοηβδ τεοοη Ιϊδδίηΐίΐθ αΐϊοιιϊυδ ηΐΗηυδ άββίί- 
ίηί&δ βδδβ ^Ε^οι)^^ 1)Θηείίοΐο βάοοΐυδ δύω, ςυί ο Νίθδϋ οορϋδ Ιιαδ ηιβιιηι 
ίη υδΐιπι άθδοπρβίΐ:. ΡΓθ1β^οηΐθη&. ΧΙ,ν 

ίβΓΓίΐΓπιη ίΠα ίηβιιία ηηαβΓβηάα δΐί. νΐίχΪ8 1) βηΐηι αά βχβπιρίιιπι 
θΟΓυιη βΓΓ0Γ68 (οί. Αρ. βρ. 6ΐ5), ηιιί ρο8ΐ ΤΓΟΪοιιιη Ι3β11αηι ΐη 
δίοϊΗα, ΙίαΙία, ΕρίΓΟ 8βάθ8 ρο8ΐιΪ88θ ίθΓβΙ)ΕηίαΓ, ίία ηοηηηΐΐί 
8ΐιηί ναπαίΐ, ιιΐ; αηίεηιιαιη Ιιιιο αρρβΙΙβΓβηί ίη (ΙΐνβΓδαπι ΟΓαηι 
Αίηοαβ Ϊη8α1α8ςπθ Αίηοαβ ρΓ9,βί6η1:α8 βί αά 87Γΐίθ£ΐ8 ^βηίβδ 
(ΙβίβΓΓβηίυΓ (ΑΙ. 877. 1014 8θΙι. Τ 28320 Ρΐηί. ραΓ. 23 ρ. 311^ 
8θΙι. ΥβΓ^. III 399 553 XI 265). Ιαιη ιηίηοΓθΐη ϊηίΓαηΙϊ δγΓίίη 
ο\)\Ίβ. βδί ΟβΓοίηο, ΐηδίιία, (^ιιαιη Οζοίαδ θίαΐ; ίαΐΉα οΐίηι οΐ)- 
Ιϊηυίδδβ (δοΐι. ΥβΓ^. ΧΙ265): αάίαοβί ΌβΓοίηαβ ρβΓραΓνα αΐΐβτα, 
ουί ηοηιβη θχ ίΐΐα ΟβΓοΐηΐίϊη ίηίδδβ 8ΐ;ΓαΙ)οηίδ (XVII 3ι ο) βί ΡΗηϋ 
(V 7 ο£. Οαίΐ. &ά ΒογΙ. 1 10) Ιβδίίιηοιιϋδ οοηδίαί. Εη γθ^ϊο, 
611 νοχ, ςιιαβ Ιιυίο νβΓδυϊ ςυο,βπίπΓ: εΐ π,ρροδίίβ Ι Οβίΐοίζ^βη 
Μβιηΐ3ΐβί6πι (1083) δυο ιιΐΓβ δοΐιοΐίο,δίαβ άϊίίΐδυδ Μέμβλης πο- 
ταμός Ιταλίας τΐλησίον των Λευν.ανων ίΓΟ,άβηΙϊ — ητιϊρρβ ίο,ιη 
ίηάΐάθΐη, ηιιο άβνβηΙιΐΓί 8πηί (1086), αΙ)ΓβρΙυιη ίή άίοιιηΙιΐΓ — 
Ρηηίοπ,ιη ϋη^ιιαιη ιβίθΓΓβ ίη Τίιη. ρ. 22 βχβπιρΗδ οδίεηάίί. 
ΚβάβαηΙ ίβίΙπΓ Τΐΐθδδαΐί ναοααβ ίη δβάββ νήσόν τε Κεοτανΐτιν, 
δϊί ΜβιηΜθδ άβηυο, ηιιί ίυΐΐ; οΐϊιη, ΐΠαΓυιη ίηδυΐΕΓίιπι νεί αά- 
ΥΘΓδΣΐθ οοηίϊηβηίίδ ίΐιινίυδ, ΡΙιί1ο§:βηΐ νβιο Κερνεάτιν δπηπι 
οιιιη ϋΙο ΙιΤίΟΕπΐαβ ίΐηιηϊηθ ΓβροηαίιΐΓ ηίΐιίΐ δυο ηιΟΓβ, ηπο Ιοοΐ 
βδδβΐ Ιιαβο ΐηδίιία, άυπι ΙΐΙίβΓίδ ραΓΟθτβί, Ιιίο 1αΙ)0Γ£ΐηίΐ, υί υηο 
ΐ^ηοΙοΓίιιη δί1}ί ηοιηίηιιιη ίαδίίάΐο πιοίιΐδ 1149 ΟΓθίαβ ορρϊάηιη 
Ρ}ταηί1ιιιιη Ιβηί ιηαηπ ΙιοοΓοηιηι ιΐΓΐ)ΐΙ)υδ ίηδβηιΐΐ βί 1238 
Μα,οβάοηίαβ Γβ^ίοηϊδ Αΐιηορίαβ ηοηιβη ίη ΑΙπιοηίαηι, ςηαβ Βοβο- 
ίΟΓπηι 6δΙ, οοηνβΓίΐί θί 1312 Ι,ΐϋ^δίίηοδ, ΟοΙοΙιΟΓαπι ίίηίΐΐηιοδ, 
Ιιί^υΓβδ ίραηδηοηιΐηανίί. Νοη οηιηί^ οοηαπιΐηα ροδίβήδ αη δΐ1)ί 
ρΕΓΪΙβΓ αρρΓθ1)3,νίΙ: Γαλαδραΐος οβιίβ 1441 ίη δοΐιοΐϋδ ΙΐΗ,θδίί, δί 
ίαηιβη Γθοίβ βχ ίβ,ηιίΙίαΓί δί1)ί οοηίίιηιαίίοηβ χαΐ γάρ παρακατιών 
Γρησι Γαλάδρης λύν.ον (1444 οί. δπρΓ. ΧΙίΙΙΙ;) α^ηοδοίΙΠΓ, 
^αΕη1 νθΐίδ βί ρΓοίηηάυπι ίΐΐπά αίίήοαΓθ 351 18 καΖ Λυγ.όφρονος 
έτερον νομιστέον είναι τό τΐοίημα — . Εί δαηί Β,ΐίαθ ραίβΐΐ&β 
Ιιοο ορβΓοηΙο άί^ηαβ. 

8βά ηηηο άβηιηηι ίηΙβΠθ^ίίαΓ, οπγ άί^ηαβ Ιίιοηβ αάηο- 
Ιαίίυηουΐαθ ηοηιίηίδ δίί ροηάυβ αάίεοίαπι: οοοηΓΓΪΙ: δβχίίοηβπι 
αηιρΗοΓβ δοΐιοΐίο βχροδπίδδθ, ςηοπιοάο ΡΙιίΙο^θηβδ ίΓαάίία,β ΙβοΙίοηί 1) 0£. Αρ. ζ/ 1228 νΤνΊΙ.-ΜοβΙΙ. Ρ1ι. Υπί. 168 ΟβΓοΙί. Ηβπη. ΧΕΙ 
455. 458. ΡβΓβ^πηί ηοΙθηΙαΓ ρΓαβΙθΓ Αβηβαη Μαχ^βδ ΗβΓ. IV 191. ΧΙιΥΙ ΡΓοΙβ^οιηβη». 

— δίνβ οοΓΓπρΙαβ (οί. 1254) δίνβ νίίίοδβ ίαΐίαβ νοί οΛαΙαθ 
βχρίϊοίΐΐίοηβ — ηιαηυιη αίΐυΐίδδβί, δυρβΓβδβθ αυίβιη βχ Ιιίδ, ςυαβ 
80ΓΪΙ)αβ αΐΐουί Γβοΐδα οΙ)8θ1βία άοοίήηει δΐιιηπια γθι θ88Θ νί83, 811;. 
Ηοο 8Ϊ οοηοβάίίπΓ, άβδϋί ίαιη ηοιηβη δίηβ δρβοίβ Ρΐιΐΐο^βηβδ 

Θ88β 18(1116 ΓβρβΓίυβ Θ8ί, ΐπ (^110 81ΐ1)8ί(1βΙ 8υ8ρΐοίο 1Ϊ06ηΙΐθ811ΐη 

βυιη νιιΐ^αίαβ ΗυοΙΟΓβιη βδδβ. Ιάβηι νειο, δι ςπίά ΐηάβ οοΙΗ^ϊ 
Ιίοβί, ςυοά βοίαιη Ιιυίιιβ ηοιηβη 1)18 ΐη Ιιίδ δοΐιοΐϋδ ίηΙβΓουΓΓΪΙ, 
ΐδ θδί, υηάθ οπιηίδ δβχίΐοηίδ βηκίΐΐΐο ίΐυχίί, βί^ηβ άβΙ)β1;ιΐΓ, ςηίο- 
(ΐυϊίΐ βχ αηΙΐίΐιιίοΓυηι ^ΓααιηιαίΐοοΓηπι 1υοαΐ3Γ3,ίΐοηΐΙ)ΐΐ8 ίη Ιιίδ 
δοΐιοΐϋδ βχίαΐ. 
19 0τη8 Ηαβο ςιιίάβιη οοηνβηΪΓβ δρβΓο: δβά ηοηάιιιη άβ 8ΐβρΙι&ηο 

ΐΓαπδα,οίυπι βδί. Ργο άαοάβοΐηι βηΐπι Ιοοίδ, ςυοδ ε ίβδίϊηιοηϋδ βΐιΐδ 
δυρια άίδΟΓβνΐιηυδ, 8Ϊ άηο ίπιβιηα,ία Τέρινα 23δι βΐ ^γ,νλλήλιον 
276ΐ3 — ηαηι Ανσων 34ιι αάάβΓβ δοΙιοΙΐαδίΕ νβΓ^ϋη ρΓθ1ιίΐ3βί — 
ίη οοηίΓονβΓδΐα βδδβηί, αΐίςαο ηιοάο 8βχΐίοηί8 δοΐιοΐϋδ ρβπηάβ ηοη 
(1υΙ)ΐί3,Γβηιυδ ιηδβΓβΓβ, αο 2525 (οί. ή. ίό.) ΡαιαρΙίΓαδΙαβ ίΐίικί Ήττεί- 
ρον νβΛίδ 8ίβρ1ιαηΐ υίοπηί^ηβ αοοοιηιηοάϋΓβ οο^ΐπιυΓ: Εί νβΓΟ 
οβίβή οηιηβδ ΕυΙ 1βοίΐοηΐΐ3υ8 α Ρ 8 απί ίηΙβΓρΓβίαίίοηϊ5υ8 ίαηίαηι 
ι•βοβ(1υη1:, υί βνΐάβηίβι αΐϊηηάβ ίΐυχίδδβ αρραιβαί. Εΐ 1ϊΙ)ηιηι 
ίυίδδβ ΕίΙιηϊοοΓυιη ίαοϊΐβ ρβΓδυαάβ&δ: ΕυοΙοήδ βχΐ^βηΐί ηοηιβη 
81 ηοη αβςυβ δαίίδίαοβΓβ οοηΐίη^ΐΐ:, βχουδαίίο ηοη (Ιββδί, οηηι 
ηιβήίο ηυαβΓΕίυΓ, δΕίΐδηβ ίαοΙυΓυδ βίβρίιαηιΐδ ϊρδβ ίαβΓϋ ΑΙ) 
Ογο δοίΐίοβΐ άΐίίβΓΐ ϊά, ψιοά αΐίβηίδ ορΐ1)υ8 υί6Γ(ϊΐιβ, Ιιΐο βίίαπι 
Οπ ηίίβί. Οή ΕηΙβπι άοοΙιίηΕβ υί ηοη βχί^υα ραΓ8 β δβχίίοηϊδ 
δοΐιοΐϋδ ρΓοίθοΙα βδί, δίο ραποα (ΐυαβάαπι ίβιηηίιΐΓ ΙπιβηΐΕία, ςη^β 
βί Β,ά ΑΙβχίΐηάΓαπι ρβΓίΐηβΓθ βί, ηΐδί ρΐυιβδ αηίβ Οΐ'απι 8ΐβρ1ΐΕ- 
ηηιηηηβ ΕΐΙιηΐοοΓυιη 1ίΐ3Γ0δ βοάβιη οοηδίΐΐο ίαίδδβ δοπρίοδ οδίβη- 
άαίπΓ, οθΓίΐδ αΓ^υιηβηίίβ ίηάΐάβιη ηηάβ ΐΐΐα 8ίβρ1ιαηί άβπνΕία 
β88β ρΓθΙ)Εη ροίβδί. Νίΐιΐΐ νβΐ ρΕΓυπι ίη Ιιεο ςηαβδίΐοηβ ίπΐ3υο 
νβΛϊδ Ε Μ 490ι, ηιιαβ (1ιιΙ)ί1:ΕηίβΓ &ά ν. 1272 ηιβ ΐΓΕχΐδδβ ηοη 
α,πιΙ)ί^υβ ίαδδΠδ 8ηιη: ββά ίίάβηίίυδ Ιιΐο ροηο Ε^ (Ε Μ Ιθδο 
Κβίίζ. 1. 1. ρ. 17) 'ΐΑμαντες' οι ττερί Έλεφήνορα μετά Τροίας 
άλωσιν δ ιέβη σαν εις την ^Ηττειρον ν.αϊ φζησαν τΐερί (Ε 
τΐαρά 11.) τά Κεραννια όρη. έχτισαν δε ΆαΙ Εΰβοιαν, δ&εν 
"Λβαντες έτιλή&ησαν [έν ντζομνήματι Αντιόφρονος ίηοΐ. Ε] 
7.αΙ κατά μεταφοράν ('ίοΐΐ. μεταβολήν' Ε μεταφ^οράν 
8θ1ιπιίάΙ ϋΐά. 17) 'ΐΑμαντες. ό Σεξτίων δ^ έν ντΰομνήματι Λν- 
ν.όφρονος (1043 Ρ) λέγει δτι'.Αμαντες έν,λή&ησαν αντίΆβάντων. ΡΓοΙβ^οιηβη». ΧΙ.νΐΙ 

ούτως Ώρος. Κβϊΐζεηδίβΐη υδί^τιβ αά μεταφοράν "Αμαντες ΟϊΜτα. 
δοΐιοΐϊο ηιιηο (ΙβρβΓάϊίο 8ορ1ιοο1Ϊ8 Αρ. ^1214 £θΓΐα88β ιΐ8υιη 
ορίηαίιΐδ, ουΐ οοηίθοίπΓαβ ιηιιίίΐα, ββά ίθ8ΐίιηοηίο Οαΐΐίηιαοΐιΐ οιιιη 
8ίβρΙι&ηΐ ίηΐθΐιι&Ιθ Άμαντία οοηδρΪΓαηίΐΕ νβΓδΠδ 1175 δοΙιοΗα 
οοηοίηβΓβηί, ροδΙ Ενβοιαν δυρρίβπιβηΐιιιη Καί5βΙη ^Άβαντος 
ηγουμένου β 8ίΓ3,1). ρ. 44δ δοΐι. Ηοπι. Β 536 άυοίυιη ίηδθΓΐιϋ 
υΐΐίιηίδςιιβ ίΐίΐ ιηβάβικίιιπι ϊιιάΐοανϊί, υί δοΐιοΐϋ δδ^ 1042 Ιβο- 
ίίοηβδ Άβαντες βί Άμάντων ρΓΟ ϋδ (^αΗ,β Ε^ (ΕΜ) Ρδ* βχ- 
ΙιίΙ)βηί ΓβροηθΓβηΙιΐΓ. Εχ Ιιίδ ηβιιίί(ΐιΐ£ΐπι Άβαντος ηγουμένου 
αάπιΐΐΐβικίιιπι νίάβίυΓ, ςιιοά ορρίάΐ ΕυΙ)06αβ οοηάϊΙΟΓ Α1)α8 
ηιιΠιΐδ βδί: αΐΐα πΙ ίαοβ&πι, ηθί^υβ ανιΐδ ϋΐβ Είβρίιβηοπδ Α1)αδ, 
υηάβ ίηδυΐαθ ΕιιΙ)οθεθ Αΐ3£ΐηίβδ ηοηιβη ίΓ&χΐδδβ ίβιεΙϊΒ,ηίιΐΓ, ουπι 
α1ΐΙ)ί ίυιη άιιοΙ)ΐΐδ Ιοοϊδ αΐΐαίΐδ οοιηιηβιιιΟΓαίπδ άβάυοβΓβ οοΐοηΐαιη 
ροίηίί ίηίβΓβπιρΙπδ, ηί ΐΓΕάΐΙιΐΓ (ΑΙ. 1034), αΐ) ΕΙβρΙιβηοΓβ 
08,δυ, αηίβίΐυαιιι Ιιίο ίη ΕρίΓαιη άβοβάθΓβί, βί ηηο Ιοοο, (^υο οοη- 
(1ΐίθΓΪ8 ηοιηβη ρεΛίΙΐθίπΓ ' ), άίδβΓίβ ΕΙβρΙιβηοΓ άβάυχΐδδβ ρΓοάίί,υΓ 
(ΐΐ). 1034. 1044). Οαιη Ιιοο Ιοοο ρίαπθ οοηνβηΐιιηί ρππίΕ νβΓΐ)α 
οι ττερί Έλεφήνορα, ηυαβ ηοη ηΐ ίη ΒΐΙ)Ιίο11ιβθ£ΐβ ίΓα^ιηβηΙο 
2933θ(36) 31929 οι τοϋ Έλεφήνορος (οι συν αύτφ ΤζβΙζα ΐρδβ 
29336) 'οΓίιαΙϊ ΕΙβρΙιβηοΓβ', 8β(1 ηοδίιο ΐπΓβ, υί αρραιβ^ίί, δβ- 
ουηάυιη Ι^^οορΙίΓοηβιη 'άυοθ ΕΙβρΙιβηοΓβ ΕιιΙ)θβί' νβΓίίιηιΐδ. 
ΡοΓΓΟ ηθ ρπιηιιιη ςυίάβιη βηπηίίαΐυιη ίηίβ§:Γΐιηι θδί, δίς[ΐιΐάβιη 
ίη πάνβΓδίιηίΐ αΐΐ^υοδ ίΓαηδϋδδθ (Ιΐοβηίί ιιηάβηαιη ίΓαηδίβήηΙ; 
άίοβηάυιη βδΐ. Νβςυθ βα άβοτίΓΓίιηΙ; ίηοίίβηδθ, ς[υϊΐ3Πδ — Οογ- 
βγτΆ αη ΟΛιοηο — ίη Ερΐπιπι Ιιαηδ^Γβδδί 'ρΓαβίβΓβα' ΕιιΙ)οβαιη 
ΟοΓο^ιαβ οοηάΐάίδδθ ηο,ΓΓαηΙπΓ. Νοη οοπιπιογογ αηιρίίυδ ίη 
αρβΓίϊδ: ρΓοίίηπδ, ςυΐά ο,οοΐάθΓΪΙ Ιοοο, ΐηΙβΙΙβ^ίίπΓ, ιιΙ)ΐ ηβ^ΐεοίί 
αΐ) 6(ϋίθΓίΙ)ΐΐδ δίβρίααηί ίιηβιιιαίϊδ Εύβοια νβιΐία αρροηιιηΙαΓ έστι 
'/.αϊ τίόλις έν Μα7.εδονί^, εις ην οι άηόζΤροίας ν.ατά γήν 
έτΐανιόντες των Έύβοιέων φγ,ουν (ΒΙγεΙ). Χ Ιΐδ)* εστίν έτερα 
Κερ'λύρας (ίΐ).) υπ άλλων Έύβοιέων κτισ^εΐσα, οί ύστερον 
άττό) της νήσου εις ^Ιλλυριούς ΆττοΒΑΝΤβΟ 'Άβαντες έγ,λή- 

1) Αά ΤίπΐΗβαιη ηϊΗίΙ Ιιοπιιη ρβΓίίηβΓβ ρΓΟ οβιΐο οίίίΓϊηΕΓβ Ιίοβΐ;. Ηίο 
βηΐιη οιαιη Οοΐοΐιοβ ίΓ&άίάβΓΪ1; (8θ1ι. Αρ. ζ/ 1216) α ΟοΓΐηΛϋβ βίβοίοβ 
ΟΐΙίΓΟηυΐη — ΙΐαβΟ νβΛίδ βίαβ εϊ5 την πλησίον νησον βί Αροΐΐοηη περαΐην 
νησον βϊ^ηίίΐοίΐΙιΐΓ — , ΟίΙίΓοηο αά ΟβΓ&υηΐΗ ίΓαηβνβοίοδ ΑΙίΗηίίαιη (βοΐι. 
ϊ1). βί Αρ. 1214) ίη £ϊιιΐΙ)ΐΐ3 βοιΐ8βάί88β, 35 οιηηΐ ίΐ(1β 3ΐ)1ΐ0ΓΓβί ϋβάβιη 
απι1)3^ίΙ)α8 ΑΙ)Εη1:β8 3ριιά βυιη 1ΐ3βο Ιοοα ρβίη88β. νβήαδ ί^ίιΐΓ ίη ίΓ. 
ΟεΙΙ. 259 (δογωη. 441 Ραιΐ8. V 22$ Αρ. βρ. βίδ**) α^ηοβοίΐηι•. ΧΙίΥΙΙΙ ΡΓθ1β§οιηβη&. 

■Θ^ησαν. 0£. Ηβ8. όβάντεσοιν. Ναπι βχ Ιιίδ, ηυαβ δΐίρρίβνί, υί 
ρΓορβ ηπΠηιιι νβΛιιιη ίΐάβί ρΓαβδίαΙίοηβιη ΐθοΐρί!;, 8Ϊο βοηιιη, 
ςαειβ 80ΓΪ53-6 ο,ΐίουϊυδ δοοοιάΐα ϊηίβπβηιηΐ:, δβηδίιιη πιβ ΓβάάίάΪ88β 
ηβ^ΕΓΪ ηβ^αίΐ. ^αIη νβΓΟ νίχ οριΐ8 βδί άΐοβΓβ βα, ςπαθ βίβ- 
ρΙΐ£ΐηιΐ8 άβ ΕιιΙ)θβα ΟοΓΟ^Γαβ ίΓαάΐί, βΐ ηιιαβ πιβάΐα αριιά Ογιιπι 
8ΐιηΙ, βχ βοάβιη ίοηΐβ ιηαηείδδβ, υί αΙίβΓα ΐηνΐοθΐη θχ αΐΐβπδ 
δυρρίβή βΐ βηαβηάίΐΓί ροδδίηί. Νβο ιηϊηιΐδ αρβΓίιιπι βδΐ οιηηβ 
οοηαιηβη άίδδίάθηίίο, βεουιη νθΓΐ)3, Ογϊ αΐΐςπο ιηοάο οοα^πιβη- 
ϊαπίΐϊ ίηΐδίΓα βδδβ. ΕρίΓΐ ηΐιηΐΓυιη οοηδίαηίθΓ άίοιιηΙιΐΓ Οβιαυπία : 
Εηοΐιβίϊαβ δβιι ς[ΐιοοπη(ΐιΐ6 ηοηιίηβ πΒ,Ιϊοηβιη ϋΙαίΉ ηυηοιιραΓθ 
ιηαΐίδ, (ΐυαβ Ιιοδ παοηίβδ αοοοίιιίί, ηοη πιΐηπδ οοηδΙαηίθΓ ΙΠ^πΐδ 
αοοβηδβηΙπΓ (Ραίιη. Οβο^Γ. αηΐ. Ογ. 172 Μιιβίΐ. Ο&ΜΙ 31 
3,11.). Ιίαηηβ Γβοίβ ΕυΙ)06ί δίνβ Οογο^γβ, (δίβρίι. Ογ.^) 8Ϊνβ 
ΟώΓοηο (Ιί^ο.) νβΐ ΐη ΕρίΓαιη (Ογ.ι) νβΐ αά ΙΙΙ^ήοδ (Ογ.^) 
ίΓαηδϋδδβ άίοιιηΙυΓ: 8β(1 ρΓΟίηίδοιιο υδυ οοηίυηάίίιΐΓ δβηδτΐδ 
ηθο ςπί 8θπ1)ί1; ίηίθΙΙβ^ίΙιΐΓ. Ρίΐίαιη ί^ίίιΐΓ βδί άιιο5πδ ΐΐΐίδ 
βηπηίϊίΐΐΐδ υΐ τΐερϊ βί εγ.τισαν (ϊέ — , (^παβ ραιιΐο αηίβ ίηίβΓ 
86 ήχαή (3ΪΧΪ, Ι^ίδ αο άίνβΓδβ ίη ΕρίΓαιη βδδβ οοΐοηΐειιη άβ- 
άηοΐαηι Γβίαίαιη ίιιίδδβ 8β(1βιης[ΐιβ αδδί^ηαηΐί ηοη ίη ιιηίνβΓδίιαι 
Ιοοιιηι, δβά Ϊη δΐη^ηία δβραΓαίίηι βδδβ ίης[ΐιΪΓ6ηάηηι. Εί δΐίβηιηι 
βχ Ιιίδ ίαιβΜα αά άβρβΓάίΙί Η,ΐίουΐιΐδ ροβίαβ Ιοουπι αάδΟΓίρίηιη 
Μδδβ νΐάβΙυΓ: ΑροΠοηϋ οβιίβ ηβ ΟΓβάαηιυδ, οΙ)δ1;α(; ΐΐίικί εις 
τους Ιλλυριούς, δι Ιιοο βδί αΐίςυίά, (][υοά υηηδ Ιοουδ ηιιϊ Ιιιιο 
ρβΓίίηβΙ; 5193 έγ,βλη&έντες δε εΙς'Ήπειρον παρεγένοντο άϊδδοηαΐ: 
ηαπι ζ/ 983 ηιιΐΐίηδ ηιοπιβηίί ίη ΕΐίβΓαίΓαηι ραΓίβπι βδΐ, 507 
αηίβπι οί δε έν Ίλλνρί(χ, δ-ηον οι ^Εγχε?^εΐς ττερϊ τά Κεραννια 
όρη ροδΙ Ί?.λνρί(^ ίηίβΓροηβηάηηι βδδβ οί δε Ιίί^ιιίάο ίρδϊπδ 
ΑροΠοηίί νβΓΜδ 518 (οί. δοΐι. Αρ. ^ 1216) οοηίίιηιαίιΐΓ. ΟαΙΗ- 
ηιαοΐιί νβιο ίι&^ηιβηΐηηι ΑβίίοΓπηι 259 (δοΐι. Αρ. 5185 δίβρίι. 42), 
ίη ητιο ίΠα νβΓΐ3α είς Ιλλυριούς άηέβησαν ριορβ δροηίβ ηηηιβπδ 
δποοβάυηΐ: {ένταν-9'}θί(οί 8θΙι. Αρ. ρΓαβοβδδίδδβ ττόντον ες Ίόνιον 
ίίη^αδ) μέν ^β αντες (δοΐι.) {ές Ίλλυρ ιούς απέβησαν} 
και (δίβρίι.) (κατ' β ΜιιβΠβτί ίοΓίαδδβ οοηίβοίπΓΕ δο^Ι. 26 οί 
δέ Ώριγ.οΐ χατοιχονσι — βοΐιηβίά. πΐΒ,Ιίηι ^αρ' ηοη ίαηι 
ρΓορίβΓ βίυδάβηι ττρός δ' Άμαντίας — ηιιαπι ρΓορίβΓ ίρδίυδ 
δο^Ίαοίδ νβΓΐ)Ε της Ώρινίας ΥΜ^ήγ,ει εις ^άλατταν στάδια τΐ' , 
της δε ^Αμαντίας στάδια ξ'^) ίΑμαντίνην (8θ1ι. δίβρίι.) φ'κί- 

1) ρξ 8οηΙ)βηάαιη ββί, ηίδί οΪΓοΐηοδ ίΕΐ)ΐιΐΕβ(ΐαθ ηίΘηΙΐαηΙϋΓ. ΡΐΌΐοβΌΐΏβηα. ΧΙ^ΙΧ 

σαν (δίθρίι, φ'/,ησαν 8θ1ι.) Ώριγ,ίην^) (8ίβρ1ι.), ίοίο οοβίο Π,Ι) 
ίΐΐο 8θ1ιο1ϊο (Ιίδίαΐ;. Ηοο ϊ^ίΙυΓ ίηΙβΓ ναοιίίΐ Γθπιονβπίΐυιη βδί. 
ΑΙ ηηΙΙαιη οοηίΓα άιιΐίίίαίΐοηβηι ρΓίαβ 1ΐ£ΐΙ)βΙ: ηαπαι 6ΐ ριοχίπια 
Ιβιηιηαίί νβΛα τνερί Έ?.εφήνορα — όιέβησαν αρθΓΐβ ίρβα, ιιηίΐβ 
ρβΐίΐα βίηΐ, ΟΒίβηάυηΙ ηβο ροΗοΓΕ (ΐυαβΓβηίβιη ΡαΓαρΙίΓαδίδ 
άα&ύίηιί'^μαντίαν 7νόλίν Ήνΐείρον (οί. δίερίι. Άμαντία' Ιλλυ- 
ριών μοίρα) 1043 δρος Ήτΐείρον ή Πράλτις 1045. 

8βά βΐ Β,Ιϊηά άοοβηαπΓ: ηαιη ςιιαηΐυΐίοηικιιιβ ίαοία» Οηιπι, 
&1ΐίβΓ, ΟΓβάο, £θΓπια88βΙ Ιιηβηια, 81 ρήηιαηι ραΓίίοπΙίΐηι ίηάίάθΐη 
υηάβ ΙβΓίϊαηι 8απιρ8Ϊ886ί. Εγ^ο ηονΪ88ίπΐ3. νβΛα δυηί Ογϊ, δηρβΓΪ- 
ΟΓα 810 Ιτιιηοα βΐ άίδίβοία -τ- ηαιη ριαβίβι έχτισαν {όέ γ. αϊ) ηίΐιίΐ 
νίίΙθΙιΐΓ άβ1ίί|ΐιί886 — βχ ΕίΙιηϊοο α1ί(ϊΐιο β\) βο άβ8οηρία δΐιηΐ;, 
ίη ς[ΐιο άιιο ϊΙΙε ΙαιβπααΙα ίη υηυπι οοηίΓαοία ΐηνβηιΐ, ςυοπιπι 
Ιιο,βο ίβΓβ αΐίςπαικίο £ιιϊί 8ρθθί68: "Αμαντες' οι ττερί Έλεφή- 
νορα μετά Τροίας άλωσιν (86ς[ΐΐθΐ3α,ίιΐΓ οοηοί8α βηαΓΓαίϊο ΑΙ. 
1034 — 1042^) όιέβησαν εις τήν'Ήπειρον '/.αι φγ.ησαν ττερι τά 
Κεραύνια δρη . . ,'^) έν ντΐομνήματι Λυν.ό(ρρονος . . . . (συμ- 1) Ιη ρνίπιο νβΓβα "Αβαντη έδ ηοη ιηοίοδίίιΐδ ΓβΓίαν ςυαηι ίατηχεν 

έν βρ. 58 δαίμονες έστέ \ΐ. V 86 Καδαηιΐ έί νατερον 11). 107 &1Ι. Νονΐδδίπία 

νβΓΐ)3, αΠίβΐ" αίςυβ δοΙιηοΐάβΓ, ςαβιη νίάοαδ, αοοΐρίο 'ρΓορΙοι- ΑιηαηΙίαο 
ορρίάϊ ίβιτίϋοπαηι' — δρβοΐοδίοΓ ςυαηι νοήοΓ ββΐ δίιηίΐϋαίΐο ηοπιίϋαιη 

Άκραγαντίνη Ταραντίνη: Λεοντίνη, ςυοά ΤΗθΟ δοίοηίον αρρΟδίαίΐ (δίβρίΐ. 42), 

αά Λεόντιον Ρΐοΐ: III 4ΐ3 νβίβΓβηάαιη βδϋ — Ή^ι-αιη Οποίαιη (δίορΗ. ΤΙΟ2 
8ογ1. 26) Μηδθάβι•υηί;\ Ιί (^αΐν) ροΓΓΟ, ςυοδ (Ιίβοβδδίδδο αϊ» Α1)&η1ί1)υ8 
δί^ηίίίοαΐ ροβία, Ι,οογϊ νίάθηίυι• Γηίδδβ (Ρ&υδ. V 22 1)"• (ΐηαιηςαίΐηι αΐίοδ 
(ΑΙ. 1027) ηοη αίίςιΐθ βχοΐυδβηπι. 

2) 01)ί1:οΓ Μοηβο ίη ν, 1042 βχρ1ίοαη(1ο ΙβπιβΓΟ αά ΡΙιϊ1ο§:βηΪ3 3Γΐβ3 
άβοιιιτί. Υί δοιϊρία, δίο ϊηΙβΠβ^οηάΕ βδΐ Γθδ: ηοχϋδ 3,ηϊηια1ί1)α8 ρΐυδ δβηιβΐ 
ρορηϋ οθδδίδδο άίοηηίυι•. Ηθγ. IV ΙΟδ Ιδί^^. 17 (δοΐ. ίι•. 36) δοΗ. ΌΡ 415 
Νίδδ. Ιί. ΙΛί. II 6δ8ό. 

3) Οππι οΐ περί ^ Ελεφήνορα δίηΐ; Α1)£ΐηίβ3, Ιωβαιαϋ αυίβηι Άκαντεδ 
ρΓαβδΟπρΙί δίηί, άβδίάβΓΗηΙηι• Ιιίο β3, ςπΗβ ρίβηα 1042 Ρ•|-3, ΟΓΠδ ρΓίΐο- 
ρΟδίβΐΌ Ιοοο βχ ραΓίβ βχΗΛβί, είδ τήν ^Ακαντίαν πόλιν ^Ηπείρου τήν έξ 
αντών οΙχισ&εΖσαν, έ^ ■ήδ κετωνοκάσθ'ησαν άντΙ Αβάντων Αιιαντεδ. έξ 
αντών οικια&εΐσαν 'α ρ&Γΐο οοπιηι' ίαηι αηίοα Μηββδδαηΐ' {οίκίζειν έκ — 80- 
Ιβηιηβ Οδί νβΛυηι ίη Ηαο γο δίΓαΙ». Χΐνΐ2ΐ.4ο »11.), ηί γθ3 βχί§•ίί;, β 8ίβρ1ι. 
^Αμαντία' — {καΐ πόΐιδ αάά.) έ^ Αβάντων των από Τροίαδ νοστηαάντων 
ψκισαένη ΓβδΙίίυί, φιαβ νβή)Ά β ΤΙιβοηΐδ δοΐι. ΟάΜ. ϊγ. 259 ίΐπχίδδβ ραίοί: 
αντοΰ κΐηθ-εϊσαν Ρ8. Νοη ρατνΐ πιοπιβηΐί Ηοο βδΐ: ηαηι οαιη ίΐΐαά έξ 
αντών οίκια&εΖσαν {(υκωμένη), Ί6. ςιιοά ρΓθΙ»αΙϊοηβ ηοη β^βί, ηοη ίΐΐ) 
ηυοίΟΓΟ Ιιιαίαδ ΓαΙ)υ1αθ, ςαίδςιιίδ ίηίΐ, ρΓοΓοοίαηι δίί, «Ιίςυο οοηδβςυοηδ ββί 

Ι^7θορ)ΐΓοηί3 ΑΙθχατκΐΓ» II. (1 I^ ΡΓοΙβ^ΟΓηβηα. 

ίϊίενΰαντες (?) ν. ρ. ΧΙιΙΧ η. βχίΓ. *) έξέτΐεσον εις Κέργ,νραν) 
'/.αϊ ίλτίοαν Ενβοιαν' (^ενΌ-εν <ϊέ ύστερον άναοτάντες εις 
Ιλλυριούς άτΐέβησαν} δΟ-εν ^!Αβ(χντες εχλήϋ-ηοαν χαΐ γ.ατά 
φβ-οράν^) ^[Αμαντες. 

ΡιαβίθΓ Ιιοο Ογο αΙΙβΓΠΐη ίΠυά δοΐιοΐίοη 107ι άβΙ)βΙυΓ, (ΐαοΛ 
αά ΑΙβχαηάΓαιη ΓβίβΓβηάυηι β88θ νθΓΐ)Ϊ8 τίαινίσει τό δόρυ 6 532 
(Ιυοίίδ άθοΙαΓΟ,ίιΐΓ. νβηιηι ηβ 8ίο (ΐιιίάβπι, δί — ρ&ιίίβΓ αίοινιβ εϋαρ- 
χος^ύηΆ Ιοοί ίυίβδβ Ιι&βο ΙοουΙίο 8μηιαίαΓ, ουΐ ρηιηίΐυδ ίΐΐυίΐ 
αάδοπρίιιιη ίυίΐ, αδδί^ηβ,ία δβάβ ιηονβίυΓ (οί. ϊηίΓ. ρ. 1-711). 
Αηΐίοιαίυδ Ιιοο δβχίίοηβ βδδβ ΙθδΙίιηοηίο ΡατίίρΙίΓαδίαβ οοηδίαΐ 
τοΰ εύάρχου Άχιλλέως 233 ΓβάάβηΙΐδ: £οηδ ιΐδςιΐθ ΙαίθΜί. 

20 8οΗοΐίί Ε 1.3,111118 ^ιαιπίϊΐαΐΐοϊδ νβΓ^ίΙϋ ίηΙβΓρΓβΙβδ Ιιη,ικΙ ραιιοα 
ΐί'νριΗι \^2ί\)Βτ&, ς[υΕβ πιίΐ'β οιιιη ΑΙθχαικίΓαβ δοΐιοΐϋδ οοηδρίΓβηί, νβΐ 
βΓΓαηΙβιη ρβΓ 8βΓνϋ (ΐιιί ίβηιηΙιΐΓ οοηιιηβηΙαΓίοδ ίυ^βΓβ ηβςηΐί. 
8β(1 Ιιαβο Γβδ ρΐαδ υηαπι 1ιαΙ)θΙ ο&υΐίοηβιη. Ναη Τΐιεοηβιη, 
ί|ΐιί υηιΐδ ΐηΙβΓρΓβΙιιιη Ιιαο ^ααεδίΐοηβ οοιιίίη§;ΐΙπΓ, βΐ ναΓΓοηβπι, 
ρΓαθοίρυυηι ίΠίδ αιιοίοΓΟπι ίη βηαΓΓαηάίδ Γβ1}ΐΐ8, ιηυΐΐίδ Ιο,οίδ δϊο 
ίηίβΓ 86 οοηδβηΙΪΓβ, ηί βυηάβιη βΛ) ϋδ δοηρίοΓβιη ιβίβίΓΐ αρβΓ- 
ίυιη δΐΐ, οΐίιη ΐη ΤΙιβοοπΙοίδ βδί οΙίδβΓναΙηΐΏ : Όΐάγπιιιιη Ιιιιηο 
βδδβ, ίαηιίΙΐαΓβιη αΙίβΓί, αΐΐβπιΐδ ρΓορβ αβί^ιιαίβιη αο ίοιίαδδβ 
ρΓΟ,βοβρίοΓβιη, ραβηβ οθΓίαιη (3ίθ38. 0£. β. ^γ. 8θΙι. ΥβΓ^. Α III 
441 (VI 107) IX 707 (8ίΓαΙ).ν 46 ο1. Ι 2ΐ8): δοΐι. ΑΙ. 2283. Ριαβ- 
ίβΓ63, Ιοοΐδ δοΐιοΙΐοΓίιπι ΑροΠοπϋ, ΤΙιβοοηΙϊ, ΝΐοαικίΓί, Οαΐΐίιηαοΐιί 
Β, ιηβ ΐηίΓα ίβχΐυιη ΐηάίοαίίδ ρβΓδρΐοίίιΐΓ, (ιιιεγπ υθγθ ΗΑΙίΓβηδ 
1. 1. II ρ. ΙιΧίνοοηίεοβπΙ ϊΐιεοηβηι ηιίηίιηβ νβήίυιη 688Θ, ηυαβ 3,(1 
μηπιη αΐίηιιβιη αΐίοηΐιΐδ ροείαβ Ιοουιη αρροδίιίδδβΐ, οηιιι Γ6δ ίβΓΓβί, 
63,. ρΓορβ αά ΗΐίβΓαιη ΐη αΐίο Γ6ρ6ΐβΓβ. ϋΐ 3,ίί6Γαηι βχ6πιρ1υηι, 
ΤΙΐ6θηί8 (ΐυίη δίηΐ; (ΐυ36 Ιβ^ηηίαΓ — αΠ&θ πιίΙΙο ΓδΙΐοηβδ, ςα&β νϊχάαιη ρΐΌΐ&ίββ ίη ββ οοιτυυηΐ — αιιί ά 
Τΐιβοηβ, 81 ϊρ30 οοηβυΐαβηί αυοίΟΓβιπ, ίηίΟΓροΙαΙιιηι Ηιιΐαβ οχοιηρίαιη οοη- 
8ΐι11αιη αυί οηοΐιϊπάίοη αΐίςυοοΐ αάΐιίΐιίΐυοι θ88θ (ν. 'ννίΙ.-ΜοοΗ. 1.1. 189 η.), 
ίη ^υο άίνοΓδίΙαδ ί1ΐ8 ΗαοΙοΓαηι (ρ. ΧΙ^ΥΠ η. Ι) 8Ϊο οοπιροβίία Γαΐί. 

1) €£. Ρΐυΐ;. αα. Ογ. 11. 

2) ΟοίταρΙα ΙβοΙίο κατά ι/εταφοράν ^ΟΜίηαία νΟΟΟ κατά ΟΓΐΒ, νίάβ- 
^ιΐΓ. Εα αίίβοίίο, (}υαβ Ιιίο φ&ορά, αρυά 8ΐβρ1ιαηηηι 32ο Μ βαρβαρική 
τροπή \0(ΐνΛ.\χν. Οί. ί(1. 143ΐ8 παρεφ&άρη (δοΗηΐίάί, ΌΊύ. 10) παρά τοΐί 
βαρβάροις. ΓΐΌΐο^οιηβηίΐ. Ι^Ι 8θΙι. Α III 274 Ιιβυοαία, ηιοηδ 
081; ίΐΙίίδδίηιυΒ, ρΐΌρβ ρβηίηδίιΐδ, 
ίη ρΐΌπιυηοίιιπο Ερΐή, ίυχία 
ΑπιΙ)Γαοίαιη βΐ δϊηηηι βΐ οίνϊ- 
ίαίβηι, ηιιαιη Αυ^ιΐδίαδΝΐοοροΗη 
ΕρρεΙΙανΐΙ νίοΐίδ ΐΙΗο ΑηΙοηίο βί 
ΟΙβοραίΓΕ. 218ιο ^χελφον τΐοταμον μετα- 
ξύ ρέοντος Αιτωλίας καΟΑγΜρ- 
νανίας της γ.αΐ ΆμβρανΛας^ νυν 
6ε ΝίΥ.οττόλεως, από τον Ό/.τό• 
ουιον Καίσαρα νιγ.ήοαι έγ.εΐ 
τον Άντώνιον^^ (ρεΓίίηθΓβ Ιιαβο 
α(1 ν. 671883 222-22 άοοοηΐ) 

βχ αάνβΓδΟ ροδϊΙπηΊ Τζβίζαβ Ιοουιη ίηδρίοίβηίί άιι1)ϊαιη ηοη βδΐ : 
ηοη ηιίηιΐ8 Ιβιηΐϊΐαίιιιη άΐνθΓ8ίίαί6 οοηδί^Ι αΐίηηάβ Ι,αΙϊιιυηι 
ΒοΙιοΙίοη ίΐιιχίδδβ (οί. 8θ1ι. Α III 328: 8 4827 8θ1ι. ΟαΙΙ. III 232). 
Οιηηΐηο αυίθΐη ίΠα βχ οοηδβηδπ οοηίβοΐαΐίο, ςίια 8βοιΐΓα8 ΐη ουΓίό 
Είΐιηΐοοηιηι θΐ Εΐγπιοΐο^ΐοί Οβη. Μ 6 Ο ίηδίηιιηβηίο υδπδ Ιιαβο 
δοΐιοΐία αιιχΐ, ηοη δοΐιιηι ριορΙβΓ ΐΙΙοΓίιηι αίίΐπβηίΐαηι δπΐϊδΐάίοηιηα, 
8βο1 βίίαηι ίάβο Ιιίο ΙαΙήοα βΐ ρΓΟχίπιβ ίβηιβΓΪΙα,ίβπι βδί, ηηοί! 
Γβδ, ηοη νοοηηι ηοΐΐοηβδ &(1ηο1αΙαβ οβιίαηι δΐη^υΙοΓηιη δοΙιοΙίοΓαπι 
(ϋδΐίηοΐίοηβηι βχοΐιιάηηί. Ιίαηυβ ΙίοβΙ ίη ίαηίο οοπδβηβυ, ςυαπίυδ 
βχ1ιίΙ)ίΙί8 ίηίια Ιοοίδ βηιΐηβΐ, πιϊηίπιβ βο Ιιαβο οπιηία βναΐβδοαηΐ, 
ηΐ; ΥοΓ^ϋϋ δοΙιοΠα δηΐ3ηιονβΓί οχ Ιιαο (|ηαβδίίοηβ οο^αηί, ίάιηβη 
υΐ αΐ38ΐίηβαηιηδ δπαάβηί, ηβ ίη ΟΓάίηβηι δοΐιοΐΐοηιπι Γβάΐ^αηιυδ. 

ΚβδΙαΙ υί ηυαβΓαΙηΓ, ηυηι ίρδα ΤΙιβοηίδ οοηιηιβηίαΐ'ία ίΠΐδ 
διώδίηί. Νοη ηια^ηί βαηβ αοιιηιίηίδ νίάβΙιΐΓ, ςιιί(1 Γβί δίί, ρβΓ- 
δρίοβΓβ. Ναηι βα αηοίοΓηηι ραηοίΐαδ (ίη?Γ. 10324 135ΐ4), Ιαηία 
ηαΓΓαίίοηίδ ουηι δοΐιοΐϋδ 8 δΐπιί1ίΙη(Ιρ βδΐ, ηί βχ δβχΐίοηίδ ^υαη- 
Ιηπινίδ οορίοδίοΓβ 1ίΐ3β11ο βχοβΓρία βδδβ αδδβΓβηίί ηοη νίάβααι 
ςηοΜοάο οοουΓΓαίιΐΓ. 

Βί^βηιηΙιΐΓ Ιοοί: 

3128 Όβοΐιαίία — οιιίιΐδ ΕαΓ^Ιυδ τβχ Ιοίβη ίίΐίαπι άβηβ^ανίΐ; 
ΗβΓΟίιΙί, νίοίοιί οβΓίαηιίηβ δα^ίΙίαΓηηι αηΐβ ρΓοηιίδδαπι, ίάβο 
ςηοά βηηι ίπεταί ίίΐίπδ άβΙιΟΓίαΙαΙπδ άίοβηδ αΐ) Ηβι*- 
ουίβ βί Μβ^αταπι ηχοΓβπι βΐ βχ βα ίίΐίοδ ίηίβΓβπιρΙοδ, 
(ΐηοά ίαοίηπι ίποιαί Ιηηοηίδ ίηδΙίηοίυΟ (3032). ηηάβ 
ΐΓαΙηδ ΗβΓοηΙβδ ρΓορίβΓ ηηρίίαδ δίΐ)! άβηβ^αίαδ βνβΓδα 
οίνίίαίβ ίηίβΓβπιίΙ ΕιΐΓ^ίπηι βΙ ΙοΙβη δπδίαΐίί.' Α VIII 291. 

355 'ςίυίάαηι βο^ΙΙαηι Ιιαηο α ΝβρΙηηο απιαίαπι άίουηΐ βΐ 

1) Οίάαοίϊβ ΙίίΙοηβ, ςιιαβ βΛοΙία Ι,γοορΙίΓοηίδ ηοη ρΓαοΙ)θη1:, οχ- 
ρΓβΒ83, δΐιηΐ. ρ6Γ Αιηρίιΐΐπίθη, οοηϊυ^βιη ΝβρΙιιηΐ, ηΐθΐυθηίθηι ραθΗοϊκ 
ίοΓπΐίίπι νοηβηίδ ΟίΓΟββ ίη ιηοηδίΓυπι ιηαΓίηιιιη 6886 ιηιιίαίΕΐιι.' 
οί. ραυίο αηΐβ 'ίΐΐα ΪΓαία £οηί6ΐϊΐ, ίη ηυο 86 δο^ΙΙα δοΐβΐϊίΐΐ; 
αΙ)1ιΐ6Γβ, ίηίβοίί ν6ηβηί8.' Β VI 74. 

463 Όοΐ7ΐ)»ηίθ8 δαίμονες &\ιη{, ΐϋίηΐδίη ιηαίπδ άβυιη.' Α III 
111 οί. ΐΐ3. 131. 

57 15 'άΜϊ (ϋοιιηί α Ριό160 (][ΐιί(ΐ6ϊη Η6ΐ6η3,ιη Ραηάί 8υΐ3ΐα- 
Ιαιη βΐ (ΐυίΙ)ΐΐ8(Ιαιη άϊδοΐρΐΐηϊδ' (οί. Α Ι 651) 'ρΙίΕπίαδίπα 
ίη 81111 ίϋία(ϋη6ΐη Η6ΐβηα6 ΡαΓΪάί άαΐυπι, ηιιαιη ίιηα^ίηβηι ΐΠβ 
αά ΤιοίαΐΏ άΐοΐΙυΓ ρ6ΐ•Ιιι1Ϊ886, ηυοά βΐϊα,πι ΗοηΊ6Γΐιιη νοίιιηΐ 
ΙβΙΐ^ίδδβ 8πΙ)Ιΐ1ίίβΓ, ιιΐίϊ Αβη63,8 Ά Ν6ρΙαηο ορροδΐΐα 
ηΐΐΙ)β ΗΙιβΓαΙίΐΓ. άμτρί ί' ά'ρ' είδώλφ Ύρώες /.αϊ όϊοι 
"Αχαιοί" (Ε 451). Α II 601. 

60ι 'ΡΓθίβιΐ8 αηΐβίΐυααι ίη Α6^^ρίιιιη οοιηΐϊΐί|;^ι•αΓβΙΐ), 59-28 
ΤΙΐΓίΐοΐαβ ίυΐΐ ϊηοοία, ιιΜ 1ΐΕΐ)ΐιί1; ιιχογθιϊι Τοιοηβη, ίϊΗοδ Τβΐ6- 
^Όηυιη 6ί * Ροΐ^τ^οηιιιη. 61ιο ηπί οιιιη Εάν6ηα8 Ιιιοί&Γΐ 860ΐιιη 
α(ϋ^6Γ6ηί θΐ βχοηιοίαΓ6ηί, αά ρο8ΐΓ6ΐηιιιη νίοΐί βί ΐηΐ6ΓθΐϊΐρΙί αϊ) 
Η6Γοα1β 5923 αηίηιπιιι ρα1π8 ρβΓουΙβηιηΙ. " ςιιαριορΙβΓ οιιιη 
ίαεάΐο ρΓα686ηΙίηπι Γ6Γυπι 61ΐί) νείΐβΐ Βοΐυπι ν6Γΐ6Γ6, 6θ2 Ν6ρ- 
ίυηυδ ϋΐΐο 8υΙ)ΐ6Γ ιηαΓβ 8ρβοηηι ίβοίί, ρβΓ (ΐααηι ίη Αβ^^ρΙηηι 
οοιηπΐ6α88β άίοίίΠΓ.' β IV 390. Τμώλος Ρ8 593 1 8η8ρ6θΙηπι οί. 
Αρ. II 105 ορμήσεις έηΐ Τορώνην Πολνγονον χαΐ Τηλέγονον 
— ότΐέν.τεινεν. ηίδί 8ηπια8, ςυοά ραιηπι 68ί ν6Π8ίηιίΐ6, ρπηιί1υ8 
ίιΐίδδβ δοπρίηηι Τμωλος ή Πολύγονος γ.αΙ — 

782 (Βείρΐιοΐϊηδ) "^ροδί ηιΟΓίβπι Ραπάίδ Ηβίβηαηι άυχίΐ υχο- 
Γ6ηι.' Α II 310. 

? 10324 'ιιί ΕυρΙιοΓΪοη άίοίΐ, Ρπαηιπδ βχ ΑΓίδΙ)^ (Αϊ- 
σαγ,ον) ίίΐίυηι ναΐβιη 8υδ06ρίί. (^ηί οηιη άίχίδδβί ς η α ά 3, πι 
άίβ ηαδοί ρηβΓπηι, ρβτ ηυβηι Τιοία ρο8δ6ΐ βνβΓίί, ρβ- 
ρ6ΓβΓΐιηΙ δίιηυΐ 6ΐ Τ1]37πΐ06ΐ£ΐ6 τιχογ βΐ ΗβοπΙ)ίΐ, ηυαβ 
Ρτίαπί! Ιε^ίΙίιηα βιαί. δ6ά Ρπαπιηδ Τ1ΐ7ΐηο6ΐαβ ίίΐίιιπι 
υχοΓβηΐ(ΐιΐ6 ίυδδίΐ οοοίάί.' Α II 32 οί. 8 1273ο 

1063 'Τοηεάοδ ίηδπία βδί οοηΐια Ιΐίιιηι, ηυαβ αηΐο 
Ιιβιιοορ1ΐΓ78 άίοΐο, 68ΐ; ηαπι Τβηοδ, θ7οηί ίίϋιΐδ, ίηίαιηαίυδ α 
ηονβΓοα, ψιοά οηιη βα νοίηίδδβΐ (XXIII η. 2) οοηουιηΙ)6Γ6, 1) Μβιηοι•ΐΐβΓ ρίοηιιηςυο ίη Ιιϊ^ δοΐιοΐϋδ ΙοδΙΐιηοηΐΕ ρΓοίβιτϊ οοηδϋαΐ 
(Τΐιϊΐ ρΓΗβί. XXXI, Ι,ΧΧΐν). ΡΐΌΐο^οηιοηα. 1.ΙΙΙ 

οιι11θΓΪΙ)α8 ναουαιη Ιβηιιίί, ηηάβ Τβηβάοβ άΐοία θβΐ — Ιιυίιΐδ 
80Γ0Γ Ηβιηίίΐιβα ίυίδδβ άίοΐίπΓ.' Α II 21. 

13δΐ4 'ΙιΟΓίιιη βαηβ άΓΕοοηηιη ηοιηϊηα 8ορ1ιοο1β8 
ίη ΙιΟ,οοοοηίθ άϊοίί.' Α II 204. 

1892 'ΐιοο ηυίάβπι 1ι&,1)βί ££ΐ1)υ1α, ςποάΝβρΙυηαβ οαιη 
ΑροΙΗηβ Ττοΐαβ £αΙ)ΓΪοαΙΐ ΒπηΙ ιηυΓ08. 8βά οοηδίαί 
Είίοιηβάοηίειη δΐιρΓαάίοίίδ (1π8 οβΓίαιη νονί88β ρεοιιηίαπι ίκΐ 
δαοΓα ίαοίβηάα, ςυαπι ΐιηηιίηβηίίΙ)ΐΐ8 Μ78ίί8 ίΓαηδΙυΙΐΙ αά 
ηιιίΓΟίπιη ίαΜοαιη.' Α II 610. Υβι^ίδ 'Ι-αοπιβάοηίβιη — ίαοίβηάα 
8ΐιΐ3β8ί; ^ταβοβ Λαομέδοντα τά (ί. β. τά ν.οινά ΤΙιαο. VI 20 ο. 
8θ1ι., δοΐι. Φ 444 8θ1ι. ΡΙαί. Ροΐ. Ι 344"* ^υ^η^. III 641 3-11.) ;:• κ. ε. 
τ. θυσίας, φΐΆ πιβηάοδΒ, ΙβοΙΐοηβ ΐηάιιοΐιΐδ 681 δοΐιοΐίαδίο,, τιΐ 
γ,αταΟέμενον 'νονίδδβ' ϊηΙβΓρΓβίαΓβΙυΓ. 

19824 Ό^ηίΐιίυδ Αροΐΐο 3, Ο^ηΐΐιο ηιοηΐβ ϋβΐί, ίη (^ηο 
ηαίιΐδ β8ί.' Β VI 3 α III 36 οί. Α Ι 498 III 92 δαβρ. 

204ι — Άγ§08. ίαΐί θηίιη βί ίη ΙίαΙίΕ, ςτίΗ,ιη Όίοηιβάβδ 
οοηάΐάϊί, ςυδ,θ ρτΐπιο Αγ^ϊ, ρΟδί ΑΓ§•7ηρρ3,, ροδΙ Αιρΐ άίοία 
βδί.' Α VII 286 *1ιΐο ίη Αρηϋα οοηοΐίάίί οίνίίαίβηι, ο[ηαηι ραίΓί&θ 
δυαβ ηοπιίηβ αρρβίΐανίί; βί Αγ§08 Ιιίρρίοη άίχίί, ςποά ηοπιβη 
ροδίθα νβΐυδίαΐβ οοΓπιρίιιπι βδΐ; βΐ ΓαοΙηηι βδί, ηΐ οίνίΐαδ Αγ^^- 
ΓΪρρίΐ άίοθΓβΙτίΓ, ηποά ΓΠΓδυδ οοΓΓπρίηπι ΑΓροδ ίβοΐί-' ίΐ). XI 246. 

2114 'ίΐηίίΐαηι δαηβ εΙ) .Το, Ιηαοΐιί ίίΐία, άίοίηηι νοίηηί — 
ηοηηπίΐί ^οηίιιπ1 αΐ) ^οη^ο ιβ^β, ςυί ίη ίηδίιΐΒ,, ςυαβ αηίβ 
ΙΠ^τίοπηι 13,06 ί, Γβ§η3ν6Γ3ί, άίοίηηι ρηΙαηί-' Α III 211. 

22222 ν. δυρΓ3 ρ. 1ι1 1. 1 

227: Ίη |6αηιάί (βίπδάβηιΡ ίΚπ) οοηίαωβίίαηι δίπιία6 ηιίδ- 
8Εβ δηηί, ηπαδ ΕίτηδοοΓηπι Ιίη^πα 3,Γίπιοδ άίοηηί: οΐ) 
ςΐυαπι οαυδ3,πι ΡίΛβοπδαηι 6ΐί8,ηι νοοαηΐ.' Α IX 712. 

2419 Όΐαηουδ ΑηΙΙιβάοηίιΐδ ρίδοαΙοΓ ίηίί. ςυί ουπι 03,ρΐ08 
ρίδοβδ 8ΐιρΓ3 ΐ36Γΐ3απι αΙ)ίθθίδδ6ί 6ΐ βοδ Γβοβρίδδβ γίάίδδθΐ ςυαηι 
ίίπιίδβΓαηί νίίΕηι, ίηΐ6ΐΐ6θΐ3 ΙιβιΙϊαΓυπι ροίβηίίο, βδη βαιηπι 
ίη άβπηι πιυίαίπδ 6δ1;.' Α V 823 'ΐιΐο ρίδοαΙοΓ ίαίί ά6 Αη11ΐ6ύοηβ 
«ΙνίίαΙβ. ς[ΐιί ουηι οαρίοδ ρίδοβδ δπρβΓ ΙιβΛαηι ροδίιίδδβΐ ίη ΙίίοΓβ 
βΐ ίΐΐί Γβοβρίο δρίήίυ πιατία ΓΠΓδηδ ρβΐίδδβηί, δ6ηδίΙ 
ςηαηάαηι 1ΐ6Γΐ)ΕΓΐιηι ροίβηΐΐβ,πι, (ΐιιίΙ)υδ βδίδ οοηνβΓβαδ 681; 
ίη ηηηιβη ηΐ3Γίηυπι.' Θ Ι 437. 

24529 'ΐιαηο ροΓίαιη 6χ ηβοβ Αοΐιίΐΐίδ δοαβαηι αρρβίΐαΐαηι 
6886 νοίαηί.' Α III 351. Ι.ΐν ΡΐΌΐο^οηιοηα, 

853'αΐϋ (Ιϊοπηίνΐίχβη ρο8ΐ ηίΐιι£Γ£ΐ§ίιιηι ΐη ΙΙαΙία 
ά(3 ηανίιιιη ίΓαβίηθηίίδ οίνΐίαΐοηι 8ίΙ)ί £βοΪ88β, ηυ&ιιι 
'ηανίίΓα^ηηι δο^Παοθΐιπι' ηοπιΐηανίί/ Α III 553 οί. 
8υρι•. ρ. ΧΙι. 

2793 'αΐϋ α ρΓοιηοπΙοήο Ι/αοίηϊο, ηηοί! Ιιιηοηί ΤΙιβΙίδ άοηο 
ά6(ΐ6ΓαΓ (865). Α III 552. 

30625 Έΐ^ιηυδ — αΐϋ Αηοΐιΐδαβ ηοίΐιυηι ίϊΐΐυηι ίΓαάυηί.' 
Α V 73. 

ΐΙ).27 'Ττϊη&οτΊο ^ΓΟ,βουηι β8ΐ ρΐ'ορΙβΓ Ιόα ά'κρα ί(1 βδΐ ρΓΟ- 
ΓηυηίιΐΓία, Ι.ϊ1^1)α6ηηι, Ραοΐι^ηυηη, ΡβΙοΓαηι.' Α Ι 196 III 687. 

3345 ( — 'ίΐΐίδ ηΐΕΐχΐηιβ ΗεοΙοΓ οοπιιιιβιΐ(1αΙ)αΙυΓ, αάβο ηΐ βΐίαιη) 
ΙοηδΠΓα Β.\) 00 ηοιηβη αοοβρβΓΪΙ:, δίουΐ βΓΠ,βοί ροβίαβ άο- 
οβηί.' ΑΠ 277. 

36731 'αΐϋ — 8οαιη&η(ΐΓί ίΐΐΐιιηι ίΓ&άιιηί. ςηί δοαηιαικΙβΓ, 
ου πι Ογ β Ια ίτυ^ιΐΏ! ίηορία ΐ£ΐΙ)0ΓαΓβί, οιιιη ρατίβ ίβιΊία 
ρορυΐί α(1 βχΙβΓαβ 8β(368 (|ΐιαβΓβη(1ίΐ8 ρτοίβοίυΒ βΒΐ 
α Ι) ΑρσΙΙίηο π)θηίίυ8 ΐΙ)ΐ βιιιιι 1ια1)ΐ1αηιιη δβάβδ, υΙ)ί ηοοίυ & 
ΙβΓΓΪ^βηΪΒ ορρυί?ηαίιΐ8 688βΙ. οιιιη αά ΠΐΓ^^ίαϋΐ" (οί. ίΐ). 148. 
167 3ΐ1.) νβηί88θ1 6ΐ οαδίΓα ροδίιίδδβί, ηοοία ηιυΓθδ αΓοηιιηι ηβΓ- 
νο8 βί ΙοΓααιβηία αΓπιοΓυΐΏ αάΓΟδβΓαηί. δοαιιιαηάβΓ 1ΐ08 ίηίοΓ- 
ριβίαΐαδ ΙιοδΙεδ (3880 ΙβΓπ^βηαδ ϊη Ιάαβ ηιοηίίδ Γα{ϋοίΙ)ΐΐ8 
ίΐβάίίΐοία οοΠοοα,νίί. ςτιί ουιη αάνοΓδΠδ ΒβΙ)Γ7θα8 £ίηΐ- 
Ιίιηοδ 1)β11υπι ι^ογογοΙ, νίοΙοΓ ίη ΧαηίΙιο ίΐιιιηίηβ 
Ιαρδίΐδ ηοη οοηιραΓυΐί, ςυί ροδί 3, 0Γ0ΐβηδΐΙ)ΐΐ8 ίη 1ιο- 
ηοΓΘΐη ΓΘ^ϊδ δΐιί δοΕπιαηάοΓ &ρρβ11α1;ιΐδ οδί, ίΐΐΐοςιυβ 
βΐιΐδ ΤβυοΓΟ Γβ^ηιιιη ΐΓαάίίππι. ςαί οίνβδ ο δΐιο ηοιηίηβ 
ΤβιιοΓΟδ αρρβίΐανίί, ηπΐ ροδί α γο^ο Τγοο' (Τγο6?) 'Ττοίίΐηί 
ά'ιαίϊ δυηί, βΐ ίβιηρίπιη Αροΐΐίηί οοηβΐίΐυίΐ, ςποιη 8ιηίη- 
Ιΐιϊυιη αρρβίΐανΐί: ΟΓοΙβηδβδ οηΐπι ιηπΓβιη δΐηίηίΐιΐυπι νοοαηί.' 
Α III 108. Ηΐαηδ ΟΓαίίο 36732 τούτοις (? ν. ηοΐ.) 368ο ν.αΐ έβα- 
οίλενεν — ΐΐ). 1 ο — δί)εν ναΐάβ δοΐιοΐίοη 0880 ιηιιΐΐΐαίιιηι άο- 
οίαΐ'αηί. 

39620 Όΐαήυιη ορρίάιιιη βδΐ ίη ίΐηίΐίυδ ΟοΙορΙιοηίοΓαιη, ιιΙ)ϊ 
Αροΐΐο οοϋΙπΓ, πη(1ο Αροΐΐο Οίο,πυδ.' Α III 360. 

ϋο Εοΐαίο δοΓνϋ ουιη οοηδίοί, βχοιιηΐβ ηαίΐΓίο δαοοηΐο οιιηι 
Τΐιβοηο Ρΐιίΐο^οηβιη ΌβίΟΓΟδ'ςηο οοηνβηΐίΐ^ιΐδ ^ΓαπιιηαΙίοοΓαιη 
οχοπδδΟδ ίυίδδβ ϊηίοι* οχρΙοΓαία ΓοίοΓαδ. 
21 τηεοΐη8Γ ΡοΗιΐδίΓαίίδ ^ΐ'αιπιηειΙίοοΓυηι Ιϊΐπΐδ ς[ΐιαοηΙιΐΓ (Ιβϋαητη, (ΐιιΐά ΡΓθ1θ§^οιηθηα. Ι,Υ 

β 8Ρ αά Τΐίθοηβιη ΙίοβαΙ τείβΓΓθ. Αο 8θ1ιο1ία8ίαβ 8 οβίβη'δςιυβ 
ηυ^ίβ, ςυαβ 8υρΓ3, οο§ηονίιηιΐ8, ηϊΐιίΐ β88β Γβί οτιιη οιηηί^υδ 
8θ1ιο1ϋ8, ςυαβ αΐϊςυαηι βηιάίΐίοηίδ 8ρβοίβιη 1ιαΙ)βηΙ;, βχθίηρίίβ 
ΐΙΗο αΐΐαΐίδ οοη8ΐαί. Ρααίο ρΐυβ αηίβιη νβία8ΐίθΓίΙ)ΐΐ8 ίΐΐίδ ^ιαιη- 
ιιΐ£ΐΙί(}ί8 οοηοβίίβηάιιιη β8ΐ;, ηυΐ ουπι αοΐΕΐβ ρΓορίαβ 2Ϊϊ) ΑΙβχαηάΓΪ- 
ηοΓίιηι (Ιίβοίρΐϊηα βί δοίβηΐία α1)β88βηί ςιιαηΙυΙιιιηοιιης[ΐιβ άοοίπηαβ 
ΐη ΙίΕβο 8θ1ιο1ΐα οοηίυΐίδδβ ίηίΐίίαηάυιη ηοη β8ΐ; (οί. 251ΐ2 36432). 
Αΐβχαηάηηοηιηι ςηίάβιη ιηοΓβιη (Ι,θΙΐΓδ ^υα68ιί. ερρ. 19) 8θ1ιο- 
ΙαΒίίοα οο^ηοηιίηα δΐιίδ ίοοηΙαπίβΓ αοΐάβηάΐ οίβηΐ υ^τΙοά τταρ' 
'^ΐίθλ?.ωνίφ τφ '^ργονανττ] 369ΐ8, ςηαβ ηΐΜ1 νβίΕί ΐΠί Γβάάι βί 
8ΐια(1βί ςυοίΐο,τηιηοάο ΑροΠουϋ 8θ1ιο1ίοιι Α 1289 ό όέ βον}ΐόλος 
(ΤΙιβοοΓ. XIII 35) απλώς αυτούς εφη φίλους είναι. Νεηηβ αά 
βυηάβηι ηοη Θ886 β08 Ιοοοδ ίβΓβηάοβ άίχθίίδ, ηαοΓίιιη αηοΙοΓ 
Βίά^ηιιιπι ανθΓδαή νΐίΙβίιΐΓ. ^η3,η1(ϊιιαIη ηυοά -λειρύλος αη κεί- 
ρυλος (146ΐδ) β\) Ιιοο ρΓαβΙαΙηηι (ΙίοίΙηΓ (δοΐιιηίάΐ; Ό'ιά. 252: 
γ,ηρύλον ΑΙ. 385 7.ηρύλου 750), ίά ηιιΐΐο Ιοοο Ιιαο ΐη Γβ 1ΐ3,5βη- 
άιιιη 68ί: 8βά β^^Γβ^ίο δοΐιοΐΐο 8•' 196ιο αρραΓβί ϋΐίΐ^ηιΐ δρΓβία 
ίηίβΓρΓβίαΙίοηο Ρίηά. Ν Χ 114 ΑήδίαΓοΙιηηι δθηιιί ΐΠηπι πιαίαίδδβ, 
υΐ: ίάβιη, ορίηοΓ, 260 τΰεργ,νός' έστι δέ είδος άετοϋ Ρ είιΐδάβπι 
βχρΗοαίΐοηβιη αηαρίβχυδ βδΐ *) (11425 ίοΓίαδδβ άλλως εδί; α Ρ 
8υρρΓβ88υπι). οί. αρετή αρ. ΑΙιγ. Βυο. ^γ. II ρ. XXVIII. Ιη 
αΐϋδ άοΐβαδ Γβηι ηοη βο ηυο νβΐίδ ροδδβ αάάηοί. Ραιατη β 
8ιιί(ΐ3,6 §1. 2 οο^ηοδοίίηΓ, ς[αοηιοάο ταΓαο νοοϊδ άνδηρα ΙαΙβ 
ραίβηίεηι νίπι ϋΐάγπιπδ οίΓοηπίδΟΓίρδβπί: Ιιο,ο (1β οαιίδα, ητιαπι- 
ςηαηι Τΐιοοηΐδ άβίίηίΐίο 1)Γβνί8, 8θά ρβΓδρίουα 629 Ρ 8^8+, 
ηιαηοα βί ρβΓΐιΐΓΐ)αί3, 8θ1ι. Νίο. Θ 576 (ο£. 8ιιί(1. ^1. 2) εΙ 
ΤΙιβοοΓ. 793 (Ηθδ. ΕΟ1520 (Εβ- 5343)), ρΙβηΐοΓ ΕΜ ΙΟΙ39 (οί. 
Εαιρ. 8αίά. ^1. 1) ΐΓαάίΙπΓ, ς[ηί(1 (ϋδδβηδβήηΐ; (τίυρίως Τΐιβο, 
οί δέ Η&Γρ.) βχρβάίή ηβ(][αίί, άΐδδβηδΐδδβ ίαπιβη οοηδίαί. Νεςηβ 
ΐη ν. άφλαστα 26Ρ 295 Ρρ 123ΐ9 8 ρθΓ Όίά^πιί νβδίΐ^ία βηηί 
(8ο1ιηιΐά1; 80), 8βά ΐηΙβΓ ΑροΙΙοάοΓΪ ΐηίβΓρΓβΙαΙΐοηβπι αΐΐθπηδ- 
ς[ΐιβ {πρυμνήσια 26 Ρ 12323 8 ' — κατά ευφημισμόν 26 295 Ρ 
Ϊ5.20 8: -/.ατά άντίφρασιν δοΐι. ΑΟ0 717 Ε^ ΐη δοΐι. πιαΓ§. 
00(1. Ρεγ. 2723 αρ. ΒαοΗηι. Ί^γο. 295 ΕΜ 17742 Ιβχ. Αρ. 496 

1) Νοη ΑπδΙαΓοΙιί ίηΙβΓρΓβίαίίο νοοίδ κρόσσαι Μ 258 (ΓΓΐβάΙ. Αήδί. 24) 
βχΙιΐ1)βίαΓ 12231, Μηο ίαιηβη πι&ηΕνίΙ;. Οί. Ρίιϊίοχ. ίηΕΟ 34854 ΕΜ 54θ4ΐ. 
Ιη ρπΓίβ νοι•α βηηί, ηυαβ β οοηβίπιίΐί δοΙιοΗο (Εβ 1. 1. ϋΐ ΕΜ 1. 1. η) Οπο 
ϋαοίίΐ ίΐ'αάίίΐίΐ;. ΙιΥΙ ΡΐΌΐβ^οιηβηα. 

8θ1ι. Λρ. Α 1089), οιιίυβ ηοπίθη Ιαίβί, 1ίΐ3θΐ£ΐιη ΐ6θΙοηΙ)υ8 ορίΐο- 
ηβιη Γβ1ϊη(ΐυιιηί. Όβηΐίΐιιβ σίσνρνα 8 212ΐ6 δοΙιΐΉΐάΙ; 62, πηάβ 
ηϊΐιίΐ βχίυηάίίπΓ, οΐ Λαττέροιοι 8^ 184ΐ3 Η68. Αατνέ^σαι, να. 
ψιο οοηοοΓάαηΙ, ίη ηιιιηβΓίίΓη αάάο')• 

Αί δίηί ιδία Τΐιβοϋίδ: αεςυβ αϋοΓϋπι ποβ^ίδ πιίηιΐδνβ άοοίαδ 
1υουΙ)ΓαΙίοη68 ΙαΙβΓθ ίη Ιιαο οοη^βήθ ηβηιιβ ίΐΐΐδ ΓβίοΠΐΙαΓ βί ρΓο- 
Ιίαή αΙίίβΓ ροΐβδί. Ιηδΐ^ηίδ βχίαΐ Ιοοαδ 37728 ττλησίον όέ Γνγαίας 
(ν. αρρ. ΟΓ.) είσΐ τά Είνάριμα όρη, διτου φησίν Ησίοδος (Θ 
304) είναι τήν'Έχίόναν: Ιβοίίο ίη Ηοπιβή Β 783 ρο,βηβ οΙίΗΐΙβΓαίίΐ 
ηοη ρβΓρΙβχβ Ηθ8ίοάο ςηοςιΐθ &886ΓίίυΓ Ιιοο δοΐιοΐίο. Τίιβοηίδ, 
νίάβΐίοβί. νβΓπηι ηοπιβη 8πΙ)ίοίβηΙί νθΐιιΐ τιηο, νοοβ Γβοίαπιαηΐ; 
8θ1ι. ΑΙ. 26329 τά γάρ 'Άριμα όρη της Κίλι/Λας είναι ίρηΟί 
Πίνδαρος (Ρ 131) 7.αΙ "Ομηρος (1. 1.) βί 8θ1ι. Ρίηά. 1. 1. ό δε 
Πίνδαρος φησι Τυφώνα έν ΚίλινΛα τεΟ-ράφΟ-αι ώς '/.αΙ 
"Ομηρος (86ς[. Β 783), ςποπιπι ίαηία θβΙ; αβς[ηα1ίία8, ιιί οιιί Γβ(1- 
άβηάπηι ιιΐΓηηΐ(}Πθ δίΐ άηΐιίίαή ηβςιιβαΐ. Αίηιιί δί Ιιτιίο Ιιαεο, αιιί 
ηιίϊο,β ίηοοηδίαηίίαβ βυπι ίηδίηιηΙαΓβ 3,πΙ Ρΐιίΐοβθηί νβΐ 81 (^ηίδ 
άί^ηίοΓ Ιιοο Ιοοο ΟδΙβηάαΙπΓ, ίΠαά ρβΓπιίίίβΓβ ηεοβδδβ Θ8ί. Οιηηίβ 
ί^ίΙπΓ ηηαβθΐίοηίβ Ιιίο νίάβίηΓ βχίΐπδ βδδβ, ηί ίηάί^βδία, ηιαηβαί 
αηΙίςυίοΓαηι 8θ1ιο1ίθΓηπι ΙηΛα. 

ΜαηβΓβί, ηίδί ηιβ1ίιΐ8 γ68 αΐϋδ ίβΙίοίοΓβδ νίαδ ίη^Γβδδίδ ριο- 
οβδδίδδβί. έτΐΐ-λλήσεων ηπίοςηίά βδί ίη Ιιίδ δοΐιοΐϋδ, βδδβ Τΐιεοηΐδ 
ίη ηοπιίηαίο β)ο ίΠίδ 1ίΙ)Γ0 (δβοΐ. V. VII) 0\νβηίζ6ΐ βίίβοΐί, 
νν\νίΐ9,ηιο\νίίζ νβΓΟ ^Ιοδδαβ οηιηβδ, ηπαβ οιιπι δοΐιοΐϋδ Αροΐ- 
Ιοηίί, ΝίοΒ,ηάΓΪ, ΤΗβοοηΙί, Οαΐΐίηιαοΐιί οοηοίηβΓβηί, ρΓΕβδβΓίίηι 
ουπι άιιοΓαηι ΐΓΐιιηινθ βχ Ιιίδ ^Ιοδδαβ ουηι ΑΙβχαηάΓΟ, οοηδρίΓα- 
Γβηΐ, βίάβαι βδδβ ΓβδΙίΙιιβηάαδ άοοηίί. Ηοο αι^αηιβηΐιιιτι, ηηοά 
6χ οοηιραΓαΙίοηβ δοΙιοΙίοΓαηι αο Ιβχίοο^ΓαρΙιοΓηπι ρβίίίιΐΓ, άβίη- 
οβρδ άίοβηάηηι βήί, €(ΐΐ03,ά βχΙβηάαΙαΓ: ίηίβήηι δβουΓαδ υηίνβι- 
δαδ Ιιίδίοή&δ ΓβΓίιηιςιιβ βχρίίοαίίοηβδ, (ΐυαηιηι θΕάβηι βδί οοηάίοίο, 
ίηχίο, ίη βυαι ίΓαηδθΓίΙ)αδ. Αάίοβ Ιιίδ, (ΐιιαβ Ρίηάαιί δοΙιοΙίοΓαπι 
οοηδβηδίι (ρ. XXVIII δαβρ.) βί αοςιιΪΓυηΙπΓ : ίαηι ίηοβΓίυηι άίοαβ 
αη ΓβοΙίπδ ςηαβΓίΐΙιΐΓ, ψήά αΙ)ίιιάίθ3,ηάαηι βί βχ Ιιοο οοη^βδία 8ί1; 

1) ΝΐΗΐΙ Ιιυο βχ ϋβ Ιοοίδ Γβάυηά&ΐ, ςαΛυβ Τΐιβο άίδΟΓβρίΐί; 3, Ρ8 βί 
οοάά. Α1βχαηάΓ3β άραοτ 106 Ρ: 8θ1ι. ΤΙιοοογ. IV 51 Αρ. Α 972 ΕΜ 14452 
άχαήνον (δ) βοάά. ΑΙ. 672 : άκμηνόε ώβ ά/α&όε — ΕΐίίβΓ αί^ΙΙβ ΑπδΙαί'οΗΐΐδ 
Ι,βΙΐΓΒ- Αγ. 311 — ΕΜ 49ί4 οΓ. κείρνλοε ρ. Ι,ν βί Βοοίτη Ρ8 1108: 8θ1ι. 
Τΐιβοη. Οά. ίη ΕΜ 2883. Ριοΐβ^οιηβηα. Ι* VII 

ψΐΒτη φύά αάίιιάίοβίιΐΓ. δεά ηβ ίηίΓα Ιι&βο ςηίάβπι οοηΒίΒίβηάυιη 
681 ΓΗ,ίίοηβιη ρβΓρθΠίΙβηίΐ, ςυαβ οοιηπιβιιΐ3, οΐΐδουήΐαίβ Ιιυΐυβ 
ροβιηαίΐβ, (^υαΐβ ηοη αΙίβΓυιη ίηνθηΐίιΐΓ, ηααάΕΐηίβηυβ ΘΠΕΓΓαηίί 
ρΓα68οηΐ36ΐ)&ίιΐΓ. 8αΙΪ8, οΓβίΙο, ιηοΓαΓίιιη βπρβΓςυβ Ι^γοορΙίΓΟ ΐρββ 
ηβχιΐ6Γ9,1: ΙβοΙιίΓΟδ ί^ίΙαΓ ΐΐΐβ ρΕΓαηβ ειιΙ; οοιηιηο(1&ιη αρβηβΐ)»* 
νΐΕΐη αυΐ βΐόί ιηίβΓρΓβίΕ,ΙϊαίιΐΓ. Ιίαςυθ ηοη πΗγε ηβοβ88ΕΠΕ') 
θχουηβΓΘ Ά\ύ 8υρβΓνΕ0ΐιί8 ϊπιπιογεγι ΗοιιίΙ εο ηβ Ιυηι ςηΐάβοι, 
ουηι βχΐβΓυηΙ Ιιεθο, βΓυάίΙίοηίΒ νΕΓίβίΕίθ, ειιοΙογιιπι ΕϋιιηάΕηΙΐΕ 
δυρΓΕ ίά, ςυοά Γβ8 θχί^6ΐ)Εί, ίΙοΓπίδδβ οΓθάίΜΙβ βδί. Ηεθο 
νβΓο οοηιηίθηΐΕΓΠ ηΕίηΓΕ βΙίΕηιηυπι άΐδρίοίίπΓ. ΙπιρθάϊίΕπι ΪΕοίί 
Ιβοίΐοηβηι νθΛοΓππι ίηΛΕ ηυηιςυΕπι ΕαάίΐΕ, πιεχϊπιειπ ρΕΓίβπι 
νΐχ ΰδί^πΕπι ίη δοπρίΐδ άερΓβΙιβηδΕ: β ϋίά^πιί ίΙιβδΕίΐΓίδ ηοη 
αί ηηηο ίβΓβ ΐΓπηοΕίΕδ, 8βά οοηοίδΕδ ίΕπιεη βτιηι ΓΕίίοηββ εΙ) ίρδο 

£θΓίΕ886 άοοΙΟΓΙΙΠΙ ρΟβίΕΓυΠΙ Ιοοίδ 8ηΙ)ίη(1β ίΪΓΠ1ΕίΕ8 Ερρ08ηί886 

άοοβΐ; 8θ1ιο1ΪΕ8ίΕΓπηι εο Ιβχίοοηιπι οπιη Ιιίδ οοηδεηδυδ. ΤοΙίβ 
ν6Γ8ΪΙ)υ8 ΒβοΓβίΕ άβΟΓυπι ηοηιΐπΕ οοηΙϊηυΕηΙπΓ : δΐιηιπίΕίΐπι, ψΐΒτ 
ηιηι Γβ^ίοηυπι ςπί άϋ βδδβηί, θχ έτΐΐγ.λήσεων ^εων 1ίΙ)θ11ο 
βηηι ΐΓΕάίάίδδΘ δυρΓΕ οο^ηονίηιπδ. 01)8ουΓ6 εο νθΐηί ρΓΟοηΙ 
ΟδίθηάτιηΙπΓ Γβ8 £ΕΪ)υΐΕβ(ΐηβ : πίΕηίίβδίππι ίΕοίηηΙ; Ιοοί ΕάδΟΓίρίί 
ηοη ίηίΐΕ δβ βυηι άηχίδδβ β ρΕΓΕίΕ ιΙΙε εο ρΕβηβ ριιΙ)1ίθΕ ηΐΕ- 
ΙβπΕ, ςπΕπι δυρθήοΓΕ δΕβοηΐΕ ίη ΕηΙίς[ηο8 ροβίΕδ θχρίΕηΕηάοδ 
οοη^οδδβΓΕηί, οχ οοηιηιοάο, ςηΕβ ΕρΙβ βί Εά Γβηι Ερροδίίβ άίοίΕ 
νϊάθΓβηΙυΓ, ϊηΙβΓ δΐΐΕ ίΕπκιυΕπι δΠΕ ΓβοΐρβΓθ 2). Μίηίπιβ ογ^ο 

1) Νοη αά νϊνπιη Ιιοο Γθββο&ηάιιπι β88Θ νΐχ ββί ςυοά πιοηβ&ιη. Ναιη 
ριαβ ηοθίΓΐβ βαΐίβ 3,ιηρΐ3. ίαίδδβ Ιιαβο οοιηπιβηΐΗΠίΐ οχ ϋβ βίίίοΐίιΐΓ, ςιααβ 
ίη 8υρβήοήΙ)ΐΐ8 βΐ νίηάϊο&νί: ρ. XXXIV ΚντιναΖοε βί Κντινιώτψ άΐ30βι•ηί1 
βί, 81 Γβοίο οοηίβοί, Ι,γουρΙίΓοηβιη βΧΗ^ίΙαί; άίδοπιηβη ίΠαά ωΐ^Γίΐηίβπι, ϊΐ). 
άβ ΓβΙ)ΐΐ3 αΐ) ΑβηβΕ ίη ογε ΤΙΐΓ&ωαβ ^β8ΐΐ8 α^ίί, ρ. ΧΙι ίοΓί&δββ 8ογ11αοϋ 
ρπθουηι ηοπιβη ίβδίίπιοηίο Ευάοχί ίίπη&ί, ρ. ΧΕΙ βί ςαίά ίη ΟοΙοΙιοΓαπι 
οοΐοηϋβ βη&ΓΓ3η(ϋ8 Ι,γοορΙίΓΟ βΓΓ&νβΓΪί (οί. 3185) βϋ ςηί νβπ Ιοοοπιιη 
δίΐαβ δίηί, ρίβηΐυδ ρβΓδβςαίίυΓ ο£. 252ΐ7.ΐ9 298ΐ9 η. ^α&ϋ1 οαηοδβ νβΓΟ ρβΓ 
οηιηβ3 ιαΐίοηβδ ίβοί, ηααηι δοΐΐίοίΐβ ρβΓρβηάβήί, οααίβ ίυάίοαήΐ;, ορίίπιβ 
8θΙι. 12930 άβοΐΕΓ&ίπΓ, ςηοά ςηαπινίδ οοηίΓ&οίηιη 3,ι1βηι βίπδ δί υΐίαπι ΓβΓβΓΐ 
(ο£. 179ΐ8 37622 378η). Οηιηίηο ηοη ηίπιίαηι βί Ιήΐϊηο, €αηι δαδρίοίοβυηι 
βηηι ρΓορβ υηυπιςυοάςυβ νβΛαπι ίηδίάίοβί βίπιαΐ &ο ίαΐΐαοίδ ροβίαβ νβΓ- 
8ίΐ88β, ηηίυδοαίπδοιηβ ίιίδίοήαβ αη^αΐοδ ρβΓνβδί3^383β άίοο. 

2) Κβρίίοβδ, ςη&β ρ. ΧΙ,ΙΧ η. 3, Ε βί ίηρηιηίδ 107ι άίδρηίανί. Είί3θΐ 
ιη&^&β ρΕΓίί βοΓυπι δοΗοΙίοΓοπι, ςυίΙ)αδ 1)ΓβνίΙβΓ δίίαδ υΛίαπι, Πανίοπιπι, 
Μοηίίυηι ίηάίοΕηίυΓ ηί 18826, 3ηα§ΓίΐρΙιβη &1ίς[ηαηι 8αΙ)β38β νβήδίπιίΐβ 
βδί. ΙΙΙα, ςηαβ δαρΓΕ άίχί, ηοη εο 1&1)βίΕθί3η1ηΐΓ, ςαοά ηοηηηΙίΕβ ίΕΐ)α1&β ΙιΥϊΐΙ ΡΓοΙβ^οιηβηα. 

ρβοιιΐίαπδ οιιΐιιβάαιη άοοίήηαβ ί&ηΐΕΐιι ιιί ΑροΠοηϋ 8θΙιο1ϋ8 Ιιεο 
δΟΓΪρίπΓα βπιη ο,ίίθβίαβδβ ραΐβΐ. 8βά 1ΐ3,1)βΙ)&1 Ιιαβο άβνΐα ρΓΟ- 
νίηοία, ςίΐια Ιιοιηο 8ΐιί αΛϊίΓη (οί. βυρΓ. 1<ν ΙιΥΙ η.) βί οιιΐιΐβ 
ίη^βηίο ριαβδβηβ δοΐβηίΐο, &88ίάιιο ΐ£ΐΙ)0Γβ (ΐΐΐαβ8ί1α δυρρβίΙίΐΕίΓβΙ 
ς[ΐιοά3,ιη ωοάο ρΓονοο&ΓβΙυΓ. ^ιιν^1; νΐάθΗοβί βιιιη ϋδ ίΐΓίΐΙ)ΐΐ8, 
ςπαβ 8θΙ)ΓΪο ^Γαιηιη&ίίοο ί9,ιηί1ί£ΐΓβ8 δυπί, ΐηΐβιηρίο,ίί ροβπιο,ίΐβ') 
ΙβηβΙ)Γ2ΐ8 άίβουΙβΓβ, αΓίίίίοία 8θΙνβΓβ, άβρΓβΙιβικΙβΓβ ςπαβ άβδί- 
^ηαδδβΐ ροβίΕ, ροδδίιη (^1108 αηοΙοΓβδ ΐΠβ ΓβίβηβΙ ίηνβ8ίΐ^αΓβ 
8α8θβρΙθ(ΐιΐθ πιπηβή ίΐΕ δαίϊδίβοΐΐ, ηί οπιαβ 8Ϊιηπ1 δοΙΙβΓίίαβίΐυθ 
ίβδίίιηοηίιιιη θΐηβΓυβπί;. Οίαήιΐδ δαπθ Ιΐίΐθ νίιίιιΐβδ βΙυοβΓβηί, ηίδί 
(ϋίίΐοίΙΗιηί οιιΐυδίΐιιβ Ιοοί δθ1ιο1ί£ΐ ΓβοθηίΐοΓΠΐη δβ^ηίΐϊβδ αϊ; ίη- 
οΙΐδβςυβηίΐΕ 1)Γβνί8,ηΙί5ιΐδ πααχΐιηβ νβχίΐδδβί. Εχβΐϊΐρ1& ρΓα,θΐ3βηΙ, 
81 θχθίηρίίδ ίη ιβ πιαηίίβδία ορτίδ βδΐ, δοΐιοΐία 1021, 1027, 
(ϊΐιοΓίιιη αΙίβΓΠΐη ριορβ αά δαηίΐαΐβιη — (^υίά βηίιη άΑ δβηδαιη 
άβδίάβΓΕίυΓΫ — οοηϊβοίυΓα τβνοοαΓβ, &1ί6Γυιη αΐΐηιι&ίβηυδ δαί- 
ίβιη δίβρίιαηί 1)βηβίϊοϊο άβΗηβαΓβ οοηΐΐ^ΐί (ρ. ΧΕΙ): ςιιοΐίβηδ 
νβΓΟ, π1)ί ρίππιηιιιη ίηίθΓθδΙ Ιιπίυδ ηο886 ίιιάίοίιιπι, αιιΐ ϊηαηια 
νβΛα άαηί δοΐιοΐΐα οοηδπΐΐαηίί. ίΐιιΐ Ιαπκιααίη ΐη £ΐρβΓΐΪ8 οΙ)ίίθ6ΐιΙ. 
Αο ίαιηβη, ςιια,ιηνΐβ ίΐΐα δίηί; αΙίβηυ&Ιει, ίηίβΓνπΙδα, αΙίοΓυιη ίη- 
βρίϋδ άβρΓΕναίίΐ, αά Τΐιβοηϊδ ΙυοβΓηαιη ΑΙθχ&ηάΓίίπι Ι,γοορΙίΓοηίβ 
βίΐΕΐηηιιηο Ιβ^ί ΐηίβΠβ^θηίί ΐη Ιιαο Γβ άιιΐίίιιιιι 6886 ηβ^υΐί. 

Εβδίαί οίίϊοϋ ίπουηάίδδίιηα ρο,Γδ, υΐ; ϋδ ^Γαίϊαδ Ά^&χη, ηιιΐ ίη 
Ιιαο Γ6 πιβ αάίηνβΓηηί. Ε (ϊυΐΙ)ηδ Κβ^ίαβ Αθ3,ά6πιί3,6 ηοη δοΐυπι 
60 ηοιηίη6, (^ηοά 1ϊΙ)βΓ£ΐΗΐαί6 βίιΐδ £ΐά ίίη6ηι δυδ06ρίππι ορπδ 
ρβΓάηοβΓ6 Ιΐουΐί, 8βά βίΐαηι βο πιίΐιΐ ^ΓαΙΐα 1ιαΙ)6ηάΕ 68ί, ςηοά 
πια^ηα δπα οοπιηΐ6ηάαίίοηβ οίίηηι πιϊΐιΐ 6ΐ οοη^6Γ6ηάΐ Ιιαδ οορΐαβ 
6ί άί^βΓβηάί ρο,Γανίί. Νβο πιίητιβ Κ6^ίο ΜίηίδΙβήο ΑΓίίπηα ΙιΐΙΙβ- 
Γαηιηκιπβ ^ΓαΙίΣΐβ ά6ΐ3βο, ςπίρρβ ς[ηοά ρηΙ)1ίοί πιυηεπδ ΐη 1;6ΐη- 
ρηδ νο,οΕίΐοηβηι ρβίβηΐΐ δβπιβΐ ί1;6πιπΐ(ϊηβ 1)6ηΐ^ηΐδδΪΗΐ6 ρΓαβΙ)ΐΐ6ΓΪί. 
Οο11β§ΐθ(ϊυ6, (^υοά α11ΐθΓ68 Κΐιβηοηαβ ρΓονΐηοΐαβ άΐδοΐρΐΐη&δ πιοάβ- 
ΓαίυΓ, 3,0 ^Νβ18οη δοΙιοΙίίΓοΙιαο 8ηπιηΐΕδ ^ιαΐΐαδ α^ο, ουΐπδ νοίηη- ιιίΓΟΓίιιηςα© βοΐιοΐίοηιιη (οί, Ιοοοβ βχ Αροΐΐοάοπ 1»ίΙ)Ιίοΐ:1ιβο& 3,ά80ΓΪρίθ8) 
αά ϊάβπι βηιηιηαΓίιιιη ΓβάΪΓβ νίάθπίαΓ. 

1) Νοη ρππίϊΐιη β ^Γ&ιηπι&ίϊοχ8 Ιβ^ίβδβ Τΐιβοηβιη βυα βροηίβ αρρίΐΓβΙ;: 
ςαοάδΐ αάηοίαίαηι Ιιίο ίΐΐίο υηαιη α1ίθΓαιης[πβ βχβιηρίυιη ηοιηίηβ υί βΓ&ί 
οοηδβηί&ηβαηι οίΐΓβηβ ίη ορβΓθ βΐ ρΓ&βδΙο βΓ&ί, ίά ςαοά ιπϊηίιηβ νβΓΪ άίβ- 
Βϊιηϋβ 681;, ίαιη ίη Ιιαϊαβ 8θ1ιο1ϋ8 τινέε &υη. ίηοϊάβπιηί. ΡΓοΙθ^οιηβηα. ΊΛΧ 

Ια8 ίη ηυΐΐα Γβ ιηίΐιί ιιιης[ΐΐ3,ιη άβίπίί. Ρΐαηιηυιη νβιο άβΙ)βο ΥγΨί- 
1&ιηο\νίΙζ-Μοβ11βηάθΓ£ί, ςαΐ ρβΓ οιηηβδ αηηοβ ς[υο8 βίβί ηοη οοη- 
ίβχία οτίΓα ίη οοηίίοίβηάο Ιιοο 1ίΐ3Γ0 ϊη8υπιρ8Ϊ Ιαηία Ιΐΐίπιαηίί&ίθ 
άβ8ΪάβΓί& ΓΟ^αηΙίδ βχρίβνίί βί ρΓΟ,θνβηίί, υΐ οιηηίηο βίιΐ8 νοίιιη- 
ίαίβ αο οοηβίΐίο ίαοίαιη β88β τιί βχβαί ^Γ8,ίί88ίπιο αηίιηο ρΓοίΐ- 
ΙβαΓ. Εχίηιία ΙΛβιαϋίαΙβ ΕΚβίΙζβη8ί6Ϊη ίδ,οιιΐίαίβιη ιηίΐιί ρΓ£ΐβΙ)ΐιί1:, 
αί β Οβηπίηϊ Εί^ιηοΐο^ίοί θχβιηρΗδ (ΐυίος[υίά αά αηΐίςαα δοΐιο- 
\ΪΆ ρβΓίίηβΓβΙ θχοβΓρβΓβ ροδδβπι. 0ΚοΙ)6γ1; ςιυαηίορβΓθ ιηβ ο1)1ί- 
^ανβήί 60, ηαοά &ά βχβιηρίππι Υαϋοαπί οοάίοίβ 1307 3.\) ΐρ80 
οοηΐβοΐυιη ΒοΙιοΗα ΜαΓοίαηί 476 βχοαΙβΓθ ιηΐΐιΐ ΗοπΐΙ, 8ΐιρΓ8, άβ- 
ηιοηδίΓ&νί, ΒΝίθδθ ρΓ&βίβΓ αΐία ρίτιήπια ηιβυιη ίη υδαιη, ψΐΒ,β 
ίη Οοίδΐίηίαηί οοάίοίδ 345 ηιαΓ^ίηίΐ3Π8 βί ίηίβι Ιίηβαδ αάηοίαία 
βΓαηί, άβδΟΓίρδίί, ΑΜαυ, (ΐυοίίβηδουηίΐιιβ άυΙ)ίίαίίοηβηι ςαίίΐ 
£ΐί£βΓβΙ)α1;, άβ ΚοπίΕηί βί Νβαροΐίΐαηί οοάίοίδ δΟΓίρΙπια οβΓίίοΓθπι 
πι β ίβοίΐ, ΚΓοοΓδΙθΓ άβηίςπβ βί ΥΒοίβδθναίη αΐία βί αΐία ΓΟ^αίί 
βοάβηι δβπιρβΓ δίηάίο ριαβδίο πιίΐιί βδδο ηοη άβδίβΓπηί. Υί οπι- 
ηίΙ)υ8 ίιίδ νν. άά. ίία 1)ί51ίοί1ΐθθΕΓαηι ρΓαβίβοΙίδ Νοαροΐίΐαηαθ, 
ΥΘηβΙαβ, Ραήδίηαβ, ίηρπηιίδ νοΓο Ραΐαίίηαβ βί ΓΕΙίΓΐβ, ν&ίί- 
οαηαβ 1)ίΙ)1ίο11ιβοαβ ρΓαοίθοίο, ίη βχίίυ. ορβιίδ ριο οίίίοίίβ ίη πιβ 
οοΙίΕϋβ ά6ΐ)ί(3,8 ^ΓδΐΙίαδ α^ο. 8ί§1θΓΐιηι ί£ΐΙ)π1&. ρ ΓβΟβηίΐΟΓ 

*1ιΪ8 αάάϊίϋΐη ιηβΙίοΓα, -{-οοΓΓαρία ρΓ£ΐβ1)βΓί 8ί§;ηϊβ(ϊ»1; 
5 δοΐιοΐία 

β Υβη. 476 Νίοβίαβ 

οιηΐδί ρ 971—1056 ρ&ΓίϊοηΐΒ,ίϊιη 1ιΪ8 8θ1ιο1ϋ8 ίηββΓίαπι 
«2 αΙίβΓ οοάβχ ΝίοβΙαβ 
«3 Νβ&ρ. II ϋ 4 

* οοάίοβδ ΤζβΙζαβ 

β^ οοάβχ ήίοΓίΙιοίαβ οοιηπιβηίαΓϋ ΤζβΙζί&ηί 
νΥϋ%. 1307 
Τ ΤζβΙζα 

(/) 01&88Ϊ8 (ΐ83,αθί) 

α Ρ&Γ. 2723 
II 018,8818 (^ο11£ιηη^8) 

* *ηοίαη1;ιΐΓ, ς[α3,β βχ ΥοΛ οΐ&βββ Γβοβρί 
δ ν&ί. 1306 

ο 

γι Αιη1)Γ. 222 

/2 Ρ&1. 18 
ά Ραΐ. 264 βί 8β1άβηΪ8,ηα8 Ροίίβη (άίοιΐΐιοία Τζβί&β) 
Ερ Εΐ^ιηοΐο^^ίοηπι (χβηηίηηιη (ΑΒ Κβΐΐζ.) 

άβχίβήοτ ηΐΕΓ^ο β8ΐ ΤζβίζΕΐβ 

* ιηοάο βχ αυοίοΗδ νβΛίβ Τζβίζ&ιη, ιηοάο Ιιίηο ίΐΐηιη β88β οοΓπ^βηάιιηι, 
πιοάο ιιίηιιης[ϊΐβ ΐ8,1)0Γ£ΐΓβ (ν. 24523) ιηοηβΐ 

χ 1) 8ο1ιο1ϋ8 α1ίϊΐη(1β (β 81βρ1ι. α11.) βχοβΓρΐίβ »ρρο8ίΙαιη Ιι^οορΙίΓοηίβ 
ηοιηβη απί ϊρ83, Ι.70ορ1ΐΓοηΪ8 νβΓΐ)8, (χ Λ) θ,άϊβοί» β88β 8ί^ίβθ£ΐ1; 2) ΐη 
ηοί;ϊ8 &0 ρΓθ1β§οιηβηί8 οοΓΓβοΙατββ άί8ίϊηί^ιιΐί 

•]• οοΓΓπρίβΙ&β, φΤ οοιηιηβηία ΤζβΙζ&β ίηάίο&ί. Αάάθηάίΐ βΐ Οοιπ^θΐιάα. βΓαγΐίβΓ ιηϋιί ΐΛΐ)0Γ£ΐηίΐ ίη ηονί88Ϊιηί8 βοΐιοΐίοηιιη ρΐα^ηΐίβ βΐ ΐη Ριοΐβ^^ο- 
ιηβιήδ οοΓτί^βηάίβ Ε. ΗογβΓ 8θά8,1ί8 ίΐάίϊΐίΐ. 

498 ο£. 18529 ΡίοΙβιη3,βί 01ιβηηί? 3626 1. Αιδην 
463 οί. ρΓοΠ. XXVIII βχΐΓ 
ί1).ΐ8 8θ1ι. 0&11. ΠΙ 224 
4829 γύ•ψ αάά. Ηβ8. τόργοβ 578 η. 'ΐιπο ΐΓαη8ΐ;ιιΐΓ 84α. Όηπι Τ' 

5930 61ιο οί. ρΓοΠ. Ι.ΙΙ 

68ΐ5 αύγάααι' βλέγαι ώεκαΐ '^Ησίοδοδ Ι^ΧΙΙ Αάάβηάα βΐ Οοηί^βηάα. (Ε 47) ιη&Γ^. Οοίβΐ. 345 

ΐ1). 29 8θΙι. Β Κ 474 (ρ. 441ΐ2. 30 Ό) 
7ΐ7 1. μν&ωδεδ 
74ΐ2 (1. ιη. άβ1.? 
7625 οί. 8θ1ι. νβΓ§:. XI 543 
954 Αρ. βρ. 626 (βί πνρ Γβοίβ αΐ) 

ΗβΓντ. Β,άίβοίαιη βΐ ΙβιηβΓβ α \ν&£^. 

Ιοοηιη αίίβιηρί&ίαιη ββββ αρρΕΓβί) 
96ϊ7 ά. ηι. άβΐ. ΙβΙΗϊη. ¥41 
99ΐ7 η. αη πρόωροβ (Ηβ8.)? ^άά. 

Ηίρρ. π. έπτ. 8 
ΙΟΙβ ά. Μ, (Οί/η Ιΐχ.) άβΐ. 
1079 η. 1. εύάρχψ 
125ΐ3 η. άβ1.>^ 

1325 οί. 270ΐ8 ναφ {βωμοΐί Αρ.) 
1406 τόν αέρα οΓ. 177 
1489 Ηβδ. σείριοβ 
15220 ά. ιη. * ρΓΟ Χ . ΕΙ Γβοίΐαβ Ιβο- 

ίίοηβιη α Γβοβρΐβββπι 
15324 1. δέ ί&νοί 883 
158 η. ρΓΟ 19 άϋίται/η Γβρ. 20 
16121 ΐΑρχείονδ ββ' 
162ΐ9 1. ψορίων 
16324 1. νηί 
19935 ά. ιη. 1. δΐ*ρη ιβ 
17532 η. Οϊτηί \ 
1796ί> οί. 3727 
196η Ιΐη. 2 1. ίί οτη. 
20026 περί ρΐ^βί ιηβ ηαηο ίη η. ηοη 

ϊη8βΓαΪ88β Χ Πεισάνδρίρΐ 

203ΐ7 η. 1. Κίηΐί. 

21422 * ΓραΙαν-Βοίωτίαδ* 
2\1α^ λεοντήν, διπλήν δίπΐ. ϊη 8 ς[110- 
θ[ΰβ β8ί; δοΐΐβιηηίβ βοπρΙαΓα. Α8ρΐ- 

Γ3,ΙΪ0 ρΓαβνθ,ΙβΙ; ΐη άρμενον. Υηπιπ 
ηΟΓΙΐηί αντον ρΓΟ έαντοϋ 8 βί Τ 
Μοηβο Κάβο, ηβ ριο βρίιαίιη&ίίδ 
1ΐ8,1)β&ηΐηΓ. 

2183 &δ-έστεψανώΟ•ησαν Ε Μ 694ΐ6 

222ΐ9 8θ1ι. μ 39 

22329 ά. ιη. *Ε§ 

23431 αάά. Τ 23520 8θ1ι. ΕπΓ. Ογ. 1378 

24 Οι 3 1. Κνρηναίοίί 

244ΐ4 η.\. γ2 »»2 

255β άπηρε χαΐ έλ&ών εΐί τ. Γ. φχ. 

V. Τνη.-Μ. Ρ1ι. υηίβΓ8. VII 189 
26427 Ι. καλούμενοι 
272ΐ6 1. άπολί9•ονν. Ι. 18 ηοη ββΐ Τ, 

8βά β* 
27430 1. ψώχαιβ 
2883 1. χεί'έσ&αι 
2972 1. 584 

305ιο β£. 8θ1ι. ΥβΓ^. ¥73. 300 
3125 άβΐ. 88^ 
31425 Άάά. 88^ 
3184 άάά. Τ 
3243 έργάζοιτο \ >^άγνίζοιτο"ί ΙΙΙαά ΘΧ 

ΑΙ. 619 άηοίηιη ββί; 
324 η. 10 αηίβ ΣάΙαγγοι ΐη8. 11 
332ΐ7ί) 1. δεί 
340ϊΐ 1. ννχτιπόλον 
342ΐ5 Ηβο. 249 ΐη 1. ω. ΐΓαηδίβΓ&ί 
352ι1> 1. ηαίδων 
357ΐ9 1. Αισχύλος 
36325 1. '^Κλλήσηοντον 
364ιι ^ράχοντα'ί οί. 23ιο 
36826 οί. Κβίίζ. ββ8θΙι. ά. ^. Είΐ;. 32022 
3728 Εάά. Τ 
3824 δίζεο, δίζεό σοι μάλα δή ιιέγαν 

άνδρ άπ Α&ηνΰν' ή έε Μίλητόν 

σε χατάξίο πήματα Καρσίν V. 

\νη.-Μ. ΗβΓ. 1^58 η. 
39523 αάτην λαλεϊ \ ταϋτα χρ&έγγεται 

8^. ηοη α άίοΓίΙιοΐ;». 8*8^ ψ&έγγεται 

ίΐΐαίιιπι, 8βά ίη αιοΐιβί^ρο ίΐΐίβηυδ 

οΙα88ί8 βχίίίΐβδβ 8βΓ0 β 6ι ΐηίβΠβχί: 

Ιιηίο ί§•ίίαΓ οβάαΐ λαλεί. 
396ι 1. σειρηναε 
ρΓοΙΙ. VII Ραΐαΐίηί οοάΐοΐβ ηυηιβΓΠδ 

681; 18. 
ίΐ). XV ^ωδίχαετηρίδεδ ροίΐαδ άί- 

άηοΐΐβ Ιίίίβήδ δί^ηαηάαβ βΓαηΙ;. Ιηάθχ δοΓίρΙοΓΠΐη (8). Αβηΐ^πια δρΜιι^ ΙΙ22 

Αββο^ήο 227ιο 

Αβ8θ1ι^^1α8 168ιο 24622 357ΐ9 

ΑΙβχαηάβΓ Αβίοΐαβ 11δ3ο 

ΑηάΐΌοΙβΒ 1652 

Αηϋιοΐο^α 3749 

Αηΐΐοΐΐάββ 1705 

Αηίίιη&οΐιηδ 11028 2022ΐ 

Αρο11οηΐπ8 Ε1ιοάΐιΐ8 9722 3402ΐ 369ιο 
(37429) τω Αργοναύτη 369ΐ7 

Αρο11οάθΓΐΐ8? 318ΐ3 

ΑΓα1;π8 1487 3678 

ΑΓοΜΙοοΙιηβ 2457 

ΑΓ^οηααΙίοοΓαιη βοηρΙΟΓ ν. ΡϊδαηάβΓ 

ΑΓΪ8ΐορ1ι&ηβ8 9ι 

ΑΓΪ8ΐ;οί,β1β8 17624 2525 385*6 

ΑΓίβπιΐάοΓΤΐδ 211ΐ6 

Οαΐΐΐιηαοΐιιΐδ 83ΐ8 7125 988 ΙΙΙιβ ΙΙ823 
136ΐ6 1524 179ί2 (3727) 1866 1δ8ϊ7 
19326 198ιο 1995 200ΐ8 2022ο 20δι 
206ΐ5 209ΐ7 21233 2155 223ΐ2 233)6 
24429 257ι 281ΐ7. ΐ9 30325 31628 
33532 341)4 351ΐ3 3688 371ι. 28 
3773ί ? 

0£ΐ11ί8ί1ιβηβ8 188ΐ4 

Οβρ1ι&1θ 36024 ? 3694 

^^ρ^^α 1989 

ϋβιηβ1;ΓΪΙΐ8 1566 193ΐ3 περί ΠαμφνΧίαΰ 
1634 η: Σεψίρον 272ΐ9 ό Σχήψιο« 

19023 

ϋίθ§βηβ8 έκ τοΖί Γαλατικοΐδ 206ιο 
Βίοη^δίιΐδ Ρβήβ^βία 27422 36432 

δο^ωη&βιΐδ 35720 
Βίορ1ι&ηΙιΐ8 36924 
ϋαήβ 186ΐ9 2022Ο 245)8 2742ΐ 
Ερί^αιηπια 3477 
ΈΓα(08ΐ;1ΐ6η68 16323 202)6 
Εαάοχπ8? 276)3 3853ο ΕαρΙιΟΓίο 5530 56ι 989 1076 1152β 

14232. 34 15421. 27 162ιβ 1669 Ι8Ο23 

1813) 1868 219ΐ8 23829 294)4 332ϊ3 

(361ΐδ) 
Ειιηρί(1β8 (6427) 77ΐ6 98ΐ4 129β 159)9 

333)7 356ΐ2 39623 
Ηβ11&ηΐοιΐ8 265 17025 186ΐ7 26424 
ΗβΓαο1ΐάβ8 2353 
ΗβΓοάοίαβ (175)2 1865 2623ο 386)5 (28) 

38723 1179? 37722 
ΗβΓοάοΓυβ 1892 
Ηβ8ίθ(1ιΐ8 959 12132 (231ΐ4) 2503 271ΐ5 

28525 302)9 333)1 340ΐ8 (3ο?) 37727 

(29) 3852 
Ηίρροηβ,χ 199ΐ9 
Ηοπ)βΓΠ8 15529 15ΐ9 3127 3534 3829 

4828 5222 26 5728 (6225) 70)5 9532 

(10726) 10927 111)0 1129.)! 113) 

115). 8 11628 11725. 29 11823 12127 

122.11 12326 1379 1429 1463ο 1473ο 
148ΐ3. 17 1534 1618. 24 16921 172ΐ3 
17528 182ΐ8 184ιι 187ΐ6 188ΐ7 1907 
(ό ποιητηδ)α 197ΐ6. ΐ8. 23 19823 
201ΐ5 (τφ 71.) 30 206)8 210) 216)2 
219)5 2208 22123 228ΐ3 229)ο 2309 
231ΐ2 (239ιβ) 242)3. ΐ5 2442ο. 2> 

24525 246(2) 20. 24. 29 252ΐ4. (2θ) 

2532 26332 27621 283) 284ΐ7 28838 
2902 [ίΐ). 5] 16 29430 298ΐ3. 2ο 299ΐ7 
30329 30522 3 12) β 314) (ό π.) 1 9. 24 
315ιι 3201.14 326)8 327ΐ4 330ιβ. 
18 3329 376ΐ6 38θ2ΐ 385ΐ3 3862ο 
4720 

Ι1ί&8 ρ3Γνα 2472 

ΙηοβΓίαβ ροβίΛ 46ΐ8 112ΐ6 

ΙδΙβΓ 170)0 365)8 

£ιβοηίάα3 242ι 

Ιι688α8 2620 ι,χιν Ιηάβχ βοήρΙοΓπιη (8). Ι.7οη8 208» 

Μβίαιηροάία 2252ΐ 226ΐ9 

ΜβίΓοάοηιβ 22821 

Μΐπιηβηηΐΐβ 20628 

οΐ ηώτίροι 1533 

ΝΐοαηάβΓ 4532 22ι3 2528 

Ορρίαηαδ 251ΐ2 

ΟΓΕΟαΙοπιπι νβΓβαβ 1752(3823)38628 

ΡΛΓίΙΐΛΧ 3046 

ΡΙιβΓβο^άββ 5425 1984 220ιβ? 

Ρ1ιϋθ£ρβηβ8 2068 32723 

ΡΜΙοβίβρΙιαηιιβ 16435 20ΐ2ο 361ιο 

ΡΙιΐΙίβΛβ 211ΐ8 

Ρίηάαπίδ 1136 16128 1683 2β33ΐ 

Ρΐ8&ηάβρ? 20026 (Αάά.) 

Ροΐ^ίάηδ 28429 

ρΓΟνβΛία 6437 668 1774 8299 ΡτταηάβΓ 39225 

δβχίίο 3214 323ΐ9 

8ΐιηοιιίάβ8 212ΐ9 

8ορ1ιοο1β8 9ΐ3 ? 5027 16924 1902ΐ 2962» 

δορΙίΓΟ 4525 
8θίβΓίθ1ΐΠ8 17528 

8ίθ8ίθ1ιοηΐ8 11528 21 9ι 7 

ΙΊιβο 315ΐ5 355ΐ8 384ιο 

Τ1ιβοοπία8 19625 

Τ1ιβοροιηριΐ8 2115 2554 39225 

Τ1ιβ8βη8 214ΐ6 

Τ1ιιιο^άΐάβ8 249ΐ2 

Τίιηαβΐΐδ 2088 211ΐ6 236ΐ3 315ΐ4 823» 

33431 3367 ? 337ι 
^-Ττορίιίο 22926 
Χβηα^ΟΓ&,δ 1654 
Χβηΐο 3503 ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΥΚΟΦΡΟΝΑ 2X0 ΛΙ Α ΙΣΑΑΚΙΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΖΈΤΖΟΥ. 

ή βίβλος τελέΟ-ουσα Ανν.όψρονος άσματογ,όμτιον 
ήν άλαός τεροτΐάροι^^εν άδεργ.έα όέργματ' έχουσα ' 
5 ννν όέ με όορΥΜλέην ^Ερμείτ] ^ήγ,ατο τέχντβ 

Τζέτζης 'Ισαάκιος εύστροφα πείσματα λύσας. 
*τοΐς* των ττοιητιγ,ών βίβλων άρχεσ^αι μέλλονσι δέον είόέ- 
ναι τΐρωτον τάς των τΐοιητών διαφοράς, εΙΌ-' ούτω ταΐς 
βίβλοις αυτών είσβάλλειν, ιν' είδοΐεν, όποιον είδους των 
10 ποιητών μετέρχονται βίβλους, τό τΐοιητής γαρ άπροσδιορί- 
οτως λεγόμενον γενυκόν έστιν όμώνυμον δνομα εις εϊδη διαι- 
ρούμενον ττλείονα, εις τόν ν,ατ εξοχήν γ.αΙ ότΐροσδιορίστως 
λεγόμενον ηοιητήν, εις λυριτιόν *7ΐοιητήν*, εις δι&υραμβιχόν, 
εΙς ίαμβογράφον, τραγιν.όν, σατυριν.όν, ν.ωμιγ,όν, εις έλεγειο- 
15 γράφον, εις έπιγραμματογράφον τόν τ,αΐ ανα&εματικόν, εις 
νμνογράφον, εις άσματογράφον τόν γ,αΐ άοιδόν, εις έττι^α- 
λαμιογράφον, εις μονωδόν καΙ εις μνρία έτερα εϊδη, άτζερ 
μακρόν έστι λέγειν ν.αι όχληρόν ν.αίττερ ακριβώς έηιστάμενον. 
λεναέον δέ μοι τα. τών ^η^έντων τΐοιητών γνωρίσματα 
20 καί χαράκτη ρ ίσματα. τών * μέν* οϋν άηροσδιορίστως και κατ' 
εξοχήν Τΐοιητών * καλουμένων* τέσσαρα *ταντά* είσι τα γνω- 
ρίσματα ' μέτρον τό ήρωικόν, μϋ^ος αλληγορικός, Ιστορία 
παλαιά και ποια λέξις, ών χωρίς έποτΐοιοϊ λέγονται, γεγόνασι 
δέ ονομαστοί ποιηταΐ πέντε' "Ομηρος, '^Ησίοδος, Πανύασις, 

τότε — : <3θ ίοηΐβ ίιυΐιΐδ ρΓοΙο^ ν. Ο. ΚτοβΙιηβΓΐ;, Οαηοηββηβ ροβί3- 
Γϋπι, βοΓίρΙοπιιη, αΓίίίίοιιιη ρβΓ 3η1;ΐ€[ΐιΐία1βιη ίαβπιηΐΡ Κβ^ιη. 1897 Ο.Κ&ΛβΙ, 

Βίβ ΡγοΠ. Περί χωιιψδίαί. ΒβΓί. 1898. 

1 ψερωνύμωί λέλογχε τήν χλησιν /αόνοε σκοτεινά ψράζων ή φρονών 
ό λνχόφρων ΕηΙθ είε )Ί 2 γραμματικον ΟΠΙ. γ1 3 βίβΧοί μέν 11 

7 χατάρχεσΰ•αι II 

Ι<7θορ1ΐΓοηΪ8 Αίθχαηάπι II. 1 2 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

[Αντίμαχος, Πείσανδρος, νέοι δέ δσα τε φύλλα γ. α Ι α ν Ό• ε η 
γίνεται ίδρϊ^. ν,αΐ ταντα μέν τά γνωρίσματα των -καλου- 
μένων κ«τ* εξοχήν ηοιητίϋν, λνρι•/.(δν δέ γνωρίσματα τό τΐρός 
λύραν τά τούτων άδεσ&αι μέλη γ,αϊ χορός έστώς χνχλΐ7.(3ς 
5 άνδρας έχων τΐεντήγ,οντα, οΐ7ΐερ χαΐ δώρον τανρον ελάμβαναν, 
καΐ διΒ^νραμβίΥ,οΐς δ^ τοντο χοινόν. οι διϋ^νραμβικοί δέ των 
λνριγ,ών εΐχόν τι τΐλέον τό ηρός τόν /ίίόννσον τΐολυστρόφονς 
τΐλέγ,ειν τους ϋμνους γ.αΙ \ τρίτζοδας ελάμβαναν \ διό ν.αΐ δι&ύ- 252ο 
ραμβοι άττό τοΰ Διονύσου έλέγοντο τοϋ δια δύο ^ρων βάν- 

10 τος, της τε γαστρός της Έεμέλης χαΐ τοϋ μηροΰ τοΰ ^ιός. 
λυριτίοΐ δέ ονομαστοί δέχα' Στησίχορος, Βα'/.χνλίδης, "Ιβυχος, 
[Ανακρέων, Πίνδαρος, Σιμωνίδης, ΐΑλκμάν, [Αλκαίος, Σαηφώ 
■καΐ Κόριννα, διθ^υραμβικός δέ διάσημος τΐοιητής Φιλόξενος 
δ ΚυΌ^ήριος. διϋ-ύραμβον δέ ήτοι κυκλικόν χορόν έν ΚορίνΟ^φ 

15 τΐρωτον έστησεν [Αρίων ό Μη&υμναΙος, δεύτερον Λάσσος 
Χαυρίνου^Ερμιονεύς. ιαμβογράφων τίοιητων γνώρισμα λοι- 
δορία δι' ιάμβων, καταχρηστικώς δέ καϊ δι' ετέρου οίου δή 
τίνος μέτρου, άριτΐρεττεΐς δ^ ιαμβογράφοι [Ανανίας, ^Αρχί- 
λοχος, ^Ιτΐπώναξ. τραγικών, σατυρικών καϊ κωμικών τΐοιητών 

20 κοινόν μϊν τό τετραγώνως ίχειν ίστάμενον τόν χορόν καϊ τό 
λαμβάνειν τράγον ή τρύγα τουτέστιν οινον νέον καϊ μιμητι- 
κώς έν ττί Ό-υμέλΐ] τά τούτων δράματα λέγεσΘ•αί τε καΐ δρά- 
σ^αι, διάφορον δέ αύτοΐς τό τήν κωμωδίαν γέλωτα έχειν καϊ 
σκώμματα καΐ κδ' χορευτάς, τήν δέ τραγωδίαν καϊ τους σα- 

25 τύρους επίσης μεν έχειν χορευτάς ις' , διαφέρειν δέ ηρός 
αλλήλους, δτι ή μεν τραγωδία θρήνους μόνον έχει καϊ οίμω- 
γάς, ή δέ σατυρική ηοίησις συγκιρν^ ταΐς όλοφύρσεσιν ιλα- 
ρότητα και άηό δακρύων εις χαράν κατάντη, διαφέρει δέ 
κατά τοντο και κωμωδία καΙ τραγωδία, δτι ή μέν τραγωδία 

30 λύει τόν βίον, ή δέ -κωμωδία σννίστησι. καΐ κωμωδία δέ έ- 
κλήϋ^η ή δτι κατά τόν καιρόν τοΰ κώματος -ήτοι τοΰ ϋτΐνου 
ευρέθη ή δτι έν ταΐς κώμαις τουτέστι ταΐς στενωτΐαΐς ή δτι 
έν ταΐς κώμαις τουτέστι τοις μεγίστοις χωρίοις ή δτι έν ταΐς 
-κ,ώμαις καΐ τότίοις τοΰ Αιονύσου εύρέΌ-η. ή δέ τραγωδία 16 %αβρίνονΙ) χ^ρίνον •/2 30 και 2ίάά. ατα^ 32 στενωποΐεΐ) ιη^/2 
^^. Οκιιη. ΑΟ ΙΠ 3357 33 τοϊε γ\ 34 χώιιοιδ ύ χί οί. Ογεπι. ϊΐ). ιβ 
πότοίί 6/1 οί. ΐΐ), ιτ πόταιί ΐηί. Ιίη. γ2 ΣΧΟΛΙΑ 3 

άπό τοϋ τράγον ή τρύγα λαμβάνειν τοντέατί *νέον* οΐνον ή 
άτΐό τον τρύγα χρίεσ^αι τα πρόσωπα αύτών'χατ' όρχός' ή 
δτι τετραγώνως ίσταντο, τετραγωδία έτίλήϋ^η ή από τον τρα- 
χείας ώδάς έχειν τους &ρήνονς τραχωδία καί τραγωδία, ή 
5 σατνριχή δέ από των σατύρων έχλή^η των ενρόντων αντήν 
ήτοι γεωργών γ.αΙ εντελών αν^-ρώπων. τραγωδοί δε ποιηταΐ 
Αισχύλος, Σοφον,λης, Ευριπίδης, ^Αρίων, Θέσ7τις, Φρύνιχος, 
"Ιων, Αχαιός χαΐ έτεροι νέοι μνρίοι. χωμωδοί πραττόμενοί 
είσιν οϋτοι οίοι ^Αριστοφάνης, Κρατίνος, Πλάτων, Ενπολις, 

10 Φερεν,ράτης γ.αϊ έτεροι, νέοι Μένανδρος, Φιλήμων, Φιλιστίων 
χαι πλήθος πολύ, σατνριτίός δε Πρατίνας. και ταντα μέν 
περί τραγικών, σατνριχ,ων τιαΐ τιωμικών ποιητών, ελεγειογρά- 
φων δε γνωρίσματα ποιητών τό προς τους τε&νηγ,ότας οϊ- 
'λτονς σνγγεγραφέναι γ.αΙ όλοφύρσεις έν έλεγείφ τφ μέτρφ 

15 ■λ.νρίως, γ,αταχρηστιγ,ώς δε τιαΐ *έν* έτέρφ . ελεγείων δε ποιη- 
ταΐ Καλλίμαχος, Μίμνερμος, Φιλητάς. έπιγραμματογράφων 
δε γνωρίσματα τών γ,αϊ άνα^εματί'κών τό γεγραφέναι εις 
ανδριάντας επιγράμματα %αΙ εις τα έν ναοΐς αναθ^ήματα καΐ 
εις έτερα τοιαντά τίνα, ώς "Ομηρος έποίησεν έν τ^ δο&είστ} 

20 τούτφ φιάλτ] παρά τών Μήδον νΙών, ην όνέ&ετο τφ έν Αελ- 
φοΐς Απόλλωνι έπιγράψας οϋτως Φοίβε άναξ, δώρόν 
τοι ελών δ "Ομηρος έδωκα ησιν «ττ' εύ φ ροσύναις, 
σν δέ μοι κλέος έσϋ-λόν όπάζοις (ΟβΓί. Ηββ. 260 Ε), έπι- 
γραμματογράφοι ποιηταΐ Σιμωνίδης ό παλαιός, οΰ Ηρόδοτος 

25 μέμνηται, Αλκαίος δ νέος, δς ήν έπϊ *τον* Ούεσπασια- 
νον τον 'Ρωμαίον καΐ Τίτον, Αθηναίος, Πρόκλος, Παλ- 
λάδας, Αγαμίας καΐ έτεροι μνρίοι. υμνογράφοι ποιηταΐ 
οΐ εις ■δ-εούς γράφοντες νμνονς ώσπερ δ παλαιός εκείνος 
Ορφεύς, "Ομηρος, '^Ησίοδος, Ασκληπιάδης και έτεροι, γρά- 

30 φει δέ δ Ορφεύς χωρίς τών αστρολογικών καΐ έπωδικών 
και μαγικών καϊ τών έτερων καΐ ϋμνονς εις Αία καΐ τους 
λοιπούς ούτως Ζενς πρώτος γένετο, Ζευς ύστατος 
άργ ικέρ αννος, Ζενς κεφαλή, Ζενς μέσα, Αιός δ^ 
έκ πάντα τέτνκται (0Γρ1ι, ίρ, 46). καϊ'^Όμηρος μνήσομα ι 2 τρνχΐ II οί. ϋΓ&πι. ΑΟ II 3352ο χρίσασ&αι Π ί1). 20 τούτω 

χρνση '/Ι ^ μίδον γ\ ί&εντο α 22 τι α/2ΐη* έττιφροσύ- 

ναιδ II 23 όπάζειβ α 32 ΰπατοί α 33 μέασα Π 

1• 4 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

ουδέ λά&ωμαι ^Ατΰόλλωνος έν.άτοιο (1ι, Αρ. II 1). γ,αϊ 
οΐ λοίτΐοΐ ομοίως, ίνα μή μ(χν.ρολογω ' ού γαρ όγνοω τά 
τούτων Υ.α1 ετέρων τΐλειόνων. άσματογράφων δε των ν.αϊ 
αοιδών γνωρίσματα το άσματα ν,αϊ ώδάς γράφειν τΐρός μον- 
5 σινίίιν τιαΐ φόρμιγγα ν.αϊ βάρβιτον "λαΐ γ,ιΒ^άραν ν,αΐ -πάν όρ- 
γανον μουσιν,όν άδόμενον, οΐοίτζερ ήσαν ττοιηταΐ, ώς ό Φα- 
ληρεύς Δημήτριος γράφει, Λύτομήδης τιαΐ ζίημόδον.ος ν.αϊ 
Λαΐρις οΐ Κερκυραίοι καΐ ό Ί^αγ.ήσιος Φήμιος χαϊ οι λοιποί, 
* ους ό Φαληρεύς γράφει*" ουδέ γαρ αγνοώ αυτός. έτΐΐΟ-αλα- 

10 μιογράφοι δέ ηοιηταί, δσοι ττρός τους νυμφίους έν γάμοις 
έγγ,ώμια έγραφον , οίος ην ό Άγαμήστωρ ό Φαρσάλιος ν.αϊ 
Ετεροι υμϊ '^ Ησίοδος αυτός γράψας έτΐΐ&αλάμιον εις Πηλέα τιαΐ 
Θέτιν τρΙς μάν.αρ , Λίαγ,ίδη, *γ.αϊ* τετράκις,' *όλβιε* 
Πηλεν, δς τοΐσδ' έν μέγαρο ις ιερόν λέχος είσανα- 

15 βαίνεις (Ηββ.ίΓ. 8Ι7). μονωδοί λέγονται ττοιηταί οι μονοττροσ- 
ώηως γεγραφότες έτΐΐταφίονς ώδάς, γ,αταχρηστιτιώς δε 7.αΙ 
οι μονοηροσώτΐως δλην *τήν* ύτνό^εσιν αφηγούμενοι, ώςπερ 
νΰν έν ττ^δε τί] Αλεξάνδρα ό Λυν.όφρων τΐοιεΐ' \ τταριστ^ γαρ 722 
τόν -θ-εράτΐοντα * μόνον* τήν ντΐόθ^εαιν δλην άφηγούμενον. \ 

20 άλλαχοϋ γάρ ούτος ό Ανκόφρων τραγιχός έστι ξδ ' ή μς' δρά- «* 
ματα τραγωδιών γεγραφώς. \ όλλ' έττειδή *τά* ττερϊ τους 
ττοιητάς διηρ&ρώσαμέν τε 'λαΐ ήγ.ριβώσαμεν, λέγειν έστϊν άρ- 
μόδιον '/.αΙ τά τΐερί τον μονωδοΰ τούτου .Αυγ-όφρονος. 

Γένος Λυγ,όφρονος. 

25 *•^()* Αυτίόφρων ούτοσΐ τφ μεν γένει Χαλν.ιδεϋς ην, νΙός β* 

2ωγ.λέους η Λύγ,ου τοΰ ιστοριογράφου κατά τινας. | εις δέ 'ήν *8ο1ι• Ηβρί 
των έτΐτά ηοιητών, οϊτινες διά τό είναι έτΐτά της Πλειάδος 
έλέγοντο' ών τά ονόματα Θεόκριτος δ τά βουκολικά γράψας, 
"Αρατος ό τά Φαινόμενα γράψας και έτερα, Νίκανδρος Αιαν- 

30 τίδης ή ^Απολλώνιος ό τά Αργοναυτικά, Φιλικός, "Ομηρος ό 
νέος τραγικός — *έστι γάρ και έτερος" Ομηρος, οϋτζερ εγώ τόν 
Ήσίοδον νομίζω ίσόχρονον, κάνπερ τά τοΰ τίαλαιοϋ Ομήρου 
μετατρέττωσιν εις αυτόν* — ό Ανδρομάχου Βυζάντιος, δς δρά- 
ματα έττοίησεν νζ' , καΐ ούτος ό Αυκόφρων \ καν έτεροι μή 8*? 

8 *^ ΧαΖρΐΰ γΊΧΆ^ 9 αύτσία αΐη* 22 διωρ&ώσαμεν ο 

34 νζ Ι έητά α ΣΧΟΛΙΑ 6 

είδότες άλλους φασίν είναι της Πλειάδος. \ ήσαν δέ οϋτοι έν *8ο1ι.Τ1ιβοοΓ. 

Τ-.0 / -Λΐϊ.Ί ^Γ. ^ - ΧνΐΙΐ4. 61.128 

χρόνοις Πτολεμαίον τον Φίλαοελφον /.αΙ Βερενίν.ης, οΐ τΐαι- 
δες ήσαν αμφότεροι Πτολεμαίου τοϋ ^αγωοΰ 'λαΐ Βερενίκης 
της ί^^ντιγόνον ^υγατρός. \ εύδοχίμει δέ τότε *ό* Λυγ,όφρων β" 
5 ού τοσούτον δια τήν ποίησιν δσον δια τό λέγειν αναγραμ- 
ματισμούς οίον δτι Πτολεμαίος όττό μέλιτος λέγει μεταγραμ- 
ματιζόμενον, '^ρσινόη *δέ* ϊον"Ηρας ν.αι έτερα τοιαύτα τού- 
τοις δμοια. ούτος δ Λυν.όφρων τοις ψιλαναγνωστονσι των 
νέων χαριζόμενος τό τιαρόν βιβλίον έξέ&ετο ιστοριών τνγχά- 

10 νον ανάμεστον' \ τα γαρ αφ" '^Ηραν.λέος υμϊ των Τρωιν,ων 72ο 
μέχρις "Αλεξάνδρου τον Ματιεδόνος χαϊ ν.ατωτέρω συντεμών 
τΐάντα γράφει -/.αϊ ττερί τό τέλος τον βιβλίον ανατρέχει ν.αϊ 
γ,ατ έηιδρομήν *λέγεΰ^ ν.αι τήν άρπαγήν της Ίονς τήν ηαρά 
των Φοινίν.ων, δ&εν δ πόλεμος άνερράγη βαρβάροις γ,αι Έλ- 

15 λησιν. ή δε ύηό&εσίς έστι τοιαύτη" \ Πρίαμος δ Λευγ-ίητΐης Αρ. ΜΜ. ΠΙ 
ν,αΐ Λαομέδοντος \ έξ ^Έγ,άβης της ^ύμαντος ή της Κισσέως 
Ό-νγατρός \\ διδύμους παΐδας γενν^, Κασάνδραν \ τήν υμΙ !Αλε- βοΐι. ϋ Η 44 
ξάνδραν Τ καί "Ελενον, ονς έν τφ τοΰ Θυμβραίον ναώ Ηλίου 
'Λττόλλωνος έχόμισαν, γ.αϊ τα τούτων έτέλει γενέθλια, ονμ- 

20 ηοσιάσαντες δί ν.αΙ ν.ωμάσαντες τζανημερίως έν τφ ναψ ηερϊ 
έσπέραν τΐρός τήν ττόλιν καί τα ανά/.τορα ύΐΐεχώρησαν λή&τ] 
■/.ατά τινας έάσαντες τους τιαΐδας έν τφ ναφ \ κατ' έμΐ δΐ 
οίγ.εία γνώμγι τοντο σκοπονντες έξ έ^ους *•/.ρατοϋντος* εποίη- 
σαν έν. τίνων γάρ συμβάντων έηεγίνωσγ,ον όποιοι τίνες άπο- 

2δ βαΐεν οι παίδες, ούτω γονν καΐ οι περί Πρίαμον περί τονς 
ειρημένονς εποίησαν. Τ τ^ επαύριον δε τφ ναφ προσελί^όν- 
τες β' δφεις έπΐ^ωρημένονς τοις παισίν εϋρον '/.αΙ τά αισθη- 
τήρια τούτων καθαίροντας, μηδέν δε λνμαινομένους αυτούς. \\ 
Απόλλων δέ τις χρησμολόγος '/,αϊ μάντις υπάρχων έν τφ 

30 ^ηθέντι ίερφ τοϋ Ήλιου μαντιν,ούς είπε γενέσ&αι τους παΐ- 

δας, δς γ,αΐ λαβών ανξοντας έδίδασν,ε τ^ν μαντίΥ.ήν.Τ \ ύπι- Αρ. Ιίΐ51. 
σχνεΐτο δέ ττ] Κασάνδρ^, ει σνγγένοιτο αντί], άρίστην αυτήν 
μάντιν ποιήσαι. \ μή πειΟ^ομένης δ" εκείνης τοντο ποιήσαι 8 352 
Ι έ'/,ήρνξεν δ χρησμολόγος έν,εΐνος Τ Απόλλων \ ώς ού μάντις 8 1454 

5 — 8 δμοια Ειΐδΐ;. II. Ι 40ΐϋ Ι,ίρβ. βά. 19 έτέλονν Π 27 β' να.• 
ΟβΓίαΐη α ΟΧα. II άπηο)ρημένον$ α ΐη^ έπαιρειμένονε γ2 έσπειρηαένονε 

6/1 29 χρησμολό'/οε — ΤζβΙζ. βχ. II. 19ΐ4 Αηΐβΐι. 50 Ο. ηοΐ. ^α^. 
31 αϋξην λαβόνταδ II 6 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

έστΙν ή Κασάνόρα, μαινόμενη δέ ίταράφρονα φϋ-έγγεται \. 
δ&εν ό τΐατήρ ές τζετρώροφον οϊγ,ημα γ,αϋ^είρξας αυτήν, Ινα 7ΐ8. ΑΙ. 3- 
μή δο>ί^ τοις ΤρωσΙ μαΐνεσ&αι γ,αϊ διατΐαίζηται \ τινά τρόχιν 8 1471 
ήτοι άγγελον έστωτα *καί όχροώμενον ταύτης* τνροσέταξεν 
5 αύτφ άτιαγγέλλειν \. δς άγγελος μονωδως τ,αΐ μονο-τΐροσώτΐως 
τφ Πριάμψ ν,ατά λετΐτόν το λαλη&έν ττ] Καθάνδρ(^ *7ΐάν* 
αφηγείται λέγων αντφ ' λέξω σοι, *ώ* Πρίαμε, τίερί -πάντων 
άληΌ^ως των λαλη&έντων τί] Κασάνδρ<^, δσον τέως αυτός 
μνημονεύω καί ούγ. άηοδεδράγ,ασί μου τήν μνήμην, ή οντω ' 

10 τά τΐάντα, ώ Πρίαμε, ηερί ών έρωτας, ίνα σοι εϊηω, λέξω 
έξ αύτοΰ τΐρώτον λόγου, άφ^ οϋ ήρξατο ή Κασάνδρα λέγειν, 
μέχρι τέλους, ει δ' εις μή^ος δ λόγος έλϋ^τ] ήτοι έάν μαν,ρός 
γένηται ό λόγος μου, μή ότΐοανήσ^ς άγ,ούειν ν.αΐ δια τοϋτο 
όργισ^^ς, *άλλά συγγνωμόνει* ήτοι μαγ,ρό&υμος εσο Λολυ- 

15 λογοΰντί μοι, διότι ούχ ώς ήνοιγε ττρωτον ή Κασάνδρα το 
στόμα αυτής \ ήσύχως \ οϋτω γ,αϊ νϋν ήνοιξε το άρτι γεγονός 922 
τζοιν,ίλον, άλλα τΐολλήν χραυγήν έκ τοΰ στόματος έξενεγγ,ονσα 
σύμμιγ,τον τΐερϊ των Λρογεγονότων ν.αΐ μελλόντων γενέσ&αι 
«κ τίαν λαιμών αυτής των μαντιγ.ών έξέφερεν. έν. τούτων δ^ 

20 τΐάντων, ών είπεν ή Κασάνδρα , άτινα έν τ^ Ψ^Χΐ) ί^ου έχω 
καί απομνημονεύσω , άκουσον γ,αϊ άναδιδάχ^ητι, ώ βασιλεϋ, 
άναστρέφων δϊ ταϋτα εν τφ λογισμφ σον μετέρχον τους 
δυσνόητους λόγους των μαντευμάτων της Κασάνδρας \ άνερευ- Ρ 
νών Ι δττου σε άγει κατ* Ίχνος ή άληϋ^ής ν.αΙ φανερά όδός' 

25 *7τολλά γαρ εΐτΐε μή ήσυχάζουσα*. γαι δή συ μέν άκουε, εγώ 
δ' άτΐάρχομαι λέγειν ή μεν ήμερα ήδη ύπηύγαζεν έξ^Ωγ.εανοΰ 142β 
ανατέλλουσα, οι ναϋται δε *οί* μετ' ^ίλεξάνδρου λύσαντες 
Ι τά απόγεια \ γαΐ άνασττάσαντες \ τάς όγχύρας | υμι άνατζετά- Ρρ 
σαντες \ τά ιστία \ γ,ώπαις \ τήν θάλασσαν έπληττον \ έφέ- 25ί4 

30 ροντο δέ πλέοντες πνέοντος άρχτιγ,οΰ ανέμου | έχεΐ^εν των 24ΐ8 
Καλυδνων, άπερ είσΐ Τρωιγ.ά νησύδρια \ ή δέ Κασάνδρα «κ 
τοΰ υψηλού πετρωρόφου θαλάμου αυτής τά ν.ατά Τροίαν 
άπάρχεται 3-ρηνεΐν οϋτως. 

ΐΑ.λλά ταϋτα μέν άργούντως έρρέ^η , λέξωμεν δέ καί 

8 δσων II 9 ή — 24 όδόδ | εί <ϊ' «^5 μηχοε ΜλϋΌι,, ανγγνωμό- 

νει γ\ 12 ήτοι — 24 ό8όβ | σνγγνομώνει ν2 26 ίπηύγαζεν α 

33 Θ'ρηνωΒεΙν II ΣΧΟΛΙΑ 7 

περί της έτζιγραφης' όιά τι Λνν.όφρονος Άλεξάν δρα 
έπεγράφη το τΐαρόν τΐοίημα; τιρός άντιόιαστυλήν των λοι- 
πών τον Λνγ,όφρονος συγγραμμάτων ' εΐηον γαρ δτι ξδ' ή μς' 
τραγωδιών έτΐοίησε δράματα. || Κααάνδρα δΐ λέγεται πάρα β* 

5 τό γ,άαιν άνδρεΐον εχειν τόν "Εκτορα \ αέολιχώς δέ γράφεται ΕΜ 582« 
δια δύο αα \ ί^λεξάνδρα δε ή παρά τό άλνξαι '/.αι έκφυγεΐν 
τι]ν των ανδρών σννονσίαν ή παρά τό άλέξειν -καΙ βοη^είν 
τοις άνδράαιν ήτοι τοις άν&ρώποις δια των χρησμών. |1 ταΰτα 
<ϊέ τίαΐ ψυχρά είοιν, δμως διά τινας τών μωρών τών τοιαύτα 

10 λήρα άπορούντων γραπτέον γ,αϊ ταιΤτα. *ώς* καΙ τό διά τι β* 
λέγεται ^νν.όφρων; διά τό αίνιγματωδώς ΤΛαΙ πανονργως λέ- 
γειν" καί γάρ οι λνχοι πανούργοι. 'Ιστέον ώς ό ττ) Κααάνδρα παριστάμενος οίχέτης μαν- 
τενομένη αυτός ούτος ήν ό ^υτίόφρων ο τον Πριάμου ύπογρα- 

15 φεύς, δς παρά τον Πριάμου έπιταγείς ήχουε τών ττ] Κασάνδρςι 

Ρ λεγομένων" ^υγάτηρ γάρ Πριάμου ή Κααάνδρα. 8 | μαν- 
τευομένην τήν Κασάνδραν τάληΌ-ή γ,αϊ διά μήνιν 'Λπόλλωνος 
άπιατουμένην κα&εΐρξεν ό πατήρ οίχέτην αύτ^ παραν,ατα- 
στήσας άγ,ούειν τών χρησμών, δπως αναγραφόμενος αυτούς 

20 άπαγγείλτ] αύτφ. 8 *περιέχει δέ χρησμούς τό ποίημα γ.αΙ 
τήν όφ' Ηρακλέους Ιστορίαν μέχρι της τών ^Ρωμαίων αρχής 
έξω&εν παρεμπλεχομένης γ,αϊ άλλης ποιν.ίλης ιστορίας, νοη- 
τέον δέ γ,ατά τήν έ'κτός νπόϋ-εσιν τόν Πρίαμον ήρωτην,έναι 
τόν άγγελον περϊ ών άπεφ^έγγετο ή Κασάνδρα, τόν δέ άνω- 

25 ^εν διηγούμενον άπαντα*. | 88* * προλόγιζα μένος δέ ό Πρία- 833 

μος φαίνεται*. 

ή δέ ιστορία τοιαντη' ΙΑπόλλων έρασθ^είς Κασάνδρας ΙΌ23 

έδίωχεν αυτήν, αύτη δέ υπ* αύτοϋ καταλαμβανόμενη \Ύ Ί^τή- βοΐ^• Εΐ'• 
- αί_>«. > € „ , ,,.'_ ΑηοίΓ. 296 

σατο, ινα όφ αυττ] τήν μαντιν,ην, υποσχόμενη τον γαμον τον 

30 (Ϊ£ &εον παράσχοντος τους γάμονς αύτφ διεχρεύσατο, δ^εν 

όργισ3•εϊς ό ^εός τήν μαντικήν *ώς* Ό-εΐον οϋσαν δώρον άπ 

αυτής ούκ άφείλατο, άπιστεΐσθ•αι δέ αυτήν εποίησε μαντευο- 

μένην τά άληΟ^ή \ και ώς μαινομένην ήγεΐσ^αι \. 8 350 

9 8έ (ληρώδη)2 8 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

1 λέξω ά μ' ιστορείς" τρία εΐδη της σνναλοιφής Ηθη. Ώΐοη. 
άττλά ν.αΙ τέσσαρα σύνΟ^ετα ' άττλά μεν έτίΌ^λιχρίς, ν.ρασις γ,αϊ '^^^• ^^^^^ 
σνναίρεσις, σύνθετα δέ ίτί^λίψις χαΐ τιράσις, ε^ί^λιψις ν.αϊ 
σνναίρεσις, χράσις τιαΐ σνναίρεσις, ί^,^λίψις τιαΐ χράσις γ.αΙ 
5 συναίρεσις. άτΐλη μεν έχϋ-λιψις ώς τό ούχΙ όντως ονχ' 
όντως, γ,ράσις όέ ώς τό έτίοιήσαο έτΐοιήσω ν.αϊ σνναί- 
ρεσις ώς τό παις τΐαΐς, σνν&ετα δ^ οίον έγ.&λιχριςν.αϊγ.ρά- 
σις ώς τό χαΐ έγώ χάγώ, έΐίθ•λιιρις χαΐ σνναίρεσις ώς τό 
ή^ίμ ούτε' οδύνη, γράσις δΐ γ,αΐ σνναίρεσις ώς τό ω ττ ο- 
ίο λος όντί τον δ αΐηόλος, έχΟ^λιψις δ έ '/μΙ ν,ράσις 'καΐ συναί- 
ρεσες ώς τό Ι -λάτα ν. αϊ είτα ν,αΐ \ ω τι όλο ι αντί τον οι οοά, ΥΕΜ 
αέπόλοί. ^^1*« 

λέζω' τοντο τό σχήμα ν,αΐ δ τΐοιητιχός τρότΐος τΐαρεηι- 
γραΓρή έστιν, δτι. δ άνωθεν ούχ εμφαίνεται, δείλννται ηαρ- 
15 εττιγραφόμενον έγ. της γ,ειμένης γραφής, οίον δ Πρίαμος 
ένταϋ^α ού φαίνεται ερωτών, εκ δέ τον λέξω σοι δηλοϋται 
λοιπόν Ι δτι προηρώτησεν \. ούτος δέ ό τρόπος, ώς έφην, ν.αΐ ΐιιίΓ.33 
τό σχήμα παρεπιγραφή λέγεται. \ οι δέ τό προοίμιον όβε- 9ί 
λίζειν πειρώμενοι | δον.ονσί μοι ν,αι τονς ποιητικούς τρό- 
20 πους ήγνοηχέναι. τά πάντα' ποια * πάντα*; *ταντα* ά 
άκουσας εκ τής Κασάνδρας εν μνήμτ] φέρω. νητρεκώς 
Ι αληθώς παρά *τό* νη \ στερητικόν μόριον καί τό τρέσω τό ^ 
φοβονμαι ' οι γαρ τάλη^ή λέγοντες ον δειλιώσι κατάγνωσιν 
ώς οί ιρενδόμενοί. 25 λέξω τά πάντα' τοντο τρι- 
Ρ χώς άποδίδοται' λέξω σοι\άλη- 
^(ος Ι ώ Πρίαμε \ ά με πνν- 
^άνγ} Ι . . . ήτοι οϋν την διάλνσιν 
τής σνναλιφής οϋτως'\ όπολν- 
30 τέον αλλ* ιστορεί ή ά μ' 
ιστορείς ά μηδέ καΘ^ιστο- 
ρείν έγίνωσκες ή α μ' ιστο- 
ρείς ώς τον Πριάμον πρότε- 
ρον πννδ-ανομένον κατά τό ά μ' ιστορείς" τρισσώς λέ- 
γεται ά μ' ιστορείς, τό δέ 
με άντίπτωσις άντι τον μοι. 
καΐ τά φωνήεντα δέ μακρά 
κονφίζονσιν οί ποιηταΙ καϊ Ι 
καΐ ν καϊ έ'τερα τοιαύτα δυο 
γράμματα ώς τό πόσσ' όπα- 
λοΐσιν (Ηβ8. Θ 3) όντϊ τον πο- 
οίν. συντάσσεται γονν^ ώς έ- 
φην, τρισσώς ά με ιστορείς 9 ή'ί/α^ ονπ' οδύνη V. 8θ1ΐ. ϋίοη. ΤΙίΓαο. 1. 1.25 14 παρεγγραφόμε- 

Ίον α 22 τρέσσω }} τρέμω € 27 ττνν&άνον θ1. Τ ^^βηΐζέΐ 

28 Ιαο. ίηά. 30•> 8ύο ονα. αιη*;'2 30 /ί' | μή ΤΓβηίζ. 31 Ιστορεί: 

^2 & μ" \ & με Τ &\, ^βηίζ. ΣΧΟΛΙΑ σιωτνώμενον ώς ^Αριστοφάνης 
ει μή Προμηθεύς εΙμι, 
τ άλλα ιρενόομαι (ϊτ. 624 

Οίηά.)• 8 
5 ί^τοί ανέρωτες, ή ά μή Ιστο- 
ρείς κατά σνναλοιφήν ή δει 
στίζε IV εις το νητρεγ,ως τιαΐ 
άφ' ετέρας αρχής λέγειν το 
αλλ ιστό ρε ι ήτοι ίστορών 
χαΐ όχονων μάν&ανε. 
Κερατίων έστϊν ό προλογίζων ττρός τον Πρίαμον, έλβάλλεται 
όέ τό ηροοίμιον τΐαρά τισιν' ου γαρ φαίνεται ούό^ν έρωτων 
ό Πρίαμος. 88^ 

10 2 μηχννϋ^^' μα'λρός μααρυν^Ύ] *•λαΙ ίωνιγ,ως μηγ.ρνν^η* 

καί έχ^λίψει τον ρ αιολικούς μηκννχ^^. Τ 

3 ήσυχος γ,όρη ή ήσυχεστάτη' ώς άρμόδιον γαρ ή σιωπή 
/.αϊ γυναιξί, μήτοιγε μόνον παρΟ^ένοις, ώς *γ.αί* φηοι ^οφο- 

14 λλής γύναι, γυναιξί 'λόσμον ή σιγή φέρει (Αϊ. 293). 8<? 

ΐ? άλλως, δίχως ταϋτα' ή ούτως \ *ού γαρ* ήσυχος υπάρχει 
ή κόρη Ι κα2 στίζεις ένταΰ^α ή ούτως β* ου γαρ ήσυχος %όρη έλυ- 
σεν ήτοι ν,ατέπαυσεν από των 
χρησμών τό αίόλον στόμα 
ώς τό πριν. ου, γαρ ήσυχος ν.ορη' ου 
γαρ ώς\τό πρότερον ήσυ- 
V χος 88^ ούσα \ 8^ τό στόμα 
20 έλυσε των ποικίλων χρησ- 
μών. 88^ 

{ήσυχος} κατάχρησις αντί τον ήσύχως καΙ ίλαρώς. 8^ οί. Τ 
Ρ 6ΐ6 αίόλων δε δια τήν \ πολυμά^ειαν \ των χρησμών ή δια 
τά Ι αινίγματα \ οίον αίνιγματωδώς λέγει ώς ή Σφίγξ. 8 

25 4 έλυσε χρησμών' τό έξης .... έλυσε χρησμών 

Ι αίόλον στόμα \' και γάρ πολλά έχρησμολόγει. ή ούτως' 
ού γαρ ή φύσει ήσυχος κόρη, δια δέ τάς μαντείας 
κωλυόμενη ήσυχος είναι άνέλυσεν ώς πριν τό αίόλον 
στόμα. 8 16 Χστ/ζοίβ? 23 αίόλον. οοΓΓβχΐ ίη &άη. ογ. ΑΙεχ. α. 1. 25 Ιαο. 
ίηά.: θχοίάίί ού γάρ ήσν/,οβ ο^σα ή χόρη οί. 8* ρ. ΕΐιιΙ)ί§;6ΐ)α1; δοίιο- 
Ιϊαδίίΐ, βδδβίηβ ήονχοε οιιιη ΐρβο ηοιηίηβ οοηίαη^βηάαιη (ή φύσει, ήανχοε 

χόρη 8) αη ρΓΟ ρΓΕβάίο&ΙΟ βδδβΐ; {ήσνχοβ οϋαα χόρη ρ 8*) 311 ΐρδΙΙΠΙ β88βΙ 
ρΓίΐεάίΟΕίΐΙΐη {ήσνχοε Ρ&* ήν Ρ υπάρχει. Β*). ίΐΙίίβΓ ΤΥβοίζ. *Επιχλ. Υπ 
28 άνέλυσεν V άνέδνβιν 8 10 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

Ρ (^αίόλον όί-α) το ττλήΟ-ος των χρησμών, ή \ το 7ΐθίΥ.ίλον\ 

δτι μάντις ήν καΐ μουσική, β αέό λον \ τό τνοιχίλον \ άτΐο Ρ 
τον τΐαλαιον διόλου ττολντρότΐον δντος ώς \ το δαίόαλον άτεό ΕΜ 250ί5 
τον άνδριαντοποίον /ίαιδάλον \ αϊ όλον δΐ ατό μα είπε δια. 

5 τήν τΐΟίχιλίαν γ,αΐ στροφην των αυτής χρησμών. *"Ομηρος δ^ βοΙι. ν 27 
το αΐόλον έτΐΐ τοΰ ταχντάτον λέγει ώς το γ,ορυ&αίολος 
"Ετίτωρ, ούτος δε έτνΐ τοΰ τΐοιχίλον*. στόμα τναρά το 
τέμνειν τα αιτία, Τ 

ρ 5 (ίσττίτον άττ/ϊ^ρωτον Ι ττολύν. 1 **Ε^. (ΕΜ Ιδβδί). άαττε- 

10 τον Ι ττολλήν \ άηαραγ,ολούϋ-ητον, εν. τον στΐώ το άγ.ολον^ώ \ ρ ΕΟ 856 
ή μεταλαμβάνω, ην ού δύναται τις μεταλαβεΐν γ.αι νοήσαι ή 
Ιΐτινι ού δύναται τις ηαρα'Λολον^ήααι δια τό ηλή^ος τών 
λεγομένων. χέασα' τροΛΐ7.ή ή λέξις τίαΐ μεταφορική, άτνό 
τών χεομένων υδάτων. Τ 

15 ^. δαφνηφάγων' εέώ^ασιν οι μάντεις δάφνας ττροε- 

σ^ίειν. 8"^ * δαφνηφάγον μαντιτίήν ή* δάφνη τράγων *ή* 
μάντεων ή μαντιχών «κ λαιμών, ληροϋσι γαρ \ δτι οι μάντεις 8 
δάφνας έσ^ίοντες εμαντενοντο \ Ινα τ^ ότΐωτΰη '/.αί τη όσφρή- 
σει γαννύμενος δ ^εός άντιδίδωσιν αύτοϊς τάς ^-εοτΐροτΐίας 

20 * χαίρων*, ή δέ ιστορία ήμΐν δηλώσει" || ^άδων δ εν ^Λρν,α- βοΐι. Ό Α 14 
δια τΰοταμός ττ] Γη σνγγενόμενος έγέννηοε ηαΐδα * ονόματι* 
^άφνην πάνυ ώραίαν τφ ειδει. ταύτης έρασΟ•είς Απόλλων 
έδίων,εν αυτήν, ή δε ανλλαμβάνεσ3•αι μέλλονσα ηνξατο τη 
μητρί αυτής Γη, ή δ^ χανοϋσα νπεδέξατο αυτήν, ή Γή δε 

2δ Ι τον 'ΛΊΐόλλωνα τίαραμν^ουμένη \ δμώνυμον τη γ,όρη φντόν Νοηη. Α1)1). 
άνέδω•/.εν, δ και δάφνη καλείται. \ ίστι δέ άει3•αλες \ καΙ μηδέ- ^^^ ^^ 
ποτέ μαραινόμενον | έπει και ή κόρη άφ&αρτος εκ τον ^πόλ- Ε 435 
λωνος έμεινεν Τ. ί^πόλλων δέ σννείρας στέφανον έκ τών τον 
φντον φύλλων έστεφανώσατο διά τον της όμωννμίας κόρης 

30 έρωτα || δϋ-εν και τά εν τφ ναψ τον ^Απόλλωνος στέμματα Βοή. Αγ. Ρ1. 
άπό δάφνης ήσαν κατεσκενασμένα. \ δ&εν ληροϋσιν δτι καΐ Τ 
οί μάντεις \ δι ενφροσύνην ίίίπόλλωνος Τ δάφνας ήσ^ιον. \ δαρΓ. ΐ5 1 {αίόλον ^ιά) \ν&ηίζ. 2 δτί — μοναχή ρΟδΙ 15 §αφνηφάχων 

λΥβηίζ. 11 χαταΐαμβάνω βί λαβείν '/\ 15 είώ&ααι ^' ΤΓβηίζ. 

29 ομωνύμου δ ΠΙ ' 72 ΟΏί. γ\ ΣΧΟΛΙΑ 11 γ.αΐ ταΰτα μεν τα ληρώδη καΐ μνΒ^ΐΥ,ά, το <$' αληθές ούτως 
εχει' οι χρησμολόγοι, γ,αΐ μάντεις στεφάνους δάφνης φοροΰν- 
τες ώς αειθαλούς όντος τοΰ φντοϋ γ,αϊ \ άλεξιχάκον \ γ,αϊ οϋτω Νιο. Α 198 
τοις χρήζονσι τους χρησμούς λέγοντες χαΐ λαμβάνοντες τι έξ 
5 αυτών καί οντω διατρεφόμενοι, *είς* τόν μν^ον ετέθησαν 
δτι δάφνη φάγοι είσΐν ήτοι έγ. τοΰ στεφανοϋσ&αι δάφνη ζαΐ 
λέγειν τους χρησμούς ίχονσι τάς τροφάς. Τ 'Ρφοιβάζειν ήγουν μαντενε- 
9 σ^αι. ^Ε^ (ΕΜ 7978) φοίβαζεν \ έμαντενετο \ άττό Ρ 
τοΰ Φοίβου τοΰ ^Λτΐόλλωνος. οί. Ρ 7 Σφιγγός ν.ελαίνης δια τους φόνους ή τα αινίγ- 

ματα. 8* αύτη ή ^φιγζ ^υγάτηρ γέγονε ^αίου 8 έμτΐροσ&ε μέν είδος έχουσα 

λέοντος, ότΐΐσϋ^εν δϊ άν^ρώ- 

τίου, φανεΐσα δε τοις έντο- 

15 τΐίοις είπε τοιούτον αϊνιγμα' 8 τήν δι Σφίγγα λέγουσιν έχειν 
είδος εμτνροσ&εν *μέν* λέον- 
τος, δτΐΐσ^εν δΐ άνχ^ρώτΐου \ 
γρυτΐός τττέρυγας, όνυχας άε- *8 1464 
του Ι γ,αΐ τοιαύτα τεράστια, το δ' άληϋ^ες οΰτως έχει' || αϊ^τϊ; Μαΐ. ρ. 60 03 
ληστρίς ην τΐερϊ τήν Μωάβην, χώραν Θηβών \ Υ.α1 τό Φίγ,ιον Αρ. ΗΜ. 
όρος Ι γ,αΐ άνηρει τους τΐαριόντας. || δς (5' αν εΐτζε τό ταύ- 
της αίνιγμα, τούτον ήλευϋ^έρου. * τΐάρεργον δέ έστι ν,αΐ 
20 τζερισσόν λέγειν ν.αΐ τό αίνιγμα ώς* τΐ&σι δήλον' ει δέ 
κα* τούτο ^έλει τις μα3•εΐν μή γινώον.ων, εστί τόδε' Τ 
έστι δίτΰουν έτΐΐ γης γ,αι τ ετράτΐον , ού μία μορφή, 
γ.αΙ τρίτον άλλάσσει <5έ φυήν μόνον, 5σσ' έτνΐ 
γαΐαν έρτΐετά γ ίνονται ανά τ' αιθέρα χαΐ κατά 
25 τΐόντον. άλλ' δτΐόταν τιλείστο ισ ιν έτΐειγόμενον ηο- 
σΐ βαίνη, ένΒ^α τάχος γυ ίο ισιν άφαυρ ότατον τνέλει 
αύτοϋ. 88* ττρός ην άτΰεγ.ρί3•ησαν δτι τό 
αίνιγμα τούτο άνϋ^ρωπον ση- 
30 μαίνει' δταν γαρ γεννη&^ δ 
τΐαΐς, τΐεριττατεΐ τετραττοδιστί, 
αύξηθ^είς δέ διά δύο τΐοδων έμν^εύσαντο γούν αυτήν λέαι- 
ναν διά τό φονικόν, όνυχας 
αετού έχειν διά τό άρτΐαγ,τιγ,όν, 
τΐτέρυγας δέ γρυτΐός διά τό 
τους σύν αύτ^ ληστεύοντας 5 έπέ&ηχαν γ2 10 Σψίγγόί — 126 άγνοών οηΐ. γ2 Ιδ•» δννχαδ, 

πτέρνγαε δ 23 βοήν αιη^/Ι 24 γίνηται Τ 26 μένοζ ατα^ 

τάχοβ μένοδ γ\. άψανρότερον α. οΓ. 8θ1ΐ\ναΓίζ 8θ1ΐ. ΕαΓ. Ρ1ΐ. Ι 24320 25620 
(Τ ιηβιηοΓίίβΓ νβΓδίαβ 8* 3(1ϋ1ίθΓΕνίΙ) ΒΟ•• γρνπόε 6/1 31* άετοΰ 

δ /Ι 32 ανζανόμενο5 Τ 12 ΕΙΣ ΛΪΚΟΦΡΟΝΑ κα^ γηράσ^ων όιά τριών, δτι 
μετά ράβδου βαίνει. 88^8^ τΐαντας τνεριτρέχειν συντόμως 
χαΐ όναιρεΐν τους οδεύοντας. Τ 
ταύτην Οίδίτΐονς άνεΐλεν έλ&ών μεϋ^ έτερων ώς δή&εν χρή- Μβΐ. ρ. 61 
ζων σνλληστεύειν α^τ^ χαΐ το σώμα αυτής δνφ Ο^εΙς 'λατή- 
5 γαγεν ές Θήβας υμι έδειξε τοις Θηβαίοις κβί δώρον \ εέλήφει Αρ. 1. 1. 
τήν βαοιλείαν υμΙ τήν ^αϊ^τί'ρα γνναΐν,α ώς άγνοών. ' '^' 

Ι* 7 χελαίνης της άσημου ν,αΐ \ σν.οτειντις \ διά τά αινίγ- 

ματα, 88^ Σίριγγϊ δε τήν Κασάνδραν τναρειτίάζει \ διά το αίνιγ- 
ματώδεις αυτής είναι τους χρησμούς \. 88^8•'' τήν δέ Σφίγγα 

10 λέγουσιν είναι θυγατέρα τοϋ ^αίου. 8*8^ οί. 11ιι 

8 άσσα /.αϊ αττα άντϊ τοϋ άτινα δύο μέρη λόγου δασύ- 
νεται, άττα δε άντϊ τοϋ τινά λέγουσιν (ΕΜ 16735) δτι ιριλοϋ- 
ται. έμοι δέ καί τοϋτο δασύνειν δοζεΐ, τό δε άττα άντι τοϋ 
τροφεϋ λέγω χριλοϋσΌ^αι. Τ Β^υ μ(^ τταρά τό &ύειν τό αίμα, ΕΟ 26656 

1δ ^ύαιμος καί Ό-νμός. 

9 'λλύοις άντϊ τοϋ 'λλϋ^ι άττί'λώς, τό εύν.τιν.όν άντϊ 
ττροσταν.τιγ.οϋ. Τ *ώνα% άντι τοϋ* άναξ δωριτιώς οξύνεται" (βοΐι. Β. ΐ) 
τό γάρ ά. οι Δωριείς εις ω μέγα τρέτιουσι τόν άν3•ρωιτον 
ών&ρωπον λέγοντες ν.αι τά δμοια. οϋτω ν.αι τό άναξ ώναξ. 

20 ει δέ έστιν άττιγ,ή συναλοιφή άντϊ τοϋ ώ άναξ, τιερισττάται 
διά τό ώ της 'λλητι/.ής. έχει δέ τίαΐ μιγ.ράν όξεΐαν τοϋ άναξ 
7.αί εις τό ν ιριλήν τοϋ έ~/.3^λιβέντος ά. Ρ έοτι δ^ -κυρίως τό τφ έ όριΟ^- 
μψ αναμετρεΐν ν.α&ώς οι όρ- 
2δ χαΐοι. 8^ ηεμτΐάζειν γ,υρίως τό κατά έ έ 
μετρεΐν, νϋν δέ τό πεμττάζων 
άντι τοϋ \ αναλογιζόμενος] κει- Ρ 
ται και \ εστίν ή ίρωνή ^ίολέων \. Τ άναπεμτΐάζειν μεταφο- νΐί. Ηοιη. 31 
ρικώς τό αναμετρεΐν και άναλογίζεσϋ-αι. Εαδί. 11. Ι 112ι. 
φ ρ εν ι τΐυκν^ ψρονιμωτάτγ] διοίχνει ηορεύου, διέρχον' 
τροτΐΐκή ή λέξις άντϊ τοϋ νόει' δυ σφάτους δυσλέκτονς, δει- 
30 νάς αινιγμάτ ων' αινίγματα καλεί τά χρησμωδήματα τής 

23 8θ1ΐ. δ 412 25'' άναλογιζόμενοδ 8θ1ΐ. Αρ. ^ 1748 

1^ πανταχον 1) γ\ 3 άνελ&ών δ ν1 23 εατι. \ ή 30 ιρησμο- 

δοτήματα 6 γ\ χρησαοδήματα ν2 θ£. 1327 ΣΧΟΛΙΑ 13 

Κασάνόρας' οιμονςτνλίσσων | οδούς ερευνών \. ν.άντανΰ•α ρ 
τροτΐΐζώς οΐμονς ν.αΐ δδούς λέγει τήν όρμήν των λόγων της 
Κασάνδρας ή οϊμας τάς ώδάς' οΐμος γαρ οδός, οϊμη δέ 
ή ώδή. Τ 

5 11 Ύ^τΐερ εύμαΟ-ης τρίβος' ^ητορίΥ,ώς τνόνν την τρο- 

τνην έφύλαξε καΐ ώς έτνΐ όδοΰ λέγει τΐόρενσιν τρίβον γ,αϊ 
τΐοδηγ ίαν την όνερεύνησιν γ.αΐ μά^^ησιν των λόγων της 
Κασάνδρας. Τ 

Ρ 12 όρΟ^Ύ^ γ.ε λεύ&φ. 8 | * αύτη γαρ, φησιν,ή δδός τα έν 

10 σγ,ότει ν,αΐ αφανή δντα άνευρίογ,ει*. \ 88* εύμα&ης τρί- 

βος πασίγνωστος οδός όρ&τί ν,ελεύ-3-φ άτΐλανεΐ τίορεί(^ 
τάν σκότφ τνοδ ηγετεΐ φανεροί γ.αϊ σαφηνίζει τα *δεινα 
γ.αΐ* δυσνόητα. Τ *τό δέ Τ τίοδηγέτεΐ 88* όέ 8 άτΐό των 
χυνηγών μετηνέχ&η. 88* ξπονται γαρ οί ν.ύνες τοις των ^η- 
15 ρίων ιχνεσιν έν τοις χννηγεσίοις. Τ τινές δέ ηροστακτιχώς 
ανέγνωσαν. 88* ήγουν δτΐου τις ενμαΟ-ης τρίβος ή δδός έηΐ τα 
σαφώς έχοντα άγει σε*. Τ 

13 μηρίν^ου σχάσας | αντιστρόφως ε'ίρηχεν' έδει γαρ 
19 είτΐεΐν έγώ ό' άγ.ρας βαλβΐδ ος μήριν^ον σχάσας άντι 

Ρ τοϋ Ι διαρρήξας. \ 8 έτι άλλην τροπήν μεταβέβην,ε Ό^εωριχων 
'/.αΙ ίτΐτΐΐγ,ων αγώνων γ.αί φησιν έγώ δέ τήν άτι,ραν *ήτοι 
τήν ηρώτην* βαλβίδα \ τήν άφετηρίαν \ τό κάγχελλον σχά- 
σας γ,αι άνοίξας διά της μηρίν^ου ήτοι \ σχοίνου ανέρχο- 
μαι Ι εις τάς διεξόδους γ,αι δδαύς των λοξών λογίων της 
25 Κασάνδρας. Τ 

14 αν ειμί λοξών τουτέστιν ανέρχομαι γ.αΙ όττάρχομαι 
λέγειν τά λοξά ταύτης χρησμωδοτήματα. τοΰτο δέ τό σχήμα 
^ητοριγ.όν έστιν, καλείται δέ ηρ ο αν α φώνημα ν.αϊ ύπόσχεσις 
%αϊ ηρον,ατασχευή γ,αΙ τΐρογ,ατάστασις γ,αΙ τνροσοχή γ,αΙ τιρο- 

30 διήγησις' τΐροαναφωνεΐ γάρ γ,αι ύτζισχνειται γ.αΐ ττρογ,ατα- 
σχενάζει δτι λοξώς γ,αΙ αίνιγματωδώς γαΐ δυσγόλως γράφειν 
τά της διηγήσεως *τοϋ* ποιήματος μέλλει, διά δέ τοντο 1 ο'ΐμαί }) γ1 οϊμαί γ2 2 οΐμονδ 6/1 3 οψαβ δ /Ι οΐαοε 

6/1 Οψη χΐ 27 %ρησμο8οτηματα δ /Ι %ρησμω§ήματα })να^γ2ϊΆ^ 

οί. Ζοη. 1862 32 ποιήματα α διά τι II 14 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

μέλλει τΐοίεΐν μίμημα της Κασάνδρας ώστζερ εκείνη λοξως 
έλάλει χαΐ σγ,ολιώς. δει γαρ τον Ρήτορα ν,αΐ Λοιητήν άτΰο- 
μψ,εΐαϋ^αί τά ήϋ^η των τΐρογ,ειμένων τΐροςώττων ν,αΐ μή άνη- 
ϋ^ίγ,εντον είναι γ,α&άτΐερ ό Ενριτΐίδης \ φιλοαοφούσας έτΐάγων 8ο1ι. ΕαΓ. 
5 ενίοτε βαρβάρους γυναίκας \ και δούλους δεοτΐόταις τραχύ- -^^ΡΡ- 953? 
τατως αντιλέγοντας \ και βασιλείς ηροςαιτουντας μετά στΐυ- 949—952 
ρίδων η πήρας, δτΐερ ούκ αν γένοιτο" τις γαρ ούκ αίδεσ^ή- 
σεται βασιλεύς μετά τί^ν της βασιλείας κα^αίρεσιν σπυρίδα 
κατέχειν καΐ άρτον ζητεΐν; ή τις αυτόν καϊ οδτως έκστόντα 
10 ούκ άν πάλιν έτίμησε την προτέραν εκείνου τύχην σκοπών; 

τοιαύτα γοΰν πολλά φησιν Ευριπίδης \ διό και μεμπτός εστίν βοΐι. Εατ. 
εν τούτοις ώς μη τηρών ήΌ-ών την κατάστασιν. το δί μείζον ^®**• ^^® 
δτι καΐ εναντία πολλάκις έαυτφ λέγει. 

15 *7ΐρώτην άρράξας νύσσαν* την πρώτην νύσ- 

15 σαν καϊ εκβασιν και απαρχην καΐ τό προοίμιον όρράξας 
έπικροτήσας, κτυπήσας τουτέστι ρητορική μεγαλοφωνία άπαρ- 
ξάμενος τρέχειν τοις λόγοις ώς πτερωτός καϊ | ταχύς δρο- τ 

Ρ νυνί Ι αρχήν, ή δ καμ- μεύς |. νύσσα λέγεται ή άφε- 

πτήρ και ή αφετηρία \ δ&εν τηρία καϊ ή απαρχή τοΰ δρόμου 

20 άφίενται οι δρομείς, β^. παρά τό νύσσω τό διεγείρω 

καϊ τιτρώσκω' εν γάρ τ^ άφετηρί<ΐί των Ιππικών τους μεν 
ίππους κεντοΰσιν οι παρεστώτες σιδηροΐς κέντροις, ώς άν 
όξυτέρως έκπηδήσωσι ττ] πληγ'^, τους όέ πεζούς λόγοις νύσ- 
σουσι και παραινοϋσι καϊ αύτοϊ δΐ μόνοι εαυτούς νύσσουσιν 

2δ εις δρόμον. καϊ ούτω μέν ή αφετηρία νύσσα καλείται" \ ό δί ΕΜ 60929 
καμπτήρ νύσσα λέγεται παρά τό νεύω νεύσω νεΰσα καϊ 
νύσσα' \ νεύουσι γάρ περϊ τόν καμπτήρα καϊ κάμπτουσιν. 

*Ίΐώς μέν" ήμερα ήν 88^ φησϊν β δτε ό "Αλέξανδρος 88* 
της Τροίας τόπων Τ άπέηλει καϊ 88* παραντίκα, φησϊν Τ 

30 ή Κασάνδρα ηρξατο λέγειν*. 88* ένταΰ^α άπάρχεται της 
διηγήσεως και φησιν' ή Ήμερα μέν ήδη τό Φήγιον \ δρος 159 
τον 'Ο,κεανοϋ \ ύπερεπέτετο \ εποχούμενη τφ Πηγάσφ | Ιππφ ρ 1522 
τόν σον άδελφόν Τι•9•ωνόν καταλιπονσα περϊ τήν Κερ- 
ί ποιεϊν; χατά II 4 ** βίαάγων 8θ1ΐ. ΕπΓ. 1. 1. 5 δούλαδ α 
οί. 6θ1ΐ. 1. 1. 9 άρτονε II 10 ούκ ίηβρίβ 13 καί ώβ α λέγων α 
28 δρ&ρο5 Τ ΣΧΟΛΙΑ 15 

νην, ήτις έστΙ \ νήσος Ώχεανΐτις | . ηώς σημαίνει τέσσαρα" Ρ 
τόν άτΐό τΐρωίας μέχρι τον γεύματος 'λαιρόν \ χαΐ τήν δλην βοΗ. ^ 439 
ήμέραν, τό ννχΟ^ήμερον, χαΐ γ,α^ολιχωτέρως αυτό τό -^λέγειν βοΛχ. «■ 1 
όνομα Ηοΰς ν.αΐ Ημέρας, δτνερ οι μυΌ-ογράοροι σωματοειδή 

δ ^εάν εΐπον \ ώς έτΰΐ τον Ήώς <5' έχ λεχέων {Λ 1) τίαΐ τό βοΐι. Ό Θ1 
ατΐό ανατολής μέχρι μεσημβρίας τον ήλιου διάστημα ώς έν 
τφ δφρα μέν ήώς ήν γ.αΙ άέξατο ιερόν ήμαρ (Θ 66) 
καί τό νντιτός καί ημέρας διάστημα ώς τό ήώς δέ μοι ήδε 

9 δνωδεγ.άτη, δτ εις "ίλιον είλήλονϋ-α (Φ 80). Φήγιον 

Ρ όέ Ι δρος τίερί τόν 'Ωχεανόν \ 88^ φηγούς ήτοι δρνς έχον. 
Ά* Φήγιον δρος — δ πολλάς δρνς ειχεν. ΕηβΙ. II. 14133 τό δε Εβ 6255 
φηγός ή δρυς παρά τό φάγω ' ττρό γαρ τής ευρέσεως τον ■* 

άρτου βαλάνους κα^ άκρόδρυα άντΙ όηώρας ήσ^ιον οι άν- 

Ρ ί^ρωηοι. τΐάγον δϊ άχρωτήριον. 88^ 
15 17 ν.ραιηνόν τό ταχύ τταρά τό έφ' ύψους ν,αϊ εις κάραν 

Ρ τινέειν. Τ ύηερτιοτ άτο τό \ ύττερετζέτετο \ 8^? Πήγα- 
σου τττεροΐς ττεριφραστιχώς τφ Πηγάσφ. "Ομηρος τΐανσό- 
φως τχ,αΐ άλληγοριγ,ώς φυσιγ,ώτερον γράφων Πήγασου τντεροΐς' "Ομηρος 
20 μέν ^άμτΐοντα ν.αί Φαέθοντα 
ιτζτΐους λέγει τής Ημέρας (φ 
246), ούτος δε Πηγάσφ φησίν 
έτιοχεΐσΌ^αι. 8 ιτττΐους Ημέρας φησϊ ^άμ- 
τΐοντα χαϊ Φαέθοντα, οι δε 
νέοι τφ Πηγάσφ έττοχουμένην 
αυτήν είσάγουσι μνΟ-ιχώς ώσ- 
ηερ ν.αΙ ό ^υγ,όφρων. εχεται 
δέ γ,αΐ τοντο αλληγορίας, ήν μετά τήν μυΟ-ΐγ,ήν ίστορίαν έρώ. 
25 *ό* Πήγασος ούτος ό μν^ευόμενος ιτζτΐος λέγεται γεννη-3-ήναι 

τοιώσδε' \ σταλείς ό Περσεύς έτνΐ τάς γοργόνας 7Τρο5τάί£ίΑρ.1)ί1)1.ΙΙ40. 
τής ^Α^^ηνάς τήν 2^ενώ μέν γ.αϊ τήν Εύρυάλειαν αθανάτους ^ι\^\^' 
ούσας τίαρέδραμε, καρατομεί δέ τήν Μέδουσαν. \ έχ τον Ηββ. Θ 281 
τραχήλου δέ ταύτης δ τε Πήγασος ούτος ΐτΐττος άνέΟ-ορεν ύΐΐό- 
30 ητερος ών χαϊ ό Χρυσάορ \ άνΌ-ρωττος Τ χρυσονν άορ κρα- 
τών. Ι Βελλεροφόντης δέ ό Κορίνθιος ό χαΐ '^Ιτΰτΐόνους καλού- βοΐι. Ό Ζ 155 
μένος \ άνήρ ύτΐάρχων Φρυγίας ψΤ ακ.ων \ ανελών τίνα Κορίν- Αρ. ΜΜ. 
Ό-ιον Βέλλερον \ ή τόν ίδιον άδελφόν τόν Ήλιάδην ή Πειρείναν ^ |^•^^^ | 2 

1 αηιιαίνει, — 9 είΙήΙονδ•α ρΓοΠ. 2 3 ** λέγειν αηίθ αυτό 20 ** λα//- 
πον 7&>Ί 32 ι5π<ί()5ίωί' 'ρΓαβίβοίυ8'? ΗίδΙ. ΥΠ 813 (βοΐι. Β. 1.1.) 

38 τόν ήλιά$ην ίη Ιαοπη» 3. ιη' τεΠοία αχη^β (ή- γ2) δηλιάΒην 6 οί. Ηΐβί. 1. 1. 
(βοΐΐ. ΐ) 1. 1.) ν. 1. Αρ. 1)ΐΙ)1. πνρίναν /2 πειρηνα Ι) τόν πειρηνα /Ι οί. Αρ. 
1)ΐΙ)1. βί Ζβη. π 87. 16 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

ή Άλγ,ψένην έλ^ών εις '^ργος τζρός Προΐτον 'λαδ^αίρεται |. 
"ΐΑντεια δε | ή γ.αΐ 23-ενέβοια | γυνή Προΐτον έρωτιχώς έτιε- Ζ 160 Αρ. 
μάνη Βελλεροφόντη. ώς δ' ούχ έτνείσ&η σνγγενέσ^αι αύττ], 
διαβάλλεται τΐοιρ αυτής Προίτφ ώς ττειράζων αυτήν, Προΐ- 
5 τος <$έ αύτοχειρί^ άνελεΐν τούτον ούγ, ή&έλησε \ κατά τι ΜεΙ. ρ. ίο; 
παλαιόν έΟ^ος έτζιγ-ρατονν τό μή τους συμφαγόντας άλλήλοις 
τΐοτ^ τΐαρ αλλήλων Ό•νήσν.είν \ ει μή τΐου τοντο ατίονσίως 
ουμβΎ). δια τοΰτο γ,αϊ Προΐτος Βελλεροφόντην άνελεΐν ούν, 
ήΟ^έλησε Τ τΐέμπει δΐ αυτόν ές Λν^ίαν ηρός Ίοβάτην τόν δοή.ΏΖϋ 

10 πεν^ερόν γράμματα δούς αύτ([ κατ αύτοΰ τζεριέχοντα *τήν* 

της ί^ντείας διαβολήν. ν.αι 'ΐοβάτης \\ ομοίως ^' ημέρας αντφ Ζ 173 
συνεστιώμενος ήν \ την δεκάτην δέ τό γράμμα διαδεξάμενος \ Μ»1. 
έτΐεΐ μηδέ αυτός είχεν αυτόν άνελεΐν δια τό συμφαγεΐν μετ οί. Μ»1. 
αύτοΰ \ ν,ελεύει τοΰτον άτίελΒ•* εΐν ν.αϊ* τίολεμήσαι Χιμαίρ^, 

15 είτα 2ολύμοις, είτ ίίίμαζόσιν. || οί -θ-εοί Τ όέ τούτφ έτζτερω- ΤΊηά. Ο XI 
μένον Ιτνηον, δν φααι Πήγασον, άτιεοτάλγ,αοιν, φ έτΐοχη&είς ^^' ^' ^^ 
την μέν Χίμαιραν όνεΐλε \ μόλιβδον τφ αύτοΰ δόρατι έτΐΐ- (Νοηη. Α1)1) 
3-εΙς τίαΐ έμβαλών τφ έ/.είνης τζνρτΐνέοντι στόματι, νφ' οϋ ^^' ^ 
ττυρός δ μόλιβδος οννταν.είς έν.είνην άτΐέχτεινεν \. ήν γάρ 

20 τΐροιδόντα τινά τό τΐΰρ της Χίμαιρας φνλάξασθ-αι, καθ-α' 

φησι θυσίας ό φήτωρ (ίΓ. 101) μυΌ-ιν,ως, Τ οϋτω γοΰν έχείνην Αρ. ΜΜ. 
άνεΐλε, τους δέ Σολύμονς γ,αΙ τάς '^μαζόνας έν τΐολέμφ. 
ύποοτρέφοντα δέ ένέδρ(^ Μύχιων εμελλεν * αυτόν* άνελεΐν. 
ώς δέ ν.αϊ τους της ενέδρας άνεΐλεν, 'Ιοβάτης αυτόν γαμβρόν 

2δ έοχεν έηΐ Φιλονόη ττ^ ■3-υγατρΙ ν.αι τελευτων αύτφ "καΙ τήν 

βασιλείαν -καταλιμττάνει. \ Βελλεροτρόντης δέ, ώς φασιν, έτταρ- βοΐι. Ρίηά. ΐ; 
3•εΙς τοις γ.ατορ^ώμασιν ηθέλησε υμΙ τόν ούρανόν τφ Πη- 
γάσφ ττεριττολεΐοΌ^αι. Ζευς δέ οίστρον τφ ΐτΐτνφ τούτφ έηι- 
βαλών ετΐειοε τόν Βελλεροφόντην άτΐοσφαιρίσαι των αύτοΰ 

30 νώτων ν.αϊ ναταβαλεΐν * αυτόν* εις τήν γήν. ν.αΙ δη τιερί 
τό ^^λήιον τΐεδίον νατενεχί^έντος Βελλερο φόντου ν.αϊ τνερι- 
τΐορενομένου τυφλοΰ άτΐό της ητώσεως ό Πήγασος άνω τΐερι- 
εττολεΐτο ναϊ ν.άτω. \ ή γοΰν'Ήμέρα παρά ζ/ ιός τοΰτον αιτείται, βοΚ Ό 
ώς αν έτΐοχουμένη αύτφ τόν ήμερήοιον χύν.λον βαδιζγι. 

1 άλϋίαενον ατο,^γΐ άλκψένιον γΙ 12 τη Βεχάτη Π 17 μό- 

λφδθν — 21 μν&ίχώε — β *Μα1.? 28 περιπολενσαι II 29 Χ έποί- 

ησεί 34 βαδίζει α γ\ ΣΧΟΙΛΑ 17 

ταντά είοί τά ληρώδη κα2 μνΟ^ονργονμενα. \ "Ομηρος δέ 159 
φησι Ιτΐτΐονς Ημέρας Λάμποντα ν.αϊ Φαέθοντα. \ ίττπος όέ οί. 8οΚ. ΐ> 
έστιν Ημέρας ή ττερίΓρέρονοα αυτήν οξεία τον ονρανοΰ γ,ί- 
νησις \ νφ' ής λάμπει ν,αΐ φαίνει, ααι ταντα μέν τά Όμη- 

5 ριγ.ά' τΐερί δε Περοέως ν.αϊ Πηγόσον ν,αΐ γοργόνων λεατέον. 
ι Περσεύς ό ήλιος έστι *καΙ* ή όξυγ,ίνητος τον ούρανον χίνη- Άοϊι.'Κββ. Θ 27 
αις Ι Άϋ^ηνά δέ δ αήρ \ χαΐ ή άνα^νμίαοις ή κινονσα τον ΌΊοά. 1 12 
ούρανόν' έξ άνα&νμιάσεων γαρ γ.ινεΐται. \ Περσεύς * δέ* λέγε• οί. Αρ. 1)ΐ1)1. 
ται τΐαρά τό τΐερισσώς σεύεσδ^αι και δρμάν. τοΰτον ή αερώ- 

10 δης όνα&νμίασις αντη ίνέμηει έπϊ τάς γοργόνας ήτοι τήν 
■9-άλασσαν ν,αϊ τό σύστημα των υγρών γοργόνα λεγομένων 
διά τήν ταύτης ν,ατάτζληξιν. \ γοργόν γάρ τό ϋατατνληχτιγ,όν.] βοΐι. Εογ. 
τΐέμιτει δέ τοΰτον άνελεΐν τήν Μέδονσαν, τήν λεητομερεστέ- ^^^^^• ^*" 
ραν ούσίαν, ώς έξισονμένην αυτί], γ,αΐ γάρ ή πάσα θάλασσα 

15 άεροειδής έστι, τό δέ λετττότερον αυτής εις αέρα μεταβάλλει, 
ό γοϋν Περσεύς ήτοι ό ήλιος οϋτω "κινούμενος τη ούρανία 
Γρορ^ τήν ^^^ενώ μεν /-αΙ τήν Εύρνάλειαν ήτοι τό δννατόν 
γ,αΐ γ,ατά μήγ,η ττέλαγος *τής θαλάσσης* έκτεταμένον ούχ 
αναιρεί ήγουν ού μετατρέττει ονδ^ άνιμάται ώς άΌ-άνατον ώς 

20 μή μετατρατΐήναι δννάμενον, τήν δέ Μέδονσαν μόνην ώς 
Ό^νητήν αναιρεί ττλήττων τφ ξίφει ήτοι τό βασιλικώτατον 
'/.αι τη οξεία κινήσει λετΐτόν μεταττοιεΐ καί άνιμάται. τη δέ 
καρατομίί^ εκείνης εκ τοϋ τραχήλου δρμ^ Χρνσάορ και Πή- 
γασος" άνιμωμένου γάρ τοϋ ηλίου καΐ τον αέρος τό κεφα- 

25 λαιώδες, ώς εφην, καϊ τό λετττότερον καΐ ότμώδες συμβαίνει 
τό βαρύτερον άναφερόμενον ττάλιν κάτω τΐηγάζειν καΐ χέεσ&αι, 
δ καΐ Πήγασον όνομάζουσι διά τό κατωφερές — κατωφερή γάρ βοΙι.Ηββ.Λ.δδ 
τά άλογα — , τό δέ λεητομερέστερον εις τό αί^εροειδέστερον 
και έτι εις τό τΐνρώδες μεταβάλλειν, δττερ καϊ Χρνσάορα κεκλή- 

Βύ κ,ασι. || τούτφ οϋν τφ έξ ύδατος Πηγάσφ αναφερομένη τη 
κινήσει τον ούρανοΰ καΐ τη ηλιακή ανιμήσει έηοχονμένη 
συναναψέρεται ή ^ Ημέρα ' σφαιροειδής γάρ έστιν δ ουρανός 
καϊ κινείται από ανατολών έτΐϊ δυσμάς συμτΐεριφέρων αύτφ 
τόν ήλιον, ούτιερ ήλίον τνεριδινη^έντος εις τό υπό γήν ήμι- 

2 ϊάμπον^^ α τ βυρΓα ν ιη^ λάμπον II 4 έφ" δ /Ι 6 Περ- 

σενί — Μ&Ιγ. ΑΟγ Π 61424 11 γοργόνη γ\ γοργόνην γ2 15 υεταβάλλε- 

ται αΐη^ 18 κατάμηκ^α ^κατάμηκεί 3θ1ΐ. Ηββ. 1. 1. 22 αναιρεί α 
26 χαταπη/άζειν 8θ1ΐ. Ηβ3. 1. 1. 

Ιι^οορίιτοηίβ Α1θχαη(1τ& II. 2 18 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

σφαίριον γίνεται ννξ, άτιδ δϊ τον νιχό ^ό?Μσσαν και γην 
εις το άνω άναδραμόντος ήμισφαίριον, δ&εν υμι τους λεχθέν- 
τος τΐ-ηγάοονς ατμούς άναστΐ^, ήμέραν εργάζεται, ούτως ήμίν 
*τοΐς ΤζετζΙοις* δογ,εΐ εχειν ταΰτα τά μνϋ^ονργήματα, τούτος 
5 τφ Πηγάσφ όχεϊσ&αι την Ήμέραν, ου τφ Β ελλερο φόντου. 

\ 'λάγ,εΐνος δέ ονχ ήν ίπτΐος — ον γάρ έατιν δτνον τις έτττερω-Τ&Ι&βτρϋιΙηβτ. 
μένον Ιτΐτΐον ενρήοει — αλλά τΐλοίφ έμβάς \ ού τιτερά τυγχά- ^ ^^^ 
νει τά λαίφη \ Πήγασος δε ή ν.λήοις ώς διά τών τιηγαζόντων βοΐι. Ηβ8. 
υδάτων νηχομένφ \ την Χίμαιραν αναιρεί τήν τριγ,έφαλον 

10 γ,αΐ τΐνρίττνουν, δττερ αλληγορεΐται ρητορί'λώς' Χίμαιρα γάρ 
ήν *γυνή*, -θ-υγάτηρ ί^μισοδάρον ττερί τον τότΐον ^νΎ.ίας τοη- 
αρχονντος. αί'Τί^ι αδελφούς έσχήχει δύο δέοντα γ,αΐ ^ρά- οί. ΗβΓ. ΙηοΓ 
γ.οντα και τάς της Λυκίας βίσβολάς κατέχοντες μετά καΙ τών 
ύτΐ' αυτούς άνι^ρονν τους παριόντας. διά γοϋν τήν όμόνοιαν 

15 τριγ.έφαλον θηρίον τούτους έ/.άλεοαν, διά δε το ττολεμικον 
καΐ δραστήριον ττυρίπνουν. τούτους γοϋν ό Βελλεροφόντης 
ήττήσας μόλιβδον εμβάλλει τοις αύτιΖν στόμασι τοντέστι χα- 16ΐ7 
λινόν δουλείας, ττρόοθεν δε ό Λέων έτΐολέμει, εκ τον ότΐΐ- 
σ&ίου δ δράκων καΐ κατά το μέσον ήν Χίμαιρα ώς τούτων 

20 άσ&ενεστέρα. \ ή καΐ άλλως τήν Χίμαιραν νοητέον, ώς" Ομη- 
ρος ύτζεμφαίνει μικρόν τούς Σο?.ύμους ίϋ-νος μάχιμον, οϋς 
εικάζει καΐ λέοντι διά το κατά πρόσωττον γενναιοτάτως μά- 
χεσβ-αι, τάς δε ί^μαζόνας, ας εικάζει χίμαιρα ήτοι αίγΐ διά 
το κρημνοβατεΐν αύτάς δίκην αιγών και εν κρημνοϊς κατοι- 

25 κεΐν, τήν *όέ* ένέδραν τών Λυκίων τήν κατ αύτον, ήν διά 
τό λαθραΐον δφιν έκάλεσε. 

Πήγασου τίτεροΐς' άντϊ τον ειπείν ότι εκ τοϋ νττό 
γήν ΥΜΐ νδωρ ημισφαιρίου σύν τφ ήλίφ ανήλϋ^εν ή ήμερα έκ 
τών μερών τοϋ έώον Ωκεανού Πήγασου τττεροΐς είτΐεν. 

30 ή δε τοϋ Βελλεροφόντου ούρανόθεν έκ. τον Πήγασου άτΐο- 
σφαίρισις τοντό έστιν' έτταρθείς τοις όνδραγα&ήμασιν, οΐς 
τφ τΐλοίφ έκείνφ είργάσατο , έδόκει τις ημίθεος είναι και 
υψηλότερα τον αιθέρος έφρόνει. άντιτίνευσάσης δΐ της ει- 
μαρμένης αύτφ, ήν "Ομηρος ^ία φησίν , αίφνης ό ευτυχής 
εκείνος δ τροτναιονχος δνστνχέστατος κατεφαίνετο' άποβαλών 

9 ΐ'η%οι/ένον 3,11 νηχο/αένονε α ήχοναένοιν ν2 οί. Ηΐδί. XII 422. νηχό- 
μενοεί ΜαβΠοΓ ΣΧΟΛΙΑ 19 

*γάρ* τους τταϊδας 'λαΐ ώσπερ τυφλός γεγονώς ττενθ^ών τΐερϊ 
την έρημίαν της Λυν.ίας διήγεν \ ήτις Άλήιον άττό της έγ,εΐνον Ζ 201 
άΧης γ.α.ϊ τΐλάνης έγ,λή&η \. ή ν.αΐ τάς φρένας άτζοβαλών καί 
τόν νουν τυφλωθείς οΰτω διήγε τΐλανώμενος ' \ κατά γάρ Έττί- ΡΙαί. Μογ. 
5 χαρμον νους όρά, νους ακούει, τα <ϊ' άλλα τυφλά. 

18 ΤιΟ-ωνόν εν κο ίττ] σι' κατά τό μυ&ικόν και τήν 
ίστορίαν δ Τι&ωνός αδελφός ήν Πριάμου άμφιμήτριος' ό μέν γάρ Πρίαμος ήν Λευκίττ- 

ττης, ό δΐ Τι^ωνός 'Ροιοϋς \ ή Αρ. ΗΜ. III 

Στρυμονς \ της Σκαμάνδρου ΤιΟ^ωνόν' άττό ^Ροιονς της 
Σκαμάνδρου ^υγατρός έστιν 

10 ό Τι&ωνός, δ δέ Πρίαμος 

άτΐό Λευκίπτιης. 8 0-υγατρός υιός, 

αμφότεροι δ^ ηατρός ^αομέδοντος \ . φασί γονν δτι τόν Ά. ίΐ). 147 
Τι&ωνόν τοϋτον σύνευνον εσχεν ή Ήμερα, έξ οϋ γεννά 
Μέμνονα και ^ΗμαΌ•ίωνα. \ άΌ^άνατον θΙ τόν Τι^ωνόν τζοιή- ? 

15 σασα έτνελά&ετο τχοιησαι και άγήρω. γηράσαντα δέ το- 
σούτον ώς εν ταλάρφ και λίκνφ αυτόν ηεριοτρεφόμενον δί• 
κην βρεφυλλίου κα9•εύδειν εις τέττιγα μετέβαλεν. \ καΐ διά 
τοϋτο γονν φησι καΐ ούτος έν ττ^ κοίττ) καταλεΐψαι αυτόν 
τήν Ήμέραν. και ταΰτα μέν μυ^ικωτέρως λέλεκται, ^ητορι- 

20 κως δέ τΐρότερον άλληγορητέον' ό Τι&ωνός ούτος τίερί τήν 
ήμέραν καΐ τά έώα έπιγαμβρεύσας παΐδας ίοχε τους ηρορ- 
ρηΟ^έντας, ηολυχρονιώτατος δέ τοσούτον έγένετο ώς ύττό γή- 
ρως τοϋτον τρύχεσ^αι ταλάρφ κα^ήμενον. έμυ^εύσαντο γοϋν 
δτι ή ' Ημέρα τουτέστιν ή ευκρασία των έώων μερών καϊ 

25 σύνευνον τοϋτον ίσχε και ά&άνατον έτΐοίησεν ή ή' Ημέρα και 
τό φως τοϋτον ήγάπησε, διά τό ύτΐέργηρον αυτόν, ώς εφην, 
γεγονέναι. δ3^εν και εις τέττιγά φασιν αυτόν μεταβλη^ήναι. 
II οι γάρ τέττιγες ώσττερ \ οι δφεις | γεγηρακότες άτίοβάλλουσι 8 793 
τό γήρας ψ Τ. || κ.αΐ ταϋτα μέν ήλληγορή&η ξητορικίος' φυσικώς 

30 δέ ήδη λεκτέον' ^Ηώς τό ττρωινόν κατάστημα \ Τιϋ^ωνός δέ τό 8θ1ι. «2 
της ημέρας κατάστημα, δτε τι^έασι τά ώνια | καϊ ετίϊ τά έργα 
χωροΰσιν οι εργαζόμενοι, δ^εν καΐ Ημέρας άνήρ, δτι τά άν- 
δρώδη καϊ εργατικά έν αύττ) γίνονται, ούχ ώσπερ έν τ^ νυκτϊ 
τά ^ηλυτΐρετΐή καϊ άνέσιμα. οΰτω μέν, ώς έφην, Ίι^ωνός 

9 χασάν^ρου 8 ΟΟΓΓ. Άούβνί 10'' Στρνμονΰ βΤΟβΙΙΐη & ΟΠΙ. γ\ 

33 αύτώ γ1 20 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 10 έστιν ή ήμερα, μάλλον όέ *έϋ€Ϊνο* το της ημέρας ν.ατάατημα, 
ότΐότε τά ώνια τίροτί&ενταί ν.αϊ αί άγοραϊ Ιοτανται. ούτος δΐ 
μν^ίΥ,ως εΐττε Τι^ωνόν Πριάμου ν.αλων αυτόν άδελφόν ίοτο- 
ρίαις τ,αΐ μύθ^οις μόνους Ό-έλγειν τους νέους βουλόμενος. 

ν,οίττβαι ν,οίταις' \ ίωνίν.ώς δε έτράττη το α εις η ν.αϊ ΕΟ 67729 
μένει τό ηροογεγραμμένον. \ 

Κέρνης' Κέρνη νήσος Ώχεανΐτις, ότίό^εν ό ηλως δογ.εϊ 
όνατέλλειν. Τ Κέρνη νήοός έστι \ ττερί τόν ^ Ω,γ,εανόν κατά οί. 16 Ρ 
άνατολήν \ άγ,ραν, ύ} ΥΜ^εύδει δ Τι^-ωνός μετά της Ήονς' 
ύηοϋάτω δέ τό Φήγιον, οϋ τόν Πήγασον Ζτζτΐον έηοχεΐται ή 
Ήμερα μέλλουσα διέρχεσ&αι κατά τήν γήν. τΐτερωτόν δϊ τού- 
τον τόν ίτΐτΐον τταρίστησιν δ ηοιητής (Ηβ8. Θ 284). 

19 *τό άμφιμήτρ ιον ερρέ^η*. Τ Ρ 20 οϋσα \ τά σχοινιά | οίς 
15 φέρεται ή ναΰς οιονεί οΐσά 
τίνα δντα \ τίαρά τόν οΐσω μέλ- 
λοντα Ι δηλούντα τό κομίσω. 
χ Ε^ (ΕΘ 44235 ΕΜ 642 43 ΕΟ 
123 ΐδ) οϊσυια γάρ έστιν. 8^ 
20 οϋσα τά σχοινιά τναρά τό 
οΐω τό κομίζω οΙσα \ καϊ τροτΐγί 
τοΰ δίχρονου εις δίχρονον καΐ 
1 ίωνικώς \ οϋσα. Ύ ή τά άτΰό ΕΜ 6183τ 
οίσύας φυτοΰ ήτοι λύγου' ηρό- 
τερον γάρ άτίό λύγου σχοίνους 
έιτοίουν ηρό ευρέσεως της κα- 
νάβης. 8*? 

γρώνης κοίλης τνέτρας έκ 
τοΰ γρώ \ τό ξέω και το σείω Ά* 
ή έκ τοΰ τρω τό τρυτΐω τρώ- 
νης και γρώνης. γρώνη ή κοίλη καϊ βεβρω- 
μένη ήτοι \ ή τετρημένη ττέ- 
τρα \ χΕ^(Ε&130ι3 ΕΜ24ΐ5ΐ 

25 ΕΟ 44ιο) ή γρώνη τετρυτΐψ 
μένη οϋσα τΐέτρα καϊ ώς οΐ ηα- 
λαιοί φασι, τρώνη τις. Επ8ί. Οά. Ι 21030 (οί. οοά. V ΕΜ 1. 1.) τΐαρά 
τό τρω τό τρυτίώ ή τΐαρά τό γρώ τό έσ&ίω. *^ ί\). II 39 ιι 
χερμάδος | ττέτρας \. 8^ και γρώνη καϊ χερμάς τΐέτρα, εν ^ 

30 τά σχοινιά τοΰ ηλοίου δέδενται ηρός τόν αίγιαλόν. δ^δ^δ^ χερ- 
μάς κυρίως ή μικρά τιέτρα, ήν δύναται τις ττ] χειρί μάσασ&αι 
καϊ έτΐΐλαβέσΌ-αι, νυν δέ καταχρηστικώς τήν τιαραθ^αλασσίαν 22 χοίλη 8θ1ι. Νιο. Α 77 19 νσήια 20'' κανάβωε γ\. χαννάβεο>5 γ2 23'' ^ έσ&ίω (βχ 

ΕΜ 23744) 8ώ. ΣΧΟΛΪΑ 21 

μεγάλην τΐέτραν έ'λάλεσε του λιμένος, Λρός ην άποδέονοί 
τους των δλν,άδων σχοίνονς. Τ ενγάλην α τα γαληνιάν 
τιοίοϋντα *τήν νανν* ν,λνδωνιζομένην, δηότε δεί)^τ) γ,αΐ στη- 
ρίχΟ^^ ταΐς άγ>ίνραις. Τ 

δ 21 ναϋται λίαζον' οι ναϋται, ΓρησΙ, τά σχοινιά τα 

Ρ ηαρέχοντα γαλήνην από της τετρυττημένης πέτρας \ έλνον. \ 8^ 

λίαζον Ι έλνον \ τροτΐτ] τοϋ δίχρονου εις δίχρονον ώς Ρ 
τό βύβλος βίβλος \ ί^φροδύτη ^Αφροδίτη \ τετράδυον τετρά- ΕΟ 285ΐ 
διον γ.αΐ τά δμοια. τίάτΐό γης έσχάζοσ αν αντί τοϋ 
10 άηέλνον' ταϋτα όέ Καλχηδονίων ιδιώματα είοιν. ΟΙιοβΓοΙ). 
8θ1ι. II 6430 Η. Ι εύβοϊϋή ή \ λέξις 8^ ίηί. Πη. Οοίδΐ. 345. αϊτό 
γης έσχόζοσαν άτιό γης άνέοτιαοαν τ ας άγγ,νρας' δτε γαρ (ρ) 
μέλλουσι τΐλεϊν, άτΐό γης άναοττωαι ταύτας" τό δ^ έοχά- 
ζοσαν λέγεται άηό τοϋ σχάζω το ανοίγω καί τό γ.ότίτω 
1δ τό την διέχειαν ηοιονν. | έοτι δϊ χαλν.ιδαΐ•/.όν \ ήτοι άττιν,ης Τ 8 252 
διαλέγ,τον. \ Ρ 

22 νσττληγξ δε •λαι νστριχϊς τινρίως μάστιξ ήν έλ χοι- 
ρείων τριχών ουμηετΰλεγμένη, καταχρηστικώς δε καί ττάσα 
^^ μάστιξ ν.αϊ το βούχεντρον' \ νυν δ^ τάς άγχύρας οϋτος λέ- 
20 γει. Ι 8* τά οίδηρα 8^ τΐαρά δ^ Λυτιόφρονι ϋσηληξ λέγεται 
τό σίδηρον της νεώς. ^Ύ ΕΜ 78457 της άτρετηρίας. 8- 
αί δέ ηαρΌ-ενογ,τόνον μέχρι τοϋ αϊ Φα λαχραΐα ι_•λό- 
ραι συντάσσεται οϋτω /.ατά τήν τάξιν τοϋ α τιαΐ τοϋ β 'λαι 
Ρ τών λοιπών στοιχείων. Τ τήν περί τον Έλλήστΐοντον ^άλασ- 
25 σαν λέγει, περί της "Ελλης μνΌ^εύονται δτι παρ&ένοι αύττί 
Ό^ύονται. 8^ 

παρ^ενο'λτόνον' || ί^&άμας δ Αιόλου \ τοϋ 'Έλληνος | βοΙι. ϋΗ86 
παις, βασιλεύς δέ Θηβών γήμας '/νώ τήν Κάδμου παΐδας ^^-""^^-^^^ 
εσχε δύο Κλέαρχον \ τον παρά τισι Λέαρχον \ ν,αι ΙΙαλαί- λ. 80 ββΐι. Β 
30 μονά Ι τον *•/.αΙ* Μελιν.έρτην. κατά "Ηρας δΐ πρόσταγμα ^^^''• 

άποπεμψάμενος τήν 'Ινώ ν.αι έπιγήμας Νεφέλην ίσχεν εξ αυ- 
τής παϊδας δύο "Έλλην τε ν.αΙ Φρύξον. μιγνύμενον δέ αυτόν 
λά&ρα ττί Ίνοΐ τίατοπτεύσαβα ή Νεφέλη φχετο. πάλιν δέ της 

21 άψετηρίαβ βοΙί. ΤΙίΘΟΟΓ, VIII 58 10 Χαλχιδέων Οοϊ). 13 μέΙΙωσι Ο 15 χαΙ^αΜόν II ρτοΠ. 2 22 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

οικίας έ7ΐΐγ.ρατήοαοα ή 'Ινώ έτΐεβούλενσε τοις της Νεφέλης 
τΐαισίν, εύρονσα δε τίνα μηχανήν έφρνγε τον πνρόν διά τό 
μή όναφύεσ^αι. καΙ δή τΐολλης ονσης άγ,αρττίας έν ττ] χώρ^ 
\ ίτνεμψαν οι Ά^-ηναϊοί ψΤ ϋ-εοτνρότΐονς εις ΙΙν^-ώ, ή δέ 'Ινώ 

5 ντΐέ^ετο τοις μάντεαι τοιούτον τίνα χρησμόν χατά Φρύξον 
λέγειν ^&άμαντι ώς διά τοϋτον σΐτον μή φύεσ&αι μηδέ τα 
λοιτΐά των στΐορίμων, δτι των της Νεφέλης τΐαίδων χρεία 
τοις ϋ^εοΐς ένα τνΟ^ήναι. ττνθ^όμενος οΰν ηαρά των ^εοπρό- 
τΐων δ '^Ο-άμας τό λόγιον \ ν.αϊ όναγ^ίασθ-είς \ μετατΐέμ-πεται Αρ. 1. 1. 81 

10 έτΛ των αγρών τον Φρύξον σφαγιάσαι βονλόμενος, ττροφάσεως 
δέ χάριν έγ.έλενσεν αυτόν άγειν δτι γ.άλλιστον τΐρόβατον έν 
τοις -Θ^ρέμμασιν εις ίερονργίαν ντΐάρχον. μυθ^ολογεΐται δϊ δτι 
τΐαραγενομένω τφ Φρνξφ μετά της αδελφής τιατά τίνος δαί- 
μονος εττιφάνειαν ανθρωπινή φων^ λαλήσαι τόν χριόν γ.αϊ 

15 Ηάσαν αύτφ τήν έττιβονλήν άναγγειλαι γ,ελεΰσαί τε αυτόν μετά 
της αδελφής \ ττεριγ.α^ίσαι τά νώτα, δηως τόν έττιν.είμενον 3643 
γ,ίνδννον έγ.φυγεΐν δννη&ώσιν. || έτεροι δέ λέγουσιν δτι Νεφέλη Ά. 82 
καί τόν Φρύξον τιαΐ τήν "Ελλην αρπάζει ν.αϊ ηαρ 'Ερμον λα- 
βοϋσα χρνσόμαλλον γ,ριόν έδωγ,εν, νφ ού φερομένων διά \ τον βοϊχ. ΐ>. 1. 1. 

20 αέρος μετά πολλής τής βίας συνέβη τήν "Ελλην μή δνναμέ- 
νην άντέχειν εις τό ύτΐοχείμενον *γ.ατα*τΐεοεΐν πέλαγος και 
άποπνιγήναι, προςαγορευΟ-ήναι δέ τοΰτο από ταύτης Έλλήσ- 
ποντον' | δ-3^εν '/.αΙ παρ3•ενογ.τόνον θ έτι ν τήν 0-άλασ- 
σαν οϋτος έτίάλεσε. \ Φρύξος δέ ήλ&εν εις Κόλχους ν.αϊ 3-ύει Αρ. 1. 1. 

25 έν,εΐ Φυξίφ ^ιι τόν γ.ριόν. τό δε δέρος ^έήτης έν ^.Αρεος 
άλσει τίαΟ^ήλωσε περί δρνν. Φρύξος δέ ελών Χαλκιόπην τήν 
Αίήτον γεννά "Λργον, Μελίαν, Κάτιν, Φρόντιν, 2ώρον | κα* 
"Ελλην Τ. ύστερον δέ 14ϋ•άμας μήνιδι "Ηρας \ δτι τόν Αιόνυ- \\). III. 28 
σον ώς ν.όρην άνέτρεφε λαβών παρ' ^Ερμοΰ \ υμι τών έξ Ίνονς 

30 έστέρητο παίδων ' αυτός γάρ μανείς Λέαρχον τοξεύει/ Ινώ δέ 

συν Ι Παλαίμονι τφ και \ Μελιχέρτη ήλατο εις τήν θάλασσαν, 2Ι29 ι 

'^&άμας δ έν.πεσών Βοιωτίας χρησμόν ελαβεν έχει χατοι- 
γ.εΐν, δπου ζώοις άγρίοις ξενισθΎ). λύκοι δέ περί τήν άπ' 
αύτον κληθ^εϊσαν ΙΑ&αμαντίαν ίδόντες αυτόν εφυγον ν.ατα- 4 επεμπεν ό ^Α»άμαε 8θΚ. Β. ^ ΘηβοΛοι οί. 8 519 ΕΜ 82037 

19 έφ^ II 26 λαβών II 27 Μελίαν ν. ΑροΙΙ. χραντιν α χντιν ο 

'βχ ιιηο ΟγίίδΟΓΟ ίίηχΐΐ άαοβ' Μαβίΐ. ΣΧΟΛΙΑ 23 

λίτΐόντες τά γ,ρέα τα των ηροβάτων, άττερ γ,ατήσ^^ιον. έ>ίεΐ όέ 
γήμας Θεμιοτώ τήν "Υιρέως γενν^ Λεύν,ωνα, "ΕρνΟ^ρον, 2χοι- 
νέα, Τίτωνα. || κα* τά μέν λοιτΐά τΐάντα της ιστορίας άλψ 
0-ενονσι, τά δέ τίερί τοϋ χριοϋ μεμνθ^ολόγηται,• || ό γαρ Κριός Ρ»1. Ιπογ. 3; 
δ άν&ρωττος ων φίλος τι] "Ελλΐ) γ,αΐ τφ Φρύξφ γνονς τήγ έτζι- 
βονλήν τήν τίατ' αύτων έμβάς εις ηλοΐον μετά τούτων έφέ- 
ρετο. ν.αΐ ή μέν"Ελλη ττερϊ τόν'^ Ελλήοτνοντον ή νόσφ | ή ττε- οί. βοΐι. Αρ.^ 
σοϋσα *τοΰ τΐλοίον* \ τελεντ^ , ούτοι δ^ άφίκοντο τΐαρά 
Κόλχονς II κα2 χρνοώοαντες τιριοϋ δέρμα τον γ,ριόν ^νονσι τφ 364ιο 

10 ^ιί, το δέ δέρμα άνθρωπος τις /βράχων έφύλαττεν \. 

Θέτις ή θάλασσα, δτι εύ&εσίας αίτία' συναχ&έντος γάρ κατ' 
αρχάς τοϋ ύδατος έοράνη ή ζνιρά ν.αϊ γέγονε τοϋ τΐαντός 
ενχοσμία. Τ 
Ρ 23 ϊονλος σχώληξ | πολύτΐους \ μιχρός τΐερΙ τοίχους άνερ- 

15 χόμενος, φ 7ΐαρείΥ.άζει τάς '^λεζάνδρον ναΰς δια τάς χώτΐας. 8^ 
εγώ δέ μίαν λέγω ναϋν Ι^λεξάνδρον καί βαρβαριχόν τΰλοιάριον 
ίν (97)' [ ρ' στρατιώτας έχων έπλευσεν εις Ελλάδα. \ ϊονλος Μβΐ. 116 ΕΜ 
^έ σημαίνει δ' , τον σγ.ώλην.α τοϋτον, τήν έξάνϋ^σιν των γε- 
νείων^ τήν σνστροφήν των τριχών υμΙ τόν νμνον, ώς φησιν 

20 ^Ερατοσθένης έν Έρμί) ή χερνήτις έριδος έφ' ύιρηλοϋ 
ηνλεώνος δ ανδαΐτ ις στείχονσα χαλάς ήειδεν ίού- 
λονς. 

'ίονλος το | ττολντΐονν ζώον\ ή ϊουλος ζώόν έστι \ θαλάσ- 
δ&εν άηό μεταφοράς '/.αϊ αϊ σιον ή^Ύ ηολύτΐονν, έξ αύτοϋ δέ 

2δ τΐολύχωτΐοι νήες ίουλότιεζοι αϊ νήες ίονλότιεζοι λέγονται, 
άτι* αύτοϋ γ,έκληνται. ^Ε§:(ΕΜ 
47229 ΕΘ 290ΐ3) 

τϋέζα δ τΐούς \ * τΐαρά το τΐέδον*, τοϋτο δέ παρά τό εζω τό ΕΜ 13722 
γ.ά3•ημαι\. τΐόδες οϋν της νηός γ,νρίως οι οϊαχες ή χαΐ αϊ ^"*" 

30 τιώτναι. εύώττες \ εύόφθαλμοι \ διά τάς όττάς, δ&εν έν τφ Ρ 
τΐλεΐν γ.ινοϋσι τάς ν.ώττας. στΐάθαις \ ν.ώτναις |. 

24 τΐελαργοχρώτες αϊ νήες διά τό λευν.αίνεσΌ-αι 
ν,ηρφ. 8 Ι λενν.όχροοι \ διά τά λαίφη. Τ Φαλαν.ραΐαι 88* (51 άντΙ ρ 
τοϋ 8 Ίδαΐαι. 88* ο δέ τΐερι τήν Φαλά/.ραν τόττος ψιλός ν.αϊ 

35 άδενδρος, διό ν.αϊ ταύτην έσχε τήν ττροσηγορίαν. 8 'ίΦαλά- 

3 τιτωνόν δ ν. ΑροΙΙ. 14 τεΖχοί α 21 δενδαΐτιβ α 28 πέδον 
τό δμαΐόν ;/2 33 χαιρψ. οί. ΕΜ 76354 ϋοηηβΐ' ΐη ΗβΙΙ). "νν&ηά^βηΐ• XI 
35 Φαλάχραι — ρΓοΗ. 17 24 ΕΙΣ ΛΪΚΟΦΡΟΝΑ 

κ ρ α ί οίγ.ρα της 'ΐδης, "ήτις ούχ έχει ζών φντόν όιά τήν χιόνα 
καί τον χρύσταλλον, άλλ^ εψίλωται. ν.αΐ ττάντα δέ τά έψιλω- 
μένα ό'ρη ελέγετο Φαλάχραι.^^. 8ΐβρ1ι. (1170. 24). άλλως, δρος Τροίας, επειόή- 
5 ττερ έ^εΐθ^εν έττοίησεν 6 Πάρις 
τάς νανς ν.αΐ ώς (ραλαγ,ρόν 
έτΐοίησε τον τότΐον. β τινές δε έκεΐδ^εν ήγουν έγ, της 
Φαλάν.ρας λέγονσι τμη&ήναι 
τά ξύλα τά εις τήν ναυττηγίαν 
τών Αλεξάνδρου τΐλοίων, ίγ.- 

τοτε δέ τοΰτο τό όρος ψιλω&ίν Φαλά/.ραν όνομασθ-ήναι διά 

τό φαλαν.ρω&ήναι αυτό \ παρά Φερέν,λου \ εις τήν των νέων Ηοπι. Ε 59 
10 νΜταον.ευήν. -κόρας δέ Φαλαν.ραίας είηε τά ττλοΐα *ώς* ^κ 

των της Φαλάκρας ξύλων ναυτνηγη^έντα. 

ίοτέον δέ γ.αΙ τόδε δτι ή 'ΐδη 'Ιδαΐαι από τοΰ ττεριέχοντος. 

τό όρος τρία ακρωτήρια ^χει, \\ τέσσαρα γάρ\ όχρωτήρια'ίδης βοΙι. ΝΊβ. θ 

τό Λεγ,τόν , τό Γάργαρον γ,αΐ Φαλάκρα, Λεγ,τόν, Γάργαρον \ 
15 τήν Φαλάν,ραν, άφ' ής κα2 αΐ Πέργαμον. \\ 

νήες τον ^Αλεξάνδρου λατε- 

ϋγευόσ&ησαν. 8^ 

Ρ 25 Καλύδναι \ νήσοι \ καί όρη Ι της Τροίας | άττό τίνος 

19 Καλυδνοΰ. β* 

-}•Ρ τΐτίλα τά άρμενα, τταρά τό τίλλω ΕΘ 48550 ΕΜ 69433 

λενλά Τΐτίλα τάς γ,ώττας , δτι νη αυτών λευν.αίνεται τό 
ύδωρ ηληττ ό μεν ον \ τΐτίλα δέ τά τΐτερά τΐαρά τό \ εν τφ £0 48541 
τΐέτεσ&αι Τ? τίλλειν || καΙ ν,ότΐτειν \ τόν αέρα \ . *£§ 

Ρ 26 τά άγρα τήςνηός, τά ] άγ.ροστόλια \ 8^ οί. Ρ8295 άφλα- 

25 στα άσύνδετον αντί τοΰ είτΐεΐν ΎαΙ άορλαστα\ άφλαστα δέ 
λέγονται αϊ τΐρύμναι τΐαρά τό ενφλαστα γαΐ εϋν.αυστα είναι 
ή τΐαρά τό άφλαστα | *κατ' ευφημισμόν* | υμΙ άχαυστα, δτι 
αϊ Τΐρύμναι των τΐλοίων των βασιλιν.ων ν,αΐ των στρατιωτικών 
■θ^εούς γεγραμμένους είχον, ά δι' εύσέβειαν ούν. άν τις έγαυσε- 
30 τά δέ των λοιτΐών τΐλοίων άφλαστα τις εΐτΐοι οιονεί εϋφλαστα 

13 τρία — Φαλάκραν 8θ1ΐ• ΑΟ Θ 48 15 αί — κατεσκενάσ&ησαν 8θ1ΐ. 

Νιο. Θ 268 27 δτι — &άί. ΑΒΟ Ι 241. 

25 ασύνδετα α άσννδέτωΒ ροδί εΙπΐΧν δ και Οίη. «6/2 εν- 

φλαστα α &&λαστα γ2 ΟΜ. δ αί. Ρ 26 είναι κατ' ευφημισμόν γ2 

21 ή — άχανατα ονα. γ2 28 >* στρατηγικών. θί. Υβίοΐί. Αΐηπί. νηε$ 30 &ν 
ροδί εΐποι ίηί. Ιίη. δ ΣΧΟΛΙΑ 25 

καί εν^ανστα" ει γάρ τις 7ΐϋρ *αντοΐς* έτΐΐβάλλεί, συντόμως 
■λανΟ^ήσεται δια τό είναι ηετΐίσσωμένα. 8* φώοαων τό ίστίον της νεώς 
ττεφνσημένον **Ε^ (ΕΜ 80423) φ ώα σων ας τά λαίφη, τα άρ- 
μενα τιαρά τό ψω τό λαμ- 
5 ττρύνω' λενγ,ά γάρ. Τ ή \ 7ΐ:αρά τό ίρνσάσ&αι \ ΰτζ ανέμου φύσ- 8 
σωνες '/.αι φώσσωνες ή παρά τό φέρειν τους \ ώσοντας \ ήτοι V ΕΜ 1. 1. 
τοις άνεμους. ώργυ ιω μένου ς \ εκτεταμένους \ ήτΐλωμέ- ρ 

νους ή ά-ηό της \ όργνιάς ήτοι της έν,τάοεως των χειρών \ ή ΕΜ 62947 
άτζό τοΰ οργώ τό δρμώ. \ όργάν ό^ τό έχ γης συντόμως όρούειν ΕΜ 62929 
10 τι των φυτών \ ή τών βοτάνων, ώργυιω μένους -/.αϊ μετά 

ττροσγραφης %αΙ δίχα προσγραφης τοΰ ϊ δει γράφειν' \ τά γάρ *ΕΜ 1427 
διά τοΰ ΰϊά Ο^ηλυ/Μ τφ ϊ τίαραλήγεται, μυΐα, άρτΐυιά, μη- 
τρυιά, τό δϊ αγυιά ν,αΐ όργνιά δίΓρορεϊται. 

ρ 27 ότΐαρ/.τία ις ταΐς άτΰό της αρν,του πνεούσαις. **Ε^ 

15 (** ΕΜ 1182ο) 8^ ούτος γάρ τοις ττλέουσιν άπό Τροία^; εις 
Ελλάδα Γρορός Β^β' έστιν 8^ γ,αι ούριος δ άηαρχτίας βορράς 
Τ ' αύτη γάρ βορινή. 8- 

Ρ 28 ^ ό' ίν^εον σχάσασ α' [ αϋτη άνοίξασα τό μανιώδες 

στόμα αυτής υμΙ μαντΐ7ίόν. \ δον.εΐ γάρ {ο) αυτός ζ/ιονύσφ 

20 είναι δ '^ηόλ?.ων, διό γ,αΐ τοις νΐ'/.ήσασι τρίπους έδίδοτο. 8^ 
τό ύτΐό &εοΰ ν,ινούμενον μαντιν,όν. ιηαΓ^. 8^ τίρηστήρος 
αϊ3•ωνος καυστικού \ οξέος |. ένί^εον Β^εΐον \ μαντίλόν |Αρ,1βχ.ΐ327Ρ 
τό Ο^εΐον άγορεΰον φωνάς * σγάσ ασα \ άνοίξασα] βάκχειο ν Ρ 
τό δίκην τών Διονύσου βακχών ξένα φ&εγγόμενον.* ετυμο- 

25 λογεϊται δέ παρά τό εχχέειν \ την βοήν \ . ΕΟ 10244 

29 '^της αττ' άκρων ^Άτης λόφον καΐ βονπλα- 
^^της λότρος έκαλεΐτο πρότε- νόκτ ιστον τήν Τροίαν λέγει, 
ρον ή "Ιλιος. 883* 

II Ηλέκτρας γάρ τής '!Ατλαντος καΐ ^ιός ^Ιασίων καΐ ζ/άρδα- Αρ. ΜΜ. III 
30 νος. και ^Ιασίων μέν έραο^^είς ζ/ημήτρας κεραυνοΰται, /1άρ• ^°'° 
δανός δϊ \ κατακλυσμού γεγονότος \ έκ 2αμο&ράκης εις τήν 8 73 
άντιπέραν γήν περαιοΰται βασιλεύοντος τότε τών Τρωικών 
μερών Τεύκρου τοΰ Σκαμάνδρου και 'Ιδαίας νύμφης \ οϋ τήν 
άδελφήν φΤ Βάτειαν λαβών ζ/άρδανος, καν δ ^υκόφρων ]Αρί- 

1 Ιπιβάλλη γ\ 14 πνοαίε Ε^ 15 ο•δτοε — τοΐ£ \ τοϊ5 γάρ Τ 
23 ** 9•εΙα$ 29 ΐη II ίοίυιη δοΙιοΗοη ΙαΛ&ίυηι 26 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ σβην λέγει (1306), γενν^ Ίλον χαΐ ΈριχΌ-όνιον, ών 'Ιλος άπαις 
τελεντςί, Έριχ&όνιος όέ έξ ί^στνόχΐ]ς της 2ιμόεντος γενν^ 
Τρώα. Τρωός 'λαΐ Καλλιρρόης τή^ ^γ,αμάνδρον Ίλος ν.αΐ έτε- 
ροι. II δς Ίλος 

ΓρησΙ δέ περί τούτον τον τό- είς Φρνγίαν 
έλ&ό)ν έν Πριήτΐψ έμαντεν- 
σατο. έχρησε δέ αύτφ ηον Έλλάνιγ.ος έν α Τρωιχών 
δτι μαντενομένφ ένΠριήηφ της 
Φρυγίας τφ 'Ίλφ έχρησεν βδ^ 
ό Πριητΐηναΐος ί^ττόλλων μή κτίζειν τον λόφον 88^8* τοΰτον' 
10 ^Άτης γαρ αντόν έφη είναι, διό γ,αί ζίάρδανος αυτόν (ρύν^ 
έν.τιαεν, άλλα τι^ν *νηό τήν "Ιδαν* ^αρδανίαν 88* ττρότερον Σν.αμόνδρου λόφον 
γ.αλονμένην. γ.αλονμένην. έν.αλεΐτο δ^ το 

ττρότερον ή;^2γ.άμανδρθ(: ούτος 

ό λόφος. 8 
15 έν Φρνγί^ γοΰν όγωνα ντΐό τοϋ βασιλέως τεΟ^ειμένον εύρων Αρ. 

νιγ,ό τΐάλην "/.αϊ λαβών έχ τον βασιλέως ν' *ν.όρας χαΐ ν'* ν,ον- 

ρους έν. χρησμού είπετο βοΧ \ τνλανη&εΐστ) \ έγ. Μνσίας \ ήτις ΐηίΓ. 

άφιγ,ομένη έτίϊ τόν λεγόμενον της Φρυγίας Υ^ναης τότΐον Αρ. 

ν.ατεν.λίνετο, έν^α τιόλιν -/.τίσας ό Ιλος ' Ιλιον ένάλεσε. 
20 βοντΐλανογ,τίστων' Λήσσης ό Λαμ^αν.ηνός φησιν δτι 

"Ιλου εις την Μυσίαν νέμοντος βοΰς δβ^β* 

έχρησεν αύτφ ^^ττόλλων έγ.εϊ III 142 1. 1. 143 25 μία άηοσγ,ιρτήσασα έφυγε, τόν 
δ^ διώγ.οντα έλ&εΐν εις τήν 

^ΊλίΟν. 883 γ,τίζειν τΐόλιν, έν&α αν '^τ] μίαν 
των βοών αύτον τΐεσοϋσαν. μία 
οϋν τών βοών αύτον άτΐοσγ.ιρ- 
Τϊ2σασα *της αγέλης* . . . ταύτην έδίωχεν, ή δέ όχλάσασα γ,ατέ- 

Λεσεν \ έν3•α νυν εστίν ή "ίλιος. Αρ. 

ό δέ Ίλος τοϋ χρησμού μνησ&είς έχει τύόλι^ έγ.τιοε γ,αϊ άφ" 

80 έαυτον^Ιλιον έχάλεσε\. άλλως, φασιν δτι'Ίλφ μαντευομένφ, 

τζον άρα γ.τίσει τΐόλιν, άνεΐλεν αύτφ ό ^εός εύρήσειν τινά βοΰν 

τΐλανωμένον γ.αΐ δτΐου αν ΥΜταγ.λι-θ-'^ , έγ.εΐσε γ,τίσαι ηόλιν. 8^ ΜΜ. II 
143 (^κ όέ) της βοός τΐλάνης βον- 
τΐλανόγτιστον εΐτΐε τόν τό- 
85 τεον. 8^ βουττλανόγ,τιστος δϊ λέγεται 
δια τήν τΐλανη^εΐσαν *ήν εΐ- 
ηομεν* βοΰν. 9 πριηπαϊοδ ά (δίΓ&Ι). XIII 1ιι. ΐ4) 10 (ονκ) ίπί. Ιίη. Ι (άβ οοηΐ. 

Ροϋβν) 13 Χ Σχααάνδριοδ^ 18 Χ'Άτηδ Χόφον 8έΙ). 20 ΙβΠΙΐηαϋδ 

ΙΟΟΟ άΐλωί α Οίη. II 26'' βχοίάΐΐ Μψενγεν, ό δέ 31 άν^ίπεν ΣΧΟΛΙΑ 27 

ά^ρων λόίρων των νιρηλων έν γαρ έν.είνοις τοις μέρεσιν 
-ήν δ τΐύργος της Κασάνδρας. 8* 
Ρ 30 παρά τό άλέξειν τους άνδρας" τζαρ^ένος γάρ ήν. 8^ 

31 ηρός την πόλιν ταντα λέγει. 8^ 

5 αϊ αϊ έττίροημα ^ρηνητιχόν, δ πάντες οΐ νυν βαρύνονσι, 

Στέφανος δε ν.αϊ Μελάμτνονς περισπάν όξιοΰσι λέγοντες τον- (βοΗ. ϋίοη. 
τονί τον χανόνα' \ τα εις α7 δίφ&ογγον λήγοντα επιρρήματα^ '^^η λ\\ 
άν έτεί τέλους έχωσι τον τόνον, περιαπωνται, ίαταταΐ, ιταηαΐ, 
αΐ ν.αι τα δμοια πλην τον βαβαί χαι τον ναι \ έγώ δέ φημι 
10 ΥΜΪ τον αι. ^ηλαμών ή τροφός ΕΜ 45026. ΕΘ- 261ιι. 3ΐ 

ϋ-ηλαμών | τροφέ \ έχ τον -Θ-ηλή ^ηλαμών |. τροφόν δέ αυτήν Ρ ΕΜ 45θ3ΐ 
την Τροίαν λέγει. 

32 πρόσ{)•ε' σημείωσαι ε/, τούτον δτι χαι τα εις Ό-ε 
14 επιρρήματα φωνήεντος επιφερομένον τό "ν έφέλν.ονσι, συμ- 
Ρρ φώνου δε ονκέτι. Τ ταΐς δάδαις \ λαμπάσι ή νανοι \ πολε- 

μηφόροις\.8'^ πεύγ.ησ ιν\πεύ'/.αις ίωνιγ,ως τροπή τοΰ α της οι ΕΟ 6772ΐ 
διφΟ-όγγον εις ή μένοντος χαΐ τον Τ προσγεγραμμένου. \ πεύ'λη ΡΙαί. Μογ. 
δέ έστι ξύλον προς πλοίων γ.αταογ.ενήν έπιτήδειον |. άπά δέ 
τον ποιονντος τό ποιη^έν εΐπεν ή από τον περιέχοντος τό 

20 περιεχόμενον. ούλαμη φόροις *ταΐς όλε&ρίαις* ή \ ούλα- Ρ 

μόν γ,αΐ πόλεμον φερούσαις \. άλλως, ούλαμός λέγεται 'λυρίως *8ο1ι. Ώ-ί/251? 
μέτρον τι ν,αΐ ποοότης ανδρών ιππέων, σημείωσαι δέ δτι ε 
τάξεις είοϊν έπι των ίπποΙΙΙ/ώνΙΙΙΙ χοτών | φάλαγξ, στίξ, πύρ- *ν ΕΜ 64032 
γος, λόχος χαϊ ούλαμός. καί ή μέν φάλαγξ σννίσταται από 

25 ιππέων τξ', ή στΙξ από φ', δ πύργος από ρ \ δ λόχος από ν' \ Χβη.Αη. Ι2ί5 
καί ούλαμός άπό μ \\. 

33 τρ ιεσπέρον λέοντος" * λέοντα μέν χαλεΐ τόν'Ηρα- 
Ρ 'λλέα Ι διά τό άνδρεΐον \ ή διά τήν λεοντήν, τριέοπερον δέ, 

δτι 88^8^86 30 φασι τόν κ/ί'α τη τοϋ ^Λμφι- 
τρύωνος άπονσ'ιο^ έπι τους Τη- 
λεβόας Ι τρεις νύχτας σννάψαι δτε* ίΑμφιτρύων έπΙ Τηλεβόας 
έστράτενσεν | έ'λδιχήσαι ^έλων Αρ. ΜΜ. II 57 
τόν φόνον των αδελφών Άλκ- 15 Ιαμπάσι $0%. Αρ. Ζΐ 22Β 20 ονλααόί Ρ 8ώ,. Νί€. θ 610 30 φασί 
— 8θ1ι. ΑΏ Ξ 323 

10 αϊ Ι οναί '/Ι ^ΐ. δϋΐι. Αοδοΐι. Ργ. 136 ρ. 189ΐ8 ϋίηά. (Τ). ρΓθΙ)α1; 
Ιιθηίζ. ΗβΓ. Ι 50224 21 ούλαι<όί οί. ΕαδΙ. II. 137425 2^^ Ιπποτών 

τοξοτών ? οιη. II 28 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ παραχοιμώμενον τ^ \4λΛμήντ) 
■λαΐ οϋτω στιεΐραι τούτον, ββ^ μήνης | καί τον ταύτης τΐα- βοΙι. Αρ. Α 
τρός Ι Ζευς τρεις νύχτας εις 
μίαν σννάφας σννεχά^ευδε ττ] ]Αλν.μήνΊ]\. κατά δέ τήν αυτήν Α]^.\>'Μ.116ί 
έστΐέραν καί ]Αμφιτρύων τίαλινοστήσας σνγΥΜ&εύόει ττ^ γν- 
5 ναίΥ,ί, ή δϊ διδύμους τταΐδας γενν^, «κ μεν /Ιιός Ήραγ.λέα, έ/. 
δ* ^αμφιτρύωνας 'ΐφιγ,λή \ διό '/.αϊ τριέσττερον αυτόν λέγει, 
τάς δέ αλληγορίας, ει μή τΐού τινας άναγν.αίας, δια τό τΐλή- 
Ο^ος των Ιστοριών έατέον, δτι ονδ^ ηρέττον έστΙν άλληγορεΐν 
ένταυ^οΐ' ούτος γαρ μυ&ΐ'χως τΐόντα γράφει, τό μίν *οϋν* 

10 ηερί των τριών έοτιερων οϋτω τινές φάστ,ουσιν. εγώ δέ τριέ- 

ϋτΐερον τον Ηρα'λλέα λέγω γ.αλεΐν τον ^υχόφρονα \ δια τό Ιοη. Π 1 
έν τφ -κήτει τρεις ημέρας τνοιήσαι | ας έοτΐέρας ααλεΐ δια τό 
όφώτιστον καί σχοτεινήν είναι τήν γαστέρα τον ■Ο-ηρίου. τό 
δί ττερϊ τοϋ ζίιός οϋτω νοητέον δτι τις βασιλεύς συνέχαιρε 

15 τρεις ημέρας γ.αι συνεχάϋ^ενδεν ^λγμήντ] άττο δη μουντός '^μ- 
φιτρύωνος. έττεί δέ τό γ,α^εύδειν μετά γνναιχών νν/.τός έργον 
εστίν, έμυ^^εύοαντο δτι τάς τρεΐς ημέρας μίαν έστΐέραν έττοίη- 
σεν. λέοντα δέ τούτον γ.αλεΐ διά τήν άλ-κήν γ.αι δτι \ τον Αρ. ΗΜ. II 75 
άτρωτον λέοντα Νεμέας συνΟ^λάσας οίγείαις χερσίν \ δτΐλφ γαΐ 8 455 

20 σχετναστηρίφ έχρήτο τφ δέρματι τούτον *ώς* δντι ότρώτφ \. 
λέοντα δέ αυτόν είπε διά τό βασιλί'λόν γ.αϊ ευγενές γαΐ \άνδρεΐον\. 21%» 34 Τρίτωνος ήμάλαιρε' 
Τρίτωνος γύνα λέγει τό γήτος' 
ό δέ Τρίτων υιός Ποσειδώνος 
2δ χαΐ Αμφιτρίτης. 88 ^ Ρ Ι τό Υίήτος \ λέγει τοϋ Ποσει 
30 δώνος. 8^ 34 Τρίτωνος" Τρίτων γ.υ- 
ρίως υιός ΙΙοσειδώνος γ.αι Αμ- 
φιτρίτης Ι τά μεν άνω μέχρι οί. 8Ρ 892 
γ.αΙ όμφαλοϋ άνϋ^ρωτΐος, τά 
δ' εξ όμφαλοϋ μέχρις ουραίου 
δελφις Ι -/.αι οίον είττεΐν ωσπερ 
έχ&νογ,έντανρος Τ. νϋν δέ Τρί- 
τωνα τόν Ποσειδώνα γ.αλεΐ, 
Τρίτωνος δέ γ.ύνα τό γήτος. \ \ 

ή δέ ιστορία τοιαύτη" των ^εών βουλομένων δήσαι τον Ηοιη. Α 399 
^ία Ι γνούς τοϋτο Ζευς έν. της Θέτιδος τους μέν άλλους *8ο1ι. ϋ \\>. 
ϋ^εονς έ'τισε, Ποσειδώνα δέ γαι Ατΐόλλωνα έτζεμχρεν ντνηρε- 
τήσαι τφ ^αομέδοντι |. ό οΰν Ααομέδων τόν Άττόλλωνα *8ο1ι.ΒΦ445 
35 Ιερείοις έτίμησε μισ^όν δή&εν της ύτΰονργίας αύτφ χαρισά- 

29 8θΐ3. ΑΒΒ Υ 146 

2'> έσπέραε II 3 μεταβαΐών II ΣΧΟΛΙΑ 29 

μένος θύματα, Ποσειδώνα όέ &ητεύσαντα τούτφ γ.αΐ τήν 
^Ίλιον τννργώσαντα ονκ έτίμησεν. ^ έπεί όέ Ποσειδών μετά ϊά. Υ α6 
τον τεταγμένον χρόνον της λατρείας μισ^όν ούν. έδέξατο, 
όγανακτών κατά ^αομέδοντος ετνεμψε ϋήτος δεινότατον 

5 Ι δτίερ τήν χώραν ν.ατέχλνζεν άτνοπτύον τήν ϋ^άλασσαν]. «κ ΑΙ. 475 
χρησμού δέ Λαομέδων όναγγ.ασ&είς Ήσιόνην τήν αύτον χ)•ν- 
γατέρα | ν.οσμήσει βασιλιν-τ] \ ως ττρός βοράν τφ γ.ήτει έξέ- ΑΙ. 327 ? 
^ετο. διερχόμενος δε Ήραγ,λής καί ντνοσχε&είς τναρά Λαο- 
μέδοντος ό&ανάτονς ΐτΐτΐονς λαβείν, οι έδό&ησαν αντφ άντί- 

10 τΐοινον τΐαρά τοΰ ζίιός τον Γανννμήδην όρπάξαντος \ άδελψόν 
όντα τον ^αομέδοντος \Ύ χωστόν τείχος τΐοιήσας ν.αΐ στάς 
ώηλισμένος παρά τό στόμιον, ώς ν.εχηνόςέττ'ΐίει τό γ,ητος, αθρόως 
τφ τούτου εμτΐετΐήδηχε στόματι \. τρισΐ δε ήμέραις ψΤ ένδο&εν ΑΙ. 35 
γ,ατατέμνων αυτό έξήλθ-εν άηοβεβλην.ώς ν,αι τήν της έαυτοϋ 

15 τίεφαλής τρίχωσιν \. μή δεξάμενος δέ τα ϋττεσχημένα παρά Ηοιη. Ε 640 
Λαομέδοντος ς' νήας ανδρών εν. της "^Ελλάδος πληρώσας καί 
παραγεγονώς πάλιν πορθεί τήν "Ιλιον \ Τελαμώνος πρώτον Αρ. ΜΜ. Π 
τό τείχος λήξαντος γ.αΙ είσβάντος. καΐ ^αομέδοντα μετά τών 
εκείνου υιών άνελών '^Ήραν.λής πλην Ποδάργ.ου τοΰ ν.αϊ Πριά- 

20 μου καλουμένου ν.αι Ήσιόνης \ *τήν* πόλιν πιμπρ^ \ Ήσιό- ΑΙ. 71. Αρ. 
νην δέ γέρας δίδωσι Τελαμώνι ώς άριστεύσαντι, εξ ής νστε- ' ' 
ρον Τελαμών Τεϋ'λρον γεννά, τότε δε Ήραν.λής ττ] Ήσιόνη 
χαρίζεται δν αν -θ-έλτ^ τών αιχμαλώτων ώνήσασ&αι, ή δε τήν 
εαυτής δοϋσα ν.αλύπτραν τον εαυτής άδελφόν Ποδάρχην 

25 έπρίατο, δ&εν καί έαλήΟ-η Πρίαμος. 

Ρ ήμάλαιρίε δέ άντι τοΰ \ ήφά- 
νισεν. Ι 8 ή μάλαψε. — | τ,ατέπιεν \ ** Ε^ 

30 {V ΈΜ 42 8^^) 

τό δέ γ,άρχαρος σημαίνει τον 
Ι τραχύν \. Ερ 

39 φλο ιδού μένος | φλό- 
γιζα μένος Ι Εβ 55438 

35 ήμάλαψ εν εγ-ρυψεν, κυρίως 

δέ τό έ^έρισεν.\ άμάλη γάρ λέ- ΕΜ 7646 

γεται τό χερόβολον τών άστα- 

χύων.\ άμαλάπτω^ έξ οϋ ν.αϊ 

ήμάλαχρε. 

*-λάρχαρος δ όξνόδους τίύων, 

νυν δέ Ι τό τιήτος*. \ Ρ 

φ λο ιδού μένος | φλογιζόμε- 

νος Ι ' γίνεται γάρ από τον 

Γρλογοοιδούμενος και φλοιδού- 

μενος. 13 τρισί — οί. 216ΐ6 30 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

δ α ίτρ ός' το ^ξής" έ μττνον ς όέ δαιτρός φλοιδού- 

μενος τιν^φ λέβητας άφλόγοις έτι έσχάρα ις ήτΐά- 

των σμήρ ιγγας έ στάλαξε "κωδείας 7ΐέδφ.&^ τιν&φ 

λέβητας την γ.οιλίαν ταϋ ν.ύτονς '/.αΙ το χώρημα της γαοτρός, 

5 έσχάραις δέ τα έντερα, άφλόγοις δε, δτι .. .τρίχας κω- 

*Ρ δείας \ τήν τιεφαλήν \. 8^ 

37 σμήριγγας έ στάλαξε" φασί γαρ αυτόν χαταηο- 
&έντα νττό ταΰ τιήτανς 88^ διά τήν νγρότητα των εντέρων ήγουν 
των έντοσΌ^ίων β φαλαν,ρωΟ^ηναι. 88^ 
10 Ζ^ τ ινΟ-φ \ τφ χύτει | '/.αΙ χωρήματι \ τταρά τό τίνω το Ρ8 

όντατΐοδίδωμι λαΐ τό ^ώ τό τίΟ-ημι τινω&ός ν.αΐ τιν&ός ττάν Τ 
χώρημα καί ή γαστήρ \ ττρός ην τίνομεν καί άττοτί&εμεν. 8υρΓ.4 
τΐλατεΐ γωρήματι ταϋ ν.ήτονς * λέβητας" λέβητα τό κήτος 
όφλένίταις. ΐηί. Ιϊη. βί α βί ΑιηΙΐΓ. λέγει υμΙ αφλόγους έσχάρας* 
15 222 (85) 

τήν έν σπλάγγνοις εμφντυν ταϋ %ήταυς Ό^έρμην φησί. 8^8^ 
Ρ 37 σμήριγγας \ τάς τής κεφαλής τρίχας. \ **νΕΜ721ια ρ 

σμήριγγας \ τρίχας \\ τταρά τό μερίζω μερίσω μέριγξ και *γ εμ 
μήριγξ' \ εις ηαλλά γάρ και λεπτά έμερίσϋ^ησαν αϊ τρίχες Τ ^^^"^ 
20 καΐ τΐλεανασμφ ταΰ σ σμήριγξ. || κώδεια ή κεφαλής τταρά τό 
κεΐσΟ^αι εν αύτη τά δέοντα' τό γάρ λογιστικόν έν αύτη, 
καν ίτεροι ττερί τήν καρδίαν φασίν (Π 435). οντω λέγεται 
κώδεια ή άττό της ομοιότητας της κωδείας βοτάνης, ήτις 
κώδεια λέγεται, δτι \ κώματι καί νττνφ | δέει τους ταύτην ΕΜ 54957 
25 φαγόντας' νττνωτιν.όν γάρ τό φντόν. *ττέόίρ νυν έν τη 
γαστρί τον κήτους*. 

Ηρακλής μετά τήν Κέρβερου 
όναγωγήν εις Θήβας έλ&ών 
Λΰκον Θηβών βασιλεύοντα καί 
βιαζόμεναν Μεγάραν \ τήν Κρέ- Αρ. ΜΜ. Π- 
οντάς -θ-υγατέρα | γυναίκα δέ "^ 
^Ηρακλέας *ταξεύσας άνεΐλε*. 38 ό τεκνοραίστης' μετά 
τήν ταϋ Κέρβερου άναγωγήν ό 
Ηρακλής εις Θήβας τταραγε- 
30 νόμενος κατά Λύκαν βασι- 
λεύοντος τής ττόλεως καΐ βια- 
ζομέναυ τήν γυναίκα αύταΰ 4 χοίτονί 5 Ιαοαηα ςυίηςιυΕ^ΐηία ίβΓβ ΙίίίβΓαΓαιη 1 δί 8 

12 άηοτιϋ'έμεϋ-α II 29'' Αύχον | κατά Λύκον /Ι είε λύκον 6 βασι- 

λεύοντοε γ\ 30 λνκον βααάενοντα 8 δΟ"• βιαζομένον γΐ 31 χαΐ 

βιαζομένον Ι ίίά τό βιάζεσΘ•αι αντόν 8^ βιαζόαενον 8 32 την — 

Μεγάραν \ μεγάραν 30'' — δέ 31'' ΙΐΙ Τ, άβίηάβ αύτον ρΐΌ ΤζβΙζαβ 'ΉραΆέοβ 

να Ιαουηίΐ 5^ ιη^, ίηοβΓίαιη αη θ Τ ΣΧΟΛΙΑ 13 Μεγάραν τούτον Άατατοξενσας 
χόλφ της Ήρας εις μανίαν 
έτράηη καί την Μεγάραν ν.αΐ 
τους Λαΐδας ό' όντας άνεΐλεν 
5 'Ονίτην, Θηρίμαχον, ^ημοκό- 
ωντα υμΙ Κρεοντιάδην. 88^ μανί(;( δε σνσχεΟ^εις τής"Ηρας 
όργΎ} γ,αϊ την ιδίαν γνναΐχα 
ταύτην Μεγάραν λαΐ τους δ ' 
τΐαΐδας αύτης τοξενσας άνεΐ- 
λεν Όνίτην, Θηρίμαχον, ζίη- 
μολόωντα χαΐ Κρεοντιάδην. δ δέ Πίνδαρος η λέγει τταΐδας Μεγάρας γ,αΐ Ήραχλέος τους άναι- 
ρε&έντας αύτφ (/ IV 63). έτεροι ν.αΙ β' νιους Ίφΐγ.λέονς τοϋ 
άδελφοΰ συν τοις της Μεγάρας τίαιοϊ λέγονσιν άνελεΐν (Αρ. 

10 Μ1)1. II 72). λνμεών | φ&ορεϋς -καΙ τΐορ&ητής. | *έρρέΘ^η δέ Ρ 
τΐάτρας ίωνικώς*. Τ ^αομέδων δ της Τροίας βασιλεύς τήν 
οΐγ,είαν ^γατέρα μέλλων εις βρώσιν ηαρατΐέμψαι τφ τίήτει 
προσέταξε τον άνελόντα το "κήτος γ,αι τήν αύτον θυγατέρα 
λαβείν . ν.αϊ τους ά&ανάτονς ίτΐτΐονς, ους εϊληφε τΐαρά τον 

15 ^ιός ύτΐέρ Γανννμήδονς τον νίον αύτον, δττερ ό Ήραγ,λής 
τΰοιήσας 'και μή άτίολαβών τους ϊτνττονς, άλλ' έτερους θνη- 
τούς σννήξε τους αρίστους των '^Έλλήνων ήγουν τον Τελα- 
μωνα, τόν Πηλέα %αϊ άλλους πολλούς ν.αϊ έτΐόρΘ-ησε τήν 
Τροίαν. έγ. τριών δέ έτζορθ-ή^η ή Τροία, τΐρωτον μέν παρ ' 

20 Ήραγ,λέος, το δεύτερον παρ^ Ελλήνων, τό τρίτον τταρ^ ^^μα- 
ζόνων. 8^ 

39 ο δευτέραν τεχον σαν' τήν "Ηραν λέγει' δια τοϋ 
γ,όληου γαρ αύτον ήγεν ώς τί/.τουσα χαι τεν.νοποιονμένη ' υμι 
Ρ δτε Ι έϋ^ήλασεν \ αυτόν άναπεισΒ^εΙσα υπό ]Α^ηνας 88^8* ^δω- 
2δ γ,εν αυτόν 8^8^* ό δέ έτρωσε τήν "Ηραν 8^. ή ώς μητρυιάν' γυνή 
γάρ ήν τον ^ιός. 8^ δΌ^εν αύτφ όνειδίζει ώς μή φεισαμένφ 
της ^ηλαμόνος. 'λαΐ "Ομηρος τλή δ' "Η ρ η δτε μι ν κρατε- 
ρός παις Άμφιτρνωνος (Ε 392). 88384 Έϋρυτος δ Οίχα- 

22 ^ ϊτρωαε τήν "Ηραν &ά *8θ1ΐ. Ηοίη. Ε 392 ? 28 Εϋρντοβ — 

4 δ' αηΐβ παΐδαε 8 4^ τοξενσαδ τόν βασιλέα 6 δ ' (ΐη^) δεινονίτην 
β'ιη^ (Αρ. 1)ίΙ)1. Π 165) οί. ΒβΛβ ^ι1&β81;. Βίοά. 16 η. 93 δη^οχόοντα β' 
δ•* δη/<οκώοντα & (ΗβΠΙδΐ;. δα 8θ1ΐ. Ι-ηο. Ι 120ΐ6 Ιαο.) 6'' τοξεύσαε άνεΐλεν 
ρΟΒί; Κρεοντιάδην Ο 17 άστοϋβ 22 ίη II ίοίιιιη 8θ1ιο1ίοη ρβΓίπΛ&ίαιη 

23 ηνεγχεν α χαι ρΟδί τίχτοναα 0Π1. «δ^ ί\1 24 δτι 8 ** δτι, 
δτεί "Χίσωσεν ? (Βϊοά. IV 9) έλύπησεν αυτήν Τ 27 καί ΟΜ. 5 

28 ίκΐάΐΐ 393. 394 Τ: τέτρωκε α βέβληκεν II άλγοβ ϊλα%εν α άλγοί Ιλα-^ 
βεν 6 οιη. ο 32 ΕΙΣ ΑΪΚΟΦΡΟΝΑ 

λίας βασιλεύς όωρον έ^ηχε τον της ^νγατρυς αύτον γάμον 
Ιόλης τφ νιγ.ήσαντι αύτον εν ττ] τοξιγ.•^ γ.αΐ νιν.ήσας τούτον 
δ Ηρακλής ούκ άττεόίδον τήν κόρην. δ όέ όργισίί^είς έτνόρ- 
^ησε τήν Οέχαλίαν, έλαβε δέ τιαΐ την 'ΐόλην γ.αΐ "ΐφιτον τον 
5 Εύρύτον ηαραγενόμενον εις Τίρννϋ^α έττΐ ζήτησιν των ίππων 
άνεΐλε. €ρ€ύγων όέ τόν φόνον παρεγένετο προς τον Νηλέα 
γ.αΟ^άρσεως τενξόμενος' μή όεξάμενος όέ αυτόν Νηλεύς αττηλ- 
^εν εις ^ηίφοβον τον ί^ργ,άόων βασιλέα υμΙ ΥΜϋ-αρ&εις τον 
φόνου έστράτενσε Νηλεΐ γαΐ τήν τε τΐόλιν γ.αΙ τόν Νηλέα τήν 

10 μεν έτΐόρϋ-ησε υμι τόν Νηλέα άνεΐλε γ.αΐ τούς αύτοΰ παΐδας 
χωρίς Νέστορος, τήν όέ "Ηραν συμμαχούσαν Νηλεΐ τιτρώ- 
σχει. 8^ άτρωτο ν τήν "Ηραν ώς 3-εάν μή τιτρωογ.ομέ- Ρ 
νην. Ι δτε γαρ Ήραγ.λής έττολέμει τί] Πύλφ υμι τφ πατρι ^^^• Ο Ε 39 
Νέστορος Νηλεΐ *δΐά τό μή ΥΜ&άραι αυτόν τοϋ Γρόνου τον 

1δ Ιφίτου , συμμαχούσαν τήν "Ηραν Νηλεΐ* | κατά τόν όεξιον 
τοξεύει μαστόν οίστφ τριγλώχινι, γαϋ-ά φησιν "Ομηρος (Ε 393). 
*τοντο ό' έν μέν ^Ομήρφ* γαλλίστως άλληγορούμενον πέψυχε, 
ννν όέ τΐαιόιωόες γ.εΐται γ.αι μν^ιγόν, * β αρεΐ άτράγ.τφ 
όεινφ Ι βέλει \*. Ρ 

20 40 σ τέρνον \ τό στήθος τναρά τό στερρόν \ τον νοϋ είναι ΕΜ 726ΐ2 

ένταν<9•α. έχει γάρ ή γ.αρόία γ.αϊ τό ζωτιγ,όν, δ3•εν ό νους τάς οί. ΕΟ 1452: 
όυνάμεις άρύεται. έν τ' ανλφ μέσφ έν μέσφ *τε* τφ 

όιαύλφ γ.αϊ \ τφ σταόίφ. \ Ρ 

41 ττατρός τΐαλαιστοϋ. || 'ί/ρακλ^ς χατατΐολεμήσας Α.]}.111^\.' 
25 Ανγείαν\τόν βασιλέα τής'Ήλιόος,' Ηλίου όέ τταΐόα \ γ.αΐ'ΐίρι- Ά. 88 ? 
βόης Ι όιά τό μή λαβείν τόν μισ^όν τόν υπέρ ΥΜ&άρσεως ΐ\). 89 
της χόπρου των βοών χαι τήν Ήλιν πορθ-ήσας || εκ των λα- Ρΐηά.ΟΧδΙ 
φύρων έχεΐσε αγώνα τφ 'Ολυμπίψ ζ/ιι σννεστήσατο \ χαΐ 
Ολύμπιον έχάλεσεν Τ. έτελεΐτο όέ ό άγων χατά πενταετή- ΡΊηά. 1, 1. 70 
30 ρίόα Ι ή τό σαφέστερον οράναι χατά μήνας πεντήχοντα |. ήγω- βοΐι. Ρίηοΐ. Ο 
νίζοντο όέ οι ά^ληταΐ πέντα6•λον χαΐ έτερους άθλους, δ όέ ρ, .^/^ ^^ ;. 
πενταπλός ήν πυγμή, όρόμος, *όίαλμα*, όίσχος χαι πάλη. ϊΐ). ? 

— 11 τιτρώαχει δοΐι, ϋ ΐ5. 

3 χόρην θί. ρΓΟΙΙ. 20 20 Χ τό τό 32 δίαΧαα | Ιαοηηα α ΣΧΟΛΙΑ 33 εν ΤΎ^ νΜταρχτ) δ^ ν.αϊ τψ τε- 
^έντι ττρώτφ άγωνι Ηρακλής ίτατρός τνα λαιστοΰ' ^Ηρα- 
κλής εν Όλνμττί^ τον άγωνα 
επιτελών 88•^ 

ηροεν.αλέοατο εις ηάλην τόν βονλόμενον , ούδενός δέ τολ- 
5 μώντος 6 Ζευς ανδρΐ άτίεΐΥΜΟ^εΙς ήλ^ε ν.αΐ μέχρι τΐολλοϋ της 
ηάλης ϊσης γενομένης έφανέρωσεν έαντόν τφ παιδί. Ββ^δ* | 
τά δέ Ολνμτΐΐα ε' ημέρας έτελεΐτο από ια' της σελήνης ^^^■'^'"^^• 
μέχρι χαΐ ιε' \ προεγνμνάζοντο όέ πρώην ημέρας λ' \. όχ- *ι\) 
μάσας έπιπεσών \\ κρατήσας \ έκ τοΰ δχος Τ καΐ πλεονασμφ ΕΜ 6454ο 

10 τον μ δχμος καϊ εξ αντοϋ όχμάζω || τό έπίκειμαι. δέ- 
μας Ι τό ζών σώμα παρά τό δεδέσ^αι καΐ σννεστηκέναι |. (βοΙι.ΑΑΙΙδ) 
δέμας δέ λέγεται και τό τεϋ^νηκός παρά τό δμώ τό δαμάζω 
τό δαμασβ-εν και λν^έν Τ καΐ σώμα τό ζών παρά τό σώον ΕΟ520ΐ6 
είναι Ι σώμα δε τό τεΌ^νηκός παρά τό σημεΐον είναι τον ποτέ *Ε0 Ι38ΐ7 

15 ζώντος \. οι δέ λέγοντες δτι διαφέρονσι σώμα καΐ δέμας {βαίχ. Α Ι. Ι.) 
ληρονσιν. ^^ ^^^* 

Ρ 42 Κρόνου παρ αίπύν' τόπος εστϊν έν \^Ολνμπί(^ 

Κρόνου ?,ΟΓρος καλούμενος \ ού μέμνηται καϊ Καλλίμαχος 
(£γ. 563**). %^ Κρόνου δγ^^ον' δχί^ος ή'Ολνμπία' πρώην γαρ 

20 Κρόνιος λόφος έλέγετο. Τ ένΟ-α γηγενούς 1σχένον.\ Γί- 
γας έγένετο Έρμου και Ίερείας 
π:αΐς, τούτου δέ 88^ γηγενοϋςΐ γίγαντος]. Έρμου Έ 
και "Ίερείας νΙός Γίγας, Γί- 
γαντος δέ νιος Ισχενος | 883 8^. λιμοϋ δέ γεγονότος έδόβ^η χρησμός μή 
25 άν άλλως λνϋ^ήναι τόν λιμόν, ει μή τών ευγενών τνΟ^Ύ] τις. 
τούτων τοίννν άπαρνονμένων ή^-έλησεν 'Ίσχενος τνΌ-ήναι 8* 
οϋ μνήμα βδ^ | οϋ και τνϋ-έντος ό τάφος 

δείκννται \ περί τόν καλού μεν ον Κρόνιον λόφον | δδ^δ* πλησίον 
τον καμπτήρος της Όλυμπίας καϊ τιμαΐς πλείσταις αυτόν 
80 έτίμων, κα&^ ην ήμέραν έτύ^η, και αγώνα συνιστών 8*. κα- 
λοΰσι δέ αυτόν Ταράξιππον, επειδή οι αγωνιζόμενοι ίπποι, 
δταν γένωνται έκεϊσε δδ^δ* κατά τό μνήμα δδ^ ταράσσονται 
88•* δ*. ?,έγει δέ αυτόν ταρακτήν Ιππων, επειδή ταράσσων καϊ 
θορύβων έστι τους ίππους αγωνιζόμενους ή άρρήτφ τινί καϊ 
αλόγφ δυνάμει ή Τ 

1 τω καταρχάε II 4 προσεκαλέσατο 88^ προεχαΧεΐτο Τ 8 προε- 
γνμνάζοντο — οί-ΒιαΛιη. ^''*έπισ%ών 2\.ιαχενοδ8θνα.8^ 23παΐίθηι.8 
ΙιγοορΙίΓοηΐδ Α1θχαη(ΐΓ& II. 3 34 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ άϊλοι όέ φασί δάφνην είναι 883 
εν.είοε δ'^ καί σειομένης αυτής 
ττ} ογ,ι^ των φύλλων ταράσσε- 
σΟ-αι τους ϊτΐτΐονς 83 ^, δάφνης έοτώοης τΐερί τον τά- 
φον και σειομένης αυτής τα- 
ράοοεο^^αι τους Ζτζττους ττ^ 
ϋ'/Λ^ των φύλλων. 5 ^^ ό την θαλάσσης" ^ *τό εξής 88^ ούτως Τ* ό τήν 

Ρ Ι τής^ΐταλιγ,ής \ ϋ•αλάσσης στενούς μυχούς \ τιεριβλεττο- 
μένην \ άγρίαν 2κύλλαν κτανών*. 88^8* ή στενούς τάς \ 

*ΐ καταδύσεις καΐ σχ,ολιότητας των λιμένων \. 8 Αϋσονες δε οι 
Ιταλοί 8 ΛύσονΙτις ή Ίταλι/.ή Τ άηό Λϋσονος τον τταιδός 

10 "Οδυσσέως και Κίρκης. 88* οί. ΕΜ 171ΐ5 8θ1ι. ΒΡ 78 άλλοι δε 
αφ^ ετέρου Λνσονος είτνον (702). 8^ Αϋσων δ Ιταλός (άτΐό 
Ανσονος, δς εκ Καλυιροϋς εγεννήϋη τφ Άτλαντι.} **8ΐ:βρ1ι. 
Αύσονία δΐ κυρίως, ως Αίων γράφει δ Κοκκειανός (Ι ρ. 356 
Βοί88.), ή των Αύρούγκων γη μόνη λέγεται μέσον Καμττανών 

1δ καί Ούολκών παρά ϋ^άλασσαν κειμένη, συχνοί δε μέχρι τον 
Λατίου Αύσονίαν είναι ενόμισαν ώστε και τιάσαν "Ιταλίαν 
άτί^ αυτής, οι δέ καΐ ημάς τους Γραικούς "Ελληνας Λνσονας ? 
λέγοντες αύ&εντικ,ίΙ άδεια και ού ττοιητικ'^ τοντο ηοιοΰσιν. 

19 μυχούς \ τΐαρά το μύω \ το κρύτΐτω. ΕΟ 3965ο 

ρ 45 όττιτΐτεύουσαν \ έτΐΐτηροϋσαν \ βλέτΐουσαν, έκ τον Ρ 

ότΐτω το βλέτΐω τΐαραγωγγί ότίτεύω καΐ άττικί] αυξήσει όττι- 
τΐτεύω. άγρίαν κννα \ τήν Σκύλλαν φησι \ Ο^υγατέρα Φόρ- Ρ 
κυνος ^ηριομιγή κατεσ&ίουσάν τινας των *παρα*7τλεόντων 
το Σικελικόν τΐέλαγος. και δή 

25 46 κτανών ντχ,ϊρ σττήλυγγος 88^ δ "^Ηρακλής τάς Γη- 

ρνόνος βοϋς έλαννων δδ^δ* έξ Έρυ-3-είας Τ ώς εγένετο κατά Αρ. 1)ΐΙ)1. 
τον ττορ^^μόν τόν μεταξύ ^Ιταλίας καΐ Σικελίας 88^8* άτΐέκτεινε τήν Σκύλλαν άρτΐά- 
σασαν των ταύρων τινάς, άν-\ αρτΐασασα των ταύρων τινας 
ή ^ηϋ-εΐσα Σκύλλα καί άνελοϋσα 8 καταδύαειί — Ιθχ. ΗβΓ. II 11 (Ηβ8.) = ϋΐθ^βηΪ8ηα8. 1 ή — Ιίίΐένων αηίβ άγρίαν 8 8 ^ κοιλότηταΰ ΡρΓοΙΙ. 17 13 ιών α 

13 ό Κοκκειανοδ \ και όππιανόί α (ίίρυά Ορρί&ηυΐη Αϋσων Ιίαίιΐδ 

ββί Κ Ι 3. 371 Ά^. 673) 15 ούολέσκων α Ιολχών /Ι ίοΐαων γ1 οΓ. 615. 

702. Ονολσκών Ηίδΐ. V 581 18 ον οω. II 25 γηρνόνον 8"^ γΙ γηρυό- 

νονβ α γηρνονείονί 6 28 άρπάζονσαν 8 29 ηΐ'άς οΐΏ. * ΣΧΟΛΙΑ 35 Ρ εζωτΐύρησε | <5έ αυτήν Φόρχνς 
ό τνατήρ αντής '/Μνσας 88 \ χαΐ αυτή ύφ* Ήρα>ίλέος αναι- 
ρείται, ύστερον όέ ό ταύτης 
ττατήρ Φόργ,νς ^αύσας γ,αΐ άφε- 
χρήσας λαμτΐάσιν έζωοτΐοίησεν. 

ό ήν όέ ή Σκύλλα γυνή εντΐρεηής Ποσειδών ι σννοΰσα, ί^μφι- 
τρίτης δί ζηλοτντζησάσης ν.αϊ φάρμαγ,α έμβαλούσης έν ττ] 
^ν7ϋ' ^ψ' ^? είώ&ει λονεσ^^αι, άτνεϋ-ηριώΟ-η. δδ^δ» λέαιναν 
δε αυτήν εΐττε δια τό (ροβερόν. δδ^δ* χαι ταίΤτα μέν τα μν- 
■9-ώδϊ], τό δ^ άληΌ^Ις όντως έχει' | ή ^λύλλα τίερί τό 'Ρήγιον Τΐιιιο. ΐν24 

10 της Σιγ-ελίας \ έστιν ά-λρωτήριον εξέχον εις τήν θάλασσαν, οϋ εοΗ. Αρ. ^ 
ν.άτωΒ^εν τΐέτραι ττολλαΐ ν.αι μεγάλαι εχονσαι τίοΐλονς τότΐονς 
ν.αΙ σπήλαια, έν οίς ν.αταμένονσι ^ηρία θαλάσσια, των δέ 
ττλοίων έν ταΐς τΐέτραις άγ,οντιζο μένων έν. τοϋ της Χαρύβ- 
δεως ϋδατος υμι σνγγ.λωμένων τους άνδρας έσ^ίονσιν. ή Χά- 

15 ρνβδις δέ γ.αϊ ή 2γύ?Λα τΐλησίον είσίν' \ ή μεν Χάρνβδις τνερι Τΐιυο. 1.1. 
Μεσήνην εστίν, ή όέ 2γνλλα ηερί τό '^Ρήγιον, ώς έφην. \ τό βοΐι. ϋΡ 461 
(ϊέ 'Ρήγιον Ίόχαστος έκτισεν Αιόλου, ώς φησι Καλλίμαχος 
'^Ρ'ήγιον άστυ λ ιτιών Ίο'/,άστον Αίολίδαο. \ Ήρα'/.λής 
οϋν σοφότατος ών ν,αι στρατηγικότατος ν,αΐ τιαραιτλέων τους 

20 τότΐονς τούτους μετά των Γηρυόνου βοών άηώλεσεν αύτό3•ι 
τινάς έξ αυτών χάντεϋ^εν άναγ,α^αίρει τόν τότΐον τισΐ μη- 
χαναΐς, δ&εν έμυ^εύσαντο τήν 'Σν.ύλλαν αυτόν άνελεΐν. Φόρ- 
ν.υς δέ ήτοι ή -9-άλασσα, ό ταύτης τνατήρ — ή γαρ ■θ-άλασσα 
δυσχερή ταύτην έττοίει — , λαμττάσιν τΐάλιν αυτήν ανεζώωσεν 

2δ ήγουν ηλίου γ.ινήσεσι ν.αι χρόνοις τΐάλιν τήν ύφ^ Ήραν.λέος 
άναχάϋ^αρσιν -λαϊ τό μηχάνημα ή θάλασσα χέασα μετέστρεψε 
ταύτην εις τήν αρχαίαν δυσχέρειαν. Τ σπήλυγξ τό στΐή- εμ 72355 
λαιον. έτυμολογεΐται δέ σηήλαιον τναρά τό εστιασμένος λάας 
είναι ν,αι ύτιογ.οριστΐγ.ώς στΐήλυγξ ή εστιασμένη λάΐξ ήτοι λι- 

30 ^ίς Ι δΌ^εν τιαι άμεινον γράφεσ^αι διά *τοΰ* Ι, τροπτ] δέ τοϋ 

δίχρονου εις δίχρονον διά τοϋ ν στΐήλυγξ. έχ&υω μένην 

ρ ίχϋ^ύας γ,ρατοϋσαν ή ίχ^υωμένην \ ήτοι δίχην ίχ&ύος τΐλέου- 

σαν |. 8* μυ^ιν.ώς γάρ *τά* τοϋ Λυγ,όφρονος νοείται. Τ άντϊ 

Ρ τοϋ ίχ&ύας \ άγρεύουσαν \ ώς "Ομηρος (μ 95). ή δίκην ίχΌ^ύος 

35 (πλέον σαν), δ^ 

3 άφε-ψήσαί θ£. 152 Τ 8θ1ΐ. Αγ. ^Κ^Ϊ- 1321. 6 φάρμα 8 φάρααχον 

γ\ ΐη' γ 2 έχβαλλούοηβ 88^ έχ 88^ Οίη. Τ τηβ γηβ 88^ οί. 650 Τ 
7 .^ /Ι Οί. 322. 650 Τ 19 καϊ παρ. | ώε παρ. II 21 κάντεν&εν οω. II 

3* 36 ΕΙΣ ΛΪΚΟΦΡΟΝΑ 

47 τανροοφάγον ώς φαγοΰσαν έ/. των Γηρνονείων ταύ- 
ρων, λέαιναν δέ εΐτΐε διά το Γρονιχόν. Τ τανροοφάγονδϊ 

Ρ καί ου \ ταυροτράγον *διά το μέτρον* \ έωνιγ,ώς Τ εΐηεν 8*• 
οΐ γαρ ^Ίωνες οντω μετά τοΰ σ λέγονσι \ ^εόσδωρος •|"Τ κα^ | 

5 3-εόσδοτος \ Άαϊ τά δμοια, οι !Αττΐ7.οΙ δέ αττοβάλλονσί το ο. Ηβ8. Ε320 
τίοινώς δέ ταυροοφάγος λέγεται ό σφάζων ταύρους, τανρο- 
φάγος δέ δ τρώγων ταύρους. 

48 *σάρχας ν.αταί^ων έρρέΟ^η*. λοφνίς ή μεγάλη 
λαμτΐάς λιοφάνης τις οϋσα, ή λίαν τοντέστι μεγάλη- φ αίνου ο α 

10 ν,αΐ συγγ.07ΐΎί αίολιχ'^ λογνίς. Τ δ ομή σατο' τροττιχή ή λέξις 
ά-Γΐό των τεκτόνων ν.αΙ δομητόρων, άντΙ τοΰ άνεζώωσεν, ανή- 
γειρε, τό δέ δομήο ατο έμοϊ μιχρόν άρέσν.ει γράφειν' το 
γαρ μ έγ,τείνει αυτό ώς τό Γριλομείδης Ι^ίρροδίτη, χάν ΥΜχεΖ 
(Εβτ 55322) τίνες έδιτΐλασίασαν τό ^ΐ διά τό μη άχριβώς εέδέ- 

15 ναι τά μέτρα, ει δέ μέγα τις τοΰτο γράφει, *7.άν άγνοΎ}*, 

μαν^ανέτω δτι άττιχτ] έχτάσει γράφει μέγα ώς τό \ δώτης \ Ηβ8. Ε355 
πώτης ■\Ύ γ.αΐ τά δμοια. Τ 

Ρ 49 ^έτΐτυννιν * οίον μή δεδοιν.νΐαν \ την Περσεφόνην \ 

ηαρόοον άτΐη^ανατίοϋ-η. ή άλλως*, δδ^δ'* λέπτνννιν την ψν- 

20 χήν 883 8* ΕΜ λετιτομερεοτάτη γάρ έστι. 8^ 

ΕΜ 56052 ούγ.οΰν Φόρχυς ν.αύ- 

σας την Σχύλλαν άνεχάλεσε 

Ρ την 'ψυχήν τήν μή \ φοβουμέ- 

25 νην Ι τόν ^!Αιδην. δδ^ *^1έ- 
τΐτυννιν οι μέν τόν ^δην, 
οι δέ τήν Περσεφόνην οίον 
τήν λετΐτύνονοαν τά σώματα 
των άτΐο^νησχόντων*. 88^8* 

30 ΕΜ 1. 1. παρά τό λελεπτνσμένην γ.αΐ 
άερώδη είναι — λέγει δέ τήν 
Σν.ύλλαν . . ., άτΐό μέρους τό 
ττάν — ή νΐέτίτννιν τήν Περ- 
σεφόνην ήγουν τήν μοΐραν χαι 
τόν ■3-άνατον, τΐαρά τό λεητύ- 
νειν τά σώματα των άτΐο- 
^νησν,όντων γ,αϊ γ,όνιν τΐοιεϊν. 
ανέστη σε δέ Φόρτιυς τήν μή 
φόβου μένην εχτοτε τήν Περ- 
σεφόνην. 

* ούδα ίαν Ό-εόν | τήν Περσεφόνην \ Τ. 

50 δν τΐοτ' έξηνάρ ιξεν Ήραχλέα δ νέχυς Νέσος 
δεξιού μ ενός χαϊ φιλοτζοιησάμενος τΐάλαι τόν "^δην 

9 μεγάλην α μεγάλα })να}θ 18 λέπτννιν ΐοίο 8θ1ΐ. Τ 19 ^ 3,η1β 
λέπτνννιν 'άάά. βθ"* λέπτνννιν — 25 "Αιδην Ιΐοο Ιοοο 5^; ρΟδί 29 αποθνησκόν- 
των οείβνί 23 άνεκαλέσατο 8^ 23^ Ιαοαυαιη ίηάίο&νί : ?α αυτήν II 
25 λέπτννιν 8^ 34 δεξιωοάμενοί α ΣΧΟΙΑΑ 37 Αρ. 1)ΐ1}1. 
II 148 όίά τον Β^άνατον δηΌ^εν τον Ήρα'λλέος. ή δεξιού μ ενόν 
*£ν' τ]*' άνεΐλεν ό νε^ιρός Νέσος τον Ήρα'/.λέα τόν δεξιού- 
μενον '/.αΙ φίλον σχόντα τόν "Αδην, δτε γ,ατηλΌ^εν άνάξαι 
τόν Κέρβερον. ή δέ τΐερί τοΰ Νέσον ιστορία τοιαύτη" 

5 \Ήρα•/.λήςΆχελώον ν.ατατΐαλαίοας εν Καλνδώνι υμΙ τό δεξιόν 
αντον 0-ρανσας χέρας ν.αι δούς τΐάλιν τοΰτο αύτφ έλαβε παρ ' 
αντοΰ τό της ΑμαλΟ^είας γ.έρας της Αίμονίον Ο^νγατρός γ,αΐ 
Αηιάνειραν την Οίνέως όντ' Αχελώου λαμβάνει γνναΐ'/Μ. \ 
τελουμένων δε των γάμων ■\Ύ ίνα των συγγενών Οινέως'Έννο- ίΙ>• *150 

10 μον τόν Άρχιτέλους πλήξας '/.ονδΰλφ αναιρεί τναροινήσας 
ν.ατά χειρός αυτόν τΐλήξαντα φιλιν.ώς. φυγείν δέ είλετο εις 
Τραγΐνα ηρός Κήυν.α. διαπορευόμενος δέ περί τόν Ενηνον 
τΐοταμόν τφ Νέσφ Κεντανρφ ινρωτος αυτός \ διαποο&μεύε- 
ται ή;Τ. ώς δέ έν τώ 151. 152 15 50 έξηνάριξε' δ Νέσος '/.λέψας ζ/ηιάνειραν την γυναΐν.α 
τοΰ ΉραΥ-λέος, ώς έγένετο κα- 
τά τόν ηοταμόν Εϋηνον, έβιά- 
σατο αυτήν ' €ρϋάοας δέ ό 

20 ηρως 7.ατετόζευσε τόν Νέσον 
'/.αι μέλλων άποΌ^νήσγ.ειν λέγει 
ττ] γυναΐ'/.Ι Ήραν.λέος' λάβε 
τοΰτο τό αίμα '/.αϊ ήνίχα ό 
άνήρ σου βουληΟ-Ύΐ σε χατα- 

25 λεΐψαι, άλειχρον τάς σάρκας 
αύτοΰ έζ αύτοΰ ν.αΐ άγατνήσει 
σε. ν.αϊ ττλανήσας τήν γυναΐχα 
έδων.εν αυτί] έν. τοΰ ίου της 
νδρας, δνττερ είχε τό βέλος 

30 τοΰ Ήραχλέος, εις άγγεΐον. γ.αΐ *δια *7ΐορ0^μενειν ό Νέσος 
\χαΙ Τ τήν Αηιάνειραν έπε- Αρ. 1.1. 
χείρει βιάζειν αυτήν, τοξεύ- 
εται υπό τοΰ "^Ηραν.λέος. είδώς 
δέ δτι τελευτα — | άίρυγ,τα 
γαρ τά βέλη τοΰ '^Ηραν.λέος 
ώς /.εχρισμένα τφ της ϋδρας 
ίφ II — βαλών εές άγγεΐον 
Ι τό ν.αταρρέον αίμα έγ. τοΰ 
τραύματος \ δέδωχε τ^ Δηιά- 
νειρα άπατήσας αυτήν καί 
ειπών δτι εγώ μεν διά σέ 
τελευτώ. τοΰτο δέ σοι χαρί- 
ζομαι φιλίας έπισπάσ^αι δν- 
νάμενον' ε'ίπερ γαρ Ήραγ.λέα 
νοήσεις ετέρας πό^φ κατα- Α1. 918 8 
Αρ. 21 Ιέχει — 8ορΙΐ. Τγ. 569 9 "Ει ιο^<ο7' \ "ννα^η. 1. 1. 11 'χειρόί — ψάιχώε \ ύ^ λ.τβθ\\θάθχΊ χειρών 
δίδοντα Γβάάίάΐί 15 νέασοί βΐ 20 νέσσον 8 16 χλέγαί ρΓοΙΙ. 8 

^ηιάνειραν ΟΧύ. 8 18 Ενηνον Οίη. β έβιάαατο ρΓΟίΙ. 8 23 αϊαα 5* 

8θρ1ΐ. Τγ, 572 | αύν9•εμα 8 29 όπερ 8 38 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ ύστερον τοντο τΐοιήσασα γ,αΐ 
άλείψασα τον άνδρα έξ αύτοΰ 
ώς άγαιτηϋ-ήναί ύτΐ' αύτον 
άνεΐλεν αυτόν άγ.οναίως. 88^ 
5 σχε^έντα \\ έτι ίχρ ίσον τοΰτο Όίού. IV 365 
αύτον τά ιμάτια ν.αϊ ττρός σε 
τΐάλιν αντιστρέψει τον πό&ον. 
τοΰτο τό άγγος ή Δηιάνειρα 

έχουσα \ ώς ύστερον ψ.ονσεν 8ορΐι. Τι•. 

351 — 380 

Ήραγ.λέα τήν Οίχαλίαν πορΟήσαντα γ.αΐ την Εύρύτον θυγα- 
τέρα Ίόλην γ.αλήν οΰσαν άγοντα '/.αΙ αυτής ν.ρατεΙσΟ^αι τφ 
έρωτι Ιτΐιχρίσασα τοντφ τφ αϊματι τον ΉραγΛέος τά ιμά- 
τια μετά ϋ^εράτιοντος Λίχα ταντα άτνέσταλγ.ε \ . περί όέ *Αρ. 1)ΐ1)1. 

10 τό Κήναιον Ευβοίας ον άγρωτήριον θνων 'Ηρα•/.λής /ΙίΙ ' ' 
Ι χαριστήρια | στολίζεται τόν πείραρμαχωμένον τοΰτον χι- βοΗ. 8ορΙι, 
τ(5να , νΓρ' οϋ δραστηρίφ '/.αΙ ττνρώόει γ.ρατη3^εϊς τφ 
Ι γ.νησμφ \ τελευτα έν τφ ηλησίον ττοταμφ \ εξ οϋ γεγό- ί1ι.770 Α1.916 
νασιν "Ι-άπό Θερμοπυλών | άπό της πέτρας τόν Λίχ,αν ^ί- ^^^^ ^ ^^^^ 

15 χρας υμΙ άνελών |. τά όέ τόξα αύτον Ήραν.λής τφ Φιλά- 4ΐ6 

■λτήτγ] ν.αταλιμπάνει | ώς τοϋ πατρός ΦιλοΥ.τήτου Ιϊο/αϊ'- Αρ. 1.1. 160 
τος ττ] τελευττ] αύτοΰ νπουργήσαντος \. τά όέ τόξα ταΰτα, 40ατ 
ώς ό Λνν.όψρων οϋτός φησι (56), παρά Τευτάρου Σγ,νΒ^ου 

• βουγ,όλου τον Άμφιτρύωνος έσχηγ.εν '^Ηραχλής, δστις Τεύ- 

20 ταρος γ,αΐ τοξενειν τοΰτον έδίδαξε^ν. \ άλλοι δϊ Εϋρυτόν 
φασι διδάξαι τούτον τήν τοξικήν (Αρ. 1. 1. 63) | οι δε 'Ρα- 
δάμαν&υν τόν Κρήτα ηατρωον τούτου γενόμενον ' μετά 
γάρ ϋ^άνατον ί^μοριτρύωνος 'Ραδάμανϋ^υς άνε?Μν τόν ϊδιον 
άδελφόν 7.αι φυγών έγ, Κρήτης εν ΏγΜλέα της Βοιω- 

25 τίας άνελΟ^ών γαμεΐ τήν ί^λγ.μήνην ν.αι Ήρατίλέα διδά- 

σ/.ει τήν τοξιγ.ήν (ί1). 70) Τ. φησίν οϋν δτι ό Νέσος νε/.ρός 

ών τόν Ήραγλέα όξίφφ δόλω ήγουν τφ φαρμάγφ της 

Ρ ϋδρας ανεϊλε | τόν τΐάλαι χειρωσόμενον τόν "^ιδην \ ώς γ.αΐ 

"Ομηρος τλή δ' !Αίδης έν τοΐσι π:ελώριος (Ε 395) 88^8^ 

30 ώγ.ύν όιστόν. Τ 

51 *τόν"Αιδην δεξιού μενον πάλαι ' * ο ^Άδμητος εσχε 
γυναΐν.α \ Έρίβοιαν (1673) | ην ν.αι συνέβη τελευτήσαι. γ.ατά 13 έν τφ — Θερμοπυλών ρ08ΐ άνελών α Οηΐ. Ο 14 '•^ Ο•ερμοπύλ,αι ά 

&ερμοπόλ.ει3 6 πέτραε \ Ιβ^ίίηβ αρ. Αρ. άπό τήε {ακραδ τψ) — ? 

23 άνελών \ Ιΐίηο ΓβάάίΙδ ΑροΠοοΙοΓΟ πεψεν/ώε {έχ Κρήτηε τόν ίδιον άδελ- 
ψόν άνε/,ών) 26 νέασοε 8 31 ρΓΟΙΙ. 5 ΣΧΟΛΙΑ 39 

(5έ τον '/Μΐρόν της τελευτης έξενοδοχή&η Ήραγ,λης /ΐαρά τοΰ 
^Αδμήτου, μή μαΌ^ών δέ τήν τελεντήν της είρημένης \ Έρι- 
βοίας (ίΐ).) Ι τταιανίζειν άρξάμενος μία των δονλίδων ηοοοηλΟ^εν 
αύτφ γ.αΐ είτΐεν' ού δεΐ τταιανίζειν ώδε διά το τήν γυναίκα 
ό τον Αδμήτου τεΟ^νάναι. δ δε εΐηε' ττοΰ τέ&ατίται; ν.αϊ τΐαρα- 
'λαΟ-ίσας έτνΐ τοΰ μνήματος έξελ&όντος τοΰ '!Αιδου άφασΟ-αι 
των Ο^υΟίών έζράτησεν αυτόν στροδρώς , μέχρις αν τήν γυ- 
ναίκα άπέδων,εν. 8^'? 

52 λεύσω σε \ ϋ^εάσομαί σε | *ί5 Τροία*, το δεύτερον Ρ 
10 πορ^ουμένην \ ντΐό των χειρών τον Νεοπτόλεμου τοΰ έ/.γόνου Ίηίτ. 22 
τον Αίαγ.ον ν.αΐ τον Έτίειοϋ, δς τον δούρειον ιττηον •λ.ατε- 
σν.ενασεν \. τίρώην μεν γάρ νφ^ Ήραγ^λέος ττορϋ-ηΟ^εΐσα τνυρί ΑΙ. 32 53 
ηαρεδόϋ^ης και νυν μέλλεις γ.αυ&ήναι ταΐς Λίαν.είαις γ^ερσ\ \ 
ήτοι τον ^Εηειον ή Νεοτττολέμον. Λία-λοϋ γάρ δεύτεροι ί/.- 
1δ γόνοι ν,αΐ αμ(ρότεροι \ ώς μα^ήστ]. τούτοις οϋν φησι μέλλεις 
χαυ^ήναι υμϊ \ τοις όστέοις τον Ηέλοτΐος τοις ν,ειμένοις τΐερι 4θ5 
τήν Λαίτριναν ττόλιν "Ηλιδος |. ό δε Πέ?'.οφ υιός Ταντάλου Ηοή. Επγ. 
χαΐ Ενρυανάσσης της Παχτωλοΰ. \ *τάς δε συντάξεις ον δεΐ 
γράγειν , αλλά διαγράμμασιν α υμι β' χαΐ λοιτίοΐς ταύτας 
20 διαγράφω, μάλλον δε μόνας έν.είνας τάς τΐερινενοημένας ν.α) 
δεινάς*. 

Ρ 53 ταΐς τ' Αία/.είο ις χερσι \ ταΐς τον Νεοπτόλε- 

μου χερσι χαΐ Επειον διά τον δούρειον ίππον. 7.ατάγει δε 
τό γένος ό Έπειός από Αίαγ,οϋ 88^ 8^ 2ό οντως' Αία'λοϋ '/.αΙ Ψαμά^ης 
Φων.ος, Φώτ,ον | όέ Πανοπεύς, 
έ'λ τούτον ^Επειός 88^ άφ' ού 
ΈπειοΙ έδ-νος 8^. Αίαγ.είαις χερσι' Αίαγοΰ Α\). ΜΜ, 
τίαΐ Ένδηίδος Πηλενς και Τε- ^^^ 

λαμών, βκ Ψαμά3•ης δέ τήςΝη- 
ρηίδος Φων,ος \ ΙΙηλέως χαΐ 171 Θέτιδος Αχιλεύς | Αχιλέως ν.αϊ Αηιδαμείας της Ανγ.ομή- 174 

30 δους ^υγατρός Πύρρος ό χαΐ Νεοπτόλεμος || Τελαμώνος δε 162 

%αΙ Ι ^Εριβοίας \ Λϊας, εν. δ' Ήσιόνης Τενόρος || Αιαντος καί 3822 

27 άφ' — *8θ1ι. Α^688 14 δίντερέγγονοι ύ δεντερόγονοι, γ\ δεντερόεχ/ορ γ2 31 πίριβοίαΐ 

6 /Ι Αροϋ. 1. 1. 40 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

^νσιόίγ,ης της Κορώνου Φίλιος \ ε/. Τεν.μήοσης δϊ της αίχ- 8ορ1ι.Αί.5 
μαλωτίδος Ενρυσά•/.ης \ Φώ'/.ον (5έ ττάλιν χαΐ ^Αστερίας Κρίσ- βοΐι. Ευι•. 
σος '/.αΙ Πανοτΐεύς, Πανοπέως δέ Έπειός ό τον δονρειον Ϊ7ΰηον • ^ 
'/.αταΟΥ.ενάσας \ δι οϋ "ΐλίος έτΐορΰ^ή^η. 

δ 54 *λειφάνοις τννρός' ατνερ "/.ατέλειψε το τΐΰρ οστά, 

Λείψανα λέγεται τννρός*. Τ * Ταντάλου τιαιδός τοϋ υίοΰ 
τον Ταντάλου Πέλοτζος*. Τ Λα ίτριν αν οίτιονρονσι 
τοις γ,ειμένοις τΐερι την Λαίτριναν' έστι δΐ ή Ύ 

9 Λαίτρινναν' \Λαίτρινα 

Ρ Ι ττόλις "Ηλιδος\. τά όέ τοϋ Πέλοτΐος οστά έγ.εΐσε ε/.ειτο 
88^ α γ,αΐ έδήλον ό χρησμός άτΐον,ομίσαι Τ. ηαιδός 

γ,ατα βρωχί>έντ ος' 8^ *χρησμόν ελαβον οι "Ελληνες μη 
τΐρότερον την ^Ιλιον 7ΐορ&η0^ήναι , ει μη τά τον Πέλοπος 
οστά 8^8* 15 ττροσλάβωνται άτζό της "ίΖλί 
δος 8^ μετενεχίί^ωσιν άτζό^Ήλιδος εις 

την Ελλάδα /.αϊ Νεοτζτόλεμον 

τον .Αχιλέως νίόν* 

χρησμός δε έηεσε ν.ομίζειν τάς τοϋ Πέλοπος χοτυληδόνας 8 

τιαΐ τά τόξα ' Ηραγ,λέος , άίΐερ είχε Φιλον.τήτης ββ^β^ εις την 

20 Ελλάδα 88* γ.αΙ Νεοπτόλεμον τόν Άχιλέως νίόν 8* έτΐεΐ ού'λ αν δυνηϋ-εΐεν την 
"ίλιον (άλλως} έν.τΐορΟ^ήσαι. 8 ει μή γαρ οΰτω γένηται, ούγ. 

αν 7ΐορ3^η0^είη τό'Ίλιον. *Λαί- δηρι. 

τρινα δε τΐόλις "Ηλιδος*. 55 καταβροχΘ^έντος \ τ-ατατΐοΌ^έντος \ δηλαδή τοϋ Πέ- Ρ 
25 λοτΐος εν τ^ αέϋ^άλτ] χαΐ \ ττ^ σηοδια \ ότΐότε τΐρός ενωχίαν 

των ^εων έτύθ-η. 

56 τοις Τενταρείοις' \ Τενταρος ^/.ν^ης βονχόλος 
Άμφιτρνωνος έδίδαξε τόν Ήρα'κλέα τοξεύειν \ τταρασχών αύ- 
τφ τιαΐ τά τόξα αύτοϋ. ήνίγ,α δε άηέ^ανεν ό Ήραλλής, ϋ-άψας 

27 — τοξεύειν Βθ\ΐ. ΤΙΐβΟΟΓ. ΧΙΠ 56 

1 ΧΦάαιο5 οί. δίθρίΐ. Φάαί8αι 2 ^"Αστεροδίαί 15 ίΐίον 

18 ϊπεοε ο£. 8θ1ι. Ρΐηά. Ν IV 30 20 "Ελλάδα οί. ΕαΓ. Ογ. 1365 

22 (άλλωδ) ο£. 29323 24 κατακανϋ-έντοβ II 26 έψή&η II ΣΧΟΛΙΑ 41 Ι ήτις ήν ^νγάτηρ Κεβρήνος | Αρ. ΜΜ. 

" ΛΊί ' -ΐ.ΓΓ\. ' ' „. ' III 154 

η ϋίνεως "χ χ ταντην γαρ προ 

Ελένης είχεν ^Αλέξανδρος, έξ 

ής γ.αΐ νιος αντφ ΚόρυΟ^ος, 

δν Κόρυί}ον έτΐεμψεν αυτόν ό Φ ίλολτήτης έλαβε 88^ ταντα 8 υμΙ τά τόξα αντον 8^, 
λείτιεί το τε, Ιν' γι τοις τε Τενταρείο ις τΐτερώμασι 
ήτοι βέλεαι τον βον/.όλου. 8^? τις δ' ό Ύενταρος, εΐηον. Τ. 

4 57 τα τΐάντα Λρός φώς' βαρνζη λος ή βαρύμηνις γυνή 

Ρ προ Ελένης \ Αλέξανδρος Οι- τοΰ Αλεξάνδρου ή Οίνώνη 
νώνην είχε γνναΐν.α \ ήτις δια 
τους έττεισόλτονς γόμους Ελέ- 
νης ΥΜΐ διά τον ψόγον ν.αϊ τήν 
μομφήν τοΰ 7εατρός αυτής διά 

10 το αυτήν έτΐυνλήττειν άγριω- 
Ο^εΐαα \ άτιοοτέλλει τον νίόν 

*Ρ αυτής (^Κόρν-ί^ον} \ 88^ 

ήγησόμενον τοις "Ελλησι τοΰ έπϊ Τροίαν τΐλοΰ δδ^δ* όνειδιζο- 8αρι•. ο 
μένη τταρά τον πατρός αυτής *διά τον χρόγον ν.αι τήν μομφήν 

1δ τον πατρός αυτής* και διά τους τής Ελένης έπεισάχτονς 
γάμους. *ζοΰρον \ δε λέγει τόν Οίνώνης ν.αϊ Αλεξάν- 

δρου υ ιόν" |. 88-^84 

60 έπεισα ν. των των ά&εμίτων. 8^ 

61 φαρμαν.ουργός' *φασΙν δτι* 88^ τετρωμένον Τ 
20 βουλομένη τόν Αλέξανδρον ή Οίνώνη ^εραπεΰοαι έ/.ωλύΟ^η «κ 

τον πατρός αυτής, τελευτήσαντος δε δδ^δ* έγ.είνου επειδή Τ 
ύστερον προσενεγ'λοϋοα τά Γράρμαχα εϋρεν ήδη έγ,πεπνενλότα 
δδ-^δ* /.αϊ έαυτήν συναναιρεΐ ή *7Μτά Κόιντον* (Κ ί^Ί) εις τήν 
τοΰ Αλεξάνδρου πυράν έμβαλοΰσα έαυτήν \ ή *γ.ατά τόν 
25 Αίγ.τυν* (*ΐν 21) βρόχφ άπαγχ^εϊσα | ή *κατά τόνδε τόν Ά. ΙΙΙ 155 
Αυχόφρονα* γαταπεσοΰσα τοΰ πύργου {βΐ>). ούκ ιάσιμο ν 
δέ 88•^ 8"* ή δτι τεΟ^νηγ.ώς ήν δ Αλέξανδρος /.αι έα^ήναι ούκ 
ήδύνατο ή Τ επειδή τ•^ χολί] τής ΰδρας 
30 έλέχριστο τά βέλη τοΰ Φιλο- 
'λτήτον 88-^ δτι ν,εχρισμένα ήν τά βέλη Φι- 
λοκτήτον τφ ίφ τής νδρας, 
εν οίς Αλέξανδρος Ιτοξεν&η, ή δτι προλειορ^έντος τοΰ τραύματος έπέ^ηκε τά φάρ- 
μακα" 88^8* 8 τήν ΟΧη. 8 13 ήγησάμενον 8 των ελλήνων 8 16 οίώνηΰ 

βί 20 οΐώνη 8 21 αντηζ ΟΜ. 5 ταύτηξ α 32 τιρολ.ηψ&έντοε 88* προ- 

ληψ&ΙΙΙ 8^ είσα δπρρί. ΐη- 42 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ Ρ ή γάρ Οένώνη \ έ'μτίειρος ήν \ 
της μαντί'λής υμΙ \ της ίατρι- 
γής |. ίηΐ;. Ιίη. 8^ ή γάρ Οένώνη ίατριγ,ην 'λαί 
μαντιγ.ήν ήσν.εί. 63 Γιγαντορα ίστο ις' | ο γάρ Ήραγ.λης τούτοις τοις 

δ τόξοις τους Γίγαντας άνεϊλεν. \ &^, ίηί. Ιίη. 8^ ή Γη κατά των Αρ. ΗΜ. 1 3 
Τιτάνων άγαναν.τοΰσα έν Φλέγραις \ της Πελλήνης Τ γενν^ 
δραλοντότΐοδας 'λαΙ βαΟ^νγενείονς υμΙ βα&νχαίτας Γίγαντας^ 
οι τΐέτρας ν.αι δρυς τΐετΐνραν.τωμένας ήγ.όντιζον εις ονρανόν \ 
ών τΐρώτοί Πορφνρίων ν,αΐ ΐΑλν.υονεύς, οι καί ά&άνατοι ήσαν, *35 

10 ξστ* άν έν ττ] γ^, γι εγεννήΟ^ησαν, έμάχοντο. σνμμαχονντος 
δέ Ήραχλέος ζ/ιΐ \ ν.αι τούτους χατατοξεύοντος αν7]ρέ&ησαν \. 38 
τΐρωτον μεν οϋν τοξεύει ^ΛΧ/.υονέα, δς τΐίτ^των έτΐΐ την γήν 30 
μάλλον άνε^-άλττετο, Αθηνάς δέ βονλ^ Πελλήνης έξαγαγών 
τοϋτον ανεϊλε. Ηορφυρίωνι δΐ Ζευς "Ηρας έπιΟ^νμίαν έμβάλ- 

15 λει ΥΜΪ τοϋτον Ήραν.λής έν τφ ν,αταρρηγνύειν "Ηρας τα τΐέτνλα 
τοξεύσας '/μι τον /Ιώς νεραννφ τΐλήξαντος αναιρεί. \ υμΙ 38 
τους ετέρους δε ομοίως τνλήν ολίγων συν ζίιϊ αναιρεί. \ αρ- (ΕΜ 14438 
δις το βέλος τζαρά το αράς γ.αΙ βλάβας διδόναι. Τ *τετρω- 
μένου χαταχρηστίλώς είττεν αντί τοΰ \ βεβλημένου |. 7.αΙ Ρ 

20 τετρωμένον γ.αλώς έχει τετρωμένου μεν τοΰ '^λεξάνδρον, 
τετρωμένον δέ τό ελν,ος*. (ρ) 

64 άνϋ•θ7ΐλίτου αντί τοΰ \ ομοτέχνου | τοξότου. Τ αν- Ρ 
^οτΐλίτην δε λέγει τον \ Φιλογ.τήτην, έπεί αμφότεροι τοξό- 

ται Ι ο τε ί4λέξανδρος ν.αϊ δ Φιλο/.τήτης. δδ^δ^* | άγβέντος Αρ. βρ. 5» 
25 ^'άρ «κ Λήμνου τοΰ Φιλον.τήτον \ *τοξΐ7.γ]* έμονομάχησαν αύ- Μαΐ. 140 
τός τε υμΙ ^.Αλέξανδρος, γ.αϊ ττρώτος μίν άφείς Αλέξανδρος 
ήμαρτε τοΰ Φιλογτήτον, δεύτερος δε τοξεύσας ό Φιλοκτήτης 
βάλλει κατά χείρα λαιάν τον Λλέξανδρον , εύ&νς δε δεύτε- 
ρον οίστόν αίρεις έ/.γ.ότττει τούτου γ.αϊ τον δεξιόν όφ&αλμόν 
30 υμΙ τρίτφ βέλει κατά τόν σφνρόν τΐείρας αυτόν αναιρεί. 

65 Λύργων άτν' άκρων" τρω&έντα τόν Άλέξανδρον 
ΰτίδ Φιλοκτήτον δυναμένη διά φαρμάκων τό έλκος έάσασ^αι 2 μονσιχηί 6. 13 ΙΙελλήνηδ V. ΥίΆ^η. Ά. \. 11 κατατοξενσαν- 

το5 α 15 τούε πέπλονξ II 26 άψιεΙ$ α ρί•ψα5 Μ&Ι. 29 άψιεία α 

άχοντίσαί Μαΐ. ΣΧΟΛΙΑ 43 

ον'Λ ίάαατο, τεϋ^νητιότος δέ αύτοΰ τφ τΐόΌ-φ τ φ τνρός αυτόν 
γ.ατα'κρημνίσασα έαυτήν αννατιώλετο τφ άνδρί. 88^ 

Ρ 67 ήγχιστρωμένη \ -κατεχόμενη άτΐό της μεταφοράς \ 

4 των έχϋ-ύων των κατεχομένων ντΐό τον άγκιστρου. &•^ ΕΜ ΙΟ53 
■\•Ρήγκιστρωμένη \ ήγρευμένη \ . Ε6γ 23562 

Ρ 69 στ έν ω στ έν ω οε \ ηαρόσον ή "ίλιος τρίτον επορ- 

&ή3^η Ι ττρώτον μεν ντίό Ήρακλέος διά τους ίππους Λαομέ- 
δοντος 8β•^8^ 

χαΐ τήν Ήσυονην, δεύτερον δε 
ϋηό ^^μαζόνων, ως ττου καΐ έν 
τ^ Ι'(198) ραψωδία φησ1ν"0μη- 
ρος ώς άτΐό Πριάμου δτε γ' δεύτερον δέ υπό Ελλήνων διά 
10 τήν πολυ&ρύλλητον '^Έλένην και 
τρίτον υπό των δδ'* δυνατών 8•* 
^Αμαζόνων 88^. ηλ^ον ίίίμαζόνες άντ ιάνειραι, τρίτον όέ διά τήν πο- 
λυΌ^ρύλλητον '^Ελένην πορϋ-ηδ^εΐσα υμΙ γ.αυ^εΐσα τελέως ήφα- 
15 νίσ^η. 

70 αϋ^Ίς προς άλκήν' μέλλουσαν προς μάχην έλΟ^εΐν 
7ΐάλιν και έμπρησ&ήναι. 8^ 

72 γ.αι τάφους ^Λτλαν- 
τίδος' τό έξής' τους τάφους 
20 \τοϋ κολυμβητοΰ \ τοΰυίοΰ της 
Ι^υγατρός'^Ατλαντος και Πληι- 
όνης\. εστί δέ μία των Πληιά- 
δων. λέγει δε | της Ηλέκ- 
τρας \. 88^ στένω σε, ώ πόλις, καΐ τους 
έν σοι τάφους των προγόνων 
ημών της τε Ηλέκτρας και 
τοϋ υίοΰ αυτής \ Ααρδάνου \ 449 
δς ποτέ έπΙ τοϋ κατακλυσμού 
έν έρραμμένφ δέρματι σκεπά- 
σας τό σώμα αύτοΰ \ καΒ-άπερ 454 

25 τό περί τόν 'Ίστρον τετράπουν ζώον εΐωΟ-ε ποιείν , όποτε 
τό έαυτοΰ δέρμα άναφυσσα και περά τόν /ίάννουβιν ποτα- 
μόν 1 διεπέρασεν έπι τήν'Ίλιον καταλείψας τό κατοικητήριον 
τών Κυρβάντων. τοντο δε έποίησε πότε; δτε κατέκλυσε τήν 
γήν ο 'Ζεϋς \ έπι τοϋ /Δευκαλίωνος \ και πάντες οι άνΌ-ρωποι 452 

30 επλεον έν τοις ϋδασι και τα τείχη κατέπιπτον, τών δένδρων 
και αμπέλων τους καρπούς δε τά θαλάσσια ζώα ένέμοντο, 
οι δέλφινες και αϊ φώκαι άει της συνουσίας τών ανδρών 
έρώσαι. 

3 άγχίοτρώμενοί' κατεχόαενοδ ΕΜ 44 ΕΙΣ ΛΪΚΟΦΡΟΝΑ 

*γ.αΙ τάφους άντΙ τοΰ τάφον τοΰ δύτντον /.αΙ \ 7.ολνμ- Ρ 
βητοΰ Ι γ. έ λώρο ς \ '/.αΙ ν ίου της ^Άτλαντος ^νγατρός Ήλέν.- ρ 
τρας \ δστις ηοτε εν τ φ ^ατντφ σχύτει χαΐ \ δέρματι \ ή 1316 Ρ 
■/.ύτει ν.αΐ χωρήματι ενή'ξατο γ.αΐ \ επλενσεν \ ώςτνερ ρ 
5 -/.έττψος \ Κρητικός | ξιτλεναε δε μονήρης μονό'/.ωττος ή 45ΐ7 
μόνος άμορε λντρώσας /.αϊ \ γ.αλνψας το σώμα \ εν των 
άσν.ώ όποια ν.αΐ \ ωσττερ \ τΐόρν.ος \ ζώον "Ιστριον | τε- Ρ 4δ4 
τρασγ,ελές*. (Ρ) 73 /.«λώρος Ι τον ^αρδάνον 
10 τοΰ νΙοϋ της Ήλέγ.τρας ν.αΐ 
^ιός Ι δατις δβ^ Ατλαντίδος" Αάρδανος ό 
νιος τον Αιός ν.αΐ Ήλέ/.τρας 
της ^[Ατλαντος ^νγατρός 
•/.αταλιτνών τήν Σαμο^ρ^-γ,ην εν τφ ΥΜταγ.λνσμφ γ.ατασγ.ενάσας 
σχεδίαν ν.αΐ 88^ 8* 
(άσκον έαντφ) ράψας έττΐ τήν εις τα ν.ατά τήν Τροίαν μέρη 

1δ "Ιλιον τταρεγένετο. στένω οϋν, έλΟ^ών 
φηοϊ, στένω σε /.αΙ τους τά- 
φους τοΰ νΐον τής^Ηλέγ,τρας. 88 •' 
κτίζει τήν Ααρδανίαν | γ.ά•/.εϊ τελευτα 'λ,αΐ ό τάφος αντοΰ ν.εΐ- 8ο1ι. Ο 1'21 
ται ηερι τήν Τροίαν (72) | έν μέρει της Δαρδανίας Τ. ύστερον &α\\. Επγ. 

20 (ϊέ γ.αι ή ζ/αρδανία ν.αΙ ή "ΐλίος γ.αΐ ή Τροία μία τΐόλις γε- ^^^^ 
γόνασι. \ Νυκτίμου δΐ τήν βασιλείαν -τταραλαβόντος ό ν.ατα- Αρ. ΜΜ.ΙΙΙ 
λλνσμός || ώς ληρονσι, γέγονε δια τήν Πέλοπος ν.ρεονργίαν |. 8ο1ι. Ρίηθ. ( 
πέμπτον δε τον Πέλοπα εγωγε γινώσ/.ω άπυ Ααρδάνου. \ δια ^ο'^λλ^^' 
τούτον γονν ληρονσι γενέσ&αι τον χαταν.λνσμον ή \ δια ]Αζάνα 

2δ τον Αν'λάονος γ.αΙ το των Λυν.άονος 7Τάίδων άσέβημα \\ δτι 8 481 
τον Νύν.τιμον '/,ατατεμών ε&νσε τφ ζίιί \ . γέγονε δ^ γ.αΒ• ' 
έτέρονς ίστοριν.ονς ό ν.αταν.λυσμος οΰτως' περί 'Έλίν.ην ν.αΙ ? 
Βοΰραν τάς πόλεις ανέμων πνενσάντων έναντίο)ν σννέστη 
νέφος πολύ χαι έρρύη ύετος υμϊ γέγονεν ό '/,ατα/.λυσμός (591). 

30 δύπτου δέ είπε τον συνεχώς δννοντος έν ττ] σχεδία διά το 

Ρ χειμάζεσΟ^αι ή \ τον ν.ολυμβητοϋ \ ή παρά το εις δύο ξύλα 

9—15 παρεγένατο 8θ1ΐ. ΑΒϋ Γ 215 14 (άσκ,όν έαντώ) 8θ1ΐ. Ηοπί. ράγα5 θ1. ν. 73 | ρί-ψαι 16 σί ΟΙΏ. « 
24 άξονα α γ\. άξοροε γ1 31 η αηίθ τον ΟΠΙ. Τ ΣΧΟΑΙΑ 45 

τΐήξαντα τήν σχεδίαν άτζό ΣαμοΟ^ρί^γ,ης ττλενααι φεύγοντα τον 

Ρ έττΐ Δευκαλίωνος γ.αταγ.λνσμόν. 88* 8"* ν,αΐ ήαπτόν ν,ύτος \ τήν 
σχεδίαν \ εΐηε. 8^ 

4 74 7ΐόρ'Λθς \ ζφόν έστι ηερί τόν "Ιστρον τυοταμόν τόν 

*'Ρ (νυν) λεγόμενον Δανονβιον \ 88*84 τετρασγ,ελές Τ. ττεριέχεται 
δε λετΐτφ δέρματυ ν,αϊ φυοώμενον γίνεται άσχοειδές ν.αϊ ούτω 
νήχεται, έ'ως λετΐτυν^τ], γ,αΐ εξέρχεται έηΐ τήν γήν γ,αΐ νέμε- 
ται γ.αΐ ίύΟ-έως ιρνχόμενον ^νήολει. το δε έξης * όντως* ' 
^ ώς ό ττόργ-ος τφ ίδίφ \ δέρματι \ ΤΛαϋ^άτίερ άο'λίρ | ττεριον,ε- 

1*^ ηάσας \ τό σώμα νήχεται, οντω υμι δ Δάρδανος έηϊ της 
σχεδίας εττλευσεν' ετιλεε δέ δ' λίΟ^ονς έχων τιαΐ σν,ετΐάζων 
έαντον τό σώμα κα^άττερ τΰόρν.ος. 88*8* 

75 Ι μονήρη δϊ 88*8* τόν Δάρδανον 8*8* εΐτΐε δια τό μι^ 
■λώτιγι 88*8* *αύτόν* 8*8* χρήσασ^^αι εν τγ] σχεδί<^ \ 88*8* τίαρό- 

15 σον μίαν ήμέραν ζών ν.αΐ όψε τελευτών 8^. 

|Ρ η^ \*'Ρ£ί0^νμνα Ι τΐόλις Κρήτης\*Τ. \'Ριϋ•νμνία τΐόλις "> Ρ 

Κρήτης. \ 8ίβρ1ι. χ έτι (ρ ο ς ό'ρνεον δνσριγον ^αλάσσιον. 8^ 
Γωον -ϋ-αλάσσιον λαροειδές , δτνερ αφρώ ^ηρώσιν οι παίδες βοΐι. Αγ. 
ρ των αλιέων. Τ "'^' ^^^ 

20 77 Ζήρνν^ος άντρον 'Ε/,άτης έν Θράν.η. **8ίβρ1ι. 

άντρον τό σπήλαιον παρά τό άνω τετρήσϋ-αι ήγουν τετρν- ΕΜ 115ι 
τΐημένον είναι. Τ Ζήρ ινΌ-ον τό Θρψλίτίόν Οτΐήλαιον 'λατα- 
λιπών Ι της 'Ρέας \ 88*8* δ Δάρδανος, ώς δέ τινές φασι \ 

25 της Έγ.άτης \' γ,αΐ γαρ Σώφρων 

έν τοις Μίμοις (ΟΘΓ Ι 1558 Κ) 

φησίν αυτί] \ τίύνας ^ύεσ^αι\. 

«Η 3 ή τής^Έ/.άτης ό ζ/άρδανος\\*}ίαΙ* βοΐι. Εμτ. 
γαρ καΐ ή ^Ρέα λέουσιν έποχον- ^' ^ 
μένη Ι γ.αΐ ή "^Εχάτη ξενοφυής 
οϋσα Τ φοβεραί || . ^ύουσι δΐ 
αύταΐς "/.ύνας, ώς φησι Σώίρρων 
έν Μίμοις [' δ γάρ ν.ύων βα'νξας λύει τα φάσματα ώς καίΤΗβοοΓ ΙΙ35. 
30 χαλν,ός γ.ροτη^είς εϊ τέ τι τοιούτον. ^ΜοΓ944'>'^* 

78 (^Σάον} Σάμον κατά σνστολήν τον μ ίηΐ;. Ιίη. β* πιαι^. 
Οοί8ΐ. 345 Ι Σάον όρος ΣαμοΌ-ρόγης \ οϋ μέμνηται Νίγ,ανδρος 

24 Βοΐι. Νίο. Θ 462 30 ίΐ). 472 

1 τάδ αχεδίαί 88* 9 έηίσχεπάσαε 8 σκεηάσαβ 8^ έπι-οκεπάζων α 

χατασκιάζων II 11 ίπλεεν 8^ ϊπλεε δέ 0Π1. 5 α Μλενσε δέ γ2 

σκάζων 88^ 14 χρησ&αι 8 κεχρησ&αι Τ 16 ρειΟ^μνια γ2 23 "Πραΐ 
Ρ οί. 8ϋ1ι. Νιο. 1. 1. 31 σνστολήν οί. 8θ1ι. Αρ. Α 917 46 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

ίν τοις Θηρίατ,οϊς (472) δ'^β* οΰτω τζως λέγων ή 2άον ήέ 
Μοσύχλον Τ. Ρ Κύρβαντες όέ \ δαίμονες ττερι 
την "^Ρέαν \ 8^ ΕΜ οι τον ζΐία. 

5 φνλάζαντες Ε Μ 54739. όνομα 
έ3•νονς ΐπί. Πη. 8^ ηΐίΐΓ^. Οοίβΐ. 34δ 
ή δαιμόνων ίηί. Ιίη. 8^. άλλως, το Σάον ατΐήλαιον οι 
Κορύβαντες, οΐτινές είοί δαί- ρ 
μονές τίερί την ^Ρέαν \ ίδρν- 
σαντο (78). αλλ^ οι μέν Κονρη- ? 
τες ζ/αναΐδος *ννμΓρΐί]ς* Κρήσ- 
σης '/μΙ ^ Αττόλλωνος τταΐδες \ οι δε Κορύβαντες Θάλειας ν.αΐ Αρ ι^ϊΜ. 
Λτζολλωνος. 
10 79 ήμά^ννεν *άμα-3^ον* \ άμμον έτίοίησε, '/.ατέγ.λνσεν\. Ρ 

άμαϋ^ος δ^ δι ενός μ γράφεται εν. τοΰ όμα&ής γ.αι αμέτρητος τΕΜ 753 
είναι έτυμολογονμένη \ ν.αϊ άμος κατά άτΐογ,οτιήν γενόμενον 
δι' ενός μ γράφεται Τ μόνοι δε τοντο οι Αιολείς δι-ηλασιάζον- ΕΜ 84ΐ8 
14 σιν ώς '/μι τα λοιπά. 

Ρ 80 γ.αχλάζων \ ήχων \ ιροφων 88^ *ήχφ φερόμενος* Τ. 

νασμός 88* ό'μβρος 8 | ν.αταν.λνομός \ άηό τον νάω 8838* ρτ^- 
ματος 88* δ σημαίνει 8^ τό ρέω 8^8^ δ&εν ν,αΐ νάμα ν.αΙ 88^8^ 
ναύτης γ.αΐ &Ά^ ναϋς %Ά^Ά^ ν.αϊ νάονσαν άγ,ρότο μον 8^. νασ- 
μός δμβρος άτιό τοΰ νάω, δϋ-εν ν.αϊ νάμα ναι ναύτης. ^ Λ. 
20 σημαίνει δ^ ένταΰΟ^α τόν ν,αταν.λνσμόν. ΕΜ 5986 οί. 337δΐ 
οοά. V Θαΐδί. 

81 *τοϊ δϊ έλλειτΐτινως άντϊ τοΰ οί άν&ρωποι*. Τ 

83 φηγό ν την βάλανον τΐαρά τό φάγω φαγόν ν.αϊ φη- βοΗ. τ 16 
γόν λεγομένην ' οί γαρ αρχαίοι τΐρό τον τόν σΐτον εύρεΐν βα- 

25 λάνονς ήσ^ιον ναϊ ότΐώρας. δρύγαρτία \ τΐάσαν ότΐώραν \ ΕΜ 28824 
ώς ττού φησιν εν ταΐς ^ωδεν.αετηρίσιν ^Ορφενς (ρ. 151 ΑΙ).) 
βάλλειν ερνεα πάντα, τά τε δρυός άνρα λέγονται. 

84 φάλαινα \\ ζωνφιόν έστι ταΐς λνχνίαις έηιτιετόμενον Νιο. θ 1\ 
δ Ι ν.αϊ ηνραυστούμορος \Ύ ναϊ φνχή ν.αϊ ψώρα ν.αλειται ||. λέ- γΙ^Γ' 

30 γεται δέ φάλαινα τταρά τό εις φως άλλεσ^αι. μανρόν δΐ 
έχει τό α [καί] ττρογραφόμενον ν.αϊ δι ενός λ δει γράφεσ^αι' 
τά γαρ ^ί'^^αατα των βημάτων βραγύτερα ώς τό ^άλλω ^α- 
λός, όγγέλλω άγγελος, ναϊ ττερϊ μεν φαλαίνης τοΰ ζωυφίου 

10 — έποίησε βοΗ. ΤΗβοΰτ. II 26 

3 χορύβαντεε 8^ 18 άχρότοιιον νάονσαν ? £θΓΐί188β οΐΐήδίΐαηί ροΘίαο 
29 -^ πνρανστονμοροΒ ίίβηΐ Ηίδί. IX 953 31 προαγραψόμενον II ΣΧΟΛΙΑ 47 χξρσαίον \ δ γ.αΐ 'λανδηλοσβέστραν έδιωτί'/.ώς φαμεν \ εϊτζομεν' *8οΚ.Νΐο. Θ763 
έστί δέ γ.αΐ \ φάλαινα γ.7]τώδης \ ίχΟ-νς. κατά άτΐον.οτζήν γοϋν Απβίοΐ;. Ι 
φόλαί εΐτζεν. 476ΙΊ3 (ρά)Λαι τε' το έξής' Γράλ- 
5 λα ί τ ε ψέρβοντ ο αί τ ε 

φ ων. αϊ αν έτι άρσένων 

βροτών λέγ,τρα Σούρω- 
σα ι. λέγονται γαρ αί φώγ.αι 

έτΐΐ&υμηην.ως εχειν ηρός τάς 
10 συνουσίας των ανδρών, άλλως. 

883 ^^ έζίΐς' 8•^ (ρ άλλα ι τ ε 

■καΙ οι δέλφινες φέρβοντ ο 

(ρηγόν γ.αϊ τάλλα αΓδβ'* τ' έτν^ 

άρσένων βροτών λέτατρα 
15 ^ον ρώσαι 8 φων. α ι 88 ^, 

86 λεύσω ϋ-έοντα γρυνόν' ττερϊΆλεξάνδρου ττοιεΐταί 

τον λόγον. 88^8^ λέγει γαρ Τ δτι 8^8* σ^τΐουδάζοντα τον ^Λλέ- 

'ξανδρον ^εωρώ τΐρός τήν άρτΐαγήν της Ελένης, δδ^β* γρυνόν 
19 (5έ εΐτΐε τον ^Λλέζανδρον κατά μετωνυμίαν ν,αλέσας' δδ^ γρυνός 
Ρ γάρ εστίν δ | χορμός |. 88^8* χαι "Ομηρος (ΕβτΓ Ι ρ. 74 Κΐηΐί.) 

γρννοι μέν δαίοντο , μέγας δ "Ηφαιστος ανέστη. 88^ 

γρουνοί ν.ορμοί οίον γρουνοί — ανέστη. Ε§•(ΕΜ24ΐ4δ) αΐ τ^ έτι άρσένων *αί 
φώχαί τε αί Σούρωσα ι ν.αΐ 
ερωτιγ,ώς δρμώσαι έτΐϊ τα 
λ έχτρα των αρρένων βρο- 
τών*. ή φώγ,η ^αλάσσιον ν.η- 
τός έστι χέρσα ίφ β οι ή μάλ- 
λον Ι άρ-Ατφ παρόμοιον \ έρ^ ίά. ρ. 498^34 8 
(ϊέ συνουσίας ανδρών \. «στί βοΐι. ί 404 
(5έ ν.αΐ ηρός μαγείαν έτΐΐτή- 
δειον. λαμττάδα δε λέγει τον αυτόν, 
24 τΐαρόσον ή '^Εχάβη έγχυμονονσα 
? έδοξε ν.ατ δναρ λαμπάδα τε- 
τιεΐν. τίνες δ^ ηχούσαν γρυ- 
νόν έητερω μένον τήν ναϋν 
δια τάς χώτΐας 88^8^ ήτοι τά 
Ρ πτερά, παρόσον τήν πορείαν 
30 δι^ αυτών ποιείται 8δ^. νϋν δε γρυνόν τό πλοΐον τον 
"Αλεξάνδρου λέγει \ διά τό έ/. 
ξύλου πεποιήσ^αιΎ έπτερω- 
μένον διά τά άρμενα, παρό- 
σον τήν πορείαν δι' αυτών 
ποιείται | χατά μετωνυμίαν \ 8 
ή γρυνόν τόν Άλέξανδρον αυτόν διά τό δναρ, δ εΐδεν 

Έχάβη, δτι δαλόν έτεχε χαιόμενον, δστις χατέφλεξε πάσαν βοΙι.Ό Γ325 
τήν πόλιν χαι τήν έν ^ Ιδτ] ϋλην, τοντο τό ένύπνιον άχ.ού- 24 8θΗ. ΑΒΒ Μ 93 27 — πτερά βοΗ. Ρϊηά. Ο IX 36 2 ίστι — Ιχ&ΰί §1. ίηίθΓΐ. ? οΓ. Ρ εΐ8οί {ίχ&ύοβ^ [φώκηε β V. 8δ ίΐΐα- 
ίαπα] ΙΟ•* βονβάλφ II 2%^ όμωννμίαν α 31 χαιόκενον α 8θ1ΐ. Β | 

δαιόμενον II 48 . ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ σαντες οι μάντεις ν.αΐ οι τζερί τους όνείρονς δεινοί εΐηον γό 
τεχ^ησόμενον τΐαιόίον ^ΐΓρήναι εύϋ-έως. τεχ&έντα δε τόν ^ Αλέ- 
ξανδρον έξέΟ^εντο έν ττ] "Ιδη, ον ττοιμήν έωραγ,ώς σφόδρα 
ενειδέστατον άνελό μένος όνέ^ρεψεν. | έπτερω μένον όέ 8 
δ διά το μετά τΰλοίον 7ΐορενεοί^αι\. Ρ 89 τρήρωνος \ της δειλής] 
γ,αΐ ταχείας %αΙν.ατωφερονς' οί- 
γ.εΐον γαρ Αφροδίτης το ζφον. 
ή έηεΐ τιαΐ τόν Άλέξανδρον 

10 αετφ άτΐεύκαοεν έττΐ την άρηα- 
γήν έτΐειγόμενον. 88"* ΙΙε- 
φναίας δε χννός της 'Έλέ- 
νης Ι ή από τόπον της Λαχίύ- 
ννκής η διότι πολλοί δι αυτήν 

15 άπέχ^^ανονί. ββ'^δ^ 7.ννός ή από ^τόπου της Αα- 
■/,ωνί'λής ή τής δειλής κο2 τα- 
χείας υμΙ γ,ατωφερονς' οίγ,εϊον 
γαρ Άφροδίττ] τό ζώον' ή τής 
αιτίας φόνου πολλοίς, λέγει 
δέ την Έλένην, έπει /.αϊ τόν 
Άλέξανδρον άετφ ειχασεν έπι 
τήν άρπαγήν έπειγόμενον. τρή- 
ρωνα δέ αυτήν λέγει διά τό 
λαγνόν' Ι χαΐ γάρ ή περιστερά βοϊϊ. ΑβΒοΐι, 

~ -ϊϊοΙί-' > , ^ -1 δβρί. 275 

μονή των πτηνών οι όλου έτους οχενεται χαι τεν.νοΊίοιει \ 
δδ-εν Αισχύλος φησϊ παντρόφου πελειάδος (8.211) Ύ. 
γ.υνός <ϊέ | τής αναιδούς ν,ατά τόν "Ομηρον είνε'Α έμεΐο 
κΐ'ϊ'ός (Ζ 356) ν.αγ,ομηχάνου {Ζ\\)\. &%^9>^ά^ \ Πέφνη τό τής 
20 Λα-κωνιν.ής άχρωτήριον 8δ'^ δχ)•εν ή Ελένη ώρμάτο.\ 8 τρτ^- 
ρωνος εις άρπαγμα εις τήν άρτταγήν τής λαγνεστάτης 
*τρήρωνο ς* ήτοι περιστεράς Τ | τής αξίας φονευΟ^ιναι 
7ί.υνός\. 8*8^ 

88 τόργος νγρόφοιτος ό Ζευς ή ή Νέμεσις, παρόσον 

25 ν.ΰγνφ άπειγασ&είς ό Ζευς Νεμέσει τί] Ώχεανοϋ συνήλΟ^εν, 

έξ ής γεννάται φόν, δπερ λαβοϋσα ή Αήδα έ^έρμαινε ν.αι 

έτεγ,ε τήν "Έλένην χαΐ τους Αιοσχούρους. 8&^ τό δέ νγρό- 

φοιτος γράφεται ζαΐ νχρ ίφοιτος. \ τόργος 8* γ,υρίως δ 

29 γύιρ, νυν δέ τόν ν.ύγ.νον λέγει 88* δν μιμησάμενος ό Ζευς σννε- 

Βγμίγη τγί Αήδ<^ \ ύγρόφοιτος δέ ^ ό έν τοις ύγροΐς \ φοιτών 

Ρ Ι γ,αϊ αναστρεφόμενος ||. | δ γύψ \ νυν δέ \ τόν άετόν ή τόν γ.ύν.νον \ 

6 — ζφον 8θ1ι. Αρ. Γ 549 25 ό — 27 ζΐιοσαονρονδ βΛ. ΟαΙΙ. 111 232 

2 ριψήναι α 8θ1ΐ. ΐ> | ρίψ&ηναι. II 14 αντηε 8 16 νεοττο- 

ηοιεΐ II 19 Ώέφΐ'οε ΡαίΙΒ. III 262 Πέφνον ΑροΠοάοΓϋβ, νΛ νΐάβίατ, 

δίβρίΐ. 24 ^ — Νέμεσιξ ίβΠΙβΓβ &άά. /§ 26 έ&έρμανε 8^ 8θ1ΐ. 0&11. 

29 γύ-ψ Ββ^. Αη. 1095 ΣΧΟΛΙΑ 49 

λέγει. 8 έλαβε ^ϊ ζΰίον άντΙ ζώον.Ύ || Ζευς γαρ δμοιωβ-είς ν,ύγ.νφ 4824 
Νεμέσει τ^ τοϋ Ώκεανοΰ ^νγατρί συνήλϋ-εν [ εις χήνα, ώς ληροΰ- 
σιν (Αρ. III 127), αυτήν μεταβαλών, ή δέ τε'λοΰσα ώόν | έν τφ Ρίοΐ. ΗβρΙι. 
έλει Ι τοντο '/,ατέλιτΐε. τνοιμήν δέ εύρων ττ] ^ήδ^ τοντο χομί- ^^^ι, 5^9 

5 ζει, ή δέ λάρνακι δεμένη έφύλαττε. χρόνφ δέ τφ ^α3•ήγ,οντι 
'^Ελένη γεννάται τοϋ ώοϋ, ην ώς ιδίαν τταΐδα ή Λήδα ανέ- 
τρεψε. Ι τινές δέ ν.αϊ Κάστορα ν.αι ΙΊολνδεύν.ην εκ τον αντοΰ 
ώοϋ φαοι γεννη^ήναι. \\ (^έν^ άλλοις δέ τισιν εϋρον ίστοριγ,οίς ? 
δτι ό Ζευς άστρφ είχασ^-εις ϋαΐ μιγείς Λήδα Κάστορα γ.αι 

10 Πολνδενκην γεννά, ύστερον δέ ούτως, ώς έφημεν, τήν "^Ελένην. \ 
έτεροι δέ τΐάλιν φασίν (Αρ. ΠΙ 126) δτι δ Ζευς χύν.νφ ομοιω- 
θείς ττ] Λήδα έμίγη, χατά τήν αυτήν δέ νύκτα χαϊ ό Τννδά- 
ρεως' ή δέ έχ μέν Λ ιός Πολνδεύχην χαΐ "^Ελένην γενν^, έχ δέ 
Τννδάρεω Κάστορα \ δΟ^εν χαΐ θνητός ήν ό Κάστωρ, δ δ ' 

1δ έτερος αθάνατος, τ^ δέ τοϋ άδελφοϋ ηαραχλήσει αθάνατος και 
αντός έγεγόνει, χαθά φησιν δ Πίνδαρος (Ρίηά. Ν Χ 50 ο. 8θ1ι.) [. 
τάς δ^ αλληγορίας, *ώς έφην, έατέον' έτίεΐ δέ ποθείτε χαΐ 
ταύτας μαθεΐν*, άχονετε. \ δίας οι παλαιοί πάντας έχάλονν ? 
τους βασιλείς. \ τις γοϋν βασιλεύς τ^ Λήδα έμίγη μοιχιχώς Μαΐ, ρ. 101 

20 περί τόν Εύρώταν ποταμόν, ήτις εξ αύτοϋ έγχνος γενομένη 
μι^ γαστρί γ παΐδας γεννά τους ^ηθέντας Κάστορα, Πολν- 
δεύχην χαΐ Έλένην. \ ώφ γαρ παρειχάζει τήν γαστέρα αυτής 
χαΐ δτι έν εξ αυτής σύνδερμον έγεννήθη, δ δέρμα χαΐ φν- 
λαχτήριον αύτοΐς εποίησαν (ΑΙ. 506). εις χύχνον δέ λέγει 

25 τόν Λία μεταβαλεΐν, δτι ού βασιλιχως έμίγη αντί], αλλ' | έν ρ 
πανύγροις τόποις \ χαθάπερ οι χνχνοι. 

89 χελνφάνφ' χέλνφος [πάν] \ το τοϋ φοϋ οστραχον 
Ρ (506) Ι στρόβιλος δέ πάν τό \ περιφερές \ τήν στρογγύλφ \ χε- 
λύφφ περιβεβλημένην\. 88^ χελνφάνφ νϋν \ ώοϋ λέπει\' πάντα *Ε§ 

*Ρ γαρ τα λέπη χελύφανα λέγονται. Τ χνρίως δέ χελύφανον λέ- 

31 γεται τό έσωθεν τοϋ όστράχου τοϋ φοϋ λεπτότατον δέρμα. 8*> 
στρόβιλον στρογγύλον, στροβιλοειδές' \ στρόβιλος γαρ τό περί- ρ 
φερές | . ώ στ ραχω μένην τφ όστράχφ τοϋ ώοϋ έσχεπασ- 8 2 μίγννται II 4 * άλσεσιν Αρ. Ιλεσιν Ηβϊ/ηβ 8 (έν^ ΤΗτι/ΙΙ. 
9 αστέρι II 18 δΊαε θί. ΗίβΙ. IX 452 8Εθρ. 23 και ίΐηίβ δτι 

Οηΐ. /2 26 παρύχροίδ II 27 τον ωον \ περιφερέ9 8^ 32 ατρογγν- 

λοειδέί γ\ οί. Ρ 

Ι,γοορΙίΓοηΐδ Αίθχ&ηίπι II. 4 50 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ μένην. Τ λέγει δε τφ φφ, δηερ ή Νέμεοις τψ Τννδάρεφ 
δίόωσιν, ό δέ τί) ^ήδα, έξ ής ή Ελένη ββ^β* κα^ οι /ί ιό- 
ν σχονροι 8^ ή \ τφ ■\γλνμματι καί νμένι τον φοϋ δια τήν ίστο- 

ρίαν, δτι έξ φοϋ έγεννωντο ή Ελένη 7μΙ οι αδελφοί αυτής \. 8 
5 90 καί όή οε' αποστροφή το σχήμα' νϋν γαρ ττρός 

]Αλέξανδρον ότνέοτρεχρε τον λόγον *κα/ φησι* Τ | -/.α ι δή σε, 
ώ ' Αλέξανδρε, \ ή "Αχερουσία χαΐ -κατ α ιβάτ ις τρί- βος 88^84 δεξιώσετα ι Τ 

Ρ λέγει δέ το Ταίναρον \ Ο7.ρω- 

10 τήριον της ^α^ωνι^ιής \ έν φ 

Ρ φασιν είναι \ ν,ά^οδον εις "Αι- 

δον\. ^έλουσα δέ εέττεϊν δτι 

εις Λαγ.εδαίμονα όφίξτ] ναν- 

τιλλόμενος 683 £ι^^^£ χήγ ^Αχε- 

15 ρονοίαν τρίβον, ίνα δείξη 88^8^ Αχερουσία τρίβος ή δ 
"Αδης, δτι διά τήν Έλένην 
ϊμελλεν άτνο^ανεΐν, ή το Ταί- 
ναρον τής Ααγ.ωνιγ.ής αντι τοΰ 
ειπείν δτι εις Ααγ,εδαίμονα 
άφιξη, έν η έστιν ή Αχε- 
ρουσία τρίβος, δεί/.νυοι δέ ια τούτου 

δτι έγ. ταύτης τής προφόσεως άφιξη, ώ ^Αλέξανδρε, εις 
"Αιδου' Ββ^β^β^ ύστερον γαρ άττέΌ^ανε διά τήν Έλένην. ββ^β^ 
έστι γαρ Ταίναρον τής Ααγ,ωνιγ.ής στόμιον, δ^εν χαΐ "Αδου βοΐι. Ρΐυά. ] 
20 ν,άί^οδον αυτό λέγουσιν, ως γ.αΙ Μένανδρος φησι πύλη τις 1^76 
έστι Ταινάρου προς έσχατο ις. *κατα ιβάτις ή χάτω 
φέρουσα*. Τ 

Ρ 91 πύγαργον δειλόν ή άρ- πΰγαργον δειλόν \ αίσχρόν Τ | 

ή άρπαγα' \ είσΐ γαρ μελάμ- {\&α\ι.ΈΩ^ν, 
πυγοι πύγαργοι εϊδη αετών 
κατ' ^ Αργ^ίλοχον \ άφ' οϋ ό 
άρπαξ πύγαργος\. *δ δέ αι- 
σχρός ν.αΙ συνονσιαστιχός πύ- παγα ' πύγαργος γαρ είδος άε- 
25 τον. 88"^ πύγαργος είδος άετον 
Α. δειλόν ή άρπαγα. ΕΜ ό 
δέ 88^ Σοφον,λής &Φ ΕΜ πύγαρ- 
γον 88•* έπϊ τον δειλόν 88^ ΕΜ 
λαμβάνει [ή πύγαργον] ββ^ άπό 
30 τής [Ί" δειλής β] λενχής πνγής 
88 •* ΕΜ λέγων 88 •' ώσπερ έναν- γαργος λέγεται* κατά άντί- 
φρασιν ό μή άργήν έχων πυ- 
γήν, άλλα γ,ινων αυτήν έν τφ 10 ΑαχωνιχηΒ βΛ. Ρίηά. Ρ IV 306 ? 2 (ίίδωσιν οτα. 8 δέδωχεν Τ 3 ^καλύμ/υατι οί. ΕΜ 507ΐ4 Κβϊίζ. 

Οββοΐΐ. ά. ^Γ. ΕίΙ. 16240 4 έχ ζώον 12 δέ ονα. $ 14 είχε 8 17 δτι 

χαΐ 8 23 βχ Ε^ δυίά. ηύ/αργο5 ? 24 ίέ β 29 Ιαμ βάνει. \ χ-ην Ιέ^ιν 
ϊΐηβεν ρ08ΐ; ηνγη5 Υ 3,ρ. (τ&ϊδί. ΗΠΟίδ ίηο1ιΐ8Ε [* δειλόν\ ρΓ3,βΙ)βη1; 1)Γθνί&Ιιιιη 
δοΐΐοΐίοη ρΓΟίΙ. 8 31 Ιέγει έχ τοΰ εναντίον 8 Τ ΣΧΟΛΙΑ 61 τίως μελάμτΐυγος έ7τ\ τον ισχυ- 
ρού ββ'^ ΕΜ άττό της μέλαινης 
πνγής ΕΜ 69548. συνονσιάζειν. Τ ό όέ δειλός 
τΐάλιν τινγαργος λέγεται ώς 
λενγ.'ην έχων τήν τΐνγήν έχ τον εναντίον || ττ] τΐαροιμίί^ οντζω μελά μττύγφ τετύχηχας. \ ? 
^ εάν γάρ οι μελάμττνγοι γενναίοι \ ώς Ηρακλής Τ | οι λενχό- 

τΐυγοι πάντως άοΌ^ενεΐς γ,αΐ δειλοί *ν.αι άνανδροι*. \ θεία δ^ ή 

Ων,εανον τοις ιδίοις τοΰτο τταισίν είπε *περΙ τοϋΉραν.λέος*" 
Ρ οϋπω μελαμπνγφ τετνχήχατε. || Τ ο^ γάρ αρχαίοι τους δειλούς 

πνγάργονς έλεγον, τους δϊ άνδρείονς μελαμτνύγονς. \ β•"• 
10 * πατρός γ.όττρ ους \ επαύλεις, μάνδρας* \. ρ 

92 * ραγ,των βονστά^μων \ τραχειών βονατάσεων* |. -}•ρ 

93 τον ^νωρίτην \ τον τραπεζίτην, άργνρογνώμονα, 
ν,ριτήν "Ηρας ν.αΐ Αφροδίτης γ,αΐ Άβ-ηνάς |. 88^8^ Ε^ (ΕΜ) δ γάρ "Αλέξανδρος αύτάς έν,ρι- 
15 νεν, δτε τό μήλον εΐχον. Ό^νωρός 
*Ι* όέ Ι χνρίως ή τρα/Γ^ζα ] παρά 

τό τά χ^ύη δέχεσ^αι 88^ Ε§• 
Ρ (ΕΜ) Ι ή τά &ύη δεχόμενη \ 88^ 

των ^εών, νυν όέ μεταφορι- 
20 γ,ως ^ίττίν 883 8δΕ^(ΕΜ) έπϊτής 

αυλής, δτε ελρινεν τάς &εάς. 

ΕΜ 45749 

^νωρός ν.αι ενωρίς (ΡοΙΙ. 

IV 123) παρά τό τά Ό^ύη δέ- 
25 χεσΟ^αι. &^ 30 εχρινε γάρ αύτάς ό ί^λέξαν- 
δρος ένετία τον μήλον. \ έν γάρ Αρ. βρ. 32 
τ φ της Θέτιδος γάμφ τής'Έρι- 
δος μήλον χρνσονν άνά μέσον 
των ^εων ^ιιράσης έπιγεγραμ- 
μένον όντως '^ττ] ν.αλ'^ τό μή- 
λον' ή Ήρα, ή !Αϋ•ηνά χαι ή 
Αφροδίτη προς άλλήλας ήρι- 
ζον έττϊ τφ λαβείν τοΰτο. δ 
δε Ζευς '^Έρμί] παραδούς αύ- 
τάς πέμπει προς Αλέξανδρον 
ώστε χρΐναι αύτάς, δς λαβείν 
τό μήλον τήν Άφροδίτην ε- 
αρινέ. Ι ταύτης δέ έπιταγτ^ ναν- βοΐι. 0/^443 
πηγήσαντος αύτφ ναϋς '' Αρ- 
μονίδον, ν,ατά δέ τινας Φερέ- 
ΐίλον -ήλθ^εν εις Ααγ,εδαίμονα, 10 έπαύλειί 8θ1ΐ. 0&11. III 178 
IV 314. 23 β•νωρόε — 525 8θ1ι. ΟαΙΙ. III 134. 1 μελα/ιπύγηί 88^ έτιΐ — Ισχνρον \ τηζ Ισχνραδ 88^ 4 περιτε- 

τνχηκαδ /Ι 8 έντετνχήκατε II άθ ίοηίβ ^ί. ρΓΟΙΙ. 3 13 ήραε, ά&η- 

νάε, άψροδίτηδ ΛΧί δβχίΐο (Ρ) Ε^, ήραε και ά&ηνάε και άψροδίτηε ΘΧ Αρ. 
(6ρ. 32) Γ 19 ρο8ί ^εων δβςυίίπΓ 524.5 ΕΜ 21 αύληε οί. Ω 29 βοΐι. Α 
ΐΐ). 25 Ι ΆλΙηε ΕΜ κάλλουε 8'ΐ^11>. δτι 52 ΕΙΣ ΛΓΚ0Φ1ΌΝΑ ίνΌ^α τήν '^Ελένην ότρΌ-αλμοβο- 
λήσας βληΟ^εΐοαν ν.αΐ αυτήν 
τψ τούτον έρωτι άρτνάζει. 

ή 8 ΕΜ ^νωρός 8^8* Ε^ ή τράτΐεζα 8^Ε^ Λαρά το τά ^νη 83* 
5 Ε^ (ΕΜ) ν.αι θυμιάματα Τ ώρεΐν, δ έστι Ε^ (ΕΜ)8* φνλάττειν&Ά* 

Ε§•(**ΕΜ ΐΐ).) οί. •|-Ε6 267ΐ9 υμΙ &νωρίτης δ τραπεζίτης ββ^β•* 

εΐρηται. Τ 

94 άλλ' Όστρίμων' όρη *όλλά άντϊ Όστρίμων, α ει- 

Τροίας ^εριναΐς γ,ατανομαΐς σιν \ όρη Τροίας* ρ 

10 επιτήδεια δν(τα^' έν αύτοΐς 

γάρ δ ΙΑλέξανδρος τάς &ερινάς 

όιατριβάς γ,αϊ νομδν έττοίει. 

λέγει οϋν 8^ άντϊ των γ,ατανο- 

μών των έν Τροί(^ ταντα τά 
15 μέρη περάσεις τά Λαν.ωνιν.ά 

838^ περάσεις όέ 

"Ονον γνά^ον, δνπερ Γαμφη- 
Ρ λα ς όνο ν λέγει, έν — σχά- 

σας (99)* έστι δε \ τδπος 
20 της Λαγ.ωνιγ.ής οντω γ,αλούμε- 

νος Ι 8^ 

ώς φησι ν.αι "Ομηρος μικρός δέ λί&ος μέγα γ.ν μ^ άπο- 

έργει {γ 296). 8^ 

95 Λά πόλις ^α^ίωνιχή. **8ΐ:βρ1ι. περάσεις δέ και τήν 
^Ρ Λάν τοντέστι τήν \ Μάλειαν. γ,αϊ 8^ Τ'αμορηλάς όνου σιαγόνας 
όνου. λέγει δέ τόν Μαλέαν, ρ 
δς έστιν ά/,ρωτήριον ΙΙελοπον- 
νήσου, δια το έον/,έναι σιαγό- 
σιν όνον Τ 26 "Ομηρος μιχρός 

γει |. 83 άποέρ- Λάν πόλιν ^Ιαν.εδαίμονος, ην 
"Ομηρος Λάαν φησιν (Β 585) 
εύχείλον γ,απης \ εύτρόφου φάτνης \ ή της καλά χείλη ρ 
έχονσης ώς χρείττονος όντος τον ποιμενιν,οϋ βίον τον άρπαχ- 
τιχον ν,αι μαχίμου. Τ 

24 Αάαν 8θ1ι. ϋΒ 585 4 &νωρον τήν τράπεζαν Ε^ τΐαρά τό \ ή Τ 5 ώρονσα Τ 

φνλάττονσα Τ 9 θερινών κατανομών. &ά Ιιαηο ίαΙ)α1αηΐ ρβΓίΐηβΙ 8θΙ)θΗοη 
ΐ^ηού αΐίοαΐαδ ροβίαβ ΕΜ 4479 ΕΟτ 2592ΐ Ο-ερείβοτον (Ιιίηο Ι^^οορΙίΓΟ 847 
ϋ'ρειπότουζ) 10 έπιτή§ειον αντώ 12 νομήν ? 22 £?? — 

αηοέργεί \ ίβιηβΓβ 3,(1 V. 95 ΐΓαηβίιιΙβΓαηί Ρ 8* (ΟαΓί. Ρβΐ. II 33076), ΙβιηβΓβ 
ΐρββ ίη 95 Ρ Ι&οαη&ιη βίαίυΐ 25 λάμειαν ΣΧΟΛΙΑ 53 Ρ 96 μηλιανΟ^μός σημαίνει τόν έν τοις ^(ροβάτοις \ γ,οι- 

μήϋεως \ τόπον ήγουν τήν μάνδραν. **Ε^ (ΕΜ 58633) 
μηλιαυβ-μων \ της των τΐρο- * μηλιανϋ-μων μανδρών των 
βάτων 7ίθΐμήαεως\. έτνμολο- ττροβάτων 
5 γεϊται δέ &^ ^κ τον μήλα τά 
τνρόβατα ν.α\ ίαύω το κοιμώ- 
μαι γ,αΐ ίαν^μός (ΑΙ. 606) ή 
γ,οίμηαις. 8^ ΕΜ λέγει δε τάς 
μάνδρας. 8^ 

10 χερσαίας -πλάτης \ της κα- χερσαίας πλάτης \ πτύου ή Ρ 

λαύροπος η τοϋ πτύου \. 8^ γ.αλαύροπος\. ή δέ χαλανροψ *ΕΜ 48536 

ράβδος εστί ποιμενιν,ή μι•/.ρόν έν.ατέρω^εν ύπόσγ,αμβος \ ην 
άφιάσιν έπΙ τά της αγέλης άποσν,ιρτώντα Τ πλάτη δί γ,υρίως βοΐι. Επγ. 
τό πλατύ της 'λώπης. ^^' ^ 

15 97 *τράμπις \ βαρβαριν,όν πλοΐον* \ Τ Ε^ (-{-Εβ- 8520 Ρ 

ΕΜ 15723) *όχήσει βαστάξει, γ,ομίσει*. Φ ερ έχλειο ι πό- 
δες περιφραστίΥΜς άντΙ τον ό Φέρετιλος ή αϊ νήες, ας \ δ 
Φέρεγ-λος είργάσατο\' ούτος γαρ ν.ατεσγ.εύασεν '^λεξάνδρφ 
τάς νανς προς τόν Ελλάδος γ,ατάπλονν. 8^ 

20 98 δισσάς' δύο είσΐν άν,ραι \ έν ^ατίωνινί^ ( Θυρίδες \ 

λεγόμεναι, ας μεταφοριγ,ως δ^β^β^ 
σαλάμβας είπε ^^β^ ι λέγουσιν οϋτω σαλάμβας ήγουν 

Ι θυρίδας, 
παρά τό σέλας, έν αΐς άνελΌ-εΐν -/.αϊ τά πόρρω&εν ίδεΐν δυ- 

25 νατόν 8^ παρά τό σέλας έμβαίνειν. 8^ σαλάμβ ας' αΐ Θυρίδες αϊ 
άεΐ έν σάλφ οϋσαι. ή παρά τό 
τό σέλας έμβαίνειν δί^ αυτών 
Ε&(**ΕΜ70745ΕΟ1483) 'ίδ έστι 
30 τό Γρώς Ε^. ενιοι δέ τάς θυ- 
ρίδας σαλάμβας λέγουσιν από 
τοϋ Ι σέλας (έμ)βάλλειν \ άνοι- 
γομένας ή δι' ών τό σέλας 
{έμ)βαίνει. ΕΟ 267ΐ7 σάλαμβαι δε αϊ ^ύραι λέγον- 
ται παρά τό έν σάλφ βαίνειν \ 
ή παρά τό σείειν καΐ λαμβά- 
νειν τους βαίνοντας, σάλαμβαι 
δέ ν.αΙ οί φανόπται ήτοι οι 
(ρεγγΐται ίδιωτιν.ώς Τ παρά τό 
τό σέλας δι^ αυτών βαίνειν. 15 τράμπιε — Βοΐΐ. Νΐο. Θ 268 18 ο•δτο6 \\). 1 ^τιροβατεΐοιί 25 έιι βαίνειν οί. ΕϋδΙ. Οά. II 25836 

^ίβ γ\ 28 ΟΓίϋηβιη νβΛοπιιη αά ΕΟ Γβίΐηχί 26" Χι9•ι;- 64 ΕΙΣ ΑΠίΟΦΡΟΝΑ Γύ&ειον πόλις Λαγ,ωνίΥ,ή. **8ΐ;βρ1ι. Γν&ιον \ άκρωτήριον *Ρ 
της ^αν.ωνί'λής \. τΐλάν.ας \ τότΐονς \ νυν έν αίσι, φησϊ, *Ρ 
ταΐς \ τηόλεσι \ ταΐς ^ατιωνιγ.αΐς *7τρός χύνονρα τΐρός τάς Ρ 

4 τραχείας πέτρας* σχάσας /.ατα \ βαλών \ άτΐολύοας. 

Ρ 100 τΐεύν,ης οδόντας καλίΓ ββ^ | τάς αγγ.ύρας\' αύται 

Ρ γαρ δδ^β* εχτορες 8^8* καί | έχέτορες 8 | γ.αΐ φυλακές είσι, τοΰ 
σάλου της θαλάσσης ν.αϊ της ηλημμυρίδος 88^8^. τό δε 
έξης ούτως ' \ έν αϊ σι τνόλεσι ττρός τα γ,ύματα \ τους 
χαμτΐύλονς της νεώς οδόντας ν.αϊ της τΐλημμνρ ίδος 

10 ^κ τ οράς 883 σχάσας τους οδόντας της 
νεώς ήτοι τα σιδηρά χαΐ της 
Τΐλημμνρ ίδος τους έχτο- σχάσας άνατζαύσεις \ τίον κι- 
νήσεων Ι τον είν αφώσσωνα 

στόλον. 88^ 

ρας ήγουν τους τιωλνοντας τόν της νεώς σάλον άνατΐαύσεις 
15 τόν ηλόον, τον είν αφώσσ ωνα στόλον. ίγ,τορας τνλημ- 

μνρίδος τιωλντάς των ν,νμάτων. στιαρ^μών ίαύσεις \ 

των γ.ινήσεων \ παύσεις 

άλλως, τό έξης ύπερβατόν 

προς Ο-ΐνα' 88^8* ή γαρ ηρός 
20 τίάτω&ε λείπει 88^ 8^ 8* ιη3,Γ§•. 

Οοίδΐ. 345, έάν Ό^ΐνα φώσ- 

σωνα στόλον γράορηται' 8^ 

Οοίδΐ. 345 ει δε γράψομεν 

είνα φώσσωνα, έ'σται, ως 
25 φησι Φερεκύδης δδ^δ* δτι με- 
τά ^' νεών επλευσεν ό ^Λλέ- είνα φώσσωνα στόλον τόν \ 
έννεάρμενον ή τόν μονόρμε- 
νον Τ (273) ^ &ΐνα φώσσωνα 
στόλον τουτέστιν από \ των 8 
κινήσεων \ ίαύσεις καΙ\ παύ- 
σεις Ι εις τόν αίγιαλόν στόλον 
καί τήν πορείαν σον τήν φώσ- 
σωνα ήτοι τήν δι^ άρμενων. ξανδρος. δδ^ 
ρ 102 πολύνυ μφον λέγει δ^ τήν \'^Έλένην\. 8^ και τήν 

άνυμφον πόρτιν καϊ τήν πολύανδρον \ δάμαλιν \ άρπα- Ρ 
30 σας σν δ λύκος ήτοι άρπαξ δνοΐν πελειαίν όρφανήν 

και ερημον οϋσαν της γονής των β' περιστερών ήτοι \ 'ΐφι- ρ 

γενείας \\ ην εσχεν εκ Θησέως, ώς φησι ζίοΰρις ό Σάμιος 8 513 1 Γν&ιον 810 Α1βχΕη(ΐΓ&β ςαοηυβ οοάίοβδ. ιηβηάο αυοίαιη ΐη αΐΐςυο 
δίβρΙίΕηί βχβπίρίο νΐάβΙΟΓ ίαίδδβ : τινέε ψασιν δτι. Πύ&ιον έκαλεϊτο, κακώε 
19 «^ — 7ΐρ05 Ι τό πρ05 ρΟδΙ λείπει 8^ ΟοίβΙ. 20 κάτω&ε \ κάτω 8* 

οϋτω 8* Οΐη• 8^ €θί8ΐ. &έλεί 8^8'^ ΟϋΧ. 8 οί. 101 Ρ 22'' κυμάτων α 

23 8έ Ι ^άρ 8 γράψομεν Τ ΣΧΟΛΙΑ 55 

ν.αΐ ^Ερμιόνης, ήν έτί Μενελάου γέννα \' επταετή γάρ ταύτην βοΙι. ί 14 
ττρωτον άρτΐάσας Θηαενς μετά τό τεχεΐν εξ αυτής 'Ιφιγέ- 
νειαν \\ όφι^ρέΟ-η αυτήν [χα Ι δεντέραν εις άρν.νν \ ί/^ Αρ.Ι)ΐΙ)1.ΙΙΙ128 
δεύτερον δί}ίτνον\' άργ.νς δ^ γ,νρίως δίγ,τνον τΐρός ^^ήραν ΈΜ. α^\ο 

5 άρν,των αρμόδιον' \ όΟ^νείων βρόχων \ ξένων \ άγρευμά- Ρ 
τίον' τροττικαΐ δε είσιν ανται αϊ λέξεις, άργ.νς μέν δ^εν. έψην 
λεγόμενον, βρόχος δ^ άτΐό των \ βρόγχων, οίς ^ηρενονϋί τΐέρ- Αγ. Αν. 527 
δίν.ας χαΐ όρνις ετέρους \ ληΐτιν έμτΐέσαοαν \ αίχμάλω- Ρ 
τον Ι έγγ,ύρσασαν ίξευτοϋ τΐτερφ τί] ταχύτητι τοΰ \ 14λε- 

10 ξάνδρου (47ΐ7) | ή τφ πλοίφ (4729) *ή τφ τΐτερφ τοΰ ερωτος*Τ Ρ 

■3• ύ α -η σι \ ταΐς βάγ,χαις, ηαρά το &ΰω τό όρμω -θ-ύσαις (ΕΜ.4:57ΐ9) 
λεγομέναις &*? όρμοι \ νεωστί 8* ) ταχέως, άτΐό τοΰ άρμα 
αρμοί, τίαΐ Αίοχύλος εν Προμη^^εΐ {^Ι^) αρμοί τΐέτναυ μα ι 
τους εμούς θρήνων τΐόνους. * μηλάτων άτΐάργ ματα\ 

15 άπαρχάς \ ν.αΐ θυσίας Τ 7ΐροβάτων*\' μήλον τό τΐρόβατον \ Ρ 

*αίολΐΥ.ως* \ τίαρά τό μέλλω τό φροντίζω λεγόμενον ' ττοιμε- Ί ΕΜ 584ΐ6 
νιγ,όν γάρ γ,αΐ γεωργιγ.υν βίον έ'ζων οι τταλαιοί. 

104 δεύτερον δε ό Αλέξανδρος αύττ] έντυχών ττερϊ τόν 

Ρ αίγιαλόν ϋ-υούοτ] \ νεωστΙ \ ταΐς βά^ίχαις υμι\ τϊίΊνοι\ άρτίάξας 

20 αυτήν εις τήν Λϊγυτύτον ηαρεγένετο γ.άγ,εΐ αύττ) σννεγένετο. 8* 
τό έξής' ταΐς βάχχαις χαϊ \ τ/} ^Ινοΐ νεωστϊ \ έν τφ αί- 
γιαλφ Ι προβάτων άπαρχάς \ ίηΐ. Πη. 8^, β^ Μυούσαν άρτΐάσας 
βρέξεις 8^ ?άργ.υς σημαίνει τους βρόχους \ τά δίκτυα \ Ε^ 
(ΕΜ 144;) δτι ή Ελένη δις Ε^ ήρτΐάγη, πρώτον μέν υπό 

25 Θησέως, δεύτερον δέ υπό Αλεξάνδρου. **Ε^ 8^ 

107 * 71 ρ ό 7.1] σι ν,ρό'λαις, αίγιαλοΐς. ν.ρόγ,η δέ λέγεται \ ^ 193 Ρ 
αιγιαλός \ από τοΰ χείρω τό γ,όπτω ν,ερόγ,η χαΐ χρόχη, προς 
ην θραύονται χαι χλώνται τά χύματα*. Βύνη \ παρά τό 
δνναι' τό γάρ β αντί τοΰ δ παραλαμβάνεται παρά Αω- 

^ ριεΰσι\. '&'^ Βύνη ή ΑευχοΟ-έα, ή'ΐνώ οίον Βύνης χαταλέχ- 
τριαι αύδηέσσης (Μβΐη. ΑΑ 123) — παρά τό δύνω Αύνη ή 
χαταδϋσα εις θάλασσαν χαι Βύνη χατά τροπήν. άλλοι θάλασσα 

. 21 νεωατι δοΐι. Αρ. Α 972 4 αη ρίβηϊυδ 8θ1ι. Αγ. Ιι^θ. 790 ? 5 έπιτήδεων γ\ οί. ΕΟ 78ΐ! 

ΕΜ 144ΐ3 8 έμπταΐααααν Ο 32 θάλασσα ΒβΓΐίβ1ΐυ8 | δ•αλάμη 66 ΕΙΣ ΛΪΚΟΦΡΟΝΑ 

ή 7ΐ€ύγ.η ώς τταρά (Εύφορίωνυ τΐο λύτροφα δάκρυα βύ- 

ρ ί-ί^ις ΑΑ 1.1.). Λνγ.Ο€ρρων. ΕΜ 2175 (ΕΟ ΙΠδ) Βύνη ττ) \ ζ/ύντ] | 

^Ιενχο^έ^ Ι ττ] Ινοΐ ηαρά το δύω \ τό γ,ολυμβώ 8^ ώ^ ίτεροί 

φασιν \ έγώ δε τναρά τό βύω τό κρύπτω, δϋ^εν καί βύϋ^ος 

5 ΥΜΪ Βύνη. ή δέ της Ινοϋς Ιστορία τοιαύτη" \ ττεσονσα μετά &τξξ.'?'ΐαΑ.Ζ. 

τον τΐαιδός αυτής Παλαίμονος εις την θάλασσαν διά τό δίώ- 

χεσΟ^αι, ΰττ' ί^&όμαντος άτίετζνίγη, εξήχϋ-η δέ νηό Κόριν^ον 

περί Σχοινονντίαν ντζό δελφίνος, '^μφίμαχος δέ καΐ ζίονα- 

κΐνος άνελόμενοι τα σώματα άγονσιν εις Κόριν&ον. Σίσν- 

10 φος δέ αδελφός ^^Ό-άμαντος βασιλεύων Κορίνθου αγώνα \ 

γ.αϊ ^νσίαν έπ αύτοΐς ετησίως \ έχέλενσε γίνεσ^αι, δ^εν καίΡ1ιΠ.ΗβΓ.ΐ9ΐ4 

^εούς αυτούς κεκλήκασι Ι υμΙ Λενγ,οϋ^έαν άηό τοΰ τνς ^α- •'^Ρ^^'ίί^Ρ 
. , , ' > 1 τ ϊ ^ ί βθΐ5.0Η86 

λασσης αφρον τήν Ινώ\. ην δΐ Ινονς &νγάτη ρ Ευρύκλεια. *8ο1ι. Ρίηά. Ρ 

IV 221 

108 -θ-ρέξεις' ϋ^ρέξαι κυρίως \ τό σνμπήξαι γάλα ηρός *8ο1ι. ί 246 

1δ τό τυροττοιήσαι \ νϋν δέ άντΙ τοΰ ηηδήσεις ή άξεις. *2κάν- 
δεια ηόλις Κυ&ήρων* ίηί. Ιΐη. 8^1 *^ίγ ίλου τ' άκραν \ 
Πελοτΐοννήσου \ όκρωτήριον*. Τ 

109 *αϊ^ων έτι ακτή ρ \ διάτΐυρος \ οξύς Τ κυνηγός \ Ρ 
καγχαλών άγρεύματ ι τη χ^ήρα | χαίρων \. λέγει δέ άγρενμα 

20 τήν Ελένη ν.* 

110 δράκοντος' δράκοντα διφυή καλεί τόν Κέκροηα, 
διότι φασΙν αυτόν τα έττάνω ανδρός, τα δέ ύττοκάτω δφεως 
έχειν. οι δέ φασιν δτι διά τό μέγεθος τοΰ σώματος διφυής 
ώνομάσδ-η. 88^8^ νήσον δράκοντας τήν Σαλαμίνα λέγειΤ || τήν 8 451 ΕΜ 

25 γαρ Σαλαμίνα πρώην δράκων κατεΐχεν ή ^ηρίον ή κύριον 70742 
όνομα βασιλέως ή '^σωπός \ κατά τινας έκ Θηβών (8θ1ι. Ώ 
Α 180) Ι έλ^-ών^. Κυχρεύς δέ δ Ποσειδώνος καΐ Σαλαμίνος 8 451 
υιός, ώς φησιν Ενφορίων, άνεΐλε τόν δράκοντα καϊ τήν Σα- 
λαμίνος βασιλείαν κατέσχε. \ οΰτω νυν τήν Σαλαμίνα δρά- 

30 κοντός εϊρηκε νήσον. 1 {Ενφορίωη — βύνψ) βχ ΕΜ 56445 δΐίρρίβνί, ίη βΓΓΟΓβπΐ άβάπχίί 
αΐΐςυβιη ^ΕΐηιηΕίίοιιιη ίπία ϋΐα ιηβΙ&ρΙιοΓίΐ , ςυα ΓββΐηΕ αο ρΐχ ΙαοΓυπιαβ 
ρίηϋδ νοοαηίΉΓ (Νιο. Α 301 ο. δοΐι. 544 8θ1ι. Ρΐ3ί. Ροΐ. 11 373» &11.). ίη 
ΑΙβχαηάΓα ηυΐΐυδ ββί Ιοοιιβ, ςυβιη ιη&ΐβ ίη Ιιυηο πιοάηιη ίηΙθΓρΓβίαπ 

ροίυ^ίΓίΙ. 1)Γβνί1:βΓ Ηβ8. βύνη θάλασσα, πεύκη. οί. Μαβ. Ε1ΐ. XXXIV 466 
2 Ανχόφρονι 3 ** δύνω Ρ 8 δοράκηνοί α 14 ϋ'ρέ^αι οί, 

ΈΜ 45431 22 δψεων 8 


ΣΧΟΛΙΑ 57 ρ σύνταξις' \ έν δέ τ^ της ^Ατ- έν ι), ίρησίν, έχχέας τον ηό• 
τιχης νήσφ της τον Κέχρο- ϋ-ον ήτοι μιγεις μετά της 
ττος §2 8^ τοϋ διφνοϋς γίγαν- Ελένης τήν έωλο ν 
τος 8^ βασιλείας τον τΰό&ον 
5 δ'-^δ^ έτιχέας κα2 8 3 έν.γ,ενώσας 
τήν χΌ^εσινήν ν.αϊ τΐαλαιάν μϊζιν 
της '^Έλένης ονν. δψει |. δ^β^ 

112 τήν δεντέραν' φησίν ν.αϊ χ&εσινήν Κύτΐριν ν,αΐ 
δτι τήν χΟ^εσινήν ί^έφροδίτην σννονσίαν ούχ όψει δεν- 
10 ούχ δφει' δδ^δ^ τέραν. 

άτΐαξ γαρ αύτ^ αννεγένετο έν τ^ ί^ττιν.^ βθ^ 8* 

άρττόσας δέ αυτήν ούγ. εϋ^νς Βο\ι.Ί)Ζ29ί 
εις τήν Τροίαν άτΐέτΰλενοεν, 
αλλά δογ,ων νηό των Λακε- 
δαιμονίων δ ιώχεο^α ι Ι έτΐΐτήν 
Λ.ϊγυ7ΐτον ετΐλευσεν, εν^α νηό 
Πρωτέως αφτιρέ^η αυτήν, δ 
δι Αλέξανδρος λαβών εϊδωλον 
*τήν δι σύνταξιν βλέτΐε εις 15 ■/.αϊτΐλεύσας είςΛίγντττον ά(ργ}- 
ρέί^η αυτήν νττό Πρωτέως , ό 
δέ τΐοιήσας εϊδωλον . . . άητ^- 
ρεν εις Τροίαν. 88^ 
αυτής έτΐΐ τήν Τροίαν είσήλ&εν 20 τό διάγραμμα*. 

Ρ 111 Άγ,τή δι ετ,αλεΐτο τό ττρότερον \ ή Άττΐ7.ή\. 88^8^ 

Ε^ δ^εν ν,αΐ ^Λγ,ταΐοι (504) οι ^Αϋ-ηναΐοι έκαλουντο. Ε^ (ΕΜ 
16750 Ε& 9ΐ2) ΙΑγ,τής || ττις Άττιν.ής | ^Α&ηνων. Αν.τή δΐ Ρ *ΕΜ 54ΐ4 
λέγονται αϊ Αθήναι Τ δτι Άχτενς έγ-είνων έβασίλενσεν ή δτι 

25 άγ.τή έοτι τοντέοτι τΐροβεβλημένη ν.αϊ κειμένη τό ττλεΐον μέ- 
ρος εις θάλασσαν. || ^τής'ΆττίΥ.ής δΐ νήσος ή 2αλαμίς{^%'α)*. 
γηγενούς δΐ εΐτιεν, έττειδή μν&εύονται τους Αθηναίους 
έν. τον ^Έρεγβ-έως γενέσθαι, δντινα ή γη έτεν.εν, ως "Ομηρος 
(Β 548) τένε δ Ι ζείδωρος άρον ρ α. βδ^δ^ δ ιμόρφον 

30 γηγενούς σνηιττονχίας' \ ή Αττινή γάρ ήν βασιλεία του *Μ8ΐ. ρ. 85 
Κέν.ροηος' έλ^ών γάρ άηό Σόεως τΐόλεως Αιγύπτου τάς 
Ά&ήνας σννιόν.ισε. \ 2άις δΐ κατ' Αίγυτττίους ή Α&ηνά λέ- βοΐι. Αήβΐΐά. 
γεται, ως φησι Χάρα'ξ. \ δίμορφον (ΑΙ. 111) (ϊέ ναΙ διφυή λέ- Ρ' ' 
γ ου σι τον Κένροτΐα 112 Ιιτιο ίΓαηδΙυΙΐ : βοπρίυιη βδΐ ίηΓΓ& ροβί άρονρα να. 8, ροβί 585 Θρά- 
χην ίη 8^ 17 1&0. ίηίΐ. Κίηΐΰ. ο£. 8 820 24 ^Άκτίύβ οί. 503 Τ 

30 ή Αττική — θί. ΜϋθΠ. ΓΗΟ IV 547ΐ3 58 ΕΙΣ ΛΪΚΟΦΡΟΝΑ γηγενείς δέ τους Γίγαντας" έτι 
γης γάρ αυτούς άναδοΘ-ηναί 
φασιν έχ των τον δράγ.οντος 
οδόντων, φγ.ονν δέ τήν Θρό- 
5 γ.ην. 8^ διά τό εν. των τον δράγ,οντος οί. 495 Τ 
οδόντων έξελϋ^εΐν \ των τΐαρά 
τον ΚάδμΟν στΐαρέντων εν 
Θήβαις -|-Τ• οντος ήν βασιλεύς 
Αθηναίων || η δίά τό δύο αν- 8 
δρων φνήν ν.αΙ μέγε^^ος έχειν | ή διά τό δύο φωνάς «ττί-βοΐι. Αηκί 1.1. 
στασ&αι Λίγντΐτίαν ν.αΐ Ελληνίδα \ η, ως ληρονσυν, δτυ τά 
άνω άνϋ-ρώτΐον, τά δέ ν.άτω δράγ,οντος είχεν ||. γ,αΐ όλληγο- ? 
ρων ό ^ημοσ&ένης (ογ. ίπη. 30) φησίν δτι τήν άλν.ην ώμοίωτο 

10 δρά'λοντι, άν&ρώτΐφ δέ γε τήν φρόνησιν \ έγώ δέ όντως αλ- 8οΗ. ΑγΙβΙ; 
ληγορώ δτι αγαθός βασιλεύς γεγονώς τνάσαν '&ηριωδίαν ^^^^'^^^' 
έ&νών όντως ύπέταξεν ώς μίαν σύμτννοιαν τνάντας ίγ^ειν εις 
αυτόν τίαΐ άγα&όν ηγεμόνα '/.αϊ αύτοΎ,ράτορα. \ διά ταντα 
γοϋν αυτόν λέγονσι διφνή. | ή ώς εϋρον έν Ιωάννη ^Λντιοχεΐ 

Ιό (*Μ£ΐ1. ρ. 86) δτι τΐρότερον αϊ χα&' Ελλάδα γνναΐν.ες ϋ-ηριω- 
δώς ώστίερ τά άλογα χαι ού '/.ατά σνζνγίαν έμίγννντο. 
οί γοϋν τΐαΐδες τότε μονοφνεΐς ■ήσαν μητέρα γάρ μόνην, 
τΐατέρα δ' ούγ. έττεγίνωσχον. βασιλεύσας δ' ό Κέγ.ροψ της 
^ ^ττίλής γ.ατέηανοε τό θηριώδες της μίξεως '/,αΙ ανδρόσι 

20 νομίμοις έτΐοίησε τάς γυναΐχας σννάτντεσ^αι. έτΐει γοϋν έν. 
τούτον οί τταΐδες ττατέρα γ.αΐ μητέρα έγνώρισαν τους αί- 
τίονς αύτοΐς της γεννήσεως δύο τνγχάνοντας φύσεων, διφνής 
γ,αϊ ό Κέχροψ έχλή&η ώς τοντο Λοιήσας αυτός. γηγε- 
νούς δτι ό Έριχδ-όνιος έγ. της γης, ώς φασιν (5728), άνε- 

2δ δό3•η. Ι ί^3•ηνάς γάρ έλ^ούσης τΐρός "Ηφαιστον ενε/.εν δτΐλων Αρ. III 188 
γ.ατασν.ενής έρασ^εις "Ηφαιστος έδίωχε, ν,αταλαβών δέ, ώς 
άντέττιτΐτεν αύτφ ή ^ ^3•ην&, τνερι τους μηρούς αυτής άηε- 
στΐέρμηνεν, ή δέ μνσαχΟ^εΐσα έρίφ εις γήν τόν γόνον άτΐέρ- 
ριψεν, άνεδόΌ•η δέ ό ΈριχΟ^όνιος \ αϊτό *τον* έρίον ν.λη&είς βοΐι, ΟΒ547 

30 χαι της χ&ονός \ δΟ-εν τΐάντας *^&ηναίονς γηγενείς φάσχονσιν 

άτΐό τούτον (572^) \. άλλοι δέ φασιν δτι λνπρόγεως ή ίΑττίγ.ή (ΤΙιαο. Ι 2) 
γ.αΐ ούδέηοτε νφ^ ετέρων έ^νών έξηλά^ησαν οί έν αντί] διά "°°' „ <> ' 
τό άζηλον της αυτών χώρας, δΌ-εν αυτούς αύτόχ^ονας \ και 
γηγενείς εφασαν\. γαι τό τΐερί Ά&ηνάς καί "^ Ηφαιστον ον- 

35 τως εστίν ' '4^ην^ τινι βασιλίδι τ^ χαϊ Βαλενίν.ϊ] λεγομένη, Ρίοΐ. Ηβρ1ι.?; 13 χαί ά.γ. | >* ώί &γ. 35 βιλονίχΐ] 6 βεΧενίαη Ο ΣΧΟΛΙΑ 69 

-ϋ^νγατρί δέ Βροντέον *νη;αρχοΰσγι*, "Ηφαιστος γάμφ μιγεϊς 
γενν^ Έριχ&όνιον, δς έβασίλενσε της ΆττίΥ.ης'\ ηολλαϊ γάρ 
■ήσαν καί !Α^ήναι χαΐ '^ίρροδίταί υμϊ ου μία ονδ^ μνθ^ιχή ώς 
τά ίΐολλά των ονομάτων Τ γηγενείς λέγει τους ^ Α&ηναίονς, ΐ)ΐ•η 
5 έηεϊ έν. των ^Ερεχ&ειδών έχονσι το γένος ' \ τόν γάρ Κάδμον οί. 495 Τ 
ορασί οττεΐραι έν ττ] γί] δράγ,οντος οδόντας γ,αΐ άναορνηναι 
τους Έρεχ^είδας. Τ 

113 ιρνχρόν τΐαραγκάλισμα' *δίά φυχράν ττεριτΐλο- 
ΐίήν καί ονειρώδη ματαίαις ώλέναις άφάσσων ν,αϊ | ψηλά- Ρ 

10 φων 1 την γ.οίτην*. λέγονσιν δτι διερχομένφ ' ^λεζάνδρφ δι' βο\χ. ΑτΊβϋά. 
Λίγύτιτου ό Πρωτεύς "Ελένην άφελόμενος εϊδωλον Ελένης 
αντφ δέδωτιεν *γ.αί όντως έττλευσεν εις Ίροίαν*, ώς Γρησι Στη- 
σίχορος. Τρώες γάρ, οί τοτ' ήσαν, Ελένης εΐδωλον εσχον. 
115 Τορώνη τΐόλις Θράν,ης, άττό Τορώνης της Πρωτέως 

15 (γυναι-λός} καί (β-νγατρός") Ποσειδώνος -καΙ Φοινίκης. 8ίβρ1ι. Ρ ό γάρ σε' δ γάρ τΐόσ ις της \ 
Φλεγραίας Τορώνης — ού- 
τως γάρ έγ,αλεΐτο ή τον Πρω- 
τέως γυνή — Ι νοσφίσει(σε}τών 

20 γάμων της "^Ελένης, ή δέ άιΐό- 
δοσις της συντάξεως νττερβατή 
έστιν εις το νοσφιεΐ γάμων 
(130). σν.ν3•ρωτΐός δέ έστι διά 
τόν των τναίδων αντοΰ 3•άνα- 

25 τον' οϋτε γάρ εχάρη διά την 
φύσιν οντε έλντΐή^η διά την 
ξενοχτονίαν αντών. 88^ 
Φλεγραίας ττόσις' \ Φλεγραία το ττρίν έγ,αλεΐτο ή Θράγ,η 

29 διά τό τους Γίγαντας έ'κεΐ ττεφλέχΟ^αι, Τορώνη δέ γυνή 

124 Ρ Πρωτέως Φλεγραία τό γένος οΰσα \ έξ ών γεγέννηνται τΐαΐ- 

δες, τοϋ Πρωτέως λέγω ν.αϊ Τορώνης, Τμώλος χαϊ Τηλέγο- 

νος \' λέγεται γάρ ταύτην γεγαμηλέναι άτΐδ ΛΙγΰτΐτον έλ&ών. 

1 βρόντου ΙΧΆ^ βρονταίον 72, ΠΙ&Γ^. &ηΐ* 13 γάρ ΟΊΏ. II ήσαν α, 
γίτα^ εσαν II ^χοντεε II 15 {γνναιχόί) βΐ {Ο^υγατρόί) ΐπδβπΐΐ, καί 
βΐβοία Χ5Ί&ηάη οοηίβοίυΓο, ή Γβάαχΐ. Εαδί;. ΒΡ 327 βοάβιη ιηοάο οοΓταρΙηιιη 
Ιιυηο Ιοοαιη Ιβ^ΐί 19 {σε) 2^άά.Κ^η^^. 21 νπερβατή οί. βοΙι. Αρ. 46533 ) 
έν νπερβατί^ 8^ 25 έχάρτι 6θ9 ρΐΌΐΙ. 8 28 \ Φλεγραία ίίοπΐ Ρ 

έχαλεΐτο V. 115 Ρ *Φ λεγρ α ίας Θρακιτ,ής, δτι 
έχεΐσε οί Γίγαντες έφλέχ^)- 
σαν*. 710 σις στυγνός Το- 
ρώνης άνήρ Ι ν.ατηφής \ γ.αΙ Ρ 
αγέλαστος της Τορώνης, ή Το- 
ρώνη δέ γυνή Πρωτέως. ή δέ 
σννταξις και9•' νιτερβατόν άτΐό 
τοϋ δ γάρ σε συ λλέν.τρο ιο 
μεχρΙ τοΰ λ ίτττοντ α χάσ- 
σης. * σννταχθ-ήσεται τφ δια- 
γράμματι*. 60 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

τους οϋν τζαΐδας μη φέρων όράν διά τήν ξενογ,τονίαν έτνανήλ&εν 
εις Αΐγυπτον τον Ποσειδώνος αντψ δυά σπηλαίων Ο^αλαοσίων 
τήν όδόν δεδωχότος. β&^ τον Πρωτέα φησίν άνω&εν είναι, 
Παλλήνων ό τήν Άλέξανδραν γράψας Ανχόφρων (8 1226 62ιο), 
5 ύστερον δέ μεταστήναι εις Αΐγντττον διά τήν των 7ΰαίδων 
γ.α-λοξενίαν 8βς. ΑΙ. 124 δς Αιγύπτιος ων άπηλ&ε ιιτρός 
Θράγ,ην. έσχε δε κα2 δύο νίούς ξενο/.τονοΰντας. τούτους Ήρα- 
:ίλής έ(ρόνενσε. τταραγ,αλέσας δέ τόν Ποσειδώνα διά των άδύ- 
118 Ρ των της γης ήλ^ε | υμΙ έχτισε τήν Φόρον νήσον \ — καί οντε 

10 γελά διά τά τέν.να οντε χλαίει ώς δαίμων. 8θ1ι. ΒΡ 259. 

116 φ γέλως φτινι Πρωτεΐ ν.αι ό γέλως μισείται χαΐ 
τό δάγ.ρν, νή ις δέ γ,αΐ \ άπειρος \ εστί ν.αΐ τη τ ώ μένος χαΐ \ Ρ 
στ ερισγ.ό μένος \ άμφοΐν ήτοι γέλωτος υμΙ δαχρύον δ Θρή- 
ν,ης έν. τΐοτ^ ό εν. *τής Θράτ,ης* τιεράσας ποτέ εις τήν 

15 έτταχτίαν 'λαΐ αύξανομένην χέρσον. λέγει δέ τήν Αϊγνπτον' 
ανξεται γάρ υπό της ν.ατασυρομένης ιλύος της Νείλου. 
Τρίτωνος ετ-βολαΐσιν τον Νείλου ταΐς έγχύσεσι καΙ 
ταΐς άναβάσεσι. άλλως. \ Τρίτων ό Νείλος *δτι* μετωνομάσ^η Ώΐοά. 1 19 
τρίς' πρώτως γάρ Ώχεανός έκαλεΐτο, δεύτερον Αετός, *δτι 

20 οξέως έπέρρευσε, τρίτον .Αίγυπτος*. \ τό δέ Νείλος νέον *Εα 35033 
έστιν έτυμολογούμενον άπό τον νέαν χατάγειν ίλύν \ γ.αί χερ- ^^^τΗ^ο^, 
οονν τό πέλαγος. ήλοκισμένην οι μεν λοιποί \ άρδευο- VII 114 
μένην 8* | είπον, έγώ δέ γαιουμένην καί χερσουμένην είπον υπό 
της χατασυρομένης ιλύος, ή γάρ Αίγυπτος, ώς φησι ^ιό- 

25 διορος (ΠΙ 3) ν.αϊ Ηρόδοτος (Π 4) καί πάντες, πέλαγος 
ην, ούτω δε έχερσώ&η υμΙ χερσοϋται ταΐς έκβολαΐς της 
ιλύος, οϋτως εγώ τό ήλογ,ισ μένην λέγω. \ άλοξ γάρ ή ΕΜ 7θ2 
αϋλαξ Ι ήτοι ή γη. 
Ρ 121 άστίβητος | απάτητος \ ΕΜ 159ΐ3 Εβ8623 62θ2ΐ 

ΒΟ ούχι ναυβάτγ] στόλφ ού τ^ μετά πλοίων πορεία άλλ' 
ά στίβητον οιμον άλλ^ δστις διήνυσε ν.αϊ έπορεύϋ^η ατρα- 
πούς χαΐ οδούς νέρ^ε της ί)^ αλά σ σης ήτοι ύποκάτωϋ-εν, 
είτα &αυμαστιν.όν άστίβητον οΐμον, ν.ευ& μώνος έν σή- 

4 Παλλήνιον 8θ1ι. Αρ. Α 598 

2 αντώ Κίηΐί. αυτόν 8 οπι. 5^ 3 8θ1ιο1ΐοη ϋϊοη^δϋ ίη άυο άίδροδυΐ. 
9 οντε γέλα \ 5925. 26 ^%άρη βί έλνπή&η ρθΓΠ1ϋΙ&ί3. 23 νεονμένην α ΣΧΟΛΙΑ 61 ραγγί έν τφ \ τον νιρντΐτοΰ | καί ΥΜτωτάτον ^τότΐον* \ στ)- οΓ. Ρ βοΗ. 
ραγγι Ύ.α,ϊ ν,οίλφ τόττφ \ τρντΐήσας \ στήλαια οΐά τις ουφ- ^'^'"• Ηβο. 1 
ν εν ς ώοττερ \ άοτΐάλαζ \ δτΐερ έστΙ ζωον δμοίον μνί, άνο- ΕΜ 7157 
ρύσσει δε καί -λΟίλαίνει τήν γήν. νέρΟ^ε &α λάσση ς χωρίς 
5 τον ν δει γράφειν "κατά τόν χανόνα, δν ττροεδίδαξα (27ΐ3). έστι 
δέ ν.ανή συλλαβή ν.αΐ δέχεται μαχρόν. σιτρνεύς σημαί- 
νει, ώς αίμα ι, τόν άστΰάλαγ.α. **ΕΜ 7157 

124 άλνξας καί | έν.(ρυγών \ τάς ξενοζτόνονς τιαλαί- Ρ 
στρας των αντοϋ τέγ,νων. ή δέ ιστορία εστίν αντη. \Ά τ έγ,ν ω ν ά λύ ξ α ς' οι τον 
Πρωτέως τταΐδες έφόνευον τους 
τΐαριόντας έν Λίγύτντφ ξέ- 
νονς -/.ατατΐαλαίοντες αυτούς. 
μή φέρων οϋν τήν άδιγ,ίαν 

15 αντων ό Πρωτενς μετφ'κησεν 

Ρ εις Παλληνίαν \ η:όλιν της 
Θρςτκί^ς|. άναιρε&έντων δ^ των 
τΐαίδων αντοϋ ντΐό Ήραν.λέονς 
ηνξατο τφ τΐατρϊ Ποσειδώνι, 

20 δττως αντόν άτΐοχαταστήση 7ΰά- 
λιν εις τήν ττατρίδα. χίασμα 
οϋν, φασί, γενόμενον έ/.όμισεν 
αντόν εις ^ϊγντττον' τοντο 
οϋν φη σιν άστίβητον ο ΐ • 

25 μ ο ν. 88^ Πρωτεύς Ποσειδώνος νίός | 
τφ γένει ΛΙγντττιος εις Φλέ- 5928 
γραν της Παλλήνης γ,αϊ Θρά- 
χης έλΟ^ών εξ ΛΙγντΐτον Το- 
ρώνην γαμεΐ, εξ ής αύτφ 
τταΐδες Τμωλος καί Τηλέγονος\ 
οι γ.ατατΐαλαίοντες τονς ξένονς 
όνηρονν \ ών τήν ξενοκτονίαν 60ι 
μή φέρων ττατήρ ήτοι ό Πρω- 
τεύς Ι ηνξατο τφ ττατρι αντοϋ 
Ποσειδώνι ηάλιν ν.αταστήσαι 
αντόν εις τήν Λϊγντττον . ό δϊ 
ντΐαχονσας αύτοϋ σπήλαια έν. 
τοϋ χιάσματος της Παλλήνης 
έτΐοίησε ντΐογ.άτω θαλάσσης 
(καΐ) ούτω διήγαγεν αντόν άβρόχως μέχρις ^ίγύτΐτον. Ήραχλής δέ ηερϊ Θράγ.ην διερχό- 
μενος γ,αϊ γ.ατατΐαλαίσας άνεΐλε τόν Τμωλον καί τόν Τηλέ- 
γονον, δτΐερ μα&ών ό τούτων τνατήρ ον γελ^ μεν, δτι ηαΐδες 
•ήσαν αύτφ, δτι δέ ξενογτόνοι, ουδέ δαγ,ρύει. \ το δ^ άληΟ^&ς 

30 όντως εχει' μή φέρων δ Πρωτεύς τάς ξενογτονίας αυτών 
έρριψεν αντόν κατά τι χάσμα της Παλλήνης υμΙ αναιρε- 
θείς οντε δαν,ρύει οϋτε /«λς?. τά δέ λοιτΐά εις μΰϋ-ον έσχε- 
διάσθησαν. 

125 ^Ήττντον όρος Θράχης, δτι Πρωτεύς δια τόν 

35 φόνον των τΐαίδων λντΐούμενος όναβάς έττϊ τό δρος τοντο 1 ώβ οΐμαι \ ηβς[αβ ίη ρ ηοςυβ ίη 8 βχρΙίοαίχΐΓ 
24•• ποιήσαί II 22 ψησι 62 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

ήτΐνε τους ^εούς έπΙ την Αϊγντΐτον \ όποΥΜταστησαι (6Ι20) [. 
Ε§• (ΕΜ 434 4ΐ) 6Χ α1)βηοΓβ δίβρίιαηο Επ8ί. II. II 17133 καί 
ττατρϊ τφ Ποσειόώνι τΐέμψας τάς εύχάς, ας έτνήχονσε, 
τό στη σαι αυτόν τταλίμττονν καί ότΐΐσ^όρμητον εις τήν 
5 τΐάτραν ήγουν \ τήν ^ϊγντίτον \ δ&εν άττό της Αιγύπτου Ρ 
τΐρώην τΐλάνης ν.αΙ τΐλανώμενος είσήλ^εν εις τήν Παλ- 
ληνίαν γ,αΐ τήν Πέλλαν τήν τροφόν των Γιγάντων, ώς 
εϊτΐομεν. 

Ρ 126 Παλλήνη | τΐόλις Θρά'/.ης \ έξ -ής ό Πρωτεύς, ώς 

10 Γρησιν ό τήν ^Αλέξανδραν γράψας Λυγ,όΓρρων. 8θ1ι. ϋΡ 259 

(γηγενών^ \ των Γιγάντων \ διότι εχ γης άνεδό&ηοαν. 8* 

128 ν.εΐνός σε Γουνεύς' 88^8* τό έξης οϋτως' Τ έχεΐνός 

σε ό Πρωτεύς ωσηερ δ της /^ίν.ης εργάτης Γουνεύς στερήσει των 

γάμων 88^ 8"* της συλλέχτρου Ελένης Τ. ό Γουνεύς δέ ούτος 
15 ^Άραχρ ην τό γένος γ,αΐ δίτιαιος τζάνυ, δστις διά δΐ'/Μίοσύνην 

στασιάζοντας ηοτε τους Φοίνιν.ας υμϊ Βαβυλώνιους έλΟ^ών 

ν,ατήλλαξε σταλείς νηό Σεμιράμιδος, τοντφ γονν τφ Γουνεΐ 

άηεί'λάζει τόν Πρωτέα ώς διν.αίως τήν Έλένην άφελόντα 

Άλέξανδρον. 88^8* 
20 129 'ίχναία ή Θέμις' διωχομένη γαρ ύτνό του ^ιός 

Άατελήφ&η έν τοις των 'ίχναίων τόηοις. ή άηό τοϋ διωχ^ή- 

ναι ν,ατ^ Ίχνος ώνομάσϋ^η. δίβρίι. "Ιχναι 

^υγάτηρ δέ τοϋ Ήλιου Θέ-νίχναΙα ή Θέμις τιαΐ Ήλιου 

μις, 88^ ι^υγάτηρ, 

2δ \διότι Ι καί αυτή \ πάντα έφορά \ καί πάντα έιχαν-οΰει (λ 109) 

88^8* ού γενεαλόγων εΐρηχεν ιη&Γ^. Οοίδΐ. 345 δ^εν τιαΐ Ίχναία 

διά τό Ι κατ* ίχνος βΒ^δ* 

των όν^ρώηων ηορεύεσ&αι\\ν.αΙ κατά ΛΟδα των άνΟ^ρώ- 

883. χηων ίπεσ&αι \ γ.αΙ λάμττειν 

30 δίτίην ήλιου, ή διά τό λαμηρύνειν τους αυτήν "κε-κτη μένους. Τ 

131 *λί7ττοντα \ έτΐΐΌ^υμοϋντα* της πόρνης \ β^8* ή της 
νεοττεΐας ν,αϊ της τεν.νογονίας 8^ χωρίσας σε περιστεράς" 1 ήπύει ΕΜ ήπύειν Εξ/ 7 ** παλΧήνην ά 11 των γιγάντων 

β 29'' Π ίηββΓυΐ, οβΙθΓΕ ρο8ΐ 30 ήλίον ρΓ&6Ϊ)βη1: α 6 οηι.ο 17 μετήλλαξε 
Ρβαγί 20 Ίχναία — ριοΐΐ. 17 21 καί 25 διότι ή Τ 

αύτη α ΐη^ | αντ03 28'' πόδαβ α να^ II γιγάντων II ΣΧΟΛΙΑ 68 Ρ Ιέγει 6ϊ τήν'Ελένιρ Τ. λίτίτω το \ έτΐΐ^νμώ \ . **Ε^(οοά.ν 
ΕΜ 56657 ΕΟ 942ΐ) χάσσα | ή ττόρνη , ή χατωφερήςΐ **Ε^ 
(Εα 30236 ΕΜ 49328) 

132 δ ς τους ΛύΎ.ον τε' ειπών άνω δτι δίγ,αίως άφεί- 

5 λετο τήν Ελένην Άλεξάνδρψ ό Πρωτεύς νυν λέγει τήν άόι- 

γ,ίαν τοϋ ί^λεξάνόρον γ.αί ψησιν δτι ον ονν. αίδούμενος τους 

V^όν.ωνας τους τιμήσαντας χατα χρησμόν τους τάφους των 

συγγενών ημών Λνγ.ου τε ν.αΙ Χιμαιρέως ουδέ τον !Ανδ•έως 

τους έρωτας, δντινα όνελών διεοώ^ης υτΐό Μενελάου, ουδέ 

10 τον άλα τον τοις ξένοις ούνδειτινον δδ^δ^ — εΐχον γαρ πά- 

134-ί-Ρλαί Ι τους άλας \ έν ταΐς τραττέζαις ούμβολον ξενοδοχίας δδ^δ^ 

— έκαρτέρησας έν τί] δίχτ] των -θ^εών άμαρτεΐν ν.αΙ τήν '^Ελέ- 

νην αίρετίσασ^αι. λέγει δέ δίχην των μυ&ευομένων &εών 

Ηρας, ^Α^ηνάς, ΙΑφροδίτης δια το μήλον, ή δε ιστορία δδ^δ* 1δ ττερί Λΰγ,ον γ,αΐ Χιμαιρέ- 
ως δδ^δ^ έστΙν οϋτως' λοιμοϋ 
χατασχόντος τιοτϊ Λαν,εδαιμο- 
νίους γ.αι χρειομένων αυτών 
άνεΐλεν δ ^εός τιμήσαι τους 

20 τάφους Λύν,ου ν.αΐ Χιμαιρέως' 
ήσαν δε ούτοι νιοι Προμη- 
^έως γ,αΐ Κελαινονς της 'Άτ- 
λαντος. οι δέ Λακεδαιμόνιοι 
απέστειλαν τον Μενέλαον έχτε- 

25 λέσαι τά τον χρησμον. έλβ^ών 
δε οϋτος εις Τροίαν έξενώ&η 
Λλεξάνδρφ. ήν δέ τις Ι^ντή- 
νορος νίός λεγόμενος ^Αν^εύς, 
δστις ήν ευπρεπέστατος, ήρων 

30 ^έ αύτον ζίηίφοβος ν.αΐ ^Αλέ- 
ξανδρος, σννέβη δέ άναιρε- 
ϋ-ήναι τόν παΐδα υπό Άλε- 
ξάνδρον ακουσίως, ό δέ δδ^ έστιν οΰτως' οϋτοι παίδες 
ήσαν της ^Άτλαντος Ό-νγατρός 
Κελαινοϋς χαι Προμη^έως, 
εχειντο δέ έν Τροία, λοιμού 
δέ 'λατασχόντος Λακεδαιμο- 
νίους και μαντενομένων αυτών 
εχρησεν ό ^εός μη παυδ-ήναι 
τόν λοιμόν, ει μή \ ευγενής 
Λακεδαιμονίων Τ άπελ&ών 
έν ττ] Τροί<^ ϋ-ύσει τοις τά- 
φοις αυτών, οι δέ απέστειλαν 
Μενέλαον έκτελέσαι τά τοϋ 
χρηομοΰ. απελθόντος δέ τοϋ 
Μενελάου και θύοντος έξε- 
νώθη Λλεξάνδρφ. ακουσίως 
δέ ^Αλέξανδρος πλήξας παι- 
γνίφ και όνελών Αν3•έα νίόν 
Αντήνορος ώραΐον, οϋ ην έρών 
Αλέξανδρος αντός και Αηίφο- 18 — 25 Τροίαν 8θ1ι. Ε 64 4 άψείλατο 8 12 άμαρτησαι &μα τω 8^ 16. Ιδ*• λψοϋ 8^ α 

19 άνήγγειΧεν 22'' Ιιμόν α ενγενήδ θ£. 3325. 7522 64 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ φοβούμενος τήν τΐόλιν Βδ^δ^ βος, γ,αΐ φοβη3•εΙς άπαίρει 
ότΐ^ρε συν Μενελάφ ν,αΐ έλ- μετά τοϋ Βίενελάον εις την 
^ών εις Στΐάρτην ττροοεφι- Σπάρτην \ υμι σνμίραγών αύτφ ΑΙ. 13δ 
λιώ^η ττί Ελένη, ήντινα χαϊ τον νενομιομένον άλα τναρατί- 
5 άρτΐάσας φχετο. 88 -* ϋ-εσ&αί ταΐς ξενίαις τρατΐέ- 

ζαις Ι άρτΐάξας τήν Ελένην μετά ααΐ τριών ταλάντων χρημά- Μαΐ. ρ. 11 
των ν,αΐ πέντε ^αλαμηττολουσών γυναιτίών, ών ην μία ^ϊ^ρα 
ή Θησέως μήτηρ, διά ^ιδωνος καί Λίγύτΐτον τνοιησάμενος 
τόν άτΐότΐλονν όλοχλήρφ χρόνφ εις Τροίαν κατήρεν. 

10 όνείόίζει όέ τόν ^λέξανδρον ώς άντΙ της ευεργεσίας /αχα 
δίαπραξάμενον τφ Μενελάφ. ββ^β^ \ άλα δέ έτί^ουν οι πα- 8 
λαιοί έν ταΐς των ξενιών καταρχαΐς \ συμβολικώς έπενχό- 
μενοι, ώσπερ ό άλς εν. δύο φύσεων, της νδατώδονς γ,αι γεηράς, 
εις μίαν φύσιν έπάγη τήν τοϋ αλός, οντω Τ παγήναι ν.αϊ (βοΙι. Ι 21^ 

15 τούτους εις μίαν όμόνοιαν. 

135 Λίγαίων ος \ τον Ποσειδώνος || άπό τον έν νϋγαΐςν βοΙι.ϋΝ 
πόλει της ^Αχαίας *γ.αΙ* \ έν τ φ Αίγα ίφ πελάγει\τιμάσ&αί . (βοΐι. 200 
Αιγαίον δε πέλαγος έχλήί^η, δτι \ δίκην αίγός αλμάτων %ν- οί ΕΜ 27- 
ματοϋται. 20 άγνίτην δ^ πάγο ν ήγουν 
τόν άλα ' ό γάρ Ποσειδών 
έστι της θαλάσσης έφορος, 
ής πηγννμένης οί όλες γίνον- 
ται ΒΒ^, δ6•εν χαΐ πάγος β. άγ- 

25 νίτην δέ διά τό δδ^β^ κα^α- 

Ρ ρίζειν και δ^ ] όφαγνίζειν \ 
δί^εν έν παροιμί^ θάλασσα 
τιλύζει πάντα τ ά ν Ωρω- 
πών κακά (Ειιτ. ^. Τ. 1193) 

30 8838•\ ξένοις δέ σννδορ- 
πον έπεί κατά τό ε^ος, δταν 
ε ιστίων ξένους, άλας παρετί- 
^εσαν. δδ^ άγνίτην πάγο ν τόν άλα διά 
τό τί^εσΌ^αι έν άρχαΐς τών 
ξενιών καΐ άγνίζειν και κα3•αί- 
ρειν τους φιλιουμένονς ή δτι 
τό άλυκόν και ^αλάσσιον ΰδωρ 
κα&αρτικώτερον φύσει τών 
γλυκέων, κα^άπερ άλλοις δο- 
κεΐ καΐ ούκ εμοιγε, ν διά τό 
άφανίζειν. και παροιμία" θά- 
λασσα κλύζει πάντα τά τών 
άνϋ-ρώπων κακά. πάγο ν δϊ 
διά τό πεπήχϋ^αι *έξ ύδατος* ' 
ό γάρ Ποσειδών έστι της θα- 
λάσσης έφορος, ής πηγνυμέ- νης οί άλες γίνονται, δ&εν ό πάγος. 25 χα&αρίζειν — 29 κακά 8θ1ι, Α Α314 1 ποΐΛ>ήν ΒαάΐΜ. 12. 22'' ** ξετίων 26 άφανίζειν δδ^ίδ*) άφανίζειν 8^ ΣΧΟΛΙΑ 65 

ρ 136 άλοιτός ό | αμαρτωλός \ ΕΜ 6948 έγώ μέν οΰτω Ρ 

φημί το έτλης 3•εών' δστις συ ού>ί αίδεσ&είς τους τιμή- 
σαντας τους τά(ρους Λνν.ον καί Χιμαιρέως — λέγει Μενέ- 
λαον κα2 τους μετ^ αντον ^άτίωνας — οΰτε τον Άν&έως 

5 έρωτας καί τόόε *χαί τόόε* έτλης γ.αΐ νηέμεινας ό άλοι- 
τός ν,αϊ Ι αμαρτωλός \ έχβήναι χαΐ τΐατήσαι τήν δίτιην των Ρ 
^εων ήγουν ήδίν.ησας τόν Μενέλαον τόν τίαθ^άραντά σε τον 
φόνου 'λαΐ ξενίσαντα άφελόμενος τήν εν.είνον γυναίκα, οι 
όέ λοίτΐοΐ δ ίν.γι χωρίς τοΰ ν γράφουσι λέγοντες οϋτως (&Ζί2)' 
ίΟ δ ς τόδε καί τόδε ττοιήσας έτλης χαΐ άλοιτός τιαΐ \ όμαρτω- Ρ 
λός Ι όφ^ήναι ήγουν τταραν,ρίνων γενέσΟ-αι έν τ^ δίγ-Τ] των 
Ό• ε ων "Ηρας, ί^φροδίτης -λαΙ-ΑΘ^ηνάς. τοΰτο δϊ άνοιας άνά- 
μεστον ' μετά γαρ τό φαγεΐν έν τοις οΐ^ίοις τοΰ Μενελάου 
ούτι έν.ρινεν ΙΑλέξανδρος, αλλά *7ΐρότερον*. 15 137 λάξας τράτζεζαν' 

την τον \ Μενελάου \ λέγει \ 
τράτίεζαν \. 88^ λάζας τράτίεζαν \ λακτ/- Ρ 
σας \ ως όνος Τ τήν τράτίεζαν 
Μενελάου \ τοντέστι ν,αταφρο- 
νήσας των νόμων των κειμένων καΐ των έ&ών των δηλούν- 
των μή γ.αν.ουργεΐν τους όμοτρατεέζονς -/.αϊ σννεστίους' σύ 
20 γαρ ξενισ&εις '/μΙ σνμφαγών αύτφ άφείλου χαΐ τήν γν- 
ναϊ/.α. Τ τοΰτο δέ γίνεται «κ τον λαν.τίζω λακτίσω, ό αόρι- 
στος έλάτί,τισα καί ή μετοχή λαν,τίσας και έν συγκοτΐγι λάκσας 
γ,αΐ τροτι^ τοΰ κσ εις ξ λόξας. 8•* χόνακυτΐώσας Θέμιν] 
*ΥΜΐ άνατρέψας \ τό δίκαιον*, κατά τό μνϋ-ικόν ή Θέμις ^εά Ρ 
25 δικαιοσύνης έφορος. 

138 φασί δέ δτι τόν ^^λέζανδρον εκτεθέντα άρκτος 
έϋ^ήλασεν έν τοις ό'ρεσι. 88^ άρκτου τι^ήνης' τρότνονς 
άρκτου 3ηλαζούσης \ *άναμαξάμενος \ ήτοι* λαβών \ *δτε γαρ ρ Ηοω. Ρΐ3ί 

0•2<>-_\0ί 1 ~ ^ , > ι ι Ο. 8θ1ΐθ1. 

<τηι.αί,ουσι τα χτηρια, φνλακ•^ των τέκνων αγριωτερα γινον- 
30 ται. Ι ή οντω' \ της άρκτου της ^ηλασάσης σε λαβών* τους 
τρότΐονς τουτέστι θηριώδης και άδικος φανείς τΐερί τόν 
Μενέλαον. \ φασΙ γάρ δτι μετά τόν φανέντα δνειρον τ^ 
Έκάβτ] τνερί *'^λεξάνδρου* '^ρχελάφ οίκέτη Πρίαμος δίδωσιν 

24 άνατρέ-ψαί 8θΗ. Ν%€. Θ 705 (ΟΟΓΓ. δοΐΐηβΐά.) άίαχνπωσαι Η68. 
26 — δρεσι 8θ1ι. ΑΒΒ Μ93 

10 ΐηεάίαηΐ και \ έχβηναι II 11 όφ&Τιναι ΟΤα. II 33 Αρ%ε)Αφ 

V. Τν3§η. &. 1. 

ίι^εορΙιτοηΪΒ ΑΙθχαηάπι II. 5 66 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ έ-κ&έσ&αι τον ί^λέξανδρον έν ^ίδ-η. τΐέντε δί ημέρας τοΰτον 
άρχτος έϋ-ήλαζεν * έγ-κείμενον*, είτα -πάλιν ό '^ρχέλαος τοΰ- 
τον άνελόμενος έτνΐ των χωρίων ώς ίδιον έτρεφε Πάριν όνο- 
μάσας. ύστερον όέ τζοιμνίοις όλεξήσας ά7ΐό ληστών Άλέξαν- 
5 δρος έ-κλή&η (Αρ. 1)Μ. III 149). 

139 τοίγάρ ψαλάξεις' διά τοντο τοιγαρονν, διά τό 
άδίΥ,ον γενέσΟ^αι σε, εις κενόν ψαλάξεις γ.αΙ γ,ινήσεις Τ Ρ τοιγάρ -ψαλάξειςΐ άττό πα- 
ροιμίας (ΡαΓοβιη. II 75247) εις 

10 γ.ενόν κρούσεις τάς χορδάς \ 
γ,αΐ χρηλαφήσεις ούκ έττϊ σίτφ 
ν,αϊ δώροις γ.ι&αρίζων. 88^ 
αίνίττεται δε τό μόριον 88^ 8^ 

\^ ανδρός. ^^^ ιραλάξεις >ίρού' 

Ρ σεις, ιρηλαφήσεις \ καΙ άνευ 
σίτου κι&αρίσεις. Εξ (**ΕΜ 
817ΐ4) νευράς κτύπο ν τουτέστι το 
μόριον. Ι εστι δέ τό σχήμα σε- 
μνότης. Τ λέγεται δε από παρ- 
οιμίας κιϋ^αριστων άσίτως ν.αϊ 
άδώρως κιΘ^αριζόντων, ήτις 
έστΙν αΰτη' εις κενόν κρούεις 
τάς χορδάς. \ εϋ-ος εΐχον οι 
παλαιοί, ώς καΐ Καλλίμαχος 
(ίΓ. 373) ιστορεί, μετά κιθά- 
ρας ηερί τους άλας ιέναι καΐ άνυμνεΐν και έγκωμιάζειν. 8* 

141 κλαίων δέ πάτραν κλαίων δέ ιξγι καΐ παρα- 
20 γενήστ} εις τήν πατρίδα σου Τροίαν τήν πριν | ύφ^ Ήρα- Ρ 

κλέος Ι καν^-εΐσαν ένεκεν της υποσχέσεως καΐ της άπατης των 
ίππων Λαομέδοντος. 

142 χεροΐν εΐδωλον έν ταΓς χερσί κατέχ^ων τό εϊδω- 
λον τής'Ελένης, δ δ Πρωτεύς σοι δούς τήν Έλένην κατόσχΐ]. Τ 2δ 143 της πενταλέκτρου \ 
της Έλένης' πέντε γάρ αυτήν 
εγημαν \ Θησεύς, Μενέλαος, 
Πάρις, ^ηίίροβος, ^Λχιλλεύς πεντάλεκτρον ■9-υάδα ήτοι | 
βάκχην | τήν Έλένην καλεί ' Ρ 
πέντε γάρ ταύτην έγημαν άν- 
δρες, πρώτος Θησεύς \ έπτα- οί. 55ι 
ετή ταύτην άρπάσας, καϋ^ά 
30 φησι ^οϋρις ό Σάμιος \ αφαιρεθείς δε αυτήν έν τφ ι^ττι^- Ρΐα*. Τΐιβ8. 
Ό^ήναι υπό Πολυδεύκους και Κάστορος των αυτής αδελφών 
έν '^φίδναις πολιχνίφ των ΆΟ^ηνών \ γεννήσασαν ^Ιφιγέ- 
νειαν II ην Ίφιγένειαν χ^ετήν τταΐδα ή Κλυταιμνήστρα ποιεί- οί• 55ι κατ δναρ. 88^ 26 — δναρ 8θ1ι. Β Γ140 8θ1ι. ΕυΓ. ΑηάΓ. 229 1 έχ&εΐναι II Αρ. 13 δ'έ τό οίη. 8 
ρ08ΐ 677 ληροΰσίν α ΟΠΙ. II η•* ?<9•οε — 18 έγχωμιάζειν ΣΧΟΛΙΑ 67 

ταί. εΙς μέν οϋν Ελένης ννμφίος, ώς έφημεν, ό Θησεύς \ όεύ- ΑΙ. 147. 149 
τερος Μενέλαος νομίμως \ έγ. τιλήρον \ ταύτην λαβών || τρίτος *Ρ\Μί.ΎϊιβΒ.3ΐ 
^ Αλέξανδρος άρπάσας αυτήν \ τέταρτος μετά θάνατον 'Λλε- 782 
ξάνδρον ^ηίφοβος, ί^λεξάνδρον αδελφός, αριστεύσας -/.ατά τΐό- ΑΙ. 168 
5 λεμον χαϊ ταύτην ώς άριστεΐον *'/.ατά τινας* (δοΐι. ϋ Ώ 251) 
λαβών Ι ή βία κατ* Εύριττίδην (Τγο. 959) Τ ττέμτντος Άχι- 
λεύς τΐρό ζίηιφόβου όνείρφ ταύττ] μιγείς, ώς ληρονσιν (6629). 

^υάδος \ βάγ,χης τΐαρά τό Ό-ύω τό ορμώ. \ αϊ δέ βάχχαι ΕΜ 457ιο 8ορ 

τ ^^/> ^ΊΙσ ,', ΑπΙ. 1151 Εΐ 

γνναιχες ήσαν ιεραι Διονύσου ττρόσττολοι \ αιτινες περί τα β^ιυβ 
10 δρη σύν αντφ άναοτρεφόμεναι διέτΐουσιν \ οίχείαις χερσί ϊΐ)• 1174 
Β^ηρώσι λέοντας \ ν.αΙ έτερα ^ηρία Υ-αΙ ωμά ταντα ήσϋ^ιον | 139 
^αΐ νάρΘ^ηξι τήν γην χαΐ τάς τΐέτρας τταίονσαι, ότΐότε 704 
δίψώσι, γάλα χαΐ μέλι τίαΐ οΐνον έτΐοίουν άναβλύειν \ δρά- 101 
γ,οντας δε περί τάς γ,όμας είχον έσττειρημένονς. Πλεν- 
15 ρ ων ία ς τοττίν,ώς αντί τον της Αργείας. Πλευρών γ άρ \ ττο- Ρ 
λις Ι Πελοτνονήσου ψΤ γ,αΐ Θεράπνη ομοίως, δ&εν Όρτρενς 
(ίΓ. 286 ΑΙ).) καί Τρνφιόδωρος (520) Θεραπναίαν καλοΰσι τήν 
Έλένην, ούτος δέ ό Λνν.όφρων Πλενρωνίαν, "Ομηρος δέ ^ Αρ- 
γείαν (Β 161). 20 144 γνιαΐ γάρ' τό έξης 
Ρ οϋτως' \ αί χωλαΙ\ γάρ άμνα- 

μοι, της Τηϋ^ύος, λέγει δέ \ 

τάς Μοίρας, | δβ'^ γνιαϊ γάρ αί χωλαΐ ή κατ' 
έμέ (ιπίΓΕ 28) αί χωλοποιοί γ.αί \ 
βλαπτιχαΐ \ Μοϊραι αί άμνα- Ρ 
μο ι και \ απόγονοι της Τη- ρ 
^ύος ήτοι της θαλάσσης | 
25 *εν τοις τρισίν \ άτράατοις* \ κατέγ-λωσαν γ.αΙ \ έπεμοίρασαν \ 
τους εύναστήρας της Ελένης των γάμων τά πεντά- 
γαμβρα ννμφεΐα μερίσασ&αι 88^ 8* ή γυιαι αί χωλαΐ 
φύσει (ΐ]) αί χωλοποιοΰσαι παρά τό γυίω τό \ βλάπτω \. 8^ 
Ι χωλαϊ δέ παραδίδονται, δτι ου ταχέως μετέρχονται εις τους 
30 ανθρώπους. | 8 ΐ227ράμναμοι οι \ απόγονοι]" γ,ν- 
ρίως δέ παρά τήν των Κυρη- 
ναίων διάλεν.τον οι των αμνών 
αμνοί άμναμοι λέγονται τον- άμναμοι δέ οι απόγονοι γ,υ- 
ρηναϊν.ώς, κυρίως δέ άμναμοι 
οι τών αμνών απόγονοι. 10 8ίέαπων γΧ διεπόιων γ2 περιηγον 6 11 ^ηρώσι οηΐ. II 

13 διγώεν II 25 έτιεμοίραναν 8 οί. δϋΐΐΐπίάΐ;, Υοΐΐ^βΐ. ά. ΝβΙΐ^. Ι 212 
31•* καταχρηστιχώδ α Οίη. & θ£. 1227 Κβίΐζ. Ι. 1. 27 

5* 68 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

τέστι των όρνών άρνες' τιρό γαρ τοϋ κερατοίρνησαί άμναμοί ■ 

λέγονται. Ε^ (ΕΜ 8443) | θαλάσσης \ δέ ν.όρας τάς Μοίρας Ρ 6722 
λέγει Ι όιά τό άγριον γ,αΐ άμετάτρεπτον\. Ννν.τός γαρ ηαΐ- 2134 
δεζ αύται και9•' Ήσίοδον (Θ 217) καί τοντο όέ ομοίως όιά 
5 τό άοράτως έηέρχεσ&αι τα ειμαρμένα. \ τρεις όέ είσιν α/ βοΐι. Ρίηϋ. 
Μοΐραι, Κλω&ώ, ^άχεσις ν.αι 'Άτροττος. ν.αΐ ταντα όέ τα ^^^ ^^^^ 
ονόματα τίέηλαοται από τον ώσανει ν,εν.λωομένον είναι, ^τό 
λαχεΐν έξ ειμαρμένης μέλλον τινί ν,αϊ άτΐό τον άτροτΐον καί 
άμετά&ετον είναι. 

10 145 τΐήναις \ ατράκτοις \ νήμασι | ηαρά τό τΐένω τό (ΕΜ 67θ5ο; 

ένεργω \ ηίνα όέ τό ζώον παρά τό \ πΐνος, ο σημαίνει τόν ΕΜ 6724ο 
^ύπον \. όήν τό πολνχρόνιον κοί έξ αύτον όηναιός καΐ όη- 
ναιά. πολνχρονίαν όέ χαΐ πάλαιαν τήν θάλασσαν λέγει | όιά βο\\. Ηβ«. ( 
τό πρώτον είναι στοιχεϊον κατά Φερεγ,νόην 'λαϊ Θαλήν. ^^^ 

15 147 όοιώ μέν άρπαν,τηρας αυγά σα ι Ύ,αϊ \ ίόεΐν \ Ρ 

λΰν.ονς' από γ,οινον τό χατεγ.λώσαντο' λέγει όέ \ τόν ρ 
Θησέα χαΐ ^λέξανόρον \ άρπαγας \ όέ λύχ,ονς %αΙ πτερωτούς Ρ 
αετούς τρ ιόρχας ν.αΐ όφΌ^αλμίας *γ.αι όξνωπεστάτονς* 
τους αυτούς λέγει, μιγνύει όέ τά άμιχτα λύτιονς τους αετούς 

20 πτερωτούς λέγων κατά μίμησιν της μαινόμενης Κασσάνδρας. 

148 πτηνού ς \ δτι μετά πλοίων αυτήν άρπάσαντες έΓρν- 8 86 
γον Ι πτερά όέ των πλοίων τά λαίίρη]. τρίορχος (Αγ. Αν. 514 
1206) καΐ τριόρχης (ΐΐ). 1181) καί μόρτρνος {Ω 316) τίαΐ μελα- 
νόστης χαΐ μέλας (δοΐι. Φ 252) κα2 άλιαίετος καί περχνός 
25 (Ω 316) είδη αετών. Τ 

όφ-9-αλμίας η αετούς ό(ρ- 
^αλμίας ν.αϊ όξνωπείς | — 
μόνοι γάρ τών άλλων δρνεων Αηβίοί;. Η^ 
7ΐρός τάς τον ήλίον αχτίνας \ 

άντιβλέπονσιν — | ή άρπαγας 
της όφ^αλμίας ήτοι ενοφ- 
&άλμον Ελένης, πρώτονς όέ 
τών νομίμων τους άρτεαγας εί- 
πεν ού προχρίνων αυτούς, αλλά πτηνού ς τριόρχας ήτοι 88^ 
τους αετούς ενοίρ^άλμονς εΐ- 

Ρ πεν — Ι είδος \ γάρ ιεράν,ων 
■\ όφ^^αλμοβόλων — \ ή ^ "'^ήξ 

30 ^Ελένης εύοτρ^άλμον οΰσης ] 
χαΐ όιά τών οφθαλμών άπατώ- 
σης τους άνδρας. 88^ ή ίέρα- 
'λος είδος όξνόεργ,ονς γ.αΐ όφ- 
^αλμοβόλον. 8^ 7 ** τον 8 μέλλοντι ο 9 άμετάτρεπιον II 8θ1ΐ. Ρίηά. 

29 όψΟ-αλμοβόλονΙ Οψ8•α1μοβόλοι1 32" πρόΐ 33 εϊδη ΣΧΟΛΙΑ 69 κατά ^ητορι^ης δεινότητας μέ&οδον ώς μέλλων τά τούτων 
τναραδραμεϊν, έμβραδνναι δέ ττ] των νομίμων ννμίρίων ύτΐο- 
Ό-έσει \ ώσπερ καί "Εφορος (Ώίοά. Ι 9) ό ίστοριαός γ.αϊ //ιό- 
δωρος ποιεί από των βαρβαριν,ων πρώτον κατά παραδρο- 

5 μήν άρξάμενοι γράφειν, εν δϊ τοις Έλληνικοΐς ύστερον τήν 
ίστορίαν πλατννοντες. άλλως ' εΐ μέν επί των άετων λέ- 

γοιτο το όφ&αλμίας, δηλοΐ την όξνδορτίίαν αυτών ' λέ- 
γονσι (Απδίοΐ;. 1. 1.) γαρ τους νεοσσούς αυτών όντως δογ.ιμάζειν ' 
εί μέν γαρ προς τόν 'ήλιον ότρορώσιν όξνδοργ.ονντες , τού- 

10 τους ώς οίγ,είονς γ.ρίναντες οριλοϋσιν, εΐ (ϊ' ούχ όξνδορ^ίοΰντές 
είσι, τούτους τάχει ήίπτονσιν ώς αλλότριους \' εί δί έπΙ της 6829 
Ελένης λέγοιτο, λέγει τήν όξνδορχονσαν ν.αΙ προς λαγνείαν 
άφορώσαν. Ρ 149 τόν ό' «κ Πλννοΰ' 

15 88^ Πλννός χωρίον ^ιβνχόν. 
(ν.άπδ Καριν,ών ποτών") 
\άπό Λακεδαίμονος. Κάρες γάρ 
φχονν Ι ποτέ \ τήν Λαν.εδαι- 
μονίαν Ι . ^ 8 τόπος εν Λιβύη 

20 ό Πλννός, δΟ^εν ήν ^'^τλας, 
άπό "Λτλαντος δέ φασι ν,ατά- 
γεσ^αι τόν Μενέλαον. "Λτλαν- 
τος γάρ Στερόπη, Στερόπης δέ 
γ,αΐ Ύπερόχον Οινόμαος, οϋ 

2δ Ιπποδάμεια, ής χαΐ Πέλοπος 
Άτρενς, οΰ Μενέλαος ■λαΐ'Λγ α - 
μέμνων εξ Λερόπης μητρός 
Κρήσσης. 88 ^ τόν τ' «κ Πλυνον τόν Με- 
νέλαον τε τόν γεννηθέντα έ% 
της ρίζης τών άν&ρώπων εκεί- 
νων, οίτινες νπήρχον άπό Πλυ- 
νοΰ πόλεως Λιβύης γ,αϊ οίτι- 
νες νπήρχον από τών Καριν,ών 
ποταμών τοντέστι της Λακε- 
δαιμόνιας" Ι Καρικός γάρ και 
ποταμός και τόπος Λακωνι- 
κής •{■Τ. Μενέλαος γάρ καΐ 
Λίβνς καΐ Λάκων ήν ούτω ' \ 
Πλννός πόλις Λιβύης, δϋ-εν 
ήν ^'Λτλας \ Πληιόνης *δέ* καΐ Αρ. III 110 
"Λτλαντος ζ' θνγατέρες, ών μία καΐ ή Στερόπη \\ Στερόπης 
και Ύπερόχον \ ή 'Λρπίνης της Άσωπον θνγατρός και "Λρε- βοΐι Ρίηά. Ο 
30 ος Ι Οινόμαος, Οίνομάον δέ Ιπποδάμεια, ής καΐ Πέλοπος 

Άτρεύς \ δς έν ΛακωνικΫ) κατφκησεν Τ Λτρέως καΐΛερόπης&νΛί.Έχιτ.Οτ.Α&'ί 
Λγαμέμνων καΐ Μενέλαος\' ή δέ 'Λερόπη &νγάτηρ ήν Κα- Αρ. III 12 
τρέως τον Κρητός | δθεν τόν Μενέλαον ήμικρήτα είπε. 

150 ή μικ,ρήτα βάρβα-\βάρβαρον δέ, δτι δ Πέλοψ 

• 35 ρον ή γάρ μήτηρ Μενελάον\κατά τινας μέν Λνδός \ κατά βοΐι. Ρίηά. Ο 

137 18 πόλιν τηε λαχεδαψονίαε 25 χαί \ πέλο•ψ 8 70 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ ί^ερότνη Ικ Κρήτης ντΐήρχεν, 
ό δε Πέλοφ Λνδός, οΐ δΐ 
νίνδοί βάρβαροι, διά τοντο 
οϋν ήμίΥ,ρήτα βάρ βαρον. 

5 883 -Γ<5 (5έ (^ού-κ) ^ΑργεΙον 
(151) άτΐό 'λοινον το ουκ, οντε 
Έτζειόν οντε ^^ργεΐον. δ^ 
Έττειόν , ούτι ' Αργεΐον ' 

Ρ 8 ψασί τίνες \ δτι. έν 'Ήλιδί 

10 έγεννή-9-η \ διά το τον ' Οίνό- 
μαον έγ,εΐσε βασιλεϋσαι. φψ 
σίν οϋν δτι οντε ^Ετΐειός οϋτε 
'^ργεΐος όχραιφνώς. ί^ργεΐος 
δε νυν αντί (τον) Λαν.εδαι- 

1δ μόνιος ώς "Ομηρος ί4ργείην 
^ Ελένη ν (Β 161) ββ^ τινας δέ Παφλαγών \ βάρβαροι 

δέ οι τε ΛνδοΙχαι οΙΠαίρλαγό- 

νες. ^Ετΐειόν, ούζ ^Λργεΐον 

έγώ μεν οντω φημί' τόν^Ετίει- 

όν ήτοι τόν ^Ηλεΐον, τόν ούκ 

άτίραιφνή καί | γ.α&αρόν |εΜ52ι9 

14ργεϊον' \ ΈτνειοΙ γάρ οι βάχ.ΐϊηά.ί 

Ηλείοι ατΐό τίνος Έττειον ^^ ^^ 

τΐαλαιτάτον |. άλλοι (β*) όέ 

οντο) ψαοΐ' τόν ούκ Έτΐειόν 

ήτοι Ι Ήλεΐον \ τόν ούχ ^ρ- ρ 

γ ε ίο ν αγ.ραιφνή έν ταις γο- 

ναΐς, λέγονοι δε Υ-αΙ τό Οχημα 

τοΰτο άτΐό γ,οινοϋ \ ονχ ίστι δέ 

άτΐό γ,οινον, αλλά οννεν.δοχή ' τό 

γάρ άΐίό χοινον σχήμα έν τφ ττρώτφ λόγφ έχει τήν άτΐόδοοιν, έν δε τφ δεντέρφ άηό γ,οινοϋ 
λαμβάνεται οίον ίριλώ σε, έτΐεΐ χαΐ σύ έμέ, νοείται δε άτιό 
γ,οινον τό φιλεΐς' ή δ^ σννεχδοχή εναντία έστι τφ από ν,οι- 

20 νον' έν γάρ τφ δεντέρφ έγ^ει τήν αττόδοσιν έν τ φ τΐρώτφ 
λόγφ μή ίχονσα μάλλον ώς τό ^Ετνειόν , ο ν ν. ^^ργεΐον 
άγρα ιφνή. * ιδού τό ο ν γ. '^ργεΐον αγραιφνή* δεύ- 
τερον 'όν τον ^ Ετι ε ιόν ίχει τήν άτιόδοσιν, σννεγδεχόμε^α δέ 
ταύτην γαϊ έν τφ Έτι ε ιόν λέγοντες ^Επε ιόν, ονγ 'Λρ- 

25 γεΐον άγραιφνη, ώστΐερ έχει γα ι τό δ εΐηον ήητόν έν 
γάρ τφ δεντέρφ έχει τήν άτΐόδοσιν' έν τφ ττρώτφ μή έχον 
μάλλον έν τφ δεντέρφ έχει ττροσγείμενον τφ λόγφ, άλλ' 
δμως σννεγδεχόμε^α αυτό γαι έν τω ηρώτφ. * τό δ^ 

όγραιφνής «κ τον άγεραιοτρανής τις είναι *. 

30 152 ού τΐάτΐΛον' Τάνταλος γαλέσας τους Ό^εούς εις 

ενωχίαν τναρέΟ^ηγ,ε τόν νίόν αύτον Πέλοτζα Β-ύσας, ινα φά- 
γωσι, τό φιλόξενον αύτον ένδειχνύμενος. οι δε γνόντες άίΐέσ- 
χοντο, μόνη δέ Αημήτηρ ούγ έγνω διά τό μεμηνέναι αυτήν 1288 Ρ 2 Ανδόβ 8θ1ι. Αρ. Β 358 6 ονκ Ι ί'έ 23 τον | τό α 24 λέγοντε5 ονκ II ΣΧΟΛΙΑ 71 

όιά τήν αρτΐαγήν της Κόρης, δΌ-εν λαβονσα τόν ώμοτΐλάτην 
έφαγεν.^Β^^^ \ οι ^εοΐ δ^ \ χατοιχτείραντεςΎ τοντον άφεψώσιν 7233 βοΐι. 
έν λέβητι βαλόντες υμϊ υγιή ^αΐ ό^έραιον αττοκα^ίστώσί,ί', "* 

άντΙ δέ τον βρω&έντος ώμοτνλάτον έλεφάντινον όοτοϋν 

5 έϋ-εντο, δ ■/.ατά γένος τοις Πελοπίδαις ετύγχανε γνώρισμα \ 
'λαϋ^άττερ ν.αΐ τοις Σηαρτοΐς ή λόγχη], αλλά το μέν μυΟ^ώ- Ρΐυί. ά 86γ. 
Ο^ες τον λόγου τοιούτον, τό δ ' άλη^^ές ούτως ήμεΐς έτΐΐλύο- °"""" ^ 
μεν δ Τάνταλος ευσεβής κα/ &εόσεπτος ην ν.αϊ ιερεύς καί 
φιλαν^ρωτΐία τά των ϋ^εων μυστήρια *τοΐς άμυήτοις* ύστερον 

10 είτΐών έξεβλή^η τον ιερόν ν,αταλόγον. τούτου τόν τΐαΐδα τόν 
ΙΊέλοττα τταντός σώματος νοσήσαντα ηάρεσιν τομαΐς κα2 Υ-αν- 
τήρσι ν.αΐ ίατριχοΐς χειρονργήμασι ηαντοίοις τμη^έντα καί 
μόλις υγιή γεγονότα ώς καί λείψανον των καυτήρων εχειν 
γ,αΐ των τομών τόν ώμοτνλάτην ήμίτμητον καΐ τΐολιάν και 

15 ύττολευν,αίνουσαν διά τήν της σαρκός άσΌ-ένειαν είρασαν ώς 
ό τνατήρ τοις ^εοΐς έττιξενω^εΐσι τούτον χατέτεμεν ήτοι της 
ειμαρμένης τοιαύτης νοσώδους έλ^ούσης αύτφ — ^εός γάρ 
καί ή ειμαρμένη — γ,ατέτεμεν αυτόν δ τνατήρ ταΐς των Ιατρών 
τομαΐς, είτα καί τοις καυτήρσιν, οΐς γ,αΐ ίά^η. έτιεί δε σατΐέν 

20 τι τον ώμοτΐλάτου γέγονε γή και ετάφη, * δ^εν * καΐ τίολιά 
ήν γ.αΐ ύτΐολευχαίνουσα, έμυ^εύσαντο ώς ή Δήμητρα βέβρων.ε 
ταίΤτα. * γαμφαΐσιν γαμφηλαΐς \ σιαγόσιν \ *. Ένναία καΙ ρ 
"Ερν.υνα και ^Εριννύς 

153 "Ερκυνν' Εριννύς 88^ επώνυμα /ίήμητρος. και 
25 Καλλίμαχος ^Εριννύν καλεί τήν Δήμητρα λέγων ^Ερινύι 
Τ ιλφωσαίγι (ίΓ. 207). δβ^Β* καΐ ^Ερινννς μέν λέγεται ή 
παρά τό τάς αράς άνύειν καΐ ιτληροϋν ή ηαρά τό έν τ^ έρ(^ ΕΜ 3742 
καΐ έν ττ] γ^ ναίειν \ ώς και τό Ένναία Τ ή δτι Έριννύι Αρ. 1)ΐΜ. 
όμοιω&εΐσα μίγνυται Ποσειδώνι και γενν^ τόν '^ρείονα ιττ- ^"^ '' 
30 ττον \. ή οϋτως' λέγουσι γάρ δτι Ποσειδώνος έρασ^έντος γ\6\.Ή.&^\ί.1 
αυτής αυτή εις ίτΐηον μεταβλη^είσα και μεταξύ αγέλης 
ίτΐτνικής είσφρήσασα τους Ιτνττους ετάραζε διά τό αί)•ρόον 

1 τόν Οίη. 5 τήν Τ 3 νγιά II 4 τηε βρω&είσηΰ ώμοπλάτηΰ 6 γ2 

13 νγΐΜ ο 14 τήν δ γ2 20 τη9 ώ/ίοπλάτηί 6 γ2 26 τι,λφα»- 

σαίψ 8, 8^ιη2(ιη»?) τελψο)σαΙη 6 30 λέγονσι — ΎνβηΙζ. ΕΠΙΚΑ. ν4 

ρηοΓβιη ρ&ΓΐίουΙ&ιη — 32 είσψρήαασα αά βοΐι. ϋ ^"346 ΓβίβΓί, ςαοοαιη νβΛίδ 

ηΐιηίυιη ςυΕηίαιη άΐδΟΓβραί, &1(:θΓαπι Ρίοΐβιηαοο νίηάίοαΐ; 72 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

ξένην Ιττ^ίον έτΐΐστηναι. έφη οϋν δ ίπτΐΟΓρορβός' ηόΟ^εν 
αΰτη ή έριννύς; έντεΰ&εν οϋν Έριννύς. \ άλλα καί '^ργ,άδες Ρ 
όντως αυτήν τιμώσιν. \ 8* Έρτ^ννα ή Τροφωνίου ^νγάτηρ 
έν Λεβάδι της Βοιωτίας ίδρύσατο * τήν Ό-εόν * γ.αΙ άφ^ έαυ- 
5 της ώνόμασεν "Ερχνναν. 8* Κουρία δέ ή ορμητική ββ'^ 8* καΐ 
ίνΟ-ονς 88* δια τήν της Κόρης άρτΐαγήν 88^ 8* ως ληροΰσι. 
το (ϊ' αληθές, δτι -ηάσυν άν&ρώτΐοις τΐολεμεΐ ν.αϊ ώσπερ 
ζίφήρης αναιρεί ημάς, χάν 
ξιφηφόρος όέ διότι^^"^ \υμΙ ξίΓρηφόρον αυτήν φασι κα- 

10 Ι λεΐν, δτι 

έν ττ] Βοιωτί(^ ιδρνται ή ζ/ημήτηρ ξίφος έχουσα 88^ 8* δΟ^εν 
ξιφηφόρον αυτήν είτϊεν. 8 

Ρ 154 *άααρν.α \ τΐολύσαρ-κα \.* μιστύλλασα 'λαταχό- V 

ΐρασα εις μιγ.ρά, έν. τοΰ μείον, ώς φασι (Ε(τ 39539) | κα^ τοΰ 

15 Ι τίλλω τό γ,ότΐτω \ ν.αΙ τροτΐ'^ τον δίχρονου εις δίχρονον. 2423 

φάρυγξ — γ.αϊ φάρος — αντί έτύμβευσε τάφφ' έθ-αψεν 
τον Ι φάρυγγι\. Ε§: (**ΕΜ 78830 έν τφ τόφφ συμβολιχως άντϊ 
ΕΟ 1162ο) τοΰ ειπείν έφαγε, τάφον δε 

γ,αλεΖ νΰν τήν έγ,είνης γαστέρα, τό έτύμβευσε τό οε δίχα 

20 τοΰ ν έστι μαχ,ρόν ώς λήγον εις μέρος λόγου ' χοινή γάρ έστι 
συλλαβή. 

155 τόν ώ λεν ίτην χόνδρον τόν \ της ώμοπλά- Ρ 
του Ι χόνδρον. \ χόνδρος δέ έστιν όστέου μέν νευρωδέστερος, Απδί Η. 
νεύρου δε όστωδέστερος. \ *ένδατουμένη ήτοι φαγοΰσα.* ^^Ι^'*» 

25 156 δ ν δ ή δις ήβήσαντα' τό έξής' ίστειλεν ό 

Ζευς τόν Πέλοτνα άγωνισόμενον εις τήν τΐέτραν τοΰ Μόλ- 
τΐΐδος -/.αι άναιρήσοντα τόν τους γαμβρούς φονεύοντα \ 
Οίνόμαον \ 88^ έν ταΐς τνενΟ-εροφ&όρο ις βουλαϊς ταΐς 
άνάγνο ις τοΰ Μυρτίλου. τΐενϋ-εροφ&όροις δε, διότι τόν 

30 Οίνόμαον 8^ πεν&ερόν αύτοΰ δντα άνεϊλεν ό Πέλοψ ταΐς 
τοΰ Μυρτίλου βουλαΐς. 88^ δΙς ή βή σαντα τουτέστιν άνα- 
ζήσαντα. Ε§; (ΕΜ) φησιν οϋν δτι μετά τήν γ,ρεουργίαν τον Πέ- 
λοπος οι Ό^εοϊ άνεζωοτΐοίησαν αυτόν. Φ Ε^ (ΕΜ 279ΐ5). 

157 ^αυμέδοντος \ τοΰ Ποσειδώνος \' ήρα γάρ αύτοΰ 

35 (καί) Ι άρτΐάξαι \ ή&ελεν. ή Ναν μέδοντος τοϋ των νεών βα- 

4 ίνβά 6 Οίη. β 22 τον γΙ ώαοπλάτη« 6 27 τόν οτα. 8 

30 δντα, δν 8 32 φασιν 34 αυτό 35 <κα/) V ΣΧΟΛΙΑ 73 

Ρ σιλέως η Ααμέδοντος τοϋ \ άλιμέόοντος | κατά σνναλίφήν. 
τόν όέ (Πέλοττα) ίστειλεν ό Ζευς ότνό της ευδίας, το δε 
Έρεχϋ-ενς τινές μεν έτΐΐ τον Ποσειδώνος, άλλοι δέ έττΐ 
[ τον /Ι ιός \ ηχούσαν. 8 δ ν δντινα Πέλοττα δΙς όχμάσαντα 
δ καί φνγόντα τόν άρτΐατ,τιχόν τνό^ον τοϋ \ Ναυμέδοντος 723ο 
ήτοι τοϋ Ποσειδώνος τοϋ των νεών μέδοντος — ν,άν τίνες 
μεταγραφιτίόν ττταΐσμα \^αομέδοντ ος•\Ύ εχωσιν — έστειλεν 
δ Έρεχ^ενς ό Ζευς ή δ Ποσειδών \ τΐαρά τό έρέχ&ω τό 
γ,ινώ λεγόμενος Τ έστειλε ηοϋ ; εΙς τους Λα ιτρ ιν αίους 

10 ή τάς Λαιτριναίας γνίας ήτοι τους τόπους ν.αι τά χωράΓρια 
ώστε τΐολεμήσαι ΎΜίνΐΥ,ήσαι υμϊ \ φ^εΐραι \ τον γαμβροκτό- Ρ 
νον Οίνόμαον. δις (5έ ήβήσαί φησι τόν Πέλοπα, έτιεί ηρώ- 
τον ήκμασε τήν φυσιγ,ήν ήλιν.Ίαν, δεύτερον δϊ ν.αταχοηεϊς ν.αϊ 
τυϋ^εις, ώς φασι, τοις &εοΐς \ άφεψήΟ^η ν.αι ήγ,μασεν. ήράσ&η Αρ. βρ. 23 

15 *(ί£* τούτου μετά τήν άφέψησιν δ Ποσειδών, ηαρ' οϋ δ 
Πέλοφ Ζτΐτΐονς τζτερωτούς λαβών συν τφ όχήματι άτνελ^ών 
εις Ήλιν νιν.^ τόν μνηστηροχτόνον Οίνόμαον και αναιρεί 
*τόν* ιβ' ττρότερον νυμψίους άνγ]ρη7.ότα. οΰτω δέ τοϋτον 
άναιρεΐ' "^Ιπποδάμεια ή τον Οινόμαου ^υγάτηρ \ χαι Εύρυ- *8ο1ιο1. Δρ. 

20 ^όης της ζ/αναον ^υγατρός \ ή ν.αι παρά τοϋ ιδίου τΐατρός ^ ^^^ 
ερωμένη υμι διά τοϋτο μή εκδιδομένη προς γάμον \ '/.αϋ-ώς οι 
ακριβέστεροι τών ιστορικών γράφουσιν Τ ήράτο και παρά Μυρ- 
τίλου τοϋ ήνιοχοϋντος τφ ταύτης πατρί, νίοϋ δέ τυγχάνοντος 
Έρμου 1 και Κλεοβούλης της διόλου ή Λίπόλου Όνγατρός \. *Αρ. ? 

25 αϋτη τόν Πέλοπα ώραΐον ίδοϋσα μετά τήν τών ιβ' νυμφίων 

άναίρεσιν έρωτι τούτου κατέσχετο | καΐ τφ Μυρτίλφ φησι βΛ. ϋΒ104 
συνεργησαι τφ νεανίσκφ εις τήν κατά τοϋ πατρός νίκην [. δ 
δέ ταϊς χοινικίσι τών τροχών τους ήλους ουκ έμβαλών έποίησε 
τόν Οίνόμαον έν τφ τρέχειν ήττη^ηναι και όναιρε&ήναι παρά 

30 τοϋ Πέλοπος έκπεσόντων τών τροχών \ *ή*, ώς τίνες λέγουσιν 
(δοΐιοΐ. Αρ. Α752), αντί σιδηρείων ήλων έμβαλών τφ άξονι τοϋ 
άρματος κηρίνους καΐ οΰτως ι^ττί^σ« Πέλοψ Οίνόμαον \. έδί- 
δου γάρ δ Οίνόμαος τοις μνηστηρσι τήν Ιπποδάμειαν έπΙ τών 
οίκείων έχειν αρμάτων ^εις πέρας τοϋ δρόμου και επα&λον 

3δ τοϋ γόμου τόν Κορίνϋ^ιον ίσΟ^μόν, ει δυνη^εϊεν άφικέσϋ^αι 2 (ΖΓεΙοπα) Βοάιγπ. 74 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

μεχζί τούτον, αυτός δέ δτΐΐοΌ-εν τούτου έλαύνων μετά δόρατος 
'/.αταλαμβάνων αυτούς άνι'^ρει. τότε δέ ούτω νιχη•9•εΙς δο- 
λίως ^αΐ αναιρούμενος -αατηράσατο τφ Μνρτίλφ γνονς την 
έτΐΐβονλήν, ίνα νττό Ώέλοπος ότΐόλλνται, δ γ.αΙ γέγονεν 
5 ύστερον, λαβών γαρ ό Πέλοψ Ίτΐποδάμειαν ν.αι διερχόμενος 
έν τότνφ τινί διψησάσης αυτής ανεχώρησεν, ίνα ΰδωρ αύττ/ 
'/.ομίστ]. άναχωρήσαντος δέ τον Πέλοπος Μνρτίλος έηεχείρει 
βιάζειν ^Ιτΐττοδάμειαν. έλ^όντος δέ Πέλοτΐος υμΙ τοΰτο άν,ού- 
σας το ηαρ αντής, ως φασι πολλοί, ττερί Γεραιοτόν άκρω- 

10 τήριον ^ίτττει τον Μνρτίλον. ό δέ τελεντών αράς όράται 
τοις Πελοτζίδαις δεινάς, αϊ %αϊ τνεττλήρωνται ύστερον γεννη- 
^είσης \ μάλλον ν.αϊ της χρνσής άρνός | "^Ερμον βονλαΐς τον βοΐιοΐ. Εογ. 
Μνρτίλον πατρός \ έν τοις ΐΑτρέως τΐοιμνίοις, οΒ^εν τα δεινά 
της τραγωδίας έηη \ . ή δέ Γεραιστός αποθανόντος έγ.εΐ τοϋ 

15 Μνρτίλον Μνρτώον πέλαγος ώνομάσθη. ό δέ Πέλοψ εις 
Ώχεανόν έλ&ών ν.αΐ Ήφαίστφ άγνισθ^είς λαβών Πίσσαν την 
Οινόμαου βασιλείαν -/.αϊ την "Λπίαν Πελασγίαν λεγομένην 
Πελοπόννησον ώνόμασε\. περί δέ τον δτι ό Ποσειδών ήρόσΟ-η 
Πέλοπος μετά τήν άφέψησιν ούτω μυ&ιν.ώς υμι ό Πίνδαρος 

20 Γρησι τον γαιήοχος έράσσατο — -/.εναδ μένον (0138) άοϊ 
πάλιν ως από *τον* Πέλοπος λέγει έμέ δ^ — θνγατρός 
(ϊΐ). 125). ΥΜΪ ταντα μέν ό Πίνδαρος περί τον δτι ό Ποσειδών 
Πέλοπος ήράσθη φησι μνθιχώς \ Απολλώνιος δέ ό 'Ρόδιος βοΗ. Ρΐηα. Ο 
ν,αΐ περί τοϋ τρόπον της Ιπποδρομίας φησι γράφων έν δέ — 

25 δαίξαι |. το δέ δτι ό Ποσειδών μετά τήν άφέψησιν ήράοΌ-η 
Πέλοπος υπόνοια ήτοι αλληγορία εστίν, ό γάρ Πέλοψ πρώην, 
ώς έφημεν, πολύνοσος χαι πάρετος ήν' έπεί δέ άφεψήϋ-η 
τοντέστι άνήβησε ν.αΐ ίά&η, ώς έφημεν, ήράσθη τούτον ό 
Ποσειδών τοντέστι ■θνμνκός ν,αΐ ανδρείος έγένετο' \\ τους *γάο* ά^ε- Ρϊηά. ^ 

30 Όνμιν.ούς υμι άνδρείονς ν.αλοΰσι παΐδας | γ.αι έραστάςΤ Ποσει- ''* 

3 τώ μνρτίΐω II Αγ. \ τόν μνρτίΐον α 4 άτιόίηται γ2 Αρ. 8θ1ΐ. ϋ 

6 δι-φηαάση£ α ΒοΊΐ. Ό | δι-ψώσψ II Αγ. 8 καΐ — μνρτίΐον \ 8ια- 

βλη&ειί παρ ίπποδαμείαε ώε βιάζων αυτήν (δοΐΐ. ϋ ]. 1.) ή, ώε οΐ πολλοί 

φασι, πειράζων αντήν ρίπτεται παρά πέλοποε περί γεραιοτόν άκρωτήριον II 

12 μάλλον — χρνσηε \ ** τ^ε χρνσομάλλ.ον βχ ΕτίΓ. Ογ. '.)98 ά ρΓοΙΙ. 2 . 

20(40) ποσειδων έξεϊλκε α Ο έξείλε Ι 21(127) γε \ τε '] 

δέκα α όλ,έσαε (128) μνηστηραε 24(752) πεπονείατο, δηριόωντεε 

(755) τώ δ^ έπι μνρτίλοθ έκ στή&ονε γράφων {*^ γράφο)) ήλ. ΐπη. ΣΧΟΛΙΑ 75 

δώνος\' ααΐ έτι τοιούτον Τ τό ό^ δοϋ^έν αύτφ τταρά Ποσειδώνος Ρβ,Ι. ΐηοΓ. 30 
άρμα τζλοΐον ην \ τττερά έχον τά λαίφη \ με^' οϋ άτΐελ^ών 6822 
χαΐ ίχων έν αύτφ τό ϊδιον άρμα έξελ&ών νιν.^ τον Οίνό- 
μαον |. *άλλ', ώ φίλε, μή Τζέτζον ν.ίνει φρένας λέγων τά 
5 τΐάντα οοι ττλατντέρως γράίρειν' άντΙ σατρηνείας γάρ άσά- 
φειαν τφ τΐλήΟ^ει ηοιήσει λετΐτολογών ττάσαν ίστορίαν ΆαΙ 
άλληγορίαν έτΐάγων έν ούν. άλληγορημένοις μύβ-οις Λνν.ό- 
φρονος*. τΐό^ον άρτναγ,τή ρ ιον έττεί, ώς Γρησι μν^ι- 

γ,ίος, *έρασ3^εις* \ δ Ποσειδών ηρτιασεν αυτόν \. Ρ 

10 158 ^Ερεχ&εύς || ο Ποσειδών ή δ Ζευς \ ηαρά τό έρέχΰ^ω 733 

τό γ,ινώ Τ έτΐεμψεν αυτόν \ εΙς τήν Λαίτριναν , ήτις έστΙ Ρ 
χωρίον της "Ηλιδος \ έττεμψε δ^ αυτόν δ ^Έρεχ^εύς Ζευς \ 
ήτοι ή ειμαρμένη \ ή ή θάλασσα δ χαΐ Ποσειδών \ τΐολεμησαι βοΗ, Ο Α5 0189 
Οίνομάφ {1&1),έ7ΐεμιρε δ^ αυτόν άηδ Λυδίας || ή άτιό Παφλαγο- 

15 νιας ν,ατά τινας (δοΐι. Αρ. Β 358). γύιας' τό γυι ν.αν Ι τΐροσ- 
γεγραμμένον έχει, δμως βραχύ έστι διά τήν σύγγ,ρισιν τών 
φωνηέντων και χασμωδίαν' τά γάρ τοιαύτα ττάντα τιοιναί 
είσι σνλλαβαί. 

159 λευράν \ λείαν εύρεΐαν γ,αΐ τΐλατεΐαν \ άλετρεύ- *ΕΜ 56153 
20 σοντα \ δραμεΐν μέλλοντα \ Μόλτΐ ιδος τΐέτραν \ *τήν ο^.^ ΐηίΓίΐ33 
^Ηλιν*. 

Μόλτΐΐς γάρ τις Ηλείος ευγε- 
νής αύχμοΰ χατασχόντος τήν 
Ήλιν έ'Λ χρησμού άκηγ,οώς 
τίαυΟ^ήναι τόν αύχμόν ευγενούς \ 

νέου σφαγιασϋ-έντος τφ /Ιιι 
αυτός εαυτόν εδωτίεν εις σφα- 
γήν καΐ ευθέως σφαγιασ^έν- 
τος έρρύη ύετός. Ηλείοι δέ 
ιερόν 'Ομβρίου ^ιός έττοίησαν, 
έν φ ΐσταται καί άνδριάς 
*Μόλ7νιδος*. 160 τοϋ ΖηνΙ δα ιτρευ- 
Ό-έντος' αύχμοΰ γ,ατασχόντος 
τήν Ήλιν έχρήο&η σφαγιάσαι 

25 αυτούς έηι ττ] ηαύσει τοϋ 
αύχμοΰ τναΐδα ευγενή και έσφα- 
//ασαν έχοντα Μόλττιν τινά 
λεγόμενον ν.αι εύΌ-έως έρράγη 
νετός. οι όέ Ηλείοι έτΐοίησαν 

30 ^Ομβρίου /Ιιός ιερόν, έν φ 
έστιν άνδριάς τοΰ ΙΜόλιτι- 
δος. 88^ Μόλτΰΐδος οϋν τΐέτραν τήν Ήλίν φησιν, ίνΒ-α χαΐ 4 άλλ — 8 Ανκόφρονο5 ΟΧΆ. γ\ 16 Μχτ) '1)γ\,γ2ν[χ^ 19 ^ λίαν 

ΕΜ θ£. 268 Τ 33 φασιν ϊν&εν 8 76 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ •ήγωνίζετο δ Οινόμαος μετά των μνηστήρων της ^νγατρός 

αύτοΰ "^Ιτΐτΐοδαμείας υμΙ νιγ,ών αυτούς 88•^ 8* 

ατΐέτίτανεν. έλΟ^ών οΰν Πέλοψ *^αΙ αναιρών* \\ έγ. των ν.ρα- κοίι. Ρίηά. Τ 

νιων έχείνων ναόν έμελλε ν.ατα- ^ ' 
σχενάσειν ώσηερ ν.αϊ Ανταίος 
γ.αϊ Εύηνος \ ν.αΐ Φόρβας \ χαΐ * βοΙιοΙ. Ρίηά. 
ζ/ιομήδης ό Θράξ \\ ν.αϊ Κύ/.νος ^^γ,Ύ[1^^ ο 

Χ 19 γ,αϊ άγωνισάμενος ένίγ.ησε τον 
5 Οίνόμαον γ,αϊ έλαβε τήν 'Ιλ- 
τΐοδάμειαν. 88^ ό νφ^ '^Ηραν.λέος άναιρεϋ^είς. 

161 γαμβροτίτόνον δόλφ 
10 γαρ ένίν.ησεν ό Πέλοψ τον 
Οίνόμαον κατά βονλήν Ίτΐττο- 
δαμείας -/,αΐ ,Μυρτίλου 88^85^ 
οΐτινες τους τροχούς τοΰ άρ- 
ματος αύτοΰ εποίησαν εν τφ 
15 τρέχειν έγ,ττεσεΐν έγ,βαλόντες 
τα σιδηρά τα έξω πεπηγμένα 
γ,αΙ κατέχοντα τους τροχούς 
ηρός τό μή έξέρχεσδ^αί έν τφ γαμβροχτόνον ραίσαντα 
τον Οίνόμαον \ φΟ^είροντα |. ρ 
γαμβρό γ.τόνον δε λέγει τόν 
Οίνόμαον διά τό άναιρεΐν τους 
μνηστήρας της ^νγατρός. \ ν.αΙ ΕΟ 5854α 
γαμβρογ,τόνος μέν ό χτείνων 
τους γαμβρούς, γαμβρόγ,τονος 
δε ό ναανΟ^εΙς ύηό γαμβρού. 
γ.αΙ τό τΐεν^-ερογ,τόνος (οί. 161) 
γ.αΐ τζενΟ-ερόατονος καί τά λοι- 
τΐά ομοίως, τά γάρ τοιαΰτα τρεχειν. 88^ 
20 πάντα δύο τόνους επιδέχονται, τά μεν ενεργητικά τόν παροξύ- 

τονον οίον δ γαμβροκτόνος δ ν.τείνων τους γαμβρούς, τά δε 

παΟ-ητικά τόν προπαροξύτονον οίον τό γαμβρόχτονος ό γ,ταν- 

\)•εΙς υπό γαμβρού. 
Ρ 162 Καδμΐλος λέγεται ό 
25 Έρμης παρά τοις Τυρσηνοϊς. 

Οταηι. ΑΡ IV 2ΐ2Α ΙΕΟ 29023 163 ηρτνσε. τόν δε λοΐ- 
σ^ον' παίζει ό Λυν.όφρων εις 
30 τό λοΐσ^-ον 1 ποτήριον \.8Β^8^ 
φηοΐν οϋν 88^ Ι τόν έσχατον | 
σγ.ύτρον πιών τοΰ Νηρέως 
δδ'^ 8•'' αντί τοΰ τό τελενταΐον 
πόμα88^ \ τήςΌ^αλάσσης\ πιών 162 Καδμίλου' Καδμίλος δ 
Έρμης \ βοιωτιχώς ^Τ (ΑΙ. 219)] 
οϋ χαι Κλεοβούλης υιός ό Μυρ- 732ο 
τίλος ό Οινόμαου ηνίοχος. 

163 * ηρτνσε \ γ.ατεσγ.εύ- ρ 
ασε \ . τήν ίστορίαν δπισ3•εν 
εις πλάτος εϊπον* {Ί^\α). 

τόν δε λοΐσΟ-ον έγπιών 
σκύφον χαΐ \ ποτήριον \ τοΰ ρ 
Νηρέως ή τόν δε λοΐσ^ον 
έγ,πιών σν,ύφον έδνψε γ.αι 3 άττέκταινερ 8 άττβχτεινεν «•* 9 πενΟ'ΐροφ&όροιδ 8^ 9*• ρέααντα α 
ραΐαοντα ν1 οηΐ. δ 15 έκβαλόντη δέ 8 και έκβαλόρτα 8^ 24 Καό)ι/1- 

'/.υ5 Ήβτ. ι 16221 Ε. Ι Κάδ,αάοε ΣΧΟΛΙΑ 77 8^ η τόν δε λοίαϋ^ον έγ-τνι- 
οί. Ρ ων ογ-ύφον 8^ είζ το γ.αλον- 
μενον άττ' αντον Μνρτφον 
τΐέλαγος αατέδν. 88^ 8^ τό εξής 
5 διχώς ν.αΐ τάφονς Νηρέο)ς 
χαΐ στ,ύίρον. 8 έγ.ολνμβησεν εις τους τάφους 
τον Νηρέως τους (ρερωνύ- 
μονς ητοί εις τό άη αντον 
Μνρτώον τζέλαγος, ώς ίφην. τό δε Οχημα χαριεντισμός έοτι 
καΙ άοτείομός. || ο όέ Νηρενς ΕΜ 6044ο 
μν^ιγώς μέν δαίμων εστί θαλάσσιος \ οδ καί ζίωρίδος της Αρ. 1 11. 8 
^Ωγ,εανον αϊ Νηρηίδες \ όλληγορι-χώς δέ Νηρενς ή θάλασσα | βοΗ. 08.11. 1 40 
9 ^αρά τό νήχω. || 165 χηλίς \ μιασμός \ ^ντΐος. **Ε^ (ΕΜ δΙΟδδ) τό δϊ ττανώλε^ρον τίηλΐ- 
δα' '/Μτηράσατο γαρ δ Μνρ- 
τίλος τφ γένει της 'Ιτττΐοδα- 
μείας 88•^ διότι ώς έρών αυτής 

15 εις την ϋ^άλασσαν έρρίφη, ώς 
ίρησιν Εύριττίδης έν ^Ορέστΐ] 
(990). 88^ 8^ ο Μνρτίλος η- 
νίοχος Οινόμαου, Ψύλλα δέ | 

Ρ όνομα Ιτττΐου \ . 8 τΐανώλε&ρον γ,ηλΐδα' *γ.αι 
τοϋτο έρρέϋ^η * δτι ριτΐτόμενος 
εις τό ττέλαγος γ.ατηράσατο τφ 
γένει της Ίτΐττοδαμείας ν.αΐ τον 
Πέλοτΐος. ϋ^ωύξας χυρίως 
έττΐ τον συρίξας Τ νυν δέ \ κα- ρ 
ταρααάμενος |. Ψύλλα \ και 
Άρττιννα (167) | Ιητΐοι Οίνο- μάον, ων ήν Μυρτίλος ηνίοχος. 

20 * όττλαΐς ταϊς δνυξιν* ΐοην άρττνίαις. κακώς <$έ εΐηε 
τό άηό μέρους σχήμα ' ττοσί γάρ όφείλων είττεΐν ϊσην 
άρτΐνίαις δτζλαΐς είττεν. '!Αρτΰνιαι (5έ μυΟ^ικώς δαίμονες ΒΟδΟί» 
τίνες \\ Αελλώ ν,αΐ Ώκυπέτη \ -/.αι Κελαινώ | ^Ιριδος άδελφαι ^'^ ^Δοαη Ι 
γ.αΐ ί^υγατέρες Θαύμαντος '/μι Ηλέκτρας τής Ώκεανον ^υγα- 

2δ τρόςΐ• άρτίυιαι δε λέγονται καΐ δρνεά τίνα άρττακτικά \ δ^εν Ε6 1.1. (ίί.) 
έμυ^εύσαντο και τάς τον Φινέως θυγατέρας Έράσειαν και *" ^^^' 
^^ρτΐύρειαν όρνεα είναι άφαρπάζοντα τήν τροφήν άτνό τον 
στόματος τον γέροντος \ . άρτιυιαι δΐ αλληγορικώς οι άνε- ΕΟ 1. 1. (ίί.) 
μοι Ι ώί; και νυν * τίαρά τό έν τφ αέρι ττέτεσ^αι*. ϊσην 

30 όέ τό 7 άλλαχον μϊν μακρόν, νυν δέ βραχύ έστιν. ει δε κα) 
μακρόν δεχ^•^, ουκ έστιν έτζταισμένος δ στίχος, άλλ^ έχει 
τΐά&ος τό λεγόμενον χωλίαμβον. τον γάρ έαμβικον μέτρου 
* ώς* και τον ήρώον είσΐ τεάΌ^ διάφορα. 4 κατέδνσε 8 
Αβη. ΠΙ 211 5 καί — 6 κα/ | ή — ή 1 23 Κελαινώ ΥθΓ^. 78 ΕΙΣ ΛΪΚΟΦΡΟΝΑ 168 τον δ' αϋ τέταρτον 
Ρ Ι μετά τήν Αλεξάνδρου τελεν- 
τήν ^ηιφόβφ εγαμή&η ή Ελέ- 
νη \. λέγει, οϋν τόν ^ηίφοβον 
5 λαβείν τα. δεντερεΐα τοϋ ηο- 
λέμον. ό γαρ "Εχτωρ είχε τά 
πρωτεία, ούτος δέ μετ' έ/.εΐ- 
νον ήν άριστος των τον Πρι- 
άμου τΐαίδων. 88•^ δαιοφάλ- 
10 τον δ^\ τής'ΕλένηςΙ' δια τοντο 
εΐττε ΐΐάλης 8^ έτνειδή δι αυ- 
τήν σννέστη ό ττόλεμος' 8^8^ 
δεύτερος δε μετ' Άλέξανδρον 168 τόν δε τέταρτον 
ννμφίον τόν αύ&ό μαιμον 
όψεται τ,αΐ \ άδελορόν | τοΰ V 
νΛρν,ου γ.αΙ \ ιέραν,ος \ τον ρ 
'λαταρρατιτη ρος [ χαϊ όναιρε- 
τίγ,ονΎ τον "Εχτορος' λέγει δε 
τόν Δηίφοβον' δ ν τίνα γ.ηρν- 
ξουσι ΥΜΪ άνυμνήσονσι λα- 
βόντα τά δεντερεΐα της 
δαΐσφάλτου τταλαίστρας. 
ααΐ οι μεν δαΐθ€ραλτον πάλην 
τήν '^Ελένην λέγουοιν άντϊ τοΰ' 
ής ενεν,α ττολλοί σφάλμασι χαι 
άτυχήμασι τίεριέπεσον \ εγώ γαμεΐ τήν Ελένην. 8^ 

15 όέ τά οφαλλόμενα χαϊ μετατνίτετοντα τταλαίσματα τοϋ πο- 
λέμου οίον άντϊ τοΰ' δντινα ζίηίφοβον ■/.ηρύξονσι τά δεντε- 
ρεΐα έχειν των τΐολεμιτιών παλαισμάτων μετά τόν *"Εγ.τορα. 
■καϊ τοντο ψενσμα τον τεοιητον' \ μετά γάρ τόν* '^Έχτορα Τρω- {Όάγ. Ρ!ΐΓχ§. 
ίλος ό αδελφός "Εχτορος γ.αϊ ονχ ό ^ηίφοβος εν τοις πόλε- ^^* 

20 μιγ.οΐς έδεντέρευεν [. ή οϋτως, δτι δεύτερος αυτός γαμεΐ τήν δαρΓα ΐ3 
Έλένην μετά τόν Άλέξανδρον. | ή ΐσως γ,αι δαΐοφαλτον πά- 
λην τιαλώς έχει λέγειν τήν Έλένην, '/Λρλον δε καταρρακτήρα 
και Ι άρπαγα Τ τόν !Αλέξανδρον\' μετά γάρ τό άχΟ^ήναι Φιλονχή- Ρ 
την από Λήμνου ν,αϊ τοξεν^ήναι ύπ' αύτον γ,αϊ άναιρεϋ^ήναι 

25 τόν Άλέξανδρον Ληίφοβος τήν Έλένην έγημεν ή χαϊ τον Πριά- 
μου αυτήν δεμένου έπαΟ^λον τφ άριστεύσαντι κατά πόλεμον 
■καϊ λαβών ταύτην αυτός ώς αριστεύσας, γ.α&άπερ άλλοι φα- 
σίν {άοϊιοΙ.ΏΩ 251), ή μόνος αυτήν άφελόμενος, ώς Ευριπίδης 
εν Τρωάσι φησίν (8β(ΐ(ΐ. 959. 960). 

30 171 εν δέ δεμνίοις τόν πέμτΐτον εέδωλοπλάστφ 

προσκαταξανεΐ ρέ&ει και | σώματι \ εξ ονείρων έστρο- Ρ 172 έξ ονείρων πέμπτον 
έστροβημένον \ τόν ΐΑχιλλέα 
φησί ]' 88^ κατ' δναρ γάρ αύττ) βημένον τοντέστι ποιήσει αυ- 
τόν έν όνείροις φάντασμα * αυ- 
τής* βλέποντα χινεΐσ&αι καΐ 2 8θ1ι. Αϋ Ω 251 8θ1ι. δ 276 15 ηαΐαΐσματα \ σφάΧαατα α 29 (959) πόσιβ \ νβκνΐ α ΣΧΟΑΙΑ 79 έμίγη ούτος. δΒ^β^ έστρο- 
βημένον δέ άντϊ τοΰ \ τετα- 
ραγμένον \. 8 ταλαιττωρεΐσΟ^αι ώσπερ αννου- 
σιάζοντα αύτ^. \ λέγει δέ τον ^ 
Ι^χιλέα. 

173 ^έ&ει νϋν μεν τφ δλφ \ σώματι. | χυρίως δε μόνφ ρ ■|-Ε0491ΐ8 
δ τψ ηροοώττφ, ίναρά το ^^ον τά ή^η της ΐρνχής δι^ αύτον 
Γραίνεσ&αι. 

174 τον μελλόνυμφο ν 174 τον μελλόνυ μφον 
μν^ενονται γάρ δτι μετά ^ά- τον Ιτ4χιλέα τον έν "^δίβ γη- 
νατον ]Αχιλλενς ήγάγετο Μη- μαι μέλλοντα τήν Μήδειαν. 
10 δειαν τήν Λίήτου έν μαν,άρων μν^εύονται γάρ ότι έν μαν,ά- 
νήσοις. 88^ ρων νήσοις αυτήν έγημε -θ-υγα- 

τέρα οϋσαν Λίήτου \ ν.αϊ Εέδυίας της ^Ωκεανού ^υγατρός], Αρ.Μ1)1.Ι129 
Κυταϊκή δέ ή Μήδεια ' Κύτη ι Κύταια δέ τνόλις Κολχίδος \ ρ 
Ρ ^'άρ Ι ίτόλις Κολχίδος\. 88^ 1 0ι9^€ί' αυτήν Κυταϊχήν ε(ρη, 

15 οί δέ Κόλχοι Ίνδί/.οΙ 2χύθ•αι είσΐν \ οι γ,αϊ ΛαζοΙ καλούμενοι *ϋΡ 1088 
πλησίον οιγ-οϋντες ^Λβασγων των τΐρίν Μασσαγετών φΤ ών Νϊο. Α 249 
Κόλχων τά φάρμαν.α αύθ^ημερινόν άναιροΰσιν. \\ εις δ^, Κόλ- 8ο1ι. Ρΐηά. Ο 
χους Λίήτης άφίν,ετο ώς μή άρεσϋ-είς τ^ της Κορίνθου βασι- ^^^^^^^ ^^• 
λεία. ^ίήτης γάρ χαΐ ^^λωεύς ^Ηλίου τταϊδες γ,αΙ \ Πέρσης κ 139 
20 της Ώγ.εανοΰ ^υγατρός \ . διεΐλε δέ δ "Ηλιος τοις τταισϊ τήν 
βασιλείαν ν.αϊ τήν μϊν ^ Λρν.αδίαν ^ ΛλιαεΙ δέδωχε, τήν Κό- 
ριν^ον .Αίήττ]. ^Ιήτης δε μή όρεσ&είς ττ] Κορίν&φ τιαρέ- 
Ό-ετο ταύτην φυλάττειν Βουνφ "Έρμου γ,αϊ νύμφης νίφ, αυ- 
τός δ^ εις Κόλχους αφίκετο έντειλάμενος Βουνφ φυλάττειν 
2δ τήν της Κορίν3•ου βασιλείαν, έως ού ή αυτός ή τις των έξ 

αύτον ίγ.οιτο\\. έν Κόλχοις δέ ό ^ίήτης γήμας Είδυΐαν τ9^ ν Αρ. ΜΗ, 1 129 
Ώγ,εανοΰ θυγατέρα \ έν Κυταία ττόλει \ Μήδειαν γ,αϊ "ΐΑιρυρτον Ρ 
γενν^\. άδελφαϊ δεΛίήτον \ '/μι Λλωέως \ ήτοι'^Ηλίου θυγατέρες 'ύ>. 83 8ο1ι. Ρϊη(3. 
Κίρν,η καιΠασιφάη,γ,αθ-' έτερους {Μ,Βΐ.τβ. 153) γ,αι Καλυψώ |. /ιερί 13 Κύτη Ι Κύτα δίθρίι. 15 Ίν3ιχοΙ οί. Ηΐδί. VIII 784 βΐ Αΐβχ. 980 Τ 
Ζινδ'ικοί Ηοΐβί. δίβρίΐ. 181» οί και — 16 Άβασγών \ Ι,&ζί ψΛ 088βΐΐί (Α^&ίΐΐ. 
II 18) βί ςαίΐ6 Ιοοα ίηοοΙβΓβηΐ, (Αγγ. ρβήρΐ. ΙΙ3) Β^ζαηΐΐΐ ηειηο ί^ΟΓαΙϊ&ί 
ίίίάβπιςυβ Α1)£ΐ8§ϊ ουπι Βνζαηίϋβ (Ργοο. II 471 Β) Ιαηι Τζβίζΐβ (Ηΐδί. V 585) 
ηοΐίββίιηΐ βΓαηΙ; 16 Μαασαγετών \ βΓΓΟΓ ΐηάθ ογΙιι8, ςηοά Απηβηί&β ίίαιιιβη 
ΑΓ&χβη {ποταμοί Σχν&/α5 δοΗ. Αρ. 4902) ουιη αΙίβΓΟ ΑΓαχβ οοηίαάΐί, ςαϊ 
Μ388Ε^βί&Γαιη £ίηθ8 ροπηβαί (δίκιΐ). XI δο). οί. ΗϊβΙ. XII 899 23 Βοννω \ 
ϊίβηιιη 1. 24, ίβιίίο ίη δβχίο νβΓδυ ΕιιιηβΙΐ 80 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

δέ τής '^Ηλίον βασιλείας εις τους αντον τΐαΐδας ^ίήτην ν.αϊ *βο1ι. Ρΐηά. 
'^λωέα διαιρέσεως Θεότΐομτΐος ό Χίος \ Εύμήλον τον Κο- -ί-ίΐ, 3648 
ριν^ίον Ι Ιστοριν,οϋ τΐοιητοϋ μέμνηται λέγοντος ' άλλ' δτε — ίΐ). 3738 
γαΐαν \. σημείωοαι όέ τοϋτο δτι οι μίν τΐολλοϊ των ίστορι- 

δ κων (κ 139 ο. 8θ1ι.) Πέρσης γ,αι "^ Ηλίου τΐαϊδάς φασι τόν ^ίή- 
την Ι υμΙ '^λωέα, δ δέ Ενμηλος οϋτος !ΑντιΟΛης καί '^Ηλίον. βοϊχ.νΐηά.Ι. 
άλλως' τοϋτο δισσώς ιστορείται, οι μέν γάρ Γρασιν οτί ^ΡίοΙ.ΗερΚ 
κατ^ όναρ ό ^^χιλενς μιγείς τύ] 'Έλένγι ίδεΐν αυτήν έττε^ύ- 
μησεν έρωτιγ.ώς έχων αττό τοΰ ονείρου χαΐ ήζίωσεν έλ-ϋ-εϊν 

10 έτΐΐ το τείχος, ίνα αυτήν ^εάσηται' ηεισϋ-έντες οϋν οι Τρώες 
ηροσήγαγον έτΐΐ τφ τείχει, ό δε ίδών έπϊ τΐλείω έρωτα διε- 
τέ-&η αύτΎ]. οι δε όντως δτι ίδών αυτήν ηρωτον έηϊ τφ 
τείχει έρωτι σννεσχέ^η γ.αΙ ήξίωσε τήν ιαί^τερα αύτον σνμ- 
τΐράξαι αύτφ εις τό σνμμιγήναι αύττ). ή (5έ κατ' όναρ έηοί- 

15 ησεν ώς δογ.εΐν αυτόν αύττ] συνέρχέσ^αι ν,αϊ ούτω τιαρεμυ- 
^ή-ί^η,Ι είδω λοττλάστφ δέ τφ δι^ ονείρων έ'ρωτι γ,αι τφ 
είδωλοττλάστφ ■χ.άλλει αιίτ^ς έχτΐυρώσει αυτόν. 

175 ξεινοβάτιχη δέ 88^ \ξεινοβά7.χης τής Μήδειας, 
οί. Ρ διότι ξένφ ό'ντι τφ Ίάσονι έφιλιώϋ^η ν.ατ^ έρωτα αύτοΰ %αϊ 

20 έξεβαχχεν^^η γ,αϊ 88•' 8* 

δι' αυτόν άνεΐλε τόν "Ιι/ιρυρτον, '!Αψνρτον -/.ατέτεμε τόν αί;τ^ί^ 
τόν ίδιον αδελφόν. 88^ άδελφόν μεληδόν. 

ή δέ ιστορία τταρ' ^.Αηολλωνίφ τφ '^Ροδίφ χεΐται, μέμνη- 
ται δέ ΥΜΐ Πίνδαρος λέγων δβς^. Ρ IV 125 ^έσίρατον — 

25 127 άχάμητο ις. τό δέ ττλάτος τής Ιστορίας ν.ατά Φερεχύ- 

δην χαι ετέρους (8θ1ι. Ρΐηά. Ρ. IV 133) έχει οϋτως' || Έαλμωνέως Αρ. ΜΜ. Ι) 
γ.αΐ ^ Λλγ.ιδίγ.ης ^υγάτηρ υπήρχε Τυρώ παρά Κρη^εΐ τρεγο- 
μένη τφ Έαλμωνέως όδελφφ. ταύττ] μιγείς Ποσειδών διδύ- 
μους τΐαΐδας γενν^ Πελίαν τιαΐ Νηλέα, οϋς ή μήτηρ έτίτί&ησιν 

30 Ιτΐτΐοφορβίοις. τραφέντες δέ άνέγνων τήν μητέρα ν.αϊ τήν 
έγ,είνων μητρυιάν τιτείνουσι Σιδηρώ χαίπερ φυγονσαν εν τφ 

2 ό Κορίν&ιοβ ίίβΓαιη βοΙι. Ηββ. Ε ρ. 23 βαίβί. ΕνμοΙπον οοιταρίΘ 

οοά(Ι. Ρΐηά. (ϋιαοΗπι. α. 1.). ίηίβΓ αιιοΙΟΓββ Τζβίζαβ ρΓ&βίβΓ ίΠαιη βοΙιοΗαθΙίΐιη 

ηβιηο Θ8ΐ, χιηάβ ΟοηηΛίιιηι £υΪ88Θ Ευιηβΐυιη άϊδΟΘΓβ ροΐυβήί; 3 (4) μίν 

τήν άρχαδίαν γ\ Μναιεν τήν (7) αντόί άνήρ είε ύστερον άλλοε ΐκοιτο 

(8) ή έξ αντον τίδ ώ8' ώχετο χολχίδα έ5 αϊαν α 19 οννεφιΧιώϋ'η 8 

24 (126) &ανέαεν αίολιδάν 31 ίγ,εΐνων \ ίΓ&αάΐ βί ΑροΙΙοάΟΓΪ 

νθΛα θΓΕηί ΣΧΟΛΙΑ 81 

της "Ηρας τεμένει. Νηλεύς όέ στασιάσας μετά Πελίον ήχεν 
εις Μεσήνην χαϊ χτίζει Πύλον. Πελίας δέ έν Θεσσαλί<^ οίν,ων 'ύ). 95 
έζ Λναξιβίας της Βίαντος η Φιλομάχης της ^^μφίονος έσχεν 
'Ι^γ.αστον, Πεισιδίχην, Πελόπιαν, Ίπτιοϋ-όην, 'ίΑλτίηστιν. Κρη- 

5 -9^εύς δ^ -/.τίαας 'Ιωλχόν έ>ί Τνροϋς της αύτοϋ άδελφιδής γενν^ 
Λϊσονα, ' Λμνθ^άονα, Φέρητα. \ μετά δέ Κρηϋ-έα Πελίας έβα- ΐΐ). 107 
σίλενσεν '/ωλχοΰ, φ χρησμός ήν | νπό τίνος των έξ διόλου Ρίηά. Ρ 
■θ^ανεΐν Ι ών εϊς ήν ν,αϊ Ιάσων παις Λϊσονος νττάρχων τιαΐ ^^ ^^^ 
Πολνμήδης της ^ύτολύ'λον \. ώς γονν ιτάντας άνγιρει τοϊ)^ Αρ. 1. 1. 143 

10 Αίολίδας ό Πελίας \ έμελλε *δέ* καΐ τον Ιάσονα έτι βρέφος 
όντα ώς Αίολίδην άνελεΐν, νύχτα βαΟ-εΐαν οι τούτον τηρή- 
σαντες συγγενείς \ σορφ Τ τούτον βαλόντες με^ά δαγ-ρύων έξ- 
άγονσιν ώς δή^εν θανόντα, ύτζαγαγόντες όέ εις το Χείρωνος 
άντρον δεδώγ.ασιν αυτόν άνατρέφεσ&αι καΐ τιαιδεύεσΟ^αι, κα- 

1ό ^άττερ γ,αΐ τοντο Πίνδαρος λέγει (196). αϋξην δ^ λαβών ήλι- 
ν,ίας γ,ατηλΒ^ε τον άντρου \ καί κατά μ^ν ίΑτΐολλώνιον γαΐ τούς 
λοιτΐονς (ΒοΙϊ.'ΡΊχιάΛ^υ) περί τόν^Άνανρον ήροτρία 7ΐοταμόν\. ό 
δέ Πελίας ν.αΐ \ πάλιν Τ χρησμόν λαβών ήγ,ονσεν ότΐό μονοπε- \\). *130 
δίλον *φνλάσσεσ0^αι*, '/.αΌ^άπερ γ.αι Πίνδαρος λέγει τόν μο- 

2ύ ν ο'λρήπιδα πάντως έν φνλαγ.^ σχε&έμεν μεγάλτ] 

(133). τοΰτον γονν μαί^ών τόν χρησμόν Ό-ύσας τφ Ποσειδώνι βοΐι. ϊ1). 133 
ττάντα^ έπι τήν ^νσίαν γ,αλέσας είδε μονον,ρήπιδα τόν ^Ιά- 
σονα ' διαπεραιούμενος γάρ τόν^,Αναυρον ποταμόν άλλο μεν 
έξεσάωσεν έπ' ιλύος, άλλο δ' ενερ&ε Τίάλλιπεν αϋ^ι 

25 πέδιλον έν ισχό μενον προχογ^σι '/.αΌ^άπερ φησίν Απολ- 
λώνιος. Ι Ιδών οϋν ό Πελίας αυτόν μονοπέδιλον ηρετο' σν τ/ Αρ. ΜΜ. 1 108 
αν έποίησας, ε'ί πως ήν χρησμός υπό τίνος άναιρε&ηναί σε; 
ό δε βουλ^ της "Ηρας φησίν' έπι τό όγαγεΐν τό χρυσόμαλλον 
δέρας έστειλα αν αυτόν, τό δΐ χρυσόμαλλον τοντο δέρας ήν 

80 τον γ,ριον, δς τόν Φρίξον εις Κολχίδα διεπόρ^μευσεν. έχει 
δέ τούτον, ώς φασιν, έ^υσε Φυξίφ Αιϊ καί έν 'Άρεος άλσει 
περί τίνα δρνν * τοντο * όπεχρέμασεν. έφύλασσε δέ τοΰτο 
δράχων \ δσον πεντηχόντορος νανς μήχει τε πάχει τε, 
ώς φησι Πίνδαρος (436). Τ χατά γονν τήν αντοϋ χρίσιν δ τ 
3 Φνλομάχηδ Αρ. 4 Πελόπειαν Αρ. 11 τον α ^ τοντο 1 

12 σόρφ \ έν δώμασι Ρίηά. 13 άπαγαγόντεδ II 

Ι.γεορ1ιτοηΪ8 ΑΙθζαηΑτα II. 6 82 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

Πελίας κελεύει αυτόν τόν *Ιάσονα ΟΛελ&εΐν καί ν.ομίσαι το 
δέρας αύτοΰ. ό δέ της Άργονς έττιβάς, ήτις λαλιστάτην είχε 
τήν τρότΐΐν έα της /δωδωναίας δρυός ύτΐάρχουοαν, ν,αϊ σύν 
αύτφ *χαι* έτερους άνδρας μ^' λαβών ώστε είναι *τούς* 

5 τΐάντας ν \ γ,ατέτΐλενσεν εις τήν Κολχιγήν καΐ τναρεχάλει ΛΙή- ϊ\). 127 
την δοϋναι αύτοϊς τό δέρας. ό δέ έφη δοΰναι, αν τους 
"^Ηφαιστείους ττυρηνόους χαλν,ότΐοδας ζεύξωσι ταύρους καί 
Οτΐείρωαι τους δράχοντος οδόντας, οϋς εΐχεν αυτός Λίήτης 
της '^&ηνάς δούσης αύτφ μέρος έχ των έν Θήβαις Οτΐαρέν- 

10 των τφ Κάδμφ. Μήδεια δέ ή Αίήτου ^γάτηρ ερασδ^εϊσα 
Ιάσονος φαρμάχοις αυτόν χρίσασα χαι του τΐυρός των ταύ- 
ρων διεφύλαξε χαΐ ννχτί τίερϊ τό δέρας τοΰτον άττάγει καί 
γοητεύσασα τόν δράκοντα τοντο άφείλετο χαΐ τοις ί^ργοναύ- 
ταις συνατιέτΐλευσε λαβοϋσα μεΌ•^ εαυτής και τόν όδελφόν 

15 αυτής '!Αιρυρτον. διώκοντος δέ Αίήτου μεληδόν τόν'Άψυρτον 
τέμνουσα έρριητεν εις τήν θάλασσαν, συλλέγων δέ ό ΛΙή- 
της τά τοΰ τΐαιδός μέλη τής διώξεως ύστέριζεν, είτα Κόλ- 
χους άτζέοτειλεν εις δίωξιν αυτών. αύτοΙ δέ Ήριδανόν και 
2υρτίδας νήσους καΐ Σειρήνας τταρέτΐλευσαν Όρφέως κι- 

20 &αρίζοντος ' Βούτης δέ μόνος έξήλ&ε ηρός αύτάς. μετά δέ 

Σειρήνας τΐαρέτΐλευσαν Χάρνβδιν, Σκύλλαν \ κυανέας \ ΤΙλα- (δοΐι.) ΕαΓ. 
κτάς' Θέτις δέ αυτούς διεβίβασεν "Ηρας τναρακλήσει. Θρι- ^ 
νακίαν δέ τΐαραηλεύσαντες έχουσαν βονς Ηλίου εις Φαιακίαν 
ήλ^ον τΐρός ' ^λκίνοον βασιλέα, των δέ διωκόντων αυτούς 

25 Κόλχων οΐ μέν έν τοις Κεραυνίοις όρεσι ηαρφκησαν, οι δέ 
εις τήν 'ΙλλνρΙδα καΐ τάς ^^ψυρτίδας νήσους, τινές δέ εις 
Φαιακίαν. ^ρήτη δέ Ιάσονα καΐ Μήδειαν σννέζευξε καΐ ιβ' 
Ο-ερατΐαινίδας αύτοϊς ηαρέσχεν. οι δέ Κρήτην τίαρατΐλεύ- 
σαντες, Λϊγιναν, Έϋβοιαν και Λοκρίδα εις ^Ιωλκόν ικοντο 

30 τόν τΐάντα τιλοϋν τέσσαρσι μησίν άνύσαντες. Πελίας δέ 
ατΐεγνωκώς τήν άφιξιν των 'Λργοναυτών ΛΊ'σονα άνελεΐν 
ή^έλησεν, δ δέ Ό^ύων ταύρου αίμα ττιών άτζέ&ανεν. ή δέ 
^Ιάσονος μητήρ έαυτήν άνήρτησε νήτΐΐον τζαΐδα Πρόμαχον 
άτΐολιηοϋσα. καΐ τοΰτον Πελίας άνεΐλεν. ό δέ Ιάσων τό 

35 δέρας δούς εις τόν 'Ισ^μόν τιλεύσας Ποσειδώνι τήν ^ Λργώ 
Ιεροί, Μήδειαν δέ τΐαρακαλεΐ μετελΌ^εΐν Πελίαν ένεκεν τοΰ 

12 επάγει γ2 19 ^Αγνρτί§αζ βάά. Αρ. 134 25 Κεραννΐοΐδ 

ν. 'ννίΐ^η. 137 οί. Άκαστοί 'ύ). 144 32 ή&ελεν ύ γ2 Αρ. ΣΧΟΛΙΑ 83 

φόνου των έαντον συγγενών, ή δε ^ριόν άφεχρήαααα άρνα 
τΐΟίΒί '/ΜΪ αϊ του ΠελΙου θυγατέρες ομοίως άφεψήσαι 3-έ- 
λουσαι τόν Πελίαν άνεΐλον αυτόν. '^Αχαστος όέ διών,ει Ιωλ- 
τίον Μήόειαν καί Ιάσονα γ,αϊ ί χρόνους έν ΚορίνΟ^φ διέτρι- 
5 βον. ^Ιάοων όέ λαβών Γλαύλην τήν Κρέοντος ου μικρώς τήν 
Μήόειαν έλύτΐησεν, ή φαρμάγ,οις Γλαύχ,ην άνελοϋσα \ γ,αΐ βοΙι. Εογ. 
Κρέοντα \ λαΐ τους ίδιους τταϊδας Μέρμερον γ.αΙ Φέρητα ξίφει 
διαχρησαμένη έφ' άρματος δραγ,όντων τττερωτών εις ^Α^ή- 
νας αποδημεί '/μΙ συνοι^ίήσασα Αίγεΐ τφ Πανδίονος γενν^ 

10 Μήδον. ύστερον δέ τψ Θησεϊ έτΐΐβουλεύσασα έτίβάλλεταί 
της πατρίδος μετά τοϋ ηαίδός, δς βαρβάρων έτΐίαρατήσας 
τήν ύτΐ" αυτόν Μηδείαν έκάλεσε κα^ στρατεύσας έν ^Ινδοΐς 
τελευτά. Μήδεια δε άγνωστος εις Κόλχους ήγ,ε καΐ τφ τΐατρί 
τήν βασιλείαν δίδωσι ττάλιν Πέρσην άνελοϋσα τόν άδελφόν 

15 έν,είνου τόν αυτόν έ/.βαλόντα της βασιλείας, οΰτω μεν οΐ 
πολλοί των ιστορικών τόν τών Αργοναυτών άηότΐλουν εις 
Κόλχους γενέσθαι φασι τοϋ Ιάσονος είτΐόντος Πελία δτι, ει 
εγνων τόν έμέ μέλλοντα άνελεΐν, άτΐέσταλγ,α αν αυτόν τό 
χρυσοϋν δέρας άτίΟΛομίσαι μοι 'λαΐ τοϋ Πελίου κατά τήν αύτοϋ 

20 κρίσιν αύτψ έτνιτάξαντος τοϋτο ά7τοχομίσαι\\. δ δϊ Πίνδα- 
ρος (Ρ IV) φησιν δτι κατελ^ών ό Ιάσων άηό τοϋ Χείρονος 180 
άντρου \ και γνωρισ3•εΙς τφ τνατρι *καϊ* τοις συγγενέσιν 213 
άριστοττοιεΐται καΐ συνευωχεΐται αύτοΐς, είτα προς Πελίαν 
άπελ&ών Ι ταχέως μέσον δχλου πολλοϋ \ τήν τών προγόνων 148. 273 

2δ βασιλείαν άπι]τει. ό δί Πελίας ύπέσχετο δοϋναι αύτφ πρώ- 
τον ειπών αυτόν άπελ&εϊν εις Κολχίδα καΐ τήν Φρίξου ψυ- 
χήν Ι όνακαλέσασ&αι τρις κατά τόν νόμον\' έφη γαρ υπό δει- βοΙι. ΐΐ). 281 
μάτων νυκτερινών ^ορυβεΐσ^αι δια τόν Φρίξον. ει γοϋν 280 
άπέλϋ^ης συ, *ίρησι*, και οΰτω ποιήσεις και τό δέρας κομί- 

30 σεις — νέος γαρ ει, έγώ δέ γέρων — δίδωμί σοι τήν βασιλείαν\. 
τοϋτο δέ εΐπεν, ως όπελθ-ών άναιρε^^ υπό τοϋ δράκοντος.\ 170 
τά δέ τοϋ Πινδάρου ρητά ούτως έχουσιν 150 έστάΌ-η — 
152 δχλου και μετ' ολίγον πάλιν φησιν 261 ού — δά- 
σασΌ-αι. 10 έπιβονλεύονσα δ /Ι Αρ. 11 άττικήβ Ο 12 έν 0Π1. ΖΓοί. Αρ. 

32 (ΙδΟ) άταρβάντοιο α άταρβάτοιο γΐ άταρβάχτοιο δ άτάρ άφοβου 
βάχταιο •/2 33 (261) νώιν \ Ι&οαηα α ναοίσι ■/2 ^* ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΛ Ρ 175 δν τΐοτ Οίνώνης' \ 
Οίνώνη έααλεΐτο ή ^ϊγινα, 
άφ" ής έφνγεν ό Πηλεύς φο- 
νενσας τον | ΐόιον | άδελφόν 

ΐδ Φωκον|. εύξαμένφ όέ ηοτε 
τψ Αίαγ,φ οι μύρμηχες έγέ- ς^^ ενν^ν εΐψ εΐ, τό^ον ^αλονμενον Φλ,οννΙα. \ον ^^"'-^^^^'^ 
^^ονφον τφ Αοω^φ ά^αγγείλαντος τήν τον ζ^ ας μΤξ^ν δ 
Ασωπός ηρος τό μα^εΐν τάλη^^ς ^^,/^,,^,. Ζεύς δ^ γνοϋο 
5 τοδε τ^ν μ,ν εις ν^αον Ι^ώννμον μετέβαλε, τφ δΐ ^,^ί 

δεδω^ε τιμωριαν έν τφ "Αδγι ώστε λί»ον τινά Ι α^έρειν ίτ* . ρ- . . 
μεγαν. της όέ Αίγίνης τελούσης τόν Αία^όν λοΙ διά τό δια- Ι 89. 91 
τρβειν μόνον Ιν τ^ νήοφ δνοχεραίνοντα \ ηροοηνξατο ) τ^ ^„ί^ ., 
10 ,1;;Γ|Γ """ '''''^'' ^-^Α,^.~α. εΙς Ζρ'ας, ,' ,,^, '^'^ 

άλλοι δέ τό ττερϊ *τβν* μνρ- 
μήχων ούτω φασίν δτι Πη- 
λεύς άνελών τόν ίδιον άδελφόν 
^φνγε ν.αΐ έλί^ών έν Θετταλί^ 
ηηόρει στρατού τιαΐ εύξάμενος 
Λ- Λ ο „«■" ' - -'- '^Φ ^ίί μετεβλή^ησαν οι μύρ- 

' ^ • ι >^γοηαι Μυρμιδόνες. 

Τελαμων τψ Σαλαμίνα νηαον οικεί• | Κνγχοεία ^.άο* δ Ι 

^^^οης, ον »νγατε^α ^„,γίνψ λαμβάνει. ά,αρτη»είσ.ι "" 
Ο.τ.<!θ5 ί ^Ολι, κατά μίν ΦΙλα,χον, 6τι ί„λι,αμίν. Ια 15 8θ1ι. Β Α 189 12 οΙνών.,αΒ 28 Χ^^^../..,«, Αρ. 1.1. 32 >^ ΦύΙαο.ον (και) 'β νίί. 3' ΜΗβΙΙ. ΣΧΟΛΙΛ 86 

έρωτα, τΐληγεΐσα δ^ τόν τΐόδα ντι* αύτοΰ σφύρα έν Θετταλία 
έλ^ονσα ίάται έν τφ άπ' αύτης Υ-ληδ^έντι Θετιδείφ || κατά (5έ βοΐι. ΕαΓ. 
Ενριττίδην, δτι | διων,ομένη νηό^ Πηλέως ή Θέτις μετήλλατ- ^^^Ι' ^γ^κ^ο 
τεν έαντήν \ ώς δ Πρωτεύς εις διαφόρους ιδέας \ ^κίΓ (5έ βοΐιοΐ. Ρίηά. Ν 
5 -/.ατέαχεν αυτήν έν σηηίας μορφί^ κα2 έμίγη αυτί], δ^εν γ,αΐ || ^"^^ 

Σητΐΐάς χωρίον Μαγνησίας \ Θετταλίκής. οϋτω γονν 9^1;- Ηθγ. VII 183 
γάδα Οίνώνης ήτοι Αίγίνης τόν Πηλέα φησίν' Τ ή γαρ Λϊ- 84ΐ2 
γινα τΐρωτον Οΐνώνη έλέγετο \ από Οίνώνης της Βονδίωνος βοΗ. Ρΐηά. Ν 
Ό^νγατρός, κα^α φηοι Πν&αίνετος έν τφ α' αιγινητών \ ^Ι 53 

10 Αίγινα δε μετεγ,λή&η, ώς τΐάντες φασίν,^ άτΐό Αίγίνης της Αρ. ΜΜ, 
Άσωποϋ \. δια δέ τόν φόνον Φώκον ή μήτηρ αύτοΰ Ψαμά^η ο^^λ^^Ιτ 
λύγ.ον μέγαν έποίησε διαφ^είρειν τους βόας Πηλέως, δν τΐά- χι 380) 
λιν αυτή άτζελί&ωσε Θέτιδος τταραν,λήσει. | οι δέ φασιν δτι 8 901 
ή Θέτις τοϋτον άτιελί^ωσε τρώγοντα τάς βόας, ας Πηλεύς 

1δ άνθινα έστελλεν Αχάστφ ύτΐέρ '.Αν.τορος τον έγ,είνου νίον, δν 

άγ.ων άνεΐλεν (έν} τίννηγεσίφ. \ οι δέ φασιν δτι ό Πηλεύς βοΐι. Αήβίίά. 
προ Θέτιδος Πολυμήλην είχε γυναίκα τήν^,Αγ,τορος θυγατέρα, '^^' ^_^*^^• 
■ής αδελφός Ίρος, οϋ τταΐδα Ενρντίωνα έν γ,υνηγεσίφ αγ,ων 
Πηλεύς αναιρεί ένα ό'ντα των Αργοναυτών. 

20 176 μύρμων' ληροϋσιν δτι Αιακός έξ Αίγίνης ζ/ίλ Αρ. III 157 

γεννηθείς έν τ^ άτν^ αύτοΰ Αίγίνη νήσφ ν,ατελείφίί^η μόνος \ 
ητήσατο δέ τφ ΑιΙ Υ.α1 δς *τούς* μύρμην.ας αν&ρώτΐους έτΐοί- 
ησε (84ΐ5'') || ν,α&ά γ,αΐ Ησίοδος έν ττ^ \ ήρωιχτϊ γενεαλογία \ βοΙι. Ρΐηά. Ν 
φησίν δβίΐς. 8βχ νν. βοΐι. Ρίηά. | γ,αΐ ταντα μίν τα ληρώδη γ,αΐ ^ββ Ερ'^*4 

25 μνΒ^ιν,ά Ι Θεογένης δέ δ Ιστοριν,ός έν τφ περί Αίγίνης φησίν 
όλιγαν&ρωπούσης της νήσου τους έν αύτ^ έν σττηλαίοις οί- 
Τίεΐν άγ.ατασχεύους δντας γ,αΐ τους μέν γεωργονμένους γ,αρτΐούς 
έν τοις σπηλαίοις τί&εσΌ-αι, τήν (ϊ' «κ τούτων όρυττομένην 
γήν εις τάς γεωργίας άναφέρειν ώς νηάντρου της νήσου τε- 

30 λούσης -/.αϊ μάλλον έττϊ των πεδινών. Λίαν.ός δ" έλ^ών μετά 
τίνων έγ. Πελοπονήσου γ,αϊ οίχήσας τήν νήσον έξημέρωσεν 
αυτήν πάντα διδάξας τα προς πόλεμον ν.αϊ απλώς ειπείν 

9 ^ ΑΙγινητικών βώ. Ρίηά. 16 {έν) "Όνϋοα Ευάοάα* ΜηβΙΙ. 

17 πολνμηίον α Πολναήλαν Ευβί. II. Ι 260ΐ3 ν. ϋίηά. αά 8θ1ι. Αγ. 
21 ^αύτηί γΙ 22 * τονί* Αρ. 1. 1. 84ΐ6 23 Ιι&βο ΒγεΛιπ. 

αά 8θ1ι. Ρίηά. Ο VIII 26 « ΓβΙίαΙίί 25 ^εαγένψ II Μηβΐΐ. ΓΗΘ 

ΐν511ΐ7 86 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

δσοις άνΟ^ρωτίΟί ν,έχρηνται. δ^εν έμν&ενσαντο δτι ^ίαγ,φ 
χαριζόμενος ό Ζευς τους της ^ίγίνης νήσου μνρμηκας άν^ρώ- 
τΐους έτΐοίησε | * τουτέστιν* ή ειμαρμένη \ ν.αϊ δ νους ΛΙα- βοΗ. ΒΑ6 
ν.οϋ Ι — Ζευς γαρ ν.αϊ ή ειμαρμένη \ γ.αΙ 6 νους λέγεται] — (Οίο§. Ι,.νΐΙ 13 

δ μετέστρειρεν αυτούς ν.αϊ μετερύΟ-μισε τνρός το κατ' άνϋ-ρώ- βοΐι. ΡΐηΛ, 1, 1 
ηους τΐράττειν τα σύμτταντα έργα αυτών \ . ή όέ Αίγινα ΒϋΥχ.Ρΐηά.'ΝΠ] 
αϋτη νήσος μία των Σποράδων έστιν άντιγ,ρύ γ,ειμένη της 
ίίίττιν,ής άτΐοιχος, ως έφην, ^^ργείων υπάρχουσα ' \ μετά γάρ \ 
Λακεδαιμονίων ή^Ύ έλΌ^ών Λίατίδς ταύτην ν.ατφγ.ησε \ν.αϊ Τριά- *8οΗ. Ρίηθ. Ο 

10 τιων ΐΑργεΐος μετά τελευτήν Λίακον συν πλήξει ελ^ών φγ.η- 

σεν Λ'ί'γιναν | . οι δ^ ΐΑργεΐοι τοϋ /Ιωριν.οϋ γένους είαίν. \ ΐΐ). 39 
* έξόπεζον \ έξάπουν* | Ρ άν δρώσας *έπι* μέν Λία- 
■κοϋ ν,ατά τδ μυ^ιγ-δν ανθρώ- 
πους ποιήσας, νΰν δέ έπΙ Πη- 
λέως στρατιώτας -/.αϊ ανδρείους 
ποιήσας. ού λέγει οϋν δτι δ Πη- 

λεύς αυτούς άνδρας έποίησεν 
15 ^κ μυρμήτιων, άλλ' υπδ τον 

πατρός γεγονότας άνδρας έγ.ει- 

νος ήνδρείωσεν εις δνναμιν' 

το γάρ άνδρώσας άντΙ τοϋ 
19 ανδρείους ποιήσας (οί. 943). 88^ 

Ρ 177 Τυφώνα" Τυφώνα \ λέγει τόν ^Αχιλλέα \ διά τδ 

ανδρεΐον τοϋ ήρωος. 8^ 

177 Πελασγιχόν ^Ώ:Λεανοϋ ν.αΙ Τηϋ^ύος "Ιναχος, 'Ινά- Αρ. ΙιϊΜ. III 
χου καΙ Μελιάς της 'Ωχεανοϋ Φορωνεύς ν.αι Αίγιαλεύς άπαις, 
άφ' οϋ Αιγιαλεία ή χώρα. Φορωνεύς δυναοτεύων Πελοπο- 

25 νήσου έχ Τηλοδίγ,ης νύμφης γεννά ^Άπιν ν.αϊ Νιόβην. Άπις 
οϋν τυραννιγ-ώς ζών αναιρείται υπδ Θελξίονος τίαΐ Τελχΐνος, 
αφ' οϋ γ.αΙ ή χώρα Απία ή της Πελοπονήσου. Νιόβης της 
^Απιδος αδελφής ν.αϊ ^ιός "Αργός, άφ' οϋ ή χώρα, -/.ατά δέ 
Αχουσίλαον γ.αϊ Πελασγός σύν Άργφ, άφ^ οϋ ή από Πε- 

30 λοπονήσου χώρα ή "/.αϊ Απία λεγομένη \ μέχρι \ Φαρσαλίας *Αρ. ΗΙ)!. II 
καί Ααρίσσης Τ Πελασγία έν.λήθη. || τόν δΐ Αγ^ιλέα ΙΤ£ - βοΐι. Β Υ 144 
λααγιγ.όν έν.άλεσεν ώς Φαρσάλων. \ Τυφών δαίμων ^κα- ΑββοΗ.ΡΓοπι.Ε 
τογν,έφαλος πο?.εμηθεις γ,αϊ "/.εραυνωθεις τφ Αιί, ώς φασι 
μυϋ-ιΐίώς. Πίνδαρος μίν λέγει έγ.ατογγ.εφάλου Τυφώνος 

13 αίαχόί 8^ 16 έχεΐνοδ /«(? β 18 άν§ρώσα£ \ άιδραβ 8 

25 τηβ ΧαΒίχηΒ α οί. Αρ. 26 θΛ^ίονοβ Ι ΒεΙψΙονοί α ΣΧΟΛΙΑ 87 

όβρίμον (Ο IV 12), Αισχύλος δέ πάλιν τνερί τούτον φησί 
σμερδναΐσι — σέλας. *όλληγορ€Ϊταί, δέ ιρνχιτιίδς' Τνφών ΐΐνΛ. Α,άγ. 
* έοτι,ν * ό τύφος γ,αΐ ή γ.ενοδοξία έχατόν γ,εφαλάς τοντέστι ^ • ^^ 
ηολλούς τρόπους έτΐόρσεως έχουσα. \ γ.εραννονται δ^ Υ.α1 τΐΐμ- 
δ ττράται ν.αΙ καταβάλλεται τφ ζ/ιϊ ήτοι τφ σώφρονι λογι- 
σμφ. ή Τυφών έστι στοιχειατιως ή μετά τήν τοΰ Χάους 
τιαΐ τοΰ ^Ερέβου διάλνσιν Τ σφόδρα ν,ίνησις των πνευμάτων \ ΕΜ 7725ο 
■καϊ ή έγ,τΐύρωσις, ήτις έπεσχέΌ-η *γ.αϊ έπαύθ-η* υπό τον ^ιός βοΗ. Ηββ. θ 
ί^τοι τον ευκράτου αέρος ααΐ ούρανον' μετά γάρ τό εύχρα- ^^^ ^* 

10 τννΒ^ηναι γ.αϊ σνστήναι τόν ούρανόν εϋρν^μον έπεσχέ^η τά 

τυφωνιχά γ,αΐ πνρώδη πνεύματα. \ έπεί έν τοις γ,οίλοις ν.αϊ 3ο1ι. Ρίηά. Ρ 
χισσηρώδεσι τόποις, έξαιρέτως δέ έν ττ] ,Σίκβλ/ςτ ήμέρίΐί μέν ^ ^^ 
χαπνός φαίνεται, κατά (5ε τόν χαιρόν της νυχτός πυρ τάς 
τον δρονς πέτρας ^ηγνύον χαι χνλίον εις ϋ^άλασσαν \ — * ει ? 

15 μέν ύδωρ έστΙ τό έξερχόμενον από των χισσηρώδων χαΐ τρα- 
φώδων τόπων της γης, μετά βίας ποιοϋν τήν έξοδον χαι μετά 
^ύμης έχ&λιβόμενον ποιεί τά ^ερμά λοντρά, εΐ δ^ άήρ ει τε 
πνενμα, ξηρότερων χαι τραφωδεστέρων όντων των τοιούτων 
τόπων τέμνει χαι συνθλίβει τούτους έν τφ έξέρχεσ^αι χαΐ 

20 οϋτω ποιεί τό πυρ χαΐ τήν έχεΐθ^εν έξερχομένην άνα&υμίασιν 

πνρώδη* — ], έμν^εύσαντο δτι έν 2ιχελί(ΐ( Ζενς τόν Τνφωνα Ρίηά. Ρ Ι 32 
χατεταρτάρωσεν \ οι δέ έν ^υδΙ<^, άλλοι έν ΚιλιχΙα χαι έτεροι έν βΛ. ΐΐ). 
Φρυγί^ ' χαΐ έν Βοιωτίςι λέγουσιν Ετεροι τοΰτον ταρταρωθ^ήναι. 
^Αρτέμων δέ ό ιστοριχός φησιν *ώσπερ έγώ* δτι πάν όρος έχον 

25 άνάδοσιν χα^άπαξ υπό Τυφωνι χαίεται \ εις δ πάντων * οί* 
λόγοι σνντρέχονσι των μν^ιχως έν διαφόροις τόποις λεγόν- 
των ταρταρωΟ^ήναι τόν Τυφώνα Ύ. Ιίελασγ ιχόν δέ Τυφώ- 
ίί. 281 ρ ϊΌί Ι ^ Τ δαίμονα \ ή άνάδοσιν πνρίπνοον Τ τόν Άχιλέα καλίΓβοΙι. Ρίηά. 1.1. 
διά τό φοβερόν χαι άνδρεΐον είναι χαΐ τήν άλχήν άνυπό- 

30 στατον\&^. * άλλ\ ώ φίλε, ές πεδίον ίππον χινεΐς ιστορίας 
ίχετεύων τόν Τζέτζην πλατύνειν, αντί δέ σαφήνειας τφ πλάτει 
των Ιστοριών μάλλον ποιήσω άσάφειαν' συν γάρ Ό^εφ φάναι, 
χαι Ι τοΰ πολυίστορος ΙΑλεξάνδρου \ χαι ^Απολλοδώρου καί ΡΙαί. Ρ&γ. 40 
'Ρηγίνον τοΰ πολυμνήμονος χαΐ Αρτέμωνος τον Περγαμηνοΰ 2 δειναΖσι II 14 — 21 * εΐ — πνρώδη* ηη. ηΐΕΓ^. δ 25 χα9•ά- 

περ }}να^γ2 30 άλλ^ — Ανχόψρονοδ ΐΐη. γ2 34 ποΧνμνήμονοί ΒηΜ. 

ν088. Ιΐίβί. ^Γ. 1027 \ν ^^ ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

(8θ1ι.Ρίηί.ΟΙΙ16) .αΙΚασσά.βοον τοΟ ^αλαα^νίον .αϊ τό5. 
λοιπών ιστορικών ίστορι,.ώτεροο κα^εστή^αμεν ν.αΐ άλληγο- 
ρην επισταμένα ^αϊ νπ^ρ Κορνοντόν τε ^αΐ ΠαλαίφαΙον 
Χ«2 ^ομνΐνον (Μαΐ. 109 Ο) .αΐ ΚεφαΙαονα (Μ. 1Π) ^^^ΖΙ 
5 .λ.ιτον .αΐ .0,, ,ΧΧον,, 6π6αοι ^ ^Πρω^,, άρναάμενοΤϋ 
αφ εαυτών γράφοντες ήλληγόρησαν. εκείνοι μέν γάρ ^ άανμ. 
φορά ^ παντεΑως 6λίγα ηλλτιγορή^εισαν ώ, .αϊ Φ^ύX^^ς , 
Κορίνθιος, ήμείς δ άφ εαυτών μεμα^ήκαμεν καΐ κατά ηλά- 

10 1?η^ "νΓ/ "^^^^"^^^'^'^' ^"^ ^^-ορίας πλάτος Ιπεξεργά- 
10 ζεο^αι. αα ^αοον, Μρωπε, .αΐ μ^ ^ν6^Κει πλατυτΖως 
γραΓρειν ήμας, μή μάλλον αυν^ολώαωμεν, μηδ^ άλληγορεϊΐ εν 
ονγλληγορουμένοις μύ^οις Λυκόφρονος.^ * γ εννατ αί\ γεν- Ρ 
ν(ί Ι αττιγ,ως, τό παβ^ψι-κόν αντί ένεργητιγ.οϋ* 

V. ηΤί^^^ΙΙ ^'^' ^"Ί^ ^«/(ίων ό μίν Λυν^όφρων οϋτος ουκ 
Ιο οΐό δδ-εν ευρών ή ψευδογραφών Τ 

^ [λέγεται δτιήΘετις^πτά^ρρε- τήν Θετιν έκ Πη?έωςτεκείν 
ναςπαιδαςέσχενέκΠηλέωςΒΒ^ 

^<χϊ τους μ^ν ^ξ εις πϋρ βαλοϋσα άνεϊλεν \ ώς ανάξια 
20 --ζΧΟνσ^. εαυτής ^πι δε τοϋ Άγ/Κέως εφωράϊ^, ΙαΙ είω- 

λωνα^Ύ Μα περί γάμων της Θέτιδος έρίοαι, κωλυ^ηναι δέ 

αντουςΐ ^^^τα τινας των ιστορικών υπό Θέμιδος \ κατά (ίέ *3οΙ. Ρίη<1 ^ 

25 766^ ^^ολλ^(ϊω^.,(ΙΙΙ168) δε Μα καΐ Ποσειδώνα φησι μό- 
νους έρισαι περί τοϋ γάμου της Θέτιδος, Θέτιν δέ ώςτραφεΓ- 
σαν νφ Ηρας μή ^έλειν ΜΙ συνελ^εϊν, δ^εν όργισα έντα τον 
^ία ννητφ σνζεϋξαι αυτήν. Χείρωνος δέ βουλαΐς ό Πτ,λεύα 
^Τ'Τ/^'^' ,/, ^^,,οίας μορφάς μεταβάλλουσαν έαυ- 
80 τήν καϊέμίγη αύττ] έν εϊδει σηπίας (855) και γίνεται ό γά- 
μος Πηλέως έν Πηλίφ και οι ^εοι δώρα έδωκαν, δ μΙν Πο- 

ΖοΙ ΙΖ7ΐ%^''^7 '^^ί ^«^^^ί- ι ^^^«--^ μά,αιρανί^,,,, 
ν.οα οι λοιποί έτερα. \\ γεννήσασα δ^ ή Θέτις τον πρΙν κατά Αρ. 171 

1 Κασαάνδρον Μυβίΐ. ΓΗΟ IV 422 7 Φ^κούλη, 673 Τ 16 χό 

ΖΙ Ρ .'''"'• ""^ ^"'^^' ^"^"'^ '^' 22 ^ά,ον II 23 ^ο^οο..ων 

Γβ3 α Ριηά&Γο ιρεο βί ΑροΙΙοάοιο ηαπ-αίαΓ ΣΧΟΛΙΑ 89 

^Λτΐολλόδωρον Λιγύρωνα χαλούμενον , ύστερον δϊ ^Λχίλέα 
μεταλληϋ-έντα διά τό δοθ-ήναι Χείρωνι γ,αΐ \ δίχα γ.οινής χι- ΕΜ Ι8Ι27 
λης άνατρέφεσβ-αί \ έστΐέρ^ μϊν αυτόν εις ττΰρ έβαλλεν, 88ΐ9 
ήμέρ(^ δ^ εχριεν αμβροσία ώς άΟ-ανατίσαι τούτον έδ-έλονσα. 

5 ίδόντος δε τον ΙΙηλέως αυτήν | βάλλονσαν αυτόν εις τό ττΰρ \ ΐΒ. 
καί βοήσαντος συνέβη ταύτην τνρός τάς Νηρηίδας ντΐοχωρη- 
σαι, δ δί ΪΙηλεύς τφ Χείρωνι τόν τταΐδα δέδω^εν άνατρέ- 
φεσ&αί. γ.αΐ ταΰτα μεν φησιν Άττολλόδωρος || Άγαμήστωρ *Ρίο1. Ηβρίι. 
<5έ ο Φαρσάλιος Πνρίσοον λέγει τΐρότερον τόν ^^χιλέα κετίλή- 

10 σ^αι έν τφ της Θέτιδος Έττι&αλαμίφ , είτα τοιουτοτρόπως 
αυτόν '^χιλέα χληϋ-ήναι, ώς τούτου τά έ/τη δηλώσειε' τναι - 
δνφ <5' ου ν ο μα ^ηγ.ε Πυρ ίσοον , άλλ' .Αχιλέα Πη- 
λενς γ.ίγ.λησγ.ε, χείλεος εινεκά μιν γ.είμενον ένΐ 
'λόνει σττοδίΎΐ ένι τνϋ ρ άτνάμερσε χείλεος αί&ομένον 

15 άηρο φάτως έτερον. \ δ δί Εύριττίδης {Κη^γΛΊ^ο) \ άτταξ Τ 
φησί μιγηναι Πηλέα ττ) Θέτιδι έν ττ) Σηττιάδι καΙ έτεροι 
(β(ϊ\ιΛ\>.) συν αύτφ. \ *Γρεψάλφ 7ΐυργ.α'ϊ^, ην φεύγει τις ψαύειν 
■/.αϊ ττροσεγγίζειν Τ σττοδου μένων άλλαχοΰ τντττομένων, 
νυν δε φλεγομένων* Τ μοϋνον άντϊ τον μόνον ίωνιγ,ως Τ 

20 έξαλύξαντα | έν,φυγόντα \ σ τι ο δ όν άλλαχοΰ την \ σταν.- Ρ 54Ρ 
τήν Ι νυν <ίέ ττνργ,αϊάν ν,αΐ \ %ανσιν. \ * Ρ 

180 γ* ώ μέν και δ μέν ί^λέξανδρος άρτΐάσας τήν Έλέ- 
νην' υποστρέψει πάλιν εις τήν Τροίαν ώσπερ τις παις γ,ινή- 
σας γαπνφ σφηγ,ων φονιγ,ων γ.ατοΐΛίαν γ.αϊ παροτρύνας αν- 

25 τους. χ ώ μεν \ αττιγή σνναλοιφή Τ Ύ.αΙ δ μεν' τό α υμϊ τό ΕΜ Βίββδ 
ο εις ω μέγα *κιρνάται, τό δέ 7 έξεβλήθ-η χαΐ έτέ^η άνω* 
181 σφήγ,ας δ αφ ο ινοϋς 181 *σφήγ.ας δαφο ινούς Τ? 
"Ρ τους Ι άγαν φονίους\. 8 γρ. ν.αΐ δ^ φονιγ,ούς' λέγει τονς'Έλλη- 
χελα ινούς. 88^8^ νας.* \ 

30 καΐ γαρ νπό γαπνοΰ γαζτα^ταράσσονται οι σφηγ,ες. 8^8^ 

χηραμοί δέ λέγονται αί\7ίατα-\χηραμός γίνεται από τον χω ΕΟ 1643ΐ 
δύσεις | 88^ \τό χωρώ γ,αΐ εξ αύτον χηρα- 

31 Ε§ (Εα 56345) 8αίά. (^Ζοη. 1851) 8θ1ι. Αήδί. ύπ. τ. 8' 309ιβ Ηβ8. — 
8θ1ι Αρ. ζ/ 1299 Νιο. Θ 149 

8 μνηστών α οί. βΧ. II. 10528 11 παώ'ι α θί• βΧ. Π. ΙΟ63 12 άχιΐηα 6 
15 άπροαψάτωζ γ2 ενπροφάτωί 6 εύηροαφάτωδ α 26 ** άνω (^Ι κρά- 
σιβ) ? 28 νάρ 8 γαρ — κελαινονε ρΟδί 9θ4 άαπάλαξ 8 29 χελαι• 

ψούδ οί. ΕΜ 142ιι 30 ταράσσοντα* 8^ 90 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ Ιμός Ι δ ψωλεός \ καΐ ή κατά- Ρ 
δνσις 
των δφεων γ,αΐ οφη-λων ν.αΙ μελισσών χαΐ ει τι άλλο τοιού- 
τον ζφον οίον όστζάλαξ δβ^Β* τιαΐ τό δμοια 8^8^ χειρα- 
ί μός \ ή τιατάδυσις \. **Ε^(ΕΜ81025) 
Ρ 182 δώμα νυν τον \ φωλεόν | . Τ 181 Ρ 183 οί ($' αϋ τΐρογεννή- 
τειραν τήν τΐρώτως γεννή- 
σασαν τόν έτιώννμον τον ττο- 
10 λέμον Νεοτΐτόλεμον. 8 ού λά- 
μων ύ μου Ι τοϋ Νεθ7ΐτολέμου\ 
τνρογεννήτε ιραν δέ λέγει] 
τήν 'ΐφιγένειαν, έτζεί κατά τινας 
ό Ιΐύρρος έκ ταύτης | καί ί^χι- 

15 λέως έγένετο. μετά δί τό 
σφαγήναι αυτήν ηαρέΌ^ετο ό 
]Αχιλεύς τόν ηαΐδα τί] ^ηι- 
δαμεί(( έν Σκύρφ. ττρογεννή- 

τειρα οϋν τον Πυρρού ή *Ιφι- 

20 γένεια. άλλοι δε φασιν δτι 

γράφεται ούλαδωνύμου ίνα 

δηλοΐ τόν Πάριν. ούλάς δέ ή 183 οί ό' αϋ προγεννή- 
τειραν' οί δέ ώμη σταν'Ελ- 
ληνες τοις βύγ,ταις χαΐ τοις 
Ι άνέμοις \ &υσιάσονσι τήν ρ 
Ίφιγένειαν τήν τζρογεννήτει- 
ραν ήτοι μητέρα τήν τΐρό της 
θυσίας αυτής γεννήσασαν τόν 
ούλαμώνυμον Νεοτΐτόλεμον. η 

τήν ηρογονον ονλαμωννμον 
τουτέστιν ί^λεξάνδρου' ούλάς 
γάρ ή\}ΐρι^ή Τ. ό δέ Αλέξαν- 
δρος έν τνήρ^, φασΙν, άνετράφη, 

δ^-εν ούλαμώνυμον αυτόν φασι 
χαλεΐν. Ι τοντο δέ λήρός έστι' 
■ηηρωνύμου γάρ ώφειλεν είτίεΐν 
ή σαχκωνύμου, ού μήν ούλα- 

μωνυμου' Τ τΐήρα' δίά τήν ηήραν οϋν έ•/.λή 

^η Πάρις ό '^λέξανδρος' 88^ *οί γάρ ηοιμένες έν τίήρα αυτόν 

25 εκτεθέντα εύρον* 88^8* ούλάς δέ, ώς εϊρηται, ή ηήρα. 88^ 
ηρογεννήτειραν' ν,ατά τίνας (δΐιρΓ. ΐ4) || ^^ ^Ιίριγενείας και 
^χιλέως έγεννή&η ό Νεοτΐτόλεμος , μετά δέ τήν έη Εύρίτΐφ 
Ιφιγένειας -θ^υσίαν \ ώς φησι Πίνδαρος *Ίφιγένε ια έτΐ' Εύ- 
ρίτΐφ σ φαχϋ^εΐσα (ΡΧΙ36)* | ηαρέ^ετο, ώς *τινες* φασίν, 

80 ΐΑχιλεύς τόν τταϊδα ζίηιδαμεία έν Σκύρφ τύ) νήσφ \\. Τρυ- 
φιόδωρος δέ καΐ οί λοιποί ηάντες ζίηιδαμείας της Λυκομήδους 13 κατά τιναβ 8θ1ΐ. ΒΒ Τ 326 22 8θ1ι. ΕπΓ. Αηάη 293 15•• ούλαμώνυμον \ μ II Ιβ*» ονλάζ Ι ούλη α ιη2 17•^ κρι&ή ρΓΟΙΙ. 2 19'' ούλαμώνυμον \ μ Ι) γΙ δ γΐ 20'' καλεΐσ&αί γΙ 22'' ούλαμώνυμον \ μ ^ ^ /Ι νΟΟβΠΙ ΟΠΙ. /2 ΣΧΟΛΙΑ 91 

&νγατρός καΐ Άχι,λέως ηαΐδα τόν Νεοτιτόλεμον οΐδασι ' φησί 
γαρ δ Τρνίριόόωρος όντως ν ιό ς — ^η ίδα μείη ς {'ί>2). \ τι)ν Αρ. βρ. 3ίΐ 
0£ Ίφιγένειαν κατά τους άχριβεΐς των Ιατοριν.ων ού γυ- 
ναίκα έοχητΛεν \Αχιλεύς , αλλά τιατασχε^έντων των άνεμων έν 
5 τφ δίάγειν τους "Ελληνας έν ^ύλίδι οΐ "Ελληνες ηέμτΐονουν 
εις Μντιήνην άψελέσ&αί τνρός ^νσίαν 'ΐφιγένειαν, έρομένης 
δέ της Κλυταιμνήστρας, τις ή χρεία αυτής, έφασαν' ί^χιλεΐ 
μέλλονσι συνάψαι αυτήν. | οι δέ τφ δντι λέγονσι δι* ί4χιλέα ? 
ταύτην χομισ&ήναι έν ^ύλίδι \ ' δια το συμβάν ηερι τους 

10 ανέμους έμελλον αυτήν ^ύειν. ή δέ ^ίΑρτεμις \ έλεήσασα Τ 

■/.ατά Φανόδημον τόν ιστορικόν εις άργ,τον μετέβαλλε, κατά ΕΜ 748ι 
ίέ Νίγ.ανδρον εις τανρον | κα^' έτερους εις γραϋν (ΑΙ. 196), 9426 
κατ' άλλους εις έλαφον |. ταϋτα δ^ τΐάντα λήρος μυΌ-ιν.ός έστι, 
τό δ* άλην^ες όντως *έχει*' τταραστάσης ^Ιφιγένειας τ^ &ν- 

15 σί(^ Ύ.αΙ μελλούσης Ό^νεσΌ^αι άρκτος ή ταύρος ή γρανς *ή έλαφος*\ 

διέδραμε μέσον τοϋ των '^Ελλήνων στρατού καί προσταγαΐς μ&Ι. 123 
τοϋ μάντεως τφ διελ^εΐν έγ,εΐνον αναιρείται, ή όέ Ιφιγέ- 
νεια σω^εΐσα \ φεύγει ηερί Σν,ύΟ-ας ν,αϊ νηοτίόλος ί^^ρτέμι- ΕαΓ. ^Τ34 
δος γίνεται \ "/.αϊ άνηρει τΐάντας έγ.εΐσε τους έξ Ελλήνων Ί\). 39 

20 όφιγ,ομένους \. τινές δέ τήν ^Ιφιγένειαν ταύτην, ώστνερ χαΐ 
ζ/οϋρις, ούν. Αγαμέμνονος λέγουσι θυγατέρα , αλλά Θησέως 
έ'ξ ^Ελένης γεννη&εΐσαν, ύηό *δέ* Κλυταιμνήστρας ^υγατρο- 
^ετη^εϊοαν, ώσπερ καί ηρότερον εφην (54ΐ3). | έτεροι ό'έ οντε 
'^Ελένης οϋτε Κλυταιμνήστρας λέγουσι τήν Ίφιγένειαν, φασί 

25 (-{-ΕΜ 81551)) ίέ έν. της Χρυοηίδος \ Άστυνόμης \ καΙ Άγαμέμ- βοΐι. ϋ Α 392 
νονός γίνεσΟ^αι τναΐδας Χρύσην καί τήν ^η-θ^εΐσαν Ίφιγένειαν' 
μετά δε τήν ^Ιλίου τεόρ^ησιν έν τφ των Ελλήνων άηότιλφ 
Χρύσης μεν έν ττ^ λεγομένη Χρυσοτΐόλει διά τόν αδελφόν 
τήν 'ΐφιγένειαν τήν αύτοϋ άδελφήν Ταυροστ,ύ^αι αίχμαλω- 

30 τίσαντες ίέρειαν της ^.Αρτέμιδος \ ήτοι σελήνης \ έτΐοίησαν. ΕΟ 81ΐ7 
Λρογεννήτειρα δέ τοϋ Πάριδος ή Ιφιγένεια αντί τοϋ 
■ττρογόνη, ώσηερ εϊ τις λέγοι τίρογεννήτειραν είναι τοϋ ^ί- 
γ'ισϋ^ου τήν Χρνσό&εμιν τήν έν. τοϋ τίροτέρον ανδρός γενο- 

8 άχάέοιδ γ2 9 ανί^δι' είτα γΙ 17 τό II διελ^όΐ' γΙ 

έλΐΖνο II 18 πρ03 }) γ\ αχνΟ•ίαν 11 28 χρναοπόλει α•/2 ΕΜ Ηβ8. 

Μίΐ. ίη ΓΗ (τ IV 148ιι χρνσονπόλει Ι) γ1 §ιά τόν άδ'ελψόν τήν \ τοϋ 

ίύξίϊνον τελεντα, τήν ί' II. αρθΓίβ οοΓπιρίπΒ ΐη α Ιοϋπδ ηίοπηςηβ ΐη II 
οοηοΐηπΕίιΐδ βδΐ 82 πρό/ον να. ΙίίαΓΒ α 92 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

μένην ττ] Κλυταιμνήστρα. 88^8* ή όέ ^Ιφιγένεια κατά τινας 

Ελένης 3νγάτη ρ εστίν, ώς ν.αϊ αυτός Λνγ.όφρων λέγει δνεΐν 

τΐελειαΐν ώρφ ανισμένην γόνα ΐς (103). δδ^ λείπει τό 

Ρ ώς, Ινα ?; | ώς \ ττόριν ϊηί. Ιΐη. 8•* ούγ. άπειρος δε τό &νο- 

5 μένης της Ιφιγένειας διαόραμεΐν έλαφον ν.αϊ ταντην τους 
"Ελληνας άνελεΐν, την δ^ ν,όρην έάσαι' | και γάρ Ίονλίαν Λον- *'Ρ\νΛ. ρατ. 
τΐέρ^αν "^Ρωμαίαν αετός όντως έσωσε' σφαγιαζομένης γάρ ηιί°• 35 
αυτής -/.αταητάς άτΐό τον ιερέως τον δήμου τό ζίφος άρτνάζει 
χαΐ προς δόμαλιν επιρρίπτει πλησίον τον νεώ νεμομένην, 

10 ην "^αϊ έσφαγίασαν άντ' αυτής \. ούχ αγνοείς δέ υμι τόν άντ Οεη 22ΐ3 
^Ισαάν. *έν φυτφ* Σαβ^γ, γ,ριόν δεδεμένον. 184 βύν,ταισζ^ι) σφοδροΐς] 
Ρ άνέμοις \ καΐ ήχητιν.οΐς, από 

τοΰ βνειν ν.αϊ ν,ρνπτειν τα 
15 σχάφη. οοά. Τ&ιΐΓ. ΟΙιΧΥ &ρ. 

α&ΐ8{. ΕΜ 21650 ηοί. 184 βύτίταισι ν.νρίως τοις 
σφοδροΐς άνέμοις τοις βύονσι 
γ.αΙ χρύπτονσι -/.αϊ βυ^ίζουσι 
τά σκάφη | νΰν \ δέ άπλως ρ 
ανέμους \ εΐπεν. 
τό έξής' οι δέ "Ελληνες χερνίψαντες ήτοι τήν'ΐφιγένειαν] 
σφαγίασαντες \ στερράν είρεσίαν ένοπλίσουσ ιν (205). 
88^8^ χερνίψουσι \ σφαγιάσ\ουσι' άπό μεταφοράς των χερ- 
20 νίβων , οίς ν.αΟ^αίρομεν τάς χείρας, τήν ϋ-υσίαν χερνίβα 
εΐπεν ώς καθαιρούσαν (196 ρ 209 Ρ 325 Ρ). Τ * ώμησταΐ 

γ,υρίως \ οι ωμά έσϋ^ίοντες |.* πόρριν *\ δάμαλιν \' λέγει ρ ρ 
δ^ τήν Ι ^Ιφιγένειαν\. τό δε πόρριν* διά δύο ρρ δει γρά- 
φειν' πόρτις γάρ ήν τιαΐ τροπτ] τοΰ τ εις ρ πόρρις. ούτος 
25 όέ δ ^νχόφρων ού ποιητιχ^ άδεί(^^ αλλά μνρί<^ τοιαΰτα ποιεί, 
καίτοι γε *7.αι* μετά βραχέος άπταιστος ήν δ στίχος" του 
γάρ ίαμβιγ,ον έστι ν.αι τό πάθος τό λεγόμενον χωλίαμβον, 
όποιον μετά των δύο ρρ ν.αϊ τοντό έστιν. 

185 2'λυρίου δράτίοντος *τον Νεοπτολέμον \ διά τό ρ 
30 φονικόν ν.αϊ αίμοχαρές* \' έν *γάρ* 2γ.ύρφ κατά τ ίνας μόνον 

άνετράφη *ο Νεοπτόλεμος* (90ΐ3) | κατ* έμ^ δ^ γ.αΐ έγεννήθη ^κ Αρ. ΜΜ. III 
^ηιδαμείας τον Λυν,ομήδους 3-υγατρός |. ή δε Σγ,ΰρος νήσος βοΐι. Ο Α41' 
έστι μία των Κυκλάδων. 

21 Ηβ8. ώμηοτήί 

19 χερνί•ψαντ£δ' σψαγιάσαντεί, Ό'ύααντεί γ\ 25 μορία II 

26 βραχέοδ \ των δύο ρρ II ΣΧΟΛΙΑ 93 

186 ήν δ ξύνεννος' φαοϊν δτι μετά το άρτΐαγήναι την 
Ίφιγένειαν ύτΐό ^Αρτέμιδος όχονσας ΙΑχιλεύς δτι εν ^κν^/ςτ 
έοτϊν ώρμησε ζητών αυτήν "καΙ μη ενρών φκησε τίερϊ την 
Λενκήν νήοον, ή έστιν εν τφ Εύξείνφ τνόντφ. &β^8^ ^ενν,ή 

5 νήοος εν Πόντφ δια τό ηλή^ος των λεναών όρνέων έν- 

διαιτωμένων εν αντί}. Ε^ (ΕΜ 56138) άλλως, δ νους ούτος' 

Ρ Ι ην ζητών δ σύγχοιτος Άχιλεύς ίσω^εν τον Εύξεινου τνόν- 

τον — Ι λέγω δη τήν μαινομένην | *χαρατόμον* -/.αϊ φονεύ- 

τριαν τών Ελλήνων — έτζϊ ττολύν χρόνον αατοΐΛήσει εις 

10 τήν ^ευν,ήν νήαον τήν -/.αλουμένην ν.αΙ ΣτΐΙλον — αϋτη δ^ ή 
νήσος έοτι τνρός ταΐς εχβολαϊς τών λιμναίων ποτών της 
Κελτίλής λίμνης — 7εοΘ•ών τήν γαμετήν, ην τίοτε ελατρος «κ 
τών ξιφών \ έρρύσατο. 8* 2α λμυδη σίας β&^&^' Σαλμν- 

δησσός δε 7ΐοταμός Θράχης βδ^δ* ΕΜ 70752 καί βάλλει εις τον 

15 Εΰξεινον ηόντον 88* αφ ου γ,αί τήν όνομασίαν 
έλαβεν [ό ^νχόφρων]. 88* δ^εν 'λαϊ τΐέλαγος 2αλμυδήσιον\ 
τό άηδ Ααμάλεως *μέχρι* καί 
όλου Εύξεινου Τ, 

187 ματεύων μαστεύων, ιρηλαφών, κατ' αίολικήν «κ- 
20 ^λίψιν τοΰ'ο. Τ Ελλάδος καρ ατόμον' ίφην ζαι τΐρό- 
τερον (76ΐ3'') δτι τά τοιαύτα δύο τόνους επιδέχονται, τα μεν 
ένεργητιχά τόν παροξύτονον, τά δ^ παϋ^ητινΛ τόν προπαροξύ- 
τονον *ή τά μεν ενεργητιν,ά τόν όξύτονον, τά δέ ηα^ητιν.ά *01ιο6γ. 236ι2 
τόν παροξντονον* οίον τομός δ κοπτών, τόμος ή χοπή. ^• 2δ τό δε Ελλάδος ν,αράτομον \ 
Ρ τήν Ι από της ^Ελλάδος φησί ] 
τιαρατομη&εϊσαν \ εν Αύλίδι \ 
ή \ ένεργητιγ.ώς \ τήν τους "Ελ- 
ληνας γ,αρατομοϋοαν | 88^ χα ράτο μον'Ελλάδος ή ύφ^ 
"^Ελλήνων χαρατομηΌ^ήναι μέλ- 
λουσα ή γ,αρατόμον Ελλά- 
δος ή εν Σν,υ^ία τους "Ελλη- 
νας άναιροϋσα 

ίίΟ διά τήν έν Ταύροις ύπ' αυτής ξενογ,τονίαν. 88^8* οΰτω γάρ 
τοιαύτα τους δύο τόνους επιδέχονται *ή* τόν προπαροξύτο- 
νον μεν τά πα&ητιν,ά, τόν *δε* προπερισπώμενον τά ενεργη- 
τικά οίον Ι βούπληγες οί πληγέντες υπό τών βοών, βουπλήγες *Ε0 Ιΐ3δ4 
(5« οί πλήσσοντες βόας. 

4 Λενκή — 8θ1ΐθ1. ΡίΐΜΐ. Ν IV 79 

8 ^ II ιαινομένην Ί 10 Σπίλοΐ' ρΓοΗ. 14 24 ή κοπή \ κοπείε II 

οί. ΟΙΐΟβΓ. 94 ΕίΣ ΑΓΚ0Φ1»0ΝΑ φαληρ ιώσαν | την Λενγ,ην Ρ 
νήσον Ι την Εύξεινου ή | τνν Ν 799 
λενΥΜίνομένην έγ. τον άίρροΰ 
των γ,νμάτων \ ή ν.ατά ^ιονύ- 
σιον τόν Περιηγητήν (544), δτι 188 δαρόν δέ φαληριω- 

Ρ σαν οίτιήσει στιίλον \ έτιΐ 

οί. Ρ τΐολνν χρόνον \ την (στΐίλοι•) 

γ,αλονμένην ^εντιήν νήσον (ρί- 

5 %ήσει) 1 (939). στΐίλος δε \ ή 

νήσος \ εϊρηται. 8 

τΐολλά ζωα λεντιά ταντην κατοιν.εΐ \ λάροι \ 'λύχνοί \ καί ττε- Αγγ. ρβΓ. 32 * 
λαργοί\. ^στΐίλον στζιλάδα \ νήσον* \. Τ *τό όέ Κέλτρος 
*Ρ δνομα λίμνης βαλλονσης εές τόν Ενξεινον τΐόντον* \ 83* έν 
10 τισι βιβλίοις ^έχτρον' έστι όέ δνομα πόταμου εισβάλλον- 
τος τιερί τόν Ενξεινον ττόντον. 8* (ηη. α ΐηΐ ϋη.). 

192 βαΒ^ύς έσω ^ηγμίν ος' έν ^κνδ^ία έστΙν αιγιαλός 

είς μήγ,ος διήαων α σταδίων, δς καλείται ί^χιλέως δρόμος 

Ρ 88^8* έτνειδη μόνος ^Λχιλενς τρέχων έχεΐσε διέβη. από ν.θίνον 

15 ίέ {δαρόν} πολύν χρόνον. 8* | βα&ύς δε δρόμος έρη- 
μος τον ννμφ ίου γ,λη&ήσεται ήτοι τον !Αχιλέως \ έν τφ 
τόπφ έχείνφ ^ δν διήλ&ε τρέχων. 8* έρημος δε λέγεται, 
επειδή μάτην έτρεχε. 8*? Ιέχίλλειος δρόμος έχλή^-η έγ. τοι- 
αύτης αίτιας ' Ιφιγένειας μελλούσης στραγιάζεσί^αι εν τη 

20 ^ύλίδι τη '^ρτέμιδι άνήρπαζεν αύτνν ή "Λρτεμις καί έπεμ- 
ΐρεν είς τήν Έγ.υϋ•ίαν. τότε όέ ήρόσ^η αυτής Άχιλλενς γ,αι 
έμεινεν έπιδιώγ,ων μέχρι τινός τόπον, ν.αι έντεν^εν έχλήΟ^η 
"αχίλλειος δρόμος. 8θ1ι. ϋΡ 306, 

194 *Λπό γ,οινοΰ δϊ τό στένοντος άτας γ. α Ι γεν ή ν 
25 ν ανγΛηρίαν (γαϊ) γαι τήν άφαντον είδος 88"*8* ή λ- 
λοιω μένην* 88*. άφαντον δε είδος 8 οί μέν 
φασιν άργτον , οί δέ έλαφον 
ύποβεβλήσΟ^αι άντ^ αυτής 88^ 
30 έρρέ&η ταντα, είς τι ήλλάγη ή 
Ιφιγένεια ' *οί μέν είς άργτον, 
οί δέ είς έλαφον,* νυν δέ φη- 
σιν αυτήν είς γραΐαν άλλα- 
γήναι. 

Ρ γραΐαν δϊ \ τήν γεγηραγνΐαν έν τοις σφαγίοις ή τήν μετα- 
βληΌ-εΙσαν είς γραΐαν δια τό μή γνωρισ^ήναι υπό των Ελλή- 
νων Ι 88^8* άρπαγήναι ύπό ^Αρτέμιδος Τ. τό δε π έλα ς από 
35 γοινοϋ, έστι δέ ύπερβατόν \ γ.αΐ π έλα ς τον γ.ρατήρος τον 

15 βα&υΒ Ι πολϋί 6 οηΐ. α ο δρόμο« \ ονο.. α 22 έηιδίώκων | 

>*ε' ίτη διώκωνί οί. 952ΐ (δοΗ. Ρίηά. Ν IV 79 Μηο ρβηάθΐ) ΣΧΟΛΙΑ 95 

(Ρ)^ίόοι; τον τταφλάζοντος έν. βν&ων τφ τννρί. \ 88^8^ 

ρ [ "Λιδον όέ κρατήρα λέγει τόν λέβητα ββ^β* δια τό εις αυτόν 
αφαζομένονς 883 8^ τους ξένους \ 88^ είσβάλλεσ&αι 883 8^, άλλοι 
δε φασι χάσμα είναι έν Τανροις, έξ ού φλόγα φέρεσ&αί 

5 φασιν, εις δ τους αναιρούμενους έρριτντεν ή Ιφιγένεια, ββ^β* 
δ αιταλουργ ί(^ δέ ββ^ΐτ^ μαγειρί(;( \ -/.αϊ 8^ τ^ έν Ταύροις 
ξενο>ίτονί<^ 88^. στένοντο ς τόδε γ,αΐ τόδε τΐέλας των 
σφαγιστηρίων γ.αΙ των χερν ίβων γ,αΐ των Χυτηρίων \ ηέ- 9434 
λας τε τοϋ ν,ρατήρ ος τον "Λ δ ου τοΰ τίαφ λάζοντ ος έχ 

10 βυ^ών φλογί \ δ ν τίνα κρατήρα ή Μέλαινα ήτοι \ ή Περ- ρ 
σεφόνη | ή Ιφιγένεια τζοιφνξει ν,αΐ \ φυσήσει \ λεβητί- Ρ 
ζούσα γ,αΐ έψώσα τάς σάρχας των φθ^ιτών ήτοι των 
άν&ρώτΐων έν δα ιτα λουργ ί(^ γ.αΙ μαγειριν-Τ} τέχντβ. την 

'Ίφιγένειαν έμελλον ^νσιάσαι δι' αίτίαν τοιαντην' έξελδ-ών Α^.βι^.Βα 

15 γαρ Αγαμέμνων έτΐΐ γ.υνηγεσί(]( ν,αΐ τρώσας έλαφον μεγαλαυ- 
χήσας έφ&έγξατο' ούτως ούδϊ ή "Αρτεμις, χολω&εΐσα δ^ έτΐΐ 
τούτψ ή &εά τους ανέμους χατέσχεν. \ έδόΌ-η δϊ χρησμός ως, δΛ. Ειιγ. Ογ. 
ει μή τυ&ΐί ή Ιφιγένεια, ούν. αν άλλως τοις έηΐ Τροίαν φέ- 

19 ρονσιν άνέμοις έντύχωσιν οι "Ελληνες. 

200 χώ μ^ν ηατήσει χώρον' \ δ μϊν οΰν Αχιλεύς \ 
φησί, ε' έτη εις Σγ,υ^ίαν Κρηνών \ διατρίψει \ Ιμείρων τοΰ 
λ έχον ς της ^Ιφιγένειας \ ' δβ^β* οι δ^ άμφϊ β ωμό ν 8^8* οΐ δϊ 
"Ελληνες, φησϊν, έν ΛύλΙδι ^'&,^'^ της Βοιωτίας 8^ | ηερϊ τόν βω- 
μόν Ι τον Α ιός έωραχότες τόν δράκοντα τόν σύν τ^ μητρί τους 

25 στρουΌ-ούς φαγόντα δρν,ους άλλήλοις δόντες τνλεύσουσιν έηΐ 
τήν Τροίαν. τίνες δέ τό Κρόνου αντί τον Κρονίδου νυν 
ανέγνωσαν, ϊν' ύ} τον Αιός, οι δέ αντί τον Κρόνου αύτον χαί 
φασιν δτι τό έν Αελφοΐς μαντεϊον τΐρότερον τον Κρόνον ήν, 
έν^α έλαβον τόν χρησμόν οι "Ελληνες δτι \ τφ δεχάτφ έτει τό 

30^Ίλιον τνορ^ήσουσιΐ. τό δέ έξης όντως λητττέον' τοΰ ττρο- 
μάντιος Κρόνου τοΰ δράγ,οντος' γ.αι γαρ δ δράν.ων έμαν- 
τενσατο, ώς φησι χαΐ "Ομηρος (Β 308) ββ^ β* άλλ' ύστερον 
τοΰ Κρόνου 88*. τΐρόμαντις οϋν ό Κρόνος ό ηρό τοΰ 88^8* 2 αυτόν τούε 8^ 7 στένοντοδ — 13 τέχντ; ροδί 943θ'' άλ- 

λαγηναι ΙΛή 25 πλέονσιν 8 27 αύτον οιη. 5«^ II 31 τόν δρά- 

κοντα 8 96 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

μάντιος ήγουν τον β' δράΐΛοντος μαντενσάμενος, ύστερό- 
μαντις δέ ό δρόμων ββ^ 8*. 

204 δρ'λων τό δεντ ερονχον έν. δευτέρου ή τό δεύ- 
Ρ τερον 8 | επειδή καί τό ττρωτον δρτ,ους εδωχαν τΐερί της 
5 Ελένης Ι 88^8* ώς φησιν Ησίοδος (Ε 165 ?) 88^ | νυν δ^ ττερϊ 
της στρατείας, δηερ εστί δ ευτερον χον \ &&^β*. τό δεν- 
τεροΰχον' έ/. δευτέρου γαρ όμνύονσιν έν τ-^ ^νλίδι, Ινα 
ύποτόσσοιντο τφ ί^γαμέμνονι. Τ *οί δέ "Ελληνες άμφΐ 

τόν βωμόν τοϋ ηρομάντεως Κρόνου ή Κρονίδου «κ 
10 τον γ,ρεανό μον των νηττίων σνν τ^ μητρί ήτοι έκ 
τον Ι δρά'/.οντος τον φαγόντος τους στρον&ονς ν.αΙ τήν αύ- 9524 
των μητέρα \ άρσαντες καΐ \ άρμόσαντες \ ν.αΙ τιοιήσαν- Ρ 
τες τό δεύτερον* ζνγόν των δ ρ χ ω ν τουτέστι δεντέρονς 
δργ-ονς τΐόιησάμενοι ηερϊ τον τΐαραμεΐναι μέχρι τέλους τον 
1δ ττολέμον τήν ίσχυράν χώτΐην έν οηλίσου σ ι ταΓς χερσίν. 
αντιστρόφως δέ είττεν \ αντί τον τάς χείρας ίνοπλίσουσι \ + Ρ 
στερραΐς ν,ώΛαις. δεύτερους δρ'λους εϊτΐε τΐρός όντιδιαστολήν 
τίον πρώτων των δοΟ^έντων παρά πάντων των μνηστήρων, ^ν^^^-^^^^^'^ 
δτε έμνηστενοντο τήν Έλένην, δτι, ει άδΐγ,ηΌ^είη παρά τίνος \ 
20 δ έγ. ν.λήρον \ ταντην λαβών ούζυγον , πάντες αύτφ βοηΟ^ή- *Ρ1ιιΐ. Τΐιββ. : 
σαιεν. 

206 σωτήρα δέ Βάγ,χον \ τόν ζίιόνυσον \ φησιν δκ^β'• 
Ι άννμνονντες \ 8* δστις αυτούς έσωσε τό πρΙν έν Μνσί^ υπό 
Τηλέφου μέλλοντας άπόλ\λυθ\^αι όναδούς έξ αυτομάτου άμ- 
25 πελον ν.αι σφήλας τόν Τήλεφον, δ&εν γ.αι 2φάλτης έν-λή^Η^ βΒ^Β^*. 
ή άνάδοσις της αμπέλου μνϋ^ός έστι, τό δΐ άλληγορινόν 
οΰτως έχεί' \ ή *κατά τινας* χάτοινος ων Τ ό Τήλεφος ή άμ- ^ν- «Ρ• 3ΐ7 
πέλου Ύ.λάδοις έπισχεΟ^εις \ τιτρώσν,εται ύπ^ Ιίχιλέως ^^ζ Ιβΐΐιπι. ν4ΐ 
Καΐν.ψ ποταμφ Μυσίας, ώς φησι Πίνδαρος (ΐν41) τις γαρ 
30 έσ&λόν Τήλεφον τ ρω σ εν έφ δ ουρί Κα'ιγ.ου παρ' 
δχϋ^αις; \ των πάρο ιΌ-εν δέ, έπει ν.αϊ πρώτον έπλευ- 
σαν οι "Ελληνες καί άναχΌ-έντες εις Μυσίαν έδιώχΟ^ησαν 
νπό Τηλέφου ββ^β* χαι πά?^ιν ύπέστρεψαν εις Ελλάδα \. ό δέ Αρ. ΜΜ. Π 
Τήλεφος παις ήν Ήρα'λλέος γ,αΐ ^ϋγης της ^Λλέου ^υγατρός '^• ^^ 1^2 
35 τον Ίεγεάτον | καί Νεαίρας \ ήτις ^ϋγη έν τφ τεμένει τό ^^• ^^^ ^^^ 
βρέφος της ί^&ηνάς έϋ^ετο. λιμον δέ τιατασχόντος γνούς 

6 δπερ — 8εντ. | ό λνχόφρων τοντό φησι 8^ 31 ^ τιρώηνΐ 

36 λψον α Αρ. ΠΙ 103 λοψοϋ II 11. Αρ. Π 146 ΣΧΟΛΙΑ 97 

*!Αλ€θς τό βρέφος εις τό Παρθένων *δρος* ^ίτΐτει, θηλάζει δέ 
τοντο έλαφος, ποιμένες δ* ενρόντες Τήλεφον ώνόμασαν. τήν 
δέ Ανγην Ναύτΐλιος \ ό Ποσειδώνος \ ν.ε1ενΰει ^ΛΧέον άτΐεμ- Ά. Π 23 
τΐολεΐ Τεύθ-ραντι τφ τότε Μυσίας δννάσττ], δς έσχεν αυτήν 
5 γνναΐνια. 

207 ω 71 ο τ φτινί τΐοτε τανρφ ήτοι τανρομόρφφ \ 
^ιονύσφ \ ν,ατάρξετ αι καΙ ^νσει χρνφαίας χαΐ \ μνστι- Ρ 
■κάς \ χερνίβας έν μνχοΐς τοϋ ^ελφινίον τότΐον ήτοι 
της Φωκίδος ττερί τά άντρα γ,αϊ | Οτΐήλαια \ τοϋ Κερδώου 
10 ^εοϋ ήτοι τοϋ \ ^^τΐόλλωνος \' τις δέ ^ύοει τάς θυσίας; δ\ 
^^γαμέμνων \ ό χιλίαρχος τοϋ ττο λιρ ραίστον στρατοϋ 
τουτέστιν ό α νηών άρχων στρατοϋ \ φ^^είροντος τΐόλεις \. ■ρ ό χιλίαρχος ό χιλιόναυς' 
τφ τελείφ δέ όρι&μφ έχρή- 
15 σατο. δ» οί. Εηβΐ. ΤΙ. Ι 27434 τάς δέ ρτΐς' ναϋς τταρέλιτΐε τφ 
όπηρτισμένφ *μόνφ* χρησάμε- 
νος άρι&μφ' ήσαν γάρ αϊ ηά- 
σαι νήες των ^Ελλήνων αρης' . 
^ελφιν ίου *τής Φων-ίδος ή τοϋ \ Απόλλωνος \* Τ τό δέ V 
/ί ελφ IV ίου ηαρ' άντρα φασίν δτι ό ί^γαμέμνων κατά 
χρησμόν έν ζίελ€ροΐς έλ&ών έν τφ τοϋ ^^τΐόλλωνος ίερφ έ3•υσε 
20 τφ ^ιονύσφ. ^ελφίνιος οϋν -/.αϊ Κερδφος ό 'Λτΐόλλων Ββ^β* 
ζίελφίνιος μέν \ δτι τόν έν Πυϋ-ωνι ^ελφίνην "δράκοντα το- 
ξεύσας άνεΐλε Λητώ βιάζοντα \ ως φησιν "Ηλιος δττότε ττε- 
τραίου ύ τζό δειράδ ι ΤΙαρνησ οίο Λ ελφ ίνην τόξο ισι 
τνελώριον έξενάρ ιξεν (Αρ. Β 705) | ή 8^ δτι Κασταλίφ τφ 
2δ Κρητϊ άποι/.ίαν στελλομένφ ό Άτΐόλλων ΕΟ (Ε^ ΕΜ) 8* ή \ 
έτΐΐ δελφίνος όχούμενος \ ή 8* όμοιω&εις δελφίνι ττροηγήσατο Ρ 
της νεώς έ'ως τοϋ Κρισσαίου γ,όλτΐου 8* ΕΟ (Ε§• ΕΜ) καί της Φω- 
κίδος Τ καΐ έκεΐ γ.ατοικήσας ΕΟ (Ε§• ΕΜ) ό Καστάλιος . . . οΰ δ 
υιός Λελφός ΕΟ επεκράτησε των τόπων καϊ άττ* αύτοϋ /Ιελ- 
30 ςροϋς έκάλεσε τους ένοικοϋντας καΐ Λελφινίου Λτΐόλλωνος 
Ιερόν ένιδρύσατο ΕΟ (Ε§: ΕΜ). τινές δέ φασιν δτι ώς δελφίς εις 
τήν ναϋν ήλ^ε και κατά τοϋτον τόν τότΐον έτΐήδησεν εις 

14 8θ1ι. ΕϋΓ. Ογ. 353 

2\δτι — 22βιάζονταΐΛ\).γΛ\0ϊ» 1\Λ^ ^ 8ελψύνην γ\ 22πετρα/ηΙΙ 
24 τω οω. Τ 25 Κρητι πρόί Τ 26 προη/εΤτο Τ 28 1&0. 

ίηά. 29 έχράτησε Ε^ (ΕΜ) 30 έχάλονν ΕΜ 31 Ιδρνσατο Ε^ (ΕΜ) 

δτι — 32 ήλ&ε Ι έν τώ πλοίω αντόν εΙσεΧΘ'εΙν έν εΐδεί δελφΐνοί Τ 

ώδ οΓ. Τ 61 1ΐ. Αρ. 400 1 ό δελφίν Τ 32 πηδήααι Τ 

I^7^ορ11^οη^3 Αίθχ&ηάη II. 7 98 ΕΙΣ ΛΪΚΟΦΡΟΝΑ 

τήν θάλασσαν ΕΟ 4622 (Ε^ ΕΜ 255ΐ7) β* | δΌ^εν έτιλή^η καί ό 
τότΐος /ίελφοί γ,αϊ ό Άτζόλλων ζίελφίνιος Τ, Κερδφος δε, 

Ρ δτι δια χρησμών τά συντείνοντα καί | εττιν,ερδή \ δείν.ννσιν. 
8* *τ(αρ' άντρα τζαρά τους έσωτάτονς τότιονς τον ναοΰ* 

5 έτιμάτο δϊ υμϊ Διόνυσος έν ^ελφοΐς συν Άττόλλωνι οντωσί' Τ 
οι Τιτάνες τά Διονύσου μέλη σ7ΐαρόξαντεςί!47ΤΟλλωνιΈ^(ΈΜ)8* 
άδελφφ δντι αντον 8*? ηαρέ^εντο έμβαλόντες λέβητι, δ δϊ 
τίαρά τφ τρίτίοδι άτΐέΒ^ετο Ε^(ΕΜ 25514)8* &ς φησι Καλλίμα- 
χος (ίΓ. 374) υμΙ Εύφορίων λέγων αν τΐυρϊ Βάγ,χαν δι αν 

10 ντΐέρ φιάλην έβάλοντο (Μβίη. ΑΑ 49) 8*. άλλοι δέ ψασι 
Δελφούς τιληβ^ήναι άττό ^ελφοΰ νιου Ποσειδώνος καί Μελαν- 
δ-ονς της ^ενγ.αλίωνος &νγατρός (δοΐι. Αβδοΐι. Ευω. 2). Τ 

209 Ταύρος δ^ δ Διόνυσος, διότι ν.ερατοφόρον αντόν 
γράφονσιν , ώς καί Ευριπίδης έν ΒάΐΛ,χαις (920) καί -ηρό- 

15 σ&εν ήμΐν ταύρος ήγεΐσ^αι δοτιεΐ. δδ^δ* \ 2τησίμβρο- ΕΜ 27735 
τος δ^ ν,αϊ ζίιόννξον αυτόν -καλεί, δτι γ,ερατοφόρος έξελ&ών 
τον ^ ιός μηρόν έννξεν. ^*7 *ν.ρυφαίας δί χέρνιβας δτι 
έν τταραβνστφ τά μυστήρια έτελεΐτο τφ ^ιοννσφ* 88^ 8 ' Ι ωτίνί !Αγαμέμνονι ττρό σπαι- 
ον γ,αΐ νεαράν τήν χάριν ιών 
■3•ν μάτ ων άντιδιδούς ό ζίιό- 
ννσος σνμτΐοδίσει τόν Τήλε- 
φον άμτΐέλον 'λλήματι ώστε μή 
άνελεΐν τνάντας τούς'Έλληνας. 211 φ θυμάτων ττρόσ- 

20 τΐαιον φτινι ^ Αγαμέμνονι 
αμειβόμενος ό Διόνυσος άντϊ 
των θυμάτων \ ττρόσφατον \ 
χάριν τόν Τήλεφον σχήσει δβ^β* 
το μή έλεϊν τους "Ελληνας όμ- 

25 τΐέλον γ,λήματι τους πόδας αυ- 
τού τΐεριτιλέζας ν.αι έμτίοδίσας 
αυτόν 88•^. 

γ,αν,οζήλφ δϊ ττ] τροητ] έχρήσατο ' λέοντα γάρ ειπών τόν Τήλε- 
φον ώ(ρειλε τους "Ελληνας βόας ή άρνας είπεΐν, ό 5έ στάχνς 

30 εΐπεν αυτούς, τοϋτο δϊ άγ.ατάλληλον ' λέων γάρ στάχνς ούχ. 

έσ^-ίει. 8*? (οί. ΙΟΙ2) || οι "Ελληνες της Τροίας παραπλανηΌ^έντες Αρ. βρ. 3η 
προσέβαλαν τ^ Μνσί(^ ώς τ^ Τροί^. ό δέ Τήλεφος εΙς ών τών 

16 ^ιόννξον 8θ1ι. Β 5" 325. 

3 συμφέροντα II 7 είδ λέβητα Τ 8 παρέ&ετο Τ % έν '/2 έμ 1) 

% 
βάκχοιε αη βάχχαδ δ βάχ ^2\ Ι^^ΐαν γ2 διον δ 10 έβάλλοντο 6/1 έμ- 

βάΧΙοντεδ γ2 23 χάριν ττρόδ'ζ^Β σχήσειν 8 28 *^ χακοζήλω£-τώ 

τρόπφ 32 είδ | βασιλβυδ δ Αρ. ΟΜ. Ο ΣΧΟΛΙΑ 99 Μνσών έξελ&ών τΐολλούς των Ελλήνων άνείλεν. \ δ δϊ /ίιό- 
ννοος 3•έλων άττοδοϋναι ευχαριστήρια τφ \.4γαμέμνονί δια 
τάς εις αυτόν θυσίας παρεοχεύασεν άναδο^ήναι ότνό της γης 
•λλάδον όμτΐέλου, φτνερ σνμπλα-κείς (98ΐ7) Τήλεφος νη Λχι- 
5 λέως έτρώΟ^η. \\ 

Ρ 212 Ένόρχης δέ \ δ Διόνυσος, 212 δαίμων Ένόρχης δ 
ζίίόννοος τΐαράΛεοβίοις. φασί 
γαρ δύο αδελφούς ουμμιγέν- 
τας Θυέύτη καί Δαιοω εξ ώον 
τετιεΐν ηαΐδα ^Ενόρχην χαλού- 
μενον , δς ναόν ίδρυοάμενος 
ζ/ίονύσφ άτΐό του ίδιον ονό- 
ματος αυτόν έχάλεαεν. ή Ενόρ- 
χης λέγεται, ότι μετά δρχή- 
σεως τά μυστήρια έγίνετο. \ 

ή ότι έν όρχοις κα2 φυτοΐς 
διήγεν. 8*7 (ο1 ΙΟΟ25) διότι μετ' όρχήσεως αντοϋ έτΐΐ- 
(Ρ) τελείται τά μυστήρια \. δ αυ- 
τός δε γ.αϊ Φιγαλεύς τιμάται 
10 ^ν Άρχαδία |. γ.αΐ Φαυστήριος 
(Ρ) διά τό μετά φωτός καί λαμ- 

ττάδος έτΐΐτελεΐσ&αι αύτοϋ τά 

μυστήρια \. δαίμων δΐ Ένόρχης 

δ Διόνυσος ηαρά Λεσβίοις' 
15 φασ\ δύο αδελφούς σνμμιγέν- 

τας Θυέστη καί κ/αίτώ. . . έξ 

ών έτέχΟ^η ττρωτος τΐαΐς 88^ 

Ένόρχης, αφ ούν.αϊ δ /Ιιόνυσος 

^νόρχης ' δ γαρ τταΐς 8 αύτον 
20 ίδρύσατο .... άτνό τοΰ ίδιου 

ονόματος, λέγεται δε έξ φοϋ 

γεννάσ&αι. 88•^ 

οι δέ αίσχράν τίνα Ιστορίαν φασί' ζ/ιόνυσον λέγουσι ψηλά- *£§ ? 

φάν τήν μητέρα μετά τό ^εραννω&ήναι αυτήν. Πολύνμνος 
2δ δέ τις νεανίας έφη δείξειν τήν εις ταύτην δδόν, ει συγγέ- 

νοιτο αύτφ' δ δέ ύττέσχετο τοΰτο τΐοιήσαι, ει ττρωτον εύρήσει 

τήν μητέρα, καί δη βονλαΐς Ιίολυνμνον γ,ατελϋ^ών εις τόν 

"Λδην ίκ της Βέρνης τιηγής ανάγει αυτήν, τελευτήσαντος 

δι Πολυύμνου //ιόννσος ^έλων τνληρωσαι τήν νττόσχεσιν 
30 *σύ7ίΐνα* αιδοία τιροσήψεν αύτφ τίαΐ φαλλούς δερμάτινους 9 και ΟΤα. 8 ψηγαλενί 8^ οί. Τ βί Εϋδί. ^I. II 14134 9*» ϋ•νέστην 

II δαιαώ (ώ ίη Ηΐ.) α δαιτάν II 15 ανιιμιγηναι Τνβηίζ. 16 δαιτω 8 
Ιαο. ίηά. : ίη Ι,Λβηιιη ουπι ίΠο οοηοαΙ)ΐΙυ ρίαοηΐνιιη β08 οοιηιηίβίθδΘ 
»ρρ3Γβ3ί, έν ίερω ^ιονναον (ϋϋ3,8 ίη ϋβ ίιιίβδβ, (ΐϋ»β ίηΙβΓοΐάβπιηϋ 
17 >^πρώιοζ1 Ηοιη. Τ 117 ΕΟ 2423ο 19 αύτω ΒαοΗϊη. 20 {Ιερόν 

χαΐ έχάλεσε) ΒοοΗμ. (ηοπ Τ^) (νπβρ γονέωΐ' ναόν καλέσαε)7 24 πολύ- 

ανμιοβ γ2 γρ. πρόονμνοί πίΕΓ^. α 810 Νοηη. Α1)1). Ι 37 βί ΐρββ 6Γβ^. Νίΐηζ, 
ΟΓ. π ο. ^α1. 705» οί. Οίειη. ΡγοΙγ. Π 34 ΑγποΙ). V 29 27. 29 ποίνσύμνον γΙ 

7* 100 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

έλάφων, δ&εν, ώς φασι, καί Ένόρχης λέγεται, άλλ' οϋτοι 

κα2 τΐερί την ίατορίαν ληροΰσι γ,αι τήν άλληγορίαν ουκ ϊσα• 

σιν. έχει όέ ή ιστορία οντωσί ττρίοτον Ι'Όσιρις *ό* καΐ ζ/ίο'- Βϊοά. Ι 21 

ννσος βασιλεύς νττάρχων Λίγντττον ντΐό Τυφωνος τοϋ άδελ- 

5 φοϋ γ,αϊ των συνωμοτών μεληόόν χατετμή&η χαΐ έξετέϋ-η 
ηολλαχον. "ίσις δέ \ ή %αΙ ζίήμητρα \ γυνή Διονύσου μετά ϋΐοά. 1 13 
"Ω,ρου τον νΙοϋ τόν Τυφώνα ν,αΐ τζάντας τους συν έχείνφ 
*φονεΐς* αναιρεί, τά δέ τοϋ Διονύσου μέρη γ.αΙ μόρια συλλέ- 
ξασα έκάστφ ναόν χαΐ ιερά ψν,οδόμησεν. έν Φήλαις δε ττόλει 

10 ^ίγύτττον τό μέγιστον ντνήρχε των ιερών, δς '/.αΙ μέγας δργ,ος 
τοις Λίγντντίοις *έτύγχανε* μά τόν έν Φήλαις 'Όσιριν λέγον 
σιν. τΐάντα γονν εύροϋσα τά μόρια κα2 δειμαμένη ττάσι ναούς, 
τά δι ηαιδογόνα *μόρια* μη εύροϋσα τους δερμάτινους φαλλούς 
έτΐενόησε κρεμαννύειν έτ-αστον έαυτφ υμϊ σύν τούτοις όρχεΐ- 

1δ σ^αι. II 7!.αΙ τά μεν της ιστορίας ταυτί, τό δέ συμβολιν,ώτερον 
τοντο δηλοΐ δτι 6 οίνος εντείνει τά μόρια, δί^εν τόν ζίιό- ? 
νυσον γ.αϊ νέον ν.αϊ γέροντα γράφουσι, ηρός τήν τΐόσιν τον 
οίνου, τήν μετρίαν λέγω ζαι άμετρον, χαΐ φαλαν,ρόν γράφουσι 
γέροντα τούτφ άγ.ολου&εΐν, δτι οι οίνωΌ^έντες τά τοϋ λογισ- 

20 μου απόρρητα έχφαίνονσιν. δ&εν και !Αλ7.αΐός φησιν (Ετ. 53) 
οίνος γάρ άν^ρώττοις δ ίοητρον. καΙ άλλα δέ μυρία 
τΐερί τόν ζ/ιόνυσον ήτοι τόν οίνον συμβολιχ,ωτέρως τελούμενα, 
παρδάλεις χαΐ βά-κχαι γ,αΐ σάτυροι χαΐ όνδρό^ηλυς στολισ- 
μός *χαΙ τά έτερα*, α μαχρόν έστιν έν μυϋ^ιγ,φ συγγράμματι 

25 άλληγορεΐν τΐεριεργότερον. Φηγαλεύς έμοί δι' ήτα δογ,εΐ 
γράφειν, τναρά τό έν φηγοίς καΐ δρεσιν άλλεσΌ^αι \ άλλοι (998) 
όέ διά τοϋ ιώτα γράφοντες Φιγαλέα λέγουσιν έν ^Λρχαδί(;( 
τιμάσ^αι ^ιόνυσον. Φαυστήριος δέ ούτως λέγεται, δτι 99ιο 
μετά φανών ν,αΐ λαμπάδων έπετελεΐτο τά τούτου μυστήρια, 

80 δ αυτός δέ χαΐ Ένόρχης, δτι μετ^ όρχήσεως αί Ό-υσίαι αύτφ Ρ 
επιτελούνται \. έγώ δέ φημι άλληγορί'/.ωτέρως τούτον Φαυ- 
στήριον παρά τήν τον οϊνον θερμότητα. Τ 

213 λέοντα Όό ίνη ς τόν Τήλεφον της Κοινής ν.αΙ της \ 
ευωχίας \ σχήσει εις τό μή πρόρρ ιζον άιστώσαι τόν ΐ 

35 στάχυν χείρον τα έν δδόντι γ.αΙ λαφυ στίαις ν,αΐ 
τρω-κτιγ-αΐς σιαγόσι. σχήσει δε πώς; τό 'ίχνος έμπλέξας 

8 μέίη δ ιη« 9 χ Φ/λαιβ Όΐοά. Ι 22 ΣΧΟΛΙΑ 101 

τοις λύγοις. λύγους ό^ νυν εΐτζε της αμπέλου τά \ κλήματα | ρ 
στάχυ ν δέ τους "Ελληνας τιατιοζήλως τφ λέοντι τνροσάτΐτων 
τροφήν *στάχυας*. ά ιστωσαί στάχυν τούς"Ελληνάς φησι'] 
λείτΐει όέ τό ώς \ ίνα 9^ ώς στάχυν χείροντα τφ όόόντι 
5 *γ.αΙ* ταΐς \ δατΐανητι-καΐς \γνάΒ•οις. 

216 λεύσω πάλαι δή άντΙ τον τΐροορώ ταΰτα' \ τους ρ 
ίέ τον 7ΰλοϋ λέγει τοϋ εις τήν Τροίαν τών '^Ελλήνων \. στιεΐ- 
ραν άλλαχοϋ \ τάξιν στρατιωτιτιήν \ νΰν δέ συστροφήν γ,αϊ \ {Ογτ, ΐβχ.) 
συναγωγήν (ΐΏΪτ. η) \ γ.α%(δν των από όλτιάδων καΐ | πλοίων | γινο- ρ 

10 μένων. λεύσσω πάλαι δή σπεΐραν' ή μεταφορά από 
των δραν,όντων των έσπειρημένων τιαΐ συνειλη μένων χαΐ ^οι- 
ζούντων. 88^8^ σπείρα γάρ ή των δφεων συστροφή. Τ όλ- 

Τ λα ίων δέ άπό τοϋ όλν,οϋ 88^ τήν δε \ συναγωγήν \ των νεών 
οπεΐραν "λαΐΛων λέγει 88^84. 

15 217 σύ ρουσαν' τό έξης οΰτως' βλέπω \ πάλαι δή συν- ρ 

αγωγήν δλγ,άδων ουρομέν\ην εν τ^ ϋ^αλάσστβ χάπιροιζοΰ- 
σαν χαΐ έπιβοώοαν ν.αϊ \ απειλούσαν \ ττ] πατρίδι ήτοι τ^ Ρ 
Τροίί^ δεινά ς άπειλάς καί πνρπόλησιν. άλλως, ώς μη σε Κάδμος' 
απέστρεψε τόν λόγον προς τόν 
Πρύλιν, δς ήν μάντις εν ^Ίσση 
ήτοι τί] ^έσβφ υιός τοϋ Καδ- 
μίλου ΥΜΐ Κάδμου Έρμου ■χαΐ 
"Ισσης τινός νύμφης, άφ^ ής 
ν.αϊ ή Λέσβος ή ν,αϊ Μιτυλήνη 
έτιλή^η "Ίσσα, δς ΙΊρύλις προσ- 
ενεχ^είς τοις "Ελλησιν 219 ώς μή σε Κάδμος" 

20 Κάδμος \ ό Έρμης όντι τον 
Καδμϊλος \ κατά σνγγ,οπήν ώς 
γαμφηλάς ν.αΙ γαμφάς. δβ^β^ 
ΚαδμΙλος δέ ό'Ερμής 88^. \ τού- 
του δέ Ι και 'Ισσης τινός νύμ- 

25 φης, όφ' ής καΙ Λέσβος έκλή- 
χ^η "Ισσα, έγεννή&η παις ονό- 
ματι Ι Πρύλις \. οϋτος μάντις 
ών προσενεχ&έντι τφ ΙΑγαμέμ- 
νονι τ^ Λέσβφ 88^ 8^ (υη. α) 

30 νπέ^ετο τόν τρόπον της ^Ιλίου αλώσεως διά μαντείας" είπε 
γάρ τήν κατασκευήν τοϋ δουρείου ίππου δώροις πεισθείς 
υπό Παλαμήδους 88^8*. "/σσα ή Λέσβος νήσος ή καϊ Μι- 
τυλήνη, περίρρντος δέ, διότι νήσος. 8^8* (υη. α) προς 6 τοϋε δέ | περί Ρ 11 ένεύ.ημένων 8 ένειλιγαένων β' ένειλισσο- 

μένων & ν2 έντνλισσομένων και ένειλιααομένων α ΟΠΙ. /Ι 21. 23 Καδμί- 
Ιοδ. οί. 7624 102 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

δν λέγει ' ώ Πρύλι, ώς μη ώφελέ σε *τόν Πρύλιν* φυτεν- 
σαι υμΙ \ γεννήσαι \ ό Κάδμος Ί^τοι. \ ό Έρμης οντω λεγόμε- Ρ 
νος Ι τζαρά Βοιωτοΐς{Ί^2^) \ έν ττ) "Ισση κα^ Μιτνλήντ] ττ] 
περιρρντφ ττ] χντίλονμέντι νηδ 0-αλάσσης φυτεΰσαι δϊ 
5 τΐ ο δη γ έτη ν ν,αΐ έρμηνέα ν.αΙ \ δδηγόν των Ελλήνων \ των 
αύΟ^ο μαίμων δΐ γ.αΐ \ συγγενών \ Τρώων σνγγ,ατασν.ά- 
τιτην , τέταρτον ντιάρχοντά σε έχ της ρίζης τοϋ \^Άτλαν- β(ί\ι.Υιηά.'^1] 
τος Ι' Πλειόνης γάρ της Ώχεανον ^νγατρός γ,αϊ ',Ατλαντος τον βοΐι. Αγ. Φ2ί 
νΐον Ιατιετοΰ \ γ,αϊ Ιέσίας \ έτΐτά θυγατέρες, ώς ν,αΐ ',Αρατος Αρ. ΜΜ. ι 8 

10 λέγει (Φ 257) εξ οΐαί τιερ έοΰσαι έτΐόψιαι όφ^αλ- 
μοΓσιν, έτΐτά δ^ έαειναί γ^ έττιρρήδην γ,αλέοντ α ι 
Άλγ,νόνη Μερότΐη τε Κελαινώ τ^ Ήλέτ,τρη τε γ.αϊ 
Στερότνη γ,αϊ Τηνγέτη τε γαΐ ττοτνία Μαϊα\. γαΐ Κε- 632ΐ 
λαινονς μέν γαΐ Προμη^έως τΐαΐδες Λύγ,ος γ,αϊ Χιμαιρενς \ 

15 Ήλέγτρας γαΐ ^ώς ιορδανός \ γαΐ *Ηετίων | Στερότιης γαΐ 44μ βοΙι.Αρ, 
'Υττερόχον Οινόμαος \ Τηνγέτης γαΐ /Ιιδς Λαγεδαίμων, Μαίας ^}^^ρ ^^^^ 
δ^ γ.αΙ ζΐιός ^Έρμης \ ώς ^ Ορφεύς φησιν έν ττ^ άρχ^ των Λι- 
^υγ,ίδν δβρον άλεξιχάγο ιο ^ιός ^νητοίς ότιάσαι 
χεγλόμενος Μαίας έριούνιος ήλΟ^ε γομίζων υιός, 

20 δτνως μιν έχοιμεν όιζύος άλγαρ αίνης \ γαΐ ό 'ίττπώ- 
ναξ Ιν τφ κατά Βοντΐάλον ηρώτφ ίάμβψ έβόησε {ίτ. 1) Μαίης 
τΐαΐδα γνγλήσιον βασιλέα τΐάλμνν Τ ν.αΙ Σιμωνίδης *8ο\^•ρ•ιι^^τ<ι 
Μαιάδος όρείης έλιγοβλετράρου γατάλογον' αϋτη γάρ II 16 
Κυλλήνης έν δρεσι θ^εών γ,ήρυγα τέχ' ^Ερμήν\\. "^Ερμής 

2δ δ' έγ της ήη3^είσης "ΐσσης Πρύλιν γενν^, δ&εν τέταρτον αυ- 
τόν έξ ^'Λτλαντος εΐτζεν. '^Ατλας γάρ, ού Μαία, ώς ίφη- 
μεν, ής Έρμης, οϋ Πρύλις. 221 έξ 'Άτλαντος' 8^ "Ά- 
τλας, οϋ Μαία, -ής γαΐ ζίιός 
Έρμης, οϋ Πρύλις, 
30 γαΐ πάλιν "Άτλας, ού ^Ηλέγτρα, ής γαι /Ιιδς ^άρδανος, άφ^ 
οϋ οι Τρώες ' δ^εν συγγενής ό Πρύλις Τρώων. 88^ άϋ^λιον 
δέ τον "Άτλαντα λέγει διά τό τόν Πρύλιν συγγενή αύτοϋ δντα 
τους ίδιους ττροδιδόναι συγγενείς. Τ 

222 *αύ^ ο μαίμων \ τών συγγενών \ Τρώων*. Ρ 

18 ^Θ•νητοΐσιν Ο 19 ^ μαίηί γΙ 21 μαία$ II 22 χνκλ/ηδ 1) 

χνλκ/ηδ ν2 χνλλήνι^ε γΎ βασιλέα ΟΜ. II ηάλμην δ γ2 παΧα- 

μννέα γ\. ΣΧΟΛΙΑ 103 223 τό μουρε μάντι \ ττρός τά λωστα ν.αΐ \ τά βέλτιστα | Ρ 
δηλονότι τά '^Ελληνιτίά νημερτέστατε ήτοι \ αληΟ^έστατε \. 

τόμονρος όέ ό μάντις δ τό μή ον όρων 8* Ειΐ8ΐ;. Οά. II 129ΐ2 
ήτοι ό τό μήπω γεγονός βλέπων Τ. | λώστον τταρά τό λώ τό ΕΟ 3762ο 
5 ^έλω. Ι νημερτής άηό τον νη στερητιχοΰ μορίου ν.αΐ τοΰ ΕΟ 408» 
όμαρτάνω ό μή άμαρτάνων τοΰ άληϋ^οΰς, *κατά αυγγ,οττήν*. 

224 επειδή γαρ εν ττυρί ϊμελλεν άίρανισ^ήναι τήν Τροίαν 
έξ αίτιας τοΰ !Αλεξάνδρον , έιτρε-ηε γ.αταν.αν&ήναι ν,αΐ τόν 
τεχί^έντα ΥΜΐ τήν τέξασαν. 8*? (ννν.τίφο ιτα δείματα) δτι 

10 ν,αϊ ή Έχόβη δαλόν εμπνρον εδοξε κατ' όναρ γενναν. 8*? (ιη£ΐΓ§^. α) 
μηδ^ Αίααγ,είων' ώτρειλε δέ ό έμός ττατήρ μηδέ τά 
ννγ,τ ίφο ιτ α δείματα ήτοι τους όνείρονς της Εκάβης 
άπω σαι ν.αΐ εκτός ^εϊναι των χρησμών ν.αΐ προσταγμάτων 
τοΰ Λίσάκ,ον, ώφειλε δΐ υπέρ πατρίδος εν μια μοίρα ήτοι\ 
15 ένι ^ανάτφ | κρύψαιτουςδιπλοΰς \ τήν τε Έ/.άβην και τόν ΐηίτ.36 
ίί4λέξανδρον \ τά γ νια καΐ τά \ μέλη \ τούτων τ εφρώσας ρ 
και Ι κανσας \ έν τψ πρώτον *έν Λήμνφ* καΰ•^ Έλλάνικον 
ενρε&έντι πνρΐ (1047). Αϊσακος ήν ΠριάμΌν\\καΙ ^Αρίσβης Αρ. ΜΜ. II 
τής Μέροπος &νγατρός \ μάντις άριστος (ΑΙ. 223) | δς ύστερον 
20 άπωρνεώ&η Κρηνών Β^ανοΰοαν τήν αύτοΰ γαμετήν \ Μερό- 

πην•\ Τ τήν Κεβρήνος. Πριάμου δΐ δόντος Άρίσβην '^Υρτάκφ α>. 148 
και γήμαντος την '^Εκάβην ώς συνέβη αυτήν κατά γαστρός 
έχουσαν 

τόν ΙΑλέξανδρον ίδεΐν τόν περί 
τοΰ δαλον δνειρον, εκρινεν Ι ό 
ρη^^εις Λϊσαν.ος, δτε έγεννή&η 
ό Αλέξανδρος, τους δύο άναι- 
ρεχ^ήναι τό τε τεχ&εν καΐ τήν 
τεκοΰσαν, ειπών δτι τό σή- 
μερον τεχΟΊν Ι καϊ τήν τεκοΰ- 
σαν χρή όνελεΐν. ό δέ Πρί- *1273ο 
αμος άντι τούτων άνεΐλε Κίλ- 
λαν εκ Θυμοίτου κρυφαίφ γά- 
μφ τότε γεννήσασαν Μούνιπ- 
πον. 24 μή δ' Αίσακείων ούμός' 

Ρ Αϊσακος \ υιός Πριάμου, μάν- 
τις ων \ έχρησε τ φ Πριάμφ 
γεννη3^έντα τόν ΙΑλέζανδρον 
όνελεΐν σύν ττ] τεκούση, ό δέ 
ούκ έπείο^η. ννκτ ίφ ο ιτα 

30 όέ δείματα λέγει τό δναρ 
τής "^Εκάβης, δτε είδε δαλόν τής 
μήτρας αυτής έξελ&όντα 88^ 
και καταδήλως έμπρήσαντα 
τήν Τροίαν άπασαν 8•^ μι^ 

3δ(ϊέ κρύψαι' τό έξης ' μια 
μοίρ<^ ήτοι \ ένι ^ανάτφ \ δ ι- 
πλοΰς δέ \ Εκάβη ν καΐ Άλέ- 
ξανδρον |. 88•^ 104 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

ώφειλε' τό λε ι/^ί/όν υμΙ δσα τοιαύτα τίοιναϊ σνλλαβαί 
είαιν, δ3^εν Υ.α1 όίχα τον 'ν ματ^ρά είοιν. 

227 γνΐα κυρίως αϊ χείρες, τΐαρά τό γω τό χωρώ γ,αΐ ΕΜ 24233 
υποδέχομαι, χαταχρηστιχώς όέ και τά λοιπά μέρη τον σώ- 

5 ματος γνΐα καλούνται. ?τεφρώσας εμπρήσας, σποόώσας. 
Εβτ 527δ9 (αΙίίβΓ Ρ) Λημναίφ δΐ ττυρϊ ηαρόσον έν Λήμνφ 
μυ&εύονται είναι τον '^Ηφαίστον τάς γ.αμίνους. 88^ λημ- 
ναίφ τΐνρί II από κεραυνοβόλου δένδρου \ έν '^Ελληνικαΐς χώ- Γίοά. 113 1 
ραις έν ^ήμνφ Τ πρώτως εύρέ^^η \ τό τε πνρ || καΐ αϊ όπλουρ- βοΐι. «9-294 

10 γίαι, κό^ως έν τφ περί Χίου κτίσεως Ελλάνικος ιστορεί \ ϊνα 
μή κατά πλάτος τήν ίατορίαν έπεξεργαζώμε^α. 

228 ουκ άν το σων δε έλλειπτικώς εΐπεν' ώφειλε γάρ 
ειπείν έάν ταντα έγένετο, ούκ άν τοσούτων συμφορών κνμα 
έπέκλυσε καΐ δίκην κατακλυσμού έξεχύ^η καΐ έπλημμύρησε 

15 καΐ ημάς κατεπόντωσεν. Τ 

Ρ 229 τό δϊ δή Παλαίμων Παλαίμων \ ό Μελικέρτης, 

δ της ^Ινοΰς υιός \ . οϋτος σφόδρα έτιμάτο έν τ^ Τενέδφ, 
έν&α και \ βρέφη αύτφ έ^υσίαζον. 88^ 8* ή δέ ιστορία όπι- 
σθεν έρρέ&η ' !^^άμας τρέφων τόν /ίιόννσον "Ηρας όργί] \ *Αρ. ΗΜ III 

20 μανείς τόν παΐδα Λέαρχον αναιρεί, είτα και Ίνώ μανεϊσα ρ^^^^ ι^^ί^^^ { 
άφήκε τοντον εις ζέοντα λέβητα \ . σωφρονήσασα Τ δέ ηγ^. ϊΐ). 3 
έδιώκετο παρά τον '^^άμαντος καΐ αυτή μετά τον ετέρου 
αυτής παιδός Μελικέρτου όναιρε&ήναι, φενγουσα δ^ διά 
της Γερανείας δρους Μεγαρικον από της Μολουρίδος πέτρας 

25 έρριψεν έαυτήν μετά τον παιδός Μελικέρτου τον καΐ Παλαί- 

μονος εις τήν -Ο^άλασσαν \. Νηρηίδες δέ χορεύουσαι έπιφα- &γ§, ι 
νεΐσαι εϊπον 2ισνφφ εις τιμήν τον παιδός άγειν τά "ίσΟ^- 
μια. Ι έτεροι δέ φασιν δτι '^^άμας έμελλε βαλεΐν καΐ τόν &τ^. 4 
Παλαίμονα εις λέβητα και κλέψασα ή μήτηρ ^Ινώ τοντον 

30 έφυγεν || οι δϊ κομίσαντες έν Κορίν^φ τούτου τό σώμα Σι- 8γ§, 2 
σύφφ από Σχοινουντίας — έκεΐ γάρ έξερρίφη έκ της θαλάσ- 
σης Ι δελφίνος αίίτόν έκβαλόντος \ — '^μφίμαχος και ζ/ονακϊνος &τζ. 3 
έκαλονντο. || ό δέ Σίσυφος αδελφός ήν ί^ϋ^άμαντος τον Πα- &γ§. 3 

6 βΛ. 8ορ1ι. Ρ1ι. 986 

7 τήν χά/ΐίΐνον 8^ ϋ£, Ρ 20 λέαρχον α γ\ Αρ. 2ίί^. Ρίη(ϊ. Ι 1. 3. 4 | 
χλέαρχον δ /2 8θ1ΐ. ϋ Η86 23 άναιρίΟ-ηναι μέϊΐοναα. 2Χ%. Ρίηά. 3 

31 από τηί II &Γ^. 3 ΣΧΟΛΙΑ 105 

λαίμονος πατρός | βασιλεύς Κορίν&ον , δ&εν ν.αϊ \ έορτήν τά ϊ\). ΐΐ). 1. 4 
'ΐσθ^μια σννεστήσατο\. έτιμάτο όέ, ώς ίίρημεν (ίΟΑπ), δ Πα λαι- 
μών τίαΐ έν Τενέδφ. άλλως, άντϊ τον είττεΐν -λαϊ δη ή τής 
Τενέδου θάλασσα άναβράσει χαΐ στενωθ^ήσεται τφ ττλήδ-ει 

5 των ΈλληνίΥ.ών όλαάδων εΐττε καί δη ό Πα λα ίμων ο βρε- 
φ ον,τόνος δέργετα ι ν.αϊ \ βλέττει \ τήν γραΐαν σνγ^οιτον ρ 
τοΰ ^Ωγένον τίαι \ ' Ων,εανοϋ ήτοι τήν Τη^ύν | τουτέστι. τήν Ό^ά- Ρ 
λααοαν (ηήτ. ί\) \ τήν Τιτην ίδα τήν οϋσαν μίαν των Τιτάνων \ 
των ηαίδων Ουρανού ν.αΙ Γης \ δέρν.εται τι τΰάσχουσαν; ζέ- Αρ. ΜΜ 13 

10 ου σαν καί αναψρόζουσαν \ έν ταΐς αί&υίαις ταΐς έστολισ- ρ 
μέναις έν τΐλε^-τάναις ήτοι σχοινίοις. λέγει δε νυν συμβο- 
λιτίώς αέθ^υίας] τά τΐλοΐα' αϊ&υιαι γάρ -κυρίως δρνεα\&αλάσσια. Ρ 
Ρ 231 ξύνευνον' ξύνευνον λέγει τήν Τη&ύν Ωχεανον ' ή 

αυτή δέ έστι ττ] Ο^αλάοση. 8^ 

15 232 ΚαΙ δή διτολά ν,αϊ δή τά δύο τέ-ανα ό Τέννης 

καί ή Ήμι^έα ραίεται και \ φί^είρεται \ άντϊ τοΰ φ^αρή- Ρ 
σονται σύν τ φ ίτατρί αυτών Κύκνφ έν τψ στερρφ μύλφ 
και 1 λί&φ Ι τοΰ καλώς άρχοντος Άχιλέως \ τυτΐέντα και \ Ρ ρ 
ηληγέντα \ τους κλείδας καΐ τους \ ώμους |. καΐ τοντο Ρ 

20 ψεύδεται ό ^υκόφρων ' ού γάρ κατά τους ώμους, αλλά τήν 

κεφαλήν ττληγείς ό Κύκνος άνγιρέ&η. \ φασί γάρ δτι άτρω- Αρ. ΜΜ. 15. 
τος ήν τό λοιηόν σώμα ηλήν τής κεφαλής \. τοντο δ^ μν- βρ• 33ΐ 
Ό^ός έστι' ττεριδέξιος γάρ ών στρατιώτης δ Κύκνος καΐ κάλ- ρ&ΐββρίι. Ιη- 
λιστα σκετιόμενος έν ττολέμοις ως μηδέποτε τρωδ•ή*ναι* ^^• ^^• ^^ 

25 ντΐοτιέτΐτωκε τοις μύΌ^οις δτι άτρωτος έστιν\. έττεϊ δϊ τζλη- 
γεις ύτΐ* ί^χιλέως τήν κεφαλήν άντ]ρέ&η , έφασαν άτρωτον 
είναι ηλήν μόνης τής κεφαλής. Ύ καΐ δή διτίλά' Κύκνος | 
δ 2καμανδροδίκης καί Ποσειδώνος | λα^ραίως τεχ&εις έρρίφη Βάχ. Ρίηά. 
τΐλησίον θαλάσσης, κύκνον δέ ηερί αυτόν καταπτάντα ίδόν- ?:■ γ'-Ζΐ 

30 τες τινές αλιείς άνείλοντο τούτον και Κύκνον ώνόμασαν. δς 
ανδρωΘ^εΙς 

καΐ δή διηλά' δ Κύκνος 88^ ίγημε Πρόκλειαν | τήν Λαο- 
Τρώς ών 8 δ Ποσειδώνος 8^ μέδοντος \ καΐ γενν^ 
Ρ εσχε | παϊδας δύο\έκ Προκλείας 

32 Αρ. 1)ίΙ)1. βρ. 324 19 τάί χΧείδαί γΙ 106 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 1δ Ρ Τέννην ν.αΐ Ήμι&έαν |. άτΐο&ανούσης δέ Προτίλείας έτΐ- 

έγημεν δ Κύγ.νος Φυλονόμην δβ^δ* | τι^ν Τραγόσον Τ ^'τίς ΑροΠ. βρ. 3^; 
έρασΌ-εΐσα τον Τέννον ν,αϊ μή τυχούσα της έλττίδος ν.ατηγό- 
ρησεν αύτον ηρός τόν ηατέρα ώς βιασ&εΐσα νη αύτον θυμ- 
ό φωνοϋντος αύτ^ και αύλητον τίνος Μόλττον καλουμένου, ό 
όέ όργισϋ•εΙς ββ^&* 

εις λάρνακα βαλών Τένην γ,αΐ 
Ημί&έαν άφήκεν εις θάλασ- 
σαν, της όέ λάρνα'λος | ττροσ- βοΐι. Τ) Α38 
ενεχ&είσης τ^ τότε Λευν.ό(ρρνι 
νήσφ, νΰν δέ άττό τον Τένου 
Τενέδφ ν^αλουμένη ίδόντες οι 
της νήσου τό συμβάν καΙ μα- 
&όντες τό δράμα βασιλέα εαυ- 
τών τόν Τένην έτΐοίησαν ν.αϊ 
την νησον άττ' έχείνου Τένε- 
δον ττροσηγόρενσαν. \ γνοϋς 
δ Κύκνος άνείλε μϊν Φυλονόμην, αυτός δέ έλ&ών σννφ- 
γ,ησε τοις τταισϊν έν Τενέδφ. 88^8* ένέβαλε ν.αΙ τόν Τέννην ν,αι 
τήν ΉμιΟ-έαν εις λάρναν.α ν.αϊ 
άψήγ.ε φέρεσϋ^αι έν τ^ &αλόσ- 
10 Οΐ], ή δέ λάρναξ τεροσωρμίσ&η 
ττ] Τενέδφ τότε ^ίενκόίρρνι 
καλουμέντ], ην άφ' εαυτόν ό 
Τέννης Τένεδον ηροσηγόρευ- σεν. άκουσας 88 -^ 20 έλ&ών οϋν δ '^χιλενς άνείλε 
και αυτόν και τόν Τέννην 88^ ΙΑχιλεύς δΐ έπιστρατεύσας τ^ 
ΤροΙ<^ άνείλε τόν Κύκνον και 
Τένην Ι τόν ν ιόν Κύκνου λόγφ, ΙΟ822 
εργφ δέ ί^τΐόλλωνος. 
ή δέ Ημι-9-έα διωκόμενη ύη αύτον και ψεύγουοα την μϊξιν 
25 είς γην γ.ατετΐόθη. δδ^Β* οί. Ογ&πι. Α. Ρ Ι 192ιο μετά δέ τό 
άνελεΐν Άχιλεϋς τόν Κύκ.νον και Τένην άνείλε καΐ τόν Μνή- ΙΟ825 
μονά, δντινα ή Θέτις συνακόλουϋ^ον ]Λχιλει δέδωκεν ντιο- 
μιμνήσκειν αύτφ μή άνελεΐν ^Αηόλλωνος τταΐδα' είμαρμένον 
γάρ ήν άτΐο&ανεΐν Άχιλεΐ, οπόταν άνέλτ] παΐδα ]Απόλλω- 
30 νος. δ <5έ Τένης, ώς εφην, υιός ήν Ατιόλλωνος. 

? Τένεδος — άττο Τένου και ίί4μφιϋ^έας ή ^Ημι&έας 
των Κύκνου τταίδων. έκαλείτο δέ Λεύκ,οφρνς. 8ίβρ1ι. 

1 έπέγημεν — 13 προσηγόρενσεν 8θ1ΐ. ΑΟ Α 38 

1 Τένην ΥΛα βί ϊη ββςις. 5' Τ (οί. Αρ.) 2 φάονόμην 8^ α /2 

να 
τραγασον}) τραγανάσον γ2 θ£. \ν£1§η. &ά Αρ. 4 βιασβ-εϊσα ριοΐΐ. 8 

18 ψιλονόμην 88^ γ2 ΣΧΟΛΙΑ 107 

?232 εναρχος' οΰτως έγ.αλεΐτο ό Κύχνος όίά τό έτνιτν- 
χώς γ,αινίσαι τό δόρυ τον Άχιλλέως' χαΐ γάρ οι μετάβολοι 
εύφημιζόμενοί τους τνρώτονς ώνητάς εύάρχονς καλοΰσι. φασϊ 
όέ ν.αΐ τΐοταμόν τίνα τΐερί την 2ινώπην Εναρχον νπό των 
5 ^Αργοναυτών Λροσηγορενσθ^αι , άφ' οϋ ττρώτον έτΐΐον , ως 
φησιν Ενφορίων ή οί Εύάρ χοιο ίρέρε χλέος άμφΐ ήέ- 
ε^ρον (Μβίη. ΑΑ 120). Ε^ (ΕΜ 88842). Ρήιιΐ9, νβΛα δρβοίαί Επ8ί. 
Οά. II 19338 εναρχος λέξις βασιλιν.ή τίαρά Αυγ.όφρονι έν τψ 
εύόρχφ ήγουν γρόνΘ^φ βασιλΐ7.φ. 

ίΟ 234 τά τΐρόσί^εν αύλητηρος οντω δει συντάσσειν' 

τά ΐΐρόσί)•εν εν.ηεψενγότα τάς λαρναγ,οφόρον ς ^ι- 
φάς τάς έν ψνδραΐσι ν.αΐ έν | φενδέσι \ Γρήμαις τοΰ αύλη - ρ 
τήρος ήτοι τοΰ Μόλτΐον' λείπει δϊ τό γενομένας. λαρνα- 
γ,οφ^όρους ^ιφάς τάς μέλλουσας φϋ^εΐραι αυτά έν τ^ 

15 λάρναγ.1, λαρν αγ,οφόρονς δε τάς φερομένας διά της θα- 
λάσσης έν λάρναγ.ί. καν γάρ λαρναγο φ όρους εΐτΐεν, ούγ. 
έστιν έττταισμένος δ στίχος, αλλ" όρ&ως γαΐ οϋτως έ'χει, γ.άν 
ίσως δ ^υγ.όφρων τοΰτο ήγνόησε' τό γάρ δασύ σύμφωνον 
δύναται έγ.τείνειν ώς τό Τρώες δ' έρρ ίγησαν , έτιεϊ είδον 

20 αίόλον 6 (ρ IV (Μ 208). εί δϊ *γ.αϊ* σύ τοΰτο μείουρον λέγεις 
ώς οί λοιποί (βοΐι. ϋ), άγ,ονσον 'Ιτΐτνώναγ.τος ην αυτόν δ (ρ ι ς 
τάντ ίΥ.νήμ ιον δάγ.η (ίΓ. 499). ιδού τό δτρις τό ο μαγ.ρόν 
έδέχΟ^η. υμϊ έτερα τοιαύτα μυρία *ενρήσει* ό τΐολυμαθης 
καί μετριγός. 

25 236 τό δε 8 στυγνός αρταμος ειωθε λαμβάνειν ό νίν- 

Ρ τ,οΓρρων άντι τοΰ \ φοβερός \' ϊσως δέ \ παρά τό στυγέει δέ 

καί άλλος (Α 186) |. 88^ φ δη πιΌ-ήσας φτινι Μόλπφ 

■πεισθείς ό Κύγνος ό στυγνός υμϊ στυγητός άρταμος 

ν,αι Ι φονεύς \ τών τέγνων δ αίθυιόθρεπτος' \ είδος εΐ- Ρ 

26 φοβερόε ρ&ΓαρΙΐΓ. Α 186 29 γοηνί Ββΐί. Αη. 4475 

1 εϋαργοί \ βί τνπέΐ'Τΐ βί εύάρχω (Ογοηο) Ιβ^Ίί 2 δόρυ \ ίϋΟΟηβϊ- 

άβΓ&ίβ Ιιαβο βχ αΐΐςαο δοΐιοϋο ίΓΗηδΟπρία νίάβηΙπΓ, ιι1)ί Ιιαβία ςαϊβ α ηιάί 
ρα^πΗβ 1)6ΐΐ3,ΐ0Γβ οοοΐδαδ οπγ αιΐδρίο&ϋδ (ϋοβΓβίυτ βχρϋοαίαιη βΓΕί ο£. ΑΙ. 530 

8 βασιλική ΐ. β. μεταβολική 9 εύάρχω \ ΐηβΠΙοήίβΓ (ρΓΟίΙ. 7) 8θήΙ)βη8 

ίη Γβοίίυδ (ν. Ρ) αΙ)βΓΓ&νίί 11 λαρνακοφ&όρονί }) γΐ 16 εϊηηε Ι) γί 

19 ϊ§ον II 22 τάντικνήδιον γ\ τών τιχείμενον '/2 δήκη γ2 108 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

Λεν άντϊ είδους, άντΙ τον δ γ,νλνό&ρετΐτος \' δ λιναγρέ- ίηίΓ. ΐ5 
της γ,αϊ \ δ άγρεν&εις εν λίνοις \ κα2 δι/αύοις των Λορχέων ιΚα 
ΤΛαΙ \ αλιέων \ δ φίλος %αϊ δ ήγαπημένος τοις -κρηϋ^ μοΐσ ι ϊΐ). ΐ3 
κα2 Ι όστρέοις \ τοις ^αιβοΐς και λοξοΐς νε ιρ ίταις κ«ί Ρ 
δ τίοχλιδίοις εν χηλφ γ,αι \ χιβωτφ \ χατεδρύφαξε -και \ ήϋίρά- 
λιαε Ι τάς δ ιτττύχους γονάς ήτοι | τονς δύο ^αΐδας'αύτοΰ 
Τένην ν.αι ΉμιΟ^έαν. 

237 το δ' α ί-^νό^ρετΐτος φασιν δτι Κύθνος ^κ λα- 

^ραίας μίξεως τεχΒ^εΙς 88^ χαί δια φόβον εκτεθείς β ενρέ^ 

10 ύηό αλιέων τίνων έχων τΐέριζ αύτον ν.ύν.νονς, ους διώξαντες 

ανέλαβον τό ηαιδίον Κύχνον γ,αλέααντες «κ τον συμβάντος. 

είδος δέ άντϊ τον εΐδονς ίλαβεν' ώφελε γαρ είηεΐν γ.υγ.νό- 

Ρ Β^ρετιτος. τΐορχέων των \ αλιέων \' πόργ,ος γαρ δ γ,ύρτος' 

λιν αγρέτης δ^ δ υηδ των αλιέων ώσπερ έν λίνοις | άγρεν- 

■^ν -Θ^είς Ι δ Κνχνος νηρ ίταις δέ φίλος \ ηαρόσον διέτριβε 

16 μετά τών αλιέων. 88^ 

Ρ 238 νηρίτης σημαίνει τόν -Ο^αλάσσιον \ γ.οχλίαν\. Ε^ 

(ΕΜ 60442 Ε& 40822^ 

239 δρύφαν,τα *ν.νρίως* λέγονται τά έν. δρυός ηεριφράγ- 
20 ματα. τά δΐ λοιπά της Ιστορίας έν τ^ ανωτέρω ιστορί(( 

έρρέ&η ώς κα2 τά τον Μνήμονος. Τ 

240 δ τλήμων δτι δ Τένης φύσει μέν ήν ΐΑτΐδλλωνος, 
έηιν,λήσει δ^ Κνανον, δια τοντο οΰν όνεΐλε Μνήμονα δ Ι^χιλ- 
λενς ώς ού ν,ωλύσαντα διά της ντΐομνήσεως τόν φόνον. 8^ 

25 241 Μνήμων έφετμάς' Μνήμων όνομα ν,ύριον, δν 

άηέστειλεν ή Θέτις μετ^ Άχιλέως τΐρός τό μίμνήσν.ειν αυ- 
τόν τοΰ μηδένα των ^^τΐόλλωνος τταίδων άνελεΐν' είμαρτο 
γάρ αύτφ τότε άτίο&ανεΐν, δταν άποντείνη έν. της ^Απόλλωνος 
γενεάς τίνα. διό έλ&ών εις Τένεδον ναΙ όνελών τονς ηερι 

30 Κύκνον ναι Τέννην εξ Απόλλωνος όντας εις εννοιάν τε έλ- 
■θ^ών ύστερον άνεΐλε ναΙ τόν Μνήμονα διά τό μή νπομνήσαι 
88^ ναι νωλΰσαι 8 αυτόν ββ^. δ δέ Τέννης φύσει μεν ην ^Απόλ- 
λωνος υιός, ^έσει δϊ Κύννον. β σύν τοις δέ σύν Κύχ- 

3 αλιέων ΡοΠ. VII 137 

26 άχιλέα 8 80 τένην 8^ ΣΧΟΛΙΑ 109 

νφ χαΐ τοις έχείνον τζαιαΐ γ,αΐ ό τλήμων κα^ ό γ.αρτεριχός 
Μνήμων 3^αν εΐται, τζρηνής τό στέρνον χαΐ \ τό στήθος \ Ρ 
οντασ&είς ξίφει της μητρός Αχίλέως της 3^εάς ου 
φράαας χαΐ \ είττών τάς έντολάς \ άλλ' έν λη&άργφ καΐ ρ 
5 έν Ι λήϋ-τ) Ι σφάλε ί\ς. Ρ 

243 Και δ ή στένει Μύρ ιννα' ή μεν έννοια οΰτως 
έχει ' είττών ανωτέρω δτι βλέπω σνστροφήν των -πλοίων 
συρομένων έν τί) ^αλάσσγι χαΐ έτΐΐβοώσαν τ^ τζατρίδι μου 
Τροί<^ τόόε καί τόδε, νυν φησι \ *καΙ δή* στενάζει \ ή Μν- Ρ 

10 ρίννα πολίχνη Τροίας κα2 οι \ αιγιαλοί τον χρεμετισμόν των 
Ιππων \ άγ,ούσαντες , δταν ό '^χιλεύς καΐ ύστερος απάντων 
Ελλήνων πηδήσας έν. της νεώς εις τήν γήν \ ΰδωρ \ έν της 
βίας τον πηδήματος \ άναδώσει \ ναΙ συμβολή πολέμου γενή- 
σεται σαλπισασων των σαλπίγγων των έν νογχύλϊ]. προορω 

15 όέ τοις όφ^αλμοΐς μου ναι πόσης της Τρωινής γης τήν 

πόρ^ησιν ναι τοις ώσί μου \ άφομοιω \ ναΙ είνάζω τους οί. 254Ρ 
στεναγμούς των Τρωινών γυναινών διά τάς έπερχομένας αύ- 
ταϊς αλλεπάλληλους συμφοράς, αλλ' ή μίν εννοιά έστιν 
αΰτη, συντάξεως δέ ένταΰΟ^α χρείαν ούν εχομεν διά τό σαφές, 

20 τάς δέ ιστορίας γραπτέον. Μύριννα πολίχνη Τροίας εστίν, 
δπου παρετάξαντο οι Τρώες *άνούσαντες τήν τών Έλληνι- 
νών πλοίων* έπέλευσιν παρά Πολίτου τοΰ υίοΰ Πριάμου, 
όστις σνοπός τών Τρώων υπήρχε θαρρών ταχύτητι ποδών, 

24 &ς φησ IV "Ομηρος 8€ί(ΐ. Β811 — 814, ΐηίΓ.ϊτ Ρ τό δ^ στένει Μύρινα \ μία 
τών Ιί4μαζόνων ή Μύρινα, άφ' 
ής τόπος έν Τροία\. ναϊ"Ομη- 
ρος αθανάτου τε σήμα 
τΐολυσνάρβ-μο 10 Μυρίνης 

30 (Β 814). 883 Μύριννα δ^ ή πολίχνη ένλή^η, 
δτι μία τών Αμαζόνων Μύ- 
ρινα ναλουμένη ένεΐ τελευτά, 
δτε κατά τής Τροίας έστρά- 
τευσαν. αΐ δϊ λοιπαΐ τών 
ί^μαζόνων εις τιμήν ένείνης 
πόλιν ανήγειραν, 
τό έξης π αράντιοι ι^όνες. 8 τΐαράντ ιο ι ηόνες' ούν 
εΐδον τους τής Τροίας αιγιαλούς" ει μϊν γάρ νρημνώδεις *8ο)ι. Τίίϊβ. 
ναΙ πετρώδεις είσί, ναλώς εΐπεν οι 'ηόνες ναι αιγιαλοί '°" 
35 παράντιοι ήτοι πετρώδεις" ει δ' ούν εϊσι νρημνώδεις, αφε- 6 μύρινα αβςιαβ οοηβίαηίβΓ Ιιίο βΐ ίη βθςς. II 110 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

λόός, μάλλον δί μωρώς €Ϊ7ί€ν οι Ί]όνες 'λαΐ αιγιαλοί τίαρ- 
άατιοι ήτοι τίαραιγιάλιοι. 

Ρ 244 φ ριμαγμός δ \ χρεμετισμός | . **Ε^ (ΕΜ 8ΟΟ34) 

φριμαγμόν ήχον. ούτος, οΐμαι, τόν \ χρεμετισμόν \ φησιν' Ρ 

5 ούλ έστι (5έ ίρριμαγμός δ χρεμετισμός, αλλά δια των ^ινων 
*των Ιππων* έτίττεμτΐόμενος 'ήχος, όταν γανριώσιν. 
γΐόνες ν.α\ ήιόνες ως αν θέλεις, γράφε, εϊτε τρισνλ- 
λάβως τι&είς -^άτωΟ^εν τοϋ η ηροσγεγραμμένην εϊτε τετρασνλ- 
λάβως μη νττογράορων, άλλ' εν,φωνων *ήιόνες*' \ τό γάρ *Ηβρ1ι. 5 

10 ίαμβι%όν γ.αϊ όνάτΐαιστον δέχεται πόδα, οΐός έστιν οΰτος, 
γ,αΐ δάγ,τνλον ν.αΙ χορεϊον πλην έν τοις οίκείοις τόποις. 

•)•Ρ 245 Πελασγόν δέ \ τό Θετταλόν \ λέγει. 88^ 

Πελασγόν άλμα | τό Θετταλιγ,όν πήδημα\' Πελασγός V 
γάρ γ,αι Θετταλός δ Άχιλεύς. τό δέ δθ^εν έγ,λή&η ΠελασγΙα 

15 εΐπον (8627)* ή δϊ περί τονίΑχιλέως πηδήματος ιστορία τοι- 
αύτη ' ι χρησμός ήν δο&εις "Ελλησι \ τόν προπηδήσαντα των ίηίΓ. 22 Αρ. 
^Ελλήνων κατά των Τρώων έλ των όλγ,άδων πρώτον των *^' ** 
άλλων άποΌ^ανεΐν. προπηδήσαντος δέ τοϋ Πρωτεσίλαου και όναιρε^έντος | ύφ ' "Εχτορος | ή Ιγο. 529 8ο1ι. 
έτερου τινός | δ Ιέχιλεύς τψ ^ ^'^^^ 
τούτου παϋ^ήματι παιδευτείς 
ύστερον των απάντων της ίδιας 
νεώς σφοδρωτέρως πηδήσας 
πλήττει τήν γήν ααΐ ύδωρ έξ 
αι;τ^ς όνεδό^τ], 246 εις &ΐν' έρείσας λοι- 

20 σ&ίαν' τελευταίος γάρ της 
νεώς δ Άχιλεύς απέβη διά 
τόν χρησμόν, δ&εν δ Πρωτε- 
σίλαος πρώτος της νεώς πη- 
δήσας απέθανε, τιρηναΐον' 

25 φασι γάρ δτι πηδήσαντος τον 
.Αχιλέως έγ. της νεώς πηγή 
άνεδδϋ•η 88^ | 

ως φησι χαΐ ^Αντίμαχος ^ίμφα ό' άττ* ήπείροιο μέλαι- 
νης ύφόσ^ όερϋ^εις Πηλείδης άπόρουσεν ελαφρός 

30 ήύτε γ.ίργ.ος, τον δ* έμπροσ^ε ποδών ν,ρήνη γ^νετ 
ά εννάουσα (ίΓ. 59 Κ.). 88384 καί Ευριπίδης φησι διά Νεο- 
πτόλεμου τό Τρωί'λόν — ποδοΐν (ΑιιάΓ. 1139) Τ. 

12 Πελασγόν — 8θ1ΐ. Β Β681 24 κρηνοΛον — 11 άνεδόθ-η 

8Λ. ΕαΓ. Αηάη 1139 

4 ^χον ονα. II 1 έ&έληε II 29 νχροε 88^ 31 άενάονσα 8^ ΣΧΟΛΙΑ 111 

247 άμμο 10 *της άμμον* άμος δι' ενός μ γράφεται" 
άμαΟ^ος γαρ λέγεται τΐαρά τό άμαΒ^ής *•ααϊ* αμέτρητος είναι 
τιαΐ έν σνγ•λ07ίϊΙ άμος. άμμος δε αίολιγ,ώς δια δύο μμ ' έχεΐνοι 
γαρ πάντα τα σύμφωνα διπλασιάζονσιν (46ιι). *ροιβ- 

δ δήσει μετά ήχον | άναδώσει |* *γάνος νυν \ τό νδωρ | Ρ 321 Ρ 
άλλαχοΰ δέ τό γάλα Τ και ή χαρά* ΕΘ 43353 

249 *γ.αταίβ^ει νυν άντϊ τοϋ λαμτιρύνει τ^ Οτίλβτβ των 
δτΐλων* Τ όρχη στή ς ^.Αρης 8 δ εύγ,ί- 
10 νητος β^β*. κοτί "Ομηρος τάχα 
γ,έν σε γ,αΐ όρχηστήν -περ 
έόντα (ΙΓ617) δβ^β* άντι τοϋ 
ενν,ίνητον 8 δια τάς γινομένας 
έν τοις τΐολέμοις ην/.νάς %ινή- 
15 σεις 88^ β*. όρχηστής "Αρης δ ενγ.ίνη- 

τος Ι πόλεμος \ η δ μετά ^ί;ρ- ρ βοΐι. 027617 

ρίχης κα* ένοτνλίον όρχήσεως 

γινόμενος, ώστνερ έγίνετο τοις 

Λάν,ωσιν έν τινι χαΟ^εστώτι 

ρνϋ^μφ ν,αΐ γέννα ίφ καί κινονντι 

ηρός τΐόλεμον. Ρ όρχηστής "Αρης \ -επειδή έπετήδενον πάλαι μέλη τινά 
προς τό παροξνναί τε γ.αΙ εις άνδρείαν ν,ινήσαι τους άγ,ού- 
οντας\. λαΐ Καλλίμαχος νόμον δ^ ήε ιδενΆρηος{ϊτ.^2β). 88'^ ΙΡ 2^0 στρόμβφ δέτφ\•λόχλφ' 
20 πρό τον γαρ ενρε&ήναι τήν 
σάλπιγγα τούτφ οι παλαιοί έν 
τφ πολέμω έχρώντο. 88^ 250 στρόμβφ τόν αίμα- 
τηρόν έν γ,ογχύλη σαλπίζων 
κα2 Ι γ,ατάρχεσϋ^αι ποιών τήν *8οΗ. Εογ. 
προσβολήν τοϋ πολέμου, πρό Ρ^ο^"• 1377 
γαρ ευρέσεως της σάλπιγγος 
έν τοις πολέμοις πυρφόροις έχρωντο, οϊτινες έξ έτ,ατέρων 
25 μερών των στρατευμάτων τοϋ πολέμου *καί τοϋ πολεμου- 
μένου* μέσον εισερχόμενοι λαμπαδηφόροι ερριπτον τάς λαμ- 
πάδας άντϊ τοϋ σαλπίσαι καί οϋτω συνε^ροτεΐτο δ πόλεμος. | 
είτα Τ τ^ κογχύλη έφενρον σαλπίζειν χαί τίνα μέλη έπιτη- 
δενειν προς τό παροξϋναι ν.αΙ εις άνδρείαν γ,ινήσαι τους άγ,ούον- 
30 τας(8πρΓ. π) Ι καί έπαύ&η τό πυρφορεΐν Τ. έπεί δΐ παρά τών 

Τυρρηνών εύρέΟ^ησαν αϊ σάλπιγγες \\ έπαύ3•η Υ.α1 τό -Λογχύλγι 8υρΓ. 2ο 
σαλπίζειν \. ν.αΙ τοϋτο δ^ χαγ,όπλαστον υπάρχει τοϋ ΛυΆό- 
φρονος τό ποιείν εαυτόν μή είδέναι σάλπιγγα ώς ύστέραν 

9 όρχηστήδ — βΛ. Π 617 19 οτρό(/βω 8θ1ι. ΑΒ 2• 219 Νίο. Α393 

9 όρχηστήί — 14 κινήσειε Οίη. Ο 13'> ^ Κρησϊν 8θ1ΐ. Ό 18 δ' 

ήειδεν \ δ/νει β' 19 ^ πορφύραιΒ ρΓΟ πνρψόροϋΐ Ρ 25 ποΧεμΙον II 
** πολεμοϋττοδ 8βϊ>. 112 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

γενομένην, άλλα γ.ογχνλην, ν.άν καί το τής Κασάνδρας ττρόσ- ^ 

ωτΐον είσάγγι τίερί τούτων λαλοϋν. || "Ομηρος γαρ | όρχαιό- *8ο1ι. αΐί. ΐϋ), 
τερος τούτον γενόμενος προ ω' έτων Τ οΐδε οάλπιγγι χρω- 
μένονς τους "Ελληνας ^ λέγων ώς δ' δτ' άρίζηλος φωνή, 
δτε τ' ϊαχε σάλττιγξ (^219) Τ. 

251 δη ιονμένη ώς τό ή ιόνες (244) ή τίροσγεγραμμένον 
"καΙ άνεχφώνητον ή έν.φωνούμενον δίχα τιροσγεγραμμένης. Τ 4 252 τό οέ τνέφρικαν άντΙ 
Ρ τον Ι τΐεφρίν,ασυ |. γ.αΙ"Ομηρος 
10 έφριξε δέ μάχη φΌ^ΐοίμ- 
βροτος (Ν" 339) 88^ καΙ άλλα- 
χον σάγ,εαι γ,αΐ έγχεσι ττε- 
φριγ,νΐαυ (ζ/ 282) β^. έοτι δε 
ή λέξίς Χαλγ,υδέων ν.αϊ Έρε- 253 τζέφ ρ ίΥ,αν άντΙ τον 
τΐεφρίτίασι καί | τνεπνγ.νωνται |. βοΐι. Β ^28ί 
τό δέ τΰέφρίγ.αν άντϊ τον 
πεφρίγ-αοι γ,αΐ δσα τοιαντα 
χαλδαϊχης ήτοι όττιτίής δια- 
λέατον ώς τ ό έσχάζοσαν ν.αΙ 
ειηοσαν χαΐ τά δμοια. 
15 τριέων, οι αύτοΙ δέ γ,αΐ τό έσχάζοσαν {2\) γ,αΐ ήλ&οοαν 
ηοιοΰσι. γ,έχρηνται, δί τούτοις ν.α\ άλλοι τινές 88^ των πα- 
λαιών ποιητών 8^. * ούτως, οΐμαι , ν.αϊ τό ή ν άντϊ τοΰ 
'ήσζ^αν') έναντίως τφ γ.ανόνι' ό γαρ ν,ανών τών εις ς λη- οΐιοβΓ. Π 
γόντων μετοχών μετ' οξείας τάσεως τά τρίτα τών πλη- ^^'* ^ 
20 ^ντιγ,ών ίσοσνλλάβως ποιεί τοις ιδίοις πρώτοις πλη&νν- 
τιγ,οΐς, τών δε μή ούτως ίσοσνλλάβως ποιεί τά τρίτα πλη- 
^νντιτίά τοις πρώτοις ένιχοϊς. εΐπον τό πρώτον ένιχόν, 
εΐπον τό τρίτον πλη&νντιν.όν. τό δέ εϊποσαν έναντίως. 
ομοίως τιαΐ έσχαζον' τό δέ έσχάζοσαν εναντίον έστι υμι της 
25 χαλδαϊγ,ής διαλέν,τον*. ή δέ σύνταξις ούτως' σύνταξις' πέ- 
φριχαν δε ν.αΙ πεφρίν.ασι γ,αϊ πεπύχνωνται οι γνΐαι ν.αΙ 
αϊ πεδιάδες ώσπερ ληίον ήτοι ώς πεπύτινωνται οι γνΐαι 
τον ληίον γ,αϊ χωραφίον, πεπύχνωνται οι γνΐαι εν λόγ- 
χαις απαστράπτοντες. * γνΐαι τό γνι "λαν μαν,ρόν ν,άν 

30 βραχύ δέξτ], άπταιστος ό στίχος εστίν, ώς έδιδάχ^^ης*. 

254 *πύργων δ' έξ άκρων «κ τών υψηλών πύργων.* Τ Ι τό ίν δ άλλεται ον μόνον 
έπι της όψεως, άλλα καί άγ,οής 
τέταχε. 88^ 
35 ίν δ ά λλ ε τ α ι άπειχάζεται \ 
όμοιοΰται\γ.αταχρηστι•/.ώς' γ,ν- Ρ 
ρίως γαρ έπ' όψ&α)ψ,οΙς λέ- 
γομεν τό ίνδάλλειν. 2 αρχαιότεροι — οί. Ηΐδί. XII 183 14 ΧαΧκι8έων θ£. ΟΙΐΟβΓΟί). II 

6431 Η 17 οϋτωε — 25 διαλέκτου ιιη. 6ΐ1ιίΙ)βϋ δ ΣΧΟΛΙΑ 118 255 τίρός αί&έρος ττρός τό "^ΟμηρίΥ.όν φωνή δ αμ- 
φοτέρων Ιτίετ* αίϋ•έρα κα2 ζ/ ιός αύγάς {Ν 837). 88^ νηνέμονς δ^ τουτέστιν ήσυ- 
χους, διότι κατά τινας δ αί^ήρ 
5 αγ.ίνητός έστιν 88^ ν.αΟ^έδρας όηανέμους αί&έρος 
7ΐεριφραστιν.ως τον αΐ&έρα 
λέγει τιρός έαυτήν ή Κασάνδρα ταύ- 
τα φησιν ότΐοδυρομένη τήν 
"Εχτορος τελευτήν ώς ΥΜΐ Πίνδαρος ερήμας δ ι' αίΌ^έρος (ΟΙ 10) 88^8*. έν 
γαρ τφ αέρι συνίστανται ν.ατά ^^ριστοτέλη (ιηιιιιά. Ι 392^ ^) ααΐ 
ζάντας σοφούς τά τε νέφη -/.αϊ αϊ 'λαταιγίδες γ.αί τά ττνεύ- 
9 ματα, ό δϊ αί&ήρ έρημος τούτων απάντων κα&έστη^ιεν, δ^εν 
ρ? νήνεμον ίφη αυτόν. Τ τό δε χυ ρονσα αντί τοΰ \ χαταλαμ- 
βάνουσα. 8 

257 άλλη ν έτΐ^ άλλη οίον είηεΐν νϋν μέν άγ.ουουθών 
των Τρωιγ,ών γυναικών τήν Πανδάρου συμφοράν λαΐ τον 
θάνατον, είτα Σαρτΐηδόνος , έπειτα "Εκτορος ν.αϊ δια τοΰτο 
15 γοωμένων και ρηγνυουσών τά ιμάτια. Τ 

258 .τό δε εκείνο σ' ώ τ ά- 
λαινα προς έαυτήν ταϋτα 
λέγει άποδυσπετοϋσα καΐ θρη- 
νούσα τά μέλλοντα τφ "Εκτο- 
20 ρι 88^ έπελθεΐν. Φ 

και λέγει δτι ώ τάλαινα καρδία, έκεΐνό σε πλέον των άλλων \ 
βλαβών λυπήσει \ όταν ό ^^χιλεύς άνελών τόν "Εκτορα εφ Ρ 
άρματος έλκη μιαίνων τήν γήν τφ εκείνου αϊματι. 

α 

έκεΐνό σ\ ώ τάλαινα καρδία, κακόν, 
γ β Β 8 

25 εκείνο δάψει πημάτων ύπέρτατον, 

^ χα ζ δ• 

260 εϋτ' αν λαβράζων περκνός αίχμητής χάρων 

χ/3 κη η λ 

πτεροΐσι χέρσον αίετός διαγραφών 

Ιβ Ια χϋ• Ιγ 

^αιβφ τυπωτήν Τί^ρ/ζαν αγκύλη βάσει 

χγ ^ 

κλάϊ^ων τ άμικτον στόματι ^ιγίστην βοήν 
30 Ί^όν φίλτατόν σου των άγαστόρων τρόφιν 24 Ιιοο άία^Γ&πιηΐΕ βχ1ιϊΙ)ηί β V 8*. Γεάάίάίί Τ 1145 οί. ρΓοΙΙ. 3 βχίΓ. 

Ι,γοορΙίΓοηίΒ ΛΙθΧΕηάι» Π. 8 114 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

ιζ ιδ 

265 Πτφον τε ηατρός άρττάσας μετάρσιον 

ίε κ ιη ι& 

δννξι γαμφηλ'^σι ^' αίμάσσων δέμας 

ια ιβ ι ιγ 

εγχωρα τίφη ν,αΐ τζέδον χραίντ} φόνφ 

κζ κε κδ κ5 

λευράς βοώτης γατομών δι' ανλαν,ος. 

5 ή δ^ σύνταξις οϋτως' έν,εΐνό σε, ώ τάλαινα τίαρδία, δά- 
χρεν γ,αϊ \ λυτΐήσει \ ■/.αν.όν, εκείνο τό ντΐέρτατον των τΐη- Ρ 
μάτων γ.αΐ των \ βλαβών \ εϋτ' αν δ τΐερν.νόξ ν.αΙ \ δ γ.ννη- (Λ.γ&χ.ΩΖ\% 
γετιν,ός Ί^Τ αετός δ χάρων δ α ίχμητής ήγουν \ δ Λχιλεύς \ ρ 
χραίντ] καΐ \ μιαίντ] \ τά έγχωρα ν.αΙ έντότηα τίφη ν.αΙ \ 

10 άλση \γ.αΙ τό τζέδον γ,αΐ τήν γήν έν τφ φόνφ γ,αΐ τφ αΐ- Ρ 
ματυ άρτίάσας μετάρσιον έν τοις δννξί τόν φίλτα- 
τόν σον τρόφιν ν.αϊ \ άδελφόν ■\Ύ άτνό των άγαστόρων 
ν,αϊ Ι όμογαστόρων \ τοϋ Πτώον ν,αΐ \ ΐΑπόλλωνος \ υπάρχοντος Ι15ΐ6 Ρ 
τοΰ ττατρός. γ.αϊ άλλο τι ττοιδίν ; αίμάσσων τε τό έν,εί- 

15 νου δέμας έν ταΐς γ αμφηλαΐς γ.αΙ σιαγόσι * λα βρ'άζων* 
γ,αΐ ήχων έν τοις ητεροΐς κ λάζων τε χαΐ βο(5ν άμιν,τον 
ήιγ ίστην -/.αϊ \ φοβεράν βοήν | έν τφ στόματι. τι ηοιών; ρ 
γάτο μων γ,αΐ \ άροτριων \ δ βοώτης δ ί' αύλακος χαϊ της Ρ 
λευράς και \ τΐλατείας \ τήν χέρσον και ξηράν τόρμαν 

20 καΐ Ι αύλακα \ διαγραφών τυτζωτήν *καΙ* κεχαραγμένην Ρ 
έν ^αιβφ καΐ ραιβχ} καΐ σκολι^ καϊ αγκύλη βάσει * άντΙ 
τον τηδε κάκεΐσε -περιστρέφων τό άρμα ώσηερ \ άροτριων*. Ρ 

259 δ άψε ι δάκη | *λν7ΐ;ήσει* |. ^ 

260 τό δέ λαβράζων μετά οργής και λαβρότητος φερό- 
25 μένος τζερκνός όέ δ φοβερός ή δ μέλας εβ^ λαβράζων 

*ήχών τοις τιτεροΐς* τζερκνός \ κυνηγετικός (βιιρΓ.τ) αετός 
* τοερισσώς καινών καϊ κότζτων*. Τ 

Ρ 261 ιττεροΐσ ι χέρσον μεταφορικώς\τοις τροχοΐς\τοϋ 

άρματος, είτΐών (5έ τόν ΙΑχιλλέα άετόν είκότως τους τρο- 

30 χους τοΰ άρματος αύτον ητερά έκάλεσεν ώς αν δι' αυτών 
φερόμενος καϊ πετάμενος, λέγει οϋν τήν διφρουλκίαν τταρ' 

25 ^έλαε βοΐι. Α β 316 (πί Ατΐδί&ΓοΙιαδ Ρ) ΕΜ 59132 

, 24 τ<) ίέ — 25 ^£^«5 βχΐιίίβηί οοάίοβδ ρΟδί 1159 λαμπρότητα Ι ΣΧΟΛΙΑ 115 

'Ομήρφ τον "Ελτορος, δτι αυτόν άνεΐλεν ό 14χιλεύς. 88^8^ 
(πΐίΐΓ^. &) τΐτεροΐς \ τοις τοΰ άρματος τροχοΐς \ . 11428 

262 ήαίβφ όέ τντΐωτήν τόρμαν' τόρμαν αυτό τό 

Ρ χάραγμα τό άτΐό τοϋ τροχού ^αιβφ δέ τφ \ έτη-καμτΐεΐ \ ββ^δ* 
5 βάσι,ν δέ τήν τον άετοΰ λέγει 88^ τό δέ γ,λάζων τ' άμιγ,τον 
η δτι Ι ιδίαν φωνήν έχει ό αετός | ν,αΐ έξαίρετον τίαρά τα λοιπά 
δρνεα ή δτι μόνος ό ^Λχιλεύς έτΐολέμει ν,εχωρισμένος των 
'^Ελλήνων, ώς φησι ν.αΐ "Ομηρος Βδ^5^•\-ό δε σχοτΐός, ούτος 8^. 
^αιβφ άγγ,ύλϊ] βάσει τήν χέρσον διαγραφών τντνω- 

10 τήν τόρμαν ηοιήσει ν,αι άηοτίαταστήσει τουτέστιν ώς άρο- 
τριω&εΐσαν γήν . . . 8^ άσυνδέτως δε εΐιτεν ώς χαΐ τό χέρ- 
σον. Τ *τό δέ ραιβφ άντι τοϋ ^αιβγί ϋ^ηλυτ,ως' άττιν,όν δε 
έστιν. ή ούτως είττέ Ύ δ ιαγράφων τντΐωτήν ν.αϊ γ,εχαραγ- 
μένην εν ραιβφ άρότρφ έλλειτΐτιν,ως*. 8* 

15 263 νιλάζων \ *βοών* \. Ρ 

264 άγαστόρων, των δμογαστόρων, των αδελφών. 
**Ε^ (ΕΜ 62ο) (τρόφιν) σημαίνει δέ τόν τρόφιμον. Ε§: 

(ΕΜ 1. 1.) άγαστόρων τρόφιν \ δμογαστόρων \ άδελφόν 
(114ΐ2) ήτοι \ τόν συντεΒ^ραμμένον \ Πτώου τε τΐατρός τόν Ρ 

20 υ ιόν τε τοΰ Πτώου ττατρός ήτοι \ τον '^7ΐόλλωνος\. 265 Πτφον τε' Πτφος 
δ Απόλλων, επειδή μυ3•εύον- 
ται Ι ττ} Λητοΐ γεννώ ση \ αυ- 
τόν έξαπίνης φανήναι σνν μέ- 

25 γαν, τήν δέ ίδοϋσαν \ πτοηϋ^ή- 
ναι |. γ.αϊ αυτή μεν Πτφα 
γ,αΐ δ ^Απόλλων Πτφος εχλή^η. 
Στησίχορος δε ζαι Εύφορίων 
τόν "Εχτορά φασιν \ είναι νίόν 

30 τον Απόλλωνος \ ν.αι Αλέξαν- 
δρος δ Αιτωλών ποιητής. 88^ Στησίχορος ν.αΐ Εύφορίων 
ν.αί Αλέξανδρος δ Αιτωλός 
ποιηταί φασι τόν "Εχτορα 
νίόν εΐναι'Απόλλωνος. Πτώος 
δ^ δ Απόλλων οντω λέγεται ' 
Αητοΐ Ι εν Αήλφ 8^ ? γεννώση 
Άρτεμιν γ,αΐ ^Απόλλωνα σϋς 
μέγας άγριος έφάνη, ίδοϋσα όέ 
τοϋτον έπ:τοή3•η "/.αϊ Πτώα έ- 
ν,λήϋ^η, ομοίως δί \ γ.αϊ ή Αρ- 
τεμις Τ καί δ ^Απόλλων Πτώος 
έγ,λήΌ-η. 4 έπιχαμπεί 8θ1ΐ. Νΐο. Θ 788 28 Στηαίχοροί — 8θ1ΐ. Αϋ 7^314 

_ 

1 δτε 5 λέγει (^πτησιν^Ί 10 άΙλοτριωΘ'εΧσαν 11 Ιαο. 

ίηά. 17 τρόφιμον \ τροφόν Ε^ τρόψον ΕΜ. 26 πτώια 26•^ ζΐήλφ 

οί. ΡΙιιΙ. Ρβΐ. 16 ? 

β* 116 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

268 λενράς λίαν ευρείας (75ΐ9) |. άλλα καν τάς λέξεις ΕΜ 561ί 
όίνω&εν των στίχων γράφε. ^ 

269 λαβών δέ τανρον' νρασίν δτι 14χιλεϋς έρασδ^είς 
Πολυξένης της ^ρατρός Πριάμου έδήλωσε τφ Πριάμφ συμ- 

5 μαχησαι αύτφ, ει λάβοι τήν τναΐδα ' ο <5έ συνέ^ετο αύτφ 
δονναι τιαΐ έλ&όντος εν τψ τοϋ Θυμβραίου ίΛτΐόλλωνος ίερφ 
δ Αλέξανδρος λά^ρα έτόξευσε τον .Αχιλέα ν,αΐ οντω συνέβη 
άτΐο&ανεΐν τον ήρωα. λαβόντες δε τό σώμα αύτοϋ οι Τρώες 
ήσφαλίσαντο ού ηρότερον δώσειν έτεαγγειλάμενοι , τιριν αν 

10 τα δώρα τά ύηερ "Εκτορος δο&έντα εξοτΐίσω λάβωσιν, δ γ.αϊ 
γέγονεν. 88•^ 8^ λαβόντες οϋν τά δώρα έδωχαν τον νεγ,ρόν. 88^ 
λέγει οϋν δτι τΐάλιν τόν άντίτΐοινον χρνσόν ΐσον τφ στα^- 
μφ δούς δ ίΑχιλεύς ταφήσεται τΐαρά τοις Έλλησιν. 88^8* 
λαβών δε δάνος' δάνος ν,αΐ τό \ δώρον \ χαΐ λύτρον Ρ 

15 τοϋ ταύρου τοϋ ττεφασμένου χαΐ τοϋ ττεφονευμένου ήγουν 
Ι τοϋ "Εχτορος \. ταϋρον δέ εΐτνεν ώς ^υμΐλόν ν.αΐ άνδρεΐον. 
λαβών όέ έν σν,εΟ^ρφ ν.αΐ | άκριβεΐ \ ταλάντφ της τρυτά- 
νης ήρτημένον αϋτις ν,αΐ \ εις τό όττίσω Τ τόν άντί- 
■ττοινον Παν,τώλιον μύδρον έχχέας Ισον έν τοις στα-9•- 

Ί\) μοΐσι δύσεται γ,αΐ \ ύτνεισέλ^η \ τόν -/.ρ ατή ρ α τοϋ 
Βάν,χου ήτοι τοϋ ζ/ιονύσου ν,εν,λαυ σμέν ος ν,αΐ ^ρηνη&είς 
έν ταΐς νύμφαισι τ,αΐ έν ταΐς Μούσαις, αϊ τίνες έ φί- 
λα ντο καΐ έφιλήσαντο τό γάνος γ,αϊ \ τό ύδωρ \ τοϋ Βη- ρ 118ΐ5 
ΐρΰρου\ ποταμού Μακεδονίας | τήν σγ,οτίήν τε γ,αΐ \ εξοχήν \ ρ 

2δ τήν Λειβηϋ^ρίην ήγουν της Λειβηΰ^ρίας τήν ύτΐάρχουσαν 
ϋτΐερΟ^ε της Πιμτΐλείας. *7ΐεφασμένου τοϋ τΐεφο- 
νενμένου ν,αϊ \ άνηρημένου*. Ρ 

270 στΛεϋ^ρφ ταλάντφ' "Ομηρος μεν ότνλώς δώρα φησι 
τφ ΙΑχιλεΐ δο^ήναι ύτνέρ "Εχτορος (Ω 579), δ δε Λυν.όφρων 

30 καί άλλοι τινές ζυγοστα^μη^έντα αύτφ Ϊσον χρυσόν δο^-ήναι 
τοϋ βάρους. 88^8* *σν.ε^ρφ ταλάντφ ήγουν \ άγ.ριβεΐ\^ 
ζυγοστα^μήσει τρυτάνης τοϋ ζυγοϋ ήρτημένον | κρεμασ- 
μένον Ι έστα^μωμένον*. ταλάντφ' τάλαντον νϋν τό 6 έλ&ών 8 έλ&όντων Τ 9 έπαγγελίόμενοι 8 30 αυτόν Τ 

31 τό βάροαΐ ΣΧΟΛΙΑ 117 τΐλατύ κοτί τιεταλωδες τον ζυγον, έν φ τίΟ-ενται τά αταΌ^- 
μονμενα | τρυτάνη ή καί σταχάνη λεγομένη χαΐ ή δλη ράβδος *Ε§, ? 
τοΰ ζνγοΰ, ής έαατέρωΟ-εν τά τάλαντα αϊ γ,αΐ πλάστιγγες, 
κυρίως όέ ή τρυτάνη ή γλωσσίς της ράβδου τον ζυγον. *αϋ- 
5 3•ίς Ι εις τούτΐίσω {ΊΧ^ϊχ) τον όντίτΐο ινον τον υπέρ τον μη 
ττοινηλατη&ήναι, τον "Εγ,τορα δο3•έντα*. ίσον ν,αϊ μακρόν 
'/.αΙ βραχύ δεξάμενος το ϊ ούχ εΰρΐ]ς τον στίχον έπταισμέ- 
νον, ώς έδίδαξα (773ο). Ρ 212 Πα'/.τώλί,ον ΒΒ^8^ Πατ.- 

10 τωλός δ^δ* ποταμός Λυδίας \ 

δν φασι χρνσον ψήγματα έ'χειν 

(8 1352) Ι και μέταλλα, έξ οϋ 

τόν χρυσόν ποιοϋΟί. \ μύδρος 

δέ κυρίως δ πεπυρακτω μένος 

1δ σίδηρος \ παρά τό μύρεσ^αι 

88^ Έξ (ΕΜ) και διαρρεΐν. μύ- 

ρ δρος λέγεται καΐ \ δ χρυσός \. 

**Ε^(ΕΜ 59331) 

20 

273 κρατήρα δε λέγει τόν 
κρωσσόν, τόν άμίριφορέα Βάκ- 
χου δέ τοΰ Λιονύσον κρα- 
τήρα τοΰ Διονύσου, δν και 
25 "Ομηρος λέγει δτι ή Θέτις 
(Ρ) έλαβε παρά τοΰ Λιονύσον, 
άμίριφορέα [δέ] χρυσοϋν, εν- 
^α τοΰ Λχιλέως οστά κεί- 
ται και Πατρόκλου, και φησι 272 μύδρον κυρίως τόν πε- 
πνρακτωμένον σίδηρον παρά 
τό μύρεσ&αι καΐ διαρεΐν, νΰν 
δέ τόν χρυσόν σημαίνει | έκ 

τοΰ ειπείν ΙΙακτ ώλιον. \ (? Ηθγ. V ιοί 
γάρ Πακτωλός παταμός Σάρ- 
δεων χρυσΐτιν πριν είχε ψάμ- 
μον έκ τον παρακειμένου όρους 
τοΰ Τμώλου καταρρέουσαν εις 
αυτόν \ καΐ ψήγματα καΐ μέ- 
ταλλα, έξ ών τόν χρυσόν ποι- 
οΰσΐ Ι καν νΰν νελον κατάγΐ] |.Νοηη.Χΐ57? 

273 κρατήρα Βάκχου εις 
τόν χρυσοϋν άμφιφορέα τοΰ 
ζΐιονΰσου, δν || έχαρίσατο τί] 5ο\ι.ΌΨ92 
Θέτιδι φυγών προς αυτήν καΐ 
σω&είς, δτε ύπό Λυκούργου | 

μετά των Βακχών \ έδιώκετο || Ζ 132 
εις δν τά τοΰ Πατρόκλου και 
Άχιλέως καΐ ί^ντιλόχου κείν- 
ται οστά. 10 μύδροί 8θ1ι. Οίΐΐΐ. 111 49 ο. ηοί. δοΐιηβΐά. 8θ1ι. Νιο. Α 50 βοΐι. 8ορΙι. 
ΑηΙ. 266 8θ1ι. ΕαΓ. Ογ. 982 ΕΟ 464ο βΐ ΐηάά. ΕΟ- βΐ; ΕΜ. διιίά. {πεπυρω- 
μένοζ σίδηροί 8θΙι. Εαο. ΙΟΙι Κ = Ηβ8. α Μ. δοΐιπιίάίίο αίΐβιηρίαίαθ Ι βοΐι. 
Αβδοΐΐ. Ργοιπ. 366 διάπνροε σίδηροδ ΙβΧ. αία. 62658) 24 8θ1ΐ. Ψ 92 6 ποινη),ατο>9'έντα γΐ θί. ΗΪ8ΐ. ΠΙ 363 
(Ζοη. 1759) 21 ϋελον οί, Ηβ8. ϋαλοΒ 118 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

^ ιονύοοιο ^ϊ δωρον ψάαχ έμεν, έργον δϊ ττερι- 
^λντοΰ Ήφαίστοιο (ω 74). 88•^ ή δέ ιστορία τοιαύτη" 
Διόνυσος δ /Ιιδξ υμΙ Σεμέλης τΐαΐς έν ΦρνγΙ<^ νπό της '^Ρέας βοΐι. ϋΖΐ 
τυχών 7.α-9•αρμον γ,αΐ λαβών τιάοαν παρά της -θ-εάς τήν 
5 διασγ,ενήν ανά τνάοαν έφέρετο τήν γήν. παραγενόμενος δέ 
ν.αϊ είς Θρά'/.ην Λνλοϋργος δ τον ^ρύαντος μνωτνι αυτόν 
έλαύνεί της γης *καί* ν.α^άπτεται αύτοϋ ν.αΐ των τι^ηνών. 
δ δέ ντΐό τον δέους είς τήν θάλασσαν '/.αταδύνεί χαΐ ν-ιτο 
της Θέτιδος δέχεται. \\ ό δέ τ•^ Θέτιδι δίδωσι χρυσονν άμ- βοΐι. Ο ξί 9 
10 φιφορέα είς δν τά τον ί^χιλέως \ χα* ί^ντιλόχου ν.αϊ Πατρό- ω 76 
κλου \ οστά έναττέί^ετο \ δν ν.αϊ "Ομηρος λέγει 8βς[. ω 74 ^ ιό- 
ν ύ σο ιο — Ή φ α ίστοιο. 

274 νύμφα ισι δέ ταΐς Μονσαις νΰν. οίδε δε τοΰτο 
14 ν.αΙ "Ομηρος ότι έν ττ] γ,ηδεία αύτοϋ ηαρήσαν (ω 60). 88^ 

Ρ Βάφνρος \ ποταμός | Μα^ιεδονίας. 8^ *γ,εγ.λαυσ μένος 

ννμφαισι Ο^ρηνηΟ^εΙς ταΐς Μούσαις α Ι φίλα ντο αΖτινες 
ήγάτΐησαν Βηφύρον γάνος' Βήψνρος \ ποταμός Μακε- 
δονίας* |, Τ 

275 ^ειβη&ρίην' 88^ ^είβη&ρα δέ ^^ | ό'ρος \ έν Έλι- 

20 κων*. 88^ *τήν \ εξοχήν | τοΰ Λειβηθ^ρίου \ δρονς 3Ιαγ.εδονίας |. ρ Ρ 
ΙΙιμπλείας σν.οπήν υπεράνω της Πιμπλείας νπάρχονσαν*. 
Τ Πίμπλεια 88^8* (ϊέ καί 8 πόλις 88^ ν.αϊ όρος χαι κρήνη Μα- 
κεδονίας, ής και Καλλίμαχος μέμνηται έν 'Υμνοις (ΙΥ 1) ώς 
Μοϋσαι τον αοιδόν δ μή Πίμπλειαν αείσγι ίχ^ουσι 

25 88^8* και Όρφενς νυν δ' άγε μοι κούρη Πιμπλείας ίν- 
νετιε Μονσα (ϊτ. Π Α\).).*καΙ* αϊ μεν λέξεις οϋτως εχονσι, 
π:ερΙ ών ούκέτι γράφω, γράφε σύ δέ ταύτας * μέσον* των 
στίχων, ή δε έννοια τοιαύτη έστΙν δτι λαβών ό ί^χιλενς 
τά νπ:1ρ "Εκτορος ?.ύτρα καΐ π:άλιν όντιδούς ίσόστα^μα τα- 

30 φήσεται έν τ^ κροσσφ ττ] δο^είστ^ τί] Θέτιδι παρά τον 
Διονύσου ^ρηνη&εις ταΐς νύμφαις ήτοι ταΐς Μούσαις, αΖτι- 
νες περί τήν ΙΙίμπ:λειαν καΐ ^ειβη^ρίαν και τον Βήφνρον 
οίκοϋσιν, α τίερί τον "^Ελικώνα και τήν Μακεδονίαν είσίν. 

22 Πίμπλεια — 8θ1ΐ. Αρ. Α 25. 

12 (75) ίαμεναι 19 Ιαο. ίηά. (πόλιε, δ&εν Λειβήδ-ριον} 24 τήν 

άοιδήν Τ δ \ ό 8 ώε 8^1)ιά1 ην Τ 30 κροσσω \ κοσσά α ΣΧΟΛΙΑ 119 

άλλ' ό μίν ^νχότρρων καί έ'τεροί ζνγοσταθ^μη&ήναι. ίσοβαρεΐ 
χρνοφ τον "Ε^τορα λέγονσι χαΐ οντω τεαρά τον ^Αχιλέως 
δοϋ^ήναι τφ Πριόμφ νομίζοντες δτι τνλεΐόν έστι το ζνγο- 
στα^μη^ήναι αυτόν των ών (ρησιν "Ομηρος χρημάτων, ούγ. 

5 εστί όέ τοντο' νττερβαίνονοι γαρ τα ι τάλαντα, άτιερ φηϋΐν 
"Ομηρος, χωρίς των λοιττων τόν οταΌ-μόν τον βάρους τοΰ 
"Εγ.τορος. λέγουου 6ε καί θανόντα τόν Άχίλεα ^ρηνη^ηναι 
ταΐς Μούσαις, ώοτΐερ φησϊν "Ομηρος, ν.αΐ ταΐς Νηρηίσιν. 
άλλ' έτίβΐνος πάντα *πανσόφως γράφει κα2 άλληγοριγ,ώτερον*, 

10 δτι μετά μουαγ,ων οργάνων ή ^ΛχιΧέως έγεγόνει χηδεία^ 
Νηρηίδας όέ λέγει ^ρηνήσαι αυτόν, δτι συνέβη κατά τόν 
γ,αίρόν της αντον τελευτής μυχήσασΘ^αι μέν τΐρωτον τήν 
■9-άλασσαν ώσηερ όδυρομένην, είτα μέχρι τον Ροιτείον έφ' 
ίγ,ανόν διάστημα έξελ^ονσαν Γροβήσαι τους "Ελληνας ού 

15 μιτιρώς , είτα πάλιν ύποστραφήναι. γ,αΐ τοιαύτα μέν, α φη- 
σιν "Ομηρος" οι δέ νεώτεροι Μούσας τε δαν,ρνούσας είσά- 
γονσι χαι τάς έν.είνων γινώσν,ονσι τιατοικίας δπτβ είσΐ γ,άξ 
οίων ποταμών άπορρύονται ύδατα Πιμπλείας καΐ ^ειβη- 
^ρίας λέγοντες ν.αϊ ποταμόν μοι τόν Βήφυρον. χαϊ τοντο δε 

20 όλληγορη&ήσεται' έπείπερ ^ Ορφεύς αρχή ν.αΙ πατήρ υπάρ- 
χων των ποιητών ν,ατφγ,ει περί τόν Έλιτιώνα γ,αϊ τό Λει- 
βή&ριον, έμνΌ-ολογή^η ώς αΐ Μοΰσαι περί τους έχεΐσε τό- 
, πους οίχονσιν. Τ 

276 δ ν εν,ροπ έρνας ό ^^χιλεύς ό πιπράστιων τους 

25 νεχρούς , δτι τόν "Εχτορα νεν,ρόν ό'ντα πέπραγ,εν. έτί τοΰ 
πέρνημι ή μετοχή δ περνάς, δστις ]Αχιλεύς δεδοιχώς τόν 
θάνατον ν.αϊ γνναιν.εΐα ένδύσεται γ,αΐ Ιστουργήσει ώς γυνή 
χαϊ ύστερον απάντων Ελλήνων άποπηδήσει της νεώς εις 
τήν γήν των Τρώων τό σόν δόρυ δεδιώς. Τ 

30 277 ^ήλυν 88^ δέ (ρησιν άμφΐ σώμα 8* ίστόρηται 

γαρ Β^β^ τοις νεωτέροις Τ δτι ό 'Λχιλεϋς άγ,οΰων τόν "Εχτορα 
ανδρεϊον χαι φοβηθείς ύπεχρί^η χόρη είναι χαΐ έλ&ών έν 
2χνρφ ψχει μετά των τον Λνχομήδονς παίδων, ενϋ-α χαϊ 
τ^ ^ηιδαμεία συνήλ^εν 8β^8^. ό 'Οδνσσεύς δέ σταλείς υπό βοΐι. Β2 326 

35 Αγαμέμνονος ατράχτους χαϊ ήλαχάτας χαι δσα τοιαύτα γυ- 
ναιχών εργαλεία, έτι δ^ χαϊ ξίφη χαϊ τόξα χαΐ ιούς ^ίψας 

18 άηαρύονται II 120 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

■^^^ό τον τΐαρ&ενώνος των γνναιγ.ών του ^νχομήδους έτιέγνω 
αυτόν ν.αϊ τοις "Ελλησιν ήγαγεν αϊ γάρ γνναΐτ,ες τα των γν- 
ναιτιών επιλέγονται, ^Λχιλενς δέ ξίφος λαβών έττειράτο γ.ινεΐν 
δεξιώς ν.αΙ όντως ήλέγχΟ^η. \ ά)Λά ταντα μεν τΐέπλαοται καί 

5 μεμυΌ^ολόγηται, το δ^ αλη&ές όντως έχει' άρτι λαβών τυρός 
γάμον ό '^χιλενς ζίηιδάμειαν τήν Λυλομήδονς ϋ-νγατέρα 
σννδιέτριβεν έν τοις Ο^αλάμοις ν.αϊ -παρ^ενωοι πό^φ της 
νεογάμον, δ&εν έμν^εύσαντο δτι γνναιν,εΐα ντΰέδν. άγγελίαν 
όέ της έγ,στρατείας ν.αταγγέλλοντος τον Όδνσσέως ηροΟ-ύ- 

10 μως ύπήτίονσε γ.αΙ έξώρμησε τνρός τόν ττόλεμον χαίτίερ μαν- 
■ΰ^άνων άτΐό χρησμού βραχνχρόνιος είναι, ει τΐρός τήν Τροίαν 
έν.7ΐλεύοει. ήν άγγελίαν γ,αΐ τόν έγ. χρησμον ψόβον εις ξίφη 
ν.αϊ ατράκτους έξέ^εντο' δτι γάρ ούτι έδειλίασεν δ Άχιλεύς, 
άλλα καΙ τίροΒ^νμως ττρός τόν τΐόλεμον ώρμησε, καί "Ομηρος 

15 μαρτυρεί έν τ'η -<^(767) ^αψωδίί^ τόν Νέστορα ηαρεισάγων ττρός 
τόν Πάτρογ,λον λέγοντα" ήλΟ^ον έγώ καί δΐος Οδυσσεύς 
λαόν άγε ίροντες κατ' '^χα ιίδ α \ γ,α λλιγνν α ιγ,α \ γ.αι 8ο1ι.Α7ΐ77( 
μετ' ολίγον (781) φησί ήρχον — ήΌ^έλετον. ταϋτα μέν 
τΐάντα άλληγοροΰνται, ό δέ * βαρβαρόγλωσσος* ^υτ,όφρων 

20 ούτος μυϋ-ιγ,ωτέρως έχδέχεται. διό καί φορτιν,όν μοι δογ.εΐ 
έν ούγ, άλληγορουμένοις , ώς τίολλάκις έφην, άλληγορεΐν. 

279 τό <5έ λοϊσδ-ος ές γην 279 χαΐ λοΐσϋ-ος ές γήν' 
έτΐεΐ 8 εΐττον τήν ίστορίαν ν.αϊ τΐάλιν • 

έρώ' 
25 είμαρτο τφ τνρώτφ άτϊοβάντι 88^ β* *'Γ^§ νεώς* β^β^ άπο&ανεΐν, 
δ καί τΐέτΐονΟ^εν ό ΙΙρωτεσ ίλεως βδ^β^ διό ό ί^χιλεύς 88* 
εύλαβεΐτο ττρωτος έξελ^εΐν 8. 1 ύστερον έξήλΌ-εν. 

281 ώ δαΐμον ώ τύχη, ώ ειμαρμένη \ ότΐοΐον "κίονα των 
οίκων Ι αφανίσεις \ τό έρεισμα καί \ στήριγμα \ της δυστν- Ρ 

30 χους ηατρίδος καταβαλών' \ ού μήν άνευ βλάβης καΐ τιμώ- Ρ 
ρίας ουδέ χωρίς τιόνων καί κόπων πικρών \ *καΙ πένθους* 
δ ληστής '^Ελληνικός γελάσει στρατός \ έτταγαλλό μένος τφ 
^ανάτφ του πεπτωκότος \ "Εκτορος. κίονα δέ καλεί τόν Εκ- 
τορα , ώς και Πίνδαρος λέγει τις γάρ Έκτορ^ έσφαλε 

85 Τροίας άμαχον όστραβή κίονα (0 11145); 

ο 
11 βραοέχρόνιοί α ΣΧΟΛΙΑ 121 χ ίο ν α όέ καλεί *τόν "Ε}ΐτορα * 
ώς μη μόνον τον Πριάμου 
οΐγ,ον σννέχοντα καΙ βαστά- 
ζοντα ττ] δυνάμει αύτοΰ, άλλα 
ν,αΐ τζάααν την Τροίαν. ω δαΐμον ό στίχος ούτος ώ δαΐμον^ οίον χίον' άι- 

στώσεις δόμων ι^ίονα γ.αλεΐ 

τον "Ελ,τορα , δόμων των οϊ- 

•/.ων, έ/ΐεΐ έχεΐνος ήν δ άνεχό- 
5 μένος καί βαστάζων ττ] δυνά- 
μει έαυτον ού μόνον τόν οΐν,ον, 

άλλα καί δλην τήν Τροίαν 88'' 

εφερεν ώς δυνατός 8^. ανάπαι- 
στος ό στίχος ιον' αϊ. ίηί. Ιίη. V 
10 έν τετάρτΐ] χώρα τζόδα άνάτΐαιστον έχει /.αϊ χαλεΐται ίαμβιχός 

τραγιλός (οί. 339). 

286 τνρύμναις τνεύχαις \ ταϊς ναυσίν \ άτΐό τοΰ τΐοι- ίηίΓ. 22 

οϋντος το ττοιη^έν. \ πρύμνη δε το έσγ^ατον και όπίσ&ιον οοά. V ΕΜ 

μέρος της νεώς, παρά το εις πέρας 7μι τελευταΐον μέρος "^^35 
15 μένειν \ πρώρα δε το έμπρόσ^ιον, παρά τό πρώτον τον 

ρέοντος ήτοι τον ύδατος άπτεσ^^αι Τ. 

άλλ' άμτρί πρύμνα ις' τό\τό δε έξης 

έξης τον λόγου 88"^ Ι 

ούτως ' ού μην ό Έχτωρ δωρεάν άπο^ανεΐται ααΐ οι "Ελλη- 
20 νες τφ &ανάτφ αύτοΰ έπεγγελάσουσιν άνευ προστίμου ν.αι 

τιμωρίας δδ^^β-* 

αλλ' άμφι πρνμναις πεύ- άλλα φνγόντες περί τα πλοία 
Ρ καις Ι τ'ην έσχάτην \ τον βίου αυτών \ συμφλεχ&ήσονται ταϊς ρ 

βαλβίδα δραμών 88^ δήλο- ναυσί. 
25 νζότι) ό των Ελλήνων στρατός 

8 συ μτρ λεχ^ή σεται 88^. 

παραφράζει δε τήν παρ' 'Ομήρφ ναυμαχίαν, έν ?/ φαίνεται 

ό 'Εκτωρ διώξας τους "Ελληνας καί γ.αταν.ανσας τήν νανν τοΰ 
29 Πρωτεσίλαου. 88^8^ 
Ρ /ίωριέα δΐ στ ρατόν λέγει \ τοϋς\/ί ωριεύς στρατός ό '^Ελλη- 

"Ελληνας \ 88^ Ι νΐ'λός, 

άπό ^ώρον τοΰ "Ελληνος νίοΰ, ώς γ,αι "Ησίοδος (ϊγ. 7 Ε) δβ^β^ | 

έν ττ] ήρωϊτίγί γενεαλογί<^ Τ "Ε λ ληνός δ' έγένοντο φιλο- 

τΐτολέμον βασιλήος /ίώρός τε αοΰ^ός τε χαϊ ΛΙό- 
35 λο ς ίππιοχάρ μης 88^8* | Λίολίδα ι — Περ ιήρης. βοΐΐ• Ρ""1• Ρ• 4 άντεγόαενο5 
βχ. II. 13422 27 μεταφράζει Τ 33 "ΕλΙηνοί — ίηπιοχάρ/ίίηζ 122 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

ρ 288 Φνξιον ^ ία δε, Ινα φνγωσιν ή Ινα γένηται \ αύ- 

τοΐς αίτιος φυγής \. 88^ χαλών έτΐ' εύχαΐς 7τλεΐστα Φν- 
ξιον ^ία Ι τον φυγής αύτοΐς αϊτιον γενόμενον *^ία \ τΐορ- 
^ονμένοις αύτοΐς* ύτΐό των Τρώων άτΐοδιωξαι τον θάνατον. 

5 ή κάλων ζ/ ία Φνξιον \ τόν δυνάμενον ττοιήσαι φυγείν τόν βιιρΓ.ι 
χίνδυνον], Φνξιος δέ δ Ζευς γ.αϊ \ Φίλιος γ,αΐ Έταιρεϊος Ατΐβί. τηηΏ 
ν.αΐ Ι Έφέστιος \ γ.αϊ 'Ομόγνιος χ.αΙ άλλα μυρία ν,αλεΐται ηρός '^° 

τα συμβαίνοντα ν.αι γινόμενα ν.αΐ μετονομαζόμενος" φεύγων 
γαρ τις Φνξιον ^ία έηιν,αλεΐται \ γάμους δΐ πάλιν τνοιΘν 

10 Γαμήλιον ζ/ία έπιγ.αλεΐται ψΤ συμβουλευόμενος όέ | Βουλαΐον 
(ΑΙ. 435) Ι -χ,αϊ τάλλα ομοίως. 

290 τότ^ οϋτε τ άφρος' τότε ου \ βοηθ^ήσουσι | τοΐς"Ελ- Ρ 
ληαιν οϋτε ή τάφρος καΙ τό δρυγμα οϋτε των νηων τά προ- 
πύργια τίαΐ ή έν σταυροΐς ν,αΐ οταβάροις τοις πεπηγμένοις 

15 έν.εΐ^ε τής τάφρου πτέρυξ ν.αϊ τό παραπέτασμα τό δίχην 

γ,ροσσίων επέχον έν ττ) τάφρφ ή τό δίκην ν,ροσον γ,αΐ \ γ,λί- 8ο1ι. Β^'Βί 
μαγ-ος τουτέστι τό γ,λιμαγ,ηδόν \ τΐεπηγμένον οϋτε τά γεΐσσα 
ν.αι Ι αϊ στεφάναι \ ήτοι οι ν.οσμΐται, άλλ' ούδΐ επάλξεις ήτοι\ 1238 
αϊ στάσεις \ των πύργων \ έν αίς Ιστανται οι πολεμισταί \ 1236.! 

20 ών άνωθεν είσιν αϊ έριπναϊ ήτοι | οϊ προμαχώνες \ γ.αι τά Ρ 1236 
διεστην-ότα τοΰ τείχους\ *γ.αι* οίον ειπείν οϊ οδόντες" ταίΤτα 
τΐάντα τότε ούγ. ώφελήσουσι *τοΐς "Ελλησι* ηερϊ τάς ναϋς 
διωχ&εΐσιν νττό τον "Εκτορος. δτι δϊ ί'/.τισαν τοντο τό τεί- 
χος οϊ "Ελληνες, δ λέγει νϋν ό Λνγ.όφρων μη ώφελήσαι 

2δ αύτοΐς, "Ομηρος έν τ^ Θ ^αψωδί^ι διδάσκει τήν χτίσιν αυ- 
τόν, έν δέ τ^ Μ τήν *ννν* ναυμαχίαν φησι ν.αϊ τήν τούτου 
γ,ατάλυσιν. 

291 πρόβλημα 88^ γ,αϊ σταυροΐσ ι -/.ρο^ωτή πτέ- 
ρυξ 8' πτέρυγα είπε τοΰ τείχους τήν περίστασιν τής οΙύ.ο- 

30 δομής .... οΙον τήν ύψηλήν, παρά τό 'λορνττεσ&αι υμϊ έγεί- 
ρεσ^αι' τό δέ τιρό σ σας μέν πύργων ερνον (Μ 258) ου 
-λλίμαν-ας οϊδεν ουδέ λέγει δτι γ,ατέβαλλον τάς γ.λίμαγ.ας, 

31 ον — ΈΜ. 54048 

7 Έφέατιοζ 8ορ1ΐ. Αί. 492 | Έρκίίοε Απβίοί. 10 Γαμήλιον \ ^ Γενέ&λων 
16 χρασσίων α κροσίοιν ΐ) χρόσον ύ ΐη^ χοροΙο)ν € κορσον € 21 ό8όν• 

τεε οί. Τ ΐη 8θΙι. βαά. Επγ. Ρ1ι. 1 1 66 22 τοϋί ύΐηναξ γ\ 23 διωχ&ένταί /Ι 
25 αύτούε γ\ 28 πρόβλημα — πτέρνξ \ άλ,λωβ Τ 30 1&0. ίηά.: (^χροσ- 

αωτήν^ Τνβηίζ. ^κροασ ωτήν δέ διά τήν πρόσ/3ασίν)7 32 κατέλαβον ΣΧΟΛΙΑ 123 

αλλ' ήσαν τίνες ξύλινοι ύττότροχοι χΧίμαγ,ες ίχονσαι άνω 
τΐρομαχώνας 88^8^ έφ^ οΐς οι τίολέμιοι έφεοτωτε^ έμάχοντο 
τοις έηΐ τοϋ τείχους 88^. έστιν οΰν όντως ' τάς γ,ρό σσας 
έττΐ τον τείχους ερνον κα2 γ,ατέβαλλον τάς έτΐάλξεις- ββ^β^ 
δ στανροΐσ ι δέ ή έλατέρωΟ-εν οικοδομή τοϋ τείχους όρΟ^οΐς 
ξνλοις διειλημμένη , άττερ σταυρούς χέγ,ληχε διά τήν στάσιν, 
ή αντό το τείχος διά τό πλάτος. 88^ 8"* γ,ορσωτή δέ ή \ 

"Ρ (Ρ)γ.λιμαγ.ώδης | τντέρυξ ] τό τείχος \ γείσα δέ \ αϊ στεφά- 
ναι [, 88^ 

10 293 α ι μέλισσαι' δί/,ην μελισσών ν,ατΐνφ έσν,οτισ- 

μένων ν.αΙ \ βολαΐς γ,ορμων \ ούτω γ,αι ούτοι ύ(ρ^ "Εχτορος Ρ 
ητοη&έντες τνηδωντες εις τήν \ ξένην γην \ έτ, των κα^- 
εδρών χαΐ ηρύμνας χαΐ τίρώρας των νέων καΙ τήν Τρωιν,ήν 
γήν Ι μολυνονσι τφ αυτών αιματι \ έν τφ τζηδάν δμοιούμενοι ρ 

1δ όρχησταΐς. 

Ρ 294 * λιγνύ ος \ της άναδόσεως τον ν,ατΐνον \ κυρίως 

δε δ έξ ελαίου '/.αϊ 'ληρον ΥΜττνός* (οί. ΕΜ 5653ΐ). 8^ λιγ- 

(Ρ) νύς \ ή όνάδοσις \ τον τίνρός \ δ ΥΜπνός \. **Ε^ (ΕΜ 56524) 

Ρ 295 *άφλα στη 88^Β^ δέ γ. αϊ γορνμβα' 88* άφλα- 

Ρ 20 στα 8* Ε(τ γαλεΐται δ^β^ΕΘ | τά άγρα της νεώς γ.ατ εύφη- 

-}-Ρ μισμόν | τά εν&λαστα \ γαϊ γορνμβα δέ τό αντό δηλοΐ 

γ.αϊ εστίν έγ. παραλλήλον ββ^&* ΕΟ. τό αντό' Ε6γ ή δια- 

φέρονσιν ότι τά μέν άίρλαστα ττρνμνήσια , τά δέ γ.όρνμβα 

V τΐρωρήσια*. δδ^β* »*Εα 351•20 ΕΜ 17746 γλϊ]δων δέ 3-ρό- 

25 νους τίεριψραστιγ,ως \ τάς γΛτ^δας, έν αίς οί έρέσσοντες 
γ.άΟ^ηνται \ βδ^δ^. τά αυτά δέ γαι σέλματα, δϋ^εν γαι "Ομηρος 
εύσέλμους τάς νανς ετρη. δδ^ 298 τΐολλούς ό' άριστεΐς] 

V τΐολλονς, (ρησίν, αρίστους "Ελ- 

30 ληνας \ τά πρώτιστα της λείας 298 τΐολλούς δέ άριστεΐς 
ευγενείς "Ελληνας *τούς λαμ- 
βάνοντας* τά πρωτόλεια τά 1 ϊχονσαι — 8θ1ι. Β Μ 444 8 τά& χρόσσαβ — 8θ1ι. Μ 258 

6 8ιά — Εα 50946 8 γείσα — 8θ1ΐ. ΕΐΐΓ. Ογ. 1570 18 8θ1ΐ. 8ορΙΐ, 

Αηί. 1008 {ΐ7 άνάδοσιί) τοϋ καπνον 24 — χά&ηνται 8θ1ΐ. Αρ. /Ί269 

(Ηβ8.) 26 σέλματα — 8θ1ΐ. Π 1 

1 χλίααχαξ 8 Τ 2 προμάχονε αΐ9 έψίσταντεε 8 4 κατέ- 

βαλαν 88* 6 8ΐεάι,γμένη 88^ 20 καΙεΙ ΕΟτ τό Άκρον Εβ 21 τον 8 
τό Εβ- γ\ εν&λαστον 8 Ε6γ εΐψΧαστα δ γΙ εϋψλαατον γΐ εϋψλαστα 

και εϋΟ-λααταΙ οί. 8θΙΐ. Αρ. Α 1089 ΕΜ 17741 22 ^ | \καΙ Ρ 

30 τήν πρώτην 8 , 124 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ τνρώτιστα της λείας \ ν,αΐ 
τΐρώτην αέχμαλωσίαν ν.αΐ τνρό- 
τίουρσα Τ φέροντας έχ της Ελ- 
λάδος έν τφ εαυτών όόρατι 
γ,αϊ ττ] άνδρείί^ γ.αϊ *ταΐς 
σττοραΐς γ.αϊ ευγενείς ύψου- 
μένονς αϊ σα Ι χείρες ήτοι 
σύ χατα ξανεϊς χαΐ ανέλϊ]ς. 
λέγει δέ τον "Εγ.τορα διά το 
άνελεΐν τόν Πάτρον,λον '/.αΙ Ρ έγ. της "^Ελλάδος ορέροντας τφ 
δόρατι ν.αΐ ττ] ανδρεία καί 
ταϊς οτνοραΐς ν.αΐ ευγένεια \ 
υψωμένους αϊ σαι χείρες γα - 
5 ταξανονσι και δια(ρ&εροϋσι. 
λέγει δε τους ηερί Ιΐάτρον.λον 
(ΙΤ820) γ.αϊ Πηνέλεων (*Ρ 597 
*Ρ&Π8. IX δίδ) καί ΆσγΑλαφον 
(*Ν518) •ΑανΑργ.εσίλαον{0?>2^) 

Ιΰ γαϊ τους παραπλήσιους. 88^ 

ΙΙηνέλεων καί* Άογ.άλαφον υμϊ Άργεσίλαον γ.αϊ τους λοι- 
πούς, πρωτόλεια δ^. γαλοϋνται \ τα πρώτα | της λείας 
Ρ γαϊ Ι των του πολέμου λαφύρων εξαίρετα γαι πρώτιστα \ άπερ 
είώΟ^ασιν οι άριστοι λαμβάνειν, οίον ή Χρυσηις έδό&η τφ^Αγα- 

15 μέμνονι, ή (5έ Βριοηις ΆχιλεΙ 883 8* Ε^ (ΕΜ 693ιι οί. Εθ 48429) 
ϊ) (ϊ« Τέγ.μησσα Λϊαντι 88•* 8"* και αι λοιπαϊ τοις άλλοις "Ελ- 
λησιν 8 3. 

302 τό δ' ουχί μείον οϊσομαι, άλλ^ έγ τοϋ εναντίου 
Ρ Ι πολύ, *μέγα*\. ή προς σύγγρισιν τοϋ πένθους τών Έλ- 

20 λήνων, δτι ούχι μείον πέν&ος των '^Ελλήνων ύφέξω. 88^8* 
έγώ δέ πένδ-ος' έγώ δϊ λυπη&ήσομαι \ ού μιγρώς \ αιωνίως (?) 
τήν σήν ταφήν γαϊ τόν θάνατον \ στενάζουσα\' ά&λίαν γαρ ρ 
όψομαι έγείνην τήν της σης τελευτής ήμέραν γαϊ ΰψιστον 
ύπερέχουσαν των Ό-λίψεων, ώντινων β^λίψεων γράντης γαϊ 

25 τελειωτής αύ δη ^ή σετ α ι — νϋν άντϊ τοϋ λέγεται — ο χρό- 
νος δ έλίσσων καί | συστρέφων \ κα2 πλήρων τόν ΥΛγλον 
αύτοΰ διά της σεληναίας γινήσεως γ.αϊ περιφοράς. Τ γράντην 
δε χρόνον 88^ επειδή οι αρχαίοι κατά σελήνην τους μήνας 
έφήφιζον 88^8* διά δέ των μηνών ό χρόνος απαρτίζεται Τ. 

30 τό δέ έξης γράντης αύδη^ήσετα ι οίονεϊ \ έπινελεστής \ 
άπό τοϋ γραίνω 883 8* βήματος, δπερ από τοϋ γάρα γίνεται 
γαραίνω γαϊ έν σνγγοπ^ γραίνω γαϊ γράντης 9^8*. 

307 αϊ αϊ στενάζω | φεϋ φεϋ | στενάζω γαϊ τήν σήν Ρ 

31 Ερίιη. Ηοω. Ογ&πι. ΑΡ ΙΠ 318ι8 (Ε(χ 34538) 

3 ενγενείαίί 8 4 νχρονμένονΰ 12 δί καλούνται 0Π1. Ε^ 

12 πρώτα 0τα.88^αΙ) 14 πρώτο* 8 15 Άστννόηη βί 16 "Ιπποδάμεια 

{8θ1ι. Ό Α 392) αάά. Τ 1& ή δε\ χαΐ ή Ε^ (ΕΜ) ΣΧΟΛΙΑ 126 

■θ^αλεράν γ,αΐ *εύ*ανάτροφον ήλίχίαν, ώ αδελφέ μου ΤρωΙλε, 
ώ σκύμνε γ.αϊ βασιλιχώτατον γέννημα, τερττνή ηεριτΐλοχή 
των Ι αδελφών \ δς \ τρώσας \ τον ^Αχίλέα τφ έρωτιν.φ \ τοϋ Ρ ρ Ρ 
γ,άλλονς σον βέλει ήγουν Ό-έλξας αυτόν ώστε έρασ^ηναί σον, 
δ σύ (5έ μή έρασ&είς αύτον καρατομηθείς καΐ | τμηθείς τήν 
κεφαλήν | έν τφ τύμβφ και \ ναφ | τον Απόλλωνος | υπό τοϋ γΐηίΓ. η Ρ 
έρασ&έντος σου Άχιλέως καΐ έν τί] καρατομί<^ αίμόξεις \ 
τόν ναόν\. φασί γαρ δτιΎ α ι αϊ στενάζω 88^ Άχιλεύς ΐηίΓ. η 

έρασδ^εις Τρωίλον τοϋ τναιδός Πριάμον καΐ δίώκων αυτόν 

10 έμελλε καταλαμβόνειν, δ δε τΐροσφεύγει εις τόν τον Θυμ- 
βραίον Άτΐόλλωνος νεών. δ δϊ Άχιλεύς βιαζδμενος αυτόν 
έξελθεϊν έτνεΐ ουκ έηειθε, ττροσελΟ^ών άνεΐλεν έττΐ τφ βωμφ. 
δν, φασΙ, καΐ τιμωρών δ Λττόλλων αύτό&ι ηαρεσκενασεν άν- 
αιρεθήναι τόν Άχιλέα. 88^ 8* έλέγετο δέ δ Τρωίλος φύσει εΐ- 

ΐδ ναι νιος τον ^Απόλλωνος, θέσει δΐ Πριάμον. και άγριο ν 
δράκοντα \ τόν ίΑχιλέα |. 88^ καΐ ούτοι μέν ούτω ληρονσι 
τΐερί ΤρωΙλον \\ έγώ δέ τοντον τόν Τρωίλον και βαθειαν ΜαΙ. *132 
έχοντα την νττήνην και μελάγχρουν έπίσταμαι. ούκ οΐδα δέ, 
ει δ Θετταλός Άχιλεύς όντως ερωτικός ήν ώς και βαθυγε- 

20 νείων και γεραιτέρων ηολύ τούτου έράν ' \ νέος μεν γάρ ήν ϊ^. 164 
δ Τρωίλος κ,αΐ ωραίος \ μελάγχρονς δέ καΐ βα&υγένειος \\ και 
Άχιλέως ερώτων ανάξιος Τ. μετά δέ τήν άναίρεσιν Μέμ- 'ύ>. 164 
νονός έξελθών έν. της Τροίας συμβάλλει τφ ^ Αχιλεΐ και 

24 αναιρείται ύη^ αύτον καΐ έγένετο δι' αυτόν έν ττ] Τροί(} ηέν- 

Ρ θος ττολν \ οίον έφ' "Εκτορι Τ. τζνρφόρφ δέ \ έρωτικφ | 
διά τό θερμόν είναι φύσει το τοιοντον πάθος, δ δέ νους ' 
δστις τόν !Αχιλέα τρώσας τφ έ'ρωτί σου τόν τυτιέντα ήγουν 
τόν Άχιλέα. τό δ' ώ σκύμνε 88^ τερ^ενόν ήτοι \ φίλτατε 
των αδελφών | 8" | φασΙ γάρ διδύμους είναι Τρωίλον και Κα- 
30 σάνδραν. 88^ 

310 ϊνγξ 88^ Ε^ (ΕΜ) (ϊέ 8 λέγεται 88^ δ έρως και όρνεόν 
τι 88^ Ε^ (ΕΜ) τό λεγόμενον σεισοττνγίς Ε^ (ΕΜ) φ χρώνται 
αϊ φαρμακίδες εις φίλτρα 88^ **Ε£; (ΕΜ 47955). δμοίως τό έν 

31 80}ι. ΤΗβοοτ. II 17 Ρίηά. Ν IV 56 Ρ IV 380 

12 ναώ γ\ οΓ. 613 Τ 13 ^ω 5 6 18 Μβίαΐαβ μεΐΐχζονί βί μεΙάν9•ζΐΙ 
ίη υηαια οοηίυάΐί 20 γάρ ονχ γ2 21 δασνγένειοβ δ /2 οτα.γΧ 

33 ϊρωτα 88^ 126 ΕΙΣ ΛΪΚΟΦΡΟΝΑ 

βρόχο ις μάρψας όφύγ.τ ο ις' οΐ γάρ έρώντες δίχην δεσ- 

*Ρ μον ελ/.ονται προς τους ερωμένους. \ τφ έρωτι οϋν {ού") τε- 
τρω μένος \ τνρός τοϋ δα μέντος τψ ίρωτι ^χιλέως 
γ>χαρατομη&εΙς \ τον βωμόν τον πατρός σον Άτΐόλ- 
5 λωνος \ αίμάξεις. β α ιόν δέ χρόνο ν ν.αϊ άστεργή 
έτΐειδή Ι ολίγον χρόνον \ ήν έρών αντοϋ ο ^Αχιλεΰς. 88 ^ το δϊ 
8^ άοτεργΎΐ 88^ ούδαμινόν 8^ λετίτόν \ άστατον \ 88^ 
ΐΐνρφόρφ ΐνγγι τόξων νυν άντΙ τον τίνρφόρφ βέλει' 
λέγει θέ | τφ έρωτι \ . 'ίνγξ δέ γ,υρίως όρνεόν έοτιν άεΐ σεΐον Ρ βοΐι. Αγι 

10 τήν ονράν, άγωγόν ερώτων. \ έστι δέ τΐοιγ-ίλον τ^ τρι- ^'•ρ• α^ 
χώσει, μαν,ροτράχηλον, γλώσσαν έχον έττΐ πολύ έγ,τεταμένην, IV 380 
τΐνανώς ττεριστρεφόμενον ν,αΐ τΐεριδινοΰν τόν τράχηλον, ταΐς 
φαρμα'λίσι χρήσιμον εις έρωτιγ,άς έττωδάς' λαμβάνονσαι γάρ 
αυτό δεσμοϋσιν έγ. τίνος τροχού, ον ηεριρομβονσιν άμα έτΐά- 

15 δονσαι. \ άλλοι δέ φασιν δτι γ,ηρίνφ 'ΐροχφ σνντήκονσιν αυτό βοΐι. Τΐιεοο 
έτΐ' άνβράν,ων. \ οι δέ φασιν *δτι* τά έντερα αντοϋ έξελγ.ύ- , ,,. ', , 
σασαι περιάπτονσι τφ τροχφ. ταύτην οϋν, φασί, τήν ΐνγγα 
ηρώτη Αφροδίτη Ίάσονι δονσα έδίδαξε τοΰτον, δττως Μή- 
δειαν ^έλξτ]. \\ λέγονσι δέ δτι αντη ή ΐνγξ γννή ήν τΐρότερον, -|-3οΐι. Ρίηοΐ. 

20 ^νγάτηρ Πειϋ^ονς ή Ήχους '/μι Πανός, φαρμαν.εύονσα δε 1^56 
τόν Αία εις τόν Ίοΰς ηό^ον νφ^ "Ηρας διωκόμενη άτνωρ- 
νεώ&η. Ι άλλοι δέ γ.ι&άραν ττάνν εμμελή φασιν είναι τήν βοΐι. λτΐεί.] 
ΐνγγα \ δ&εν ττάν ηοΘ^εινόν Ϊνγξ καλείται |;. 

Ρ 314: τό δ' οΐμοι \ δνοτνχής \ σν.ύλαξ ν.αι δ ιττλ&ς άηδό- 

25 ν ας Ι Ααοδίχην φησί τιαι Πολνξένην \ σχνλαγ.α δέ τήν "Εγ,ά- 
βην, έτΐεΐ εις ν.ύνα μετεβλή^^η |. 88^ οΐμοι δνσαίων φ εν 
μοι ή δνσαίων γαΐ \ δυστυχής \ ν.αϊ τόν σόν \ θάνατον ώ Ρ 
τάλαινα σγ,ύλαξ Έγάβη \ ^ρηνώ \ 'και τάς δύο άη δ όν ας 
τάς εύλάλονς καί εμάς άδελφάς \ Ααοδίν.ην ν.αι Πολνξένην \ 

30 αφ ών τήν μέν Ααοδίγην ή γη σχισ&εΐσα ύ/ιοδέξεται τΐερί 
το *άλμα καί 1| τό* άλσος | γ.αί τόν τοϋ τΐάηηον μον Τρωός 12725 
τΐαράδεισον Τ παρά τό άλεσ&αι γαΐ αϋξεσΟ^αι τά φυτά || δπον 1283 
ή Κίλλα τε3•νηγ.νΐα 'λεΐται μετά *τοϋ* παιδός αυτής Μον- 
νίππον Ι σχισ^ήσεται δέ ή γή ν.αϊ νττοδέξεται τήν Ααοδίχ,ην 

35 ήτοι εν φαράγγι πεσεΐται γ,αϊ απο^ανεΐται ή Λαοδίγ,η πότε; 7 λεπτόν Ι τόν 8 ΣΧΟΛΙΑ 127 

δταν τΐορ&ήται ή Τροία, ν,αΐ νϋν μ^ν δ * βάρβαρος ζαΐ* 
απρόσεκτος Λυκόφρων Λορ&ονμένης της Τροίας αυτήν φησιν 
άναιρεϋ^ηναι, μετά μικρόν δε τΰροιών (499) έρεΐ δτι μετά τήν 
της Τροίας τΐόρ^ησιν Μουνίττττον τον νίον αύτης εν Θράκτ] 

5 κυνηγετονντος μετά [Αχάμαντος τοΰ τΐατρός αύτοΰ καΐ ντΰό 
δφεως όνΐ]ρημένον λύτνη καϊ αυτή τελεντ^. Τ *άλλθί δέ φααι 
τήν ^αοδίκην διωκομένην ντΐό των 'Έλλήνων ττεοεΐν ντίό 
τίνα (ράραγγα καϊ αΛοϋ-ανεΐν*. 8* τό δέ οί'μοι ον δύο 
μέρη λόγου, άλλ' εν ντΐάρχει \ ώς καϊ "Ομηρος δείκννΟί λέγων ΕΜ 82233 

10 ώμο ι έγώ. Τ 

315 σκύλαξ' σκύλακα τήν Έκάβην λέγει, δτι κύων έγέ- 
νετο, ώς φησι μν&ικώς Εύριτΐίδης κύων γενήστ] τΐύρσ' 
έχουσα δέργματα (Ηβο. 1265) | καϊ Άσκλητιίαδης τΐερϊ τον ή-βοΐα. Ειιγ. 
τότΐον, ού άντ]ρέϋ•η, δ καϊ Κυνός καλοΰσι δυσμόρου 
15 σήμα\. καϊ ταΰτα μεν τά μυθικά, τό δ' άληδ-ές ούτως έχει' 
μετά τήν τελευτήν Πολυξένης ύβριζε και κατηράτο τους "Ελ- 
ληνας, οί δέ όργισδέντες ώς κύνα αυτήν λί&οις άνεΐλον. 

(Ρ) 316 ή τοκάς κόνις' \ τήν Τρωικήν λέγει χώραν. &^ δια- 

Ρ σφάξ δέ καλείται \ παν χάσμα γής\. καϊ άττλονν δέ λέγεται 

20 \σφά'ξ |. 8^ λεύσ σουσαν άτην \ τήν τνόρϋ-ησιν \ κ,αϊ τήν 

έρήμωσιν | της πατρίδος πλησίον \ των ποδών αυτής δρώ- 

σαν. 8^ 

319 άλμα \ τό άλσος \ . λέγεται δέ καϊ δ κλάδος τΐαρά 
τοις Λίολεΰσι. γίνεται παρά τό άλδω τό αυξάνω. **Ε^(ΕΜ 
25 6926) ϊν' άλμα ττάτΐπου' άλμα \ νϋν τό άλσος \ παρά τό 
άλλεσδ-αι καϊ αϋξεσ^αι 88 ^ εν αύτφ 8^ τά φυτά, -πάτΐτΰου 
δέ Ι τοϋ Τρωός\' έκεΐσε δε Λαοδίκη διωκόμενη υπό των '£λ- 
λήνων κατεπόδη 88^. περϊ δέ της Κίλλης εΐπομεν εις τό μηδ' 
Αίσακείων {11^) καϊ πάλιν έρώ' Τ 30χαμευνάδος δέ μόροι ε- 
πειδή, φασϊν, ή "^Εκάβη έσχεν 
άδελφήν Κίλλαν καλουμένην, 
ή έγαμήΒ•η τφ Θυμοίττ]. 88^ Κίλλα Εκάβης ήν αδελφή, Θυ- 
μοίτου δέ γυνή. \ αύτη, ώς 128δ 
φασι, Πριάμφ λά&ρα συγγε- 
νομένη γενν^ Μούνιπτΐον. | Πριάμου δέ χρωμένου εν Ζελεί<^ τζερϊ της βασιλείας έχρή- 
3δ σ^ αύτφ άνελεΐν τήν νεωστϊ τεκοϋσαν καϊ τό γεννη^έν. 

26 άλεσ&αι 8 οί. 12632 Τ ** &λ§εα9•αι 34 χρειομένον 8 35 τετοχνΤαν 8 128 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

έτυχε δΐ ή μέν 'Εγ,άβη τεχοϋσα τον Άλέξανόρον, ή όέ Κίλλα 
τον Μούνίτΐτΐον. βδ^δ^ φειαάμενος οϋν της '^Έ'λάβης άνεϊλε 
τήν Κίλλαν ν.αϊ τόν ηαΐδα αυτής Μοννιτΐττον. 88^ ένταν^α 
4 οϋν, φασίν, ή Λαοδίν.η /.ατεηόΟ^η έν τ^ γτ). δδ'^δ* λαί^ρο- 
Ρνύμφον δέ | διότι λά3^ρα τφ Πριάμφ έμίγνυτο \ άΐρ' οϋ 
είχε τόν Μοννιττττον. ββ'^ 

322 χντλώσαι λοΰσαι \ 7(λϋναι\' χύτλον γάρ έλαιοδό- Ρ 
χον άγγεΐον, έφ' οϋ εΐχον οι τταλαιοι το έλαιον, δτίερ μετά 
το λούσαοΒ^αι έχρίοντο. δ* ? 

10 323 σε δ' ώμά' σέ δέ, ώ Πολυξένη, ηρός απηνείς ή 

άωρους τζαστάδας ν.αΐ γαμήλιους \ δ-υσίας \ — τζάλιν άπό Ρ 
χοινοΰ το απάνθρωπους χαΐ \ απηνείς | ή άωρους — άξει ο (ρ) 
στυγνός υμϊ ν.ατηφής η στυγνότητος άξιος λέων τής'Ίφι- 
δος χαι \ της Ιφιγένειας \ — λέγει δέ | τόν Νεοπτόλεμον \ — της Ρ (Ρ) 

15 μητρός αύτον Ιφιγένειας -λατά νΐυγ,όφρονα (183) μιμούμενος 
τάς έν Ταύροις θυσίας, ή ν τίνα 'Ίφιδα γ,αΐ 'ΐφιγένειαν τήν 
στεφηφόρον βοϋν ραΐσει υμϊ φθείρη έν τω τριπάτρφ 
φα σγόνφ τον Κανδάονος \ ν.αΐ Ώρίωνος \ 6 δειν ός δρα-, 
κ ων ήτοι \ 6 Διομήδης \ ή τις ιερεύς Τ τοις λύν,οις %αΙ τοις 

20 Υ'Έλλησι Ι σχάσας καί ν.αταβαλών γ,αΐ θύσας το πρωτό-ν 
σφαγ.τον δρν,ιον. ή πάντα προς τό σέ *δέ* σννταγ,τέον 
"ήντινά σε ές βαθεΐαν — λείπει τό \ τάφρον \ — ώ^ Ποι- Ρ 
μανδρίαν 'λαΐ \ Βοιωτίαν \ στεφηφόρον βοϋν ^αίσείλαΐ 
φθείροι έν τφ τριπάτρφ καί τριδεσπότφ φασγάνω τοϋ 

25 Κανδάονος χα\ τοϋ \ Ζ^ρεος \ δν εϊπομεν ό "ΐφιδος λέων, 
δ δεινός άρταμος δράν.ων. νυν δέ πρωτόσφακτον 
ου τό πρώτως σφαγέν \ άλλα τό ευγενές Τ. καί τά μέν 
τής έννοιας ταυτί , τά δέ της ιστορίας ίχουσιν ούτωσί' Τ 
σέ δ' ώμά' Ιίέχιλεύς έρασθείς Πολυξένης και δι' αυτήν 

30 έν τφ τον Θυμβραίου Απόλλωνος ίερφ αναιρεθείς μετά τό 
πορθηθήναι τήν ' Ιλιον ητήσατο ν,αθ' ύπνους τους άρι- 
στους των Ελλήνων τήν Πολυξένην ώς ν,αϊ μετά θάνατον 
έρών αύττίς 88^ 8* σφαγιασθήναι αύτψ τήν Πολυξένην Τ. 17 ψ&είρει 6 φ&ερεΖ γ\ νο.^ γ2 24 ψ&είρει ύ γ\ φ&ερεΐ γ\ ΊΆ^ '/2 

>*φ&ε^ρτ]. ρΙβΓππιςιιβ δβοιιηάί ίΐοηδίί αοίίνί οοηίυηοΐΐνίδ νίοβ ίαίυπ ιΐδϊ 
βαηί 31 τοίί άρ/οτοΐΒ α ύ ονα. ο 32 ώ£ άν 8 ΣΧΟΛΙΑ 129 ήν οί ήρωες τφ τάφφ αύτοϋ 
διά Νεοπτόλεμου τον τΐαιδός 
έγ,είνου σφαγιάζουσιν, ώς Εύ- 
ρίΐΐΐδης έν ^Εχάβϊ] φησίν. οί δέ λαβόντες αυτήν έσφα- 
γίασαν έ-ηϊ τφ τάφφ τον ήρωος, 
αντόχειρ δέ γέγονεν ό ΙΙύρρος, 
δν Υ-αλεΐ 'ΐφ ιδος λέοντα άντϊ 

5 τον τόν νίόν της Ιφιγένειας, 
ταντα <5έ Ιστορεί Ευριπίδης 
έν ταΐς Τρφάσι (39) καί έν τ^ 
Έκόβγ] (523). 883 
ο δέ Φλάυιος Φιλόστρατος μόνην τήν Πολυξένην φησΙν έλ- 

10 χ)•εΐν έγ. της Τροίας έτι μή πορ^η&είσης καί όποσφάξαι αυ- 
τήν έν τφ τάφφ αύτοϋ πό&φ τε γ,ατεχομένην τον ήρωος υμΙ 
δικαίως λογιοαμένην ώς ούχ έτερον τοιούτον εύμοιρήσει ννμ- 
φίον (ΗβΓ. ρ. 323). 

324 Ίφιν τήν ^Ιφιγένειαν λέγων τις ν,αΐ τρεις σνλλαβάς 

Ιό έγ,ν,όπτων άφ^ ενός ονόματος πώς αν οτενω&είη τοις στι- 
χονργήμασι; 

Ρ 325 ό Πύρρος της μητρός αύτοϋ Ιφιγένειας μιμούμε- 

νος Ι τάς χερνίβας. λέγει δε τήν έν Ταύροις αυτής ξενον,το- 
νίαν. 8^ ^ 

20 326 το δ' ην ές βα^εΐαν λείπει τό \ τάφρον\' 88^ και 

γάρ 8^ τοις κατοιχομένοις έν κοίλοις τόποις έϋ-νον δδ^δ*. Ποι- 

Ρ μανδρία δε \ πόλις Βοιωτίας \ ήτις καΐ Τανάγρα καλείται, 

ένϋ^α άρισται βόες γίνονται 88^8* άπό Τανάγρας" Ποίμανδρος 

γάρ αυτής έβασίλενσεν. ΐ. 1. 8^ Τανάγρα — έκαλεΐτο πρό- 

25 τερον Ποιμανδρία. **8ί;βρ1ι. στεφη φόρον δέ βοϋν τήν Πο- 
λνξένην λέγει, έπεί ώσπερ νύμφην αυτήν έοτόλιοαν 88^ οΐ 

ΐ "Ελληνες. 8^ *στεφηφόρον εΐπεν, δτι \ έστεφάνονν καΐ «ν- ΕαΓ. ΤΑ 1567 
^εοιν έπαττον τους ^νομένονς*\. δράκων \ είδος δφεως \ βοΐι. ΕαΓ. Ογ. 
έπεί πρώτον \ ώσπερ νύμφην στολίσαντες \ οΰτως έχαιραν. Ρ 

30 328 ^αίσει τριπάτρφ' δίχως έκληπτέον τόν νοϋν' εΐ 

μέν γάρ έπΙ της ^Ιφιγένειας έσται δ λόγος, τό έξης ούτως αν 
εϊη' ηντινα 'Ιφιγένειαν εις βα^εΐαν | τάφρον \ ώσπερ Βοιω- 
τικήν βοϋν — | λείπει τό ώς \ — ο δεινός \ φονενς δρά- 

33 ψονεϋβ 10729 

29 *^ίσφαξαν2 8βά οί. 4ΐ6 
£7θορΙΐΓοηί8 ΑΙθχβηΐΓ». II. 9 130 ΕΪΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝ\ 

Ρ κων — Χέγει 8ϊ \ τόν ζ/ιομήδην \ — | λαιμοτομήσας \ ^αίοει 
τρ ίτΐάτρον φασγάνφ Κανόάονος. γ,αϊ γαρ Κανδάων 
γ,αΐ Ι ό Ώριων \ τιαρά Βοιωτοΐς, τφ δέ ξίφει αύτοϋ όνεΐλεν 
ό Διομήδης τήν Ίφιγένείαν, τριτΐάτρον δε \ έττειδή ό'Ωρίων 
5 ^ίός ν,αΐ Ποσειδώνος ν.αϊ ^Αττόλλωνος ήν τιαΐς |. ει όέ 88^ ν,αϊ 8 
έτΐΐ Πολυξένης ό λόγος, έσται οΰτως' η ν τίνα Πολνξένην ό 
Πυρρός \ ώστζερ \ βοΰν ] Βοιωτιχήν \ εις /?αι9^£Γαί' | τάφρον\ 
λαιμίσας φϋ^ερεΐ χαΐ γράφοις τό τριηάτ ρφ δοτίΥ,Ύ}" τφ 
γαρ ξίφεί τοΰ ττατρός αύτοϋ άνεΐλεν αυτήν, δττερ ήν χαρισά- 

10 μένος ό \ "Ηφαιστος \ τφ Πηλεΐ' τό δ^ ζίφος έγ,εΐνο τριτΐά- 
τρον ήν τφ Πύρρφ, εϊτίερ άττό Ήίραίστον και Πηλέως ν.αΙ Αχι- 
λέως γ,ατήγετο. λύν,οις δί τοΐς'Έλλησι ττρωτό σφαχτον 
δε, ει μέν έτιΐ \ ^Ιφιγένειας \ λέγοιτο , έσται τΐαρόσον έν Λύ- 
λίδι τους δρτχ.ους ηοιήσαντες οί "Ελληνες τους τΐρώτους άνεΐλον 

15 αυτήν, ει δέ γ.αϊ έτΐΐ Πολυξένης λέγοιτο τΐρωτόσφαν,τον, 
έσται τΐαρόσον \ τΐροεσφάγη δι* αυτήν ό Αχιλεύς εις δργ,ους 
έλ^ών\. τό δε τΐρωτον βέλτιον γ.αΙ δει ατΐό τοΰ ή ν ές βα- 
ρεία ν έως γ,άτω τΐερί Ιφιγένειας έχλαβέσδ^αι δδ^* δυνατόν 
μέντοι γ,αϊ έηΐ Πολυξένης. 8 τριτζάτρφ έτΐΐ μέν Ώρ/ω- 

20 νος, δν ν,αϊ Κανδάονα Βοιωτοί γ,αλοΰσιν , οϋτως' \\ ^Υριεύς 

Ι Κλονίαν έχων γυναΐαα \ άτζαις ετύγχανε, τΐοτέ γοϋν Ζευς Αρ. III 11: 
■/.αΐ Ποσειδών γ,αΐ \ ΙΑτΐόλλων \ τφ Ύριεΐ τούτφ έτΐεξενώ&ησαν 8ο1ι.ϋ^:46ΐ 
%αι δς βοΰν &ύσας αυτούς ύτΐεδέξατο, οί δ' έφασαν αίτεΐν ^^'^^' 

αυτόν, δ χβούλοιτο. ως δ^ τταιδίον αύτφ γενέσ^^αι -ητήσατο, 

25 οΐ τρεις ττ) τοΰ σφαγέντος βοός βύρστ] ένούρησαν χαΐ έξ αυ- 
τής ΏρΙων εγένετο, Ώριων "λληΟ^εις ώς έχ των ουρών τεχΌ•είς\ 
δΌ-εν Υ.α1 τρίτΐατρον τοϋτον γ,αλεΐ. τό όέ Ώρίωνος ξίφος ό βυρΓ.ι 
Αιομήδης είχεν. έτΐΐ δέ Νεοτΐτολέμου τριτΐάτρφ φασγάνφ 
τφ τριδεστΐότφ λέγει. "Ηφαιστος γαρ Πηλεΐ τοΰτο τΐρωτον 

30 έχαρίσατο, Πηλεύς δέ Άχιλεΐ, έξ Άχιλέως δέ τοΰτο Νεο- 
τΐτόλεμος διεδέξατο. *Κανδάονος δέ νΰν \ τοΰ '!Αρεος ). * ρ 
τΐρωτό σφατίτον έτΐΐ Ιφιγένειας, δτι έν Λύλίδι \ τΐερΙ τόν ^η^τ,^^. 
Έϋριτΐον Τ τους τΐρώτους δργ-ους τιοιοΰντες οί "Ελληνες άνεΐ- 

5 — ^Από),λωνο6 8θ1ι. Νιο. Θ 15 

2. 4 τριπάτρφ 3 χαΐ οί. Ρ ». 1. βί ΑΙ. 938 8 γράψοιί τό \ γρά- 

φοιτο 24 αντούε α, ΣΧΟΛΙΑ 131 

λον αυτήν \. λαΐ τοντο χρενδές έατι' τιρωτοι γάρ δργ,οι δι 
^Ελένην έν ττ) ^τνάρττ] γεγόνασιν, ώς (204) ό ^νχόφρων οϋτος 
είτζε, δεύτεροι δέ ούτοι έν ττ} Λύλίδι, όττότε -^αΐ τα. ηερί τόν 
δράγ,οντα ίδόντες δ ρ γ. ω ν το δευτεροϋχον άρσαντες 
5 ζνγόν στερράν τΐαρηνώτΐλιοαν ώλέναις τιλάτην {20Ζ). έτζϊ 
δί Πολυξένης ττρωτόσφ αγ,τον λέγεται κατά μ^ν τους λοι- 
τιοΰς (130ΐ6), δτι ττροεσφάγη αυτής ί^χιλεύς εις δρν,ον έλ&ών 
τοις Τρωσί. και ταΰτα μέν οι λοιποί, έγώ δ^ έη αμφο- 
τέρων στρωτό ο φαγ,τον δρχιον το εκ πρώτης καΐ ευγενούς 

10 ^ίζης σφαγιασ^έν ^νμα χάριν των δρκων φημί. 

330 σέ ($^ άμφϊ γ,οίλην' τό έξής' σέ δέ άμφΐ την κοίλη ν 
γΐόνα ^ολόγκων αίχμάλωτον ττρέαβαν δημόλευοτον 
ώλένη κνπάς κρύψει τις χερμάδων έτίομβρία ... 
μή σννεξακονομένον τον Ι τοϋ ϊ]όνα. 8^ σέ δέ τήν τΰρ έο βνν 

1δ ^Εκάβην ή σέ όέ, ώ ττρέσβν Εκάβη, λοιδορούσαν καΐ \ κατά- ρ 
ρωμένην τους "Ελληνας \ αίχμάλωτον και αίχμαλωτισ^εϊ- 
σαν έν τί] δήμου ώλένη λιθ^ωΟ^εΐσαν κρύιρει κυττάς τις 
καΐ ίμάτιον έν έπομβ ρί(^ των χερμάδων ήγουν λιΌ-ω^ήση, 
δταν αλλάξης δομή ν καΐ δέμας φαιόν μαίρας καΐ \ κυ- 

20 νός Ι τνερί τήν κοίλη ν *ήόνα* των ζ/ ολόγκων και των \ 
Θρακών \. τά δε τΐερί της λιΌ-ώοεως της '^Εκάβης εΐττον. 
ήιόνα καΐ ■ηόνα ώς αν έϋ^έλτ^ς γράφης' άπταιστος γάρ δ βυρτ.Μ 
στίχος. Τ 

Ρ 332 έπεσ βόλο ις τταρόσον κατηράσατο των '^Ελλήνων 

25 πολλά, οι δ^ μή φέροντες αυτής τήν γλώσσαν έλιϋ-οβόλη- 
σαν. 8^ 

334 μαίρας' φασίν δτι μαΐρα δ κατηστερισ μένος 
Ρ Ι κύων \ καλείται \ νϋν δ^ \ έπΙ κυρίου αυτό έλαβεν άπλώς' καΐ 

γάρ εις κύνα μετεβλήΟ^η \ ή Εκάβη \. 8^ μαΐρα νϋν ή κύων \ 
30 από μιας των κυνών τοϋ ^Ωρίωνος Μαίρας καλούμενης Τ' *Αρ. ΜΗ. 
κυρίως δέ ^-^αΓιοα ή λευκομέλαινα α'ίξ. 8^ ^^^ 

335 τύμβφ τάγαμέμνονος' ΙΑγαμέμνων δ Ζευς έν 
Λακεδαιμονίί^. δ δ^ Πρίαμος καταφυγών έν τφ \ τοϋ ^ιδς \ 
βωμφ άνηρέδ^η υπό Πύρρον. 8^ ο ^έ τ άλας ήγουν δ Πρία- 
μο μος δ μολών ώνητός εις τήν αί&αλωτόν καΐ \ κεκαυ- ν 

13 Ιαο. ίηά. 22 γράφε 6/2 γρά%ρον γ\ 2^ ό αγί 30 **7χα- 

ρίον 31 -|-^α?()α ρΓοΐΐ. 2& ϋ-ρίξ"} 

9* 132 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

μένην \ ηάτραν \ ύφ' Ήρακλέος | ώνητός δέ \ τταρά \ της Ρ 
γ,αλύίττρας \ της αύτοϋ αδελφής Ήσιόνης \ άιστώσας τιαΐ 
\όφανίσας | έν σκότφ τό τΐρίν άμυδρόν όνομα — [ Πο- 
δάργ,ης γαρ τΐρότερον έγ.αλεΐτο \ τ^ δε τίαλντντρί^ έξωνη^^είς 

5 Ι Πρίαμος μετε^λήβ^η \ — ούτος άμφΐ τύμβφ και \ ναφ Τ τον 
"Αγαμέμνονος | Αιός \ ί]τθί τον Έρχείον Αιός \ δαμασ&είς Αρ. βρ. 52ΐ 
τήν ν.ρηΐΐΐδα καί | τήν βάσιν | τοΰ νεώ Τ έν τΐηγφ γ,αΐ | λενχφ \ Ρ 
τΐλότιφ τίαλλννεΐ καί χοομήοει. || Πρίαμος γαρ έν τφ Αρ. 1.1. 

τον Έργ,είον ζίιός \ ναφ Τ καταφυγών ντΐό Νεοτΐτολέμον άντ]- 

10 ρέ^η II δτι χαΐ Άχιλεύς ύτε' Αλεξάνδρου έν τφ τοϋ Θυμ- Ιίβε 
βραίου ΙΑτίόλλωνος ναφ άνγιρέ&η Τ. Αγαμέμνων δε Ζευς έν 
Αα-κεδαίμονι 8* αλλ* ούκ *έν* Τροί(^ έτιμάτο Τ, 

336 *7ΐηγφ \ τφ μελάνι χαΐ εύτραφεΐ άλλαχον \ ννν δ^ βοΙιοΙΙ. 1 12 
\τφ λεντιφΐ*. Ρ *388 8 337 ό Τυρός χαλύτίτρης' 
Ησιόνη , ώς έφην και ττρώην, 
ύφ* Ήρακλέος τνορϋ-η&είσης 
της Τροίας ηγετο αιχμάλωτος 
συν τφ όδελφφ Πριάμφ Πο- 
δάρκει *τότε* καλονμένφ. 15 337 δ τΐρός καλύτΐτρης 

Ρ ήνίκα ή Τροία \ υφ* '^Ηρα 

κλέος Ι έτΐορθ^ή^η , ήγετο αίχ 

μάλωτος \ ό Πρίαμος τό τηνι 

καϋτα Ποδάρκης καλούμενος ] 

20 ή δέ αδελφή αύτοϋ Ήσιόνη 

δοΰσα τήν \ χρυσήν αυτής καλύπτραν \ έτΐρίατο αυτόν, δϋ•εν 
Ι έκλήϋ^η Πρίαμος \ καί κατέλιττεν αυτόν έν τί] ηατρίδι έλτνί- 
ζουσα αυτήν νη αύτοϋ άναστα&ήναι, δ και γέγονεν. αυτή 
δέ έδόΌ^η τφ Τελαμώνι, έξ ής έγένετο ό Τεϋκρος. άά^ά'^ βίβΊΐί- 

25 βο&ΐ ΕΜ 6884 Ε& 47920. 

338 *αί^α λωτόν άντΙ τοΰ αί&αλωτήν τΐάτραν. γι- 
γνώσκεις ακριβώς, ττώς ή Τροία ττορΟτ^ϋ^εΐσα ύφ' Ήρακλέος 
έκαύ&η* (292ΐ). Τ 

339 τό ττριν ό'" ο στίχος ούτος ιαμβικός τραγικός έστιν 
30 εν τ^ τετόρτγι άνάτΐαιστον έχων. Τ ο£. 281 

340 δταν χέλυδρος' φασι \ τόν Αντήνορα | ηροδοϋ- 
ναι τήν Τροίαν τοις "Ελλησιν έτΐΐ μισ&φ της μετά ταντα 

14 λενκώ δοΗ. ΟαΙΙ. III 90 

ίπρίατο 
5 ναφ β 614 21 ώνήαατο 8 ώνήσατο καί έπρίατο 8^ 23 άνα- 

στηναι 8^ έξωνηϋ'ηναί Τ ΣΧΟΛΙΑ 133 

βασιλείας 88^ 8^ β δ^εν υμΙ τον όούρειον ϊτΐτΐον γ,ατασ'Λενάσαν- Αρ. βρ. 5ΐ4 
τες ^αί τους οριστείς αντών έμβαλόντες τΐροστΐοιούμενοι φν- 
γήν ήλθ^ον έτζϊ τήν Τένεδον. των δ^ Τρώων άλλοι μεν τΐροσ- 
δογ,ήσαντες δόλον είναι, άλλοι δέ \ τΐαρά ^εών σταληναι Τ αε- 
ί» λενουσιν αυτόν -[τοξεν^ήναι %αΙ ^τοζεύσαντες αυτόν άγονσιν 
ένδον της Τροίας. \ Λντήνωρ δ^ φανόν όνάτντει τοις "Ελλησι Αΐβχ. 340 
)ίαΙ τά ντΐογάστρια τον ίτττΐον ανοίγει | χαΐ οι οριστείς οι 
έν τφ ΐίττζφ έν νντ^τϊ άνοίξαντες τάς της Τροίας τιύλας έν- 
9 δον είσάγονσι τους "Ελληνας ζαΐ τοιούτφ τρότΐΐρ ή Τροία 
Ρ τίρατεΐται. \\Τ ό δέ νους τοιοντος' δταν ό'^ντήνωρ δ \ ττορΌ-η- 
τής της ηατρίδος \ βαρύν τινρσόν άνάψας \ εις σημεΐον \ τοις 
Έλλησι γ,αϊ \ τον δούρειον ϊτΐτΐον \ τόν ώδίνοντα τόν \ φοβε- 
ρόν Ι λόχον /ΐαραλύστ] έκ της γαστρός αύτον έλγ,ύσας τά ζνγά 
88"* 8^• ώδινε δέ δ ιτντΐος τους άριστους των Ελλήνων βΦ. τό 
Ιό ^έ έξης οΰτως' δ δΐ Πρίαμος άναίρε&ησεται, δταν χέλν- 
δρος Β&^&* χαΐ τά έξης 88^. δ δ^ χέλνδρος 
είδος δφεως. 8, ί. 1. 8^ τούτφ 
οϋν τΐαρειγ,άζει τόν ^Λντήνορα. 
20 8 ένυδρος χελώνη. ί. 1. 8^ ήτοι δ γηραιός (340) Ιίίντήνωρ 
τό χαί τό ηοιήστ]. χέλνδρος 
δέ έστιν ή θαλάσσια χελώνη. 
ώς τραχύδερμον δέ διά τό γήρας 
γ,αϊ τόν ί/ίντήνορα χέλνδρον λέγει. \ σύγγαμβρος δέ ήν ούτος Ζ 298 
Πριάμου έχων γυναίκα τήν Εκάβης άδελφήν Θεανώ. Τ δ ίίέν- 
τήνωρ γαρ έρών της βασιλείας ττροδέδωκε τοις Έλλησι τήν 
Τροίαν ύτΐοσχομένοις αυτόν χαταστήσειν βασιλέα, ει της τΐό- 
25 λεως άρξονσιν. 8^ 344 της Σισυφείας' δ 
"Οδυσσεύς υιός λέγεται Σίσυ- 
φου" δ ^ύτόλνκος γάρ \ έξ τ 416 
ΆμφιΌ^έας \ Λϊσιμον και ^Λντί- 
κλειαν γεννάς -ήτις ί^ντίκλεια 
ντιό 2ισύφον διετταρ&ενεύ&η. 344 τηςΣ ισυφείας'\ κατά 
τινας δ 'Οδυσσεύς υιός Σίσυ- 
φου εστίν \' φασϊ γάρ ηρωτον 
τήν ^Λντίκλειαν ντζό Σίσυφου 

30 διακορη&ήναι καΐ έγκνον γενέ- 
σ&αι τόν ^Οδυσσέα καΐ εΐί^^ 
οϋτως συνοικήσαι τφ ^αέρττ]. 
αύτανέψ ιος δέ ^Οδυσσέως \ δ Σίνων \' ούτος γάρ ^ίι- 
σίμου υιός ήν , ^ϊσιμος δέ και ΐΑντίκλεια αδελφοί, τταΐ- 

35 δες Λύτολύκον , ^Οδυσσεύς μέν ^Λντικλείας, Σίνων δε ^ί- 

5 ** ύποζενχϋ'ηναι και νποζεύξαντεδ οί. ^α^ηι. XII 423 13 παρα- 

λύστ} ίκ Ι άνοίξτ} Τ 134 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

οΐμον. 883 II οΰτος δ ^ντόλνχος γ,λετζτοούνγι ττάντας ντΐερέ- *8ο1ι. 8ορ1ι. 
βαλε ' χλέτντων γάρ * πάντων * ίππους τε γ,αΐ βόας ν,αΐ ^' 
ποίμνια \ τάς σφραγίδας Τ αυτών μετεποίει ν.αϊ έλάνδ-ανε 
τους δέσποτας αυτών | ώς φησι ν,αΐ ^Ησίοδος τταντα ΕΜ 2126 
5 γάρ δα α α λάβεσγ.εν άίδηλα πάντ α τίΌ•εσγ.ε\. Σίσυφος 
δ^ μονογράμμφ τυπώματι το τούτου δνομα ^^/χαραττωί' ταΐς 
τών αύτοΰ ζώων όπλαΐς γ.αΐ χηλαΐς έπεγίνωσχεν, ^ύτόλυχος 
δέ άφελόμενος ν.αϊ τών τοιούτων ζώων τινά \ τάς σφραγίδας 
μετεποίησεν Τ. ώς δέ \ ν.αΐ ούτω λαβείν ούχ ίσχυσε τόν Σίσυ- 

10 φον, φίλον αύτψ ποιείται, ο δέ | λά&ρα Τ μιγεις τί] αύτοΰ 
'9νγατρΙ ίΛντιχλείί^ έγν,υμονησαι ποιεί τόν 'Οδυσοέα. ϋστερον 
δϊ αυτήν έγημεν δ Λαέρτης. || Αϊσιμος δ^ δ Ιΐντιγ,λείας άδελ- 13334 
φός Σίνωνα γεννά \ δς αίν,ισάμενος «αΐ'χ'όν πλησίον τοϋ δου- *Αρ. 
ρείου ϊππου έν,ά&ητο. || οΐ δΐΈλληνες \ ώς φησι Τρυφιόδωρος, 135ι 

1δ πΰρ ίδιον πλεν.τ^ σιν ένι χλισίτ] σι βαλόντες (134) Τ 
προς Τένεδον κατ^ροτί' γ,αϊ τάς Καλύδνας νήσους οΰσας περί 
τήν Ίροίαν\. || {άφ^ ών νήσων δύο δράκοντες διανηξάμενοι *Αρ. 
Ι Πόργ.ις τε χαΐ Χαρίβοια \ τόν παΐδα ^οϋ Λαογ.όωντος άνεΐλον 1359 
μέσον παντός τοϋ λαοϋ , δτι τ φ δόρατι βαλεΐν τόν δούριον 

20 Ιππον έτόλμησΒ\. χαΐ ταντα μέν μιν.ρόν ϋστερον Τ.) || τότε δέ *Αρ. 
τών Τρώων ν.ατελΌ^όντων /.αϊ απατη^έντων δόλοις τοϋ Σί- 
νωνος τιαι έλγ,υσάντων τούτον περί τήν πόλιν κα2 μέ&γι ν,αϊ 
χαρςί* γ,αΙ ΰπνφ* συσχε^έντων αυτός δ Σίνων , ώς ήν αύτφ 
συντε&ειμένον, φρυγ,τόν νποδείξας τοις "Ελλησιν \ ώς Τ δ Λέ- βοΐι. Ρίπά. ] 

25 σγτις \ φησίν ήνίνα νύξ μεν έην μέση, λαμπρή δ* « ^τ «' - ^,^^^ ^^^^^^^ 
τελλε σελήνη \ προσγ,αλεΐται αυτούς διά τοϋ φρυχτοΰ εις 
τήν Τροίαν \ "καΙ ούτως είλον αυτήν. || 

Ρ 344 τό δέ 8 λαμπουρίς είδος \ άλώπεν.ος \ έχουσα λευγ,ήν 

τήν ούράν' λέγει οΰν τόν \ Όδυσσέα \ διά τό πανοϋργον δθ* δ γάρ 

30 Σίνων ανεψιός ήτοι εξάδελφος ήν Όδυσσέως' καΐ γάρ Λίσί- 13333 
μου ήν υιός δ Σίνων, δς ν,αΐ ί^ντίχλεια αδελφοί παίδες Λύτο- 
λΰχου. *ΛεύΎ.οφρυν τήν Τένεδον, ώς έρρέ^η (ΙΟΘιο**).* 
Ρ 346 στενή ν δέ% Λεύγ,οφρυν ^^ τνν \ Τένεδον λέγει \' ού- 

τως γάρ εγ,αλεΐτο τό πρίν' στ εν ή ν δέ, διότι έν τοις στενοΐς 

33 Αεύκοφρνν ΒΛ. Αϋ Α 38 βίβρίΐ. Τένεδοε οΐ. 106ιι 

5 άήδεα δ άήδ'ελα γ2 17 πλεύσαντεδ 135ιι 18 λνχάονοί α 

λαοχόοντοΰ ο 34 στενήν δέ \ ή Τ ΣΧΟΛΙΑ 135 

μέρεσι τον Έλλησττόντον κείται, ββ^ β*, οι οϋν Ελληνες τΐροσ- 
ττοιούμενοι όφίχνεΐο&αι εις τα οικεία έγ,αυσαν τάς εαυτών 
σχηνάς καΐ έττεμψαν ΣΙνωνα σημάναι αύτοΐς 88^ δταν καιρός 
γένηται τον ν-π:οστρέψαι, καΐ άτΐτίραν εις Τένεδον καΐ τάς 
5 Καλυδνάς νήσους ονσας τνερί Τροίαν. ό δ^ Σίνων έσήμανεν 
αύτοΐς τον καιρόν 8 ήνίκα ήν, άψας τΐυράν , οΐ δ^ νττέατρε- 
ψαν. 88^ 347 καΐ 7ΐα ιδοβρωτος 

Ρ Πό ρκεως' \ Πόρκις και Χα- 

10 ρίβοια όνόματαΒΒ^ δρακόντων»^ 

οι τΐλεύσαντες έκ των Καλν- 

δνων νήσων ήλ^ον εις Τροίαν 

καΐ διέφΟ-ειραν τους τζαϊδας 

^αοκόωντος \ εν τφ τον Θνμ- 

15 βραίου ^^τΐόλλωνος νεφ. \ ό δέ 

^αοκόων υιός ήν ^Αντήνορος. 

τοντο δε γέγονε οημεΐον της 

Ιλίου αλώσεως. \ 88•* 347 7ζα ιδοβρωτος Πόρ- 
κεως νήσους τάς Καλύδνας 
λέγει, έξ ών τΐλεύσας ό Πόρκις 
δτρις καϊ ή Χαρίβοια \ τον *Αρ. 
Λαοκόωντος τΐαΐδα άνεΐλον \ 
έν τφ τον Θυμβραίον ίί^τΐόλ- 
λωνος ναφ. δ δ^ Λαοκόων \ 
Ποσειδώνος ήν ιερεύς \ υιός *Αρ. 
δέ τον ^Αντήνορος, τοΰτο δ^ 
γέγονε σημεΐον της ^Ιλίου αλώ- 
σεως. 

348 έγώ δέ τλήμων ή άρνησαμένη τήν ^Απόλλωνος 
20 συνουσίαν ώς τιοϋ-οϋσα εχειν τήν Λαρ&ενίαν \ άφ&αρτον \ 

κατά ζήλον \ της Αθηνάς \ της τοιάσδε καϊ τοιάσδε έτνΐ της \ Ρ 
φυλακής \ της σκοτεινής \ συγκρύψασα τό δέμας τότε βιαίως 
ή φάσσα έγώ ή οίνάς \ καϊ άμτΐελος \ *έ λκυσϋ-ήσομαι \ 139ΐ3 
ώς μέν φάσσα τΰρός τόργου ήτοι \ γυτΐός \ συνουσίαν, ώς 

25 δέ ο ένας \ καΐ άμπελος \* γαμφαϊσι καϊ σιαγόσιν άρτια ις 
ήγουν \ δρεττάναις \ ή άρττης καϊ δρεττάνης. Τ τζλανη^είς 
νηό των άλλων (139ΐ2) εΐηον και αύτό(^ς) οίνάς άμπελος, 
ούκ έχει δε οϋτως, αλλ' οίνάς έστιν είδος όρνέου, ώς φησιν 
Αιλιανός (ΆΚΊΝ ^^) καϊ ώς έτεροι μύριοι, τό δ^ γαμφαΐς 

30 άρτια ις ήτοι \ ετΐΐκαμτΐέσιν \ όνυξι. γΐ Ρ 

349 τυκίσ μασ ι κατασκευάσμασι' \ τύκος σιδηρούν έργα- 8οΗ. Αγ. 
λεΐον τεκτονικόν, φ τους λίϋ-ους ττελεκώσι καϊ άττοξέουσιν \. 

άνις κυρίως μέν ό έστερημένος δυνάμεως, καταχρηστικώς 
δέ καϊ τΐάς δ έστερημένος. Τ 

10 οί. ρροΐΐ. 20 ΙΟ*• πΙεύααντεΒ γ\ ΙΫ' δφιΒ ρθ8ί Χαρίβοια Ο 

τόν οί. ΚθΙ)βΐ1;, Βΐΐά υ. ΙΛβά 144 12'' λαχάονοί α λνκάωντοδ δ 

λαοχόοντοδ γ2 ΙΒ*" Ιν — να(γ ΟΜ. Ο 136 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

350 τό ό' 8 άνις τεράμνων β8^&* έστερημένη ξύλινων 
Ρ στεγών Τ' *τέραμνα γάρ τα | ξύλινα, στέγη* δ γαρ Πρίαμος 
λί^ινον οΪΥ.ον τΐνραμοειδη έτΐοίησε καί ένέβαλεν αυτήν \ 88^ 8* 
ώς τΐαραΐΛύτΐτονσαν. ό δέ νους δια τό δογ,εΐν μαίνεσ^αι ή 
5 οντως' ύτΐό της \ σγ,οτεινής \ *γ.αϊ* δια τό 3-νγάτριον αύτον 
είρκτής \ τό σώμα άφανί- είναι μή όχρειοΰσϋ^αι Τ ώς 
σασα |. 88^ τΐαρακύτντονσαν, 

δϋ•εν έστερημένην τεράμνων γ.αΙ άνώροφ ον στέγη ν 
εΐτΐεν ώς μή οϋσαν \ ξνλόστεγον \ έναντίως φάσχων 'Ομήρφ ' Ρ 
10 έχεΐνος γάρ μάλλον τεγέονς γ.αϊ ενστεγεΐς καί ενορόφονς 3^α- 
λάμονς τούς λιϋ^οστεγεϊς λέγει γράφων ταυτί 8β(ΐ. Ζ 248. κα2 
τΐάς δ^ ό φρονών ομοίως 'Ομήρφ τοντό φησιν. 351 γ,νρίως δ^ άλιβδϋοαί 

έστι τό έν Ό-αλάσσγι διαφ^α- 

15 ρήναι 88^ ηγονν άλΙ δνσαι. ν,αϊ 

Καλλίμαχος α ι ν ή σαι όλι• 

δύονσαι {ίτ. 269). 8 άλνβδήσαι κυρίως τό έν αλί 
δνσαι ήγουν έν ϋ^αλάσστ] βυ^^ι- 
σ^ήναι \ κατά τροτΐήν τον 7 δί- 
χρονου * εις ϋ δίχρονον * ήγουν 
■\άλιδίσαι Τ. καί Καλλίμαχος 
αΐ νήες άλυβδήσουσι, ■χ.ατα- 
19 χρηστιγ,ώς δ^ "/.αϊ τό ότΐωσδήηοτε σνντριβήναι. Τ όνώρο- 
(Ρ) φον δέ ού τήν ντταιΌ-ρον, άλλα \ τήν μή έχουσαν ξύλινον ΰρο- 

φον, άλλα λίΌ^ινον\. 8 * λυγά ίη ς \ σ>ιοτεινής\' λύγη γάρ ν οί.ΕΜ9ΐ2 
χαΐ ήλύγη ή νύξ* Θοραΐον τόν στνερμογόνον 'λαΐ γεννη- 
τιχόν' Ι ό αί;τ<)ς γάρ έστι τω ήλίφ \ τΐάντα δέ ό ήλιος γενν^ ΕΟ 68ΐ4 
καΐ τρέφει χαΐ αϋξει, ώς γ,αΐ 2οφογ.λής φησι τήν τΐάντα 
25 γοΰν βοσκούσαν ήλιου φλόγα (ΟΤ 1Α25). *ητώον έρ- 
ρέθ^η* (11527'*), ότνό της έγ,φοβήσεως τ οϋ χοίρου. Ώρίτην 
τόν αυτόν, δτι εαρ, &έρος ν,αΙ αι λοιτεαΐ των ωρών δι' αύτοϋ 
Ρ άτΐοτελοϋνται. οϋτος ηάντα μυ&ιγ,ώς λέγει. Τ | τα δέ τρία 
{'Ρ)ί^7ΐόλλωνος έτΐί&ετα. \ β* Θοραΐον δε καΙ Ώρίτην Άτΐόλ- 
80 λωνος έτΐί&ετα. β 

Ρ 353 *λί7ΐτοντα | έττιΒ-υμονντα* \. τινές άλέγ,τρων'Ρ 

δεμνίων λέγουσιν έγ,λαμβάνοντες τών άχραντων. 8* 

4 ^ παρακόπτο%>σαν ΙΒ*" άλιβδησαι γ\. άλιβ8ήσασα 6^2 14'' βν- 
&1ααι ΟδοΙίηβίάβΓ ΥΙ^ άΐίδνσα 6 ΟΠΙ. ο χαί — άλνβδήσονσι ονα. /Ι — 
σνγχρνβηναι ΟΠΙ. γ2 Ιδ•" άλιβδήονσι & 19 ανγκρνβηναι 6/1 20 ξύλι- 
νον ί. 1. νίηά. 282 | 115^0»^ και 21 άΧλ' όλόλι3•ον ίά. 24 πάντα 
'/ονν II βχ. II. 98ιι Ι πάσαν τήν α ΣΧΟΛΙΑ 137 φααΐ δ^ δη 8 ήρόσ&η αυτής ό 
ί^τΐόλλων, ή όέ μή τΐεισϋ^εΐσα ββ^ 
ύη* αύτον ν.αΙ μηνίσαντος 8 ή δέ ιστορία, δτι ήράσ&η αυ- 
τής δ ^Ατΐόλλων γ.αΙ ή^ελεν 
αυτί) Ονμμιγήναι, δήλη. τής δέ 
μή τΐεισΟ^εΙσης μηνίσας 
5 αύττ) τφ λοιττφ χρόνφ 88* έποίησεν αυτήν Ινα μαντενομένη 
μή τΐΐστεύηται 88^ 8'* ώ^ ν.αΙ αυτή λέγει κάτω ηίατιν γαρ 
ημών Λεψιεύς ένόσφ ισεν {Ι^^^) %?,^. * άττώοατο οϋν τόν 
ίίίτΐόλλωνα ^έλοντα αύττ] σνμμιγήναι.* Τ 

354 ηάμματα γαρ τα χτήματα, ν,αΐ "Ομηρος Τρώες 

10 δ* ώς διες τΐολνηάμμονος ανδρός έν αϊ; λ^^ (ζ/ 433). 8^ 

πετΐα μένη ηώ το γ,τώμαι ττάσω \ ηέηαι^α τΐέτΐαμαι τΐε- ΕΜ 66929 
■τΐαμένη \ δ9•εν ^ν μ γρατΐτέον' οι δέ μεταγραφείς ον/. οίδ* δ 
τι -παθόντες δύο ]Ιμ γρόφουοιν ώς ονχ είδότες δτι γ,αΐ δίχα 
τούτον τό ττα μαγ.ρόν έστιν. 

1δ 355 Παλλάδ ος ζηλώμαο ι έν τφ ζήλουν τήν Λ^ηνάν. 

\η.αλλάς δέ ή ^Λ^να ή τΐαρά τό τίάλλειν τα δτΐλα — ττολδ- 8οΙιο1.ΌΑ200 
μινι,ή γαρ έν τφ γεννάσ^^αι άτίό τής ^ιός γ,εφαλής έζέΒ^ορε \ ^ 
τα δήλα κινούσα \ — ή τΐαρά τό παλλομένην τήν του ζΐιο- 8θ1ι. Αρ. ^1310 
νύσον καρδίαν άνενεγν,εΐν τφ /ΙιΙ \ — ζ/ιόννσον γαρ τόν και ΕΜ 40646 

20 Ζαγρέα καλούμενον υΐόν /ίιός καΐ Περσετρόνης υπάρχοντα \ 

μεληδόν οι Τιτάνες έσηάραξαν \ οΰ τήν καρδίαν ετι τίαλλο- 8 986 
μένην άνήνεγκεν — ή δτι \ έν ττ) σνμβολτ) τής μάχης των Αρ. ΜΜ. 1 37 
*Γιγάντων και τών* ^εών \ Πάλλαντα ένα τών Γιγάντων 
άνεΐλεν. 11 ή Πάλλαντα τόν ϊδιον τΐατέρα τίτερωτόν υπάρχοντα *Ε§? (Οΐβιη. 

25 καΐ βιάζοντα ταύτην ώς ^έλοντα συγγενέσ^αι ή τήν παρ- ' ' 

^ενίαν τιμώσα (1383ΐ) τοϋτον άνεΐλε και τό δέρμα αύτοΰ ώς 
αιγίδα περιεβάλλετο και τά πτερά τούτον τοις ποσι ταύτης 
σννήρμοσεν. δϋ-εν αυτήν έ^εοποίησαν οι "Ελληνες \ καϋ^άπερ *ΕΜ 47948 
καΐ τήν πολεμικωτάτην ίί4&ηνάν Ίτωνίον μέν νπάρχονσαν 

30 ^νγατέρα, Ίοδάμας δέ άδελφήν, ην ^Ιοδάμαν άντιπολεμοϋσαν 
^Α^^ηνά άνεΐλεν, ώς φησι Σιμωνίδης ό γενεαλόγος 8βϋ[ς[. Αρ. 

12 ηάματα 8θ1ι. Αϋ ^ 433 

3 ρο8ί αύτον Ιαο. ? 6 αντή 8 αντόί α οχη. € 28 ΕΜ βδί 3ΐη- 
ρΐίηβ 8θ1ι. Αρ. Α 551. Μηοϊηβ ΐ^ίιΐΓ &η ίΐΐίηο ρβηάεαί, ςα&βιΐ ροΐβδί 

30 ίο8αμεία£ α ίο^άμον δ /2 ΙοΒάμηί α Ιοδα δ Ιο8άμο9 γ2 188 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

Α 550 — 552 [. Φερεγ,ύδης όέ Παλλάδια φησι τά άχειροτΐοίητα βο\χ. Αηβί. 
μορφώματα ααί ττάν τό έξ ουρανού Λρός γην βαλλόμενον. *°' ** 
||κοίί τό Παλλάδίον δέ της ί^ϋ-ηνάς τοιούτο ήν, τρίπηχν \ ξύ- 
λινον Ι έζ ονρανον γ,αταττεσόν || εν Πεσινοϋντι της Φρυγίας, 
5 δ&εν Διόδωρος φ:. 26) >ιαΙ Δίων (ϊγ. Ι ρ. Ι/ΙΧ) τόν τότΐον 
φααΐ κλη^ήναι. έτερος δέ τις ίστοριτιός (*ΗβΓθά. Ι 11) οΰτω 
λέγει χλη-θ-ήναι τόν τότνον άτιό τον πολλούς έν,εΐ ηεαείν έν 
ττ] συμβολή τον πολέμου, ότΐότε διά τήν άρτταγήν Γανννμή- 
δους έμάχοντο Τάνταλος δ εραστής Γαννυμήδους καί Ίλος 

10 ό αδελφός. ^Ιωάννης δέ ό Αντιοχεύς ούγ. έξ ονρανον λέγει 
τΐεσεΐν τό Παλλάδίον, "Λαιον δέ τίνα φιλόσοφον μα^^ημα- 
τιτίόν τοντο ηοιήοαι ώροσγ,οττία. ν.αλλίαττι εις τό άπόρΒ-η- 
τον είναι τήν τΐόλιν έν,είνην, ένϋ^α αν τοντο μένη ηεφυλαγ- 
μένον χαΐ άαυλον, χαρίσασ&αι δέ τοιοντο τφ ΤρωΙ Παλλά- 

15 διον (Μ&1. 137 0). τάς δ* αλληγορίας ν.αΐ τό ετι έτζεγ,τεΐναι τήν 
ίστορίαν έατέον' ούτος γαρ, ώς μνριάν.ις εφην, μυ^ιγ,ώς 
γράφει. ^Απολλόδωρος δέ γράφει μετά τό χτίσαι Ίλον τήν 
"ίλιον τ^ βοι άκολου&ήσαντα εΰξασϋ-αι Ιδεΐν σημεΐον ν,αϊ 
τότε ττεαεΐν τό Παλλάδίον, δ τρίπηχν ήν τφ μεγέ^ει, τοις 

20 δέ ττοσϊ ονμβεβηγ,ός, τ^ δεξιοί δόρυ έχον, λαι^ δ' ήλακά- 
την ΤίαΙ άτραχτον. φααϊ γαρ ΑΘ-ηνάν παρά τφ Τρίτωνι τρέ- 
φεσ^αι, φ ^υγάτηρ ήν ή Παλλάς, άμφοτέρας δέ άσγ,ονσας 
τά κατά πόλεμον εις φιλονειγ,ίαν έλ&εΐν. μελλούσης δέ πλήτ- 
τειν της Παλλάδος φοβη&είς ό Ζευς τήν αιγίδα άνέτεινε, 

25 Παλλάς δέ άναβλέψασα προς τήν αιγίδα τρω^εΐοα υπό της 
Αθηνάς πίπτει. Ά^ηνά δέ περίλυπος έπ' αύττ] γενομένη 
ξόανον έγ,είνης δμοιον γ.ατασγ,ευάσασα περιέ&ετο τοις στέρνοις 
Ι *δ λέγονσιν* Τ αιγίδα γ,αϊ έτίμα ίδρυσαμένη παρά τφ Αιί. 
ύστερον δ'Ήλέ'λτρα τούτφ προσεγγίσασα ερριψεν εις τό'Ίλιον 

30 (1. 1. * 143— 145). 

356 *τής* μισονύ μφου' τοϋτο δήλον δτι ή τιμώσα 
παρ&ενίαν τάς νυμφευ^είσας μισεί, διαφέρει δέ παρθένος 
ή Υ.α1 ϋόρη τιαϊ νεάνις λεγομένη προς ννμφην, γυναίκα και 
γρανν' \ παρθένος μέν γάρ έστιν ή μή γευσαμένη συνουσίας ΕΟ 1324 

35 άνδρΰίν Ι νύμφη δέ ή νεωστϊ συζευχ^εΐσα, μήπω δέ τετοκυΐα \ οί. ΕΟ 6084ο 

γυνή δέ ή γονής δεκτική καΐ τίκτουσα \ γραΰς δέ ή διαφ^α- ΕΘ ΐΒΟόο Εΐί 

70540 

29 τοντο Ι ονα.. ο ΣΧΟΛΙΑ 139 

ρεΐσα \ τον τίκτειν. Λα φ ρ ία ς' ΑαΓρρία έτζί&ετον \ Άϋ^ψ Ρ 
νάς Ι ητοί Λαφνρία ή άγουσα τά έτι ηολέμον λάφυρα γ.αΐ 
έν συγχοτΐτ] Ααφρία. δμοιον δέ έστι τφ Λγέλεια | ή άγουσα ΕΜ 73β 
λείαν \. Πυλαίτιόος' -καΙ τοϋτο σνμβολικόν έτΐί&ετον 

5 Ι Αϋ-ηνάς |. έν ταΐς τΐύλαις γάρ αυτήν ίγραφον των τΐόλεων ρ ? 
•λαΐ οίγ,ίων ώς έν τΐροαστείοις τόν "Λρεα, συμβολιν.ωτέριος 
ΰττοτυ&έμενοι ώς έν ταΐς τΐόλεσι γ.αϊ ταΐς οίχίαις χρή συμ- 
βουλής χαΐ φρονήσεως, έν τοις έγ,τός (5έ ντΐ^ρ τούτων όμν- 
νεσ3•αι τους τΐολεμίους. 

10 357 τήμος βιαίως" άστείως τΐάνυ τιαρέταζεν άλλήλοις 

Ρ φάσσαν γ,αΐ γΰννα υμϊ άμηελον ν.αΐ άρτΐην' φησϊν οϋν δτι \ ώς 
φάσσα \ νιχό γυττός \ 88^8* άντΙ τον Λΐαντος ά καΙ \ ώς άμ- 
πελος Ι δρετΐάναις \ ε λκυ σ^ή σο μαι δδ^β* 
τότε δηλονότι, δταν ή ηόλις 1 1 νττό Λϊαντος εις τό διαν,ορι- 

1δ ττορΟ-η^Ύ]. 8 Ι σ^ήναι. 

έξωϋ-εν δέ τό ώς λητττέον' εϊω^ε γάρ ούτος δ Λυγ,όφρων 
λαμβάνειν. Τ 

359 οντω τιμάται Βούδεια ή Ά^ηνά έν Θετταλία. 
** δίβρίι. Βούδεια. ή τίολλά δή Βούδειαν' ή τζολλά 

20 ανδάξασα τίαι έτνιτιαλεσαμένη άρωγόν τάρροβ^ον %αι \ βοη- Ρ 
3^όν Ι των γάμων τοντέστιν άτΐοδιώ^τριαν των έμών βίαιων 
γάμων των έγ. τοΰ Λογροΰ Λϊαντος την Κ όρη ν ήτοι 
τΐαρϋ-ένον ^ΑΌ-ηνάν τήν Βούδειαν καί Αΐ^υιαν. μν^ι- 

Ρ χήν δέ τίνα δον,οϋντες οΰτοι \ τήν Άφηναν εκείνης έηί- 

25 3-ετα 8* ταϋτα λέγουσιν. ή δέ φρόνησις ΆΟ^ηνά έτΐί&ετα 
ταντα γ.έχτηταΐ' Βούδεια γάρ ή φρόνησις, δτι τους βόας 
άρότρφ καί ζυγοΐς ύττοδέει ν.αϊ τέμνει τάς ανλαν.ας, ΑΪΒ^υια 
δέ, δτι ν,αΐ ηλοΐα ή (ρρόνησις γ,ατεσγ,εύασε ν,αΐ δίτ,ην αί^υίας 
έδίδαξε τους άν&ρώτΐους ναντίλλεσϋ-αι έττ* αυτών διαττεραι- 

30 νομένους τήν θάλασσαν. | αϊ&υια δέ έστιν δρνεον ^αλάσσιον *8ο1ι. Αγ. 
αφρον αφρφ αλισν,όμενον' οι γαρ τΐαΐδες των αλιέων αφρόν 
τί] χειρι λαβόντες ττόρρω ττρός τήν θάλασσαν ^ίτΐτουσιν, 
είτα εγγύς *καί έγγύτερον"^, έ'ως έτι αύτάς αυτών τάς χεί- 
ρας έλί)•ούσας άγρεύουσιν. 

3δ 361 ή δ' εις τέραμνα' εκείνη δέ ή Α^ηνά εις τέρεμνα Ρ 5 Τζθίζ. ϊη Ογειπ. ΑΟ III 381 βαβρ. 8θ1ι. Γβο. ΑββοΗ. δβρί. 164 
23 μνΟΊχήν ά ι μνΟΊχώί 34 άγρεύσωσιν δ /Ι άγρεύαονσιν γ2 140 ΕΙΣ ΑΤΚΟΦΡΟΝΑ -ήγουν εις τά \ στέγη | άνω στ ρέψ ασα \ τους όφ&αλμούς \ Ρ 
όργισθ^ήσεταί \ τψ στρατφ έξ ούρανοΰ ποτέ τφ τΐάτΐ- 
7ΐφ μου ΤρωΙ τιεσοϋσα. ούτος μεν μνϋ^ι^ώς λέγει τό της 
ί^^ηνάς ειδωλον στρέψαι τους όφϋ^αλμονς εΙς τά στέγη 
δ κα2 όργισϋ^ήναι τφ στρατφ, "Ομηρος (γ 135) <$έ ί^&ηνάν όργι- 
οΌ-εΐσαν τότε τόν αέρα "/.αλεΐ' εναντίων γαρ τΐνενσάντων των 
ανέμων ό των ^Ελλήνων στόλος έφ^όρη. 

363 τό δ^ έξ ούρανοΰ δτι δωτΐετες, φασίν, ήν τό εν 
Τροί(} Παλλάδιον. 8 οι μέν οΰτω μνΟ^ιτίως φασιν έττΐ Τρωός 

10 έξ ούρανοΰ τοΰτο ηεσεΐν, έγώ δέ άλληγοριγ,ωτέρως φημί, ως 
ν.αΐ τΐροεΐτΐον' '!Ασιός τις μα^ηματιγ,ός φιλόσοφος ώροσχοτΐή- 
σας χαΐ όστρολογήσας καλώς τοΰτο χατεστιεύασεν εις τό άτΐόρ- 
Ο^ητον είναι την ηόλιν τήν άσνλον τοΰτο φνλάττονσαν. 
δΟ•εν δια τήν ώροσν,οτίίαν γ,αΐ τό αστρολόγημα έμυ&εύσαντο 

1δ ώς έξ ούρανοΰ χατατζέτιτωκεν (138ιο). 

Ρ 364 χρήμα τ ιμαλφέστατ ον ττράγμα άγαν τίμιον 

'^Ε&ίΕΜ 75832 Εβ 52923). 

365 ενός όέ λώβης' άντι 

Ρρ \τοΰ ^ϊαντος της \ αμαρτίας \ ή 

Ρ "Ελλάς τζολλά \ τιενοτάφια \ των 

21 Ελλήνων στενάξει ναναγη• 

σάντων. 88^ είώΌ^ασι δϊ των άλ• 

λαχον ^νηστίόντων ηοιεΐν τά- 
φους έτν' ονόματι αυτών, άτΐερ 
ρ "καλεΐ Λυχόφρων \ ψευδήρια 
26 (10Α8Λ181) και κενοτάφια \γ.αΙ 

κενηρίων γραφάς{^Ί0).8Β^Β^ 
368 ουκ όστοϋ-ήκαις' 

Ι ούκ έν τοις τάφοις καΐ ταϊς 
30 όστο&ήκαις \ κατά τό έχ^ος τε- 

^αμμένους, άλλ' έν ταϊς τΐέ- 

τραις . . . τους κενούς , . . 88^ 365 ενός δ Ι λώβης' άντι 
δ^ της αμαρτίας τοΰ Λϊαντος 
τοΰ Λοκροϋ ή '^Ελλάς τΐάσα 
στενάξει Ό^ρηνοΰσα τά χρευ- 
δοτάφια τών ναναγησάντων 
^Ελλήνων, ήγουν αυτούς τους 
ναυαγήσαντας "Ελληνας ούκ έν 
τάφοις κείμενους , άλλ' έτΐΐ 
τών θαλασσίων πετρών ουδέ 
φυλάσσοντας τήν τέφραν τών 
εαυτών λειψάνων έκ πυρός 
έν λάρναξι τεϋ^αμμένην, ώς 
νόμος τών έπϊ ξένης ^νησκόν- 
των νεκρών, αλλά φυλάσσοντας 
όνομα Ι έλεεινόν | καΐ ψευδο- 3 Χ7>1« ρ ^ί. 138ι4 18 ένόε — 27 γραψάδ ρθ8ί 142ΐ4 πέ- τραιδ 88^ 19 Αΐαντοε Ρ Τ \ αΐματοε 8 ονα. 8^ 32 ταΖδ χεναίε 8 ταίε 

χαινάίδ 8^ Ιαοιιηαβ ίηά. ΣΧΟΑΙΑ 141 

ταφίων \ έη:ιγραφάς, βρεχομένας \ τάς έτνιγραφάς των τάφων Ρ 
ήγουν τους τάφους αυτούς ϋ^ερμοΐς δαγ.ρύθίς τΐατέρων *γ.αΙ* 
τταίόων ν,αΐ έν τοις των γυναικών των τε&νην,ότων ^ρήνοις. 
*λώβ'ης*' τις ή λώβη ; φασίν δτι ό Λον.ρός Αϊας έν τΫ) 

δ αλώσει της Τροίας ζαταφυγοϋσαν Κασάνδραν έν τφ ναφ χαΐ 
τον Παλλαδίου της ^Α&ηνάς έχομένην ότΐέϋτΐασε ν.αϊ αύτόθ•ι 
αννεγένετο , όργισ^εΐσα δέ ή Ά^ηνά τοϋτον έν θαλασσή 
συν τΐολλοΐς έτέροις των Ελλήνων όνεΐλεν (Αρ. βρ. 522. 65). || 
οδτω μέν οι τΐολλοί φασι, τό (5' αληθές οϋτως έχεί' κατά- ΡΜΙ. ΗβΓ. 

10 φυγονσαν αυτήν άτΐέσηασε τοϋ ναοΰ γ,αΐ έσχηγ^ε λείαν αυτήν | 
ν.αϋ^άτΐερ ετέρας οΐ λοιτνοί στρατηλαται, ας έφ&ασεν ίχαστος Ι24ΐ3 
άφαρπάξαι |. έρασ^είς δε αυτής Αγαμέμνων τφ Ό(5ι;σσ£Γ*ΡΜ1.(*14425) 
τοντο ΥΜίνοϋται, ό δε ηηρύσσει ώς ό Αΐας έν τφ ναφ ταύττ] 
έμίγη. συνέβη οϋν αφαιρε^ηναι οϋτως αυτήν ύτΐ^ Άγα- 

15 μέμνονος | μιση^ήναι *δέ* ν.αΙ τόν στρατηγόν νττο τοϋ άλο- {*14429) 
γίστου ιτλήΒ^ους ν.αϊ σΰρφαγ.ος\. εΙς νουν δϊ Τέμενος ό άνήρ \ 
τήν ί^χιλέως ηρότερον ΰβριν, τΐώς όφτ]ρέ^η τήν \ *^ Ιτίτίοδά- 8ο1ι. ΟΑ392 
μειαν* \ Βρισηίδα Τ έτι δέ λογισάμενος γ,αϊ τοϋ Παλαμή- 
δους τόν άδιγ.ον θάνατον ν,αΐ φοβηθείς, μή -πως γ,αϊ αυτόν 

20 δόλφ όνέλωσιν, έμβάς της νεώς έν άηροσφόρφ γ.αΙ χειμερίφ 
ΥΜίρφ γ.αΙ εναντίων ανέμων τΐνευσάντων ναυαγεί ηερί \ Τήνον 1472 
καΙ Μύγονον \ ή ".Ανδρον ν,αΐ Τήνον || καί τής νεώς τΐρός ταΐς *Αρ. βρ. ββ 
ηέτραις λν&είσης \ μέχρι τινός ό άνήρ γενναίως νηξάμενος ΡΜ1. Ιω. 73 
Λερι τάς Γυραίας τΐέτρας έσώ^^η. μεγάλων δί των ν,υμά- 

25 των έτΐερχομένων σννεχεστέρως \ σύν μέρει τής ττέτρας άτΐο- Αρ. 1. 1. 
γ,οτΐέντι Τυρός τήν θάλασσαν αϋ^ις γ,ατενεχ&εϊς άττετννίγη. \ 
μαδούσα δέ ή ΑογρΙς αιτασα τό συμβάν έτνι χρόνον δλον ? 
μελανηφοροϋσα τόν άνδρα έττένΌ-ησε γ,αϊ ετησίως όλν,άδα τΐλη- 
ροϋσα θυσιών μεγαλοττρετΐών γαϊ τΐΰρ έμβάλλονσα τ^ όλγ,άδι 

30 έξαρτώσά *τε* μέλαν ίστίον αυχένων χωρίς έτΐεμττε προς τό 
πέλαγος χαταγαίεσ^αι Ο^υσίαν τφ ήρωι. 

367 χοιράδων' χοιράδεςΧχοιράδων' χοιράδες, σπίλοι, 
\ αϊ ύφαλοι ηέτραι\. αϊ αύταιΐ μνρμηγες, τήγανοι, ραχίαι 

33 ϋφαλοι 86Κ. Ρίηά. Ρ Χ 79. 

20 ίπιβάΒ γΙ τη νηΐ γ\ 27 δλη δ δλην /Ι 27—31 *Μ3ΐ.? 

32 — αντό 1425 ρθ8ί 14027 γραφάβ 88^ 142 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

όέ γ,αϊ 88^ μύρμη^ες (878) κοί αϊ ύφαλοι λέγονται, τΐέτραι. 

τήγανοι (382) καλ 8 ^αχίαι 

(143ιι) καί στΐΐλάδες (1081) εβ». 

Ρ κρωσσός δέ γ.αϊ λάρναξ καί [ αμφορενς \ 88^ κα^ καλττίρ 8^ κα2 

Ρ Ι ξέστης | τ<) αι5τίί Ββ"*. το (ϊέ ούδ^ ύστατη ν Τίεύ^οντας 

6 τοιούτον έστιν 88^ ' * έτζειδή * έ^ος ήν τότε τους όλλαχον 

της πατρίδος τετελευτηγ,ότας *χαίειν* γ.αΙ την τέφραν αυτών 

εν χρωσσοΐς γ,αϊ λάρναξι γ.αϊ όμφιφορεϋοιν εις τήν πατρίδα 

χομίζειν , δπερ έγένετο έν ττ] Η (334) της 'ίλιάδος γ,αϊ έπΙ 

10 ΤΙατρόγ,λφ γ,αϊ .Αχιλεΐ (ω 74). φηαΐν οϋν *δτι* οντε έν ττ) 

πατρίδι άτΐο&ανοννται οι "Ελληνες ούτε έν τ^ ξέντ] άποΒ^α- 

νόντες τα δοτά αυτών έν γρωσσοΐς ήζει εις τήν πατρίδα, 

αλλά ναναγήσαντες άττολοννται έν ταΐς 88^ 8* Ό^αλαοοίαις Τ 

πέτραις 8838* καί ώς τάφοι αύται αύτοΐς γενήοονται Τ. 

15 ΖΊΖ ^Οφέλτα' άπέστρεψε τον λόγον προς τους τόπους 

καί τά ακρωτήρια \ έν οΐς έμελλον τά τών Ελλήνων γενέσθαι 1ηίΓ.2ο 
»'αι;α^'ία Ι' ώ Οφέλτα καί Ζάραζ μύχονρε τών χοι- 
ράδων ήγουν φύλαξ τών κοιλοτήτων τών πετρών άντϊ 
τοϋ ειπείν ώ Ζάραξ έχων κοίλας πέτρας. Τ ' Οφέλτης καί 

20 Ζάραξ δρη Εύβοιας 88'^8* ΕΜ περί α γέγονε τά ναυάγια 

τών Ελλήνων. 8 ΕΜ | δ μίν * Οφέλτης από ■\Ύ 'Οφέλτου τοϋ &γ§. βοΙι. 
καΐ Άρχεμόρου κληΌ^είς, δς ην υιός .Λυκούργου * ιερέως* τοϋ ϊ*'°^• ^ 
Νεμείου Λ ιός Τ Ζάραξ δέ ώνομάσ^η από Ζάρακος τον 88* ΕΜ 
Πετραίου ΕΜ υίοΰ Καρύστου. 88* **ΕΜ 4087 ό δέ αυτός Ζάραξ 

2δ κατά Φάλαριν (βρ. 92) καΐ ετέρους Καφηρεύς λέγεται \ νϋν Αρ. βρ. 6ι 
(5έ δ Καφηρεύς \ Ιδιωτικωτέρως Τ Βυλοφάγος καλείται. 

374 Τρϋχαι πόλις Εύβοιας. Λυκόφρων δε μεταφράσας 
Τρύχαντα καλεί. 8ίβρ1ι. Τρύχατα καΐ Νέδων καΙΛιρ- 
φωσσός δρη Εύβοιας. Ρ Τρύχατα δε όρος Εύβοιας \ 

30 καΐ Νέδων ομοίως \ καΐ Λιρ- 
φωσσός καΐ \ /ίιάκρια δρη Εύ- 
βοιας]. 8 τόν δε Λιρφωσσόν δ Εύφορίων Λίρφυν καλεί 
/ίίρφυν ανά τρηχεΐαν ύπ' Εύβοίη κεκόνιστο (£γ. 83 
Μβϊη.). 88^8* ζίίρφυς δρος Εύβοιας ώς Εύφορίων. δίβρίι. 10 δτι οτα. 8 23 ώνόμασται. ΕΜ ΟτΒΛ&ί. Οίη. Τ 27 μεταπλά- 

σαίΐ ΜβϊηβΤίβ 31 8ιαχρίων 8 33 εύβοίηη (δ,ΙίβΠΙΐΠ η να. ν ^) 8 ΣΧΟΛΙΑ 143 

^ιόκρια δέ όρη Ευβοίας, δτι έν,εΐ διεχρί^ησαν "Ηφαιστος, *ΕΜ 2683 
!/ί&ηνά γ.αΙ ΠρομηΌ-εύς, "Ηφαιστος μίν λέγων δτι καλόν ό 
άν&ρωτΐος, Προμηθεύς δέ δτι καλόν ή οίκΙα, ί43^ηνά δΐ δτι 
Ρ καλόν ό βοϋς. \ ταϋτά φασιν οι μΰ^οι. μνχουρος \ δ 

5 φνλάττων 88^ τους μυχούς 8 των χοιράδων \. Ζάραξ \ άκρω- 
τήριον \ ένδο^εν έχων ώς γ,όλτΐον τάς τραχείας πέτρας, τΐερί 
ας έναυάγησαν 88^ οι "Ελληνες 8, σηίλοι δ^ καΐ στΐΐλάδες 
(1081) Ι αί ύφαλοι τΐέτραι \ ν,αΐ τραχεϊαι λέγονται. 88^ 

376 *γωλειά δέ ν.αϊ Φόρχυνος οίγ,ητήριον \ αί ττρός 
10 τί) θαλασσή γ,αταδύσεις \ οίν,ητήρ ιον δ^ Φόργ,υνος ή 
&άλασσα* β&'^β* από τον ένοιαοΰντος δαίμονος &ά^ ^αχίας δέ 
τάς Ι τραχείας (πέτρας} \ από της ράχεως ή μεταφορά, άνεν.- 
βάτου δε, δΌ-εν ούν. εστί φυγείν ονδΐ έν,βηναι, δίναις δε β 
παλιρρο ίησι ταϊς εις τό αυτό άναγ,αμπτονσαις. 88^ 381 δσων <5έ ^ύννων' 
3-ύννονς γ,αλεΐ τους κινδυνεύ- 
οντας "Ελληνας, τό όέ έξής' 
δσων δί ^ύννων ήλοχισ- 
μένων χαΐ γ,αταγ,οπέντων τάς 
^αφάς της γ,ρατός εν τοις 
τηγάνοις γ.αΙ πλατείαις πέ- 
τρα ις. 15 381 δσων δ^ ϋ-ύννων' 

Ό-ύννους μέν καλεί τους "Ελ- 

Ρ ληνας, τήγανα δέ είσιν \ αί 

πλατεΐαι πέτραι\ ή λοκισμέ- 

ΐ νων δέ \ ηύ λακισμένων , διε- 

20 φθαρμένων \ ώστε δοκεΐν αυ- 
τούς αύλακας έχειν κατακο- 
πέντας ύπό των πετρών. 88 ^ 

^αφάς δέ \ τάς συνδέσεις των κεφαλών [. τό δέ έξης 
οϋτως' δσων δέ Ό-ύννων προς τηγάνοις ηύλακισμένων 

25 ^αφάς κρατάς. 88^ τό δ' έκ μέϋ•ης λείπει τό \ ώς | ΐν' ΐ] 
ώς μεϋ^ύοντας. 8 από κοινού δέ τό στεναγμάτων 

ακούσετε. Τ 

382 ών κατά ιβάτης' οι "Ελληνες μετά τήν της Τροίας 
άλωσιν αποπλέοντες γνοφώδους αύτοϊς τον αέρος καΐ πνευ- 

30 μάτων καΐ κεραυνών γενομένων άπώλοντο, ώσπερ καϊ Ευρι- 
πίδης έν ταΐς Τρωάσιν ώς από ΐΑ&ηνάς λέγει 8βς[(ϊ. νν. 78 — 81 
καΐ πάλιν ώς από τοϋ Ποσειδώνος λέγει 8(ϊς[. νν. 88 τα- 
ράξω — 91. καταιβάτης ό σκηπτός, ό κάτω φερόμενος 

8 ΰφαλοι 8θ1ΐ. ί 405 10 καταδύσειδ δάΐ. Νίο. 12δ 12 τραχείαβ 

ΕΜ 39522 

2. 3 Προμη&εύε \ Έρμη« ΕΜ 3 έρμη6 \Λ. α 5 ψύλαξ 8^ 

10 τήν ΓοΜ. 8^ 11 0•άλασααν 8^ Τ 25 ώδ/^κ 32 (89) δόλιαί α 

δήλιαί II 144 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ χαΐ τΐλ'ηγ.τιγ.ός κα2 αιφνίδιος \ χεραννός \. εΐδη όέ τίεραννών Ρ 
τΐέντε \ τυρηστήρ \ δ χαϊ τΐνρόεις \ ν.αλούμενος Τ δς -καταφερο- Αηδί. Μβί. 
μένον τον πνεύματος ν,αΐ έκτΐνρω&έντος ν.αϊ λετιτυν^^έντος ^^^^ 
γίνεται \ σχηητός ό *7ΐαΙ* καταιβάτης (382), δς τΐαχνν&έντος 
5 τοΰ τΐυρώδονς τζνεύματος γίνεται, ν.αϊ Τ αργής, δς δια τήν \\).*^^ 
τΐάνν λεπτότητα ού φλέγει, μελαίνει δε \ φολόεις ό εν τ^ ΕΜ 819: 
ιραύσει όλλύων | έλιχίας δε δ συστροφάς ν.αϊ έλικας ττοιων ϊ\). *3701)2* 
δίά μέσην τΐαχύτητα καί ύγρότητα τ^ πνχνότητι τον αέρος 
άντωΟ^ούμενος. 
10 384 όταν γ.αρηβ αρενντας' όταν δ σίντης ήγουν δ 

Ναύτΐλιος δ Παλαμήδονς τνατήρ φαίντ) τΐερί τον Καφηρέα 
τό άν,ρωτήριον της Ευβοίας (373 Τ) λαμτττήρα καί | φανόν \ ρ 
τΐοδηγέτην σκότους άγρυπνων ν.αΙ ν.αρηβαροϋντας εν. μέ- 
&η ς άγων τους "Ελληνας, ού \ λείπει δέ τό ώς, ιν' ί/ ώς \ 14325 
15 '/.αρηβαρονντας , αλλά χαλως όντως έχει. γ,αϊ γαρ "Ομηρος 
όντως έν ^Οδυσσεί(^ γράφει (γ 139). ή δε ιστορία τοιάδε' δ 8 818 
Οδυσσεύς μη ^έλων συμπλεΰσαι χαΐ αυτός έπΙ Τροίαν σύν 
τοις "Ελλησιν ύπεχρίνετο είναι μωρός, ζενγνύς τοίννν ίππον 
ν.αΙ βονν ήροτρία. 

τοντον δε Παλαμήδης \ δ Ναν- Αρ. βρ. 6» 
πλίου καί Κλυμένης της Κα- 
τρέως \ σοφώτατος ών των 
γ,ατ' αυτόν άνΌ-ρώπων \ ελέγ- 8 818 
χει' Τηλέμαχον γάρ τόν υίόν 
τοΰ^ Οδυσσέως τί&ησιν έμηρο• 
σ&εν αύτον όροτριωντος. αυ- 
τόν δέ γ,ρατήσαντος τό άρμα, 
ϊνα μή δ παις αύτον φονεν^τ], 
ήλέγχ&η\. σννέπλευσεν * οΰν* 
έπΙ τήν Τροίαν τοις Έλλησιν 
δ τε * Οδυσσεύς γ.αϊ δ Παλα- 
μήδης. Παλαμήδης δ^ φ&όνφ 
' Οδυσσέως ν.αϊ πεπλασμέναις 
τούτου γραφαΐς κατηγορείται 20 386 σίντης όγρύπνφ' 
Παλαμήδης τις σοφώτατος ών 
των κατ' αυτόν άνΟ-ρώπων 
σννέπλευσεν έπΙ Τροίαν μετά 
των Ελλήνων, τοντον ζηλο- 

25 τνπήσας 'Οδνσσεύς ν,ατηγό- 
ρησεν έν τφ στρατφ ώς μέλ- 
λοντος αυτούς προδώσειν τφ 
Πριάμφ γ,αΐ α σνμβαίνει πολ- 
λάκις, πεισϋ^έντες οι "Ελληνες 

30 έλι&οβόλησαν τόν Παλαμήδην. 
δ όέ πατήρ αύτον Ναύπλιος 
μηνίων νπέρ τον παιδός πρώτα 
μέν τάς γνναΐν.ας αυτών μοι- 
χευ&ήναι παρεσγ.εύασε, Κλυ- 33 — Αρ. βρ. 69 1 χαταπληχτικόδ α 7 έλιχίαί \ Αγ. Μΐΐηά. 395'27 21 αοψόβ ΣΧΟΛΙΑ 14δ ταιμνήστραν μέν ντΐό ^Ιγί- 
σ^ον, Αίγίάλειαν δϊ ντζό 2Ό•ε- 
νέλον, τήν όέ τοϋ Ιδομενέως 
ϋηό Λεύ'^ον καί των λοίτνών δ- 

5 μοίως, ήνίν.α. όέ ηχούσε τήν 
των ^Ελλήνων έτΐάνοδον εττΐ 
τήν τΐατρίδα, 'ήψε τΐνράν τζερί 
τά Κοίλα της Ευβοίας, ένΟ-α 
ηροοετΐέλασαν οι "Ελληνες δο- 

10 χούντες λιμένα είναι, χαΐ έχεΐ 
διεφ^^άρησαν |. 88^ ώς τΐροδιδονς τφ Πριάμφ τους 
"Ελληνας, τνεισ&έντες οϋν οι 
Έλληνες \ έλι&οβόλησαν αυτόν Αρ. βρ. 6» 
χαΐ οϋτως αναιρείται |. ^β'-ΡΜΙ. ΗβΓ.ΧΙΙ 
γονε δέ * ύστερον* έν Λεπε- 
τύμνφ δρει Μη^ύμνης Ιερόν 
τοϋ ανδρός. || τότε δέ μαΟ^ών Αρ. 1. 1. 
τήν τούτου άναίρεσιν ό τού- 
του τΐατήρ Ναύτελιος ϊτΐλενσε 
τΐρός τους "Ελληνας καΐ τήν 
τοϋ τΐαιδός άτΐ^βτει τΐοινήν, 
άτΐραχτος δέ ντΐοστρέψας ώς 
■τζάντων χαριζομένων τφ βασιλεΐ '^γαμέμνονι, με^^ οϋ τόν 
Παλαμήδην άνεϊλεν^ Οδυσσεύς, τΐαραττλέων λοιπόν τάς χώρας 
1δ τάς Ελληνίδας τναρεσχεύασε τάς των Ελλήνων γυναΐχας μοι- 
χευΌ-ήναι, Κλυταιμνήστραν τήν τοϋ ^Αγαμέμνονος ΑίγίσΒ-φ, 
Αίγιάλειαν τήν ζ/ιομήδους \ Έ^ενέλψ \ Μήδαν δέ τήν 'Ιδο- 8ΐιρΓ.2 
μενέως Αεύχφ, ην *χαΙ* όνεΐλε Αεϋχος χαΐ Κλεισιβ-ύραν τήν 
θυγατέρα αυτής έν τφ ναφ χαταφυγοϋσαν \ υμϊ των λοιτζών ίΙ).4 
20 όμοίως\. χαΐ ι' πόλεις της Κρήτης άτίοσττάσας έτνράννησε 
ΥΜΪ μετά τόν Τρωϊκόν τοόλεμον χαΐ τόν Ιδομενέα τ^ Κρήτη 
χαταίροντα έξήλασε. ταΰτα πάντα ταΐς τοϋ Ναυπλίου γέγο- 
νε χατασχευαΐς. ύστερον \ δ^ άχούσας τήν των Ελλήνων ανοδον ίΚτ 
έπΙ τήν πατρίδα ήψε \ φρυχτόν \ περί τά Κοίλα της Εύβοιας \ Λ. 
2δ γ.αΐ δν εϊπομεν Καφηρέα, νϋν δέ Ξνλοφάγον χαλούμενον (14:22^), 
δπον προσπλεύσαντες οι "Ελληνες έν τφ δοχεΐν λιμένα είναι 
διέφϋ-αρησαν. || τά δ^ περί τόν Παλαμήδην χαϊ £'ί;ρί7τ/(ϊϊ^ς*Ρ1ιΐ1.ΗβΓ.ΧΙ 
* έν τφ δράματι Παλαμήδους* ΓρησΙν έχάνετ' — μοϋσαν. 
385 λαμπτήρα ποδηγέτην σχότους τόν φρυχτόν 
30 λέγει, δς χατήξεν αυτούς εις "Αιδην. *εστι δέ τό σχήμα παρα- 
δοξολογία.* Τ 
Ρ 387 δύπτην δέ \ τόν \ Λοχρόν \ Αϊαντα \ χηρύλος δϊ 

{Ρ) δρνεον μιχρόν. φασϊ όέ | τόν άρρενα άλχυόνα \ χηρύλον χα- 

33 χηρύλοδ ΒοΚ. ΤΗβοοτ. 711 57 (Αηί. μιγ. XXII 8ο1ιν&1)β, Αβί.ϋίοη. 101) 

2 Σ&ενέλον ρΓΟίΙ. 8 οί. 8θ1ΐ. Β Ε 412 18 ι5π<} Χεύκον II Αρ. >^χλει- 
σι&ήραν &/1 23 έπάνοδον δ/2 οί. 8 Αρ. 32 κηρύλλοδ 8^ 33 χηρύλίον 8^ 
Ι.3Γθορ1)ΓοηΪ8 ΔΙθχβηάΓα II. 10 ι 146 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

Ρ (Ρ) λεισ^αι. ότζό κοινον όέ τό οΙα δβ^ | οΙα \ 8^ | γνμνόν \ 
Υ φάγρον, δ έστιν 88» | ίχ^ΰν 8 | θαλασσών 883. *οΙ(χ δύ- 
τττην' τον δί γυμνίτην υμϊ ότΐλίτψ φάγρον — λέγει 
\ δέ τόν Λον,ρόν* Αϊαντα \ — ή τόν φάγρον γυμνίτην 14532 
5 γ,αϊ Ι γνμνόν \ τιομίσει τό κΰμα διά στενού αύλώνος ^ 
χαΐ έτζιμήγ,ονς πελάγους ώσττερ χηρύλον ήγουν εύχόλυμ- 
βον Ι άρρενα αλκυόνα \ μεταξύ των β' χοιράδων | χλυδω- Ρ 
νιζόμενον\. *έν* ταΐς Γυραΐς *ίέ* ττέτραις σωδ^είς 
'λαΐ στεγανά ποιών τα πτερά διάβροχα δντα τ^ θαλασσή 

10 πάλιν πεσεΐται εις τήν θάλασσαν από των δχ^^ων τιαϊ 
πετρών \ ττ] τριαίνη \ -καϊ τ^ τριτιυμίί^ βληΌ^εΙς τοΰ Ποσει- 
δώνος τιαΐ της θαλάσσης γ,αϊ σνμπλευσεΐται \ ταΐς φαλαί- 
ναις Ι καί τοις λοιποΐς ίχϋ-ύσιν, δν ύστερον έκριφέντα υπό 
τών -Λυμάτων ή Θέτις -θ-άψει περί τόν Τρέμοντα \ χωρίον 150ΐ2 

15 της ζίήλου \. || γ,ηρύλος ό άρσην άλν.υών \ παροξυτόνως Τ βοΐι. Αγ. Αν. 
διά τοΰ ή καΐ έστι Αωρικόν, χείρυλος δέ διά διφβ-όγγου ] ^^^ 
'/ΜΪ έστι προπαροξύτονον Τ άττιγ,ώς, ώς φησιν Ευφρόνιος, 
σύ δέ τό χηρύλος έπ' ϊσης γίγνωσγ,ε γράφειν ημάς τε ν,αι 
τους ^Αττιγ,οϋς || ν,αϊ Αωριέας \ τους δ^ Αίολέας δίφΟ-ογγον. εμ 487β ύ>. 

20 έ-κεΐνοι γάρ τό Πηλεύς καί Νηλεύς υμϊ τά δμοια Πείλευς ^'^^^ο *57556 
χαΐ Νείλευς \ λέγοντες γράφουσι διά διφ&όγγου, ώς οι ζ/ω- *εμ 42643 
ριεΐς τό πλεΐον γ,αϊ \ μείον \ διά τοΰ ή γράφουσι ν.αΐ τά εμ 50854 
όμοια, αλλά περί τών χηρύλων χαΐ \ ά φησιν Αντίγονος βοΐι. Αγ. Αν. 
λεκτέον' γηράσαντας τους άρσενας άλτίνόνας αι &ήλειαι βα- ^^^ 

25 στάζουσι τοις πτεροΐς, έν δέ τ^ σννουσίί/ι | γηράσαντες φΤ οί 
άρρενες τελευτώσι\. τήν δέ λήρον χαι μυθ•ι>ίήν τον ν.ήυγ,ος 
ίστορίαν καί τών άλν,υόνων έώ. 

389 διπλών μεταξύ ήτοι Μυγ,όνου ν,αι | Τήνου | ή ββ^β* 
Άνδρου ν.αι Τήνου (14122) ή Τ μεταξύ τίνων χοιράδων περί 

30 [ τάς Γυράς οϋτω "/.αλουμένας πέτρας\. /αί "Ομηρος Γυργίσί 
μιν πρώτα Ποσειδάων έπέλασ σε ((ϊ 500) βδ^Β*. σα- 
ρούμενον αντί τον \ τιλυδωνιζόμενον \. **Ε§ (ΕΜ ΤΟδδβ) 

391 τό δέ τ ερσαίνων πτερά οίν,είως προς τό^ηρύ- 
λον άπέδωκεν άλληγορι^ώς. 88^ 8* 

5 8 ι 

2 Ιχ&νν &αλάσσιον 8 3 γνμνήτην γ2 γνμνήτην γ\ 4 γνμνή- 

την γ2 15. 17 Εοΐ). Ρ&ΐΐΐ. 121 η, 2 19 ^ωριέαβ — θί. ΜβίθίβΓ ΟτΓ. ϋΐ&Ι. 
1 219 ηοί. 33 χηρύλλον 8^ ΣΧΟΛΙΑ 147 ή δέ Τήνος γ,αΐ Μύχονος νήσοι 
είσι των Καλνδνών. τό όέ {βίττλων μεταξύ^ με- 
ταξύ Τήνου γ.αϊ Μνλόνον, αΐ 
είσι νήσοι των Κνχλάδων. 88^ 
Ρ τόν δέ οτενόν τόπον αύλώνα έτιάλεσε. 88^86 | ΓνραΙ δέ ήγ.ονον 
5 χνρίως αί τΐέτραι, έν αΐς δ Λϊας άττώΧετο. | ββ^β^ τ6 δϊ 
δεντέραν άλμη ν \ φυγών, φησί, τό ττρώτον, είτα έλα- 
σ^είς ττ] τριαίντ] δεύτερον τής θαλάσσης 8 8^ έλ/,ύσει 8 τΐίε- 
ται 1 88^. φαοΐν δτι τιλυδωνιζομένου αύτοϋ έσωσεν αυτόν 
δ Ποσειδών , αυτός όέ σταθείς έτΐΐ τΐέτρας έφΌ-έγξατο 
10 οϋτως' ούχ ύτΐό τοϋ ■θ•εοϋ μου έσώ-θ^ν, άλλ^ ντΰό τής δυ- 
νάμεως μου. τούτων των λόγων άχούσας δ Ποσειδών βαλών 
αυτόν τ^ τριαίντ] ότΐέττνιξε. Τ τ φ τρ ιωνύχφ δορί \ τ^Ρ 
τριαίντ]. 

393 γ,ολαστή ς \ δ Ποσειδών \ ήτοι \\ ή θάλασσα \ δτι ΕΜ 68427 
15 αυτός έστιν δ χολάζων ν,αΐ \ τιμωρών \ γ,αΐ Τ σείων τήν γήν\. (Ρ) 
λατρεύς ό' δ \ Ποσειδών, έτιειδή τφ Λαομέδοντι έλά- 
τρευσεν \ δβ^β* 

δτε έχτισε τήν^Ιλιον μετά τοϋ 
Άτΐόλλωνος. 8^ 
20 * έτΐΐ τ^ τής Τροίας οίγ,οδο- 
μήσει\ήματ ι* τ φ, δτε τεΐ- ΕΟ 27644 
χος έυδ μήτοιο ττόληος υ ψηλό ν τΐοίησε Ποσειδάων τ. α Ι "Απόλλων μυ^ιχώς. 

395 κόχχυγα' λείτΐει τό ως 8 τόν ώς χόγχυγα χαυχώ- 
μενον Ι ματαίας λοιδορίας |. άλλως' 88^ χόκχυξ όρνεον \ δειλόν, 
δμοιον ίέραχι \ 88^84 καί λάλον (ΑΙ. 395) Τ δΟ•εν ν,αΐ δια δειλίαν 

2δ ου συναυλίζεται *τοΐς λοιτΐοΐς* όρνέοις. ββ^ά'^ εστί δέ χαΐ 
δύσφωνον, δηερ 'Ρωμαίοις χούχουλος καλείται Τ ήτοι οϋν δια 
τό μονιόν τόν ^ΐαντα ηαρείγ,ασε τφ χόχχυγι ή δια τό 
μάτην φ&έγξασΌ-αι' χαΐ γάρ 3-ορυβητΐγ,όν καΐ φλύαρον τό 
όρνεον. Βδ^β* στόβους δ^ τάς | χλεύας γ,αϊ λοιδορίας \ 88^ 

30 χαϊ&^ "Ομηρος φή ^' άέγ,ητι ^εών φυγέειν μέγα λαΐ- 4 στενόν — 8θ1ΐ. 8ορ1ΐ. Τγ. 100 Απδΐ:. Αν. 244 23 κόκκνξ — ΕΟ 33322 
ΕΜ 52450 29 βοΗ. Αρ. Γ 663 (*χλενάζωσι, Χοιδορήσωσι) 

16 λάτρευε — Ποσειδών αάάϊΐο εΐρηται ρΟΒί 148ΐ8 ίίβΓαΙ 8 Ιδ•• ρ08ί 
οίκοδομήαει Ρ3Χ. 2403 ώδ ψησιν ήσίοδοδ έν τη ήρωιχη γενεαλογία θ£. βΧ- 
II. 12626 

10* 148 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

τμα θαλάσσης (0 504)883 8 4 στόβονς \ λθίδορίας\. έγώ Τ 

δε στόμονς φημί, τάς διά \στόματος ύβρεις υμϊ στωμνλίας. ΕΜ 3852ο 

Ρ 397 δελφίνος" λείηει τό | ώς\. β τον νεχρόν τον 

^Ι'αντος διά τό έΐίβρασ&ήναι εις γήν' ό γάρ δελφίς γνούς 
5 αυτόν τελεντωντα εις γην εξέρχεται, ώς *Ό7ΐ7ηανός* λέγει 
(Η. II 629) Τ άχτις σειρίον' σείριος γ,νρίως γ.αλεΐται 

ό τοϋ %ννός αστήρ 88^ ώς χαΐ "ορατός οξέα σειριάει 
γ.αί μιν ν.αλέουσιν άν^ρίοττοι σε/ρί ον (Ρ1ι. 331) 8 ν.ατα- 
χρηστιγ,ώς δ^ ν,αΐ \ ό ήλιος |. λέγει οϋν δτι \ ώσπερ δελ- 

10 φίνος τό σώμα έ^βρασ&έν ή τοϋ -ήλιου ά>ιτΙς χα^ανα- 

νεΐ τοντέστι ξηρανεϊ\. τάρίχον δέ ώς \ τεταριχευμένον \ 

ρ καΐ σατΐρόν Νη σαίας δέ γ.άσις \ ή Θέτις 88"* | αδελφή \ &^ 

Ρ Ι ώς "Ομηρος Νησαίη ^τιειώ τε {Σ 40), ^ Ια%ον δϊ \ τοϋ 

(Ρ) ^ιός Ι * δ'ιοχος γάρ \ δ λί^ος δ δο&εις τφ Κρόνφ | δβ-εν 

15 τίαΐ αίσχος ό Ζευς. \ Κυναι^εύς δε εν ί^ρκαδί^ τιμάται 

Ρ ό αυτός \' τάρροδ-ος δέ /ίιός ήγουν \ βοηθ^ός \ ή Θέτις. 88^ 

χαΐ "Ομηρος φησιν αλλά σύ τόν γ" έλδοϋοα, δεά, 

νηελύααο δεσμών {Λ 401) β άχτϊς σειριά ή ήλιαχή 

ή τοϋ ήλιου χαταχρηστιχώς. σείριος δε χυρίως αστήρ έστιν 

20 εΓς ύτΐό τό γένειον χείμενος τοϋ άστρώου χυνός, δν οι 
ίδιώται τό τοϋ *δλου* χννός όνομα χνναστρον ιτροσαγο- 
ρεύουσι. | τΐερϊ (5έ τοϋ σειρίον τούτου αστέρος εν τοις Φαι- βαρΓ. τ 
νομένοις ',Αρατος λέγει Οξέα — χαλέονσ ιν — σείριον. 
χαταν ανεϊ χαι χα^αυανεΐ | ξηρανεΐ \ ή άντΙ τοϋ λα μ- Τ 

25 ηρυνεΐ. Τ ανω γάρ τό ξηραίνω χριλοϋται, αϋω <5έ τό λάμ- ΕΜ 17427 
τΐω δασύνεται, δΌ-εν χαι φαύω λέγομεν\. τό δέ χαϋ-ανανεϊ 
άντΙ τοϋ λαμτνρυνεΐ χαριεντισμός χαΐ άστεΐσμός λέγεται" 
τό γάρ ειπείν λαμπρύνει τόν νεχ,ρόν χάριέν έστιν. ή δέ ίν- βαρΓ.θ 
νοια τοιαύτη ' \ τόν δέ .Αΐαντα έχβεβλημένον διά της Ο^αλάσ- 

30 σης ό ήλιος άναξηρανεΐ ώς σώμα δελφίνος, λείττει δέ τό 
ώς , ώς τεταριχευμένον χαι σατΐρόν \ χαταχρύψει οίχτίσασα. 
ή Νησαίας *χάσις* ήγουν ή Θέτις ή βοηθός τοϋ //£- 8υρΓ.ΐ2 
γίστον Μίσχου ήτοι /ίιός. βοηθός δέ τοϋ /ίιός ή Θέτις ώς 
χαΐ "Ομηρος αλλά — δεσμών. \ 

2 δέ και χΐ 18 οειρία ή αει,ρίον II (ί) σείρου« γ2) 30 ζηρανεϊ 

δ οω. ο ^ ΣΧΟΛΙΑ 149 

398 *μνίοις δέ χαϊ βρνοις*" μνίον τό 'λεν.ολλημένον 
έν &αλασσΙαίς τζέτραις ή έριώδες ή βοτανώδες, βρύον δε τό 
έ/,χοτΐέν καΐ τΐλέον έν ΰδασιν. Τ *οα3•ρόν νυν \ τό σεσημ- ΕΟ 495μ 
μένον, 'λνρίως δε σαθρός ό άοϋ-ενής, δ σεσημμένα τα &ρϋ•ρα 496ΐ5 

5 έχων*. 

399 Νηααίας χάσις' ή Νησαία μία των Νηρηίδων, Αρ. ΜΜ. 112 
Όνγάτηρ Νηρέως ν.αΙ ^ωρίδος της ^Ωχεανοϋ ^νγατρός. | κα- 148ΐ2 

σι ς όέ Νηααίας νϋν ή Θέτις\. έχ τοϋ έτνίΓρερομένον δέ 
νοεΐται' φησί γαρ ζ/ ίσχου μεγί στον τάρροΌ-ος. ούχ 

10 άλλη δέ των Νηρηίδων τοϋ /ίίογ.ου ήτοι τον λί^ον δηλονότι 
τον ^ιός γέγονε βοηθός, αλλά μόνη ή Θέτυς. \ /ίία'Λον δΙ Λ. κ 
τόν /ίία λέγει δια τον λί^ον τον αντί ζ/ ιός | ντΐό Ρέας στΐαρ- 
γανω^-έντα '/.αι ντΐό Κρόνον ν.ατατΐο^έντα, ως φησιν Ησίοδος 
έν τί] Θεογονία (485) *τήν Όρφέως ντίοχλέψας καΖ τΐαρα- 

15 φΌ^είρας Θεογονίαν* (ίτ. 108 ΑΙ).), ταϋτα *δέ δ τε λί&ος τίαΐ 
ή 'λατάτΐοοις αλληγορίας γενναίας* εχονται χαΐ ή τον ζ/ ιός 
βοήϋ^εια ή τζαρά της Θέτιδος όττότε μιν ξννδήσαι 
Ό λύμτΐΐο ι ή^ελον άλλοι *"Ηρη τ'* ήδέ Ποσε ιδάων 
■/.α ι Παλλάς ^Α^ήνη (Α 399)* δ δέ Αν/,όφρων μν&ιν.ως 

20 τΐάντα γράφει. 

400 Ι Κνναι&εύς ό Ζευς έν ]Αργ.αδί(^ τιμάται" \ άγρόται Ι48ΐ5 

(ΑΙ. 479) γάρ 7μΙ \ τιννηγετιγ-οι \ οι ΐΑρχόδες *και* έν ταϊς (Αρ. Ιεχ. 729) 
λννηλασίαις τιαΐ ^εύσεσι των ν.ννων έτίμων αυτόν. 

401 τύμβος δέ γείτων' ή Λητοϋς αδελίρή Αστερία 
2δ φεύγονσα τήν τον ζ/ιός μΐξιν μετέβαλεν έαντήν εις όρτνγα 

ΛαΙ ήλατο εις τήν θάλασσαν ττ,αΐ έγένετο νήσος, ήτις «κα- 
λεΐτο έν. ταύτης 'Ορτνγία 88^ 8* γ,αϊ Αστερία Τ ύστερον Αρ. ΗΜ. 1 21 
(5έ 883 8'* Αήλος ώνομάσ^η υπό Αητονς έχεΐσε τόν Απόλ- 
λωνα τελούσης βδ^. ή Αητώ ειχεν άδελφήν τήν Αστερίαν, 
30 ής ήράσ&η ό Ζευς καί εδων.ε ταύττ} μιγήναι. παρεχάλεσε 
δέ τήν άδελφήν ν.αΐ μετεβλήθη εις δρτνγα γ,αϊ άπήλ&εν εις 
τήν Μύ'/.ωνον νήσον. έν,λή^η δέ εξ αυτής 'Ορτνγία 8^ || τον βοή. Ειιγ. 
ζίίος σνγγενομενον τη Αητοι ν.αΐ ηοιησαντος αντήν εγν,νον 
'Αρτεμιν /.αϊ Απόλλωνα, ζήλφ δέ της "Ηρας μήτε έν γτ] 

19 φοΖβοε άπόΙΧων &/2 25 φνγοϋσα 88^ 30 ** έ§ίωχε 150 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

Ι μήτε εν θαλασσί] | ντΐοόεχομέντ] τ^ Λητοΐ τνρός άηότεξιν Ο&η. ινβο 
γ,ελεύευ τφ Ποσείδωη ό Ζευς υμϊ όναδίδωσι ταύτην τήν ^^^ 
νησον Ι τήν 'Ορτνγίαν γ.αϊ '^στερίαν λεγομένην \ τΐρότερον 14927 
τοις ΰδασί τιρυΛτομένην | έτι δέ ύτνοτρ εμούσαν (402) Τ χαΐ 
5 «κ τοΰ φανήναί αυτήν ^ήλον ώνόμαααν. έαεΐ οϋν ελ- 
εούσα ή ^ητώ τιαΐ δάφνης γ.αΙ φοίνΐΥ.ος τΐρωτον έγ,εΐ 
φανέντων άψαμένη || τήν ^^ρτεμιν γενν^ , ή δέ ταύτην Αρ.ΜΜ. Ι 
μαιεύει, ν.αΐ τίγ,τεί τον '^τΐόλλωνα \. χαϊ ^^ρτεμις μέν βοΚΤίπά. 
τήν ζ^ήλον ν.ατέοχεν \ "^τΐόλλων (5έ εις Λν^Ιαν άτΐήλ&εν \.^•^^*•?^^^ 

10 δρτνγα οϋν ηετρονμένην γ,αλεΐ τήν ^ήλον. ββ^β* γείτων 2976 Β 
<5έ της /ίήλον έστΙν ή Μύχων, έν^α δ ^ϊας τέ^ατζται. ββ^β^ 

Ρ Τρέμων δέ \ όνοματιν,ως' ούτω Ύ.αΧεΙται χωρίον τιρός 

τ^ ^ήλψ \ έν φ ό Λϊας τέΌ^ατΐται. είγ.ότως δ^ οϋτω κα- 
λεΐται δια το αείεοΌ^αν ττάλαι τήν ^ήλον "καϊ τρέμειν. ββ* 

1δ ή δί έννοια τοιαύτη" ό δέ Τρέμων \ δνομα χωρίον \ ό τύμ- Ρ 
βος δηλονότι τον ^ΐαντος δ γείτων της όρτνγος της 
τιτερον μένης ήγονν \ της ^ήλον \ φνλάξει τόν ήόχϋ^ον 
χαΐ ήχον της αιγαίας αλός τοντέστιν άτιο^ανών ό Λϊας 
ονν,έτι ν,λνδωνισ&ήοεται. γ,αϊ τοϋτο τό οχήμα χαριεντισμός 

20 έστιν' έν Τρέμοντι γάρ \ χωρίφ ^ήλον | ό Λϊας ό Λογ,ρός 
γ.εΐται \ τΐληοίον Τήνον υμι Μνγ,όνον \ αΖτινες νήσοι περί τό 1472 
ΛΙγαΙον ηέλαγος -κείνται. ΛίγαΙον δϊ λέγεται, δτι δίν,ην 
αίγός αλμάτων χνματονται (64ΐ6). 

403 Μ έ λίνα τΐόλις "Αργονς, όφ' ής Ι^^φροδίτη Μελι- 
25 ναία τιμάται. **8ίβρ1ι. Μελινναία δέ ή ^^φροδίτη, ϊσως δια τό 

γλνγ,ν ν.αΙ ένήδονον της μίξεως. β Καστν ίαν τήν ^Λφρο- 
δίτην τήν μοιχάδα. Καστνίαν δέ τήν άδελφοποιόν' τονς γάρ 
ξένονς αδελφούς ν.αΙ φίλονς τά έρωτιγ,ά ίζοιονσιν. οι γάρ 
έρωντες φωραϋ^έντες λέγονοιν' αδελφός μον ή σνγγενής έστιν. 
30 Μελινναίαν τήν αντήν δια τό ήδύ της σννονσίας.Τ βαρΓ.ϊβ 

404 λντνρός \ ό λντΐηρός \ τΐαρά τόν "Λιδην δεννάσει Ρ 
κβΐ Ι υβρίσει \. ν.αΐ τοϋτο χαριεντισμός * έστι τό σχήμα* 1 τη£ λητονε γ2 ύποδεχοαένηί τηε Λητοϋβ 'βΧ ΡΙΐ&νΟΓΪηο Ροϋ. 
10 ηετρωμένην 8 έπτερωμένην 8^ πτερονμένην Τ 11 Μύχων 

Ροϋ. Ι μήκων 8 ά μύκωνοβ 8^ οΐ. Ψ&&8. 3ίά ΗίβΓ. βγηβοά. 392ΐ8 27 μοι- 

% ^ % 

%είαν α μοί 0/1 μύ γ1 29 άοείφή /2 ΣΧΟΛΙΑ 151 405 ή μιν τΐαλεύσει 

ρ Ι άγρεύσει \ τοις τον ^Ερωτος 

βρόχοις. λέγει δε τήν τνρά- 

ξιν, ην ήναγγ,άσ&η νη αυτής 

5 τζοίήσαι εν τφ ίερφ της ^^3-η- 

νάς Τίαϊ φ^εΐραι τήν χόρην. 88^ ή μιν τκχλεύσει ήτιςΆφρο- 
δίτη ήγουν ό αντός'Έρως μιν 
χαΐ αυτόν άγρεύοει έν βρό- 
χο ις γ,αΐ Ι διγ,τύοις \ τοΰ οι- ρ 
οτρου ήγουν της άχρασίας, 
ύφ^ ής, ώς ληροΰσιν , έν τφ 
ναφ της ^^^^νάς ττ) Κααάν- 
δρ(^ έμίγη. 

οίοτρος δέ ζωύίριόν έστι σμιγ,ρότατον, δ \ έν ταΐς μασχάλαις βοΐι. χ 299 
10 των βοών ή τοις ώσΐν έγγινόμενον έτιμαίνει αυτούς \ χαΐ άγει 

κατά γ,ρημνων 'χαΐ ^αλάοοης ν,αΐ ττυρός Τ. ει τύχη χαΐ τοις ΑΓϊβί.ΉΑ 

Τ ίϊΛΟ 2 28 

ίχ^ύσι δέ ό οίστρος γενόμενος, έξωδ-εΐ τούτους έν, των υδά- 
των έτΐΐ τήν γήν. 

406 έριννύων' Έριννύες μυϋ-ιγ,ώς \ τρεις *είσι δαίμονες 8οΐι.ρΐ454 

15 τιμωρητιγ,αί, ών τά ονόματα* Τιοιφόνη, Μέγαιρα χαΐ Πλη- 
χτώ Ι . υμΙ κατά μέν Ήσίοδον (Θ 185) καί λοιπούς (Αρ. ΜΜ. 13) έχ 
των σταγόνων τοΰ αίματος των αιδοίων τοΰ Ούρανοΰ έγένοντο \ 
κατά ^« Λίσχύλον Έριννύες Ν υ γ,τ ό ς α Ι αν ή ς τέκνα 
(Ευιη.* 412). | ναι Έτΐΐμενίδης δέ τοΰ Κρόνου | ώς'Ησίοδος -{-Τ βοΐι. 8ορ1ι. 

20 ταί;τας φησί γενέσ&α(, λέγων έχ τοΰ ναλλίνομος γένετο ^^42 
χρυσή 'Λφροδ ίτη Μοίρα ί τ' άϋ-άνατοι ναι Έριν- 
νύες αίο λόδωροι. \ άλληγορινως δέ Έριννύες *αί* τιμώ- ΕΜ 3742 
ρητιναί δυνάμεις τίαρά τό έν τ^ έρ(^ ναΙ ττ] γτ) ναίειν ή τΐαρά 
τό τάς αράς άνύειν | Τισιφόνη τΐαρά τό τίνειν τους φονέας, 

25 Μέγαιρα παρά τό μεγαίρειν ναΙ φ&ονεΐν τοις νανοΐς, ^Λλη- 
ντώ Τΐαρά τό μή λήγειν τιμωρεΐν τους τοιούτους, Κρόνου δέ 
ναϊ Νυντός τζαΐδες διά τό άφανως ναΙ άοράτως τάς ένδινη- 

28 τινάς ταύτας δυνάμεις έτΐέρχεσ&αι. 

ρ 407 τό δ' άηοχρήλα σα νηρουλνόν άτΐο \ νινήσασα | 

Ρ τήν έλνουσαν εΙς νήρα \ άτρ^ οΰ\ &ανατηφόρον \. β νηρουλνός 
ή Ελνουσα εις νήρα, δ έστιν εις θάνατον, άφ^ οΰ Ό-ανατη- 
Ρ φόρος. Έ,ζ (ΕΜ 51133) 

408 άτΐασα δ^ αλγη' συνοτύτινώς φησιν δτι τιάσα ή 

Ελλάς στενάξει διά τήν έμήν βίαν τήν έν τφ γάμφ * τΐολύ 

35 *γάρ* τΐλήΌ^ος Ελλήνων τό μέν ναυαγήσαν βρω^ήσεται νή- 

4 αύτοΰ 6 διαψ&είραι 8^ 24 τίείν Ο δ ΐη^ οί. Ηίβί. XII 829 152 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

τεσι ϋ^αλασσίοις, οι δέ τοις άνέμοις εις ξένην γήν έξωσ&έν- 
τες έχει ^ανοννται. Τ 

ρ 409 δσην ^Αρα ι&ος' "Αραι^ος \ τΐοταμός Ι'Ήτΐειρον, 

οϋ καί Καλλίμαχος μέμνηταί' ίρησί γαρ αϊ δέ βοογ,ρη- 

5 μνοΐο ηαρ^ αγν.ύλον ίχνος ^^ρα ί^ον {ίν. 203) ^εί- 
βη^ρα δέ ίΐόλις Ματιεδονίας Ββ^β* δδ^εν ήν 'Ορφεύς, ώς 
φησι νυν δ' αγε μοι γ.ούρη Λειβη^ρ ιάς έννεττε 
μοΰσα (£γ. 17) Τ. 

410 Ι ^ώτιον δέ αν.ρωτήριον ^Ολύμττον \' σννάτντει οϋν 
10 τό ^ώτιον τοις Λειβή^ροις ν.αϊ λέγεο δτι δσην γήν έχουσι 

μεταξύ δ ',ΑραίΒ^ος γ.αϊ τό ^ώτιον, εχονσι δέ την '^Ελλάδα ττά- 
σαν, χαδό τό μέν ζίώτιον έν Μα>ιεδονί(^, δ δε ^^ραι^ος εν 
Ίΐτΐείρφ' σχεδόν δε τά άκρα της Ελλάδος ούτοι *οί τότΐοι* 
είοίν, ώσηερ ει τις άν,ρα της Θραζης ε'ίτΐοι τό Βυζάντιον 88^8* 
15 -καΙ τήν Λΐνον 88^. Φωτίου δ^ ηύλας \ είπε, -καδό εις στε- 
νόν λήγει τό ζίώτιον \ 88^84 χα^ | σνγχλείει δίχην τΐνλων \ 88^. 
οΰτοι οι τότΐοι δρηνήσονσι διά τους έμονς γάμους. Τ 

411 οΐς ονμός οίστισιν άν^ρώτΐοις ν.αΙ άχρι 14χερον- 

σίας έσται θρήνος διά τους έμούς γάμους. Ι^χερουσΙα Τ (5έ ΕΜ ΙδΟδτ 
20 λίμνη έστιν ^ρατίλείας τοΰ Πόντου \ "/.αϊ τΐοταμός !Αχέρων, ^ η^Λ^^ΙΙ 
δς νΰν "/.αλεΐται Σωοναύτης \. μυ^ιτιώς δέ !Αχερουσία χαΐ ο. βοΙιοΙΙ. 
ί^χέρων λίμνη χαϊ τΐοταμός ',Αδου || ηαρά τό άχη \ γ,αΐ δλί- ΕΜ 18046 
ιρεις Τ ρέειν || τους των τεΟ^νηχ,ότων \ συγγενείς. 1535 413 τΐολλών γάρ' τό έξης 

25 88^ τοΰ λόγου 8^ ούτως, τΐ αλ- 
λ (5 ν γάρ\ χητων \ τοις τΐο- 
λυ στοίχοις γνά^οις νή- 
ρι&μος εσμός βρω^εΙς 
εν τοις σηλάγχνο ις αυτών 

30 τυμβευ&ή σεται ΒΆ^ 

άντΙ τοΰ \ χατατΐο^ήσεται \ ΰττό των θαλασσίων θηρίων" 413 τΐολλών *γάρ* έν 
στΐλάγχνοισ ι χαμτΐέων γ.αϊ 
ν.ητών τυμβευϋ-ήσεταινή- 
ρι&μος ν.αϊ αμέτρητος εσ- 
μός βρωϋ-είς έντΐολυστοί- 
χο ισ ι γνάδο ις 4 8ί βοοχρ. Ι §' έκρ. 8^ βοοκρήμνοιο αγ\ βονχρήμνοιο δ βόημ χρή- 
μνηε γ2 5 χούον 8^ ^Αραί&ον θί. 8θ1ιηβίά• α. 1. λειβή&ρί,α 8 

λειβηθ-ρία 8^8^ οί. V. 1. 118ΐ9 10 λεφη&ρίοιΒ δδ^ Π 18 άχριξ &δον II 

21 Σωοναύτηδ \ άχερονίτηε α 31 χαταβρω&ήσεται Τ ΣΧΟΛΙΑ 153 

ν,άμτΐη δ^ τά -κήτη. δβ^β^ τΐο λνστο ίχοισι ό^ λέγει δια 
τό 'λεΐσΘ^αι τους οδόντας έν τοις σιαγόσι στοιχηδόν 8*? το 
όέ τΰαών έρημοι οι νεώτεροι γ,οινως ν,αΐ άντϊ τον φίλο>ν 

Ρ λαμβάνονσιν, "Ομηρος δέ (επΐ) μόνων των \ γ.ατ' έτΐίγαμίαν 

5 ανγγενίδν |. 88^ 

417 τόν μέν *γάρ* χουροτρόφον τΐάγ ον ρον — 

Ι λέγει δ^ τόν Φοίνικα \ — τόν τζατρί τζλεΐατον έατυγη- 1549 
μένον "καΙ μιοη^έντα άτΰό των βροτών, δ Ο τις ό ηατηρ 
μιν κα2 αντόν έΟ-ηγ,εν δμηρον -/.αΙ \ τνψλόν \ ότΐότε ην- ρ 

10 νάαϋ-η εις τό νό^ον λέχος της τρήρωνος ηγονν δτε 

Ι έμίγη ττ) τον πατρός τιαλλαΥ-Ύ} ήτοι τ^ Κλντί<^ \ ή τι] ^•ιΡ/*ττι ?7- 
Φ^ίί^ι Ι τοντον κρύψει ή Ήών | τιόλις \ τον Έτρνμόνος ή Ρ 
Β ισ αλτ ία ν.αΐ \ Θρακική \ ή άγχονρος καϊ γείτων των 
Άιρνν^ίων και Βιοτόνων , οϊτινές είσιν \ έ&νη Θρακικά | 

15 ηέλας ^Ηδωνων καΐ Μακεδόνων, κρύψει δέ τΐρό τον αύγά- 
σαι και ίδεΐν τό Τύμφρηστόν λ έτι α ς καϊ \ άκρωτήριον \. 
τόν μέν Ήιών \ ηόλις Θρφλης, ενϋ^α τελεντήσαντα τόν 
Φοίνικα έ^αψεν δ Νεοπτόλεμος \ ήνίκα επλει έπϊ τήν πα- 
τρίδα. 88^8* περϊ δ^ τήν Ήόνα ταντην καϊ ίί4^ναΐοι τους 

20 Μήδονς ένίκησαν καϊ έστησαν τοις νικήσασιν οι λοιποϊΙΛΌ-η- 
ναΐοι Έρμάς τρεις λι&ίνους καϊ έπ έγραψαν δβς. ήν — άμη- 
χανίην. τούτων δε των επιγραμμάτων Αισχίνης δ ^ήτωρ 
μέμνηται (0ίβ8. 83). Τ Στρνμών δέ \ ποταμός Θράκης \ 
Βισάλται δέ 88^ | έ^νος 8* Θρ(^κης \ δ^ καϊ \ ^Αψύν^ιοι καϊ 

25 Βίστονες ομοίως \ 88 ^, ?Βισαλτ ία πόλις και χώρα Μακε- 
δονίας από Βισόλτον τοΰ '^Ηλίον καϊ Γης. ** 81βρ1ι. 

418 Βίστονες δέ από Βίστονος τοΰ νίον ^Άρεος. 88^ 
? Βιστον ία — από Βιστόνος τον "Αρεος καϊ Καλλιρ- 
ρόης της Νέστου, αδελφός δέ ήν ^ Οδόμαντος καϊ Ήδω- 

30 νον. ένιοι δέ Παίονος τον 'Άρεος παιδός. δίβρίι, ίΑψνν- 
χ^ιοι *καϊ* Βίστονες ε&νη Θρακώα, δ&εν Απολλώνιος περϊ 

3 ηαών •|-8θ1ΐ. «9" 581 {ό κατ' έπ ιγαμίαν οίχεϊοδ ή φίλο9, άλλ' (ούχ) 
έταΐροί) Ε^ (ΕΜ 66935 Ε& 46649) ΕΟ 125ΐ2 

4 ιίίόνον 8^ 25. 27 Βίατονε5 \ δΐο Νοηη. ϋίοη. ΠΙ 243 δοΐι. Αρ. 
Β 704 (ΕΜ 19756). ίΐουϊί ΗβΓοάίαηυδ αρ. 8ΐβρ1ι. 26 ΒισαΙτία \ ΐηβρίίΐ 
8ΐβρ1ΐ. 17 1ι 27 βιστόνον 8? 29 Όδομάντον? Μάη. Άί V. βαηά• 
δίΓ&Ι). νΐΐ36 31 ΧΘρακίχά? 154 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ Όρφέως λέγει 8βθ[. Β 704 | Βίστονες όέ άτΐό νίον ^Άρεος Βι- 1532 
στόνου \ η νίον Τερψιχόρης \. *8ο1ι.Αρ. Β' ωσαύτως δέ χαΐ Ήόωνοι 

Ρ Ι εΟ^νος Θράκης \ . όιαφέρουσι 

5 <ϊε ^Ηόωνοι χαι 'Ήδωνες ' "Ηδω- 

νες μέν γάρ οι τήν 3-άλασσαν 

ν.ατοΐΥ.ονντες, ΉδωνοΙ δέ οι 

τήν Θρ^γ,Ύΐν. ν,ονροτρό- 

φον δί τον Φοίνιγ,α λέγει 

10 Ι δια τό είναι αυτόν τροφόν 

τον ^χιλέως | τΐάγονρον δ^ 

Ι δια τό γήρας \ ' ηάγονρος γάρ 

είδος γ.αρν.ίνον. ώσπερ γάρ οι 

τΐάγονροι στίληράν εχονσι τήν 

15 έτϋΐφάνειαν , όντως υμι οι γέ 

ροντες. ΊΐδωνοΙ γ,αΐ ^Ήδωνες Θρακών <•^^ ^^^"1 
έ^νη, αλλ* οι μέν ^Ηδωνες 
τταρά -ΰ-άλαοααν οίγ.ονθΐν , οι 
Ηδωνοϊ δι τήν μεσόγαιαν. 

ηάγον ρον διά τό *γηραιόν 
γ.αΐ* σκληρόδερμον τόν Φοι- 
νίκια λέγει, γ,ονροτρόφον 
δέ, δτι τταΐδα όντα τόν Ι^χι- 
λέα ανέτρεψε \ χονροτρό- 
φον δέ είπε τΐάγον ρον ηρός 
άντιδιαστολήν τον ττινοτρό- 
φου τΐαγούρον. εατι δέ ηά- 
γονρος μιν,ρός, δς τήν 3-αλαθ- 
σίαν τΐίνναν τρέφει, ν,αΟ^ά φησιν 
δ 'Οτντΐΐανός (Η. II 187). Τ 420 Τνφρηστός χαΐ τνόλις χαΐ δρος Τραχΐνος, άτΐό 
20 Τνψρηστον βασιλέως νίον Σπερχειού. ή τεφρηστός τις 
οϋσα, από της Ήραχλέονς τέφρας. λέγεται δέ τό δρος 
(ΑΙ. 902) αρσενιτίώς, ή δέ πόλις ^ηλνν.(5ς ώς Εύφορίων βον- 
γ,ολέων Τρηχινΐδα Τν μφρησ τ οΐο αΐπής (ίτ. 84). ββ^β^ 
8ίβρ1ι. Εξ (Ε(3γ ΕΜ) Τνφρηστός γ.αΙ πόλις γ,αι δρος βδ^β* 
25 Τραχΐνος 8^8* άπό Τνμφρηστον τίνος βασιλέως *ή* Τέ- 
φραντος νίον Ήρατ,λέος 8*. λέγεται δέ τό | δρος όρσενι- 
γ,ως \ *ή δέ πόλις ^ηλνν,ως* ώς Εύφορίων β ονγ,ολέων 
— αίπής. ββ'^β^ Τν φ ρηστός πόλις της Τραχΐνος όνο- 
μασϋ^εΐσα άπό της τέφρας "^ Ηραγ,λέονς ή άπό Τνφρη- 
30 στον νίον Σπερχειον. λέγεται ν,αϊ \ δρος άρσενιχώς | Τνφρη- 
στός. 8ίβρ1ι. Τνφρηστός πόλις έν τοις έσχάτοις της 7 ^ παροιχονντεδί οί. 5•» βί 449 Ρ 19 οοηοΐηπΕίο βι αάΒοηρίίδ 

ίβ8(ίΐηοηϋ8 βοΐΐοΐΐο ΐρβα 1;θ8ΐίΐηοηί& 8ΐΐ1)ίβ0Ϊ 23 τρηχίντδι έ^ τραχινΐ8α 

αν2 τραχινι8ο£ δ τρηχινίδα γ\ 24 τνμφρηστόδ 8^ Τ ρηυ8 χαΐ οίη. 8^ Τ 

25 τέμψραντο9 β Τέψραντοδ νίον | τέφραε τηδ τοΰ Μβΐη. 27 άρ- 

σενιχόν 8 ΣΧΟΛΙΑ 155 

μεναλιας άττό Τνφρηστοΰ βασιλέως Εξ (ΕΜ) τον στταιλίον 
Ε(τ ή τεφρηστός τις οϋσα άτΐό της Ήραγ.λέος τέφρας. Εξ 
(ΕΟ 538ΐ9 ΕΜ 7722:) 

421 τόν τΐατρϊ τΐλεΐστον' \ Φοίνιξ ό ]Αμνντορος ταΐς βοΐι. Β Ι 448 

5 της μητρός αντον Κλεοβούλης ίχεσίαις μιγεϊς ττ] τον ττα- 
τρός ηαλλακίδι Κλντί(^ || ή Φ^ί(^ χατά τινας έτνφλώ&η ηαρ Αρ. III 175 
αντον \. φνγών δ^ ό Φοίνιξ ήλδ-ε τνρός Πηλέα \ καί δς 8ο1ι. Ι) 
άτυαγαγών αυτόν τυρός τόν Χείρωνα έττειαεν υγιή γενέσθαι 
ντΐ^ αύτον. \ ταΰτα τα μν^ιχά, τό ό^ αληθές όντως εχει' Τ 

10 μιγέντα ττ] τΐαλλαχ'^ γνούς αυτόν ό τνατήρ χατηράσατο μη Βοή. ϋ 
τεχεΐν τταΐδας | ους καΐ όφΒ-αλμούς λέγει |. δ δέ φνγών ήλΟ^ε Επγ. ΑικΙγ. 
ττρός τόν Πηλέα χαϊ δς άγαγών αυτόν εις τό άντρον τον 
Χείρωνος \ έδειξεν *αύτφ* τόν ^Αιιλέα έχει τταιδενόμενον βοΙι. ϋ 
χαΐ τΐαρέδωχεν αντόν αύτω είτνών' Ιδέ δ τναΐς σον, άναγε 

15 οϋν αυτόν τον λοιττον χαΐ τΐαίδευε, ώσττερ χρή τηατέρα φίλον 
άνάγειν νιόν. χαΐ τούτον χάριν έμν&εύοαντο δτι \ ότΐεχόμισεν 
αυτόν δ Πηλεύς ττρός τόν Χείρωνα χαϊ δς έτΐοίησεν αντόν 
ηάλιν βλέ7ΐειν\. χα\ δ^ Οηττιανός δΐ τα τέχνα φάεος φίλ- 
τερα χα\ βιότοιο λέγει (Η Ι 702). δτι δέ σνμβολιχώς χρή 

20 τήν τύφλωσιν νοεΐν τον Φοίνιχος διά τό άτΐαιδα γενέσθαι 
χαΐ ούχ ώς οι τίολλοί φασι ιτραγματιχως, χαϊ Όμηρος φη- 
σιν έμοί σννάδων' φησί γαρ λέγων ώς από τον Φοίνιχος 
ηρός τόν ^Λχιλέα ^^<\<\. Ι 447 — 457 χαϊ τι τοιοντόν φησιν 

24 8βς[. Ι 494 αλλά σέ — Α95 αμννΐ]ς. Τ 

Ρ 422 τετρήνας δια\τρν7ΐήσας \. **Ε§ (**ΕΜ 75444) τε- 

τρήνας \ τρντΐήσας \ χαϊ έχβαλών τους λύχνονς ήτοι | τους Ρ 
οφθαλμούς |, 

423 εις δε νόΌ•ον' Κλυτίί^ γαρ ττΙ τΐαλλαχίδι έμίγη. 
δμηρον δε \ τόν τυφλόν \ δΌ-εν χαϊ τόν ηοιητήν "Ομηρον 

30 χαλεΐσ^αι άμεινον ή Μελησιγενή 88^ διά τό άττό Μέλητός 
τίνος γεννηδ-ήναι 8^. 1 μεναΧιαί II. Μβϋζ. μαιναΐίαβ ΕΜΕΘ- ^^/αλί«ία5'(8α8ρβ^ί:& ίρ8ί ίοπηα) 
νβΐ Θετταλίαΰ Μβίπ. Ααμίαδί θΙΐιηΐηΕνΐί; Οπΐ3 ΤΓ&ο1ιίη&, νΛ, (ΐΠΗβ οΐΐιη 
ίηίβπϊδββί. Τΐιΐΐο. III 92 δίτ&Ι). IX 4ΐ3 6 παλίαχίδι 3ϋ1ι. Ό | πα- 

Χί 

λάδι {χι ιη*) α οί. ίηίΓ.28 παλλαχ^ II θ£. Αρ. 30 μελισσιγενη 88^ ΟΟΓΓ. 

Κίηΐί. 156 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

424 τρίοσούς δέ' τους *όε* τρεις χα ύ η γ. α ς χαΐ \ λά- Ρ 
ρους *ήτοι Κάλχαντα, ^Ιδομενέα χαι ^^ένελον* \ ταρχύ σονσι 

γ,αΐ Ι ϋ•ά\ρονσιν \ αΐ ν άτι α ι υμΙ \ οι σύνδενόροι τ07ΐθί \ τοϋ ΕΟ 4024ΐ 
Κερχάφον \ ό δέ Κέρ/.αφος | όρος \ Κολοτρώνός έοτιν θϊ;κ ρ 
5 άτι ο ^ εν δϊ χαΐ | ον ματιρό^εν \ αλλά δηλονότι -πλησίον των 
τΐοτΒν χαΐ των υδάτων τοϋ ί^λέντος \ τΐοταμον Κολοφώνος. Ρ 

425 το δ* αϋ ν.αύην,ας ούγ. άτΐωϋ-εν' Δημήτριος φηοιν 
Ρ δτι οι ^^ίνεΐαι τον λόρον χαύηχα όνομάζονσιν. \ ^.Αλης δ^ πο- 
ταμός της Κολοφώνος, δν τΐΟίητυκως ^Λλέντα είττε \. Μολοσ- 

10 σος δέ χαΐ Κυτιενς γ,αΐ Κοΐτος ό | Άτΐόλλων έηι&ετι-αώς\. δδ^ 

τιύζνον δέ τον Κάλχαντα άβ'^β* ϊσως Τ | δια το μαντι- 

γ.όν\' γ,αΐ γαρ ξ,%^%^ το όρνεον δβ^βΊ^δ μονσικόν τε καί β 

ιερόν τον ^εοϋ δδ^β* έστιν β^δ^. Άλεν τ α δέ γ.αΙ ούγ. "Αλεν- βαρΓ.» 

τος Ι δωρυγ.ως Τ εΐηε. |. γ,αύηγας δέ αυτούς ώνόμασε δια 

15 το έγ. γήρως λευγούς είναι ώς οι λάροι. γανης δέ ό λά- Ά 
ρος κατά Αίν\ίάνας, ώς φησι γαΐ "^Ιππώναξ Κίγ,ων δ^ ό 
ττανδάλητος άμμορο ς γαύης (ίη 2) Τ. ατοο^εν 

το 7ΐο μιγρόν γράφε' οϋτοι δέ άγνοήσαντες τό μέτρον μέγα 
τοντο γράφουσι. τό δασύ δέ σύ γίνωσγ,ε ότι έζτείνειν δύ- 

20 ναται, δτε βούλεται , ό στιχιστής ϊσως τοις διτνλοΐς, ώς 
γαι ηρώην έφην σοι (107ΐ9) εις παράδειγμα παραγαγών 
τόδε Τρώες — δφιν. ει δέ \ μείονρον \ τούτον νομίζεις, βοΐι. ΟΜ208 
άγουσον γ.α\ των κατά τον Μνημή τον ζωγράφου χωλών ιάμ- 
βων 'Ιτΐττωναγτείων στίχων Μ ιμνή γατωμήχανε, μηγέτι 

25 γράψι^ς δφιν τρ ιήρευς έν πολυζύγφ τοίχφ άη εμ- 
βόλου φεΰγοντ α προς γυ βερνήτην' αύτη γάρ έστι 
σύμφορη τε γαι γληδών Νιγνρττ] γ.αι 2άβωνι τφ 
γυβερνήτη, ην αυτόν δφ ις ταντιγνή μιον δάγτ] (ΐν. Α9). 
ιδού τό δφις τό δ μαγ.ρόν έστιν έγ.ταν&έν υπό τον φ δασέος 

30 δντος, ώς γαι §τερα μυρία ενρήσεις σγοπών. ούτω γαι τό 

8 αΐνειάδεδ 8^ οί. ίηίΓ.ΐδ 13 άπόλλωνοε Τ 15 χαΰηξ β 16 και \ 
ον κ 

δημήτρι,οε (β 8) ό ά, 23 μνήμη & {ον νο?•) μιμνη χΐ 24 μνήμη γ1 κατ' 
ώμήχανε δ {κ ΐη*) 25 τριηρεΰ α γ\ πολνζήλω α πολνατίχο) γ1 

ι 

τοί%(ρ οίη. γ'2 άτιεμβό α 26 έστι \ αϋτη 6 γ2 27 γε γ\ χο.^ νι- 

χύρτα δ γ1 νικάντα γ2 δάβωνι α σάμαννι δ ααβωνίω γ\ αίγωνι γ'1 

28 χνβερνήτι α 29 ί8οϋ τον δ τον ΟΠΙ. Ο ΣΧΟΛΙΑ 157 

άτΰο^εν μικρόν δν μακρόν λογίζεται τ^ τοΰ & έτζετ^τάσει. 
οι δέ των μέτρων αμαθείς μέγα τοΰτο γράφονοι *καί ουδέ 
ϊαασιν, δ&εν μέγα έστί' σν δέ εΐ τοΰτο γράφεις μέγα, γ,άν 

ο ο 

λέγε ότι έττεγ.τάσει άττίΥ-Ύ] μέγα γράφω* ώς το δώτης τΐώτης 

5 καί τα όμοια. τον μέν Μόλο σσοΰ' είτνών τρεις άνω 

νΰν λέγει ίνα ίχαστον γ,αϊ τζρωτον τον Κάλχαντα. &*? \ Μο- Ρ 

λοσσοΰ χαΐ Κντνέως γ.αϊ Κοίτον έττίΌ-ετα Α7ΐόλλωνος\ 

Μολοσσού μέν, δτι έν Μολοσσία τιμάται, Κνττέως τον 

■ δίγ,ην Ιματίου ένδύοντος — ό αυτός γάρ έστι τφ ήλίφ ' κκ- 

10 :η:άς (333) γάρ τό ίμάτιον λέγεται — , Κοίτον δέ, δτι 
σττερμογόνος ήλιος γ,αΐ συνουσίας αίτιος ώς ζωογόνος. \\ κί;κ- Ι56ιι 

ν ον τόν Κάλχαντα διά τό Ι γηραιόν καΐ Τ μαντιν,όν ' 11 Υ.αΙ ΡΙ&ί. 

, , . ^ Γ , ' 2 Ρΐιββύ. 84Ε 

γαρ οι γ,νχνοι τνρογινωσν,ονσι την εαυτών τελευτήν ν.αι κιγυ- 

ρώτερον τότε άδουσι μέλος \ ως ηον μέμνηται ν,αΐ Αισχύλος 

15 ν.ύτίνου δίγ-ην — γόον (Α^. 1399). 

427 σνός τΐαρατΐλαγχΒ-έντα' Κάλχαντι έδόϋ-η χρη- 
σμός δτι τότε τεΌ-νήξεται, δταν κρείσσονι έαντον εντύχη μάν- 
τει. 88^ καταχ^εις δέ τΐαρά Μόψφ τψ μάντει 8 καί φιλονει- 
γ,ίας 883 μαντιγ.ής 8^ γενομένης έρωτηδ-είς τναρά τον Μόψον 88^ 

20 έδόντος 8^ σΰν έγγ.ύμονα τΐόσα βρέφη έν γαστρί έχει, δ Κάλ- 
χας ονχ άτΐεγρίνατο. έκ δευτέρου δέ ^εασάμενος ό Μόψος 
άγγος όλύν-Ο-ων τΐεηληρωμένον έττυν^άνετο τϊαρ ' αύτον τΐερί 
της τΐοσότητος αυτών καΐ τον μέτρον. μη δυναμένου δέ τοΰ 
Κάλχαντος είηείν φασιν δτι ό Μόψος εΐττε 'λαΐ τόν των 

25 βρεφών αριθμόν της συός ν.αΙ τό τών όλύνΟ^ων μέτρον. ηττη- 
θείς δέ ό Κάλχας ν.αΐ τόν χρησμόν συνείς εαυτόν άνεΐλεν. 88^ 
άνθάμιλλον οϋν τόν Μόψον λέγει άμιλλώμενον αντφ γ.αΙ 
έρίζοντα ηερί της μαντικής. 8 ^/λαΓας ν,αΐ 'Λτΐόλλωνος *8ο1ι. Αρ. 
Θέστωρ Τ ού Κάλχας | φ χρησμός εδόθη δτι τότε ^«^ί'ϊ?-Α69 επρΓ.ιβ 

30 ξεται, δτε ν,ρείττονι έαυτοΰ έντύχη μάντει \ . μετά δέ τήν τον Αρ. βρ. 62 
'Ιλίον τΐόρθησιν αυτός ό Κάλχας -/.αϊ έ'τεροι, !Αμφίλοχος^ 
Λεοντεύς, Ποδαλείριος, Πολντΐοίτης έν 'Ιλίφ λιπόντες τάς 
νανς αυτών εις Κολοφώνα τΐεζη τΐορεύονται %άν.εΙ θάτττουσι 
Κάλχαντα' ύηοδεχθέντων γάρ τταρά Μόψφ νίφ Απόλλωνος 

35 μάντει γ,αΐ Μαντοΰς υίφ και Κάλχαντος μετ' αύτοΰ \ φιλονει- Ρ 

1 τον ϋ• Ι τούτων α 17 τύ%ιι 8 20 <$ ίέ δ 35 μάντει αηίθ 34 
ν/ω II νΙφ ονα. II 158 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

τίήσαντος \ διά μαντείαν συχης άγριας έστώσης ήρετο Κάλχας 
τόν Μόψον, τΐόοονς όλνν&ονς ή ανγ,ή φέρει, δ δϊ Μόψος 
μύριους έφη γ,αϊ μέόιμνον γ,αΐ ένα δλνν^ον τΐερισσόν. ΤΛαΙ 
ενρέ&η οντω. Μόψος δέ ήρώτησε Καλχάντα ττερί σνός Ιττι- 

5 τόν,ον έστώσης, τΐόσα κατά γαστρός έχει τιαΐ τιότε τέτ^οι. τον 
δε μηδέν εέτζόντος *αύτός* έφη ' δέχα χοίρους ^χεί, ών δ εΙς 
άρσην, τέξεται, δέ αϋριον. ών γενομένων ν,αϊ τόν χρησμόν δ 
Κάλχας συνιείς *α-3•νμήσας τελευτξ. \ άλλοι δέ φασιν δτι* 15726 
εαυτόν άνεΐλεν. 

10 428 φήληξ, ΰλυν&ος, σϋτίον "λαΐ ίσχάς διαφέρει" || φήληξ ΕΜ 479ΐ7 

γάρ τό \ άγριον \ σΰγ,ον λέγεται, όλυνδ-ος δέ τό | τ^μερον ψΤ ? 
μέν, άωρον δέ, σΰγ,ον τό ώριμον, ίσχάς δέ τό ξηραν&έν ||. 

Ρ 431 τόν (5 ' αϋ τέταρτον \ τόν Ιδομενέα \ λέγει 88^ 

^Ερεχ^εύς γάρ -καλείται \ δ Ζευς έν ]Αϋ•ήναις γ,αΙ εν ^ρκαό/α ) 

15 η διά τό όρέξαι τήν '^Ρέαν τφ Κρόνφ λίΟ^ον αντί ζ/ ιός 88•* 8* 
ή τιαρά τό έρέχΟ^ω τό γ.ινω' δι^ αντον γάρ οι σεισμοί 8*. λέγει οϋν τέταρτον από τοΰ 
^ιός ήγουν \ τόν Ιδομενέα ' 
^ιός γάρ Μίνως γ.αϊ 'Ραδό- 
20 μαν&υς καί (Σαρτΐηδών'), Μί- 
νωος δέ ^ενγ-αλίων, ^ευγ,αλίω- 
νος δέ ^Ιδομενεύς |. 88^ δεύτερον όφείλων ειπείν τνως 
εΐτΐε τέταρτον; ν,αλως έχει 
τό της γραφής, τίαΐ σχόπει' 
ανωτέρω γάρ εΐτΐε' τους τρεις 
δέ ^άιρουσιν αϊ νάτΐαι τον 
Κεργ.άφου, τόν Κάλχαντα ττρω- 
τον δι^ α εΐτΐομεν ' *νΰν δέ 
φησιν* αϋ δέ ήγουν τόν δεύτερον τόν τέταρτον γενεάν 
25 ίλγοντα άηό τοΰ /άιός \ ήγουν τόν Ιδομενέα " ζ/ιός γάρ \ γ,αϊ Αρ. ΠΙ 3 
Ευρώπης \ Μίνως, ΨαδάμανΌ^ς γ,αϊ \ Φοίνιξ φΤ Μίνωος \ χαΐ *2. 7 
Πασιφάης της | Ήλιου ζίευν.αλίων , Δευκαλίωνος \ χαΐ Κλεο- 
πάτρας -^Ύ Ιδομενεύς \. ψεύδεται *δέ* περί Ιδομενέως λέ- 
γων αυτόν συν τοις λοιποΐς πλανη&ήναι' "Ομηρος γάρ έν 
30 Όδυσσεί<ΐι λέγει 8βς[(ΐ. /191. 192 Τ | έν Κρήτη δέ κατάρας υπό *Αρ. βρ. 6ιο 
Πεύκου \ ή Άμύκτου \ τον Τάλω ) στασιασάντων γ,αϊ δέκα πό- η'ι'218?^ 
λεις πορϋ-ησάντων της Κρήτης έκβάλλεται. \\ 

13 8θ1ι. ν 259 

4 ευρέθησαν & /Ι βρ. ¥3.1;. ε^ρον γ2 5 τέκη δ τέκει Ο ^ μή α 

11 Άγριον βοάβπι οοΓΠίρΙο 3.αο1;οΓΘ (Ε^?) τιβαβ νίάβίυΓ ςτιο 8ιιίάΕ8 ψή- 
ληχεβ 18 ήγονν ΟΠΙ. 8 οί. Τ 19 αΐίβηιιη καΙ οτα. 8^ 31 άμύχον II 
** στααιάααντο5? 32 ** πορ&ήσαντοζ ? 8θΙι. ϋ Β 649 ΣΧΟΛΙΑ 159 432 Αϊ^ωνος αντάδελφον τόν Ιδομενέα, Λϊϋ-ωνος 
δ^ Ι τον ^Οδυσσέως \ λέγονσιν ούτί έστι δε τοντο, αλλ* οϋτω Ρ 
λέγει' τον έν ηλάσμασιν ΛΪΒ^ωνος. φλναρεΐ δέ ν,αΐ τό γρα- 
φαΐς' ού γάρ έγραψεν Όδνσσεύς, άλλ' άτιελϋ-ών εις 'ΐ^ά^ιην 
5 άγνωστος έλεγε τΐλάττων δτι ^ΐΟ^ων καλοϋμαι, είμΙ δΐ έτι, 
Κρήτης αδελφός Ιδομενέως (τ 181). Ρ 433 τρίτον δέ τον μό- 

σννας\ τον 2Θ•ένελον \ λέγει. &^ 

9 μόσννες δέ γ,νρίως τα ξύλινα 

(Ρ) τείχη ' ννν δ^ \ τό τείχος λέγει 
των Θηβών \ . 88^ τρίτον δέ 
φαοιν είναι 88 ^ των απελ- 
θόντων έν Κολοφώνι β \ τόν 

1δ 23-ένελον Ι τον νίόν Καττανέως 
τον Ι τίαταστίάψαντος τα τείχη 
των Βοιωτιν.ων Θηβών \ 88^ δν- 
τινα ό Ζευς έχεραννωσεν με- 
γαλανχήσαντα, ώς φησιν Ενρι- 

20 ηίδης έν Φοινίσσαις (1181). 

88^8^ μόσννας' είτΐών ανωτέρω 
τόν τΐρωτον χαΐ δεύτερον, ους 
εΐτΐε μέλλειν -Θ-ανεΐν έν Κολο- 
φώνι, ννν λέγει χαΐ τόν τρίτον, 
δς έστιν δ Σθένελος. ν,αϊ τοντο 
* τΐάλιν* ιρενδος' ό γάρ Διο- 
μήδης χαΐ αυτός αβλαβής ήλ- 
&εν εις τό ^!Αργος μετά τών 
σύν αντφ, ών εΙς ήν χαΐ ό 
Σθένελος' ηνίοχος γάρ ην αυ- 
τόν, ττερί δ^ της εις "Λργος 
αυτών άτνελεύαεως έν 'Οδνσ- 
σεί(( "Ομηρος λέγει (γ 180). 
ύστερον δέ Διομήδης μέλλων 8 610 άναιρε&ήναι ντΐ^ Αιγιαλείας 
της γνναιγ,ός εις Ααννίαν φεύγει "/.αϊ ίνα σαφεστέρως εϊτζω 
Καλαβρίαν (ΑΙ. 595). μόσννες γ,νρίως τά ξύλινα τείχη, 8ΐιρΓ.9 

25 ννν δέ γ,αταχρηστιγ,ώς τά τείχη τών ^Εχτήνων γ,αϊ Θηβαίων 
λέγει Τ. ? ^Εχτή νες' οι Βοιωτοί όντως ώνομάζοντο 

ώστζερ γ,αΐ "Υαντες διά τό κτηνώδεις χαΐ χοιρώδεις αυ- 
τούς ντιάρχειν. Ε^ (ΕΜ 31136 ΕΟ 1584θ) ούγ. οΐδα δέ, δΟ^εν 
χαλεΐ τονς Θηβαίους Έχτήνας, ει μή τιως οϋτως φησι τους 

30 έγ. γ,τηνών τΐοτε. διεβάλλοντο γάρ οι Θηβαίοι ώς \ -/.τη- βαρΓ.ίτ 
νώδεις | καί αμαθείς, ώς κα2 ό Πίνδαρος τιρός τόν χορο- 
διδάσν,αλον Λινέαν έφη αγε δή τίοίησον τόδε χαί τόδε, ει 
φεύγομεν άρχαΐον όνειδος Βο ιωτίας ϋν (01. VI 148). 
άλλος δέ τις ίστοριν,ός φηοιν' \ "Υαντες έθνος βάρβαρον παρ φ- *Ββ\χ. Ρίηά. 

3δ γ,ησαν τάς Θήβας, οι δέ ίδιώται κατά ίδιωτισμόν ηαραφθοράν 
τον ονόματος εποίησαν άντϊ τον ειπείν "Χας Βοιώτιος ϋς 9 τά ξύλ. τ. ρΓοΙΙ. 8 27 έγχτηνεζ 160 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

Βοιωτία λέγοντες, μέμνηται δϊ τοϋ έϋ•νονς τούτον\ καΖ Φρύ- 
νιχος δ τραγιγ,ός έν δράματι Πλενρωνίαις λέγων στρατός 
ττοτ' εις γήν τήνδ' έττεστρώφα τιοδί "Υαντος, δς 
γήν ναΐεν αρχαίος λεώς' τΐεδία (ϊέ τνάντα τίαΐτΐαρ- 

5 άγ,τιον τΐλάγ,α ότι οία μάργοις φλόξ έδ έννντο γνά- 
^οις. II γόνος δέ τον Κατΐανέως τοϋ κατασκάψαντος \ ή μέλ- 159»! 
λοντος χαταθΥ.ά\ραι Τ τα τείχη των Βοιωτιν.ων Θηβών δ 
^β-ένελος ντΐήρχεν \ . δν Γογγνλάτης δ ν τίνα Κατΐανέα 
εΐλε χ,αΐ έφόνενσεν δ Ζευς δ Γογγν λάτης, δι' οΰ αϊ γογ- 

10 γύλαι τιαΐ οννεοφιγμέναι χείρες χινοϋνται^ δ Βονλαΐος, δι^ 
οϋ καΐ τό βονλεύειν τοις όν^ρώτΐοις εστίν, ό Μνλεύς, δι' 
οϋ οι άν&ρωτΐοί τάς μύλας τιαΐ τους ^(ϊίίί'ταί χινονσιν , η 
*δ* άρτοδότης, ατΐό της μύλης. Τ αγηλάτίύ μάστιγι τφ χε- 
ραννφ ή τφ άγαν έλαννομένφ, 
δϋ-εν ιριλωτέον , ή τφ τους 
άγεις ν.αΐ μεμιασμένονς έλαύ- 
νοντι, δϋεν δασνντέον. 436 τό δέ ^χγηλάτφ μά~ 

15 στιγι έάν μέν δασέως, τφ τους 
ασεβείς έλαύνοντι, έάν δέ ψι- 
λδίς , τψ άγαν έλαννομένφ. 
Εξ (ΕΜ 10ι) 883 /,έγ£ΐ (5έ τφ 
ν,εραννφ. 88^ 

20 δτι δι όγής δ μυσαρός, έξ οϋ λέγεται ν,αϊ άγιος δ μυσαρός, 
Ίτΐττώναξ φησϊν ώς οι μέν άγει Βουηάλφ χατηρωντο 
(ίΓ. 11). τΰερϊ όέ της τόλμης Κατΐανέως χαϊ της αύτοϋ γ.ε- 
ραυνώσεως Ευριπίδης έν Φοινίσσαις φησί δβ^ς. 1172 — 1182 
χΟ^ών. Ι τά δε των Θηβών τείχη έλτισαν ^Αμφίων ν.αΙ Ζη- >1 260 

25 &ος, τΐαΐδες ^Λντιότΐης της ί^ίσώτΐον, ^ σνμμιγείς δ Ζευς 
ίτεχεν αυτούς. 

437 ήμος ξνν αίμους (τον βουσν.αφήσαντος τάς 
Θήβας ή τοϋ χεραυνω-ί^έντος Κατνανέως) τΐότε; ήνίν.α αί της 
Νυχτός ^γατέρες | αί έριννύες \ ώτΐλισαν τους αδελφούς Ρ 
30 τοϋ αυτών πατρός \ — λέγει δέ Έτεοχλέα χαΐ Πολυνείχην — | 

15 — έλαύνοντι θί. 8θ1ΐ. 8ορίΐ. ΟΚ402 18 κεραννφ 8θ1ΐ. Αϋ Μ 37 

Βόα 4 ναίων α αρχαίων α 8έ ΟΠΙ. δ γ2 παράκτιοδ α 

όποια 
5 όκοΐα α ώκεΖα II έδήννντο α έδαίννντο γ1 (ίΓβίϊΙΙβηίίΙϋ Τ 

βί^ΐΐΐΐη ί ρΓΟ α<) 15. 16 ί^ δ 15 δασύνεται Ε^ 16 ■ψιλονται Ε^ 

18 βχί&ΐ3&1; ίη 8αίά3,β βχβιηρίο Ε^ ρΓοΙΙ. 12 23 (1174) έκό/ιπαζβ α 
(1179) χλίμακοί — βά&ρα ΟΠΙ. α/Ι 28 ^ και ΣΧΟΛΙΑ 161 

ττρός τι ώττλισαν; η:ρός στρήνον κα^ έτζί&υμίαν αύτο- 
Γρόντον * μόρου*, δηλονότι έφερμηνεντικόν τό σχήμα, αύ- 
τ ο φ όντην όέ τους ίττ' αλλήλων μέλλοντας αυτούς άνελεΐν. 

*Ρ ή δ^ Ιστορία τοιάδε Τ ήμος ξνναίμονς' τοΰτο -περί Έτεο- 
5 ν.λέονς γ.α\ Πολυνείτίονς φησί, λέγει δ^ αυτούς αδελφούς 
τοϋ ίδιον τΐατρός \ έτνειδή 88^ Οίδίτΐονς δ Λαίον ηαΐς 
άνελών τόν τΐατέρα αγνοί(^ γ.αΙ γήμας τήν μητέρα Ίογ,άστην 
88-^8* καί αυτήν άγνοί(^ 88^ &ς φησιν "Ομηρος έν ^Οδυσοεί<^ 
ό δ^ δν ττατέρ ' έξεναρίξας γήμε μητέρα (λ 273), έσχεν 

10 έξ αυτής ^Έτεογ,λέα χαϊ Γίολννείγ,ην χαϊ 'ΐσμήνην γ,αΐ ί4ντι- 
γόνην, δΟ^εν αδελφοί τον Οίδίτΐοδος 88^ 8* έχεΐνοι ήσαν 
χαΐ νιοι Β^Ά*. αναγνωρίσας δέ τήν μητέρα εαυτόν έτύ- 
φλωσεν 88^8* 
ή δέ ^Ιογ,άστη έαντήν άνήρτη- αυτή δ^ ή μήτηρ αγχόναις 

15 σεν 88^ διώλετο, ώς χαΐ "Ομηρος 8βς[. 

λ 278 
οι δι τΐαΐδες αύτον τΐερί τής βασιλείας αύτοΰ μαχόμενοι 
έαντούς άνεΐλον, δ μίν ^Ετεοχλής 88^8* έχων τάς Θήβας τ,αΐ τόν λαόν 
20 αύτων, ό δΐ Πολννείν.ης τους 
ίί4ργείονς. Θηβαίων ντΐερ μαχών , ό δϊ 
Πολννείκης μετά των ί^ρ• 
γείων ττορ^ών αυτούς Ι "Αδρά- Αρ. III 59. 58 στος γαρ \ ό ΐΑργεΐος \ τήν Ονγατέρα αύτον τούτφ τταρέσχε || Τ 
με^^ ών ήν Κατίανεύς, δστις μέλλων τΐορΟ^εΐν τάς Θήβας 
εχεραννώϋ^η ύηό τοϋ //ιός. μέμνηται "Ομηρος 88384 έν τφ ζ/ 
25 -και Ζ &άΚ 

440 αντ ογ,τόνοις' Αήραινος τόττος οϋτω καλούμενος 

Ρ έν 'Λβδήροις, ένϋ-α ζ/ηραίνον \ Άττόλλωνος \ ιερόν έστιν, ού 

μνημονένει Πίνδαρος έν Παιάσι (ίρ. 41 Β^ΐί.). ζ/η ρ α ίν ον οΰν 

χύνες οίον \ ΐΑτζόλλωνος θρέμματα \ τοντέστιν οι μάντεις. 88^ 

30 Α οιοΙ δέ οί δέ δύο μάντεις \ Μόφος δ νιος ^Λπόλλω- Αρ. βρ. 63 

νος χαΐ Μαντονς \ τής Τειρεσίου \ χαϊ δ ΙΑλχμαίωνος ^Λμφί- ΠΙ 85 

λόχος II τον τής ^Εριφύλης \ τής αδελφής ^Αδράστον \ τοίΤ βρ.6ΐ9 III 81 

1 103. III 58. 

81 

7 /ή/ιαδ — 14 άνήρτησεν Αρ. 1)ΐΙ)1. III 55 

7 γήμαί αγνοία δ' 9 ίγημε 8 χαΐ γημε 8^ καΐ Μσχεν 88^ εσχε 

Βί α 24 ΤΫ Γ 

Ι.7εορ1ΐΓθΐιΪ8 Αίθχ&ηάτ» Π. 11 162 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

βασιλέως \ καί Άμφιαράον \ τοϋ μάντεως τταιδός || τΐαΐς, οι 
ϋύνες οι μάντεις οι γνήσιοι, οι έ&ά^^ες \ τον έν ^ηραίνοις 
τότΐψ ^Αβδήρων τιμωμένου ΙΑτζόλλωνος , οϋ μνημονεύει γ,αΐ βαρΓ. Ι6Ι27 
Πίνδαρος έν τοις Παιάσιν \ αύτοχτόν οις χαΐ ταΓς ύτΐ^ άλ- 
5 λήλων σ φ αγ αΐς δμη&έντες ■και τεΌ^νηγ,ότες αίχμάσον σ ι 
γ,αΐ τΐολεμήσουσι τήν λο ισΌ-ίαν β ο ην. το δέ (^χήμ<^ χα~ 
ριεντισμός' \ ούδεις γάρ αποθανών Λολεμεΐ. | έστι δέ ν,αΐ ναΐχ.ζο 
τιαχότΐλαστον, κακ^τροττον καί ^ακόζηλον' τζόλεμον *γάρ*, 
ώφειλεν είτνεΐν, τζολεμήσονσιν, ου βοήν. κατά τόν αυτόν 

10 δέ -ααιρόν ό Άμφίλοχος 88^β^ 6 Αμφιάραου υιός ν,αΐ Μόψος 
οι μάντεις ήλ&ον εις Κιλιγ-ίαν .... μετά δ^ ταΰτα δ ^Λμφί- 
λοχος 88* βονλόμενος χωρισ&ήναι εις τό Άργος τΐαρέδ-ετο 
τφ Μόψφ τήν βασιλείαν έαυτοϋ γ,ελεύσας φυλάξαι μέχρι 
ένιαυτοΰ ενός. ττληρουμένου δέ τον ένιαυτον ήλΌ-εν ό ίί4μφί- 

15 λόχος ν,αΐ ού ηαρεχώρει δ Μόψος, διό τΐερί τούτου ιτρός 
αλλήλους διαφερόμενοι ύτΐ' αλλήλων άνηρέ&ησαν' οΰς ^άφαν- 
τες οι ένοιγ,οϋντες ηϋργον μεταξύ των τάφων ν.ατεσγ.εύασαν, 
δττως μηδέ μετά θάνατον αλλήλων γ.οινωνήσωσιν, ώς γ,αΐ δ Εύ- 
όφορίων Πύραμον ήχήεντα, ββ^β* τΐόλιν δ' έτίτή σατο 

20 Μάλλον, ■ής τιέρι δήριν Μέντες ν.α•/.οφράδες άλλή- 
λοισι Μόχρος ΐΑντ ίλοχός τε γ.αϊ άρχια δήριν ϋ-έντες 
μουνάξ ά λήστοιο τι ν λα ς έβαν ΙΑιδωνήος (ίι. 50) 88*. καί 
οϋτω μέν οι τΐολλοί φασιν ότι *μετά Μόψου* άπήλ&εν εις Κι- 
λιγ,ίαν *δ*'^μφίλοχος. άλλοι δέ φασιν ώς -καΐ'Λττολλόδωρος 

2δ (βρ. 6ΐ9) ■ ίί4μφίλοχος Αλχμαίωνος ύστερον στρατεύσας εις 

Τροίαν κατά χειμώνα άττερρίφη τΐρός Μόψον 7.αΙ νιτέρ της 

βασιλείας μονομαχονντες αλλήλους άτΐέσφαξαν. \ ώς δέ τινές 

φασιν (III 95), '^μφίλοχος τό χλη^έν Αργός 'Λμφιλοχιν.όν 

Ρ τίλησίον *1ί4.γ.αρνάνων γ.ατφγ.ησεν*.\ τό δε τμη&έντες \ άν- 

30 τιστρόφως \ εΐρηται' ού γάρ άτίοΌ-ανόντες μάχονται, άλλα 
ρ Ι μαχόμενοι άττο&νήστιουσιν \. άλλως. \ τήν έσχάτην μάχην 
μαχόμενοι άναιρεΟ-ήσονται |. 8. 

9 χατά — 10 χαιρόν β ιηβάΐο οοηίβχία 3.1) ααοίΟΓθ βοΐιοΐϋ βναίβα ,αετά 
χατά τήν τροίαν α μετά. τήν τηβ τροίαδ πόρ&ησιν ύ μετά τά ιη* κατά 
τροίαν γ1 μετά ταντα κατά τροίαν γ2 11 Ι&Ο. ίηά. (^καΐ έκτισαν Μάλ- 

λον διανειμάμενοι τήν άρχήν^ θ1. 81γ&1). XIV 5ΐ6 19 Μαλλόν Μβίη. | μάλ- 

λον 8 αΐ) γ2 μάλον γΐ 20 περι&έντεδ α καχοφ^άγμονεε α 

21 8ηρι&έντεε χΐ 22 μεταξϋ α 27 άπέκτειναι• II 29 κατώκισε γ1 ΣΧΟΛΙΑ 163 

444 Μάγαρσος μέγιστος δχ^ος έν Κιλιτιίί^ τνρός τ^ 
Μαλλφ. χαΐ Μαγαροία ί^&ηνά έχει ΐδρνται. 8ίβρ1ι. * Μά- 
γαρσος δι Λόλις Κιλιγ,ίας μέσον τον τάφου Μόιρον καί 
ί^ντιλόχον γ.αΙ Μαγαρσίας ^Α3•ηνάς Ιερόν*, ββ^β* Δημήτριος 

δ (ϊ^ έν τ φ α' τΐερί Παμφυλίας φησϊ ϋ•νγατέρα Παμφύλου, 
άφ' ■ής τήν τΐόλιν όνομασβ-ηναι (ΓΗ6γ IV 382). Βδ^^ ^ολε- 
μήσουσι δέ τΐον ; ύτΐό ταΐς ητ έρν αις ν.αΙ τοις κάτω τό- 
τΐοις των τΐύργων της Μαργάσου. ή δέ \ ΜάργασοςΒ 
■κατά ζίημήτριον τον τά Παμφυλιχά συγγράψαντα ^υγάτηρ 

10 ήν Παμφύλου, άφ' ής ή τζόλις Μάργασος έϋλήΟ^ηΙ. οϋτος δέ 
μετωνυμιχώς εΐηε καί έμιρύχως τήν τΐόλιν άντϊ της ηρωίδας 
θυγατέρα Παμφύλου γ,αλέσας, ως ^ίαΙΉσίοδος τό όρνεον τήν 
χελιδόνα Πανδιονίδα τιαλέσας (Ε 568). ή δΐ Μάργασος ττόλις 
τίεΐται τΐρός ταΐς έχχύσεσι τοΰ Πυράμου τΐοταμοΰ (ΑΙ. 439). 

15 -λύνας δϊ Άτΐόλλωνος (440) τους μάντεις είτΐεν ατνό μετα- 
φοράς των φιλοδεσηοτων ■χ.υνών ή \ δτι των άλλων άτΐάντων 1 
αλόγων μόνος ό τιύων όντιβλέτνει ηρός τά αγάλματα. άλι- 
βρώς δ ύτΐό θαλάσσης βιβρωσγ,όμενος, δϋ-εν έμοί μέγα τοντο 
δογ,εΐ γράφεσΌ-αι. *δχμος νϋν | πύργος |.* άγνών' ΐ 

2ΰ τίώς αγνά είπε των αλλήλους φονευσάντων τά ήρια; ού προς 
τό φονιγ,όν άποβλέψας τοντο ειπεν, άλλ' δτι μάντεις αμφό- 

Ρ τεροι. Τ. άγνων δέ ήρίων \ διά τό πολεμήσαντας 

αυτούς άναιρε&ήται \ . μέμνηται δέ αύτον καί 'Ερατοσ&έ- 
της. 88 ^ 

25 447 ε' δέ φησιν εις Κύπρον όπενεχδ^ήναι Τενν,ρον, 

Άγαπήνορα, ^Λγ,άμαντα, Πράξανδρον τ^αι Κηφέα. 88^ οι 8 
πέντε δΐ δ Τενν,ρος^ !Αγαπήνωρ τε γ,αϊ Άτιάμας καί σύν 
αύτοΐς Κηφεύς γ,αϊ Πράξανδρος εις τήν Κύπρον όποπλανη- 
&έντες οίτίήσουσιν \ δ μίν Τενχρος δ έμός σνγγενής διωχ&είς 

30 υπό τοΰ πατρός Τελαμωνος ώς μή βοη^ήσας ν,αΐ άμυνας 
τφ τον Αϊαντος ϋ-ανάτφ, δ Άγαπήνωρ δέ δ τοιόσδε χαΐ 
τοιόσδε έλΟ-ών εις τήν Κύπρον χαλχωρυχήοει, οΰ τόν 
πατέρα δ Καλυδώνιος ν,άπρος άνεϊλε, τρίτος δέ Άτιάμας δ 

2 μέγαραοί βί 4 μεγαρσίαξ II (:^) θ£. 980 Τ βί ΒΡ 1145 4 Μνβ-α 

8^ ονα. 8 οί. 8ΐβρ1ΐ. βί "Ι'Ρ 5 Παμφνλίαδ Μούβτί ι παμγύΐον 8 τΐαμφίλον 5* 

8 μεγάροου βί μέγαρσοΰ II 10 μέγαρσοΰ II 12 Θ'νγατρόδ II 

ο 
13 μέγαρσοδ II 17 άλιβρώδ γ\ 

11* 164 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

νιος τον Θησέως τον λαβόντος τά δττλα τον ^ίγέως έν. της 
τΐέτρας, ούτινος ^Λν,άμαντος τνρεσβέως έλ3•όντος* τΐοτέ* εις 
Τροίαν σνν ^ιομήόει έρασ&εΐσα ή ^αοδίκη ή Πριάμου 
δ-υγάτηρ έμίγη %αΙ έγέννηοε Μόνιτον, δν Μόνιτον Αι^ρα 

5 ή τΐατρομήτωρ ί^χάμαντος ϋ^ήσει εν χεροί τούτου της 
Τροίας τΐορθ^ηϋ-είσης είττονσα αύτφ' Ιδού ό τζαΐς σου, δν 
Μόνιτον συγχυνηγοΰντα εν Θρά'κτβ τφ ττατρϊ 14γ.άμαντι τίλή- 
ξας όφις άνεΐλε γ.αϊ θρηνούσα αυτόν ^αοδίτιη ή μήτ^ηρ <χύ- 
τοϋ άηο&ανεΐται, ην *ό φλύαρος* ούτος εΐτίεν ό ^υχόφρων 

10 τίρώην (316) πορβ-ουμένης της Τροίας χάσματι γης ύηοδε- 
χ&ήναι. μέσφ δέ τούτων ποιείται εμτνερίβολον παραβολήν 
λέγων όταν δώσει αυτόν τφ τιατρι '^λάμαντι ή ^Ι&ρα, ην 
μόνην άτΐό τνάντων των ^Αττιγ,ων έδούλωσαν Κόστωρ ν.αϊ 
Πολυδεύκης οι τοιοίδε καί τοιοίδε, οΰστινας Κάστορα γ,αΐ 

15 Πολυδεύγ,ην, & σωτερ Ζεν, μή στείλ'ης βοη&ονς τ^ δεύτερον 
άρτναγείστ] Έλέντ] μηδέ τόν Πρωτεσίλαον στείλτβς μηδέ εξέλ- 
■3-οιεν ούτοι άττό των αυτών ττλοίων εις την γήν των Τρώων 
μηδέ ό'Ίδας γ.αι δ Λυγγεύς' ού γαρ μίαν ήμέραν δυνήσονται 
τά Τρωιτιά τείχη τόν τΐόλεμον τοντον ντΐενεγγ,εΐν, χάν ίχωσι 

20 τΐροτΐνργιον τόν "Έγ,τορα. είτα έαυτήν ή Κασάνδρα τίαρη- 
γορεΐ κα/ φησιν' αλλ* έστιν ήμΐν βοη&ός δ Ζευς, δς φίλο• 
νεινΛαν αύτοΐς εμβάλτ)^ όταν ντΐοδέζωνται τόν ^Λλέζανδρον, 
οί γ,αΐ άναιρε-3-ήσονται ντΐ' άλ?^ήλων διά τους γάμους μαχό- 
μενοι των αύτων άνεχριων ήτοι εξαδέλφων Φοίβης γ.αι '^Ιλαεί- 

25 ρας τΐλήν μόνον Πολυδεύκους. είτα *ό μιαρός* ν.αϊ άλλαις 
χράται τΐαραβολαΐς γ,αί φησι' -και τούτων μέν ό δεός εύ- 
νάσει ήμΐν τό δόρυ, άλλο δέ τΐολύ ^λή^ος Ελλήνων -κινήσει 
και άγάγτ], ονς ούδ^ ό "Ανιος ν,ορέσει σίτου, οϊνου ν.αϊ ελαίου. 
εΙτά φησι γ.αϊ τίερί των ετέρων β'. ό Κηφεύς δέ χαι ό 

30 Πράξανδρος οί τΐέμτττοι ήγουν οί τνρός άνατζλήρωσιν των ε' 

ών είτιον στρατηγών τέταρτοι εις Κντΐρον άφίξονται' τίρώτος 

γάρ Τεϋχρος, δεύτερος Άγαττήνωρ, τρίτος Άχάμας, ούτοι δέ 

οΐ β' τέταρτοι. Τ 

Ρ 2φήγ.ειαν ή Κϋτΐρος \ * Λρότερον 2φήχεια έχαλεΐτο \ ώς 

35 φησι Φιλοστέφανος (ίΉ& III 30) εν τφ τιερί Κντιρον ββ^β^ 

4 — 1 μόνιτον ον οοηβί&ηίβΓ II 11 περιβοΧήν II 12 δ ώση γ2 

18 λνγαεύδ II οί. 511 26 περίβολαΐβ II ΣΧΟΛΙΑ 165 

άτΐό των ένοιγ-ηοάντων όνόρών, οί έχαλοΰντο Έφηγ,ες*. κα- 
λεΐται δ^ γ,αΐ Κεραστία , ως μέν ΐΑνδρογ,λής έν τφ τΐερί 
Κντΐρον (ίΐ). IV 448) 88* δια το ένοιτ,ήσαι αύττ] άνδρας, οί 
4 εϊχον γ,έρατα, ώς δέ Βεναγόρας (ίΐ). 527) έν τφ Περί νήσων 
Ρ δίά το Ι έχειν αυτήν ^εολλάς έξοχάς \ άς κέρατα γ.αλυΰθί, 
Κεραστία ώνομάσ^η. ββ^&^ Στρήχεια ούτω — | ή Κύπρος 
έν.αλεΐτο \ — Σφήν,είαν δέ ν,αΐ Κεράστειαν τήν Κνηρον. **8ίβρ1ι. 
Κντνρος — έγ,αλεΐτο δε καί ΚεραστΙς άηο τον \ ττολλάς άχρας 
έχειν \ — %αϊ Σφήχεια. 8ΐβρ1ι. 

10 448 *τό δε ^άτραχόν φασι τΐόλιν 88^8* χαΐ \ τιοταμόν &* 

Κν7τρον\. τινές δέ δίά τόνε γράφονσι ^έτραχον*. 88^&^ 
'Ύλη τΐόλις Κΰτΐρις, έν γι \147ΐόλλων \ τιμάται 'Υλάτης. **8ίβρ1ι. 
'^Υλάτον δέ τον ί^7ΐόλλωνος\' "Υλη γάρ έοτι τότίος ηερί 
τόν Κονριον τότΐον της Κντίρον ιερά Απόλλωνος, άφ" ής 

15 "Υλατον τόν ^εόν ττροσαγορενουοι. 88^84 

449 τό δϊ Μορφώ τοϋτο το ξόανόν φασι τιεττοιήσ^αι 
^^φροδίτη ύτΐο Λαν.εδαΙμονος νομο^έτον αένιξαμένον τό μή 
άσελγαίνειν τάς ιταρ&ένονς ή τιείσεσ^-αι ταύτα τ^ Ό-ε^. οί 
δε Τννδάρεών Γρασι διά τό αμάρτημα Ελένης. ββ^8^ Κντνρον 
20 τήν ί^φροδίτην, ηαρά τό μορφοϋσ^αι ί. 1. 8^ Ζηρνν- 

Ό^ία Άίρροδίτη έν Θράχη. Ε^ (ΕΜ) Ζήρνν^ον γάρ άντρον 
έν Θρ^ν-η Ε^(ΕΜ). δδ^δ* εστίν, έν φ ή !ΑΓρροδίτη τιμάται, δδ^δ* 
ού γάρ μόνον ^.Αρεως ιερά έστιν έν Θρςτκι^, αλλά καί Αφρο- 
δίτης Ε^(ΕΜ41ΐ3θ). τήν Ζηρννδ-ίαν' γράφεται και \ τήν 
25 Τρο ιζην ίαν \. 8^ ή (Τροιζην ίαν^ δτι έν Τροιζήνι Ιερόν 
Ρ Αφροδίτης ύττό Φαίδρας ίδρνμένον, δτε ήρα ^Ιππολύτου τον 
Θησέως γ.αΙ Ίπτζολύτης της Αμαζόνας τΐαιδός. δδ^δ* 

20 ^Αφρο§ίτην Ηβ8. Μορφώ 1 έχαλεΖτο Τ 2 μέναν8ροΰ 1}γ2 μίν ^Λλέξανδροβ Μβίη. 3 αύτ^ 

Οίη. 5 4 ξενοκράτηδ 8^ 10 τό δε οχη. 8^8* φάσιν οίη. β^δ'* 

ηόλιΐ 8^^ ποταμ05 Τ 11 Σέτραχον ο£. Μβίη. ΑΑ 280 13 τόποδ 

Οίη. δδ* 14 Ιερόν 8^ 15 νΐαίον δ ϋλητον γ2 **Ύλάτην 17 λακε- 

8αψονΙον II 18 τιεί&εσ&αι, 88^ α γ2 πεί^ϋ'αι. γ\ ταύτα ^Υϋαΐη. \ 

ταύττ) 19 ^ Κνπρινί 20 μομψοναΟ•αι 21 ΖήρννθΌν \ ζηρνν- 

&ία 8 δ ξηριν&Ια 8^ 0Π1. α Ο δέ 88^ ΟΠ). Τ 166 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 450 δτί {τΐρός) -πατρός έξε- 
λα^ήσεται Τεύκρος ότΐό της 
Σαλαμίνος. 8^ έξελαδ^ήσεται, φησίν , ό Τεν- 
ν,ρος έχ της Σαλαμίνος ντΐό 
τον τΐατρός Τελαμωνος όιά 

τόν Αϊαντα. \ φαοϊ γαρ δτι Τεϋτίρος τνροοτΐλέων Σαλαμΐνι *Αρ. ΜΜ• 
5 καί διωχ&εϊς τζαρά τον τΐατρός Τελαμώνος ώς μή άμυνας 

^ϊαντι έλ^ών έν Κνττρφ Σαλαμίνα ν.τίσας φτίησε γ.αϊ γημας 

Ένην την Κύτνρον '^οτερίαν έγέννηοεν. 

451 Κνχρή ος' Κνχρεύς Σαλαμίνος ν.αϊ Ποσειδώνος 
(Ρ)νίός. έβασίλευσε όέ ούτος Σαλαμινίων, ώς φησιν Εύφορίων 
10 έν '^Ιητΐομέδοντι τ οίο ς γαρ Κνχρή ο ς ένΐ ιραφαρ•^ Σ α- 
λά μίνι (ίΓ. 17), τοντον δε τίνες τόν διφνή Κέγ,ροτΐά φαοιν. 
άλλοι δέ , δτι όφις ηοτέ έλνμαίνετο τήν Σαλαμίνα τιαΐ άοί- 

' τίητον έτΐοίησεν, ίως δ Κνχρεύς αντόν άτΐώλεοε, ν.αϊ δια τοντο 
εκλήΟ^η '^νάξιφος. 88^8* τό δέ Κνχρεΐος γενιτίή έστι κατά 

1δ διάλεκτον. 88^8^ ό δέ Κνχρενς καΐ Άνάξιφος έκαλεΐτο, 8 

ήν δέ 883 ^ Κνχρεύς οϋτος γ,αϊ 8^ Κέχροψ δ διφνής δβ^ καλού- 
μενος 8^. ?ά7ΐό Κνχρέως τον Σαλαμίνος καϊ Ποσειδώνος, 
δς ^Οίρις έτίεκλήϋ-η δια τήν τραχύτητα των τρόπων. 8ίβρ1ι. 
Κνχρεΐος πάγος. έγώ δέ καΐ η γράφω τό χρη, κάν τΐάντες 

20 ούκ οΐδ δΒ^εν δίφ^ογγον τοντο γράφονσιν. έγώ γαρ οντω 
λέγω' ώς τό Πηλεύς Πηλήος, οντω καί * Κνγχρεύς* Κνγ- 
χρηος. Τ 

452 τό δέ ονμός ξύναιμος σνγγενής, διά τό είναι 
αυτόν έξ Ήσιόνης, ήτις ήν αδελφή τοϋ Πριάμον τΐαρ' Ήρα- 

2δ κλέους δοϋ^εΐσα τφ Τελαμωνι γέρας σύν αύτφ τιορ^ήσαντι 
τήν Τροίαν. 88 ^ 

23—26 8θ1ι. ΑΒϋ Θ 284 

7 Μβην '/2 εννην 6 ;Ί ** Εύνόην ? 8 χνχρηο« ΟΠ1• 5^ κνχρείοε α 

κιγχρεΐοβ 6 χνγχρεϊοί Ο ό χνχρεύδ ί} ό χν/χρεύε α ό χνγχρενε ί} χν• 

ν η 

γρεί>6 II 10 χνχρεΖοε 8^ α χνγχρεΐοΒ γΥ χιγχρεΖοβ & χιγχρεΊοε γ2 

έν^ α 11 οϋτω 8^ τινεε \ φησί 8^ ψασιν οίη. 5^ 12 τήν \ τήν 

γώραν τήν 8^ 13 έποίει Τ χν{ϊ 1))/χρεύε Τ 14 **^Αλέξοφιε^ 

V 
κνχρεΖοε 8 χνγχρείοε 8^ 18 "Οφιε ΕΜ 70741 Αρ. 1)ϊΐ3ΐ. ιΙΙ 161 ΣΧΟΛΙΑ 167 κακβρ (ϊέ όμογάστριον εΐττε 
Τενκρον Λϊαντοζ' Λϊας γαρ 
έξ Έριβοίας, Τεϋγ,ρος δ^ έξ 
Ήσιόνης. 88 3 ό τν α τ ρ ίο υ όγαύτρίον , τοϋ 
όμογάστριον όδελφον , γρά• 
φουσι γ,αΐ λέγονσι κακώς φά- 
ναι τόν η;οιητήν' * δ* Λϊας 5 γάρ κα2 * ό* Τεϋν.ρος όμογάστρωι, ούχ ήσαν, άλλ' δ μίν 
Αϊας Έριβοίας ήν τναϊς | της ΠορΌ-άονος Θ-νγατρός φΤ Τεϋ- 
ν.ρος δι Ήσιόνης. εγώ όέ ού τφ τΐοιηττ] ττροσάτΐτω νΰν τήν 
αίτ/αν, άλλα τοΐς μεταγραφενσιν' ότΐατ ρίον γάρ εύρόν- 
τες άμνδρώς γεγραμμένον άντϊ τούτον όγαστρίον έγραιραν. 

10 τοΰτο δέ μάλλον αίτιωμαυ τοϋ τνοιητοϋ τό ειπείν ώς φο- 
νεύς Αϊαντος' ού γάρ ώς φονενς, όλλ' ώς μή άμυνας έδιώχ^η 
δ ΤεϋΥ-ρος. 453 ηώλον δέ νό^ον φ ί- 

τνμα ή τοϋ Αϊαντος 8^^ δια 

15 τό δρμητιγ,όν γ,αϊ τήν έν τΐολέ- 

μοις άλν,ήν, ή τοϋ Τελαμώνος, 

δΛερ εστί βέλτων 88^8^. τΐώλον' τινές οντω σνντάσ- 
σονσιν ώς φονενς τοϋ όγα- 
στρίον τΐώλον ήτουτοϋ Αϊαν- 
τος, δ έγώ ότιατρίον γράφω, 
άλλοι δϊ μέχρι τοϋ φονεύς στίζονσιν , άρχονται δϊ άττ' άλλης αρχής οντω τό ν 63^ ο ν 

Ρ γέννημα τοϋ ττώλον ήτοι τον Τελαμώνος. φίτνμα 

20 (ίέ οΐον\γέννημα\. 88^ σνγγενών δε βλάβη διότι χατεττο- 

λέμει τονς Τρώας ό Τενκρος σνγγενεΐς αύτοϋ όντας. 88 ^8^ τών 

Τρώων, διά τό 'Ομηριτιόν 8β(ΐα. Θ 297—299. Τ 456 τον λύσσαν τοϋ Λϊαν- 
τος, διότι μανείς όνεΐλεν τά 
25 τών Ελλήνων -ποίμνια. 88* ώς φονενς τοϋ όπατρίον 
Λϊαντος τοϋ μανέντος ενεγ.α 
τών Άχιλέως όπλων γ.αϊ άνε- 
λόντος τά Έλληνιτιά ποίμνια. 
ή δέ ιστορία τοιάδε' ό Α'ίας μανεϊς διά τό δοΟ-ήναι τήν Αρ. βρ. δβ 
πανοπλίαν τοϋ Άχιλέως τφ 'Οδνσσεΐ τά ποίμνια τών Ελλή- 
νων όνεΐλε. Ι τών Ελλήνων δ' όνειδιζόντων ύστερον Τ ν.αϊ \τΛτ. 16924 
30 αυτόν αναιρεί μετά ξίφονς, δπερ ίδωγ,εν αύτφ ό "Ε^τωρ \ 
δτε προς άλλήλονς έμονομάχησαν. γ,αΐ "Ομηρος 8β<ϊ(ΐ. Η 303 
<5ί3κ« —305. 

20 γέννημα Ηβ8. 

1•) οηατρίον α όπατρίον γ\ ΐη* ΟΠΙ. γ2 όγαατρίον γ\ ΟΠΙ. γ2 

6 Περιβοίαί ΜηβϊΙ. ο£. 40ΐ8 Πορ9•άονο$ Αρ. 1)ΐΙ)1. ΠΙ 162 Ι 63 

15 όρμητιχόν ^ϊ«-ν «^ ποίέμφ β« 24 Α,ντιρει 8 25 ϋ-ρέμματα 8 168 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

455 χέαντος' Ήρα7.λής τφ τον λέοντος δέρματι τόν 
^ϊαντα Λεριεκάλυψεν, δτίως άτρωτος εϊη. μαρτυρεί δϊ τοντο 
Ρ κα2 Πίνδαρος (Μΐιιη. VI 67). τό δϊ έξης' τόν Αϊαντα \ ή 
τον ώμηστον δορά τον λέοντος τιατεσχεύασεν άτρωτον \ μίαν 
5 όδόν Ό^ανάοιμον έχοντα -/.ατά τήν τνλενράν , ην έγ,ρυχρεν ή 
3-ήγ,η τον τόξου, άλλως, μίαν όδόν φησι τΐρός τόν Άιδην 
είναι, τΐαρόοον ντίό τον γωρυτοΰ "κρυφΟ^εϊς τότνος τοΰ σώ- 
ματος τοϋ .Αϊαντος τρωτός ήν, τό δε άλλο σώμα άτρωτον. 
τοΰτον δ^ οί μέν περί τήν γ,λεΐδά Γρασιν είναι, οι δέ τνερί 

10 τα τΐλευρά, ώς .Αισχύλος έν Θρ/^σσαις ίρησίν (£γ. 78 Ν). 88^ 
*χάρωνος' χάρων ό \ λέων \ κατά Μ.αν.εδόνας. 8* ή όέ 
ιστορία τοιαύτη*" έν Νεμέ(^ 5ίώρ^ τοΰ'Άργους λέων ην άτρωτος ΤΙιβοοΓ.ΧΧν 
σιδήρφ γ.αΙ βολαΐς τναντοίαις, δν Ήραγ,λής συνϋ-λάσας ταΐς οί- ^^^^2%— 
"/.είαις χερσί σχετΐαστηρίφ τφ τούτου δέρματι έχέχρητο. \ φίλος 264—278 

15 (ϊέ ών τφ Τελαμωνι άπαιδι ό'ντι γ,αΐ -θ-ύοντί ποτέ τφ ΑιΙτίηά.3Ύ151 
διαττορευόμενος έχλήΟ^η ύτΐό τούτον είςελ^^εΐν εις τήν αυ- 
τόν οΙν.ίαν καί &νσαι τ(^ ίδίφ αύτον τΐατρϊ Αιϊ όντως, 
έστώς μετά της λεοντής, ν,αΐ ενξασϋ^αι γενέσ&αι ηαιδίον 
άρρεν αύτφ. Ήρατίλής δέ λαβών χρυσέαν οίνοδόχον φιάλην 

20 έϋ-νσε χαΐ ηΰξατο τούτφ. γ,αϊ μετά τήν εύχήν διέτντη αετός 
γ,αί φησι Τελαμώνι' έσται σοι τταΐς, δν γ,άλεσον Άετόν γ.ατά 
τό σημεΐον. καΐ γεννηθέντα τόν Λϊαντα Άετόν έτιάλεσεν, είτα 
-^ίαντα. Ι αύξηθ^έντα δέ τοΰτον τη λεοντή Ήρατίλής έσχέτίασε 
■καΙ ταύτην αύτφ έχαρίσατο (*Α1. 455) νφ' ής σ^ετΐόμενος, 

25 ώς ληρονσιν (βηρΓ. 3), άτρωτος ήν τΐλήν μόνον τον τόπον κατά 
τινας τον σχετισμένου πρώην υπό τοΰ γωρυτοΰ, δτε ταύτην 
έφόρει ό Ηρακλής, δτε δέ Αΐας, υπό τοΰ σάκους Τ. άλλοι 
δέ φασιν, υπό τήν -/.λεΐδα είναι τρωτόν τόν Αϊαντα (8πρΓ.9)' 
ταΰτα δε λήρος, οϋτως δ^ τό αληθές έχει. περιδέξιος ών 

30 στρατιώτης ό Αϊας γ,αΐ πολλούς πολεμήσας πολέμους ουδέ- (Ρ»ΐΕβρ1ι. Ιη- 
ποτε έτρώθη τφ άριστα τηρεΐν εαυτόν ν.αϊ σν.έπεσθαι τφ *""• ^^' 
σάχει. έπεί δέ αυτός εαυτόν άνεΐλε τό ξίφος κατά της πλευράς 1 'Ήραχληε — αΓ§. 8ορ1ι. Αι. βχΐΓ. 10 ΑΙοχύλοε — 8θ1ι. 8ορ1ι. 

Αί. 833 28 ηερί II ΣΧΟΛΙΑ 169 

ώσας ή τον τραχήλου, εις μΰθ^ον έτέ&η δτι τους τότΐους 
τούτους μόνος είχε τρωτούς. 

458 γωρυτός ή των βελών Ό-ήγη. ** Ε^ (ΕΜ 244:) γω- 
ρυτός Σγ,ύΌ-ης δ τον Τευτάρου, δν -τΐρίν (415,) οϋτος είτνεν 
5 Ήρακλ«α διδάξαν τήν τοξιχήν. έγώ δ^ έφην δτι άλλοι φαοΐν 
Έϋρυτον ή '^Ραδάμανδυν αυτόν διδάξαι τζατρωον αύτοϋ γενό- 
μενον. Τ. 
Ρ 459 Κωμύρφ τφ ^ιί' Κώμυρος γάρ \ δ Ζευς \ ένΐ^λι- 

Τίαρνάσφ τιμάται. 88•^ 8* 

10 461 το (5' 8 ά /τα 5 88^ αντί τοϋ 8 ό Ήραχλής 88^8^ παρά 

(Ρ) Λα^εδαιμονίοις δ^ββ εκλήθη β^' έφίλει γάρ τον Λϊαντα, διό 88^8* 
δεξάμενος αυτόν εν ταϊς άγγ,άλαις αύτοϋ χαι Τ ηήλας αυτόν 
ηϋξατο ντΐΐρ αύτοϋ τφ /Ιιί ββ^δ* άτρωτον διαμεΐναι ά^. *όείτα 
γενιτί'η \ τοϋ φίλου \ δωριχίος\. οι δέ σχολιασταΐ διά τον ϊ ρ ΕΜ 55253 

15 γράφοντες ληρονσιν*. 

ρ 462 τό δ' Β ού γάρ τι ηε ίοει 88^8^ | ού γάρ πείσει β^β* 

φησίν, ό Τεϋτιρος τον πατέρα \ Τελαμώνα 88^ 8* ειπών δτι δ 
^ήμν ιος καί δ πολεμί'/.ός Λϊας αυτός εαυτόν άνεΐλεν\. 
Λήμνιοι γάρ, ώς φησιν "^Έλλάνιν-ος, εύρον δπλοποιίαν (227). Τ 

20 Λήμν ιος δΐ δ Λϊας δ θερμός εν μάχτ] ή \ δ χαλεπός καί 
διάπυρος\. χαΐ "Ομηρος άνδρΐ δε κ' θί;κ ε'ίξειε μέγας 
Τε λαμώνιος .Αϊας (Ν 321). διό-καΐτανροςβαρύφρων 
δ αυτός, δυ σ μενεατάτου δε ξένων τοϋ "Εγ,τορος. 88^ δτι 
δέ τφ ξίφει τοϋ "Εχτορος 8 άνεΐλεν εαυτόν, ν,αΐ Σοφογ,λης 

25 μαρτυρεί (Αι. 658). 88^ 

463 δ πρηστήρ -καΙ \ δ σφοδρός άνεμος \ της ^Ενυοϋς(Ά^Ά.)^\.Ή.%&. 
■καΙ Ι τοϋ πολέμου \ — Ένυώ γάρ έπίθ^ετον "Ηρας Τ — ] ^^^^^ ^^ ^^ 
οϋποτ^ εις φυγήν τραπείς ταϋρος βαρύφρων ώς ΑΒ^333 
καΐ "Ομηρος 8β(ΐ. Ν 321. Τ πρηοτήρα καλεί τόν Λϊαντα διά ^^^ νι 892 

30 τό Ι διάπυρον ν,αΐ ^ερμόν \ είναι έν ταΐς μάχαις. 8* 

δυσμενέστατου ξένων | * τοϋ "Εκτορος* |. μονομαχήσας Βηρτ.ζ» 
*γάρ* τφ "Εγ,τορι γ,αΐ ισόρροπου της μάχης γενομένης φι- 
λιούνται γ,αϊ άλλήλοις διδοϋσι δώρα Λϊας μεν ζωστήρα 
δίδου φοινίκι φαεινόν (Η 305) με&' οϋ όναιρεδ-είς "Εχ- ει 

10 ά/ταί β άείταί 8^ ρΓΟίΙ. 8 11 ΑοΜεΒαψονίοα ρΓοΠ. 1. 1. 

23 δναμενέατατοί 8 1 70 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

τωρ νη ]Αχίλέως δεδείς έγ. τον άρματος έσύρετο\. Λϊας 

δϊ τότε στιάΒ^ην όφ^ "Εχτορος λαβών μετ^ αυτής αυτός έαυ- βυρηζ* 

τόν όνεΐλεν, ώς φησι Σοφοκλής. 

466 αύτονργόν δέ τιαλεΖ τόν Λϊαντα, έτΐεΐ εαυτόν άνεΐ- 
5 λεν. 88^ ί^ντιχ.λείδης δε φησιν αυτόν ντΐό τον Πάριδος 

τοξεν&έντα άτΐοΌ-ανεΐν. 88^8* 

467 Τραμβήλον γ,άοίν τόν Τενχρον λέγει, μετά γάρ 
τήν ΊλΙον άλωσιν τήν γενομένην ύτΰό Ήραχ,λέος Τελαμών 
έλαβε γέρας έξαίρετον Θεάνειραν 88•* 8^ τήν γ.αΙ Ήσιόνην Τ 

10 ώς "ίστρος έν Συμμίτίτοις (ϊΉβτ Ι 421) φησίν. αΰτη δί έγ. 
τον Τελαμώνος έγτινος γενομένη ότΐέδρασεν «κ τής νεώς "καΙ 
ήλ&εν εις Μίλητον διανηξαμένη τήν μεταξύ 6-άλασσαν 88^8* 
χαΐ Λέσβον ■\Ύ εγώ δϊ ώνη^εΐσά φημι, τΐαρά Πριάμου (337) Τ, 
έβασίλενε δέ τότε τής Μιλήτου ί^ρίων, δς αυτήν έν ϋλτ] 
15 χεγρυμμένην εύρων 88^8* διέσωσε 8^ καί τόν έξ αυτής γενο- 
ύν) μενον Ι υίόν Τράμβηλον | όνομασδ^έντα άνέ^ρεψεν ώς ίδιον 
υιόν. τής δϊ έτΐΐ "Ιλιον στρατείας γενομένης Άχιλεύς εις 
Μίλητον τΐαρεγένετο, είτα τόν Τράμβηλον άντιστάντα άτΐέ- 
γ.τεινε. ι9-αϊ;|ΐίασοίρ (ίέ αύτον τήν άνδρίαν γαΐ μα&ών δτι έν. 
20 Τελαμώνός έστιν έΘ^αψεν αυτόν καί μέχρι τινός ώς συγγενή 
Ρ έχλαυσε. 88^8* ξύνευνος οϋν \ ττατρός ή Θεάνειρα |. άλλως, 
τόν άδελφόν τοϋ νιου τον Τελαμώνος ήτοι τον ^ϊαντος 
Ι τόν Τεϋχρον \. β 

469 δο&εΐσα' τζυργοσγ,άφον λέγει\τόν Τελαμώνα\^^^Β^ 

25 τόν τΐορ^ήσαντα τήν Τροίαν 88^. ιστορεί γάρ Ελλάνικος 

(ΓΗβτ Ι 64) δτι ν.αι ττρό τον Ήρακλέος είσελ&ών εις τήν 

Τροίαν δ Τελαμών καί μέρος τι τοϋ τείχους ν,αταβαλών 88-^84 είτα τΐαρατηρήσας καί μαΌ-ών 
δυσχεράναντα τούτον ίνε/.α 
30 τόν^Ηραχλέα^^λεξί'λάχουΉρα- 
ν,λέος βωμόν ίδρύσατο καί τήν 
έτζΐ τφ πετνραγμένφ αύτοϋ όρ- 
γήν έ^εράπενσε 88'^ 8^. είσήλ&ε. | σπωμένου δε έτο Αρ. ΜΜ. II 
αυτόν Ήρακλέος τό ξίφος \ 
Τελαμών τΐαρατηρήσας τού- 
του ένενα δυσχεράναντα τόν 
Ήραχλέα \ λίγους τΐερϊ αυτόν 
έσώρευε. τον δε φαμένον τι 5 ^Αντιχλεί8ηδ Άν^. 8ορ1ι. Αί. (Μυβίΐ. δοηρί. γθγ. ΑΙ. Μ. 149 £γ. 11) 

αω ω 

5 άντικληδ 88^ 11 άπέδραμεν 8 14 ώρίων 8^ ώαρίωνοδ 8^ άρίων 

ΗΓοΗβίγραβ 8? 30 ΐ4λεξικάκον ίηβρίβ: Καλλινίκου Αρ. ΜΜ. II 135 

ριοΐΐ. 8 ν 

ΣΧΟΛΙΑ 171 

τοϋτο; Τελαμών έφη' έγείρειν μέλλω βωμόν Ήρα^ίλέος 
\]Αλεξίχ07ΐον\. γ,αΐ οντω της οργής Ήραχλής τΐανεται υμϊ 
γέρας αντφ τήν Ησιόνην | τήν γ,αΐ Θεάνειραν \ δωρεΐται \.. 1709 
470 * ^ήτρτβοι όημηγορίαις*. Τ 
δ 472 τό 0€ στ ε ϊ λα ι, τριτζλάς φασίν 8 (δτι) δ Φοινοδά- 

μας γ ' έχων ϋ^νγατέρας αναγγ,αζό μένος ντΐό τον Λαομέδοντος 
έτιθ-εΐναί αύτάς τφ τ^ήτει έγχλησίαν σνναγαγών έδημηγόρησε 
δέον είναι ^αομέδοντα τον αίτιον όντα τον κακοί; έχ^εΐναι 
τήν ^νγατέρα αύτον Ήσιόνην και ετΐειοε τους Τρώας, διό 
10 έξεδόδι^ τΐρός βοράν τφ χήτει. ην χαταλαβών Ήραχ,λής 
έσωοεν όνελών το χήτος. 88^ 8* άλλως' Φοινοδάμαντά 

φηοιν, δς ετίείΟε Πρίαμον δοϋναι τήν '^Ησιόνην τφ χήτει. 8 
τούτου δε ίνεχα μηνιών δ Λαομέδων τφ Φοινοδάμαντι 8 952 
τάς έχείνον γ' θυγατέρας τισίν εδωχεν έλ&οϋαιν | εις τήν 
15 ίρημον τής Λιβύης "{"Τ έάσαι αύτάς ^ηροβρώτονς γενέσθαι, 
ών μια μιγείς δ Κρημισσός ποταμός εν εϊδει χννός γεννά 
τον Αίγέσταν, δς έχείσε γ' έχτισε τΐόλεις Λίγέσταν, ^Λταλλαν 
χαϊ "Ερνχα. 

*471 γ λ αν χ φ χννϊ \ τ φ χήτει. | βάβαξ \ δ ρήτωρ ρ Ρ 

20 ( παρά τό βάζω \ τό λέγω*. ΕΜ 18448 

*Ρ 476 δ δ' άντϊ ττιτΐοϋς' 
δ δ^ ^ήρ ήγουν τό χήτος τι ι- 

Ήσιόνην οντω χαλεΐ. σχορ- 
τΐίον δ^ Ι τον Ήραχλέα \ διά ρ 
τό Γρονιχόν. τΐονς δ^ δρνεον 88^ μιχρυν 8•' 
θαλασσών 88^ εύειδές 88 ^ 8^ 
25 *'τΐΐ'π:ώ δρνεόν έστι ^αλάσ- 
σιον εύτΐρετΐές, ννν δ^ τήν χαν.ήν δ^ ώδΐνα τον ^/Είρακλε'α καλ«Γ, δντνερ 'ήν τό χήτος 
χατατΐΐόν 88^8*. *γλαυχός έτΐϊ όφ^αλμον, λενχός δέ έτΐΐ τον 
σώματος δλον*. Τ 

478 *δ δεύτερ ος δέ' ή σύνταξις οντως' δ δέ άγρό- 
30 της χερσ αΐος ί^γατΐήνωρ δ αύτόδ αιτος δ\ έχ \ των λν- Ρ 
χαινομόρ φων χρεανόμων Ννχτίμον \ έσχηχώς τήν γέ- 
νεσιν Ι — Νυχτ ίμου δέ ΓρηΟιν έχ δρυός τεχβ-έντος — ιτοίων 
χρεανόμων Νυχτ ίμου ; των ττρό τής μήνης τεχ^έντων χαι 
των -θ-αλιράντων χατ' άχρον χειμώνα έν σιτληδφ πυρ ός 5 {δτι) Κχηΐί. 7 αντών μίαν ^Ύ 12 Πρίαμον ρΓΟίΙ. 8 

17 άταΐ'^αν 6 άταλαν γ\ Οίη. /2 24 εΰειδέστατον 8 32 τεχθ-έντοβ 

νβίαίδί ίη 480 έκγόνον ΘΧί&Γβί 172 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ όχήν φηγίνων ττύρνων μολών δεύτερος τον Τεύγ.ρου 

εις την νήοον της Κύτΐρον χαλχω ρνχήο ε ι*. 
ρ 479 ό δεύτερος τίερϊ \ ^Αγήνορός \ εστίν δ λόγος τον 

Άργ,άδος, νήσον δέ φησι τήν Κύττρον. 88^ αγρότης δ^ δ 
5 όγρεντής , τζαρόσον Αρχάς ήν το γένος, οι δέ ήτνειρώται 

άγρενταί. ή άγριος, τΐαρόοον άγρί^ τροφ•^ έν,έχρηντο οΐ 

Ιίέργ,άδες *τό τΐρίν* τοντέστι τ^ βαλάνφ 8&^&* ως γ,αϊ ό 

τΐαροιμιώδης χρησμός ιτολλοί εν Άρχαδ Ια βαλανη φά- 175» 

γοι άνδρες έασι. χερσαίος ό τήν μεσόγειαν 
της ΤΙελοτΐοννήσον 'Λρν.αδίαν 
οΙνΜν, ώς γ.αϊ "Ομηρος έμ(ραί- 
νων 10 480 χερ σαΐος δέ \ δια τό 

μεσόγειον είναι της ΙΙελοτΐον- 

νήσον 88^ τήν Άρν,αδίαν \ 8^. 

εμφαίνει δέ καί "Ομηρος τοντο 

λέγων 
15 μή έχειν αυτούς νανς διά τό τΐόρρω μένειν θαλάσσης 883 8•* 

οντω φησϊν ά(\(\. Β 612 — 614 Τ. αύτόδαιτος δε \ έττειδή 
(ΐ) βάλανο φάγο ι ^σανΙ• Βδ^β^ 7ΐρόσ3•ε δέ μήνης διά τό \ ηρό 

σελήνης \ είναι τους 14ργ.άδας φηγίνων δέ τΐύρνων όχήν 

τήν έτι των δρνών τροφήν' όχή χάρ ή τροφή. 88^ 
20 έχγόνων δέ δρνός έττεϊ εγγόνων δ ρνό ς' \\Άρ•κάς (ί *Αρ. ΜΜ. 

^Αργ,άς /ίιός \ ή Άτΐόλλωνος \ τταΐς 

γ.αΙ Κάλλιστους της Λνκάονος 
Βνγατρός || ώς φησι Χάρων ό *&οί\χ. Αρ. 
Ααμψαχηνός \ 
25 ^ννηγβν ένέτνχέ τινι των ί^μαδρνάδων νυμφών γ,ινδννενούστβ 

γ,αταφ^αρήναι της δρνός, εν ί] ήν γεγοννΐα ή νύμφη, ύττό 

χειμάρρου τΐοταμοΰ διαφΌ-αρείσης. ό δέ Ι^ργ,άς τόν τζοτα- 

μόν ανέτρεψε χαΐ τήν γήν χώματι ώχύρωσεν. ή δέ νύμφη 

88^ 8* Χρυσοτΐέλεια τήν τίλήσιν κατ' Ενμηλον Τ σννελΒ-οϋσα Αρ. ΜΜ. 
30 αύτψ έτεχεν Έλατον γ,αΐ !Αμφιδάμαντα, έξ ών είσιν οι ^Αρ- 

■ϋάδες 88^84 ώς φησιν ^Ατιολλώνιος άλλ^ δγε ττατρός έοιο 

τίνεσγ,εν άμοιβήν (Β 475) 8βς[(ΐ. νν. 476 — 478 — μύϋ-φ Τ. Ι ! 17 πρό σελήνης &ο\ι. Αρ. ζ/ 264 19 όχή — Αΐΐι. ΥΠΙ 363•> 16 (614) μέμηλεν α /Ι 17 πρ06 ίλληναε 8 20 ίγγόνων 8 

26 χαΐ φ&αρήναι 8 φ&αρήναι 8^ καί μελΧούστ] ψ&αρήναι Τ 30 άφεί- 

8αντα βχ Αρ. ΜΜ. III 102 Τ ΣΧΟΛΙΑ 173 

ή έτΐειδή ^Λγαττήνωρ άτΐό /Ι^ύο-αος είχε τό γένος, ό δ^ ^ρύοψ 
^Ατΐόλλωνος χαΐ ζίίας της Λνγ,άονος νίός. ταύττ] σννελ&ών 
^τΐόλλων ^γχνον έηοίησεν 88^ 8* ήτις τετίοϋσα τό βρέφος 
έτρεφε δρυός ατελέχει, διό ηροσηγορεύΘ^η ^ρύοψ 88* | κα2 βοΙι. Αρ. 

5 έξ αύτον ^ρύοτζες οι περί Παρνασόν, ως φησιν "Ηλιος δ ίου 
— έτΐεφνε (Αρ. Α 1213). 

481 λνγ,αινο μόρφων' τον ζ/ιός Λαραξενω^έντος Λυ- 
τίάονι μνΌ-ολογεΐται τόν 88^ τίον τΐαίδων 8 νεώτερον αύτφ 
^νσαι 88^ γ,αΐ ηαραΟ^εΐναί τίνα τταΐδα Νύχτιμον τοννομα 8 

10 τόν δέ ^νμω^έντα μη μόνον τόν έττιχειρήσαντα κεραννώσαι, 
αλλά γ,αΐ των άλλων Λολλούς, μόνφ 88^ (ϊέ 8^ σνγχωρησαι 88^ 
δεηθ^έντι 8^ ^νν,άονι "και ολίγοις άλλοις, σνγχύσαι δέ τήν 
δλην τράτΐεζαν, αφ ' ής Τρατΐεζοΰοαν ώνόμασε τΐόλιν εν !^ρ- 
γ,αδίί^. μετέβαλε δέ '/,αΙ ετέρους ττολλούς εις λΰγ,ους γ.αΙ 

1δ όρος δια τοΰτο εν Ι^ρκαδίί^ Λύν,αιον ώνομάσ&η. 88^ δ τρά- 
γος κακώς εφη ' λυκομόρφων γάρ ώφειλεν είηεΐν. ού γαρ 
λΰχαιναι, άλλα λϋγ,οι γεγόνασιν οι ^υγ,άονος τΐαΐδες κατά 
τούτον, ή δέ ιστορία τοιαύτη" \ Πελασγός ήν τΐαΐς τον /ίιός Αρ. III 96 
ν.αΙ Νιόβης, φ Λυν.άων τταΐς «κ Μελιβοίας κόρης ει'τ' οϋν 

20 Κυλλήνης, ως φασιν άλλοι τΐάλιν. ούτος ν,αταστάς βασιλεύς 
των ίί^ρκάδων ηολλοΐς γάμοις δέδεικτο τΐεντηγ,οντότταις. άλλ^ 98 
άσεβες βλάστημα των τέ^ινων έφυ \ ών ήν ■\•Μέναρος, Θεσ- 97 
ηρωτός σύν Νυκτίμφ, Καύχων, Λύχος Φ3•ίος τε χαΐ Τηλε- 
βόας, Λίμων, Μαντίνους, Στύμφαλός τε χαΐ Κλείτωρ ^Ορχο- 

25 μενός τε χαϊ έτεροι \ οί τΐάντες, ώς έφην, ένίχων ασέβεια* 98 
χαΐ ύτΐερηφανία. Ζευς δέ είχασ^εις άνδρι χερνήτη τταρα- 
γίνεται αύτοΐς, οί δέ χαλέσαντες αυτόν έτΐϊ ξενία σφάττουσιν 
ένα τταΐδα των έτΐίχωρίων , ού τα στΐλάγχνα συμμίξαντες 
τναρέϋ-εντο τί} τρατνέζτ}. Ζευς δέ μυσαχ^είς τήν *μέν* τρά- 99 

30 τζεζαν άνέτρεψεν, δ&εν νϋν ό τόττος \ Τραττεζεύς Τ εν ^Αρχα- 

1 ^ζύο-ψ — 2 νΐόί 8θ1ι. Αρ. Α 1218 (ΕΜ 28834) 

1 δρνόδ βί ί. 1. δρνόί τον §ρύοπο£ κατ' άποχοπήν 8^ 4 εκρνπτε Τ 

Οίη. β^ 5 "Ηλιοε 9722 8 ^νεανιχώτατον'ϊ Αρ. ΜΜ. ΙΙΙ 98 

12 σνγχωρησαι 8 13 ^όλοήν"} τραηεζονσα ώνόμασται ττόλιδ άρκα- 

δίαε «3 Τραπεζοΰσα δυβρβοί^ ίθΓΐη& χ ώνομάσΟ-αι ? 20 οΰ'τοδ — 

25 τε καΐ νβΓ8118 22 μαίναλοδ ΐη Ιϋ. δ μέναλοί ίη Ηί. /Ι μέλαν&οε ΐη^ 

μαίναλδ-οί γ2 27 ξενία οί. 64ΐί Π. 174 ΕΙΣ ΑΪΚΟΦΡΟΝΑ 

δί(( γ,αλεΐται, Λνκάονα <ϊέ ν,αΐ τους υιούς κεραυνοί τΐλήν 
Ννχτίμον Ι τον νεωτέρου |. Νυναίμου όέ τήν βασιλείαν λα- 1738 
βόντος 6 έτζΐ /^ευΥΜλίωνος γίνεται κατακλυσμός όιά τήν των 
^υχάονος τΐαίδων όσέβειαν. Τ άλλως, δ Ζευς έτνιξενω^εις 
5 ^ρχάδι τφ Λυγ,άονι είστιάτο. οι δέ τούτου νιοΙ ότΐόττειραν 
■ποιούμενοι , ει ϋ^εός έστι, τιρεανομήσαντες Νύγ,τιμον γ,αϊ τά 
τούτον χρέατα συμμίξαντες τοις άλλοις αρέασι ηαρέΟ^ηγ,αν 
τφ /ίιί. δ δ^ όργΐ(Γ&εϊς ανέτρεψε τήν τράτΐεζαν, δϋ-εν γ,αϊ 
Τρατνεζονσα ττόλις έστΙν έν Ι^ρχαδί^, τους δ^ Λυγ,άονος 

10 ηαΐδας άνεΐλε -/.εραυνφ ν.αϊ τήν ^^ρκαδίαν συνεχώς έχεραύνου, 
έως ή γη τίαραγ-αλοϋσα τόν /ίία τήν χείρα έξέτεινε, διό φασι 
ττρώτον τιαρ ί4ργ.άσιν έχεχειρίαν γενέσ&αι. ένίους δέ των 
^υγ,άονος τΐαίδων εις λύγ,ους μετέβαλεν. 88^8^ οϋς δ ^υν.0- 
φρων ούν. οίδ' όπως έφη λυγ,αιν όμορφου ς γενέσϋ-αι, ει μή τΐου 

15 είδος άντΙ είδους ώφειλεν είττεΐν , άντΙ τον άργ,τομόρφων. 
Καλλιατώ γαρ, ώς ληρονσιν (Αρ. ΜΜ. III 100), ή ^υχάονος 
&υγάτηρ, σύνΟ^ηρος ήν Άρτέμιδι, »} Ζευς εικασθείς Άρτέμιδι 
σννεμίγη, άρν,τον δ^ ταύτην ποιεί διά τό λα&εΐν τήν "Ηραν, 
έξ ής δ Λργ,άς έγεννήΌ-η. έν. ταύτης δϊ της σειράς γ,ατά- 

20 γέται δ Λγατΐήνωρ. Νυγ,τίμον γ,ρεανό μων' ούτος 

λήρος' ού γάρ τόν Νύχτιμον έν.ρεανόμησαν, αλλ" ίτερον έτΐΐ- 
χώριον τζαΐδα, ώς φησιν ^ Ατΐολλόδωρος (ΠΙ 98) χαϊ ξτε- 
ροι (1739). Τ 

482 των πρόσ^ε μήνης' πρώτον τοϋτο σν,όττει δτι 

25 καί τά επιρρήματα τό ν έφελγ.υστιγ.όν εχουσι φωνήεντος 
έτΐίφερομένου, συμφώνου δέ ούχέτι^ ώσπερ ν,άγώ γράφω γ,αϊ 
τούτον ενεχεν πολλοίς των άμαθων διασύρομαι τό αυτών 
άρρώστημα προσαπτόντων έμοί. Τ τών πρόσδ-ε δέ μή- 
νης, έπεί προσέληνοι οι ^Αργ,άδες. %%^%^ έτρέφοντο δέ πρό- 

30 τερον ττ^ βαλάνφ. β οι δέ ]Αρν.άδες ήσ^•ιον \ τάς βαλάνους 

Ρ όπτώντες πυρί.\. 8^ έτρέφοντο γάρ πρό συνόδου της σελή- 

4 Αρ. 1)ίΙ)1. III 98 

4 άλλωδ — ΙβιηβΓβ 3, Τ 8υί8 ίηίβπβοΐίΐ οίη. ο 9 Τραπεζοΰσα Ιιοο 

πηο Ιοοο έστιν οιη. β 12 τινάε 8^ ένίονί — β 173ΐ4 οί. 483ΐ 

66ΐ5 ρΓΟίΙ. 8 13 τούί 8 παΐδαί 8 18 σννεννάζεται II Αρ. 

31 έτρέφοντο — άβ ΑΓΟ&άαιη ΐηίβΓίυηί οαβία Εΐίυηάθ ηίΗίΙ οοηδί&ί ΣΧΟΛΙΑ 175 

Ρ νΐ]ς Ι τζνρΐ ότΐτωντες τάς βαλάνονς\. 8^ κα2 τό τον χρησμοΰ 
τΐολλοί δ' εν '^ρκαδ Ι^ βαλανη φάγο ί άνδρες έασι 
(ΗβΓ. Ι 66). τό δέ έξης οντως' ... 8 ή \ δτι ηροοέληνοι βοΐι. Αββοΐι. 

οΐ νβρισταΐ λέγονταΐ' τζροοελεΐν γαρ τό νβρίζειν\. ^^'^^^ί ^^^^''°^• ^^^ 

5 όέ αυτούς ώς μωρούς διαβάλλονοιν ώς λέγοντας αρχαίους 397 
είναι καί της σελήνης 7ΐ:αλαιοτέρους\. τό δ' άλληγορίχώ- 
τερον * οϋτως* εστίν. \ άστρολογίαν γαρ, ένιαντόν, μήνας, *Μ»1. ? 
ισημερίας Υ.α1 τα τοιαύτα Πάν ί4ρρν.άδων βασιλεύς ή ^ 4τλας 
Λίβνς (879) εϋρεν άτΐό σελήνης τους μήνας σνλλογισάμενος, 
10 ύστερον δέ Θαλής. \ άλλοι δέ φασιν , δτι ί^ρτίάδες θυσίας ? 
^εοΐς κατέδειξαν τιρωτον μνν, δεύτερον Ζτΐτΐον λενχόν, τρίτον 
δρνός φύλλα, δ&εν ή ΠυΌ-ώ *7ΐθλλοΙ έν *Αρν.αδία* βα- 
λανη φάγοι άνδρες έασιν. 

483 στΐληδφ' στΐληδός δϊ γ,ατά γλώσσαν \ ή σποδός\. 
15 ΐ τά^ ^έ βαλάνους \ ήσ^ιον οι ^Αργ,άδες \ ότΐτωντες 7τ:υρί\. 8 

484 τό (5έ χαλγ,ωρυχήσει έτΐειδή τίολλά χαλχον μέ- 
ταλλα έστιν έν Κύηρφ. λέγει οϋν δτι τιαραγενόμενος εξ 
ί^ρ^αδίας | ό ^Λγατίήνωρ \ έν Κύττρφ \ %αλ%όν έργάσεται\. 88^*^ 
έγώ δέ φημι δτι τΐαραγενήσεται έν Κύίτρφ , δτΐου χαλγ,ω- 

20 ρύχοι είσίν' άτΐρεηές γάρ τό τοιούτον στρατηγόν γενέσ&αι 
χαλν,ωρύχον. τό δΐ σχήμα φημι γ,ατά σύλληψιν η χαριεν- 
τισμόν. 

485 γνύ-3-ος δέ αντί του βό&ρος. χαί \ τταν ■/.οίλ\ωμα 
οΰτως καλείται. 8 

25 486 οϋ φίτυν \ *τόν ττατέρα* \. Τ ήν γάρ '^γαπήνωρ Ρ 

ό νίός ί^γγαίον. ούτος δέ έηϊ τόν Καλυδώνιον -/.άτιρον έξελ- 
&ών άνηρέ&η ύτΐ αύτον. 8^8* τό δέ τνλάτος τής ιστορίας 
"Ομηρος (1529) φησί' καί Έωτήριχος έν τοις Καλυδωνια- 
γ,οΐς λέγει . . . ^^^ ό δέ Καλυδώνιος συς τΐρωτον μέν τνερί τήν 

30 Οϊτην διατριβών (486) ήλί^εν εις Αίτωλίαν Φ &^ ^Αρτέμιδος 
μήνιδι, δτι ούγ,' έ^υσεν αύτ'η ό ΟΙνεύς 8βς[. άλλοι — Ι 535 Τ. 
Οίταΐος οϋν έγ,εΐνος ν,αλείται \ άτΐό τής Οϊτης\. 8^84 8^ 

14 σηοδόδ Νιο. Θ 763 23 βό&ροε, χοάω^αα Ηβ8. 

2 άρχαδίη να. λιϊ. 8^ 3 Ιαο. ίηά. 12 ην&ία II 18 εργάζε- 

ται 8 19 είε τήν κύπρον II 28 Σωτήριχοδ — Ηίβί. ΥΠ 73 

29 Ιαο. ίηά. πρώτον ,ι/έν | πρότερον II ΟΠΙ. α 32 έκεΖνοδ — Οϊ^τηδ 

διά τούτο Τ 176 ΕΙΣ ΑΪΚΟΦΡΟΝΑ (Ρ) 487 τόρμα ισ ι ταΐς τιεριγραφαΐς τον βονβώνος \' 

τόρμη δέ ή τίαμτΐή, όφ^ ής την τον μήρον γ,αμττήν δεδήλωγ,εν, 
^ρυλλίξας δε άντΙ τον ^ραύσας' τζερί γαρ τό άγ,ρον, φησί, 

4 τοϋ βονβώνος ετΐληγη ό ^Αγγ.αΙος. 8^ βονβών ος έν 

Τ-^Ττόρμαι,σι, \ ταΐς τΐεριφερείαις τον βονβωνος | σνντρίψας 
τό σώμα \. β* βονβών δε έστιν δ τον ίσχίον τότνος' δ δέ 
φησιν ό σοφώτατος ούτος *Λνν.όφρων* βονβώνα, ονχ ΐσημι 
*ή βαρβαρίζοντος ν.αϊ φλναροϋντος τον ανδρός ή έμοϋ άμα- 
^αίνοντος*. ννν μέν γάρ έν τφ βονβώνί φηοι τόν Άγι^αΐον 

10 ττληγηναί, είτα μετά μιχρόν ψηαι πλήξας άφύτιτως οφν- 
ρόν (493)* έγώ δέ τΐάλιν γινώσ^ιω σφνρόν τα τΐερί τόν 
όύτράγαλον μέρη. βονβωνόσφνρον οϋν μή γινώϋτιων κατά 
*τόν* σοφώτατον τοντον *τόν υμΙ χρενδεΐς ιστορίας μνρίας 
λέγοντα ν.αϊ έαντφ ν.αϊ ού μόνον τοις άλλοις τίολλάν,ις έναν- 

15 τιονμενον*, ώς έοιν.εν, άμα^αίνω. 488 έγνω δ' δ τλήμων' 

τιετνλάνηται δ Ανγ.όφρων ίΐερι 
Υ την δμωνυμίαν. τό γάρ [τΐο λ- 

λά μεταξύ τΐέλει κύλικος 
20 καΙ χ ειλεός άκρον \ έπΙ 

τον 2αμίον Ιί4γκαίον εϊρηται, 

δς ήν Ποσειδώνος καΐ Άστν- 

τΐαλαίας νιος της Φοίνικος 

βασιλεύων της 2άμον. ^Αρι- 
25 στ οτ έλη ς δέ έν τί) Σαμίων 

Λολιτείί/ί (ίρ. 530) φησΙν δτι 

^Λγκαίίρ φντεύσαντι άμττελον 

τών οικείων τις είτζεν ώς ον 

γεύσεται τον έκ ταύτης οϊ- 
30 νον. 8^ 

ένηνοχνίας δέ κάρηον *τής όμτΐέλον* έκ^λίψας ελαβεν εις 

κύλικα έτΐΐ τω τΐιεΐν καΐ 8^8* λήρός έστι καΐ τόδε' τφ 2α- 
μίφ γάρ ί^^γκαίφ στεφηφόρφ 
εξήλθε χρησμός μή τΐΐεϊν 
έξ άμττελον. δ γάρ ί^γκαϊος 
ούτος υιός ών Ποσειδώνος 
και Άστυτζαλαίας της Φοίνι- 
κος έφύτενσεν άμττελον κατά 
Άριστοτέλην \ τόν τους Πέ- 
ττλονς σνντάξαντα γΤ. μάντιςΤ 
δέ *τις* είττεν αντφ' ον ττίΐ]ς 
οίνον έκ ταύτης. 3 &ραύσαε Ιβχ. Αρ. 8821 22 8θ1ΐ. Αρ. Α 185. 188 Ιβ*• ληρο5 — ^1 νθΓ8118 23'' τόν — σνντάξαντα οί. V ΚΟΒ. ίπ 

Ατίδί. V 1574 31 έκ&λί-ψαε ϊΐαβεν \ άπέ&Ιιχρεν Τ ΣΧΟΛΙΑ 177 ν,αλέσας τόν είττόντα ως χρεν- 
σάμενον ήλεγχεν. ό δ^, ντνό 
^εον έμτννευσ^^είς εΐττεν ώς 
τΓολλά μεταξύ τιέλει χύ- 

5 λιν.ος γ,αϊ χείλεος άτιρον. 
τον δέ σνός λνμαινομένον τήν 
χώραν υμΙ βοής γενομένης έτΐή- 
δηαεν ό !Αγχαίος άτΐορρίψας 
τήν γ,ύλιγ,α, έξελϋ-ών όέ ττρίο- 

10 τος άντβρέΟ^η νττ^ αύτον. &'^ χατεγέλα τον \ μάντεως Τ δει- 
κνύων τήν χύλΐΥΜ. ό (5' έφη 
ίτο λλά μεταξύ τΐέλει χύ- 
λίχος καί χείλεος άγ,ρον. 
βοής δε γενομένης ώς σνός 
λνμαινομένον τήν χώραν άφεις 
τήν γ,ύλίν,α ό^Λγν,αΙος έξήλ^εν 
έηΐ τόν σϋν καί όνηρέ^-η. ού- 
τος δέ δ ^ντίόφρων έττΐ τον 
!Αγα7ΐήνορος τιατρός' ^γκαΐον *Β 901 

*νίον* {'Άχτορος •\Τ γ,αΐ Έύρν&έμιδος \Ύ τής^Αχάστον \ ν,αΐ *8ο1ι.ΒΖΓ175 

τιερϊ τον Καλνδωνίον σνός τοϋτο έδέξατο. 

491 δ δ' αύτός' φησίν ότι, τον τεΟ-νηχότος σνός οδούς 
ότΐέχτεινε τόν '^γγ,αΐον. 8^ φασϊ δε ^πρώτον τήν ^Αταλάντην 

15 άχοντίσαι. κατ' αύτον. β^β* 

492 στόρ&νγξ \ ν.νρίως Φ τνάν τό εις οξύ \ λήγον \ νΰν 
δε τόν οδόντα \ λέγει ^"^^^ τοΰ χοίρον. 8^ δ εδον τΐώς' 
ει μέν γ,τανοϋντά έστιν, ώς έγώ γράφω, όντως σννταχτέον' 
ώς δεδοντΐώς χαΐ ήχψ φερόμενος τόν χτανονντα ν.αΐ μέλ- 

20 λοντα χτανεΐν αυτόν Ι^^γχαΐον ήμύνατο χαΐ έτιμώρησε τνλή- 
ξας άφνν.τως "/.ατά τό βονβωνόσφνρον έχείνον. τό δέ γρά- 
φειν γ,τανόντα μώρόν έστιν έτΐΐ τον Άγτιαίον \\ ^Αταλάντη Αρ. ΜΜ. 1 70 
γαρ αυτόν έτόξενσε, Μελέαγρος δέ τφ σνοχτόνφ δόρατι \ 
περί τό μέτωτΐον \ τΐλήξας άνεΐλεν. ^Λγγ,αΙος δε ουδέν γεν- ΡΜΙ. Ιηι 15 ? 

25 ναΐον έ-ττοίησεν έτί αύτφ ή \ δτι άνατεινάμενος τόν ηέλεν,νν ? 
ώς τύλήξαι αντόν \ άνηρέ^η ττληγεϊς ύτΐ^ αντοϋ\. γ,αϊ οϋτω 
μϊν έτΐ^ ^Λγν,αΙον σννταχτέον , έττΐ δέ Μελεάγρου όντως, *δ 
βαϋ-ύτατόν έστι χαΐ έμόν έν&νμημα*. ό (5' αυτός στόρ- 
■Θ-νγξ και \ οδούς \ ήτοι ό χοίρος δεδοντίώς χτανΌ-εϊς τόν 'Ρ 

30 χτανόντα ήτοι τόν Μελέαγρον ή μύν ατο τνλήξας άφύν.- 
τως άν.ρον σφνρόν ήτοι άστράγαλον γ.αΙ τΐόδα τον όρ- 
χηστοϋ γ,αΐ ταχντάτον ττολεμιοτοϋ. ούχ δτι δε αυτόν 

15 Αρ. 1)ίΙ)1. 1 70 16 Ρ. 8 761 οί. στόννΐ 486 Ρ 795 Ρ 1181 Ρ άΐίΓθΐΐ 
ΒΛ. Αρ. ζ/ 1679 (ΕΜ 72832) 

^^ ϋ•εί8 II 11 >*^ι^κοι5(»/ον Αρ. 1)ί51. III 105 &11. ΕιΐΓ^ηο- 

ιηβη (ϊΐ).) ϋοηίαικϋί οιιιη ΕιίΓγάΐοβ 8θ1ι. Ώ 1. 1., οαί Εύρνϋ'έμιδοί βηΐϊδίίίιιίΐ 
^^Άκτοροδ 8θ1ΐ. Ώ 1. 1. 
I^^^ορ^1^οη^8 ΑΙθΧΛίιάΓβ, II. 12 178 ΕΙΣ ΛΪΚΟΦΡΟΝΑ 

έπληξε *7ΐ€ρΙ* τους πόδας ό χοίρος τοϋτο εΐτΐεν, άλλα χα- 
ριέντως γ,αΐ άστείως ταντά φησιν, δη ήμύνατο αυτόν δήοας 
τον τΐόδα αύτοϋ χαΐ τΐΟίήοας * αυτόν* μή δύνασ-9-αι τνερι- 
Λατεΐν δια τό άναιρε^-ήναι τοιοντοτρότνως. \\ άνελών γάρ τον βοΗ. Ο 7548 
5 συν τ^ ΙΑταλάνττ] την χεφαλήν τον ανδς γ.αΙ τό δέρμα γέρας 
άτίρο^ίνιον χαρίζει, τζεριλύηους δέ γενομένους τούτον ενεγ.α 
τους της μητρός αύτοϋ αδελφούς ν.αι έχ&ρούς αύτφ γενομένονς 
άνεΐλεν. ί^λ^αία δέ ή τούτον μήτηρ λνηη^εΐσα ξνεχεν τον 
συμβάντος τοις άδελφοΐς τήν τιαρά των Μοιρών δάδα ν.ατέ- 

10 τίαυσεν, ην έτήρει ώς συοτατιτ^όν οϋσαν της Μελεάγρου ζωής 

άτιεραίαν φνλαττομένην. \ τινές δέ φυλλάδα έλαίας, ού δάδα Μ&1. 209 
είναι φαοιν, ην εν τγι %υήοει φαγοϋοα τφ Μελεάγρφ εν τ^ 
γεννήσει συντέτοχε γ,αι έφύλαττεν άγ.ριβως νηό των μάντεων 
τοντο μα&οϋσα ώς έστ* αν φυλάττοιτο ή φυλλάς αβλαβής, 

15 αβλαβής χαϊ 6 Μελέαγρος ίσται, *εί δέ φ&αρ^, καί ό Μελέα- 
γρος συμφ^αρήσεται*. ταύτην οϋν δια τα τΐέν-θ-η των αδελφών 
χαταν,αύσασα \ είσήλ&εν έν τφ ^αλάμφ καί νε>ίρόν εύρονσα 
τον ηαΐδα συνατΐέχτεινε καί έαυτήν. |{ οδτως έγώ φημι συν- 
τάσσειν τον '/.ταν όντ α. 

20 494 τρίτος δε Λίγεύς ό Πανδίονος υιός \\ ή Σ•/.υρίου *κατα ΐηίΓ.3ο Αρ. 

τινας* \ ή κατά τόν Λυγ,όφρονα (1324) Φημίου \ ν.αϊ υίοττοιη^εις 
τφ Πανδίονι \ βασιλεύων ^^ηνών \ γαμεΐ ηρωτον Μήδαν τήν ΐηίΓ.3ΐ 
"^Οτΐλίτον, δευτέραν Χαλχιόηην τήν 'Ρηξήνορος. | ώς δ* άλ- ? 
λαχοϋ εϋρον, μίαν εσχε γυναΐγ,α ^ντόχ^ην τήν ΙΊερσέως. \ 

25 ώς δ' ονγ. έγίνετο τούτφ τταΐς, δεδοιτιώς Πάλλαντα, Νίσον 
"λαΐ ^ύν.ον τους αδελφούς έρχεται εις Πν-Θ-ώ περί παιδο- 
τΐοιίας μαντευσόμενος ν.αϊ εδό^η τούτφ χρησμός άσχον 
τόν προύχοντα ποδάονα, φέρτατε λαών, μή λύσ-ης, 
τΐρίν ές αγ,ρον ΙΑ^ηναίων άφίν.ηαι. 

30 494 τρίτος δέ' Αίγεύς ό 
ΪΙανδίονος υιός βασιλεύς ^Α&η- 
ναίων συνελ^ών Λϊ^ρα ττ) 
^Ιιτ^έως έν Τροιζήνι εσχεν 
εξ αυτής τόν Θησέα, γ,ατέ- άπορών δέ δια τόν χρησμόν 
παραγίνεται εις Τροιζήνα προς 
Πιτ^έα \ τόν χρησμολύτην \ ν.αϊ 8ο1ι. Ειιγ.' 
δς με^ύσας αυτόν έποίησε ^^ΡΡ• ^^ 
συγγενέσϋ-αι ττ] ^υγατρι αύ- 16 τό € πά&η 6 πένδΌβ ο 22 μήδαν α Ρατ. 2403 μήδαντα ■/! 

μήταν 6 μήταν δαναον γ2 23 όηλϊτος δ ** όπλητοδ 6 24 Αντόχ&ην 

Ηΐβί. V 677 28 ανδρών II ΣΧΟΛΙΑ 179 τον ^ι^ρ<^ \\. εγκύου όέ τ^^ *Ρ1αί. Τΐιββ.δ 
ΛΪΘ-ρας γενομένης ψΤ ό Λίγεϋο, 
ύτΐό γ,οίλην ττέτραν έ3•ετο ξί- 
φος χαΐ ύτΐοδήματα \ ώς φηαι 
Πλούταρχος Τ καί Καλλίμαχος 
λέγων έργα δέ μιν Τροι- 
ζηνι Κολονραίγι ύτΐό τΐέτρτ] 
^ήγ,ε αν ν άρττίδεσσι (ίτ. 66) 
8*. καί αυτός μέν αποδημεί Αρ. 1.1. 
ττρός '^^ήνας, τ^ δε ^'ί^ρα 
εντέλλεται, εάν νιος έξ αντης 
γέννημα \ δεΐξαι αύτφ τήν τζέ- 
τραν Ι -/.αϊ λαβόντα το ξίφος χαΐ οί. Ρΐυί. 1.1. 
ένδνσάμενον τά υποδήματα, 
δτε αύτφ εφαρμόζει \ τίλείν εις Ά. 6 
^Λϋ-ήνας Ι ο γ.αι έποίηοεν ανξη&εις δια γνωρισμόν τον πα- 
τρός 8*. 

"λέλωρ νιος τοΰ γίγαντος 
Θη Ο έως τον μάρψαντος τά 
δ π λα δηλονότι τοΰ ^ίγέως 
έν. της χοίλης πέτρας ή 
το γίγαντος προσνπατ,ον- 
στέον τφ τον ^Ιγέως, δπερ 
•/.αϊ βέλτιον. δ γάρ ΛΙγεύς 
ΙΑ^ηναΐος γ,αϊ γηγενής καί από 
Ερεχθέως. \ τινές δέ τοϋτον *8ο1ι. Ρΐηά. 1 
ν.αϊ ένα των άναδο&έντων εκ 
των οδόντων φασι τον δρά- 
κοντας τον εν Θήβαις (111), 
ώς καΐ Άνδροτίων. \ 
τρίτον δέ λέγει άπελ&εΐν τόν 'Λκάμαντα τόν τον Θησέως 
παΐδα εν Κύπρφ, άφ' ού καΐ δρος καλείται ^^κάμας. φασι 
δέ τίνες ού μόνον ί4κάμαντα, αλλά καΐ ^ημοφωντα τόν άδελ- λιπε δέ τό ξίφος αύτον και 
τά υποδήματα τύ} ^ίΊ9•ρ^ ει- 
πών ήνίκα έφαρμόσωσι τφ 
παιδί τά υποδήματα ββ'^ και 
5 τό ξίφος δννηθ^'η κομίσαι 8&^β^ 
τότε λαβών αιίτά έλ&έτω εις 
^ΑΒ^ήνας. 88^ δ καΐ έποίησεν. 8^ 
αύξηβ-είς οϋν καΐ λαβών τά 
δπλα ήλ^εν εις Αθήνας εις 
10 άναγνωρισμόν τοΰ πατρός. 
Ρ κοίλην οϋν πέτραν \ λέγει την 
έν Τροιζήνι \. και Καλλίμαχος 
Κολλονραίαν καλεΐσΟ^αι λέγει 

(*ίΓ. 66). 88» 

15 495 κέλωρ γίγαντος άμ- 
φίβολον πότερον τον μάρ- 

20 ψαντος εκ της πέτρας τοΰ 
γίγαντος τά δπλα, ίνα ό 
λόγος Ίι περί τοΰ Αίγέως, ή 
νιος τοΰ γ ίγαντος τοΰ λα- 
βόντος τά δπλα εκ της πέ- 

25 τ ρ ας, Ινα ό λόγος η περί 
Ι Θησέως \ δπερ και βέλτιον. 
γίγαντα δέ καλεί \ τόν Θη- 
σέα 1 έπεί Α&ηναΐος και γη- 
γενής από Ερεχθέως. 88 ^ 

30 VI 13 5 κινησαι 8^8^ 6^ ϊργα — | &η β ρΙβηίοΓβ Ε^ (ΕΜ 1484ο) ? δβά 

οί. 18023 18131 8 αύξη&ειδ — χαΐ \ ήνίκα §έ ηνξή&η ό &ησευΒ και (ίέγαε 

έγένετο , και εφήρμοσαν τά ύηο^ήματα τοΖβ ποσίν αύτον, τότε 8 
\%>^ δταν II έφαρμόσονσι• 6 έφαρμόσωσι ο 

12* 180 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

φόν αύτοϋ άπελ^εΐν εν Κύτΰρφ. 8*8^ τον τΐοτ^ εις 

λέχος άντίτΐτωσις' οϋ ποτ ε εις λέχος λα•9•ραΐον ίξε- 
ται τον '^'λάμαντος δηλονότι ή Ίόαία τΐόρρις γ,αϊ όάμαλις 
ήγουν ή Λαοόιγη. Τ τόν Λοτ εις λέχος' Διομήδης ν.αΐΆν.ά- 

5 μας δ Θησέως 88^8* νίός 88^ τιρό τον ναυστολήσαι τονς"Ελλη• 
νας Τ έττρέοβευσαν τιρός τονς Τρώας ββ^β* διά τήν'Ε/.ένην Τ. 
καί συνέβη ΛαοδίτΛ,τ] ττ) Πρι- έρασ^εΐσα δέ Λαοδίγ,η ή Πρι- 
άμου μιγήναι ^Λγ.άμαντα γ,αϊ άμον ^νγάτηρ ^^χάμαντος έ- 
τεν,εΐν 88 ' (^^^7^ ^^''^Φ ^•ο:ί έτεχεν 

10 υίόν Μούνιτον γ,λη^έντα. φοβούμενη δέ δέδωχε το βρέφος Λϊ- 
ι9^ρ^ τ^ τοΰ Θησέως μητρι ββ^β*^ ήγουν τ^ μάμμη ί^γ.άμαντος Τ 
άνατρέφειν ΒΒ^Β* αυτό. \ συνήν γάρ τί] Ελένη εν τη Τροίζΐτ/Ί44ο.8οΗ. Ο 
*ή* Αϊ&ρα ή Πιτ^έως ^υγάτηρ έξ 'Λ^ηνων άρτναγεΐσα τΐαρά 
τών ζίιοσχονρων \ δι' ά μέλλει έρεϊν. ηάλιν <ϊέ άρηαγείσης 

15 της ^Ελένης υτΐ^ Αλεξάνδρου \ έν.ονσα Τ σννείηετο υμΙ αύτη | 183-28 
μάλλον δέ γ,αϊ ή Λϊ&ρα αύτη έτΐεισε την "^Ελένην Άλεξάνδρφ Μ&1. 119 
άχολου^ήσαι\. ταύτη οϋν τ^ ΛΪ3•ρ<} τόν Μούνιτον δέδωχεν 
άνατρέφειν ή Ααοδίχη Τ ή δέ γνοϋσα τον υίωνον αυτής 
το τιαιδίον έχόμισε τιαι άνέ^ρεψεν. άλούσης δέ της Τροίας 

20 αναγνωρισθείσα τφ Ι^χάμαντι άττηρε μετ' αύτοϋ κομίζουσα 
καί τόν Μούνιτον. τιαραγενο μένων δΐ αυτών εις Θρί^γ,ην 
γ.αϊ έξελ&όντων εν γ.υνηγεσίφ όφις τόν Μούνιτον έτρωσε γ,αϊ 
όντως έτελεύτησεν 8838* ως φησιν Εύφορίων ή οι Μούνι- 
τον υΐα τέν,ε τιλο μένφ ένι ώρφ, αλλά έ 2ιθονίη τε 

25 γαΐ έν ν,νήμησ IV Όλύνθου άγρώσσονθ' άμα ηατρί 
τΐελώρ ιος έν,τανεν νδρα (ίτ. 55). 8* ή ζωσ' έν'!Αιδη' 
Λαοδίγ,η ττορΟ-ονμένης της Τροίας ηνξατο γ,αΐ γ.ατεπόθ~η εις 
γήν διά το μή γενέσθαι αυτήν δούλην. *Ίδαίαν οϋν πό- 

^ ριν\ άλληγοριχως τήν Ααοδίγ.ην\*. 8^8* γ.αί ταΰτα μεν οϋ- 

30 τως, ή δέ έννοια τοιαύτη ' των τΐέντε, ών είπε μέλλειν άτζελ- 
θεΐν εις Κύπρον, τρίτος άτνελεύσεται ο Άγάμας δ τον Θη- 
σέως τΐαΐς τον λαβόντος τα δήλα τον Λιγέως έγ. της τΐέ- 
τρας. \ ό δέ ^Αγάμας όλίγαις ναυσΐ προσίσχει Θραξι Βισάλ- *Αρ. βρ. 6ΐ6 
ταις χαΐ έρ^ τούτον ΦυλλΙς ή θνγάτηρ τοΰ εγ.εΐ βασιλέως 

35 γαΐ ό ηατήρ αυτήν έγγν^ έτΐΐ ττροίγΛ τ^ βασιλεία. Άχάμας 

5 πρό — "Ελληναε οω. // 8 άκάααντι 8^ 26 ν8ρο5 II 

33 ** ^ημοψών (Ιίυο. β&ΐί. 40) 34 τήν βααάείαν α ΣΧΟΛΙΑ 181 

δέ βονλόμενος έλΌ^εΐν εις τήν τεατρίδα πολλά δεηθείς ηαρά 
Φνλλίδος καί των έαείνης όμόσας όντιστρέψειν εξέρχεται,. 
"καΙ ΦνλλΙς αυτόν τΐροτίέμτΐεί άχρι των Εννέα οδών καλ δί- 
δωσιν αντφ γ,ιβώτιον είηοΰσα ιερόν είναι μητρός 'Ρέας καί 
5 μή άνοίγειν αυτό, ει μή δταν ατνελτΐίστ] τήν τνρός αυτήν 
άνοδον. δ ό' Ιλ^ών εΙς Κνηριν έγ.εΐ τιατφχει. τίαϊ *τον* 
ταχτον χρόνου διελβ-όντος ή ΦυλλΙς αράς δεμένη γ,ατά ^Λγ,ά- 
μαντος έαυτήν αναιρεί, ί^άχάμας δ^ τό τιιβώτιον άνοίξας 
φάσματι τιρατη&εις άνειοιν έίύ τόν ϊπτΐον ν.αϊ τοϋτον έλαύ- 

10 νων άτάχτως άτΐόλλυται' τοϋ γάρ ιτζηου σφαλέντος εν. των 
ότΐΐσ&ίων μερών 'λατενεχ&είς τψ αύτον έμπήγνυται ξίφει. 
οι (5' ύτΐ' αυτόν τίατφκησαν εις Κύττρον. \ ττόρρις γ,αϊ 

ηόρτις ή δάμαλις διά δύο ρρ' ττόρτις γάρ ήν καί έν-βολτ] τοϋ τ 
χαΐ πλεονασμφ τοϋ ρ ηόρρις. έστι δΐ δ στίχος χωλίαμβος, 

15 * δ 7ΐόϋ•ος έοτΐ τοϋ έαμβιγ-οΰ μέτρου, οι δε μεταγραφείς ή 
ν,αϊ αυτός ό τίοιητής ^υτίόφρων δι' ενός ρ γράψαντες αμα- 
θείς γραμματιν.ής τέχνης φαίνονται -και προσέτι καί μετριγ,ής 
ως άγνοήσαντες δτι γ,αΐ δ χωλίαμβος ύτζό τό ίαμβίλόν μέ- 
τρον τάττεται. τιρεΐττον δέ χωλεύειν χαΐ σχάζειν τόν πόδα 

20 ή και9- όλολληρίαν τόν λόγον είναι άμα^έστατον*. 

497 5^ ζώσ εις "Αιδην' φεϋ, πώς, Λύγ,οφρον, αναγ,ό- 
λου^α γράφεις εναντία σύμπασι καί σαυτφ πλέον ; άνω γάρ 
είπών σαϊς γραφαΐς μετροχρότοις 8βς[ς[, ΑΙ. 316 — 318 ήγουν 
χαράδρα συμπεσεϊται υμι ^άντ^, δταν τό τιαλλίπυργον Ιλίου 

25 πέδον "Ελλην στρατός πέρσειεν εύσ^ενεΐ τίράτει, ταΰτα προει- 
πών νΰν έναντίως λέγεις" τήν γάρ ^ανοϋσαν πριν πεσοϋσαν 
χαρόδρ<^ αύ^ις ανιατας γ,αϊ νεχροϊς αντί^ν πάλιν χ^νήσχουσαν, 
ώς φής, συμφοραΐς τοϋ Μουνίτου Θρήσσης έχίδνης προσ 

29 βολ•^ τεϋ^νηχότος. Τ 

Ρ 499 τό δέ Κρη στώνης (έ'χις) όφις Θρςτκίκο'^ | από 

τόπου \ . . . ώς Εύφορίων ή οι Μούν ιτον υΐα τ έχε πλω 
μένβ ένΐ ώργι {ίτ. 55 Μ). 8^ * Κρηστώνης \ της Θράχης \' 
οϋτως γάρ έτίλήϋ-η από της Κρηστώνης "Αρεος υμι Κυρήνης 
χ^υγατρός*. 8^ 12 έν χύτιρω II Αρ. 21—29 νβΓδϋδ 23 (318) λεύσσονοαν II 

31 Ιεο. ίηά. πίωμένχι — θί. Ι8Ο23 182 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

502 *δνόφφ αντί τοΰ γνόφφ, δωρικίας' οι γάρ Δωριείς εμ 6θ9 , 
αντ^ τον γ 5 τι3^έααι,ν* 

503 ή μόνγι ζνγόν' \\ Πειρί&ονς κα* Θησεύς 6 μεν ζίιοζ *8ο1ι.Ο/ΐ44 
ων, δ δϊ Ποσειδώνος \ φιλίαν ίΰοιησάμενοι \ σννέ^εντο αρ- Ρΐαί.Τ1ιβ8.30 

5 ττάσαι /^ιός ^νγατέρα. άρττάσαντες οϋν τήν '^Ελένην παρατί- 
θενται, εν '^φίδναις της ί^ττιχής ^ϊθρ^ ττ] ΤΙιτ&έως μεν 
θνγατρί, μητρϊ δ^ Θησέως. Κάστωρ δ^ ν.αϊ Π.ολνδεύν.ης οι 
^ιόσν,ονροι, οι 501 δταν τ εγ,όντ ος τοΰ 
10 Ι^γ,άμαντος αιχμάλωτο ς όέ 
ή Λϊ&ρα. οι γάρ ζ/ιόσγ,ονροι 
διά τήν άρτιαγήν της ^Ελένης 
τήν ύτιό Θησέως είλον τάς 
'^3•ήνας χαΐ ουδέν έλαβον έχ 
15 της τΐόλεως ει μή ^'ίΟ^ραν 
τήν Θησέως μητέρα 'πρός της "^Ελένης αδελφοί τίορ&ή- 
σαντες τήν 'Λττίγήν || διά τήν 
άρτταγήν της ^Ελένης Λϊ&ραν 
λαμβάνουσιν αίχμάλωτον εις 
αισχύνη ν αύτοϋ, ήτις όρτΐα- 
γείσης πάλιν της '^Ελένης νΐΐ 
Αλεξάνδρου σννατιήρεν αυτί} 
έττϊ Τροίαν. 

αίσχύνην αύτοϋ, ήτις συν Έλέντ] εις Τροίαν ήλϋ^ε. 8•* χαΐ 
"Ομηρος ΑΪΌ^ρη Πιτθήος ϋ-υγάτηρ [Γ 143) β^β* Κλυ- 
μένη τ ε βοωττις. δ&εν αίχμάλωτον είττεν αυτήν ώς αίχ- 

20 μαλωτισΌ^εΐσαν ντΐό των Αιοσγ,ούρων Τ 

505 αντίποινα δε Ό-υά- * εις άντίηοινον της υπό Θη- 

'Ρ δος 8^ Ι αντί τοΰ της άρ- οέως αρπαγής της '^Ελένης* 
παγείσης Ελένης \ μόντ] ττ) 
Λϊϋ^ρίζ ζυγόν δού λειον άμφήρε ισαν | οι των ί^θη- 

25 ναίων Ι πορδ^ηταί. ββ'^ δ δέ νους ούτος ' δτε μετά τήν 

'κα-θ-αίρεσιν της 'Ιλίον ή Α'ίΒ^ρα τφ πατρί Άχάμαντι τόν 
Μούνιτον δώσει, καί β^β* ό Μούνιτος 8* άποθανεΐται εν 
Θρ^'κι^. 8^8* 

504 Άγ,ταίων λνχοι' * οί //ιόσγ,ουροι 88^8* ν,ατά Θη- 

30 σέως Τ στρατεύσαντες έπϊ τήν ^Αν,τήν — Άχτή δέ έχαλεΐτο 
πάλαι ή Αττιν,ή (111) — έφείσαντο πάντων των έν ττ} 
πάλει πλην της Αίθρας* διό -/.αϊ 0-αυμάσαντες οί Αθη- 
ναΐοι"ΑναΐΛτας αυτούς έ-κάλεσαν δβ^δ* ήγουν θεούς γ.αΙΎ σω- 
τήρας. 88•'84 Ι *οί των Αθηναίων άρπαγες \ ν.αΙ \ πορθηταί\ Ρ 8υρΓ.ϊ4 

35 λέγει δέ \ τους Αιοσγ,ούρους \ . 8^ Αν.τή δε έχαλεΐτο ή Αττιγ,ή Ρ 

22 άρπαγψ τη$ 8^ 23 μόνη ^^ β^ 25 δτι 8^ α 27 καΐ \ τότε Τ 
31 έφείσαντο δέ 88^ ΣΧΟΛΙΑ 188 ή αη "Αγ-ταίωνοζ βασιλέως ή δτι τό τΐλεΐον μέρος της ΙΑτ- Ε§ (ΕΜ54)4 

• ■> 1 » η 1 » ' 1 * ΕΟ 915 928) 

τιτίής αχτη ήτοι παρα<ταλασσιον εστίν. , 10 505 λείπει τό ίνεχεν. ΐ. 1. 8^ 

έρρέ^η τνάλαι (88) δτι ο Ζευς 
^ύ•/,νφ όμοιωϋ^είς έξ ώοΰ, ώς 
ληροϋσι, τούτους γενν^, ών 
έχάτερος τφ ήμίσει τον όστρά^ 
%ον τον ώον -ίζερί'/,εφαλαίφ 
έχρήτο. 

506 στρόβιλον όέ είπε \ τό περιφερές όιχότομον τοΰ *ρ ρ 506 όστράτΛΟν \ τον φοϋ, 

5 έξ οϋ έγένοντο. \ τούτον τον 

φοϋ έν.άτερος άντϊ περιγ.εφε- 

λαΐας έτίέχρητο τφ ήμίσει. 8&^ ω ου 507 *γ.όρσην' '/.όρστ] γ,νρίως ή μήνιγξ λέγεται, νϋν δϊ \τήν ΕΜ 721ΐ2 
γ.εφαλήν \ φησιν | ώς /.αϊ Έμπεδοχλής έν τφ περί Νεί- ΑΛβί. ά. &α. 
χους ώς πολλών μεν χόρσαι αναύχενες έβλάστη-° 
1δ σαν*, οί. 30ΐ8 

Ρ) 508 τά δ' άλλα β^ριπό βρωτ ος' \ ^ρίψ δ σχώληξ, 

δστις γίνεται έν τοις ξύλοις \ 88^ 8* επειδή τοιοντοις ξύλοις 
οι παλαιοί έχρώντο ώς όσφαλεστέροις τφ μηδένα δύνασδ-αι 
τό ξύλον τό νπό σχώληχος ώς σφραγίδα γεγονός (παρα- 

20 ποιεΐν). 8 άλλως \τε\ 88•*. πρΙν εύρεΟ-ήναι τάς χρνφίας 

σφραγίδας οι παλαιοί έσφράγιζον ξύλοις | υπό ^ριπών βε- 
βρωμένοις \ διά τό αυτά πολνχέντητα είναι, άά^β^ ^ρι- 

πόβρωτος σ φραγις' τό έξής' . . . ββ^ δ δέ νοΰς&&*' την άλλην Άττιχήν ώς έσφρα 
25 γισμένην παρείασαν μηδέν λα- 
βόντες ει μή μόνην τήν Αϊ- 
Ό-ραν ν.αι ταύτην δι' άτιμίαν 
Θησέως, ήτις συν ττ^ Έλέντ] 
εις "ίλιον ήλ^εν. 88^ μόνην τήν ΛΐΟ^ραν δονλώσαν- 
τες *χαΙ αιχμαλωτίσαντες* 
άντίποινον της '^Ελένης τήν 
άλλην ]Αττΐγ.ήν ώσπερ έσφρα- 
γισμένην \ άσάλεντον \ έάσουσι. ρ 17 επειδή — γεγονόί ΕΜ 45626 (βοΐΐ. Αγ. ΤΙΐβΐη. 427) 

8•» περικεφαλαία II 12 (σ)αήριγξ Γβάίί βίΤΟΓ ΑΠ. II. ^ 33 ρ. 101 

Βοί88. ΟΓαιη. ΑΟ ΠΙ 37931 η χεψαΐήν ΈΜ ^^ύ^» ώβ — ϋίβΐ» ΡΡΓ 128 

17 επειδή — γεγονόί \ υΐί πάλαι έχρώντο οί παλαιοί ώ« άσφαλεατέροι8 

εΐβ τό σφραγισ&ήναι 8^ Οηΐ. Τ επειδή \ είπε δέ 18 ό πάλαι χρησμοί 

20 πριν \ πρό τον α 22 αυτό πολνχέντητον 8 25 παρίαααν 8 

(^άοάλεντον^ παρείασαν'ί οί. Τ 28*• άσάλεντον έάσονσι \ Θ'ριποβρώτω 

αψραγίδι περιδραμοννται II 184 ΕΙΣ ΑΪΚΟΦΡΟΝΑ 510 το όέ έξης όντως ' ά 
δ ή ^ρός άστρων όρό- 

ρ μον 8•* άηερ 88^ | έργα \ δ' 
αυτών, τα εις τους άν&ρώ- 

δ τΐονς 88^ ^υλακτίκά καί 8 εύ- α δη τνρός άστρων" άτινα 
ευεργετήματα, ά* δή* εις τους 
ΆΟ-ηναίονς έδείξαντο, άτΐο- 
^εώσονσιν αυτούς χαί συν- 
αρι^μήσουσι τοις άστροις. 
εργετίχά, της εις ονρανόν όδον τι λ Ι μα ξ έοται τουτέστιν εις 
ούρανόν ήξουσιν. 88^ οι γάρ ζ/ίδυμοι εις τιμήν των ^ιοσχού- 
ρων χατηστερίσ^ησαν , ώς Εϋριτνίδης φησιν εν 'Ορέστγ] δι^ 
Έλένην 8βς[ς. 1631 ή <ϊ' — 1635 χρεών κα2 μετ' ολίγα δβίΐς. 
10 1683 έγώ <5'— 1690 θαλάσσης. 

511 τοίς ήμι^νήτοις' γ.αΙ "Ομηρος άλλοτε μεν 
ζώονσ'" έτερήμερο ι (λ 303) γάρ ήσαν. 8^ 
Ρ ^ατΐερσ ίο ις δ^ \ τοις ζ/ι- *^απερσίοις τίαρά το ττέρσαι 
οσγ,ούροις |. ^ά γάρ τνόλις τήν ^άν ττόλιν ^Ααγ.ωνν/,ήν. 
15 ^αν.ωνί'κή. ή τους τΐολεμι- ή τΐαρά τό ττέρΌ-ειν τους λα- 
γ,ούς Τΐαρά τό τΐορ&εΐν τους ούς ήτοι 7ΐολεμν/.οΐς*. 
λαούς. 8^ 

511 τοις ή μι^νήτο ις' ήμι^νής ν.αΙ ήμΙΌ^νητος όία- ΕΜ 43054 οί. 
φέρει' Ι ήμι^νής μέν λέγεται ό ψυχορραγών καί ήδη τό ^'χ\^^^ {ΐ2 
20 ήμισυ ^ανών \ ήμί^νητος δέ ό τό ήμισυ έχων ^νητόν καί 
τό ήμισυ άβ-άνατον ήτοι ημίθεοι ή ό ήμέραν ων εν τοις 
ζώσι και ήμέραν εν τοις νεκροΐς ώς οι ζίιόοτίουροι. ή δΐ 
ιστορία τοιάδε ' Τ || ' Υακίνθου αδελφός Κννόρτης , Κννόρτου Αρ. 1)ΐΙ)1. III 
όέ τΐαΐς Περιήρης, οϋ καΙ Τοργοφόνης της Περσέως γ,ατά ~~ 

25 2τησίχορον Τυνδάρεως , 'Ιτίάριος, !^φαρεύς /.αϊ Λεύκιηττος, 

^Λφαρέως δ^ χαΐ Άρήνης της Οίβάλου \ ή ^Άρνης \ της Λί- 8ο1ι. Ευτ. Ογ. 
όλου Ι Λίγγεύς γ,αΐ "Ιδας, Λευκίτΐτίου \ και Φιλοδίχης της " 

'Ινάχου Τ Φοίβη καΙ ^Ιλάειρα, ^Ικάρου και Περιβοίας νηίδος 
υίοΙ τΐέντε καΐ ή "Οδυσσέως γυνή ΤΙηνελότζη | Τυνδάρεω και λ 298 

15 Ααχωνίχή 8θ1ι. ϋΒ 585 Βϊά. αρ. Ηββ. (δοΐιιηίάΐ. Βίά. 87) 

1 Γ<) ίέ — 7 ήξουοίν ροδί ή/αίσει 1837 δ 4 αϋτοΐδ ? οί. 511 

5 ** φιλιχά εύρετιχά 8 8 χαταρι&μήσονσι II 10 (1633) έγώ — 1690 
ϋ•αλάσσηε οίη. α (1685) λαμπρόν άστρον 6ΐη' 14 οί. Ααπέρσαι Ηββ. 
16 πορ&είν θί. 8θ1ΐ. ϋ 26 "Αρνηδ \ "Αρνη υί 8θ1ΐ. Β Β 581 (Εαδί. 

II. Ι 23731) οοάίοβ8 8θ1ιο1ϋ Ευηρΐάίδ ( Αρηνη 8ο1ι•ϊν.)• Ι^&ηε Οβϋαΐί ίϋΐαιη οαιη 
Πϋα Αβοΐΐ (ΕΜ) οοηίΐΐάίΐ 27 λν/κεϋε βΐ νγκ ΙοΙο δοΐιοΐίο // και — 

Ίνάχον ΑροΙΙοάοΓΟ III 117 ΐπ1)υίί; Αβ^υ8 ΣΧΟΛΙΑ 185 

Λήδας Κάστωρ καΐ Πολνόενχης | έγ, όέ Λιός Ελένη | οίΓ199 
Κάστωρ τε /μΙ Πολνδενγ,ης Φοίβην καί 'ΐλάειραν άρττάοαντες 
έγημαν. καΙ Πολνόενγ.ονς μεν καί Φοίβης γίνεται παις 
Μνησίλεως \ ή Μνησίνοος γ,αΐ ■\ώσίονος Τ Κάστορος δ^ γ.αΙ 
5 'Ιλαείρας Άνώγων \ ή ^!Αναξις λαΐ Λνλοϋ^όη Τ. ταύτας δ^ οΐ 
Λιόστίονροί ούτοί από Μεσήνης άρττάσαντες εγημαν. έλά- 
σαντες δϊ χαϊ βονς μετά^'ΐδα κα2 Λιγγέως ^Αρχαδιτιάς με- 
ρίσαι έτΐίτρέηουοι, τφ 'Ίδα , δς τεμών βονν εις δ' μέρη 
*τοΰ* πρώτον εΐπε φαγόντος την ιδίαν μερίδα είναι τό 

10 ήμισυ των βοών λαΐ τοΰ δευτέρου τό λεϊπον της αγέλης. 
αυτός οϋν ό 'Ίδας τήν ιδίαν μερίδα χατέφαγε γ.αΙ την τοΰ 
άδελφοϋ γ,αι τους βόας ήλασεν εις Μεσήνην. στρατεύσαν- 
τες δέ οι ΛιόΟΛΟυροι ν.αΙ τήν άγέλην έκείνην των βοών 
ήλασαν γ,αΙ άλλα πολλά χαχείνους έλόχων. Λιγγεύς δε ίδών 

1δ Κάστορα εμήνυσε τφ ^Ίδοι, δς καί χτείνει αυτόν. Πολυδεύκης 
δι διώχων αυτούς τόν Λιγγέα χτείνει δόρατι, υπό δε τοΰ 
'Ίδα Ι στήλϊΐ λι&ίνη από τον ί^φαρέως τάφου β?.η^^εις \ τήν 8 553 
■κεφαλήν σκοτιστείς πίίΐτει. Ζευς δέ "Ιδαν κεραυνοί, Ιΐολυ- 
δεύκην δέ ά3•άνατον έμελλε ποιεΐν' ό δε αίρεΐται \ ^νήσχειν \ βοΐι. Ρίηά. Ν 

20 ήμέραν καί ήμέραν ζην ομοίως τφ άδελφφ ή 'λα&^ όλόκλη- ' ' 
ρον είναι άϋ-άνατον. και ό Ζευς τοΰτο αύτοΐς χαρίζεται || ώς Λ. 
κανΟμηρος άλλοτε — τε^νάσι και τά έζ,ής{λ^ύΖ). *τήν δ' 
ίστορίαν των Διοσκούρων και \ 2τασΐνος \ ό τά Κύπρια πε-*Ττοβ1.βήτβ6ί. 
ποιηκώς γράφει Β6<ΐ(ΐ. γ.\. αίχρα — ΤΙολυδεύ-κεα\.* (ϊ/,- *8ο1ι. Ρΐηά. Ν 

25 πτύχοις' εφην πρώην τήν Ιστορίαν ότι κατά τινας εκ τοΰ 
ώοΰ τρίδυμοι έγεννή^ησαν "Ελένη *καϊ* Κάστωρ και Πολυ- 
δεύκης, κατά τ ίνας δε ούκ εκ τοΰ ώοΰ, άλλ' εκ της Λήδας 
αυτής ' καϋ• έτερους δέ έγεννή&ησαν έκ της Λήδας *μέν* 
Κάστωρ μόνος καΐ Πολυδεύκης εν αστέρος μορφ^ μιγέντος 

30 αύτγ] τοΰ Λιός, δ&εν δίπτυχους αυτούς λέγει, ύστερον δέ τήν 
Έλένην μόνην εφασαν έκ τον ώοΰ γεννη^-ήναι (498). 

1 λήδαδ τψάνδρα, ήν έχεμοΰ {βχενοδ 6) Μγημε, χαΐ χλυταψνήστρα 
(Αρ. 1. 1. 126), κατά τιναε ίί κα* έλένη σύν κάατορι και πολνδεύκει (8θ1ΐ. 
ΕΐΙΓ. 1. 1.). κα&' έτέρονδ δε ο^τοί δ ιός νπηρχον {λ 298), οΐ — II, α ΐη&Γ§. 

4 Μνησίνοοί — | θί. Ραυδ. II 22δ "Ανα^ιβ και Μναοίνοοί άσΐνεοϋ δ 
ώοίνεοί γ1 ΟΙΠ. ^2 ^Άοιναίοδί 9 πρώτωε II 16 έκ II 8 553 

23 ΣτασΖνοδ Ρΐιοί:. Ι 319" 35 24 δεινοίε 3ΐιίβ (5) όφ&αλ/αοΖσιν οιη. 

8θ1ι. Ρίηά. 186 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

513 στείλα ις αρωγούς 88^* σημειωτέον όέ 8•*" έν τφ 
είτΐεΐν στε ί λαις αρωγούς έδήλωσεν δτι άγ,ουοίως ■ή'^Ελένη 
ήρτΐάγη γ,αΐ εις βοήΟ^ειαν αυτής μη έλ&εΐν τους ^ίοαχον- 
Ρ ρονς. 88^ *| ν,ρεξ, 88^8* όέ 8 όρνεόν έστι θαλασσών \ 88^8* ποι- 
5 τίίλον 8^ ίβιόι έοιγ,ός 88^ 8* ώς Ηρόδοτος (Π 76) 8. έστι όέ 
Ιβις 88^8* δρνεον 88^ τζερϊ τήν Λϊγντίτον ^υπαροτράγον. Καλ- 
λίμαχος όέ 88^8* έν τοις 8^8* ΙΊερΙ όρνέων φησϊ τοις γαμοϋσι 
όυσοίώνιστον είναι {ίτ. ΙΟΟ' 9). γ,αΐ Εύφορίων 88^84 έν 8^*8^ 
ΙΑηολλοόώρφ 9,9,^^^ τΐο ιχ ίλον 55^ ούόέ μέλαθρον όρχί- 
10 λος ίτττη Β8^8* Κύζιγ,ο ς Ββ^ δν ό' ήεισε κακόν γάμον 
έχ&ομένη κρέξ (ίτ. 4). χρε^ίΐ όέ τ^ Ελένη τοντέστι τη 
χατιοννμφφ*. ββ^β* *κρ£κ2 (ϊέ τήν Έλένην τιαρειχάζει διά 
το όύσγαμον και χα/.όννμφον γενέσΟ•αι*. Τ όισάρπαγον όέ αυτήν είττεν, 
1δ έτΐειόή ύττό Θησέως χαΐ !Αλε- 
ξάνόρον ήρτΐάγη. φησΙ όέ ό 
Ελλάνικος έττταετή οΰσαν Έλέ- 
νην άρηαγήναι ύτΐό Θησέως 
(ΪΉα Ι 55), ζίονρις όέ λέγει 
20 άηοόο&ηναι αυτήν τετοχνΐαν 
τήν 'Ιφιγένειαν (ί1). II 470). 88 ^ όισαρτΐάγφ' όεΰτερον γαρ 
ήρττάγη, ντΐό Θησέως τνρότε- 
ρον έττταετής *οϋσα*, ώς φη- 
σιν Ελλάνικος. /ίοΰρις Οέ 
άτΐοόο^ήναι αυτήν φησι τε- 
κοϋσαν τήν 'ΐφιγένειαν, ώς 
δττισ^εν εΐηον ηλατντέρως 
(103. 143. 183). και τνρώτος 
μεν αρτταξ αυτής Θηοεύς, όεύ- 
τερος όέ ό ^Αλέξανδρος. 
514 μηόέ τΐτερωτάς' τΐτερωτάς τάς ναΰς εΐηε όιά 
25 τάς κώττας η όιά τά ιστία. &^ 

516 τό όέ εές Βεκρύκων λείπει το ώς ίνα η 8^8*^14/^(5^ 
έτνΐ νηών έλ&οιεν 83 8^ ώς ηρότερον β^β^ εις Βεβρυκίαν 838*8^ 
συμπλέοντες τοις λοιποΐς ΆργοναύταιςΎ δτε καϊ^Λμνκλον κατ- 
επνκτευσαν. τήν Ίροίαν Βέβρνκές ποτέ φκουν, δϋ-εν β^ 8* 
30 όιά τό έΟ-νος β^ καΐ Βεβρυκίαν αυτήν καλοΰσιν β^β* ώς και 
τό 8β(ΐ. 1476, Αίων όέ καϊ Κοκκειανός τους Ναρβωνησίονς 
Βέβρυκας γράφων λέγει Τ οϋτω των πάλαι μέν Βεβρύ- 

8 Βνσοιώνιστον ΙβΧ. ΗβΓ. Π 76 24 πτερωτάε — 8θ1ΐ. Ρϊηά. Ο IX 36 

9 ί5ίί δ όρχύοχοε γ2 γΐ να.^ 10 8ή ΐΐδε 8^ 11 έρε'^^ϋ'ομένη 

δ γ2 γΐ να- 14 δνσάρπαγον 8 19 δώροι« 8 27 Βεβρυκίαν \ βε- 

βρναων α βεβρνχων ρίγειαν έχβαχτηρίαν II ΣΧΟΛΙΑ 187 κων, νΰν δ^ Ναρβωνησίων έστΙ τό Πνρρήνα ιον 8οίι.Τ>'Ρ338? 
δρος. Ι τό όέ δρος τοντο χωρίζει 'ίβηρίαν γ,αΐ Γα- 
λατάς (ϋΟ Ι ρ. 1 89 Βο.). *έγ.βατηρίαν αίγιαλόν \ έκ- ΐ 
βασιν\*. 

5 517 μηό' οι λεόντων" τους !Αφαρέως τΐαΐδας λέγει 

"ΐδαν γ.αί Λνγγ.έα. λεόντων δε των ^ιοσ-/.ονρων. 8^8* ή 
έννοια δτΐΐσΟ^εν έρρέί)^η πλατυτέρως. Τ £:892 *Ε0 

6654 519 Έννώ Ι έηί&ετον "Ηρας \ παρά τό άννειν ν,αΐ φο- 

νεύειν ώς ττολεμί'/.ή \ 'Λννώ γ,αΐ Έννώ. γ.αϊ μν&ί•/.ως μεν 

10 οΰτως, άλληγορΐΥ.ως δε ή τΐάντα άνύονσα Λαι τρέφονσα χαΐ 

τελειονσα ' ή αυτή γάρ έστι τφ σνμμιγεΖ υμΙ εναράτφ \ αέρι \ . ΕΟ 24733 τριγέννητος ^εά ή'ΛΒ-ηνά, 
ότι ή αυτή έστι τί) οελήντ], ή 
δε σελήνη τριταία φαίνεται 

15 άπό συνόδου ή δτι Τριτογέ- 
νειά έστιν 88^ ώς χαΐ "Ομηρος 
(ζ/ 515) ή δτι τριτώ γ.αλοϋσι 
τήν γ,εφαλήν οι Βοιωτοί, έχ 
δέ της κεφαλής τον ^ιός 

20 έγεννή^η αντη ή δτι ή αυτή 
έστι ττ] ψνχ•^ 8 τριμερής δέ 
αύτη ' έχει γάρ τό λογιγ,όν, τό 
.έτίΐ^νμητιγ.όν, τό Ό^νμιγ,όν. βδ^ τριγέννητος ή Άϋ•ηνά \ μν- 
θ-ικως Τ δτι εν τφ Τρίτωνι 
ποταμψ \ Λιβύης \ έγεννή^η \ 
*ώς* καί "Ομηρος φησι \ καν 
ον μνΒ-ικως Τ ^ιός -θ-υγά- 
τηρ γ,νδίστη Τριτογέ- 
νεια \ γ,αϊ Αισχύλος μνδ^ιτιώς 
είτ' άμφΐ χεϋμα γενεθ- 
λίου στΐόρον Τ ρ ίτωνος έν 
τόηφ Λιβνστιγ,φ (*Επιη. 289. 
288) Τ ή δτι κατά Καλλισθέ- 
νην τρίττ] τον μηνός έγεννήθη, 188ΐ6 

Αββοΐι. Ειιιη. 

288 

188ΐ7 188ΐ4 25 διό παρ' ΑΟ^ηναίοις *ή τρίτη* ιερά *τής* Άϋ-ηνάς. ή 
δτι «κ της τρίτους και της κεφαλής έγεννή&η' τριτώ γάρ 
βοωτικώς ή κεφαλή, ή δτι ή αυτή έστι τ•^ σελήνη, ή δ^ 
σελήνη άτΐό συνόδου τριταία φαίνεται, ή δτι ή αυτή έστι 
ττ) ΐρνχ•^ , τριμερής δε ή ψυχή' έχει γάρ λογικόν, Ό^μικόν 
*καϊ* έιτιθυμητικόν. \ ή δτι ή αυτή έστι τφ αέρι' τρίτος δε 
30 ο άήρ γεννάται και μετατρέπεται εαρι, 3έρει, χειμώνι' \ τό 
γάρ τίαλαιόν τριμερής ήν δ χρόνος \. ή δτι ή αυτή έστι τ^ 
φρονήσει | γεννηχ^είσα έκ της τρίτους και της κεφαλής. \ ή 

12 — οί. ΕΜ 76740 ϋΐοά. Ι 12 

ΐΐ). 11 

ΕΟ 1537 

8αρΓ.ΐ9 βοΐι. Β 
^515 1 πνρηναΐον II Βοϊδδ. α. 1. 2 γαλατίαν II 

τριγένεια 8 21•• ** τόηοιί λιβνστίχοίε II 15 έχ 8 188 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ τρείν τταρέχονσα τοις έναντίοις. \ ή δη κατά ζ/ι^μίίκρ6Γ0>' *Ε§? (βοΐι. Β 
τρία ταντα χαρίζεται, βονλεύειν ΥΜλώς, "χ,ρίνειν όρϋ-ώς, τΐράτ- ' 

τ ε IV δίΥ.αίως. 520 Βοαρμία δέ κα^ Λογ- 

5 γάτίζ τίαρά Βοιωτοΐς 88<^ κα- 

λεΐται χαΐ β τιμάται, εβ^ Ό μο- 

λωις Τίαρά Θηβαίοις. '/μΙ δ 

Ζευς ηαρ αύτοΐς Όμολώιος 

Ρ καΐ ηύλαι Όμολωίδες. | Βία 

10 ^έ ισχυρά. \ 8 Βοαρμία τΐαρά τό όρμόοαΐ 
'/ΜΪ ζεϋξαι εις ζνγόν /μϊ άρο- 
τρον βονς ' Τ ή αυτή γάρ έστιν, 
ώς έίρην (18733), ττ^ φρονήσει, 
οντω δε τιμάται τταρά Βοιω- 
τοΐς. λαΐ Λογγ άτις ομοίως 
5*?' Ι ^ογγάς γάρ ή χώρα 
Βοιωτίας &*. 'Ομολωις δέ τιμάται τναρά Θηβαίοις. \ *Όμο- Αββοΐι. δερί. 
λωίδες γάρ τΐύλαι Θηβών* \ άπό'Ομολωίδος της Νιόβης ^ν-5ο)ι.ΊΙ). ^ 
{Τ) γατρός \ Τ. *Βία ή | δυνατή]*. 8* ή δτι τρ ιγέννητ ος 

^εά ή ΆΟ^ηνά. ΚαλλισΌ^ένης γάρ φησι τρίτγι τοϋ μηνός 
15 γεννη^ήναι, διό κα/ ηαρ' '^^ηναίοις ή τρίτη Ιερά αυτής 
τιαλεΐται. ή δτι τναρά τφ Τρίτωνι τΐοταμφ γεννη&ήναι (φλέ- 
γεται), δ&εν καί Τριτογένεια, ώς ν.αϊ "Ομηρος ^ ιός ^νγά- 
τηρ χυδίστη Τριτογέν εια (ζ/ 515). 8 

521 χε ιρών αγ,τες οι διά των χειρών έργασάμενοι*γ.αΙ 
20 γ,τίσαντες* τό τείχος της 'ΐλίου, μυί^ιχώς' λέγει γάρ \ Ποσει- 522 Ρ 
δώνα καί Απόλλωνα \. ή δέ ιστορία δήλη, *τάς δέ αλλη- 
γορίας ώς τΐολλάς χαι άχρησίμους έντανϋ^α έατέον*. *δΐ7ΐ:λοΐ 
τιεριστΐαστέον , διπλός δΐ χυρίως καί έξ αύτον διττλοί όξυ~ 
τόνως. ψΤ 

25 522 ^ρύμας' Κρώμνα δέ χωρίον ΚορίνΟ^ου. β^δ* άλ- 

λως 83. Κρώμνα ττόλις Παφλαγονίας, εν ;} Ποσειδώνος Ιερόν 
έστιν. 883 8^ ξστι δέ καί Κορίνθου τότιος ώς χαι Καλλί- 
μαχος 88 3 έν Σωσιβίου 8^ νίχϊ] τ^ μέν Κρω μν ίτην (ρ. 21969 
Ρ 8ο1ιιι.) 88^. ^ρύμας δέ \ ό 'Λπόλλων \ 88^8* τίαρά Μιλη- 

16 δτι— Τριτογένεια 8θ1ΐ. Ρΐη(1. Ρ IV 35 

7 Θηβαίοιί 6 Τ | ά&ηναίοιε 8 "Όμολώιοε '^βηΐζβΐ \ όμοΐωιζ 

9 πύϊ,αι "^Ουολοίδεε β Τ | πύλαιοδ όμολωΐδ 10'' ή ■χώρα \ χοίρίον II έστι 
χώρα 2 14 μηνόδ οΐ. ΕΜ 76747 ψ&Ινοντοδ 8θ1ΐ. Θ 39 (Ρΐΐοί. 1-8ΐΐί(1.) 

25 χώρα α 28 νίκητ^ 8 ΣΧΟΛΙΑ 189 

σίοις Η^Β* τιμάται 8 Προφαντός δέ \ ό Ποσειδών \ τΐαρά 
Θονρίοις Β^δ*. Ηρόδοτος δέ *ταΐς άληχ^είαις* ον φησι ν.τίσαι 
αυτούς την ηόλιν , άλλα ^αομέδοντα χρήματα ΥΜτα^^έμενον 
εις τάς ουσίας αυτών άναλωσαι 88^8* ταντα β^β* ήτοι 8 εις 
5 τήν των τειχών γ.ατασϋενήν 88•* 8*. 

523 ψενδωμότΐ] τφ ^αομέδοντι δια τό όμόσαι δούναι 
Ήραγ,λεΐ τους ά•3•ανάτονς ιτΐτνονς ήτοι τους αρίστους ν.αι 
ένεργεστάτους γ,αϊ μή δοΰναι σώσαντι Ήσιόνην έχ βοράς τον 
τίήτους (29ιο). κακω§ <ϊέ ειτνε 'λοιράνφ όφείλων ειπείν τυ- 

10 ράννφ ή βασιλεΐ. \ χοίρανος γαρ ό δικτάτωρ λέγεται \ τύραν- Ε(τ 333: 538ι 
νος δέ δ βίαιος μόναρχος, βασιλεύς δε ό έννόμως γ.αϊ διγ,αίως 
Τίρατων [. δείν,νυσι δ^ χαΐ 'Ορφεύς τήν τούτων διαφοράν 
ούτωσΐ λέγων εν ταΐς ^ωδεχαετηρίσιν έστι δ' αΰ τις 
άνήρ *ή Υ.0 ίραν ος* ήέ τύραννος ή βασιλεύς, δ ς τη - 

15 μος εις ούρανόν ίξεται αέτΐύν (ίτ. 23). 

524 εν ή μα ρ όρτίέσειε' 8 {τό) ε'^^ς 8^8® «^8 στρα- 
Ρ τεύσειαν, (ρησϊν \ οι περί τον "ΐδαν \ ούν. άν^έξονται αύτων 

τάς χείρας τά τείχη ουδέ προς μίαν ήμέραν β&^&^. 

526 Κάναστρον άχρον {με^όριον} Θράχης χαΐ Μαχε- 
20 δονίας 8ίβρ1ι. Καναστραϊον' Κάναστρον | άχρωτήριον \ 
με&όριον Μακεδονίας ν.αϊ Θρι^γ.ης ( οϋ πλησίον φκησαν οι 
Γίγαντες \. 8838* λέγει δέ νυν τον "Εκτορα διά τό γενναϊον, 
διό καΐ έγχώρ ιον αυτόν είπεν. 8* 
δυσμενών δε μοχλό ν αντί 
25 τον Ι άσφάλειαν κατά τών δυσ- 
μενών τον "Εν,τορα έχοντα \ . 88^ *τό κατά τών δυσμενών όχύ- 
ρωμα καί όσφάλισμα*. 3 — 8θ1ι. Τ Φ 444 2 ^'Ήρόδοίροζ Ββΐ/Πβ τειχίσαι ΜΐΐβΙΙ. 1. 1. (αί νίά. 593 δ^ 602 8ίβρ1ΐ. 8^ 
Τ 436 8θΗ. ΥβΓ^. Α III 402) 3 αύταΐβ 8 ποσεώώνα καΐ άπόλλωνα 6 οίη. Ο 

λαομέδοντοί 8^ (τά} χρήματα Όβΐΐαΐη ρβοπηίίΐΐη' 8€Η. Υβνρ. Π 610 

ρΓΟίΙ. 20 κατα&εμένον 8^ 4 έχ τη? αύ ΟΠΙ. Ο 'αά' 8θίΐ. ΥβΓ^. 

όσίαδ 8 0•νοία5 6 οίη. Ο ^^βαοΓ» ίαοίβηά&' 8θΊι. Υβν^. ροδί αντών Μιηιηΐιιβηίΐ- 
1)03 Μ^^δϋδ' 8ώ,. Υενρ. 5 τον τείχονδ δ"* α 6 οιη. ο 11 βιαίω« II 

%' 
Οί. ΕΟ μοναρχών δ μοναρ γ2 μονάρχης γ\ οί. ΕΟτ 13 ^ Ισται Ο 

15 Χ^δ /Ι 16 έξή3 Ι ^1 ού: 17 ^άνέξονται 19 {με&όριον) 

β 3θ1ΐ. αάάίάί 20 χάναατρα II α ηα'^ οιη. ββ^ 21 μέσον 8 25 άπό 8 190 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

528 και τόν ττρώτον τόν Πρωτεσίλαον' ττρωτος γαρ 
άτΐοπηδήσας τον ττλοίον τιρός τόν Τρωικόν αίγιαλόν όνη- 
ρέ^η νφ' "Εκτορος (ΙΙΟιβ). Τ 

4 529 μα ιμώντα *αίμώντα* τιαΐ αίματος διψώντα και 8ο1ι.Β£66 

έξ αύτον τΐροοΌ^ήγ,ΐβ τον μ μαιμώντα (1171). τΐο ιμν ίων 

Τ α λάστορα ΒΒ^Β* | τόν (3λ«τ^ρα ΒΒ^β* των "^Ελλήνων \ ττοι- 
μνίων δ^ εΐτιεν, δτι και ό ηοιητής ποιμένα τόν βασιλέα 
(^263) καλεί ΒΒ^Ά* ποίμνια δε τόν ύτΐ' αυτών λαόν. Τ γράφεται και ποινιων 88^ 
10 των έληλνΌ-ότων ττοινήν α7ζαι- 
τήσαι παρά των Τρώων νττέρ 
της ^Ελένης, μάλλον δέ χρή 
τοϋτο ακούειν έηϊ "Εκτορος. 
τινές δε έτΐΐ Πρωτεσίλαου 
15 όκούονσι τό πο ιμν ίων όλά- 
στορα τόν ηορ&ονντα τά 
■ποίμνια των Τρώων. 88^86 γράτρονσι δέ καΐ ποινίων 
*άντΙ τον* των έλ&όντων 
άποτΐσαι ποινήν τοις ΤρωσΙν 
υπέρ της αρπάγης της Ελένης 
της γενομένης νπ^ ΙΑλεξάν- 
δρον. τινές δέ τό ποιμνίων 
άλάστορα έπΙ Πρωτεσίλαου 
λαμβάνουσιν ήγουν τόν πορ• 
^οΰντα τά των Τρώων ποί- 
μνια, χρή δέ τοϋτο μάλλον 
λαμβάνειν έπι "Εκτορος. 20 530 οϋ δή ποτ^ αϊ^ωνα κίρκον\ τόν Πρωτεσίλαον\ καλεί 

883 ββ ^Ιγ^ γίγαντα τόν'Έκαορα ακούσωμεν β. ιστορεί δέ Σοφοκλής 
έν Ποιμέσιν υπό τοϋ "Εκτορος άναιρεΟ^ήναι τόν Πρωτεσίλεων 
(ίΓ. 455 Ν), ομοίως δέ καΐ Δημήτριος ό Σκήψιος και παρ* 
'Ομήρφ γράφεσ^αί (φησι) (ΕΉ6γ IV 382 η.) τόν δ' έκτανε 

25 φα ίδ ιμος "Εκτωρ νηός όπο^ρώσκοντα (ΒΊΟΙ), έστι 
δέ τοϋτο ύπερβατόν' οϋ δη ποτ ε κίρκος ^ρασύς πρω- 

Ρτα Ι κινήσε ι \ δόρυ πήδημα λαιψηρόν δ ικών αντί 
τοϋ έκβάς 88^8^ εκ νηός 8^ πρώτος 88^86 εις γήν β και πη- 
δήσας 88^. | κίρκον τόν Πρωτεσίλαον |. χρησμός γάρ ΒυρΓ.2ο 

30 έδό^^η τοις "Ελλησι πρώτον σφαγήναι τόν δς και πρώτον 
πατήσει έξελ&ών τοϋ πλοίου εις τόν Τρωικόν αίγιαλόν. 
εξελθόντα δέ πρώτον τόν Πρωτεσίλαον ανεΐλεν δ "Εκτωρ 
(241). 8 αντον & οίη. ο ** αντώ νβΐ αντόν 10 ποινάε 8 24 ^τρά- 

ψει 8^ Τ ί' Οίη.. β 28 ίχβολήσαθ 8^ {**έκαολήσαε ΐΐί μοίήσαί Τζ. 

Αηίβΐι. 375) ΣΧΟΛΙΑ 191 Ρ 532 Γραίτιών άριστος | ό Πρωτεσίλεως \ ββ^9*' Γραι- Αρ.ΗΜ.150 
χοΐ γαρ τΐρότερον οι τής ^Ελλάδος έ'/.αλοΰντο, ύστερον όέ όφ' 
"Ελληνος έ}ΐλή&ησαν "Ελληνες Τ. φτινί έχ τζαλαιάς ειμαρμένης 
ετοιμάσει τους τάφους ή 
εύτΐρεττής γ,αΐ ενθ-ετος άχ- 
τή καΐ ό πετρώδης γ,αϊ όχ^-ώ- 
δης αιγιαλός των ^ ολόγν.ων. Ρ ζτινι τους τάφου ς ετοιμάζει] 
5 ή τίδν ^ ολόγχίον αγ,τή έττΐ 

της θρ((Υ.ης χαϊ {ή} άγ,ρα Μα- 

ζονσία προέχουσα της Χερο- 

νήσου ββ^' 'ίστι δέ ή Μαζονσία 

άχρωτήριον Έλεοϋντος. 8 
10 χερσαίου δέ χέρως τής Χερονήσου. 8 έ'λεΐσε γαρ έχη- 

δεύχ^η κατ' αυτήν τήν χαλουμένην Μαζουσίαν άγ,ραν. 88^ 

533 άχτή ^ολόγκων' ^όλογγ.οι \ ί&νος Θραχιν.όν \ 
από /ίολόγγ,ου τοϋ Κρόνου ν,αϊ Θρόχης δδ^δ^ ώνομασμένον 8. 
έστι δέ Χερόνησος τής Θρί^χης, δτΐου ό τάφος Πρωτεσίλαου. 
15 φασί δ^ γ,αΐ ώς ^εον ύπο των εγχωρίων τιμάσ^αι. 88* 

μαζουσία' οι μεν άλλοι λέγουσιν ή Μαζουσία μετά τοϋ 
άρ&ρου καί φασιν αυτήν ατιρωτήριον είναι (δηρρ.θ) ήτοι τήν 
Χερρόνησον, έγώ όέ * μαζουσία* φημί ή \ μαστοειδής \ ήτοι ■ί•534 Ρ 
ή εις μαστοϋ ^έσιν έξειχασμένη. *χερσα ίου χέρως τον 
20 άχρωτηρίου' λέγει δΐ αυτήν \ τήν Χερρόνησον | *. βυρΓ.ιο 

Ρ ^Ζ% ζ/ρύμν ιος \ ό Ζευς Β^%* ήτοι δ αίμων οΰτω Ύ παρά 

Παμφυλίοις, ΤΙρομανΟ^εϋς δΐ παρά Θουρίοις, Λ ί β- ίο ψ 
δ^ 8^8^ χαΐ Γυράχρ ιος Τ? παρά Χίοις. δ^δ* 

538 δ ς τον πλανήτην όρ&άγην' 88^8^ το έξης 8^ 
25 δ ς Ζευς ^ήσει β αρύ ν χολφόν β^β* τότε τοις περί τον ^Ιδαν, 
όταν πλανήτην όρ^άγην 
πιχρυν χαταρραχτήρα 
δέξωντα ι δ ό μ ο ι ς. 6 ρ- 
ΒΟ -^-άγη ν δέ \ χατά γλωσσαν 
τον ξένον \. λέγει δέ τον !Αλέ- 
ξανδρον. | δταν 88^ οΰν, φησϊν δ 
ό Μενέλαος δέξηται δ8^ τον 
Αλέξανδρον δ τότε ή αρχή χαΐ Ι ^όρυβον \ εν μέσαις ταΐς Ρ 
λέσχαις χαΐ ταΐς προς αλλή- 
λους Ι συντυχίαις \ δταν έν 
τοις δόμοις δέξωντα ι τίν 
πλανήτην χαΐ 'πλανώμενον 
δρϋ-άγην χαΐ ξένον — λέγει 
δέ τον Αλέξανδρον — τον 
σίντην χαΐ | βλαπτιχόν \ χα- 
ταρραχτήρα χαι άετον — διά 4 τήν ταψήν 8 
το6 II (βαρΓ.θ) 13 ώνομααμένον 
25 ό 88^ 17 ήτοι — Χερρόνησον | έλεονν- 192 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ της έχθρας ένστήσεται τω 'ΐδ(^ 
καΐ ^νγγ.εί γ.αϊ τοις ^ιοσν.ού- 
ροις. ο ί δεινά χ άτι ά- 

ξεστα ύτΐερβατόν έστιν' δσ- 
5 τις ό Ζευς όταν (538) . . . 
(καΐ οταν^ μειλίϋ οωνται 

*Ρ ν,αΐ Ι έξιλεώσωνται \ εν ταΐς 
^νσίαις οι περί τόν "Ιδαν χαΐ 
τους ^ιοογ,ούρονς δβ•* ^■ήσει 

10 πολύν ηόνον χαΐ έριν αύτοΐς. 

διά ττολλον δέ άτζέδωγ,εν. 8^ 

Ρ. . , ., οΖτινες \ έν τ^ ενω- 

χ/ςτ Ι τοΰ ^ιός φιλονειτίήσονσι 

ττρός αλλήλους, ϋατερον γ.αϊ 

15 εις μάχην έλενσονται ττερί 
των ^εναίτΐτΐον 3-νγατέρων 
Φοίβης χαϊ "^Ιλαείρας, άς άρ- 
τΐάοαντες οι ττερΙ τόν ^Ιδαν 
ττροχατεγγνη^είσας τοις ^ιο- 

20 σχούροις εις μάχην κατέστη- 
σαν. 8 το αρτΐαχτικόν — κ«ί τΐιγ,ρον 

οι ζ/ιόσγ.ονροι γ,αϊ οι Άφα- 

ρέως παίδες ο Ι δεινά γ, α Ι 

Ι ατΐόΟ^ιτα [μέλλοντες πα- 5ο1ι. (> 296 

χ^εϊν * πότε* ; δταν δέξων- 

ται, ώς είπον, τον ^Αλέ%αν- 

δρον μειλίσσωσί τ ε γ,αϊ 

γ,αταπραννωσι τον άστε ρ γη 

Κράγον \ τον /ίία \ έν τε Ρ 

δαιτί γ.αι^αλνσίοιςλοι- 

βαΐς. όλον δε, όπερ φησέ, 

τοΰτό έστιν ' δταν τον !Αλέξαν- 

δρον δέξηται δ Μενέλαος, τότ ' 

ένστήσεται αρχή της εχ&ρας 

τφ 7($9ί καί τφ ΛιγγεΙ ν.αϊ 

τοις ζ/ιοσγ.ούροις διά τάς Λεν- 

κίππον Θυγατέρας Φοίβην ν.αΙ 

'ΐλάειραν, άς προγατεγγνη&εί- 

σας τοις /ίωσγούροις άρπά- 

σονσιν οι περί τον "ΐδαν κα2 

εις μάχην γ,αταστώσιν \ οτε Ίηίτ.ζι 

.Αλέξανδρον ξενίσονσιν οι ζ/ίο- 

σν,ονροι, ό δε αρπάζει — ν. ίηίΓΗ, 33 

25 έστι δι τό λεγόμενον έπϊ τοΰ ^ιός' δταν τόν πλανήτη ν 
88"* ν,αΐ σΐννιν ξένον \ ύπο 8 δέξωνται | ^ήσει 88^ βαρνν 
}ίθλφόν 8 πολύν \ ^όρνβον \ β^ τίαι άστεργή '/,ρανγήν έν 
μέσαις ταΐς λέσχαις , δταν ενωχούμενοι ν,ατασπένδωσιν 
οι μέλλοντες δεινά π εέσεσδ-α ι οι Διόσκουροι γ.αΐΆφα- 

30 ρέως παϊδες' δογ.εΐ γάρ ό Ζευς εις φιλονεικίαν έμβαλεΐν τους 
Τννδαρίδας καΐ !Αφαρητιάδας , δτε δ ^Αλέξανδρος εξενίζετο 
παρά τοις Αιοσκούροις, οΐ δεινά γ.αΐ άπό &ετα , δτε τόν 
Άλέξανδρον έξένισαν, έκίνησαν γ.ατά των ί^φαρητιαδών. 8 ο 

4 δη 8 5 Ιαο. ίηά. 7 έξιλεώσωνται οί. Ρ 12 Ιηο. ίηά. (ο/ 

περί τόν "ΐδαν και οί ^ιόσκονροι) οί. Ιϊη. δ Ιδ*" λνγχεΐ II 18 ** τοίδ 

Τνβηίζ. 19 **ο/ Διόσκουροι ΤΥεπίζ. 2ί^ κατέστησαν II 27 κραν- 

γ•ην ρΓοΠ. 8 30 8οκετ οί. 8 1385, άβ τβ "ννβηίζ. ΕΠΙΚΑ. V 18 

32 κάπό&ητα γ2 '/Ι Πΐ^ οί. 8αρΓ.4 βί 1935 κάπό&εστα γΐ ΣΧΟΑΙΑ 193 

όέ άρτΐάξει τήν ^Έλένην, οι όέ 88* ζ/ιόσχονροί 8 ού όννήσονται 
έλ&εΐν εις "Ιλιον έτνιχειμένον αντοΐς τΐολέμον. 88^ ένταϋ^α 
οϋν ό μέν ^Ιδας αναιρεί τόν Κάστορα, δ όέ Πολνόεύχης τον 
^Ιόαν, τόν δέ Λνγγ.έα ό Ζευς έχεραννωσεν. 8 καταρρακ- 

5 τήρα (539) δρνεον άρπαχτι^όν.Ύ οι δεινά \ χόττόχ^ητα] 8ο1ι. (> 296 
οι Άίραρέωζ -παίδες ν.αΐ οι /ίιόαγ,ονροι. δτε γαρ έξένιζον 
^ιόσν,ονροι τόν Άλέξανδρον, έχινή^ΐ] στάοις αντοϊς κατά 
Λνγ,όφρονα μέν διά τάς Λεν/Λητΐον Β^νγατέρας, κατ' έμέ δε 
καί τους λοιπούς, *ώς* δτΰΐο^εν είττον *7ΐλατντέρως* (Ιδδβ), 

10 §νεν.α βοών. ούτω δέ στασιαζόντων αυτών Αλέξανδρος άρ- 

ττάσας τήν ^Ελένην, ώς ούτος ό Λυν,όφρων φησίν, φχετο 

εις τήν Τροίαν. Τ άλλως 8^. τνερι τών ^ ιοογ,ούρων καί 

"/όα -/.αϊ Λνγγ,έως ττρός αλλήλους μαχόμενων φησί ζίημή- 

Ρ τριος . . . 88^ ν.αΐ 8 ] ττλανήτην δέ λέγει τόν ί^λέξανδρον | 

15 88^ όρ^άγην δε \ κατά γλώοσαν τόν ξένον \ %. όρ^ά γην 
τόν ξένον κατά διόλεχτον 8* άττιν,ήν δ*», εστί δε χαϊ 'Ορ^ά- 
γης δαίμων Πριατΐώδης ηερί τήν '^φροδίτην. 8* όρ&άγην 
δέ Ι τόν ^λέξανδρον ήτοι τόν άρτταγα |. ^ | τόν γ.ατωφερή 
τΐαρά τό όρ^ιάν\. 8^8^ 

20 542 όστεργή δέ Κράγον 8^84 τόν \ ζίία \ λέγει Τ έηεΐ Ρ 

μή ίστερξε τήν ^υοίαν αυτών, λέγονται δέ ^ύοντες 8^8* τοις 

άλλοις ^εοΐς Τ έπιλα^έσ^αι τοΰ /Ι ιός, δ^εν ψιλονεν^Ίαν 

αύτοΐς ένέβαλε. Κράγος δέ ό Ζευς εν ^ι;κ/^ τιμάται. 8^8* 

544 *όδαξ ν.υρίως μέν τοις όδοϋσι, νϋν δέ τφ στόματι 

25 λέγει* Τ 

Ρ 545 γ,ηγ.ασ μοΐς \ λοιδορίαις \ ταΐς χλεύαις ώς Καλλί- 

μαχος ■/.ην.άδι ττ) γλώσστ] (ίτ. 253). 8^ ώκριω μένο ι 

ν^ δέ Ι τετραχνμένοι\. 8^ Ύ.ηγ.ασ μός ή \ λοιδορία\. ^ Λ. ήγουν 
ταΐς λοιδορίαις γ,αϊ χλεύαις τετραχυμένοι. ΕΜ 51 Οίο 16 — Πριαπώδηε. Ηβ8. ΡΙΐΟΐ;. "Όρϋ-άνηδ 26 ΚαΙΙίμαχο^ — 8θ1ΐ. 

Νίο, Α 185 26 οί. ΗβΒ. χηκα8εΙ 12 Ιιαβο υβςαβ αά 15 ξένον ροβΐ χατέστησαν 19221 βχΙιϊΙ)βη1; οοάά. 

13 μαχόμενοι 8 ^ημήτριοδ \νβη1;ζ. 1. 1. 23 14 Ιαο. ίπά. ρβΓ- 
ίίηβί Ιΐαο £θΓΐ:α88β 19423 15 όρ&άγην — 23 τιμάται ρ08ΐ ^ιοσχούροιί 
1923 β^ ροδί πολέμου 8υρΓ.2 Τ 16 άττιχήν ά1 οί. 8ίΓίΐΙ). XIII 1ΐ2 

** 'Ορθ'άνηδ 

£<7θορ1ιτοηί8 ΑΙθζαηάΓα. II. 13 194 ΕΙΣ ΑΪΚΟΦΡΟΝΑ 546 αύτανέψίοι δέ λέγον- 
ται υΐ έν. των αδελφών δντες. 
λέγει δ^ νυν αύτανείρίονς τους 
περί "ΐδαν ν.αϊ ζ/ΐοσ}ίθνρους' 
5 οι γάρ ^ιόστίονροι Τυνδάρεω, 
οί δέ ^^φαρέως, αμφότεροι δε 
ήσαν αδελφοί νιοι Οίβάλον. δ^ ανταν έφ 10 1 ν,αϊ άνεχριοί *οΙ 
αδελφών τΐαΐδες* \ οί και κα- ΕΟ 563 
λοννται εξάδελφοι \. ήσαν δέ 
εξάδελφοι οί ^ιόσχονροι "ΐδας 
τε και Λιγγενζ οντως' Ρ 547 άνεψ ιαΐς ό'ρνισι \ ταΐς τον Λενκίτΐτίον -β-νγα- 

τράσιν' \ άνειριοϊ γάρ γ.αλοννται οι τΐαΐδες των αδελφών. 88^ 

10 Τννδάρεως δ^ χαι 'Λφαρενς ν,αϊ ^εύκιτΐπος καί ^Ικαρος αδελ- 
φοί, νιοϊ δϊ Οίβάλον ν.αϊ τούτων γίνονται ηαΐδες ούτοΐ' 
Τννδάρεω μέν 85^8^ Ό^έσει, φύσει δί ζίιός Τ οί ^ιόσν.ονροι 
88^8* *ήγονν Κάστωρ ν.αϊ Πολνδεύχης* Τ Λενκίτΐτΐον όέ 
Φοίβη καΐ 'ΐλάειρα, Άφαρέως δέ "Ιδας γ.αϊ Λνγκεύς δδ^δ*. ή 

15 όέ σύνταξις' αϋ&ις <ίέ καΙ εις τοντιίσω \ ή αϋ&ις χαι | τΐάλιν \ ρ 
μετά τάς \ λοιδορίας \ οί αντανέψ ιοι ήγονν οί τταΐδες τον 
^Λφαρέως έναιχμάσονσι και \ Λολεμήσονσι \ τους βιαι-^ 
οκλωτζας τους άρτίαγάς τε των σνγγόνων ήγονν τους 
^ιοοχούρονς. διά τι οέ αυτούς τιολεμήοονσι; χρήζοντες 

20 χραισ μήσα ι καΐ \ βοη^ήσαι \ ταΐς άνεχρ ιαϊς όρνισι εις ΐ 

τους γάμονς διά δίκη ν της άλφής καΐ \ της ιρηλαφήσεως \ 8ο1ι. ν2&1 
της \ άνεν έδνων | και ηρογαμιαίων δώρων, ό γάρ Λνκόφρων Ρ 
οντω φησί τον ττόλεμον αντοΐς γεγονέναι' Τ όνειδιοϋ-έν- 
τας γάρ τους ζίιοσκ,ούρονς νηό των ^φαρέως τζαίδων ώς 

25 μή δεδωκότας εδνα ντΐέρ των Λενκίττττον χ^νγατέρων 88^8* ήλασαν τάς ί^φαρέως βονς 
δόντες τφ Λενκίτΐτνφ, ττερί 
ών ο τΐόλεμος 88^ τΐαρά των 
^Λφαρέως -παίδων. 8^ τους δέ βονς έλάσαι τον !Αφα- 
ρέως καΐ δοϋναι τφ Λενκίττ- 
7ΐφ , δΌ^εν αύτοϊς ό πόλεμος, 
λήρη γάρ εστίν ή ιστορία, 5•* λνγχεν$ II 10 <^6 ΟΙΠ. Τ ^Ίκάριο5 15 α^Τίδ (ρήυδ) 77 

19 αντοΐί δ γ2 21 ■ψηλαφήσεωβ οί'. 8θ1ΐ. β 290 (Εβ 57346) 23 όνει- 

8ισ&ήναί Τ όνεί8ισ&έντε5 θί οί Διόσκουροι ΚίπΤΐ. 24 δί 8^. άβΐ. ? φησι Τ 
οί. 193ι4 ύπό — παίδων \ παρά. — παΐδο>ν ροδί 25 &'νγατέρο>ν 8^ 

25 δεδώκεσαν 8 δεδοκότων α 26 ** έλάσαι ? 27 δώσοντεδ 8^ ώί 

δώσοντεδ Τνβηίζ. (δούναι δ'ούδ 8Ϊΐη. θαπί ίηίΐηίίίνΐ βί ρΕΓίίοίρϊα ίαϋαή δω 
8Ϊΐη. ΐη ΓΘΟβηίΐοηΐΐη δβπηοηβ) ^δόντα8'? 29^ λήρη — έστιν ι ληρεΖ δέ' 

Μστι δέ II ΣΧΟΛΙΑ 195 

ώς όηισ&εν εΐτνον' τότε γαρ οι ^ιόσ^ονροι γ.αΙ τιαΐδας 
είχον έν. των Λενγ,ίτΐτΐΐδών, ονς είτζον γ.αϊ τοϋτο γ.αγ.όζηλον 
όνειδίζεσ&αι αυτούς μετά τοσούτον χρόνον τνερί έδνων, άλλα 
ηάντως *ώς* νεωστί των χορών άρτιαγεισών άνευ ίδνων 
5 τοντό φηοί. *7ί.αΙ έστι ληρώδης δ λόγος προφανώς γ.αΙ ληρώ- 
δως λέγει, έδειξα γάρ δτι τότε ν.αΐ τταΐδας έξ αυτών εΙχον 

*Ρ οΐ ζίιόσχονροι (1856).* χραισμήσαι \ βοη^ησαι τους 

βίαιους ΤίαΙ γΛοττιμαίονς ν.αΙ άρτταν.τιν.ονς τών συγγενών γά- 
μους αιτούντες \ 8^ της χωρίς έ'δνων αρπάγης 88^ την δί%ην. 

10 ούτως σνντα'/.τέον. 8^ 

Ρ 550 Κνην,είων \ ποταμός της Λαγ.ωνιγ.ής\. οΰτος δέ 

έχλή&η ύστερον Οίνους ά^β* *περΙ δν έπολέμησαν οι Διόσ- 
κουροι ν.αϊ οι Άφαρέως υιοί, οΰς αετούς καλ«Γ* (551) Τ. 

552 ^άπιστα' τοϋτο είπε διά το μη πιστεύεσ3αι αύ- 
1δ τους ποιεΐν μάχας ώς όντας εξαδέλφους* Τ 

Φηραίοις τοις Λάν.ωσι Τ. Φη- 
ραΐ γάρ πόλις Μεσήνης \ ήτοι 
Αρκαδίας, ή δε ^Λρν.αδία Λα- 
κώνων Τ. ρ Φηραίοις | τοις Μεσηνια- 
κοϊς' Φηραϊ γάρ πόλις της 
Μεσηνίας 8^ άφ' ής ήσαν οι 
περί τον 'Ίδαν καΙ Λυγκέα \ 8^ 8^ 20 553 ο μϊν κρανείψ \ δ μϊν "ΐδας κρανείφ δόρατι το 1968 

κοίλον στέλεχος της δρυός \ ούτάσας τών δίπτυχων ήτοι 
τών Διοσκούρων — *δίδυμοι γάρ εγένοντο* — ένα φ^ερει 
καΐ άνέλίβ. λέγει δΐ \ τον Κάστορα \ δν και ονομάζει λέοντα ρ 
Ι ταϋρον όέ τον Λιγγέα διά τό οξυδερκές. | φασι γάρ δτι και 196ιι βοΐι. Αγ 

25 τά υπό γήν έβλεπε, τοϋτο δε περί τοϋ Αιγύπτου παιδός ' "^ 

Λιγγέως εφασαν είναι δτι καΐ τά ύπό γήν έβλεπε, διά τό 
έφευρεΐν πολλά τών μετάλλων. \ άλλως 8^. Πολυδεύκης και 
Κάστωρ έκρύβησαν έν κοιλώματι δρυός, "ΐδας δε βαλών 
άνεΐλε τον Κάστορα, ύστερον (5έ δ μέν Πολυδεύκης τον Λυγ- 

30 κέα άνεΐλεν/'Ιδαν δε δ Ζευς εκεραύνωσε πρότερον τοϋ'Ίδα 88^8* 

21 στέλεχοδ &θ\ι. Αρ. Α 1117. 1197 ζ/ 1401 

7 τον« — γάμον« Η.00α8&ίίνθ8 ρΓΟ ά&ίίνΐδ ΓβΟβρί θ 2? 9 άρπαχηδ | 

άλλοι δε ειρήχεσαν άλφηστην άρηαγήν (ί. β. άλψηί τηβ άρπαγηβ) 8 
11 ^ Κνηχιών 24 λνγχέα II 26 λνγκέίοξ II 

13* 196 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ ρ Ι στήλην \ έχ τοϋ τάφου τον 
πατρός ^Ιψαντος έττΐ τόν Πο- 
λνδεύλην. 88^ ΠΙ 136 ^κ τον τάφου τον αύτον πα- 
τρός *]Αφαρέως* στήλην ήτοι 
λί&ον έτΰϊ την γ,εφαλήν Πολν- 
δεύγ,ονς 
5 ρίψαντος καί | σν,οτίσαντος \ αυτόν. 'Άμυν.λος βασιλεύς ήν οί. Αρ. ΜΜ. 
των Φηρων. έδομήσατο όέ αύτφ τάφον νπερμήτιη. έτι τούτον 
λί^ον λαβών δ Ίδας ένέγ,ρωσε τόν Πολυδεύΐίην, τόν δί "ΐόαν 
*Ρ ό Ζευς έχεραύνωσεν. 8* άλλως, τό έξης οντως' β^ | δ μϊν 
"Ιδας τόν Κάστορα τφ άττό χρανείας δόρατι νττό τό (κοΓλον) 
10 στέλεχος της δρυός \ χα^ήμενον βαλών διαφ^ερεΐ |. ββ^ 
Ρ 555 λέοντα ταύρφ' ταύρφ τφ Λυγάει \ δια τό οξυ- 

δερκές |. 88^ 556 σ ιγύμν φ' τον Λυγ- 
ν,έως ό Πολυδεύκης \ τα ηλευ- 
15 ρ ά τφ δόρατι όναρρήξας 
^ίψει. 88^ ο ($έ Γϊολυδεύγ.ης σ ιγύ μνφ 
γ,αϊ Ι όλοσιδήρφ ότιοντίφ \ τα Ρ 
πλευρά ^ήξας τοϋ βοός ήτοι 
τοΰ νίιγγέως ν,λινεΐ προς τό οϋόας ήτοι άνέλϊ], Λ. σίγνμνον τό \ όλοσίδηρόν \ φη- 
σιν Ι ά'λόντιον |. Εηδί. Π. Ι 309ΐ3 

558 *πληγήν ήγουν "ΐδας \ κρατήσει | τιαΐ πέμχρει τφ *Ρ 

20 ϋολυδεύγγι δεντέραν πληγήν* "κριός έγτιορύιρεται' 

Ι έξωί^εν δει λαβείν 88^84 τό ώς | δ^δ* ήγονν ώς τιριός έγγ,ο- 
ρνψεται Τ. | λέγει δε τόν ^Ίδαν |. βδ^β* τό δέ Τ έγτίορύ- 
ψεται δέ από μεταφοράς των κριών ' δ^β* οι δέ κριοί εΐώ- 
Ό-ασιν έν τφ μάχεσ^αι τοις κέρασι πλήττειν και τοντο 

25 [^στί] κυρίως έστΙ τό κορύπτειν ώς και Θεόκριτος φν λάσσεο 
μη τι κορύψη (III 5). βδ^ δ* 

5 62 Σκιαστής και 'Ορχιεύς ό ί^πόλλων \ παρά Λά- 

8 δοΐιοΐ. Ρΐηά. Ν Χ 114 15 δόρατι (Ηθγ. V 9) 8άι. Αρ. ^ 321 

17 όλοσιδήρψ άχοντίψ (^1. ΗβΓ. 3,ρ. δω. ΡΙ&ί. Αιη. 135«) δοΛ. Αρ. Β 99 
22 80}ι. ΤΗβοοτ.ΙΙΙδ Υ 147 

5 "Λμυκλοδ — 8 έχεραύνωσεν 6, α Μ^ ΠΙ&Γ^. ΟΙΠ. Ο 6 ψηρών. ϋ'ανών 
δέ α ΐη^ δέ α τα^ νπερμήχη ώε ών βασιλεύε αντών α ΤΆ^ 7 λιγ- 

γεϋί απί^ κάστορα α ΠΙ^ 9 δόρατι βαλών άνεΤλεν 8 10 χα^ήμε- 

νον οί. Ρίηά. Ν Χ 114 Ι χρνπτόμενον 8 οί. δοΐΐ. ΐΐ). βαλών διαφΟ-ερεΙ 

ΟΪΆ. 8 οί. ρ Ρ 11 τανρον τόν'λνγχέα 8 \&^ λνγκέωί II 19 *^ κερα- 

τώσει Ρ 23 δέ οίη. Τ 25 [έστι] Οίη. Τ έστΐ \ έηι 88^ τον 88^ 

φύλασσε 8 φνλΑσσον αΐ) ΟΜ. Ο 26 με 8^ σε αϊ) ΟΙΠ. ΰ κορύγηί β* 

27 "Ορχιεϋδ ΆΪϋβτ Ρ ΣΧΟΛΙΑ 197 

Ρ κωσ* Ι Τελφούσιος δέ\ τιαρά ΒοιωτοΐςΙ β^β* έν χάρμαισ ι' 
Μάρτΐησσαν τήν Ευήνου ββ^β* ϋνγατέρα 88* κατεγγυηθ^εΐσαν 
τφ "Ιό(^ άρτΐάσας Άτΐόλλων εις μάχην αύτφ κατέστη 88^ 8*. λέγει οϋν δτι ούδ^ ό Άτΐόλλων 
5 τφ "ΐδ(^ τήν άνδρείαν έμέμ- 

χρατο. το τόξον ήα ιβώσας 
1"Ρ άντΙ τοϋ \ γ,νν.λώσας \ ^ίάμψας] 
Ρ άφ^ ού το τΐολεμήσας |. 88^ 

^α ιβώσας έτατίάμψας. **Ε^ 
10 (ΕΜ701ιι) Ι λέγουον δΐ αμφότερους έρί- 
σαντας έν ττ} τοζιν.Ύ) ΐσους 
γενέσθαι (ΑΙ. 562). 1 Ζευς δέ βοΐι. Ό Ι 557 
"^Έρμήν τΐέμψας έγ,έλευσεν δν 
αν ή Μάρτνησσα τίρογ-ρίντ] λα- 
βείν, ή δέ έρωτηδ^εΐσα, τίνα 
αν αίροΐτο, τον 'Ιδαν τον ^Λττόλλωνος προκρίνει φοβη^εΐσα , μή γηράσασαν αυτήν ό 
ίί4πόλλων έάστβ. \ λέγει οϋν *δτι* ουδέ ^Απόλλων τήν άν- 
δρείαν τον "Ιδα έμέμψατο \ έν μάχτ] τείνας το τόξον αύτοΰ \ Ρ 
κα* 'Λυγ,λοτερές ηοιήοας \ ήτοι τΐολεμήσας | ώς 'λαΐ "Ομηρος 
15 8β^ς[. Ι 558 — 60. Τίέρας δέ \ τό τόξον \. τά δέ τΐερϊ 'ΐδου 

γ.αΙ Απόλλωνος γνώριμα ' τ,αΐ 88^ γάρ 8^ "Ομηρος έν ττ] Ι 88^ 
της Ίλιάδος Ιστορεί. 8"^ 

565 ηαρ^ ημαρ %^ τταρά τό "^ΟμηρίΥ-όν άλλοτε μεν 
ζωούς •\έστερημένοι (λ 303). τταρά δέ Λάτίίοσι Ξένοι οι 
20 Διόσκουροι, 88^ 

567 και των μεν των Άφαρητιαδών καΐ των ζ/ ιο σκού- 
ρων 88^ 8'* καταπαύσει ή ειμαρμένη τό δόρυ τουτέστιν απο- 
θανόντες ούκ έπελεύσονται ττ] Τροία ώς Τ και "Ομηρος τούς 
ήδη κάτεχε φν σίζοος αια 88^8* έν Λακεδαίμονι 8^8^ 
25 (Γ 243). 

570 ών ούδ' ο 'Ροιοΰς' Σταφύλου τοϋ ν Ιοϋ Διονύσου 

θυγάτηρ γίνεται 'Ροιώ. ταύτη έμίγη Απόλλων, αίσθόμενος 

δέ ό Στάφυλος έβαλεν αυτήν εις λάρνακα και άφήκε κατά τήν 

θ^άλασσαν. ή δέ προσεπελάσ&η τη Ενβοίςι και έγέννησεν 

30 αυτόθι περί τι άντρον παΐδα, δν 'ΐΑνιον έκάλεσε διά τό άνι- 

1 Βοιο>τόί$ αάά. Ρη,γ. 2403 σκιαστήβ μίν καλείται παρόσον ποιεϊ τούδ 
χρησ/αονί αντοϋ σκοτεινούε, όρχιεϋβ δέ παρόσον εϋφοροί τη£ μαντιχηε, 
τελψίνιοδ παρόσον φαίνει τά τέλη 2 εύρύχλον 8 13 χλίναδ δ α ΐη^ 

16 γνοιρίαματα 8 ^ άγαινίσματοί βί ΟβΙβΓα υί 8? 21 άψαρητί- 

δων «3 ο£. Ρίηά. Ν Χ 121 28 βαλών Τ ένέβαλεν 8 άπέλνεν 8^ 

εΙ« «3 29 Εύβοία θί. Ον. Μβί. XIII 659 | Δήλφ ϋίοά. V 62 80 χαλεΧ Τ 
ώνόμασεν 8 198 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

α&ηναύ αυτήν όι' αυτόν, τούτον δ^ '^πόλλων ήνεγγ,εν εις 
/ίήλον, δς γήμας ^ωρίτζτεην έγέννησε τάς Οίνοτρόπονς 88^8* 
Οίνώ, Σηερμώ, 'Έλαΐδα 88* αίς δ ζ/ιόνυσος εχαρίσατο, δηοτε 
βονλονται, στΐέρμα λαμβάνειν. Φερετιύδης (ΓΗ(τ Ι 94) δέ 
5 φησιν δτι 'ΐΑνιος έτζειαε τους "Ελληνας τΐαραγενομένονς τΰρός 
αυτόν αύτον μένειν τά ^' ετη' δεδόσ^^αι δέ αντοίς ηαρά των 
^εων τφ δεγ.άτφ έτει τίορ^ήσαυ τήν ^Ιλιον. ύτΐέσχετο δέ αν- 
τοΐς ντΐό των θυγατέρων αύτον τραίρήσεσ^αι. ίστι δέ τοΰτο 
'λαΐ ηαρά τω τά Κύπρια τΐετΐοιηγ,ότί (ίΐ'. 17 Κ) 88^8* μέμνηται 

10 όέ χαΐ Καλλίμαχος των ]Ανίον χ^υγατέρων εν τοις ^ίτίοις. 88^ 

ώντινων τό μένος ονδ^ δ της '^Ροιονς αχήσει τόν 

Ι ένναετή \ χρόνον εύνάζων Υ.α1 πραννων *άνώγων ν,αί \ κ«- Ρ 

λεύων Ι μίμνειν έν ττ] νήσφ ζ/ήλφ ττεπε ια μένους χαΐ 

τΐειΟ^ομένους αυτούς τοις ^εσφάτοις καί σημείοις* ΐσχων 

15 τε καί | λέγων \ τάς τριτντύχου ς καΐ \ τρεις | αύτον κόρας 
τνα ρέξειν άμεμφή τροφήν ττάσι τοις Έλλησιν, δσοι 
μίμνοντ ες χαι γ,αρτεροΰντες ήλάσν.ουοι •λαϊ \ διατρίβονσι] 
τΐερί τήν Κυν&ίαν σν,οτΰήν καί | έξδχήν \, τΐέλας γ.αϊ 
{τΐλησίον Ι τοΰ'ΐνωτίοϋ \ ττοταμοϋ | *εί* θέλεις, εέττέ έ'λ-λον- 

20 τβς καί τείνοντες ηοτόν ν.αϊ νδωρ ^ίγύητιον ή τον 'ΐνω- 

ποϋ τον έ'λχοντος ποτό ν τιαΐ ύδωρ ^ίγύτιτιον ήγουν \ τον ίηίΓ. 27 
Νείλου, δντινα Τρ ίτωνα λέγει. 

574 Τό ιστίων "Ομηρος μεν ετΐΐ τον δμοιονν, Λυχότρρων 
Ρ 0£ έηϊ τον \ λέγειν φησίν. 8*^86 | Κύν^ος όρος ζίήλου \ δ^εν 
25 γ.αΐ δ ί^πόλλων Κύν^ιος γ,αλεΐται. 8%* 576 Λίγύπτ ιον Τρίτω- 
ν ο ς' Τρίτων πάλαι εκαλεΐτο δ 
Νείλος, δ δέ 'ΐνωπός ποταμός 
έστι της ζίήλου κα/ (ρασιν δτι. 'Ινωπός ποταμός ^ήλου, δς 
πληρούται, δταν καί δ Νείλος 
*άρ*δεύ'ϊ] τήν ^ϊγυπτον, δ^εν 
έφασαν ν.αΐ αυτόν εν, των *τον* 23 ϊαχίον — 8θ1ι. % 31 27 Νεϊλοβ 80Κ. Αρ. 496\ο 28 ^Ινο)πόε — 
8θΙι. ΟαΙΙ. 1. 1. 2 τοίιβ 8 5 ίπει&ε 8 οί. 2003ΐ 6 αντώ α τοΰτο 8 τω &εώ 8 

7 δεχάτφ δ^ 8 πορ&ήσειν 8 πορ&ησαι — 'ΙΧιον \ νανστολησαί 

έπΙ τήν Χλίον καί πορ&ησαι αυτήν α τροίαί κρατησαι II τό 8 

9 τοϊί — πεποιηκόσι 8 μέμνηταΐ — Αίτίοΐ£ \ καί άλίοι α Οίη. II ΣΧΟΛΙΑ 199 ήνίν-α πλημμυρονται ό Νείλος, 
ΤίαΙ ανέρχεται τόν αυτόν χρό- Νείλον υδάτων τΐληροϋσΘ-αι 
διά τίνων αδήλων ττόρων. νον καί ο 'Ινωτΐός, δ^εν χαΐ λέγονσιν έτι των υδάτων αύτοΰ 

διά τίνων αδήλων τνόρων τΐληροϋσΒ-αι τόν Ίνωτΐόν, ώς γ,αΐ 

5 Καλλίμαχος έν"ΥμνοιςΒΒ^ ^ίγύτΐτ ο ιο Τ^ϊ'ωττοΓο (III 171) 8. 

576 Τρ ίτωνος *τοϋ* Νείλου \ τταρά τό τρίτον μετα- 
Τίλη^ηναι Ύ' τΐρότερον γαρ Ωκεανός έν.αλεΐτο, είτα Λϊγυητος, Οίοά. 1 19 
είτα Νείλος \ δ^εν αυτόν Τρίτωνα ν.αλεΐ (119), 9 577 άλλως. Πρόβλαστος 

Ρ Ι δ Διόνυσος | ... 7/ Πρόγ,λα- 

στος, έπεί, δταν μέλλωοι γ,λάν 

τάς άμιτελους, ^ύουσιν αύτφ. 8 Πρόβλαστος ό Διόνυσος, έττει \ 
δτε βλαστάνουοιν αϊ άμπελοι 
Τ ^ύουσιν αύτώ ή *(5ταί'* 
μέλλουσι γ,λάν τ,αΐ τίλαδενειν 
(ΐηΪΓ.ιβ) ταύτας. 

Πρ όβλαστος 8 ό ζ/ιόνυσος 88^ έτΐειδή 8 δτε μέλλουσι ν.όη- 
15 τειν τάς βλάστας 88^ 8^ ήτοι τά βλήματα 8 ^ύουοιν αύτφ 88^ 

■χ,λαδεύοντες 8. ϋ-ραούς δτι αναιδείς οι οίνωΌ-έντες. Τ 

578 μν ληφάτου τοϋ \ δημητριακού | Τίαρττοϋ. ρ 

579 ξρτΐΐν οι \ Λίγύτΰτιοι τόν οΐνον \ ν,αλοϋσιν ώς και 
Ίτΐτΐώναξ δτιου τόν οΐνον ό σκοΐτος καπη λεύ ει (ίτ. 5ΐ2 

2(ν Βΐί). 8 χάλις καϊ έρπις ό οίνος, χάλις μέν παρά τό χαλάν την 
ίνα, έρπις δ^ παρά τό έρποντας ποιεΐν τους πίνοντας άμέ- 
τρως, δ^εν χαΐ \ αιγύπτιοι τόν οΐνον έρπιν γ,αλοϋοιν \. ^Ιππω- δπρτ.ίΐ 
νάχτειοι δέ είσιν αϊ λέξεις" φησι γαρ ολίγα ψρονοΰο ιν 
ο ί χάλι ν πεπωκότες (ίτ. 73), άλλαχοΰ δε πάλιν δ δ^ αύ- 

25 τ/κ' έλ^ών ούν τ ρ ιοΐοι μάρτυ ο ιν , δ ν. ο υ τόν έρπ ιν 
ό ογ.ότος καπηλεύει, άν^ρωπον εύρων την στέγη ν 
ό φέλλοντα (ϊγ. 51). 

580 Ζάρηχος έκγόνους' Ζάρηξ Καρύστου εστί τον 
Χείρωνος. 88^8^ οϋτος ίγημε 'Ροιώ τήν 2ταφύλον 88^8^ μετά τό 1 πληρονται 8^ οί. Τ *^πλημμνρεϊται ? 9 άλλωί — 12 αύτφ ρΟδί 16 

κλαδενοντεδ ά?Λοι 10 Ιαο. ΐηά. (παρά τό βλαστάνειν τάί άι/πέλονδ} 

νβΐ βΐΐηϊΐβ ςαϊά ΙΟ•• δταν II βίαστάνωσιν II 12•' μέλλωσι II 

25 δχον α δπον 1}γ2γ\ταΡ- 26 όρων γ2 ε•δρον /Ι στάγην /Ι ΐη* 

27 όφρν^ α 28 καρύκον 8^ 8^ 29 χείρωνοε νίόε, άνήρ δέ τηδ δρνι&οε 
τηβ ■θ'νγατρόί ροιοΰε 8^ 200 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

μιγηναι ^7ΖΟλλωνι(19Ί'ίΊ) Τ χαΐ έξ αυτής έσχε ε παϊδας. ώστΐερ 
όέ τόν Θησέα λέγονσιν ΑΙγέωζ νίόν ν.αϊ τον Ήραγ,λέα Αμφι- 
τρύωνας 88^8* Κάστορα γ,αΐ Πολνόενχην Τννόάρεω Τ -καίτοι 
εν άλλοις δμολογοϋντες 88^8* τοϋ Α ιός 88'* αυτούς 8 εΐναι^ 

δ ούτως καί τόν "Ανιόν Ζάρηχος 88^8* νίόν 8^8* εΐτΐε 88^8* ου φύ- 
σει, αλλά ^έσει ' φύσει γάρ νίός Απόλλωνος, ομοίως γ,αϊ τάς 
-3-νγατέρας Αν ίου έγ.γόνους λέγει Ζάρηχος ούσας Ατΐόλ- 
λωνος διά τό γήμαι τόν Ζάρηγ,α την 'Ροιώ. Τ | έγ.γονον δέ οι ΕΟ 17621 
λοίΐΐοϊ τόν υίόν μετά τοϋ κ γράφονσι, τόν δέ έγγονον γ \ έγώ 

10 (Ϊ€ αντιστρόφως τόν έχγονον ώς έτι τοϋ γόνου γόνον κ γράφω, 
*τόν δέ νίόν* έγγονον ώς έγγενηΒ•έντα. Τ φάιρ δ^ είδος 
όρνέου 88^8* νυν δέ τάς Οίνοτρόηονς λέγει Τ Ο ίν οτρό - 

Ρ τΐους' αί Οίνότροτΐοι έχαλονντο \ Οίνώ, Στίερμώ , Έλα'ίς |. 
αύται έλαβον τταρά Αιονύσου δωρον, ίνα, δτε ^ελήσουσι, 

15 χαρτίόν τρνγώσι 88^ γ.αι ή μέν Οίνώ τόν οΐνον έτίοίει, ή δ^ 
Σηερμώ τά σπέρματα , τό έλαιον δέ ή Ελαΐς 8. αύται ν.αΙ 
τους Έλληνας λιμώττοντας έλ&οΰσαι εις Τροίαν διέσωσαν. 
88^ μαρτυρεί δε ταϋτα γ.αϊ Καλλίμαχος. 8 

581 (βί κα2 στρατού") Αγαμέμνων γάρ των Ελλήνων 
20 λιμφ συνεχόμενων μετεπέμψατο αύτάς διά τον Παλαμήδους 
8^8* ϋαΐ έλΟ^οΰσαι εις τό '^Ροίτειον έτρεφον αυτούς β* ? 
ό&νείων δέ γ.υνών | των ξένων \ 8^ των Ελλήνων 8^8^ διά 
τό άττό "Αργούς εις Τροίαν ηλεΰσαι. ή όΟ-νείων είττε ν.αι 
7ΐροσε^ήγ.ατο γ.υνών 8^ διά τό αναιδές, δτι ξένοι όντες άναι- 
25 δεις έτύγχανον' ή διά τό μη είναι έκ μιας γης ηάντας. 8^8^ 

583 Σι^ώνος' Αντίγονος ^ τζερί τά Αργοναυτικά τίοι- 
ήσαντί φησι \ γ,εΐσ^αι δτι 88^ Σι^ώνος τοϋ \ υίοϋ Αρεος \ 
τίαΐ Άγχινόης της Νείλου χ^υγατρός 88^8^ ή Πρωτέως κατά 
τινας (δοΐι. Αρ. Α 929) ^υγάτηρ Τ έγένετο 88^ 'Ροιτεία, αφ* ής 
30 88^8'* γ,αϊ 8 τό 'Ροίτειον 88^8* τόπος Τροίας Τ ώνομάσ^η 88^8^. 
ύτΐέσχετο οϋν, φησι, ό Άνιος τοις Ελλησι τφ δεγ,άτψ έτει 

1 ε \ β' Τ 4 **■ εναλλάξω. 9 ίέ Ιγγονον — γράψω II ανοΡ^ 

ιη&Γ^. 18 ^ο)ρίππη Ε§ (ΕΜ 29336) ηοη Γβοίρϊο 26 ^ϊντίγονοε \ οΐ 8 

περί \ γάρ 8 **<(ηθΐηβη) τω? ναυτικά 8^ ποιήσαντεε 8 27 ^ σνγ- 
κεϊσ&αι'^. οί. 8θ1ΐ. Αρ. Β 51 ηβΐηο ΙΐΟΟ ίΓ&άίάΐΙ; 28 ά%ερώνη« 8^ άχι- 

ρόηε α 6 έχιρόηδ •/2 ά•/χιόνη5 ν1 ά/χιρόηε /Ι ΙΠ^ οί. \ν£1§η. Αρ. Π 11 
&νγάτηρ 8^ 29 ^οιτία 8 άβ Γβ οί. 1161 ΣΧΟΛΙΑ 201 αυνεΛττέμτΐειν τάς θυγατέρας εις τό 'Ροίτειον. ίστι δέ τοντο 

άχρωτήρων ηερϊ τήν Τροίαν. 8^ 8*> 
Ρ 585 στρόμβων λέγει \ των άτράτιτων | τναρά τό ατρέ- 

φεσ&αί χαλκέων δέ των ίσχνρων. ββ^β^ *γ.αϊ ταϋτα μέν 
5 ττάλαι αϊ Μοίρα ι 8^8* τοΐς μίτοις διά των χαλγ.ών 88 8* καί 

Ισχυρών 8 | ατράκτων | γ.λώ3^ονσί* 88^ 8*. έτι ίρροιζονσ ι δέ άντϊ τον \ {έ7τι)νή3•ονσι \ 
Μοΐραι |. 883 8^ 

586 Κηφενς δε' μεταβάς 

10 έη:1 τους ττερϊ Κηφέα τίαΙΠράξ- 
ανδρον τους ηαραγενομένους 
εΙς Κύπρον φηοΐν δτι ούτι ήσαν 
βασιλείς, άλλ' ανώνυμοι τίνες, 
διό τιαΐ τα ονόματα αυτών 

15 τΐαρά τφ τΐοιηττ] ου φέρεται. 
ήν δέ ό μεν Κηίρεύς εξ ί^χαίας, 
δ δέ Πράξανδρος εν. Λαν.ε- 
δαιμον'ιας γ.αι ούτοι τταρεγέ- 
νοντο εις Κνττρον , ώς φησι 

20 Φιλοστέφανος (ΕΗΒ III 31). 
ζητοϋσι δέ τίνες, πώς ετνι 
τΐάντων ττλαγίως τήν ν.λήσιν 
έδήλωσέ τινας μέν λύχονς 88^ 
είτΐών 8 άλλους δέ λέοντας ή 

25 δράττοντας, τούτους δέ φανε- 
ρώς έσαφήνισεν. %αΙ ^ητέον 
δτι διά τό αφανές τών 7ΐροσ- 
ώττων ήναγγ,άσϋ-η γ,αϊ τάς 
ονομασίας αυτών είτνεΐν . έν 

30 γαρ τ φ Καταλόγφ τοϋ Όμηρου 
ού φέρονται. 88^ 8*^ γηραιά ι δέ 7.0 ρ αι Ι αι τΐέντε τίροειηών μέλλειν άτΐ- 
ελθ-εΐν εις Κύπρον και ειπών 
περί τών τριών νυν μετέβη 
Ύ.αϊ έπϊ τους δύο γ,αί φησιν 
δτι ό Κηφεύς χαΐ ό Πράξαν- 
δρος ού βασιλείς, άλλ' ανώ- 
νυμοι όντες οι πέμπτοι ήγουν 
οΐ προς άναπλήρωσιν τοϋ 
άρι^μοϋ ών είπον πέντε αν- 
δρών τέταρτοι ίξονται εις Κύ- 
προν. πρώτος γαρ Τεΰ7.ρος, 
δεύτερος ί^γαπήνωρ , τρίτος 
'^γ.άμας, είτα ούτοι οι δύο 
δμοϋ τέταρτοι ϊξονται άναπλη- 
ροϋντες, ώς έφην, τόν τών 
πέντε αριθμόν, διά τι δέ ού 
συμβολίϋώς γ.αί τούτους ν,αλεΐ 
λύν.ους ν,αϊ τίαρδάλεις -καΙ λέ- 
οντας ή δράγ,οντας ή άλλην 
γ.λήσιν τοιαύτην; ν.αϊ γάρ έπϊ 
π:άντων πλαγίως τήν ν,λήσιν 
τούτων έδήλωσε, τούτους δέ 
φανερώς έσαφήνισε. και ^η- τέον *δτι* διά τό ανωνύμους γ.αΙ αφανείς είναι αυτούς ήναγ- 
γ,άσ^η ειπείν τάς ονομασίας αυτών, έν γάρ τφ Καταλόγφ 

3 ατράκτων 8θ1ΐ, ΒΤ 5" 413 3 ατρόμβον β τόν άτραχτον 8 4 ατερρών 5® 

αΐ μοΐραι πάλαι Τ 17 λαχε§αίμονο5 8 18 οΰτοι 

ειπείν δ' 31 μαίνονται 8 δ παλαιαΐ 8^ 
29 προ• 202 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

τοΰ ^Ομήρου ον φέρονται, ήν ό^ ό Κηφεύς έξ ί^χαίας, δ 0£ 
Πράξανδρος έλ Λακεδαιμόνιας, γ.αι ούτοι τιαρεγένοντο εις 
Κύττρον, ως φησι Φιλοστέφανος. 

589 *Γόλγοι τότίος χαϊ έ^νος 'Κύτΐρου. ^εάς δ^ της 
5 Ιίίφροδίτης* 8* ών ό μέν αφ' ών ο μεν ΙΙράξανδρος 
*ύ7ΐηρχεν* άγων τον Λάγ,ωνα ν.αΐ Λαχεδαιμόνιον όχλον 
άη6 της Θερά-πνης Τ ή όέ Θεράπνη τΐόλις Λαγ.ωνΐ'/.η 8'*. 
Πατέρος δέ ήγουν ό έτερος δ Κηφεύς δ άτΐδ τοΰ Ώλένον 
της /ίνμης τε Τ τών ΙΑχαϊχων πόλεων 8^ ήγεμών υπάρχων 
10 τοΰ στρατού Τ. 

Ρ 590 Θεράπνα \ πόλις Λαγ.ωνιν.ής \ "Ωλενος δέ \ πόλις 

^Αχαίας \ δ^δ^ Λύμη δε πόλις δ^Β*» ΕΜ ή χώρα 8^8^ ί ^Αχαίας \. 

8•*86 >*ΕΜ291ΐ2 άντΙ τοΰ Βουραίων' \ περί δΐ 
ταύτας τάς πόλεις 7.αι πρό• 
τερον ουνέοτη νέφος πολύ γ,αΐ 
γέγονεν δ έπι Λευγ,αλίωνος 
τ.αταγ.λυσμός γ.αϊ ΰστερον δ* ? Βουρα ίο ισ IV τά Βονρα πό- 
15 λις έστιν 'Λχαίας. δ ταύτας 
φησίν ^Ερατοσθ-ένης υπό σεισ- 
μού καταποϋ^ήναι (ίΓ. 85 Ββπιΐι.). 

88^ 

ύπό σεισμού χατεποντίσΘ^ησαν, ώς Έρατοσ&ένης φησί. 

20 μέμνηται δέ χαΐ Καλλίμαχος Βοΰρά τε Λεξαμενοΐο δδ-'δ* 
βοός δδ* τασις Ο ίχιάδαο (IV 102) ν,αι 'Λντίμαχος εν Θη- 
βαίδι ώς έπαπειλείτην *ώσπερ Καυν.ων ίδ α* ζίύμην 
έπρα& έτην πα ίδεσσιν Έπειών όρχεύοντες (ίΓ. 24 Κ) 
8^. τό δέ ^άτερον από τοΰ άτερον γέγονεν' ει δ' ήν από ΕΟ 255ΐ2 

25 τοΰ έτερος, ^' οδτερον άν ήν. Πατέρος δέ υμΙ άρσενιν,όν ούν. 
έστιν. Τ τό δέ έξής' Κηφεύς δέ χαΐ Πρά ξ ανδρός ού 
λαών άναν,τες, άλλ' ανώνυμοι 88^ σποραι ναυν,λη- 
ρίας πέμπτοι υμΙ τέταρτοι γαΐαν Ιξονται ϋ-εάς. 8 

592 Λιομήδης μετά τήν Ιλίου πόρ&ησιν χαταπλεύσας 20628 
30 εΙς ^Λργος τήν εαυτόν πατρίδα τιαΐ εύρων τήν εαυτόν γαμε- 
τήν Λίγιάλειαν συμφ^ειρομένην Κομήττ] τφ υίφ ^^ενέλον 
διά τό αυτόν εν ττ) Τροία τρώσαι τήν Άφροδίτην ν.αΐ μελ- ί^ ταύτην 8 21 βονστααιε 6 γ\ βούστασιν γ1 22 Βνναμιν Ο, 

24 δ•άτΒροε δ άτεροε δ 29 βχίΕηί; Ιΐίΐβϋ ρΟδί Θήβαε 20523 ρΓ&β- 

11118818 αϋτη ή Μντοΐα και ή σύνταζίδ σαφέστατη , τήν δέ περί διομήδονε 

Ιατορίαν λεκτέον' ΣΧΟΛΙΑ 203 

λων ντΐό *της αυτής* Αιγιαλείας άναιρε&ήναι τότε μέν εις 
τόν της *Άργείας* "Ήρας βωμόν χατατρυγών σώζεται, 
δ δ' Άργνρ ίττηαν' τοΰτο ύστερον (ϊέ 
^έλει ειπείν δτι Διομήδης 
5 άτΐελασ&είς 88^ 

Ρ φχετο | εις ^Ιταλίαν εις το Ααΰνιον έ&νος \ 88^8^ έν βαρβά- 
ροις 88* ών εβασίλενσε ζίαννος, δστις τιολιοργ,ούμενος έδεή&η 
//ιομήδονς βοη^ήσαι αντφ υποσχόμενος αυτοί δώσειν της 
γης μέρος, ο δέ βοη^ήσας καΐ την νίν.ην παράσχων 88^8* 

10 ζ/αυνίοις έχτισε πόλιν, ηντινα "Ιππιον 'Άργος έχ,άλεσεν. ύστε- 
ρον δέ αύτφ προέϋ-ετο ό Ααϋνος, ει 88^ βούλοιτο δλην την 
λείαν σχεΐν τον πολέμου ή την γήν πάσαν, καί ν.ριτής αντοΐς 
έγένετο ^.Αλαινος νό^ος ών τοΰ Αιομήδους άδελ(ρός, δστις 
ήράσβ^η της Ααΰνου ^νγατρός Ενίππης και δια τοΰτο έχρινε 

15 τόν Ααϋνον έχειν την γήν 88^ 8^ Αιομήδην δέ τήν λείαν λα- 
βείν τοΰ πολέμου Τ. έφ' φ Διομήδης 88^8'* όργισΟ^εΙς 88* 
γ'η 8 χατηράοατο μηδένα 88^8* δύνασϋ^αι δδ* σπείρειν τήν γήν 
88^8'* μηδί σπειρομένην άναδιδόναι γ,αρπούς Τ ει μη τίνα 
από τοΰ γένους αύτοΰ όντα γ.αϊ μεταχινήσαι τάς στήλας αύ- 

20 τοΰ 88^8^ μη δύνασΌ-αι 8^8* , . . έστη έπΙ τοΰτο 8. ύστερον 
δε ό /Διομήδης προς /ίαϋνου άντιρέ^η, οι δε (ρίλοι αύτοΰ 
γ,λαίοντες τόν ήρωα μετεβλή&ησαν εις ό'ρνεα δμοια κύχνοις. 
8Β^Β* γ.αΙ νεερί τα βάρβαρα φεύγει ν.αΙ φοιτά παρ' "Ελλησιν 
ώστε χαΐ έν. χειρών αυτών λαβείν τροφάς υμι δύνειν εις τους 

25 κόλπους (604) 8^8*. ή ούτως' δτι Διομήδης άπελασΒ-εϊς "Λρ- 
γους υπό Σ&ενέλου ερωμένου της Αιγιαλείας ήλ&εν εις Ααυ- 
νίαν τής Ιταλίας, ένΌ-α πολέμου δντος προς όμορους αρι- 
στεύσας ήξιώ^η τής γης, ην εκείνος κτίσας ) Άργυρίππαν \ 
ώνόμασεν ώς "Αργός Ιππειον. και ύστερον ύπό Ααύνου έπι- 

30 βουλευτείς τοΰ άρχοντος των τόπων άν7]ρέ&η. 8^ ταύτην (599) φκησαν οι φίλοι 
αύτοΰ και έκάλεσαν όμώννμον 
αύτφ Αιομήδειαν νήσον. 8^ οίκεϊ δέ ταΰτα έν ττ] \ άπό τοΰ Ι* 
Αιομήδονς \ καλούμενη Αιο- 
μηδεί^ νήσφ. 11 ίέ όπα. β προσέ9•ετο έβούίετο 8^ δλην οίη. 5 12 λα- 

βείν Τ Ιχειν 8 αντών Τ τοντον 8 13 άλ.αι/αοε 8 άλαιτ{% ?)οδ 5 ΐα^ 

νό&οε οίη. 5^ 17 γβ \ γ 8 τρία Κΐηοΐί. άβΐ. ? θ£. 619 19 μετά• 

χινήσαε 8 20 130. ίη<1. (τβ^Ι^Ιί. ταντό Οβ^οΐί. 21 παρά 8 

26 Σ&ενέλον β *207ι 27 ό,αοίονε 204 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝλ 

Άργύριτΐτΐα — ^ Λ. αύτη ^.Αρηοι έχαλεΐτο. ζ/ίομήόης μετά 
τήν άλωσιν της ^Ιλίον έτείχισε γ.αί μετωνόμαϋεν 'ίΑργος 
"Ιηπων. δίβρίι. πρώην μεν γάρ "Ιππιον ώνομόζετο 'Άργος, 
νυν 6έ ^Λρ-Ϋνριηιτα. ν.α'Κεΐταί. **8θ1ι. ϋΡ 483 δ 6ϊ 'Λργν- 

5 ρίτΐτεαν' δ δε Διομήδης \ άπ' Αιτωλίας •{•Τ άτΐελα^^είς 
της έαντον ηατρίδος τήν Ιτ4ργνρ ίτττταν τΐόλιν με^ερμη- 
νενομένην \ "Λργος Ιηττειον \ δο μήσεται ν.αΐ γ.τίοει ηαγ- ρ 
χληρίαν των ζί αυν ίων ήτοι Καλαβρών παρά τήν Λύαο- 
νίτιν ν.αϊ Υΐτα'Κΐ'λήν \ ή παρά τόν ^ύσονίτην Φυλαμόν Ρ 

10 καί φνλην ιδώ ν των εταίρων αύτον μοΐραν πιγ,ράν όρνεό- 
μιν.τον έπτ ερωμένη ν τουτέστιν ίδών τους αύτον \ φίλονς\ ρ 
εις όρνις | ερωδιούς | άλλαγέντας. το δέ σχήμα νΜ^όπλαατόν βοΐι. 0^^412 
έστιν' αποθανόντος γάρ ^ιομήδονς \ ερωδιοί \ ή λάροι (947). 
γεγόνασι. πώς οϋν φησιν ίδών; '/.αλεϊται δέ τοΰτο το σχήμα 

15 ίμψυχον γ.αΙ είδωλοπεποιημένον. Τ 

594 πιν.ράν εταίρων οι γάρ εταίροι τον ^ιομήδονς 
όδνρόμενοι τάς τον ηρωος συμφοράς μετεβλήϋ^ησαν εις όρνεα 
τά -/.αταρράν.τας λεγόμενα' είοϊ δέ δμοια 'λύνινοις, οίτινες διά- 
γουσιν έν ττ} ^ιομηδεία νήσφ. '/.εϊται δέ αΰτη εν τφ '^δρίι^. 

20 88^ οίγ.οϋσι δέ ούτοι οι όρνιί^ες ώσπερ πόλιν' υπό γάρ τόν 
6ρ3•ρον βρέχονσι τόν τόπον ταΓς πτέρνξι ν.αΐ 88"* 8** ραίνουσι 
τΐάλιν 88^ βρέχοντες 88^8* είτα 88^ εις άγραν πορεύονται γ.αϊ 
τά ληφθέντα θέντες όμον διαιροΰσιν ά'Κλήλοις 88^8*. | ^Λρ- 

Ρ γνρίππα δέ πόλις εστίν έν Ιταλία \ ην έχτισε Διομήδης 

25 καί ο όχλος (589) αύτοΰ. 88^ 

595 οΐ θαλασσίαν' οίτινες φίλοι τοΰ ,^ιομήδονς\ έρω- Βηρτ.η 
δ ιοί ή λάροι | γενόμενοι αίνήσου σ ι τήν έν θαλασσή δια- 
γωγήν καί δ ίν.ην των ποργ.έων χαι \ αλιέων | ίνδαλθέν- Ρ 

τ ες καί | δμοιω&έντες \ εις τήν δομήν '/.αΙ δέμας κατά μετα- 
30 πλασμόν γ.ύγ.νοις εύγλήνοις καί | εύοφ&άλμοις \. 

598 * ράμφεσι' ράμφος ν.αλεΐται τό έπιγ,αμπές \ χείλος \ 

1 "Αρποι οοηΓαδβ: οΓ. Βίραΐ). νΐ39 8βΓν. ίη ρΓοΙΙ. 13. 20 10 χαΐ 

φνλην Ι ή ψνλήν Ί. 1. α ΟΙΠ. II 18 τοϊί καταράκταιε 8 20 π^ β 
21 βό&ρον 8 βρέχονσι — βρέχοντεδ οοηίυββ: οί. Αγγ. ρβΓ. ΡΕ 32 

βρέχονσι ρΟδΙ τόπον ίΙβΓαΙ: 8 ** ααΐρονσι ? οί. ΑΐΤ. 1. 1. 22 είτα 8Ϊ0 

κάπ< Γβάάΐί οί. 8θ1ΐ. Α Ι 147 βί ρΓΟίΙ. 15 31 ράμψεαι — ροδί κνχνοιε 

20322 « ροδί άντιρέ&η \\).ζϋ 8^ ΣΧΟΛΙΑ 205 

τών όρνέων 88^8* *ώς καί Καλλίμαχος ^άμφει γ,αί^νώδει 
τόργος έγ,οτιτε νέχνν* (ίτ. 204) β^β^β^. έν δε τοις ράμ- 
φεαι γ,αΐ ταΐς όρνεατιαΐς ^ισίν άγρώσοοντες χαΐ | άγρεν- 
οντες \ τους Σορούς ν.αΐ τά \ 07ΐέρμα\τα \ των ιχθύων \ ήγουν Ρ 

5 τους ΙχΒ^ϋς νάσσοντα ι- καί | ^ατοιτιήσονσι \ τήν φερώνν - ρ 
μον νησίδα τον ττρόμον καί | -προμάχου | αύτων ήγουν \τήν ρ 
^ιομήδειαν νήαον \ ηρός τφ ^λίτει ήγουν τιληοίον τον 
ι^λίτους γ,αΐ της \ έξοχης \ της γεωλόφου χαΐ \ υψηλής \ της ρ&ηιρΙΐΓ. π 
^εάτρφ όμοιας αγυιοτίλαστήσαντες καί ν,τίσαντες έν ^ 
10 ταΐς έμτΐέδο ις καί στερραΐς σχισμαΐς ν,αΐ τομαΐς πυχνάς 

^ γ,αλιάς. Τ έλλότνων δε δ-ορονς \ τά έχγονα των ιχ- 
θύων |. Ό-ορός γαρ δ όηοσπερματισμός 88^. 

600 θέατρο μ όρφφ ή ότι ^εάτρφ δμοιός έστιν ό τό- 
ηος, έν φ διατρίβουσιν, ή ότι τιερίίρερής έστιν ή νήσος' 

15 θεάτρου γαρ σχήμα παρά τοις γεωμέτραις τΐεριφερές. ββ^β* 
Ρ γ,λίτει δε . . . ββ^ (β-εατρομόρφφ) \ ήμίλυκλίφ |" ττεριφερής 
γαρ ή νήσος, γεωλόφφ όέ τ φ | νψηλφ τόττφ |. ββ^ 

601 άγυ ιοτΐ λαστήσαντες άμφοδα υμΙ αγοράς \ τΐοιή- 
σαντες |. β^ 20 602 Ζή&ον 1 επειδή δ Ζή- 
&ος -καΙ ό ΙΑμφίων τάς Θήβας 
τάς έν Βοιωτία έτείχισαν |. 8^ κατά μίμησιν εκείνου, ωσηερ 
ό Ζή^ος σύν τφ άδελφφ '^μ- 
Γρίονι Ι οιτινες λυρισταΐ έγέ- 
νοντο φ Τ έκτισε τάς Θήβας, ν.εΐται δϊ \ ή /Ιιομήδεια νήσος \ ρ 
ηερϊ τόν 'ΐόνιον ν.όλτΐον (631) | καί τόν ^Αδρίαν. \ οί γάρ '/α- 
25 ηνγες καί "Απουλοι περί τόν Ίόνιον χόληον οίχοΰσιν. Άττού- 
λων όέ έ^νη γ,ατά τόν ζίίωνα (Ι 219 Βο.) Πευχέντιοι, Πεδί- 
γ,ονλοι, Ααννιοι, Ταραντΐνοι και Κάναι. Αιομήδους τΐεδίον 
έστι ηερί τήν ΙΑπουλίαν των Ααυνίων. ή όέ Μεσσατΐυγία 
γ,αΐ Ίατιυγία έν.λή&η ύστερον Σαλεντία, είτα Καλαβρία έ- 
30 ν,λή^η. ή δ' ^Λργυρίηηα ττόλις τον Αιομήδους έγ,λή^η ^'Λιτον- 

λις ^Αρτίους. \ δ δε φησιν ό Λυγ,όφρων χαΐ εμπροσί^εν (203ΐ7) ΒΟ 1 183 
ότι άτιαρτΐούσης της Ααυνίων γής διά τάς αράς Αιομήδους 
μεταηεμψάμενοι οί Ααννιοι συμτιολίτας τοϋ Αιομήδονς ν.αΙ 

1 χνχνώδει 8^8^ 11 έλλόπων — Αποαπε^ματιαμόΐ ρΟδί όρνέων 

βαρΓ.ι β ροβί νέχνν Ϊΐ).2 δ^ ϊγγονα 8 \\^ έψ^ 8 Ιστι,ν \ και 8 

16 Ιαο. ίΐ1(1. 17 χωρώ ρ 28 μεααπνγία 6 μεσοαπύγη /2 ΟΙΠ. /Ι οί. 

ΡΓΟίΙ. 2 29 μετεκλη&η 6 γ2 ΟΤη. /Ι 206 ΕΙΣ ΑΓΚΟΦΡΟΝΑ 

βαλόντες ζώντας εις γήν έτΐοίησαν χαρτνεύειν τήν γήν, ληρός 
έστίν. έτΐϊ Φαβίον γάρ Μαξίμου Βερογ.όσσον ήτοι άτιροχορ- 
δονώδονς ου /ίαΰνιοι ά'κΧά "Ρωμαίοι τοϋτο εποίησαν Έλλη- 
νιγ.όν γ.αϊ Γαλατι^λόν ανόρόγυνον γ,ρύιραντες εν μέσϊ] τί] αγορά 

5 έχ χρησμού τίνος δειματω&έντες λέγοντος "Ελληνα υμι Γαλά- 
την γ.αταλήιρεσ&αι το άστυ. 

603 όμοϋ δ ές άγραν' δει διελεΐν δ μου είτα εις 
άγρα ν τό έξης, ούχ ώς ό Φιλογένης όμοϋ δ' ές άγραν 

9 κα/ φησι ^υν.όφρονα της έν Λον.ροΙς άγρας μνημονεύειν. 8^ 

ρ 605 γ,άρ βαν ον δχλον τον \ βάρβαρον \. φησΙ δε Διο- 

γένης έν τοις Γαλατιαοΐς δτι οι Φοίνιγ,ες τοάλαι χάρβανοι 
έτίαλοΰντο. 8* ν,άρ βανο ι οι βάρβαροι οΐ έχοντες Καρός βοήν. 
>*Ε^(ΕΟ 2993 ΕΜ 4904;). οί. Ειΐδΐ;. II. Ι 2994 

14 607 γ,ρΐμνα' Τίρΐμνόν έστι μέν γ.αι γένος ν.ριΌ•ής, νΰν δ^ 

(Ρ) Ι τό απόσταγμα τοΰ χυγ.εωνος | ώς γ,αϊ Καλλίμαχος ν. αϊ ν.ρΐμ- 

νον γ.υτίεων ος ότΐοστάξαντος έραζε (ίτ.206). 88^ β^. **Έ>§ 

ρ (Ε(τ 34737 ΕΜ 538ΐ6) άντΙ τοΰ εις τήν γήν β^ | τρϋφος 
ν.λάσμα |. Ε^ 1.1. (Ε(α 34737) 8^ καί | "Ομηρος διατρυφέν (ετί- 
■πεσε χειρός) (Γ 363) 8^. 
20 608 γ.νυζον μενο ι \ άσήμως δ^ φ^εγγόμενοι \ 88•*8<». κυ- 

ρίως δέ έτΐΐ των θηρίων τίθεται 88^ 8* των άσημα φ&εγγο- 
μένων 8^ ή λέξις. ή άσημον φωνήν άφιέντες. δδ^β* 610 Τροιζηνίας' Τροι 
ζηνία Ι ή ΙΑφροδίτη \ Ιδρύσατο 
25 (ϊέ αυτήν Τροιζηνίαν 88^ ν.αλου- 
μένην 8 ή Φαίδρα, ήνίγ,α ήρά- 
σ&η τοΰ '^Ιτντΐολντου 88^. έν Τροιζήνι Φαίδρα ιερόν 
^Αφροδίτης ιδρύσατο έπϊ τφ 
Ιτΐτΐολύτου ερωτι ώς χαΐ Εύ- 
ριιτίδης Ιτΐτΐολύτφ δ' έττί- 
δ^εάν (Ηίρρ. 32). ή δέ Αφροδίτη 88^ καδ^ά φησι Μίμνερμος (ίτ. 22), ύττό ζίιομή- 
δους τρω^εΐσα τταρεσχεΰασε τήν Λίγιάλειαν τιολλοΐς μέν 18 χλάομα Αρ. Ιβχ. 15521 80%. Αρ. Α 1167 28 8θ1ι. ΐ) Ε ^12: αά- 

ιηΐχί& ί&ΐΗβη ηοηηυΙΙα δπηί β βοΐιοΐίο Β ίΐ). 2 βεροχύσσον γ\ βεροκήσσον χ2 7 ό^οΰ — 12 έχαλονντο ροβί ^τεί- 

γισαν 205α οί. ρίοΠ. 15 14 είδοε 8^8^ 15 άπόσπασ//α 8^ άπόατομα8^ 
άποστάλαγμα 8 ώε — Καλλίμαχοε 0Π1. Ε^ 16 άποστάζαντοε 85^ 

τ 
άποστάζαντοε 8^ άποστάξαντα Α απόσταξαν Β Κβίίζ. 22 όδννηράν Τ 

28 κά&ωε 8 μνήμερμοε 8 ΐπ' μίμνεροε 8^ ΣΧΟΛΙΑ 207 

μοιχοΐς σνγκοιμη^ήναι, έρασί^^ηναι δέ καέ Υΐτΐτΐολύτον Κομή- 
τον τοϋ Σϋ-ενέλον νιου. τον όέ ^ιομήδονς τναραγενομένον 
εις τό ^Άργος έτΐΐβονλεϋσαι αύτφ' τον δέ χαταφυγόντα εις 
τόν βωμόν της "Ηρας διά ννκτός φυγείν αύν τοις εταίρας ν.αϊ 

5 έλΟ^εΐν εές'ΐταλέαν ηρός ^αννον βασιλέα, δςτις αυτόν *δόλφ* 
άνεΐλεν. ββ-'β* ή δε σύνταξις υμΙ ή έννοια αΰτη' τό τραϋμα δε 
της "Αφροδίτης, δ έτρώ^η παρά τον ^ιομήδους, έσται αύτφ 
τταραίτ ιον της ορ ο ιτάδος τΐλάνης των κακών τε τνη- 
μάτων, όταν ή ^ρασεΐα Ο-ουράςγ.αΙ \ όρμητιγ.ή 8* κύων ϊηίΓ.ΐδ 

10 ήγουν ή γυνή ζίιομήδονς Αιγιαλεία οίστρή σΐ] ν,αΐ μανιγ,ώς 
όρμήστ] ττρός τα λέν,τρα υμΙ *τάς* μίξεις, έχσώσεί δ^ 
αυτόν άττό τον μόρον δ τύμβος ν.αΙ\ δ ναός\ της "^Οτΐλοο- *ϊηίΓ.ΐί 
μίας ήτοι τής\"Ηρας\ ηύτρετΐ ισμένον τίαΐ \ ετοιμασ&έντα \ Ρ 

14 ταΐς οφαγαΐς. 

Ρ ^\2 λούρας ή δρμητί'κή \ 8^ πόρνη 8^8^ λέγεται ή ν,ατω- 

ίρερής \ 8^ από τον ^ουράσ^αι. 8^8^ 

614 *Ό7ΐλοσμίας Άθ-ηνάς εν "Ηλιδι της Πελοπον- 
νήσου 88'^8* τύμβος 88^ οντω τιμώμενης*, τύμβον δε γ.αλεΐ τόν 
βωμόν "/.αϊ άλλαχον δ δ^ άμφι τύμβφ ταγα μέμνονος 

20 δαμείς (335), ίρησι δε Αοϋρις εν τψ Περί αγώνων τους 
βωμούς τάφους γ,αλεΐσ&αι (ΕΉΘ II 486). 88^8* 

615 τττνχαΐς ήτοι τόπ:οις έξοχάς έχουσιν. δ'^ γ.ολοσ- 
σοβά μων' άλούσης της Ιλίου Διομήδης αντί τοϋ έρματος 
έ/. τοϋ τείχους των Τρωών λί&ους εις τήν ναϋν έβάλετο. 

15 ορμητική 8θ1ΐ. ΝΪΟ. θ 131 22 έξοχάξ 8θ1ΐ. ϋ Υ5 

1 έρασ&ηναι \ σνγχοιμηϋηναι 8^ 8^ Οίη. Τ και ΟΙΠ. δ Ίπηολύ- 

τον 8 ρ 1 Ιππολντφ 8^ α ίππολντω και II ^νηό οί. δοΗ. ϋ (ίη Β 2512 έμ- 

τ 
ποιησαι Μρωτα βΧΟίάβΓυηΙ) κομήτη Τ κομή 8^ 2 τον ΐ^ | δ ? νίον «ΐη^ 
τω 8^ Τ νΙεΖ 8^ νΐώ Τ ΟΤΆ. 8 τοϋ — παραγενομένον \ διομήδηί δε 

παρηγενόμενοί 8^ Τ 3 έηεβονλεναεν 8 έπεβονλενοαι 8 ΠΙ^ επιβουλεύε- 

ται 8^ Τ θί• 8θΙΐ. Ο ΰπ' αντοΰ 8^ Τ τοϋ — καταφνγόντο« 8^ Τ 

4 ναόν δ^ Τρ θ£. ν. 1. ίη£ΐ•.ΐ9 8θ1ΐ• ΒΒ φνγεΖν 8ΐα^ οί. 8θ1ΐ. ΒΒ | φεύ- 

γει 88^ τ 5 έλϋ-εΐν 8 ο£. 8θ1ι. Β ι έλ&ών 8 να- ήλϋ-εν 8^ Τ οί. 8θΗ. Β 
δολοφονήσαε 8^ ϋ£. δοΐΐ. Β 16 ϋ-ορονσθ-αι 8^ ^ θ-όρννα&αιΊ 17 'ΑΌ-η- 

νά£ 8 Ρ ρ ο£. 8θΙΐ. Β ι όπλοσμία ή ήρα 8^ Τ θ£. 8θ1ΐ. Β βί ΑΙ. 858 ήραε ή 
ά&ηράΒ Ί. ι. 8^ 18 τιμοιιιένη 8^ Τ 19 βωμόν \ ναόν α τάφον δ ΟΠΙ. Ο 

θ£. 1325 άλλαχον \ καλλίμα%05 8^ Οίη. Τ 20 άγωνοΒ 8^ 24 ένεβάλ- 

λετο 8^ Ιβαλε α γ\ ένέβαλε 6 γ2 '/Ι ΐη^ θ£. ίη£Γ. 2086 208 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

τιαραγενόμενος όέ εις τό ^Άργος καί έλα&είς νπό 88^8* Αιγια- 
λείας 88^ της γαμέτης 8^8* τναρεγένετο εις 'ΙταλΙαν. εύρων δέ 
τηνίλαϋτα τόν έν τ^ 2%ν3^ί(} όράχοντα λνμαινόμενον την 
Φαιαχίδα διέφθειρε τούτον την τον Γλανχον χρνσήν άσττίδα 

5 τιατέχων νομίσαντος τον δράχοντος τό χρνσοΰν δέρας είναι 

Ρ τον γ.ριον. τιμηθείς δέ έττϊ τούτφ σφόδρα \ ανδριάντα \ τιατα- 
σχενάσας ίδρύσατο εχ των λίί^ων 88^ 8^ των έχ 8 της Ίλίον. 
ιστορεί δέ τοΰτο Τίμαιος (ΓΗ& Ι 195) χαΐ Λϋχος έν τ φ 
τρίτφ (ίΐ). II 371). 88*^8^ ύστερον δέ ανελών δ /ίαϋνος αν- 2103 

10 τόν έρριψε χαΐ τούς ανδριάντας εις θάλασσαν, ούτοι δέ 
όνεχόμενοι τά χνματα ηάλιν έξήρχοντο ηρός τάς βάσεις αυ- 
τών. Ι χαΐ ή μέν ιστορία τοιαύτη, ή δέ σύνταξις ούτως έχει ' 
χολοσσοβάμων δέ σταθείς ήγουν άνδριαντόγλυφος 
\χολοσσός γαρ ό όνδριάς \ σταθείς δέ ηον ; ε ν ταΐς τΐτυ- Ρ 

15 χαϊς χαι τΐεριχλείσμασι χαΐ ηόλεσι των Λύσόνων έρείσει 
χαΐ εδραιώσει τά χω λα αύτον χαι τά οστά ήγουν γλυφή- 
σεται ώς άνδριάς έτΐΐ των χερμάδων χαΐ μεγάλων λί^ων 
των γη 71 έδ ων χαΐ ^εμελιαχών \ τοΰ Ποσειδώνος \ δν !Αμοι- 
βέα χαλεΐ' αυτός γάρ συν Άτΐόλλωνι την Τροίαν έττύργωσε 

20 (29ι)• ηως δέ γλυφήσεται ώς άνδριάς ό Διομήδης; έχβαλών 
από τοΰ νΐλοίου — αύτοϋ δηλονότι — τόν ττέτρον χαΐ \ τόν Ρ 
λί^^ον Ι τόν έρματ ίτην χαΐ \ έξισωτήν | τοΰ πλοίου ' έν γάρ ρ 
τοις χενοΐς πλοίοις οι πλέοντες βάλλουσι λίγους, δπως όρ- 
ρ &ώς χαϊ μή λοξως τΫ) χουφότητι πλέοιεν. άλλως Τ. | έπΙ 

25 χολοσσον δέ βεβηχώς 8^8'* χαϊ έφ' ύψηλον τόπου Τ έν ταΐς 
πλαξί των Ιταλών 8^8^ σταθείς &^ στηρίξει τά σχέλη έπι 
λί•9•ων τοΰ τειχοπ οιοΰ τών έδάφων τοϋ Άμοιβέως ήτοι 
τοΰ Ποσειδώνος τόν έξισωτήν της νεώς έχβαλών \ πέτρον 
8^8*. ούτως λέγεται είναι ή σύνταξις 8^. | Ανσονας δέ κα- 

30 χώς εΐπεν ούτος ό Λυχ.όφρων τους τε Φαίαχας χαΐ ζ/αυνίονς. 
II Αϋσονες γάρ χνρίως, ώσπερ χαϊ περί τάς αρχάς εϊπον, οι 

2 "Ίταλίαν ρΓοΠ. 17 η. 3 τόν — ΣκνΟ-ία \ τόν κολχικόν (β 21025) 

Γοηΐ. 8^ ^έκ τηβ Σχν&ίας'ί 5 δέρροΒ 8 ' 6 άνδριάνταε (θ 2103) Τ 

παρασκενάσαβ 8^ κατεσκενασε 8 κατεσκεύασεν έαντον {έαντώ ρΊ Πΐ^) 
έκ τών λίΟ'ων τηδ ίλίον, ών ένεβάλετο {έβάλετο 6 ίβαλε ο) τότε είε τήν 
νανν (ΐίβΓ3,ί 20724), καί ίστησεν τοντονί κατά παν τό πεδίον (β 2104) Τ 

7 ϊδρνσεν αντόν 8^ οί. Τ 8 Ιστορεί — τρίτφ ρθ8ΐ αντων 1 2 Τ 
11 ανερχόμενοι δ ΣΧΟΛΙΑ 209 

^ύροϋγγ.01, λέγονται μέσον Καμπάνων υμΙ Ούόλγ,ων ν,είμενοι ' 
οΐ όέ μέχρι Λατίου Λνσονίαν ένόμισαν είναι ώστε Ιυ. τούτον 
τινϊζ γ.αΙ ττάσαν την 'ΐταλίαν φασίν. | δ όέ σοφός ούτος Λυ- 
^ίόφρων ούχ οΐδ' όηοίο^ άδεί^ τους Φαίαχας τιαΐ Λαννίονς 
5 ήτοι τους Καλαβρούς Λνσονας ν.αλεΐ. τά δε των τιάνυ νεω- 
τέρων έτΐίσταμαι δτι όμαΌ-ίας χαΐ άναισ&ησίας άδείί^ *γ.αϊ* 
ημάς τοΰ Έλληνιχοϋ γένους όντας Λΰσονας γ,αλοΰσιν || (348). 
617 τε ιχοτΐο ιοΰ' τειχοτΐοιός ό Ποσειδών εϊπομεν διά 
τι λέγεται, δτι την Τροίαν συν 'Λτνόλλωνι έδομήσατο (34ι), 

10 τΐεραιτέρω δέ τνλατύνειν τήν ίστορίαν ή δι' έττων η διά των 
γ,αταλογάδην ^ητων γ,αίτΐερ μνρία λέγειν είδότα με ττεριττόν 
έστιν. Τ 

'Λμοιβέως ' \ Ποσειδών \ 88^ Άμοιβέα τόν Ποσειδώνα λέγει, 

δτι 

15 εν Λελφοΐς ούτω τιμάται, έτίει ήμείψαντο ηρός αλλήλους 
ό μέν Απόλλων Λελφονς, ό όέ Ποσειδών Καλαυρίαν. 88^8* 
μάρτυς τούτου καέ Καλλίμαχος (ίΓ. 221). δδ'^ 8^ 

Ρ 619 [Αλαίνον \^Λλαινος νόϋ^ος αδελφός Λιομήδους δδ^β* 

Ι έρών Εύίπτνης της Λαύνου ^υγατρός, ν,ριτής αίρε^εΙς και 

20 χαριζόμενος αύττ^ τόν ζίιομήδην έκρινε λαβείν τά λάφυρα ν.αΐ 
μή τήν γήν δβ^β*» δϋ-εν κατηράσατο δ ήρως μήττοτε καρποφο- 
ρήσαι τήν γήν 8 ει μή ύττό Λίτωλοϋ τίνος σπαρείη 88^. 

621- Λ η οϋ ς άνεΐναι' ζ/ηώ λέγεται ή ζ/ήμητρα τταρά 
τό δαίω το μερίζω ή μεμερισμένη ηάσιν, άν είναι δε αντί 

25 τον άναδονναι, αύξήσαι. και όμττνιος στάχυς δ ηνοήν όνίαν 
ήγουν ώφέλιμον διδούς τοις άνϋ-ρώτιοις ή νηό των ανέμων 
ηνεόμενος και εις όνησιν αυξανόμενος. 8^&^ όμτίναι κυρίως 
τΐνροί μέλιτι βεβρεγμένοι, νϋν δϊ άττλώς \ Λημητριακόν σΐτον \ 
είττεν. 8^ 

30 622 ^γνίας τους ήροτριασμένους τότΐονς εΐηεν* Τ 

τί&αιβώσσοντος \ επιμελείας αξιοΰντος. κυρίως δ^ *ή 
λέξις* έηΐ τών μελισσών λέγεται παρά τό τιΌ^έναι τήν βόσιν. 

15 8θ1ι. Αβδοΐι. Ειαιη. 27. 8θ1ι. Αρ. Γ 1242 27 δ/απναι — βοΗ. Νιο. 

Α 450 {δμπαι) 31 χνρίωΰ — 8ώ. Νίο. Θ 199 

αν 
16 χλ=:ρι ραΐϋΐΐι να^ 8 κλάρων V χαΧαύριον γ\ χαΐανρούξ 8^1) γίγίχα.^ 
25 όνόαν '6\ ή λέξιί οιη. Ε^ 

ΙιγοορΙίΓοηίβ ΑΙθχαηάΓ» II. 14 210 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

τ^αΙ"Ομηρος έν^α <5' έτνειτα τι,^αιβώσ σονσι μέλισσα ι 

{ν 106). Ι δδ^Β* Ε^ (ΧΕΜ 758ΐ6) 625 στήλα ις' τον ^ιομή- 
όονς στήλας τΐΟίήσαντος 7τερΙ 
5 δλον τό τνεδίον, ήνίν.α άττέΟ-α- 
νε, Χάννος έβονλή^η ταύτας 
'/.ατατιοντίσαι' αϊ όέ ^ιφεΐσαι 
τΐάλίν έχ. τον νόατος όνήλ&ον 
'/ΜΪ ενρέ•3^ησαν έν τφ αντφ 
10 τόπφ έστην,νΐαι, δϋ-εν γ,αϊ έπ- 
ήρ&ησαν. 88^ άχινήτονς τάς στήλας είπεν, 
ας δ Διομήδης τνοιήσας έστη- 
σεν ανά ιτάν έχεϊνο τό τΐεδίον, 
δίά τό άτζ ο θανόντος τον ζ/ιο- 
μήδονς ^ίτττεσ^αι εις τόν βύ- 
^ον αντάς παρά τον ζίαύνον 
ώστε ν,αταττοντισίί-ηναι τιαΐ 
πάλιν έξέρχεσΟ^αι υμι ενρί- 
σχεσ&αι έν τ φ τόπφ, έν φ 
γ,αΐ ίατανται. 

626 τό έξης όντως 8^' ας οντις μετοχλίσας ολίγον 
έγ. βίας τιανχήσεται 88^ επειδή μεταγ,ινονμεναι πάλιν έπανε- 
15 στρέφοντο έν τφ τόπφ. 8^ 

Ρ 627 *άπτέρως όμοπτέρως \ ταχέως \* &*? \ άνδηρα ν,ν- 

ρίως τά χείλη 8'*8* τον πόταμου 8^ νΰν δέ τά -^ κύματα λέγει \ 
8"^ 8"*, δατούμεναι ήτοι '/.αταν.όπτονσαι τά γ,ύματα χαϊ τρέ- 
χονσαι 8^8^ τοις άπέζοις ιχνεσιν ί] τοΙς \ μή εχονσι πέζας 

20 δ έστι πόδας \ β^β*" μαρμάρινοι γάρ ήσαν αϊ στήλαι Τ. έχ δέ 
τον πεζός γίνεται τοντο. 8^ δατούμεναι άντΙ τον \ Ύ.όπ- ρ 
τονσαι \ ' ν.αΐ διερχόμεναι τά χύματα. Τ 

630 ^εός δΐ' οι Φαίακες σέβονσι τόν ^ιομήδην ββ^β^ 
οΖτινές έισι περί τό 'Ιόνιον πέλαγος 88^8^" ούτος γάρ τόν δρά- 

2δ κοντά άνεΐλεν έτιεϊσε έλ^όντα έγ. Κόλχων προς ζήτησιν τον 
χρνσον δέρρονς. τινές δέ λτ^στήν ήτιονσαν τόν δράκοντα. 88^8^ 
ή δέ Φαιαχία περί τόν Ίόνιον κόλπον εστίν, δ δέ ^Ιόνιος 
κόλπος κατά Λνν.όψρονα καΐ Λίσχύλον από Ίονς εκλήθη, 
φησί γάρ Αισχύλος 88(ΐς. νν. Ργοπι. 837 — 839. πρότερον γάρ 

30 Ι Κρόνιος \ καΐ Ψέας κόλπος έλέγετο, είτα Ιόνιος έκλή^^η όντως ' κοίι. Αββοΐι. 
έκ γάρ Δωδώνης έκεΐ άντεπέρασεν , έν δέ Κανώβφ εμφρων ^'^^' ^^ 
έγένετο, ενίτα έκ της /ίιος επαφής Επαφον γεννά \ ον ^ιβύη, 827 849 

16 κνρίωε — ΒβΚ. ΤΚβοίτ. V 93 8θΗ. Μΰ. Θ 576 

1 ^ν&α 8' έπειτα ΟΙΠ. Ε^ 17 κοιλώματα Ρ αναχώματα 8θΗ. 

ΊΤιβοϋτ. Μο. Ηανρ. (8ΰίά.) >* χώματα ΈΜ ί0ΐΆ9 ΕΟ Ιδζο οΓ. ρΓοΙΙ. 21 
24 αντόί 88^ δτι Τ γάρ οίη. Τ ΣΧΟΑΙΑ 211 

ής Βήλος, οϋ Δαναός καΐ ^'ίγντττος \. καΐ ούτοι μέν ούτω Α]ρ.\>ϊ\ΛΛΙίΟ 
φαοϊ τον 'ΐόνιον τίληί^^ήναί' 

631 δ σο ι τίαρ' Ίονς' δσοι ηερί το Ίόνιον ττέλαγος 
οίχοΰσι. καΐ δ μέν ^νλόφρων άτΐ' 'Ιονς ώνόμασεν αντό 88•^ 

5 -^ 3•έθ7ΐος δ^ 88^8^ ν.αΙ άλλοι τΐολλοί (8θ1ι. Ρίηά. Αρ. 1. 1. 8θ1ι. 
ΒΡ 94) Τ άτΐ^ ^Ιονίου 88*8^ ■\ ίυϋ 8 ^Ιλλνρίλοϋ τό γένος βασι- 
λεύσαντος των τόπων 88^8^ εγ.είνων β-* (ΕΉ6- Ι 302) | ι; ίοίΤ *βο1ι. ϋΡ 
'^δρίον τον τζερί τοντο τό τΐέλαγος γ.τίθαντος ηόλιν τήν 
λεγομένην ^^δρίαν | ην ί4δρίαν έτεροι φαοιν ντιό ζ/ιοννσίου 

10 τοΰ προτέρου τυράννου Σίλελίας γ,τιο^ήναί (•{* ΕΜ Ι854). τό 
δι πέλαγος, ώς έφην, άπό τον Ιονίου ε^λήΟ^η. γ ρ ων ο ν 

Ρ 0£ τό Ι γ,οΐλον '/.αϊ βα^ύ |. 8 

633 Γυμνησίαι δύο νήσοι π:ερΙ την Τυρσηνίδα, ούχ ώς 
τίνες επτά. έτιλήδ^ησαν δε υμι Βαληαρίδες. **8ί6ρ1ι. οί δ 

15 ό μφιτίλνστους' | νήσοι είσι περί τήν Τυρσηνίαν \. μέμνη- 
ται δέ αυτών 'λαϊ !Αρτεμίδωρος {ίτ. 24 8ί.). Τίμαιος δέ φησιν 
εις ταύτας τάς νήσους έλ^εΐν τινας των Βοιωτών (ΡβΗ Ι 199), 
άστινας νήσους χο ιράδα ς (ΑΙ. 633) είπεν. Φιλτέας δέ εν 
τρίτη Ναξια'/.ών Βαλιαρίδας φησΙν αύτάς ύστερον όνομα- 

20 σ^ήναι (ϊΐ). IV 478). είσΙ δέ οί εν αύταΐς γ.ατοικονντες άριστοι 
σφενδονήται ' αϊ γάρ μητέρες αυτών τι^έασιν επί τίνος ξύλου 
88*^8^ εις ύψος τόν 8 άρτον ν.αΙ ού πρότερον αύτοΐς διδόασι 
φαγεΐν, πριν γ.αταβαλεΐν τόν άρτον 88"^8^. ταϋτα μέν οϋν ούτοι 
περί Γυμνή σίων νήσων, ^ίων δέ δ Κογ.κειανός ταύτας πλη- 

4 άπ" — %ϋ6 δώ. Ρίηά. Ρ III 120 8ΰΗ. Αρ. ^ 308 11 γρώνον — 
8θ1ι. Νίο. ΑΠ 

5 &έσποβ 8Τα^ \ 8ενπο5 8ΐ Υ &έσο£ 8^ αύτό&εποξ α ΟΠΙ. δ ο ** Θεόποα- 
ποε Τ}ιτΐ)Ιΐα8θΗ 6 [Ιον] ^^Ιλλυριονί ηαιπ (]ΐιοηιΐηυ8 νίοϋ {Άδρίον} -νβΐηί 
β* ββοαίί Γβροη&ιηπδ, οΐίδί&ί οοηββιίδυδ 8θ1ι. Αρ. %ν^ον τό γένοβ ΎλΙνριοΰ 
8θ1ΐ. Ρίηά. (8ίβρ1ΐ. αρ. ΕυβΙ. ϋΡ 94) 7. άνΒρόε ΊΙλνριοϋ τό γένοε \ τότε 8^ 
οηΐ. II βασάεύοντοε α ΟΠΙ. II 7 είε τόν τόπον 8 οιη. II οί. ρΓοΠ. 20 
Γβά. Ηίδί. Χ 986 13 Τνρσηνί8α οί. 8 796 14 τινεε ριοΠ. 14 Βαλια- 
ρίδεε βάά. ΒίερΗ. Άί ν. ΐΐ). ν. 1. βί ίηίΓ.ιο 18 ψάταίαε βιη^δ/2 οιη. /Ι 
φιλταΖοε 8 έφιτέραε 8^ 19 τρίτω 8 ναζί^ 8 ναξίον Υ ναξίων 8 ΧοΡ- 

ψαλινάδαε 8 (δβά ίηοβΓίυηΐ, Ιΐΐπίπΐ ι ΰίΟ. η) Υ φαληριάδαε 8ϊΆ^ βαλία- 
ρ/§αβ 8^ βαλίαρίδαε 8^ βαλεριάδαε α βαλιαβρίδαε δ βαλιβρίδαε γ2 ΟΧΆ. γΐ 
ρΓΕναΙβί ί ϊηίΤΆ 8 21 αΐ — 22 άρτον ρΟδΙ άρτον 23 «. ΓβΙθ^βΠδ Νΐοβίαδ, 
ςυαβ άββδδβ Ιιίο νίάβιβηΐηΓ, ίη πι&γ^θ •/' &άάΐάϊί β δ- χουν 8^ β^ 
τινοε ΟΠΙ. 5 

14» 212 ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΑ 

οίον φησίν "Ιβηρος είναι τΐοταμον ττληοίον των Ευρωπαίων 
Ήραγ/λείων στηλών, ας νήσους "Ελληνες μεν \ τιαΐ '^Ρωμαΐοι *Όίοά.ν Π 
ν.οινώς Ι Γνμνησίας φασίν, "ΐβηρες δέ Βαλερίας ήτοί ύγιεινάς 
(Ι 251 Βο.) Ι έτεροι δέ Γνμνασίας ούτως αντάς φασί χλη^ηναι, 

5 δτι οι ττερισω^έντες των Ελλήνων έτιεΐσε γυμνοί εξήχθησαν 
χαϊ συνοΐ'/.ήσαντες γυναιξιν οϋτω καί τάς νήσους ν,αΐ τους 
τταΐδας έγ.άλεσαν (635). έτεροι δε ήγουν οι Βοιωτοί, ους υμΙ 
ΥΜργ,ίνονς λέγει \ ττλεΰσαντες \ εΙς τάς χοιράδας υμΙ \ ιτέ- ρ 
τρας Ι τάς Γυμνησίας διάξουσι γυμνόν βίον \ άνυπόδετοι 213: 

10 II γ' σφενδόνας κατέχοντες , μίαν \ τφ τραχήλφ Τ έτέραν 'ύ}.» 

τίεριεζωσμένοι τύ) όσφύι ν.αϊ τρίτην \ ττ] χειρί \ κατέχοντες, ϋίοά. νΐ7 
δηου αϊ μητέρες την σφενδονητιν,ήν τοις νηηίοις ηαισι \ δι- ρ 
δάστ,ουσιν |. ού γάρ τις των παίδων των έν.εΐ \ γεύεται \ ρ 
άρτου, ει μή \ τιαταβάλτ] (21123) αυτόν \ εύστοχί(^ \ σφεν- Ρ 

15 δονητίΥ-Ύ] άντΙ σχ,οτΐοϋ χείμενον ύττέρ σανίδος [\ . 634 σίσυρνα δΐ παχύ περι- 
βόλαιον ή δερμάτινον Ιμάτιον 
88^ Ε^ (**ΕΜ7142) ή λεγομένη 
γούννα **Ε§; ήντινα Σιμωνίδης 
20 ύπογ,οριστιγ.ώς είπε σι συ ν 
παχείην 88^. σισνρνοδυται' \ διαφερεΐ8οϊ\. Αγ. Αν. 

σιονς, σισυρα καί σισυρνα. 

σίσυς μέν γάρ λέγεται πάν 

ευτελές ιμάτιον, σισύρα δέ τό 

έν. δέρματος έντρίχου \ όπερ 

γ,αι γούνναν χαλοϋσιν \ ή τό Ε6 501ι 

άπλως έξ έρίου Ιμάτιον \ σίσυρνα δέ τό άτριχον δερμάτινον Τ. 

σίσυρνα δέ παχύ ιμάτιον 8^* τοιούτοις δε έχρώντο οι την 

νήσον ταύτην ν.ατοιν.οϋντες 8^8^. γ.αργ.ΐνο ι' διά τό σχληρω- 
25 ^ηναι αυτών υπό της θαλάσσης τάς σάρν.ας (154ιο'') ούτως 

αυτούς έγ,άλεσεν ή Τ καρκίνοι πεπλωχότες έπει 
ναναγήσαντες δέρμασιν άτρί- διά τό ναυαγήσαντας δέρματα 
σχέπεσ^αι. ρ χοις έοχεπάζοντο. 8^ χαρχϊνοι δέ αντί τοϋ 8^ | δίχην χαρ- 
Ρ χίνων 1 8^ 8^ πλενσαντες \ 8^ τήν Ο^άλασσαν περίε\ρ\χόμενοι . . . 
31 άνευ τριχών. 8^. 

ρ 635 άχλαινον 88^ . . . άμπρεύσουσι Τ | χαχοπαδ^ή- 

σουσιν \ 8Θ^ 8*. ο μέν Καλλίμαχος χνρίως επί τοϋ έ'λχειν έλαβε 

3 φαλβρίαί /2 οω. /Ι 4 γνμνησίαε δ 16 σίσνραν 8^ 21 πα- 

χείαν 8^ 22 δερμάτιον ο 30 Ιαο. ίηά. ( δέρμασιν ) 32 Ιαο. 

ίηά. οί. ρ ΣΧΟΛΙΑ 213 τήν λέξιν οίον άνδρες έλαιοί όεχ λειό&εν άμτΐρεύ- 
οντες (ίΓ. 234). Ε^ (ΕΜ) άμττρον γαρ κυρίως ν,αλεΐταί τό σχοι- 
νίον τό ξλν,ον τους βόας 88^ 8* Ε§:(ΕΜ) οίον άμηερόν τι ον, τό 
δίαμηερίς των ζυγών δεδεμένον ΕΜ ή τό ξνλον 88^ 8* Ε^ (ΕΜ) 

5 τό έτΐίν,είμενον 88^8* τοις αύχέοι των νττοζνγίων 88^ 8^ Ε^ (ΕΜ). 
ό δέ Λνν.όφρων έττΐ τον γ.αν.οηα^εΐν έλαβε την λέξιν. '*Ε^ 

Ρ ('*ΕΜ 8629) τό δέ νήλιτΐοι \ άνυτίόδητοι \. 8 

636 τρίτνλαϊς' έ% γ' σχοινιών ηεττλεγμένας 88-^8* έχον- 
τες τάς σφενδόνας 88^* γ' γαρ αφενδόνας εΐχον 8•^ μίαν τΐερί 
10 τήν ν,εφαλην γ,αΐ μίαν ττερί τόν ώμον 'λαΐ άλλην τνερϊ τήν 
γαστέρα βά^. κω/α όέ λέγεται τα έγ,ατέρω&εν της σφενδόνης 
Οτΐαρτία. 88^ δ ιγ,